Click here to load reader

Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog ... · PDF file Izvršili smo reviziju konsolidovanog finansijskog izvještaja (Bilansa stanja, Bilansa uspjeha, Izvještaja o promjenama

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog ... · PDF file Izvršili smo...

 • GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE

  78000 Banja Luka, Vuka Karadžića 4 Republika Srpska, BiH Tel: +387(0)51/247-408 Faks:+387(0)51/247-497 e-mail: [email protected]

  Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja

  Opštine Nevesinje za period 01.01 - 31.12.2013. godine

  Broj: RV036-14

  Banja Luka, 03.10.2014. godine

 • SADRŽAJ

  I IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA ............................................................ 1

  II REZIME DATIH PREPORUKA .................................................................... 5

  III IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ REVIZIJI (NALAZI) .................................. 7

  1. Uvod ...................................................................................................... 7

  2. Sprovođenje preporuka iz prethodnog izvještaja ............................. 7

  3. Zaključak o funkcionisanju sistema internih kontrola ...................... 7

  4. Finansijski izvještaj ........................................................................... 10

  4.1. Priprema, izrada i donošenje budžeta .................................................. 11 4.2. Periodični izvještaj o izvršenju budžeta ............................................... 12 4.2.1. Budžetski prihodi .................................................................................. 12 4.2.2. Budžetski rashodi ................................................................................. 13

  4.3. Bilans uspjeha ....................................................................................... 18 4.3.1. Prihodi .................................................................................................. 18 4.3.2. Rashodi ................................................................................................ 19 4.3.3. Finansijski rezultat ................................................................................ 19

  4.4. Bilans stanja .......................................................................................... 19 4.4.1. Aktiva ................................................................................................... 19 4.4.2. Pasiva .................................................................................................. 22

  4.5. Nabavke .................................................................................................. 24 4.6. Ostali obrasci finansijskog izvještaja ................................................... 24 4.6.1. Bilans novčanih tokova ........................................................................ 24

  4.7. Napomene uz finansijski izvještaj ........................................................ 25 4.8. Vanbilansna evidencija ......................................................................... 25 4.9. Potencijalna imovina i potencijalne obaveze ....................................... 26

 • Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske

  Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.01-31.12.2013. godine 1

  I IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA

  Predmet Izvršili smo reviziju konsolidovanog finansijskog izvještaja (Bilansa stanja, Bilansa uspjeha, Izvještaja o promjenama neto imovine, Bilansa novčanih tokova, Periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta i Periodičnog izvještaja o izvršenju po računovodstvenim fondovima) Opštine Nevesinje sa stanjem na dan 31. decembar 2013. godine i za godinu koja se završava na taj dan, te reviziju usklađenosti postupaka i transakcija sa značajnim zakonskim i drugim propisima za isti period. Revizijom smo obuhvatili pregled značajnih transakcija, objašnjavajućih napomena uz finansijske izvještaje i primjenu računovodstvenih politika u revidiranom periodu.

  Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

  Načelnik Opštine je odgovaran za pripremu i fer prezentaciju ovog finansijskog izvještaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed prevare i greške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procjene koje su primjerene u datim okolnostima. Načelnik Opštine je takođe odgovoran da obezbijedi da poslovanje jedinice lokalne samouprave bude u skladu sa odredbama zakona i propisa, uključujući i odredbe zakona i propisa koje određuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim izvještajima.

  Odgovornost revizora Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskom izvještaju na osnovu provedene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske i relevantnim ISSAI standardima revizije. Ovim standardima se nalaže da postupimo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaj ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, te da je entitet ispravno primijenio značajne zakonske i druge relevantne propise.

  Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o usklađenosti poslovanja i o iznosima i objelodanjivanjima datim u finansijskom izvještaju. Izbor postupaka je zasnovan na revizijskom prosuđivanju, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskom izvještaju, nastalim usljed prevare i greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskog izvještaja, u cilju osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja odvojenog mišljenja o efektivnosti internih kontrola. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

  Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi, s obzirom na propisani okvir izvještavanja, dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za naše revizorsko mišljenje o finansijskom stanju imovine, obaveza i izvora, finansijskom rezultatu, izvršenju budžeta i namjeni trošenja javnih sredstava.

 • Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske

  2 Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja Opštine Nevesinje za period 01.01-31.12.2013. godine

  Osnova za izražavanje negativnog mišljenja

  Kao što smo naveli pod tačkom 4.1. Izvještaja: Budžet za 2013. godinu nije u potpunosti pripremljen, donesen i izvršen prema jedinstvenoj ekonomskoj budžetskoj klasifikaciji, shodno članu 15. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske. Stvarane su obaveze do nivoa planiranih, a ne do nivoa raspoloživih sredstava, što nije u skladu sa članom 40. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske. Izvršenje ukupnih budžetskih sredstava je 5.770.186 KM ili 93% u odnosu na rebalans budžeta a izvršenje budžetskih rashoda i izdataka je 6.221.488 KM ili 100% u odnosu na rebalans budžeta, pa je tako iskazan nepokriveni deficit tekućeg perioda u iznosu od 451.302 KM.

  Kao što smo naveli pod tačkom 4.2.1. Izvještaja:

  Nisu uspostavljeni i na adekvatan način sprovođeni kontrolni postupci i nisu primijenjene računovodstvene politike po osnovu neporeskih prihoda i primitika. Po tom osnovu više su iskazani neporeski prihodi za 64.948 KM, a manje su iskazni primici za nefinansijsku imovinu za 19.179 KM.

  Kao što smo naveli pod tačkom 4.2.2. Izvještaja: Opština Nevesinje i revidirani budžetski korisnici nisu uskladili interne akte kojima se regulišu obračuni i isplate plata i naknada sa važećim zakonskim propisima. Rashodi za tekuće održavanje nisu dokumentovani na odgovarajući način (fakture nemaju priloge - otpremnice sa podacima o količinama utrošenog materijala, dnevnike rada i izvještaje nadzornog organa).

  Nisu uspostavljeni i na adekvatan način sprovođeni kontrolni postupci kod rashoda za službena putovanja. Opština Nevesinje nije donijela normativ potrošnje goriva za službena vozila.

  Opština Nevesinje je povjerila izvršenje Programa zajedničke komunalne potrošnje preduzeću JP „Komus“ Nevesinje, što nije uskladu sa članom 10 i 11. Zakona o komunalnim djelatnostima. Izvršene usluge na ime zajedničke komunalne potrošnje od strane JP „Komus“ Nevesinje nisu na adekvatan način kontrolisane.

  Kod usluga zimske službe utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na: dokumentovanje izvršenih usluga, nadzor o izvršenoj usluzi, način i rok fakturisanja izvršenih usluga. Zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima nije vršeno u skladu sa članom 34. Zakona o radu. Kod jednog dijela odobrenih sredstava na ime grantova nije obezbijeđena jednakost, tj. nije izvršena ravnomjerna raspodjela sredstava u skladu sa punjenjem budžetskih sredstava pa se izvršenje kreće u rasponu od 12 do 247% u odnosu na rebalans budžeta. Aktivnosti na organizovanju Nevesinjske olimpijade nisu na odgovarajući način kontrolisane i adekvatno dokumentovane.

  Kao što smo naveli pod tačkom 4.3. Izvještaja: Opština Nevesinje nije primijenila prihvaćene računovodstvene politike za priznavanje prihoda i primitaka. Pomoći u naturi su više iskazane

Search related