JA 82KRC Instalator

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JA 82KRC Instalator

 • 7/31/2019 JA 82KRC Instalator

  1/36

  JA-82KRC OASISInstrukcja Instalacji

  Dystrybucja systemw Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.

 • 7/31/2019 JA 82KRC Instalator

  2/36

  S t r o n a | 2

  SPIS TRECI

  JA-82KRC OASIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1

  INSTRUKCJA INSTALACJI --------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- --------------------------- 1

  1. OPIS STRUKTURY CENTRALI ALARMOWEJ --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 4

  1 . 1 . ZE S T A W I E N I E S P R Z T W E S Y S T E M U A L A R M O W E G O --------------------------------------------------------------------------------------- 4

  2. INSTALACJA CENTRALI ALARMOWEJ --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 5

  2 . 1 . P C Z E N I E R A Z A S I L A N I A C E N T R A L I A L A R M O W E J ------------------------------------------------------------------------------- 6

  2 . 2 . N I E U L T N A P A M I D Z A R Z E O C E N T R A L I A L A R M W E J ------------------------------------------------------------------------------------ 6

  3. WEJCIA / WYJCIA / ZCZA PYTY GWNEJ CENTRALI ALARMOWEJ ------------------------------------------------ --------------------------- 6

  3 . 1 . O P I S P Y T Y C E N T R A L I A L A R M O W E J -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

  3 . 2 . W E J C I A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

  3 . 3 . W Y J C I A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

  4. INSTALACJA MANIPULATORA PRZEWODOWEGO ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 7

  5. INSTALACJA AKUMULATORA BEZBSUGWEG------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

  6. PIERWSZE URUCHOMIENIE CENTRALI ALARMOWEJ ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 8

  7. LOGOWANIE MANIPULATORA BEZPRZEWODOWEGO ----------------------------------------------------------------------- --------------------------- 8

  8.

  WYBR JZYKA BSUGISYSTEMU ALARMOWEGO------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 9

  9. PRZYWRCENIE CENTRALI ALARMOWEJ DO USTAWIEO FABRYCZNYCH RESET ------------------------------- ----------------------------------- 9

  10. DDAWANIE URZDZEO BEZPRZEWODOWYCH DO CENTRALI ALARMOWEJ ----------------------------------------------------------------- 9

  1 0 . 1 . I N S T A L A C J A U R Z Z E O B E Z P R Z E W O D O W Y C H ------------------------------------------------------------------------------------------- 9

  1 0 . 2 . L G W A N I E U R Z Z E O B E Z P R Z E W O D O W Y C H D O C E N T R A L I A L A R M O W E J ----------------------------------------------------- 9

  1 0 . 3 . T E S T W A N I E U R Z Z E O Z A L O G O W A N Y C H D O C E N T R A L I A L A R M O W E J . ------------------------------------------------------- 10

  1 0 . 4 . T E S T W A N I E J A K C I S Y G N A W P R Z Y C H Z C Y C H D O C E N T R A L I A L A R M O W E J ---------------------------------------- 10

  1 0 . 5 . U S U W A N I E U R Z Z E O Z A L O G O W A N Y C H D O C E N T R A L I A L A R M O W E J ----------------------------------------------------------- 10

  1 0 . 6 . LO G O W A N I E C E N T R A L I A L A R M O W E J D O O D B I O R N I K W S E R I I UC I A C ------------------------------------------------------ 11

  11 PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ 11

  Dystrybucja systemw Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.

  http://c/Users/DPK%20ALARMY/Desktop/oasis/JA-80K_Krzysztof_Bereza.docx%23_Toc195605681http://c/Users/DPK%20ALARMY/Desktop/oasis/JA-80K_Krzysztof_Bereza.docx%23_Toc195605681http://c/Users/DPK%20ALARMY/Desktop/oasis/JA-80K_Krzysztof_Bereza.docx%23_Toc195605682http://c/Users/DPK%20ALARMY/Desktop/oasis/JA-80K_Krzysztof_Bereza.docx%23_Toc195605682http://c/Users/DPK%20ALARMY/Desktop/oasis/JA-80K_Krzysztof_Bereza.docx%23_Toc195605682http://c/Users/DPK%20ALARMY/Desktop/oasis/JA-80K_Krzysztof_Bereza.docx%23_Toc195605681
 • 7/31/2019 JA 82KRC Instalator

  3/36

  S t r o n a | 3

  1 1 . 3 3 . U S T A W I E N I A C Z U C I D B I O R N I K A R A D I O W E G O C E N T R A L I A L A R M O W E J -------------------------------------------------- 22

  1 1 . 3 4 . P W J N A A U T R Y Z A C J A P R Z Y S T E R O W A N I U S Y S T E M E M ------------------------------------------------------------------------ 22

  1 1 . 3 5 . S Y G N A L I Z A C J A A L A R M U Z L I N I I 24 G O D Z I N N E J --------------------------------------------------------------------------------------- 22

  1 1 . 3 6 . P T W I E R Z E N I E S T P U D O T R Y B U S E R W I S O W E G O ----------------------------------------------------------------------------- 221 1 . 3 7 . P R Z Y P I S Y W A NI E D O S T R E F , U S T A W I A N I E R E A K C J I C Z U J E K I S T E R W N I K W ------------------------------------------------ 23

  1 1 . 3 8 . P R Z Y P I S Y W A NI E D O S T R E F , U S T A W I A N I E R E A K C J I K W I K A R T / P A S T Y L E K ---------------------------------------------- 23

  1 1 . 3 9 . A U T O M A T Y C Z N E U Z B R O J E N I E/ R O Z B R O J E NI E S Y S T E M U A L A R M O W E G O ------------------------------------------------------- 24

  1 1 . 4 0 . Z M I A N A K O D U I N S T A L A T O R A --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

  1 1 . 4 1 . P R Z E J C I E T R Y B U U Y T K W N I K A ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25

  1 1 . 4 2 . P R O G R A M O W A N I E Z E G A R A S Y S T E M O W E G O ( C Z A S , D A T A ) ------------------------------------------------------------------------ 25

  1 1 . 4 3 . M A N U A L N A E D Y C J A T E K S T W W Y W I E T L A N Y C H P R Z E Z M A N I P U L A T O R ------------------------------------------------------ 25

  12. BSUGA SYSTEMU ALARMOWEGO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26

  1 2 . 1 . O P I S F U N K C J O N A L N Y M A N I P U L A T O R A --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

  1 2 . 2 . ZA R Z Z A N I E U Y T K W N I K A M I S Y S T E M U ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26

  1 2 . 3 . S T E R O W A N I E U Z B R O J E N I E M/ R O Z B R O J E N I E M S Y S T E M U A L A R M O W E G O ------------------------------------------------------- 27

  12.4. U P R A W N I E N I A A D M I N I S T R A T O R A S Y S T E M U A L A R M O W E G O --------------------------------------------------------------------------- 27

  13. MONITOROWANIE AUTOALARMU PRZY UYCIU CENTRALI ALARMOWEJ------------------------------------------------------------------- 28

  14. PROGRAMOWANIE CENTRALI ALARMOWEJ PRZY POMOCY KOMPUTERA ------------------------------------------------------------------ 28

  15. ZASADY PROFESJONALNEJ INSTALACJI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

  16. USUWANIE PODSTAWOWYCH PRBLEMW EKSPLATACYJNYCH ------------------------------------------------------------- -------------- 29

  17. PARAMETRY TECHNICZNE CENTRALI ALARMOWEJ -------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 29

  18. SCHEMAT MNTAU BUDOWY CENTRALI ALARMOWEJ -------------------------------------------------------------------------------------- 31

  19. TABELA PROGRAMOWANIA CENTRALI ALARMOWEJ ----------------------------------------------------------- ---------------------------------- 32

  Dystrybucja systemw Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.

 • 7/31/2019 JA 82KRC Instalator

  4/36

  S t r o n a | 4

  1. Opis struktury centrali alarmowej

  Centrala alarmowa posiada od 1 do 14 wej linii przewodowych i 50 adresw (01 do 50)przeznaczonych dla urzdze bezprzewodowych. Adres linii przewodowej lub bezprzewodowej jesttaki sam. W jednym adresie np. 1 nie moe by jednoczenie podczoneurzdzenie przewodowe izalogowane urzdzenie bezprzewodowe. Podpinajc pod takie wejcie urzdzenie przewodoweautomatycznie wyczamy jeden adres dla urzdzenia bezprzewodowego.W przypadku wzbudzenia, czujka (lub inne urzdzenie przewodowe) wysya do centrali sygna onaruszeniu, ktry ma doprowadzi do odpowiedniej reakcji. Kade urzdzenie ma zaprogramowannaturaln reakcj. Sygnaem wysyanym przez czujk otwarcia lub czujk ruchu PIR jest alarmnagy lub opniony, wybierany poprzez przecznik DIP umiejscowiony wewntrz czuj ki. Pilotbdzie wysya sygna o uzbrojeniu i rozbrojeniu oraz napadzie. Czujka poarowa bdzie wysyaa

  informacj o alarmie poarowym.Ustawienia fabryczne centrali powoduj jej reakcje na otrzymywane sygnay z urzdzeprzewodowych lub zalogowanych urzdze bezprzewodowych. Programujc adresy dla urzdze,moliwe jest zdefinio

Search related