Click here to load reader

Jaarverslag DBC

 • View
  245

 • Download
  29

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaarverslag DBC 2011

Text of Jaarverslag DBC

 • Samen werken

  aan goede en

  betaalbare zorg

 • 3

  Inleiding

  Gezondheid is een groot goed. De gezondheidszorg in Nederland staat internationaal zeer hoog aangeschreven. Iedereen wil dat zo houden, maar de kosten van de zorg nemen toe en de bevolking wordt steeds ouder. Bovendien kan er steeds meer op medisch ge-bied. Daarmee wordt de zorg niet alleen complexer, maar ook ng duurder. De uitdaging is dus om nu en in de toekomst te werken aan kwalitatief goede zorg tegen een betaalbare prijs.

  Medisch noodzakelijke zorg dient voor iedere burger toegankelijk en betaalbaar te zijn. Om dat mogelijk te maken functioneert in Nederland een bekostigingssysteem waarbij tal van partijen betrok-ken zijn. Naast burgers en zorgaanbieders zijn dat zorgverzekeraars, overheid, werkgevers- en uitkeringsinstanties. De gelden voor de zorg zijn voor het overgrote deel afkomstig uit de rijksbijdrage en de premie die burgers betalen voor hun ziektekostenverzekering.

  De overheid en de zorgsector hebben instrumenten nodig om kwa-litatief goede en betaalbare zorg te kunnen leveren. En van die in-strumenten is het bekostigingssysteem van de zorg. DBC-Onderhoud ontwikkelt en onderhoudt het bekostigingssysteem voor de zieken-huiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Dit systeem vormt de basis voor de declaraties van de geleverde zorg en levert inzicht in de kwaliteit en de prijs van de zorg.

 • De DBC in n oogopslag

 • 5

  Werkveld

  Bekostigingssysteem in de zorgBinnen de Nederlandse gezondheidszorg wordt onderscheid ge-maakt tussen de zorg in de eerste lijn (dat wil zeggen zorg dicht-bij huis, bijvoorbeeld huisarts, apotheker of tandarts) en zorg in de tweede lijn (zorg waarvoor een doorverwijzing door de eerste lijn nodig is, zoals medisch specialist, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorg- en verpleeghuizen). Het werkveld van DBC-Onderhoud beperkt zich vooralsnog tot de gezondheidszorg in de tweede lijn. De taak van DBC-Onderhoud is het ontwikkelen en onderhouden van een bekostigingssysteem in de gezondheidszorg dat gebaseerd is op de diagnose-behandeling-combinatie (DBC).

  Wat is een DBC? Een DBC is het totale behandelingstraject van de patint, vanaf het eerste contact met de specialist tot en met de behandeling die hier-uit eventueel volgt. Een DBC bevat alle zorgactiviteiten van de zorg-instelling en van de medisch specialist. Een DBC is opgebouwd uit twee componenten, namelijk het honorarium voor de specialist en een kostenbedrag voor de zorginstelling. Diagnose en behandeling leiden samen tot n prijs. Na afloop van het behandelingstraject ontvangt de patint (of meestal: de zorgverzekeraar) de rekening. Een DBC kan maximaal 365 dagen open blijven staan. In dat geval stuurt de zorgaanbieder na n jaar een factuur aan de zorgverze-keraar. Momenteel zijn er meer dan dertigduizend DBCs in gebruik. In de nabije toekomst zullen dat er aanzienlijk minder worden.

  Waarom DBCs?De DBC-systematiek is in 2005 ingevoerd omdat de overheid meer transparantie wenste over prijs en prestatie in de gezondheidszorg. Ook wilde de overheid patinten en verzekerden bewuster maken van de kosten van de zorg. Het DBC-systeem biedt meer en beter inzicht in behandelingskosten en zorggebruik. Hierdoor kunnen zorginstellingen hun bedrijfsvoering verbeteren en goede zorg blij-ven leveren tegen een aanvaardbare prijs. Het DBC-systeem geeft zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid voor een aan-tal behandelingen te onderhandelen over de prijs en kwaliteit. Dit biedt zorgverzekeraars op hun beurt betere mogelijkheden bij het inkopen van kwalitatief goede en betaalbare zorg. Uiteindelijk pro-fiteert de consument ervan als zorgverzekeraars goede afspraken maken met zorgaanbieders.

 • 7

  Visie Visie op zorgDe DBC is een belangrijk instrument bij de ontwikkeling van een bekostigingssysteem op basis van een budget naar een bekostiging op basis van prestatie. Vooral in het licht van prestatiebekostiging is het belangrijk om zicht te houden op zowel de prijs als de kwali-teit van zorg. Niemand is immers gebaat bij slechte zorg tegen lage prijzen. De DBC-systematiek vormt een afspiegeling van de dynamiek in de gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat veranderingen en innovaties in de zorg worden vertaald naar DBC-zorgproducten. Dankzij de DBC-systematiek komt steeds meer informatie over de prestatie n over de kwaliteit van de zorg beschikbaar.

  Prestatie en kwaliteitDBC-Onderhoud streeft ernaar om de elementen prestatie, prijs, innovatie en kwaliteit dichter bij elkaar te brengen en waar moge-lijk samen te voegen. In de toekomstvisie van DBC-Onderhoud is dat mogelijk door:

  Integrale bekostigingDBC-Onderhoud wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een samenhangend bekostigingssysteem in de gezondheidszorg. Dat wil zeggen een systeem dat geldt voor de gezondheidszorg in de eerste en de tweede lijn, voor zorg zowel gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) als vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Beleidsondersteunende informatie over prijs en kwaliteitDBC-Onderhoud streeft ernaar beleidsondersteunende analyses vanuit het DBC Informatie Systeem (DIS) op te leveren, uiteraard met behoud van de zorgvuldigheid ten aanzien van het eigenaar-schap van gegevens.

  Intensieve samenwerkingDBC-Onderhoud wil haar taken uitoefenen in intensieve samen-werking met andere partijen in de zorg.

 • 10501 Infectie en parasitair - Infecties met hoof

  dzakelijk seksuele overdracht 8 2 2 6 1 0

  11101 Infectie en parasitair - Virusinfecties gek

  enmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen 8 2 3

  30 4 1

  11301 Infectie en parasitair - Ziekte door Humaan

  Immunodeficintievirus [HIV] 9 2 0 10 13 1

  19999 Infectie en parasitair - Overige infectiezi

  ekten 25 5 14 15 31 1

  20107 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mamma

  45 5 2 111 116 10

  20108 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata vrouwe

  lijke geslachtsorganen 18 3 0 27 39 3

  20109 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata mannel

  ijke geslachtsorganen en prostaat 37 5 3 62 41 4

  20110 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata nier e

  n urinewegen 32 5 0 55 71 4

  20112 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata schild

  klier en andere endocriene klieren 13 3 3 5 5 0

  20117 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata slecht

  omschreven en niet gespecificeerde lokalisaties 1

  5 2 0 11 15 1

  28899 Nieuwvormingen - Benigne neoplasma spijsver

  teringsstelsel (incl. grote speekselklieren) 12 3

  0 36 21 2

  28999 Nieuwvormingen - Maligne- en neoplasmata on

  zeker/onbekend gedrag lymfod, hematopotisch en v

  erwant weefsel 27 3 1 45 91 5

  29099 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata ademha

  lingsstelsel en intrathoracale organen (incl.metas

  tasen) 32 3 1 47 100 6

  29199 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata spijsv

  erteringsstelsel (wd) 51 5 1 80 207 10

  29299 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata lip, m

  ond-, keelholte en hals 21 3 0 8 12 1

  29399 Nieuwvormingen - Maligne neoplasmata bot, g

  ewrichtskraakbeen en weke delen (incl.botmetastase

  n) 27 3 8 7 11 1

  29499 Nieuwvormingen - Melanoom, overige maligne

  neoplasmata huid en premaligne dermatosen 21 3 0 2

  07 40 7

  29699 Nieuwvormingen - Benigne- en neoplasma onze

  ker/onbekend gedrag overige en niet gespecificeerd

  e endocriene klieren 7 3 0 5 3 0

  29799 Nieuwvormingen - Neoplasmata meningen/herse

  nen/(centr.)zenuwstelsel nec-nno (incl. metastasen

  ) (wd)

  29899 Nieuwvormingen - Benigne neoplasmata van hu

  id

  29999 Nieuwvormingen - Benigne neoplasma en neopl

  asma met onzeker/onbekend gedrag overige en niet g

  especificeerde lokalisaties 31 5 19 13 8 1

  39899 Bloed/bloedv.org./immuunsyst. - Stollingsst

  ./purpura/ov.hemorr.aand./bep.aand.immuunsyst.(exc

  l.sarcodose long) (wd) 20 3 2 13 8 1

  39999 Bloed/bloedv.org./immuunsyst. - Voedings-/h

  emolytische-/aplastische-/anemie nec+ziekte bloed/

  -vormende organen nec 20 3 6 23 25 2

  40201 Endocrien, voeding en stofwisseling - Diabe

  tes mellitus

  40401 Endocrien, voeding en stofwisseling - Aando

  eningen van overige endocriene klieren

  49799 Endocrien, voeding en stofwisseling - Stofw

  isselingsstoornissen

  49899 Endocrien, voeding en stofwisseling - Aando

  eningen van schildklier

  49999 Endocrien, voeding en stofwisseling - Onder

  voeding, vetzucht en andere overvoeding

  59899 Psychisch en gedrag - Psychische stoornisse

  n (incl. niet-organische sexuele stoornis, incl. P

  MS) (wd)

  60301 Zenuwstelsel - Extrapiramidale aandoeningen

  en aandoeningen met abnormale bewegingen

  60607 Zenuwstelsel - Slaapstoornissen (wd)

  69499 Zenuwstelsel - Aand. zenuw/-wortels/-plexus

  , polyneuropath./ov. aand. per.zenuwst. (incl. ben

  igne neopl. en letsel) (wd)

  69599 Zenuwstelsel - Overige aandoeningen van zen

  uwstelsel (incl. duizeligheid, pijn nec en neuro-i

  nfecties) (wd)

  69799 Zenuwstelsel - Migraine en overige hoofdpij

  nsyndromen

  69899 Zenuwstelsel - Epilepsie, status epilepticu

  s en convulsies (wd)

  70401 Oog en adnexen - Aandoeningen van lens

  70601 Oog en adnexen - Glaucoom

  70801 Oog en adnexen - Aandoeningen van nervus op

  ticus en optische banen (wd)

  79499 Oog en adnexen - Aandoeningen van oogspiere

  n en stoornissen in binoculaire oogbewegingen 13 3

  0 41 11 1

  79599 Oog en adnexen - Visuele stoornissen, blind

  heid en stoornissen in refractie en accommodatie 1

  1 2 3 167 13 2

  79699 Oog en adnexen - Overige aandoeningen van o

  og en adn

Search related