of 30/30
JABATAN LANDSKAP, MAJLIS PERBANDARAN NILAI, No.1, Kompleks Pentadbiran Kerajaan, Persiaran Pusat Bandar, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus. Tel : 06-7989009 Faks : 06-7997300 / 400

JABATAN LANDSKAP, MAJLIS PERBANDARAN NILAI, No.1, … filebadminton / sepak takraw 10.7 lukisan perincian – gelanggang 13 badminton / sepak takraw i. 11.0 kategori peralatan permainan

 • View
  73

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of JABATAN LANDSKAP, MAJLIS PERBANDARAN NILAI, No.1, … filebadminton / sepak takraw 10.7 lukisan...

 • JABATAN LANDSKAP,MAJLIS PERBANDARAN NILAI,

  No.1, Kompleks Pentadbiran Kerajaan, Persiaran Pusat Bandar, Bandar Baru Nilai,71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus.

  Tel : 06-7989009 Faks : 06-7997300 / 400

 • 1.0 TUJUAN 1

  2.0 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 1KELULUSAN PELAN LANDSKAP

  2.1 PELAN LANDSKAP DAN DOKUMEN SOKONGAN

  2.2 KANDUNGAN PELAN LANDSKAP2.3 JADUAL TANAMAN (PLANTING SCHEDULE)

  3.0 PERABOT-PERABOT TAMAN DI DALAM 3KAWASAN LAPANG

  3.1 GAZEBO / WAKAF3.2 SIARKAKI3.3 TONG SAMPAH3.4 LAMPU JALAN3.5 ALAT PERMAINAN KANAK-KANAK3.6 KERUSI TAMAN3.7 PAPAN TANDA LARANGAN3.8 GELANGGANG BADMINTON / TAKRAW

  4.0 PELAN PERINCIAN 3

  4.1 PELAN PERINCIAN TANAMAN4.2 PELAN PERABOT LANDSKAP4.3 PELAN TATATUR LAMPU TAMAN4.4 PELAN PERINCIAN ALAT PERMAINAN

  KANAK-KANAK

  5.0 PELAN KERATAN RENTAS 4

  6.0 PELAN SALIRAN AIR BAWAH TANAH 4(‘SUB-SOIL DRAINAGE’ UNTUK KAWASAN LAPANG)

  7.0 LONGKANG 4

  8.0 BAYARAN PERMOHONAN KELULUSAN 5PELAN LANDSKAP

  9.0 PERINGATAN 6

  9.1 PELAN TIDAK LENGKAP9.2 PELAN PINDAAN9.3 KELULUSAN PELAN LANDSKAP9.4 KERJA-KERJA PENANAMAN DI KAWASAN TAPAK

  10.0 LUKISAN PELAN PERINCIAN SETIAP PERABOT 6TAMAN / PERALATAN PERMAINAN KANAK-KANAK

  10.1 CONTOH FORMAT JADUAL PENANAMAN 710.2 FORMAT PELAN LANDSKAP 810.3 LUKISAN PERINCIAN – TEKNIK PENANAMAN 910.4 LUKISAN PERINCIAN – TONG SAMPAH, SIAR 10

  KAKI & LONGKANG10.5 LUKISAN PERINCIAN – SISTEM SALIRAN 11

  BAWAH TANAH10.6 LUKISAN PERINCIAN – GELANGGANG 12

  BADMINTON / SEPAK TAKRAW10.7 LUKISAN PERINCIAN – GELANGGANG 13

  BADMINTON / SEPAK TAKRAW

  I

 • 11.0 KATEGORI PERALATAN PERMAINAN KANAK-KANAK 18Lampiran 1 – KELUASAN DAN CIRI-CIRI KAWASAN

  LAPANG MENGIKUT KATEGORI

  11.1 LUKISAN PERINCIAN - TAMAN “PLAYLOTS” 1911.2 SENARAI ALATAN PERMAINAN - TAMAN 20

  “PLAYLOTS”11.3 LUKISAN PERINCIAN - TAMAN KANAK-KANAK 2111.4 SENARAI ALATAN PERMAINAN - TAMAN 22

  KANAK-KANAK11.5 LUKISAN PERINCIAN - TAMAN KEJIRANAN 2311.6 SENARAI ALATAN PERMAINAN - TAMAN 24

  KEJIRANAN11.7 LUKISAN PERINCIAN - TAMAN MASYARAKAT 2511.8 SENARAI ALATAN PERMAINAN - TAMAN 26

  MASYARAKAT

  II

  10.8 LUKISAN PERINCIAN – WAKAF / GAZEBO 1410.9 LUKISAN PERINCIAN – WAKAF / GAZEBO 1510.10 LUKISAN PERINCIAN – TEMPAT DUDUK 1610.11 LUKISAN PERINCIAN – PAPAN TANDA 17

  LARANGAN & LAMPU TAMAN

 • 1.0 TUJUAN

  Garis panduan ini disediakan adalah bertujuan sebagai rujukan kepadasemua pihak yang terlibat bagi memudahkan proses permohonankelulusan pelan landskap diperingkat Jabatan Landskap MajlisPerbandaran Nilai. Dengan adanya garis panduan ini ianya akanmemudahkan Jabatan untuk memproses pelan-pelan landskapmengikut prosedur yang telah disediakan bagi mempastikan pelan-pelan serta projek-projek landskap telah mematuhi sepenuhnya semuasyarat dan peraturan yang telah ditetapkan bagi menjaminkeberkesanannya selepas perlaksanaan.

  2.0 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KELULUSAN

  PELAN LANDSKAP

  2.1.1 Permohonan secara rasmi hendaklah dikemukakan kepada :

  Urusetia Pusat Setempat (OSC),Majlis Perbandaran Nilai,No,1, Kompleks Pentadbiran Kerajaan,Persiaran Pusat Bandar,Bandar Baru Nilai,71800 Nilai,Negeri Sembilan Darul Khusus.Tel : 06-798 9011 Faks : 06-799 4800

  2.1 PELAN LANDSKAP DAN DOKUMEN SOKONGAN

  2.1.2 Setiap permohonan hendaklah disertakan empat (4) salinanpelan landskap ( 3 kertas + 1 linen ) dan tiga (3) set bersaizA3 berwarna yang telah disahkan oleh Arkitek Landskap yangberdaftar dengan ILAM berserta nama dan tandatangan pemilikdi setiap pelan permohonan.

  NOTA :-

  Semua pelan hendaklah

  direkabentuk dan dilukis oleh

  syarikat perunding landskapyang sah dan ditandatangani

  oleh Arkitek Landskap

  bertauliah.

  2.1.3 Satu salinan sijil pendaftaran Arkitek Landskap yangterkini dan berdaftar dengan ILAM (Institut LandskapArkitek Malaysia).

  2.1.6 Satu salinan borang makluman pemohon perlu diisidengan lengkap.

  a. Borang Permohonan OSC / Landskapb. Borang Semakan OSC / Landskapc. Bayaran Memfail dan Memproses Kelulusan

  Pelan Landskap.

  1

  2.1.4 Satu salinan sijil pendaftaran Syarikat Arkitek Landskap.

  2.1.5 Salinan penerimaan surat permohonan KebenaranMerancang atau surat ulasan dari Jabatan PerancangBandar dan Desa, MPN (Jika berkaitan) – Jika belumkemukakan permohonan tersebut, sila kemukakanserentak dengan pelan landskap..

 • 2.2.1 Pelan Lokasi.

  a. Ditunjukkan di hujung sebelah kiri sudut atas pelanlandskapdan boleh dibaca.

  b. Skala yang digunakan bersesuaian dgn saiz lokasi.c. Lot yang dimajukan ditunjukkan dengan membuat

  sempadangarisan tebal yang terang dan diwarnakan.

  d. Nombor lot perlu tertera dengan jelas. (Sila rujuklampiran ‘A’)

  2.2 KANDUNGAN PELAN LANDSKAP

  2.2.2 Pelan Kunci

  a. Boleh dibaca dengan jelas.b. Diletakkan bersebelahan dengan Pelan Lokasi

  mengikut skala yang bersesuaian.

  2.2.3 Blok PetunjukBlok Petunjuk hendaklah di sudut sebelah kanan danruang bagi perkara-perkara berikut perlu di dalamnya.

  a. Bahagian atas disediakan ruang kosong untuk kegunaanJabatan Landskap Majlis Perbandaran Nilai.

  b. Cadangan projek hendaklah dinyatakan dengan jelasdan lengkap.

  c. Nama Arkitek Landskap dan nombor pendaftaranhendaklah terang dan mudah dibaca serta diiktiraf olehInstitut Arkitek Landskap Malaysia (ILAM).

  d. Nama dan alamat perlu dicop dan ditandatangani olehPemilik.

  e. Bahagian bawah perlu dilengkapkan dengan skala, tarikh,dilukisoleh, disemak oleh dan no. lukisan.

  Perkara-perkara berikut hendaklah terkandung di dalam pelan tersebut:

  2.3.1 Simbol Tanaman.Setiap spesis tanaman perlu menggunakan simbol dan warnaringkas yang berlainan.

  2.3.2 Pokok Rasmi Majlis Perbandaran Nilai.

  a. Pokok Teduhan- Lagerstroemia floribunda (Bungor Kedah)Pokok ini hendaklah dicadangkan pada setiap pelancadangan yang hendak dimajukan kepada pihakmajlis. (Penanaman hendaklah hasil dari pembiakanbiji benih agar pokok lebih mudah mengeluarkan bunga).

  b. Pokok Palma dan Renek yang perlu dicadangkanbersama.

  i. Pokok Palma- Wodyetia bifurcata (Pinang ekor musang)

  ii. Pokok Renek- Hibiscus rosa sinensis (Bunga raya)- Canna generalis (Bunga tasbih)

  Spesis renek ini hendaklah dicadangkan di tempat-tempattumpuan seperti kawasan pintu masuk, kawasan lapang,kawasan perumahan dan kesesuaian sesuatu kawasancadangan.

  2.3.3 Ketinggian minimum bagi cadangan pokok teduhan dan palma

  a. Pokok teduhan – 2000mm ketinggian batang dan 50mm diameter batang.

  b. Palma – 1800mm ketinggian batang dan 3000mm ketinggiankeseluruhan.

  2.3 JADUAL PENANAMAN (PLANTING SCHEDULE)

  2

 • 2.3.4 Setiap kawasan pencawang TNB dan kolam oksidasihendaklah ditanam dengan pokok pagaran sebagaizon penampan (‘Buffer Zone’).

  2.3.5 Penanaman rumput hendaklah menggunakanpenanaman secara ‘close turfing’.

  2.3.6 Setiap cadangan penanaman pokok teduhan dikawasantepi jalan, laluan pejalan kaki, di tepi longkangdan di tepibangunan hendaklah ditanam berserta dengan

  ‘Root Barrier’ bagi menghalang kerosakan pada strukturkonkrit sediada.

  2.3.7 Setiap ‘Island’ di hadapan kawasan perumahan hendaklahdicadangkan ‘road curb’ yang berfungsi sebagai sempadanjalan serta memberi impak yang lebih teratur dan kemas.

  3.1 Gazebo / Wakaf.Perlu disediakan dua bangku duduk secara bertentanganuntuk kegunaan awam.

  3.2 SiarkakiMinima kelebaran 1.5 meter lebar dari jenis ‘concrete in-situwith stamp finish pattern’ atau slate.

  3.3 Tong sampahHendaklah dari material tahan lama dan diletakkan secaraberdiri.

  3.4 Kerusi tamanMaterial yang dicadangkan dari jenis ‘terrazo bench’ danmempunyai penyandar belakang atau tidak.

  3.0 PERABOT-PERABOT TAMAN DI DALAMKAWASAN LAPANG

  3.5 Lampu tamanHendaklah dicadangkan di kawasan lapang terutamanya ditempat tumpuan seperti di peralatan permainan kanak-kanakdan kawasan sekitarnya.

  3.6 Alat permainan kanak-kanakKesemua alat permainan mestilah dicadangkan lantai darikemasan ‘Rubber mat’ atau ‘Rubber rise’.

  3.7 Papan tanda laranganPapan tanda larangan hendaklah diletakkan di hadapan pintumasuk taman untuk peringatan kepada pengguna.

  3.8 Gelanggang badminton / takrawGelanggang tersebut hendaklah mempunyai permukaan atasbergetah untuk mengelakkan dari kecederaan.

  4.0 PELAN SUSUNATUR / PERINCIAN

  4.1 Pelan perincian tanaman perlu disertakan untuk tanaman yangdicadangkan

  a. Pokok teduhanb. Pokok renekc. Pokok palmad. Penutup bumi

  4.2 Pelan perabot landskap (‘Landscape feature detail drawing’)Setiap perabot taman perlu disediakan pelan susunatur danberserta lukisan perincian.

  4.3 Pelan lampu-lampu tamanPerletakkan kesemua lampu taman hendaklah ditunjukkandengan jelas dan dinyatakan jumlah keseluruhan elemenyang dicadangkan.

  3

 • 4.4 Pelan alat permainan kanak-kanakPelan hendaklah menunjukkan gambaran sebenar alatpermainan yang dicadangkan termasuk pengedar dannombor siri di dalam pelan saiz A1. (Pelan susunaturdan pelan perincian hendaklah ditunjukkan).

  Pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi kawasan Landskap perlu disertakan sekurang-kurangnya dua (2)Keratan rentas hendaklah ditunjukkan.

  5.0 PELAN KERATAN RENTAS

  Sistem saliran air bawah tanah adalah DIWAJIBKANuntuk kawasan lapang yang mempunyai perabottaman, alat permainan kanak-kanak dan padangbola.

  6.0 PELAN SALIRAN AIR BAWAH TANAH

  ‘SUB-SOIL DRAINAGE’ UNTUK KAWASANLAPANG

  7.0 LONGKANG

  Longkang di sekeliling kawasan lapang yang berukuran lebar dandalamnya melebihi 1 kaki hendaklah ditutup dengan grating atau‘concrete slab’.

  4

 • Bayaran dikenakan mengikut jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

  Senarai Kadar Bayaran Adalah Seperti Di bawah :-

  8.0 BAYARAN PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LANDSKAP

  JENIS PERMOHONAN KADAR

  BAYARAN

  Kategori ‘A’

  a. Kondominium

  b. Kompleks Sukan / Taman Rekreasi

  c. Pembangunan Padang Golf

  d. Pembangunan Bersepadu / Mix Development

  e. Perumahan melebihi 300 unit

  f. Lebuhraya

  g. Projek-projek pembangunan melebihi 50 ekar

  RM250.00

  Setiap permohonan

  Kategori ‘B’

  a. Kompleks Beli-Belah

  b. Hotel

  c. Institusi Perdagangan

  d. Institusi Pendidikan

  e. Rumah kedai yang melebihi 20 unit yang dikemukakan berasingan

  f. Perumahan dari 100 unit – 300 unit

  g. Pangsapuri

  h. Taman Bandar & Tasik Kejiranan

  i. Kilang Sesebuah & Bertingkat

  RM150.00

  Setiap permohonan

  JENIS PERMOHONAN KADAR

  BAYARAN

  Kategori ‘C’

  a. Rumah Kedai yang tidak melebihi 20 unit yang dikemukakan berasingan

  b. Kilang Perusahaan Ringan

  c. Bangunan Tadika

  d. Rumah Ibadat

  e. Stesen Bas

  f. Projek Perumahan yang tidak melebihi 100 unit

  g. Rumah Penginapan

  h. Pejabat-pejabat kerajaan dan swasta

  i. Lot-lot kedai

  RM100.00

  Setiap permohonan

  Kategori ‘D’

  a. Kerja-kerja tambahan dan pindaan kepada kilang-kilang yang melibatkan kerja-kerja landskap.

  b. Stesen Minyak

  c. Kerja-kerja tambahan dan ubahsuai landskap bagi stesen minyak

  RM50.00

  Setiap permohonan

  Nota:-Bagi pelan-pelan pindaan, bayaran memproses yang dikenakan adalah separuhdaripada kadar bayaran di atas.

  5

 • 9.1 Pelan yang tidak lengkap / tidak mematuhi kehendak.- Pelan yang tidak mematuhi syarat akan ditolak

  9.2 Pelan pindaan- Pemilik / pemaju perlu membuat permohonan secara

  rasmi bagi sebarang perubahan terhadap pelan pindaan.

  9.3 Kelulusan Pelan Landskap- Hanya pelan yang lengkap dan yang telah dipinda

  (sekiranya terdapat pindaan) akan dibawa ke mesyuaratjawatankuasa Jabatan untuk mendapatkan kelulusan.

  9.4 Kerja-kerja penanaman di kawasan tapak.- Kerja-kerja penanaman hendaklah dimulakan setelah

  60% kerja-kerja perlaksanaan siap dilaksanakan.

  9.0 PERINGATAN

  6

  10.0 LUKISAN PELAN PERINCIAN SETIAP PERABOT TAMAN / PERALATAN PERMAINAN KANAK-KANAK

  Setiap pelan perincian yang disertakan di dalam garis panduankelulusan pelan landskap ini adalah bertujuan untuk memudahkankontraktor menyiapkan sesuatu kerja mengikut spesifikasi yangtelah ditetapkan.

  Walau bagaimana pun jika ada sebarang perubahan, hendaklahmendapatkan kelulusan dan rundingcara daripada JabatanLandskap Majlis Perbandaran Nilai terlebih dahulu.

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  PELAN FORMAT JADUALPENANAMAN

  MPN/DETAIL/01

  No. Lukisan:

  10.1 CONTOH FORMAT JADUAL PENANAMAN

  CONTOH FORMAT JADUAL PENANAMAN

  7

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tatatur lain bolehdikemukakan berdasarkan kelulusandari Jabatan Landskap MPN.

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  FORMAT PELAN LANDSKAP

  MPN/DETAIL/02

  No. Lukisan:

  10.2 FORMAT PELAN LANDSKAP

  ARAH UTARA

  NOTA (Ruang cop Majlis)

  TAJUK PROJEK

  PEMAJU/PEMILIK

  ARKITEK LANDSKAP

  TAJUK LUKISAN

  SKALA

  DILUKIS OLEH

  DISEMAK OLEH

  TARIKH

  DIKOSONGKANBAGI KEGUNAAN

  PEJABAT

  PELAN KUNCI

  PELAN LOKASI

  JADUAL PENANAMAN

  8

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tatatur lain bolehdikemukakan berdasarkan kelulusandari Jabatan Landskap MPN.

 • TYPICAL PALM PLANTING DETAILSCALE : NOT TO SCALE

  SCALE : NOT TO SCALE

  TREE PLANTING DETAIL

  CLUSTER PALM PLANTING DETAILSCALE : NOT TO SCALE

  SHRUB PLANTING DETAILSCALE : NOT TO SCALE

  CONIFER PLANTING DETAILSCALE : NOT TO SCALE

  PLAN 2 (PAVEMENT)

  SCALE : NOT TO SCALE

  PLAN I (TARMAC)

  SCALE : NOT TO SCALE

  SECTIONSCALE : NOT TO SCALE

  SECTION

  SCALE : NOT TO SCALE

  JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  PELAN PERINCIAN TEKNIKPENANAMAN

  MPN/DETAIL/03

  No. Lukisan:

  10.3 LUKISAN PERINCIAN – TEKNIK PENANAMAN

  ROOT BARRIER 1(STREET TREE APPLICATION)

  ROOT BARRIER 2SLOPE LANDSCAPE MOUNDS

  OR ANYWHERE EXTRA DEPTH

  IS REQUIRED FOR PROTECTION)

  9

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  PELAN PERINCIAN TONG SAMPAH, SIAR KAKI & LONGKANG

  MPN/DETAIL/04

  No. Lukisan:

  10

  10.4 LUKISAN PERINCIAN – TONG SAMPAH, SIAR KAKI & LONGKANG

  DETAIL DRAIN3A

  20MM x 50MM x 575MM H.W

  50MM x 10MM STEEL

  60MM DIA. M.S HOLLOW PIPE WITH10MM X 500MM DIA.DUSTBIN STEEL

  50MM x 10MM STEEL WITH

  BOLT AND NUT

  20MM x 50MM x 575MM H.W

  BOLT AND NUT

  DUSTBIN BASE

  PLAN(DUSTBIN)N.T.S

  SECTION(DUSTBIN)N.T.S

  BASE IN BLACK COLOUR

  10MMX500MM DIA.DUSTBIN STEEL BASE IN BLACK COLOUR

  IN BLACK COLOUR

  60MM DIA. M.S HOLLOW PIPE

  50MM x 10MM STEEL WITH10MMX500MM DIA.DUSTBIN STEEL BASE IN BLACK COLOUR

  MPKj LOGO IN THE 130MM x100MM X 10MM PLATE STEEL

  MPKj LOGO IN THE 130MM x100MM X 10MM PLATE STEEL

  MPKj LOGO IN THE 130MM x100MM X 10MM PLATE STEEL

  DETAIL WALKWAYN.T.S

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagaipanduan sahaja. Cadangantatatur dan spesifikasi lainboleh dikemukakanberdasarkan kelulusan dariJabatan Landskap MPN.

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  PELAN PERINCIAN SISTEMSALIRAN BAWAH TANAH

  MPN/DETAIL/05

  No. Lukisan:

  SUB-SOIL / DRAINAGE DETAIL

  SISTEM SALIRAN BAWAH TANAH(TULANG IKAN) UNTUK KAWASAN LAPANG

  11

  10.5 LUKISAN PERINCIAN – SISTEM SALIRAN BAWAH TANAH

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalahsebagai panduansahaja. Cadangantatatur dan spesifikasilain boleh dikemukakanberdasarkan kelulusandari Jabatan LandskapMPN.

 • PELAN GELANGGANG BADMINTON/SEPAK TAKRAW

  JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  PELAN PERINCIAN GELANGGANGBADMINTON / SEPAK TAKRAW

  MPN/DETAIL/06

  No. Lukisan:

  12

  10.6 LUKISAN PERINCIAN – GELANGGANG BADMINTON / SEPAK TAKRAW

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tatatur danspesifikasi lain boleh dikemukakanberdasarkan kelulusan dari JabatanLandskap MPN.

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  PELAN PERINCIAN GELANGGANGBADMINTON / SEPAK TAKRAW

  MPN/DETAIL/07

  No. Lukisan:

  13

  10.7 LUKISAN PERINCIAN – GELANGGANG BADMINTON / SEPAK TAKRAW

  DETAIL COURT - CROSS SECTION

  DETAIL A-SECTION PULLY

  NOTA :-

  Pelan inihanyalah sebagaipanduan sahaja.Cadangan tataturdan spesifikasilain bolehdikemukakanberdasarkankelulusan dariJabatanLandskap MPN.

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  PELAN PERINCIAN WAKAF /GAZEBO

  MPN/DETAIL/08

  No. Lukisan:

  10.8 LUKISAN PERINCIAN – WAKAF / GAZEBO

  14

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tataturspesifikasi lain boleh dikemukakanberdasarkan kelulusan dari JabatanLandskap MPN.

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  PELAN PERINCIAN WAKAF /GAZEBO

  MPN/DETAIL/09

  No. Lukisan:

  10.9 LUKISAN PERINCIAN – WAKAF / GAZEBO

  15

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tatatur danspesifikasi lain boleh dikemukakanberdasarkan kelulusan dari JabatanLandskap MPN.

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  PELAN PERINCIAN TEMPATDUDUK

  MPN/DETAIL/10

  No. Lukisan:

  10.10 LUKISAN PERINCIAN – TEMPAT DUDUK

  16

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduansahaja. Cadangan tatatur danspesifikasi lain boleh dikemukakanberdasarkan kelulusan dari JabatanLandskap MPN.

 • TAMAN PERMAINANKANAK-KANAK

  SILA AMBIL PERHATIANUNDANG-UNDANG KECIL TAMAN-TAMAN (MPN) 1982

  Kemudahan taman ini adalah hak kitajagalah ia untuk kepentingan bersama

  MEMBUANG

  SAMPAH

  MEROSAKKAN

  KEMUDAHAN AWAM

  MEMBAWA

  ANJING/BASIKAL

  MEROSAKKAN

  TANAMAN

  BERCUCUK

  TANAM

  BERKELAKUAN

  TIDAK SOPAN

  Peralatan permainan taman ini adalah terhad

  NOTA :

  kepada pengguna berumur 12 tahun ke bawah sahaja segala risiko di atas pengguna peralatan di sini adalah tanggungjawab pengguna sendiri.

  YANG DIPERTUAMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Ingatan mesra dari

  3000

  1000

  1000

  270

  270

  JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  PELAN PERINCIAN PAPAN TANDALARANGAN & LAMPU TAMAN

  MPN/DETAIL/11

  No. Lukisan:

  10.11 LUKISAN PERINCIAN – PAPAN TANDA LARANGAN & LAMPU TAMAN

  17

  SPOT LIGHTINGSIDE VIEW

  SPOT LIGHTINGFRONT VIEWNOT TO SCALE NOT TO SCALE

  COMPOUND LIGHTINGSCALE 1:10

  SCALE 1:10

  COMPOUND LIGHTING

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduan sahaja. Cadangantatatur dan spesifikasi lain boleh dikemukakan berdasarkankelulusan dari Jabatan Landskap MPN. Papan tanda laranganadalah DIWAJIBKAN sepertimana spesifikasi papan laranganMPN di setiap cadangan taman permainan.

 • Bil. Kategori Keluasan Mengikut

  Klasifikasi (Ekar)

  Ciri-Ciri Kawasan Lapang Ciri-Ciri Keperluan Landskap Kejur MPN

  1. Playlots 0.1 – 1.0 Lot-lot permainan bagi kanak-kanak kecil di bawah umur persekolahan dalam lingkungan tidak melebihi 0.5km dari pengguna. Keperluan untuk 1-200 unit rumah.

  Peralatan permainan minima adalah seperti di lukisan pelan MPN/DETAIL/12(a) dan MPN/DETAIL/12(b).

  Tiga (3) bangku duduk, tiga (3) tong sampah, papan tanda larangan, laluan pejalan kaki serta membina sistem saliran bawah tanah di setiap kawasan lapang yang terlibat.

  2. Taman Kanak-Kanak

  1.0 – 2.0 Kawasan yang dikenalpasti sebagai padang kanak-kanak. Disediakan dalam kawasan kejiranan dengan jarak jauh dari rumah ialah 250m. Keperluan untuk 201-500 unit rumah.

  Peralatan permainan minima adalah seperti di lukisan pelan MPN/DETAIL/13(a) dan MPN/DETAIL/13(b).

  Enam (6) bangku duduk, enam (6) tong sampah, papan tanda larangan, laluan pejalan kaki dan enam (6) station ‘par course’ serta membina sistem saliran bawah tanah di setiap kawasan yang terlibat. Satu (1) unit wakaf dan satu (1) gelanggang badminton / sepak takraw.

  3. Taman Kejiranan

  2.0 – 5.0 Kawasan disediakan untuk kawasan kejiranan. Keluasan lebih kurang 4 hektar dan jarak jauh dari rumah ialah 500m. keperluan untuk 501-1000 unit rumah.

  Peralatan permainan minima adalah seperti di lukisan pelan MPN/DETAIL/14(a) dan MPN/DETAIL/14(b).

  Sepuluh (10) bangku duduk, sepuluh (10) tong sampah, papan tanda larangan, laluan pejalan kaki dan sembilan (9) stesen ‘par course’ serta membina sistem saliran bawah di setiap kawasan yang terlibat. Dua (2) unit wakaf dan dua (2) gelanggang badminton / sepak takraw. Menyediakan satu (1) padang bola berukuran minima 100m X 60m berserta tiang gol dan 12m X 10m pagar penghadang bola.

  4. Taman Masyarakat

  5.0 – 10.0 Keluasan lebih kurang 4 hektar bergantung kepada sesuatu kawasan. Keperluan untuk 1001-2000 unit rumah.

  Peralatan permainan minima adalah seperti di lukisan pelan MPN/DETAIL/15(a) dan MPN/DETAIL/15(b).

  Dua belas (12) bangku duduk, dua belas (12) tong sampah, papan tanda larangan, laluan pejalan kaki dan dua belas (12) stesen ‘par course’ serta membina sistem saliran air bawah tanah di setiap kawasan yang terlibat. Tiga (3) unit wakaf dan tiga (3) gelanggang badminton / sepak takraw. Menyediakan satu (1) padang bola berukuran minima 100m X 60m berserta tiang gol dan 12m X 10m pagar penghadang bola.

  11.0 KELUASAN DAN CIRI-CIRI KAWASAN LAPANG MENGIKUT KATEGORI

  18

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  TAMAN PLAYLOTS

  MPN/DETAIL/12(a)

  No. Lukisan:

  TAMAN PLAYLOTS

  Mengandungi :-Peralatan permainan bersepadu dari kategori Playlots-Satu (1) unit buaian 4 tempat duduk-Dua (2) unit jongkang jongkit 2 tempat duduk-Dua (2) unit ‘animal spring’-Keluasan ‘rubber mat’ (in-situ) – 250mp� untukkeseluruhankawasan permainan.

  Kategori ini digunakan untuk kawasan lapang 0.1 – 1.0 ekaratau setiap 0 – 200 unit rumah ke bawah.

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduan sahaja.Cadangan tatatur lain boleh dikemukakanberdasarkan kreativiti sendiri tanpa mengabaikanciri-ciri keselamatan & kegunaan orang kurangupaya (OKU) mengikut spesifikasi MPN.

  19

  25mm Thinkness blade granules

  Concrete edging with expansion

  joint @ 5" 0" interval

  8mm Thinkness epdm granules

  Cow Grass

  25mm Thinkness blade granules

  Concrete edging with expansion

  joint @ 5" 0" interval

  8mm Thinkness epdm granules

  Cow Grass

  50mm Think concrete base

  Compacted sub-base

  4 SEATER SWING

  2 SEATER SEE-SAW

  Concrete edging with

  expension joint @ 5' 0"

  interval

  11.1 LUKISAN PERINCIAN – TAMAN “PLAYLOTS”

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  SENARAI ALATAN PERMAINANKATEGORI PLAYLOTS

  MPN/DETAIL/12(b)

  No. Lukisan:

  TAMAN PLAYLOTS

  Mengandungi :

  1. Roof2. Square Deck @ 5 units3. Triangle Deck @ 1 unit4. Transition Step Slide5. Spiral Tunnel Slide6. 5’ Wave Slide7. 3’ Slide8. Track Ride9. Safety Panel @ 3 units10. Tree Climber11. 4 – ½” O.D Aluminium12. Tic-Tac-Toe Panel13. Bubble Panel14. Step Ladder

  20

  12

  4

  3

  7

  6

  5

  9

  10

  14

  13

  12

  11

  8

  2 2

  2

  2

  9

  11.2 SENARAI ALATAN PERMAINAN – TAMAN “PLAYLOTS”

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  TAMAN KANAK-KANAK

  MPN/DETAIL/13(a)

  No. Lukisan:

  TAMAN KANAK-KANAK

  Mengandungi :-Peralatan permainan bersepadu dari kategori Taman Kanak-Kanak-Satu (1) unit buaian 4 tempat duduk-Tiga (3) unit jongkang jongkit 2 tempat duduk-Tiga (3) unit ‘animal spring’-Keluasan ‘rubber mat’ (in-situ) – 250mp� untuk keseluruhankawasan permainan.

  Kategori ini digunakan untuk kawasan lapang 2.0 – 5.0 ekaratau setiap 201 – 500 unit rumah.

  21

  25mm Thinkness blade granules

  Concrete edging with expansion

  joint @ 5" 0" interval

  8mm Thinkness epdm granules

  Cow Grass

  25mm Thinkness blade granules

  Concrete edging with expansion

  joint @ 5" 0" interval

  8mm Thinkness epdm granules

  Cow Grass

  50mm Think concrete base

  Compacted sub-base

  2 SEATER SEE-SAW

  Concrete edging withexpension joint @ 5' 0"

  interval

  4 SEATER SWING

  11.3 LUKISAN PERINCIAN – TAMAN KANAK-KANAK

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduan sahaja.Cadangan tatatur lain boleh dikemukakanberdasarkan kreativiti sendiri tanpa mengabaikanciri-ciri keselamatan & kegunaan orang kurangupaya (OKU) mengikut spesifikasi MPN.

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  SENARAI ALATAN PERMAINANKATEGORI TAMAN KANAK-KANAK

  MPN/DETAIL/13(b)

  No. Lukisan:

  TAMAN KANAK-KANAK

  Mengandungi :

  1. Roof @ 2 units2. Square Deck @ 3 units3. Triangle Deck @ 5 units4. Transition Step Link5. Track Ride6. 5’ Wave Slide7. Spiral Tunnel Slide8. 3’ Slide9. 90 Crawlway10. Tree Climber11. Safety Panel @ 2 units12. Vertical Ladder13. Spin Climber14. Bubble Panel15. Tic-Tac-Toe Panel16. 4 -1/2” O.D Aluminium Post @ 15

  nos17. Step Ladder

  22

  2

  13

  14

  10

  2

  12

  1

  9

  5

  3

  3

  3

  4

  11

  6

  7

  1

  17

  2

  15

  16

  8

  3

  3

  11

  6

  6

  31

  29

  4

  3

  7

  32

  1

  2

  3

  8

  11.4 SENARAI ALATAN PERMAINAN – TAMAN KANAK-KANAK

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  TAMAN KEJIRANAN

  MPN/DETAIL/14(a)

  No. Lukisan:

  TAMAN KEJIRANAN

  Mengandungi :-Peralatan permainan bersepadu dari kategori Taman Permainan Kejiranan-Dua (2) unit buaian 4 tempat duduk-Empat (4) unit jongkang jongkit 2 tempat duduk-Empat (4) unit ‘animal spring’-Keluasan ‘rubber mat’ (in-situ) – 320mp� untuk keseluruhankawasan permainan.

  Kategori ini digunakan untuk kawasan lapang 2.0 – 5.0 ekaratau setiap 501 – 1000 unit rumah.

  23

  25mm Thinkness blade granules

  Concrete edging with expansion

  joint @ 5" 0" interval

  8mm Thinkness epdm granules

  Cow Grass

  25mm Thinkness blade granules

  Concrete edging with expansion

  joint @ 5" 0" interval

  8mm Thinkness epdm granules

  Cow Grass

  50mm Think concrete base

  Compacted sub-base

  Concrete edging with

  expension joint @ 5' 0"interval

  4 SEATER SWING

  4 SEATER SWING

  2 SEATER SEE-SAW

  11.5 LUKISAN PERINCIAN – TAMAN KEJIRANAN

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduan sahaja.Cadangan tatatur lain boleh dikemukakanberdasarkan kreativiti sendiri tanpa mengabaikanciri-ciri keselamatan & kegunaan orang kurangupaya (OKU) mengikut spesifikasi MPN.

 • 3

  3

  3

  11

  2

  2

  3

  3

  4

  5

  66

  7

  8

  9

  10

  1112

  13 14

  15

  16

  17

  17

  17

  2

  2

  1

  2

  1

  JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  SENARAI ALATAN PERMAINANKATEGORI TAMAN KEJIRANAN

  MPN/DETAIL/14(b)

  No. Lukisan:

  TAMAN KEJIRANAN

  Mengandungi :

  1. Roof @ 3 units2. Square Deck @ 5 units3. Triangle Deck @ 5 units4. Transition Step Link5. Track Ride6. Stepped Triangle Platform7. ‘S’ Tunnel Slide8. 3’ Slide9. Spiral Tunnel Slide10. Stepped Ladder11. Tic-Tac-Toe Panel12. Arch Bridge13. Tree Climber14. Bubble Panel15. Spin Climber16. Vertical Ladder17. Safety Panel @ 3 units18. 4-1/2” O.D Aluminium

  Post @ 15 nos

  24

  7

  9

  6

  2

  1

  11

  2

  83

  3

  3

  31

  2

  2

  2

  11.6 SENARAI ALATAN PERMAINAN – TAMAN KEJIRANAN

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  TAMAN MASYARAKAT

  MPN/DETAIL/15(a)

  No. Lukisan:

  TAMAN MASYARAKAT

  Mengandungi :-Peralatan permainan bersepadu dari kategori Taman Permainan Masyarakat-Dua (2) unit buaian 4 tempat duduk-Enam (6) unit jongkang jongkit 2 tempat duduk-Enam (6) unit ‘animal spring’-Keluasan ‘rubber mat’ (in-situ) – 450mp� untukkeseluruhankawasan permainan.

  Kategori ini digunakan untuk kawasan lapang 4 hektaratau setiap 1001 – 2000 unit rumah.

  25

  25mm Thinkness blade granules

  Concrete edging with expansion

  joint @ 5" 0" interval

  8mm Thinkness epdm granules

  Cow Grass

  25mm Thinkness blade granules

  Concrete edging with expansion

  joint @ 5" 0" interval

  8mm Thinkness epdm granules

  Cow Grass

  50mm Think concrete base

  Compacted sub-base

  Concrete edging withexpension joint @ 5' 0"interval

  2 SEATER SEE-SAW

  2 SEATER SEE-SAW

  4 SEATER SWING

  4 SEATER SWING

  11.7 LUKISAN PERINCIAN – TAMAN MASYARAKAT

  NOTA :-

  Pelan ini hanyalah sebagai panduan sahaja.Cadangan tatatur lain boleh dikemukakanberdasarkan kreativiti sendiri tanpa mengabaikanciri-ciri keselamatan & kegunaan orang kurangupaya (OKU) mengikut spesifikasi MPN.

 • JABATAN LANDSKAPMAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Tajuk Projek:-

  GARIS PANDUAN LANDSKAP BAGI PERMOHONAN KELULUSAN PELAN

  LANDSKAP MAJLIS PERBANDARAN NILAI.

  Tajuk Lukisan:

  SENARAI ALATAN PERMAINANKATEGORI TAMAN MASYARAKAT

  MPN/DETAIL/15(b)

  No. Lukisan:

  TAMAN MASYARAKAT

  Mengandungi :

  1. Hexagonal Roof @ 2 units2. Square Deck @ 4 units3. Triangle Deck @ 14 units4. 3’ Slide5. ‘S’ Tunnel Slide6. Spiral Tunnel Slided7. 5’ Wave Slide8. Transition Step Link9. Track Ride10. Tic-Tac-Toe Panel @ 2 units11. Bubble Panel12. Stepped Ladder13. Tree Climber14. Vertical Ladder15. Safety Panel @ 3 units16. Stepped Triangle Deck @ 2 units17. Spin Climber18. 4-1/2” O.D Aluminium Post @ 15

  nos19. Fireman Pole20. Arch Bridge

  26

  7

  17

  19

  15

  12

  10

  16

  1

  3

  3

  6

  92

  8

  2

  18

  13

  20

  3

  2

  5

  1

  16

  2

  15

  11

  10

  14

  11.8 SENARAI ALATAN PERMAINAN – TAMAN MASYARAKAT

 • LAMPIRAN : POKOK RASMI MAJLIS PERBANDARAN NILAI

  Lagerstroemia floribunda – Bungor Kedah

  a. Kategori Pokok Teduhan

  Wodyetia bifurcata – ‘Fox’s tail palm’

  b. Kategori Pokok Palma

  Canna indica – Bunga tasbih

  c. Kategori Renek

  Hibiscus rosa sinensis – Bunga raya

  27