of 26 /26
960815-01-5712 ABSTRAK Di Malaysia, Kadar inflasi memainkan peranan yang penting dari segi membangunkan ekonomi sesebuah negara. Maka kajian ini yang dijalankan berkaitan dengan arah aliran kadar inflasi di Malaysia dari tahun 2006 hingga tahun 2012 dan mengkaji kadar inflasi di Semenanjung Malaysia berbanding Sabah.

jadual kerja

  • Author
    wak-mil

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

la ilaha illah muhammad abduhu warasuluhu

Text of jadual kerja

Page 1: jadual kerja

960815-01-5712

ABSTRAK

Di Malaysia, Kadar inflasi memainkan peranan yang penting dari segi membangunkan ekonomi sesebuah negara. Maka kajian ini yang dijalankan berkaitan dengan arah aliran kadar inflasi di Malaysia dari tahun 2006 hingga tahun 2012 danmengkaji kadar inflasi di Semenanjung Malaysia berbanding Sabah.

Page 2: jadual kerja

960815-01-5712

1.0 PENGENALAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan malaysia boleh dibahagi kepada kawasan timur (Semenanjung

Malaysia ) dan kawasan barat (Sabah dan Sarawak). Dari segi sejarah, kedua-dua

wilayah tersebut memang terpisah dari segi politik dan ekonomi sehingga tertubuhnya

Malaysia pada tahun 1963. Sejak mencapai kemerdekaan, ekonomi Malaysia telah

melalui perkembangan yang pesat daripada ekonomi yang berasaskan pertanian

kepada ekonomi yang didorong oleh perkilangan dan kini menjadi ekonomi

berasaskan perkhidmatan. Apabila ekonomi berkembang maju dan pendapatan

bertambah, corak perbelanjaan isi rumah yang mendasari Indeks Harga Pengguna

(IHP) juga telah berubah.(Sumber:https://ms.wikipedia.org/wiki/Indeks_harga_

pengguna).

Manakala di dalam tulisan ini, pengkaji akan menyentuh dengan lebih mendalam

tentang perbandingan inflasi antara semenanjung Malaysia dan Sabah. Inflasi adalah

diukur atau dikira mengikut kumpulan harga tertentu. Kumpulan barang yang terdapat

di IHP (Indeks Harga Pengguna) mengandungi Makanan dan minuman bukan

beralkohol, Minuman beralkohol dan tembakau, Pakaian dan kasut. Perumahan, Air,

Elektrik, Gas dan bahan api lain dan lain-lain. Setiap kategori barangan dan

perkhidmatan di atas memberi kesan yang berbeza kepada indeks di dalam IHP

(Indeks Harga Pengguna). Peratusan kategori barangan dan perkhidmatan di atas

melambangkan corak atau pola perubahan perbelanjaan pengguna. Kawasan timur

dan barat di Malaysia juga mempunyai kadar kumpulan yang berbeza.

Page 3: jadual kerja

960815-01-5712

Pada awal tahun, sebahagian besar daripada perbelanjaan isi rumah diperuntukkan

untuk makanan dan kesannya, barangan makanan mempunyai wajaran yang lebih

tinggi dalam kumpulan IHP. Apabila ekonomi terus maju dan pendapatan purata

meningkat, bahagian perbelanjaan untuk makanan telah menurun, manakala

perbelanjaan untuk perumahan, pengangkutan dan komunikasi telah meningkat. Jadi,

inflasi berlaku akan menyebabkan pelbagai masalah iaitu apabila harga jualan di

Semenanjung Malaysia lebih murah berbanding dengan harga jualan di sabah dan ini

akan menyebabkan kadar inflasi di Semenanjung Malaysia lebih rendah. Kadar inflasi

lebih rendah di Semenanjung Malaysis kerana peniaga turun barang import di

pelabuhan Semenanjung Malaysia dan kos pengangkutan akan berkurang, dan

akhirnya kos pengeluaran juga akan turun.

(Sumber: http://www.bnm.gov.my/files/publication/qb/ 2014/Q4/bm_p1.pdf)

Sabah dan Sarawak menghadapi masalah kadar inflasi yang lebih tinggi

berbanding dengan kadar inflasi di Semenanjung Malaysia apabila jumlah inflasi

sabah dan sarawak mencampur. Hal ini disebabkan oleh kerana kos pengangkutan

yang tinggi, keluasan kawasan dan sistem pengagihan barangan yang rumit

menyumbang kepada kadar inflasi di Sabah, dan Sarawak.

(Sumber:http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2012/10/16/kadar-

inflasi-di-sabah-lebih-rendah/)

1.2 Definisi Dan Kata Kunci

Dalam ekonomi, inflasi  bermaksud sesuatu kenaikan dalam tingkat

harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke

semasa. Indek harga pengguna merupakan kaedah yang digunakan untuk mengukur

atau menentukan kadar inflasi. Inflasi juga mencerminkan penurunan dalam kuasa

beli wang berkenaan iaitu satu kehilangan nilai sebanar dalam medium pertukaran

dalaman dan unit akaun dalam sesebuah ekonomi. Satu ukuran utama bagi inflasi

harga adalah kadar inflasi iaiy perubahan peratusan tahumam di dalam sesuatu indeks

harga umum dari masa ke semasa. (Sumber: https://ms.wikipedia.org/wiki/Inflasi)

Page 4: jadual kerja

960815-01-5712

Oleh itu, menurun Teks Efektif STPM Makro Ekonomi, Sabariah Ali (2010),

kadar inflasi merupakan peratusan atau kadar kenaikan tungkat harga umum yang

berlaku pada tahun tertentu berbanding tahun sebelumnya. Kadar inflasi dapat

dihitung dengan menggunakan IHP (Indeks Harga Pengguna). Kadar inflasi dihitung

dengan Indeks Harga Pengguna (IHP). Indeks Harga Pengguna (IHP) bermaksud

merupakan kaedah yang digunakan untuk mengukur atau menentukan kadar inflasi.

Indeks Harga Pengguna mengukur harga purata barang-barang dan perkhidmatan

yang biasanya digunakan oleh isi rumah pada tempoh masa yang ditetapkan. Indeks

Harga Pengguna diukur dengan membandingkan purata harga barangan dan

perkhidmatan pada tahun asas dengan purata harga barang bagi tahun semasa dalam

sesebuah negara.

2.0 PENYATAAN MASALAH

Kadar inflasi berlaku apabila harga umum naik secara berterusan bermakna kos

hidup rakyat meningkat dan akan menjejaskan taraf hidup mereka. Masalah ini

disebabkan kerana kos kadar kemiskinan, meningkatkan kos kerajaan, dan

mengurangkan pendapatan benar pengeluaran meningkat dan peniaga juga

meningkatkan harga jualan dalam pasaran dan akhirnya kadar inflasi akan berlaku.

Selain itu, menurut Teks Efektif STPM Ekonomi Malaysia, Theng Kock Leing

(2013), kesan negatif inflasi termasuk pengurangan nilai sebenar wang dan item-item

monetari lain dari masa ke semasa.

Oleh itu, kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji arah aliran kadar inflasi di

Malaysia dari tahun 2006 hingga 2012 dan membandingkan kadar inflasi di

Semenanjung Malaysia dengan Sabah dari tahun 2006 hingga 2012.

Demi mencapai kadar inflasi yang stabil dan sederhana iaitu tidak melebihi 2%

maka pihak berkuasa dan kerajaan perlu melaksanakan pelbagai langkah. Hal ini

demikian kerana kadar inflasi berlaku apabila harga umum naik secara berterusan

bermakna kos hidup rakyat meningkat dan akan menjejaskan taraf hidup mereka.

Page 5: jadual kerja

960815-01-5712

Masalah ini disebabkan kerana kos kadar kemiskinan, meningkatkan kos kerajaan,

dan mengurangkan pendapatan benar pengeluaran meningkat dan peniaga juga

meningkatkan harga jualan dalam pasaran dan akhirnya kadar inflasi akan berlaku.

Demi menyelesaikan masalah kadar inflasi yang lebih tinggi, Bank Pusat boleh

menjual surat jaminan kerajaan. Melalui cara ini kerana Semasa inflasi, bank pusat

akan menjual surat jaminan kerajaan kepada bank perdagangan dan orang ramai. Ini

akan menyebabkan penawaran wang berkurang dalam masyarakat. Kuasa beli

masyarakat akan berkurang dan permintaan agregat masyarakat turut berkurang.

Maka, inflasi dapat diatasi.

Kajian ini penting kerana kadar inflasi yang tinggi akan menyebabkan kos

hidup rakyat meningkat dan menjejaskan taraf hidup rakyat. Oleh itu, langkah-

langkah untuk menyelesaikan masalah kadar inflasi amat penting. Cadangan dan pada

kajian ini boleh digunakan oleh Pihak kerajaan perlu untuk mengatasi masalah

kenaikan kadar inflasi seterusnya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat supaya kita

menjadi negara yang lebih maju di dunia. Oleh itu, langkah-langkah untuk

mengurangkan kadar inflasi adalah penting. Contohnya, langkah-langkah yang boleh

dilakukan ialah memberi latihan dan kemahiran buruh, kerajaan dengan menyediakan

dan menambahkan institusi-institusi kemahiran baharu seperti politeknik-politeknik,

Institut Latihan Perindustrian (ILP), Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN),

Akademi Binaan Malaysia (ABM), Institut Kemahiran Mara (IKM) merupakan

langkah yang sesuai bagi menurunkan kadar inflasi. Kerajaan perlu menjalankan

dasar mengawal kadar inflasi untuk menurun kos hidup masyarakat dan

mengenalpasti kaedah yang boleh digunakan untuk mengurangkan inflasi dan

mendapat meningkatkan kualiti hidup rakyat supaya wawasan 2020 yang dilaung-

laungkan dapat diterjemahkan.

Page 6: jadual kerja

960815-01-5712

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Terdapta dua objektif dalam menjalankan kajian ini dan kajian yang dibuat adalah

berlandaskan kepada objektif yang telah disusun.

3.1 Mengkaji arah aliran kadar inflasi dari tahun 2006 hingga 2012.

3.2 Mengkaji kadar inflasi di Semenanjung Malaysia berbanding Sabah

4.0 KAEDAH KAJIAN

4.1 Kaedah Memperoleh Data

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga mencari dan

mengumpulkan. Data primer adalah data yang hanya dapat memperoleh dari sumber

asli atau pertama. Data yang dicari ini hendaklah bersesuaian dengan objektif kajian

yang dilakukan. Data sekunder biasanya digunakan bagi mengukuhkan data primer

dan diperoleh melalui kaedah rujukan ( kajian arkib). Jika data sekunder dapat

memperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Data sekunder

diperoleh melalui kaedah rujukan yang menjadi kaedah tambahan kepada kajian ini.

Pengkaji menggunakan kaedah ini dengan merujuk daripada buku teks dan buku

rujukan. Antara buku rujukan yang ada seperti surat khabar, majalah dan jurnal.

Selain itu, pengkaji juga memperoleh laporan dan maklumat data sedia ada daripada

laman sesawang iaitu laman web Jabatan Perangkaan Malaysia, Laporan-laporan

Ekonomi, dan Bank Negara.

Page 7: jadual kerja

960815-01-5712

4.2 Kaedah Menganalisis Data

Penganalisian arah aliran kadar inflasi Malaysia. Teknik penganalisian data yang

digunakan dalam kajian ini ialah kaedah deskriptif dalam bentuk bilangan, dan

peratus. Analisis data dilakukan apabila memperoleh data daripada data dan statistik

yang terdapat di laman web rasmi. Data yang diperoleh telah dianalisis dan

dipersembahkan dalam bentuk jadual serta rajah. Selain itu, penyelidik juga

meringkaskan dan memerihal data mengikut peratusan. Misalnya, formula yang

digunakan dalam kajian ini adalah seperti yang berikut :

Dengan,

Indeks Harga Pengguna Tahun t = Indeks Harga Pengguna pada Tahun Semasa

Indeks Harga Pengguna Tahun ( t – 1 ) = Indeks Harga Pengguna pada Tahun

Sebelumnya

x 100

IHP tahun (t – 1)

IHP tahun t - IHP tahun (t – 1)

Kadar Inflasi =

Page 8: jadual kerja

960815-01-5712

5.0 HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Bahagian ini membincangkan analisis data dan memaparkan penemuan kajian

yang telah dilaksanakan melalui metodologi yang digunakan. Data analisis ini

menggunakan kaedah diskriptif dalam bentuk bilangan peratusan. Tahap analisis

dicapai apabila data yang diperoleh itu disunting dan ditukarkan menjadi angka.

Seterusnya, data yang telah dianalisis akan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan

rajah. Data mentah bagi statistik kadar inflasi semenanjung malaysia dan sabah

disenaraikan di lampiran.

5.1 Arah Aliran Kadar Inflasi Malaysia Pada Tahun 2006 Hingga Tahun 2012.

Tahun Indeks Harga Pengguna

(2010=100)

Kadar Inflasi (%) Perubahan kadar inflasi (%)

2005 87.7 ----- -----

2006 90.9 90.9−87.787.7

×100=

3.65

-----

2007 92.7 1.98 1.98-3.65= -1.67

2008 97.7 2.39 3.41

2009 98.3 0.61 -4.78

2010 100.0 1.73 1.12

2011 103.2 3.20 1.47

2012 104.9 1.65 -1.55

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Ekonomi Malaysia)

Jadual 1: Kadar inflasi dan perubahan kadar inflasi pada tahun 2006 hingga tahun

2012

Kadar Inflasi= x 100IHP tahun (t – 1)

IHP tahun t - IHP tahun (t – 1)

Page 9: jadual kerja

960815-01-5712

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

1

2

3

4

5

6

3.65

1.98

5.39

0.611.73

3.2

1.65

Kadar Inflasi dari tahun 2006 hingga 2012

Kadar Inflasi

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Ekonomi Malaysia)

Rajah 1: Arah Aliran kadar Inflasi Pada Tahun 2006 Hingga Tahun 2012

Menurut jadual 1 dan rajah 1 di atas menunjukkan kadar inflasi dan perubahan

kadar inflasi pada tahun 2006 hingga tahun 2012 di Malaysia. Secara keseluruhan,

kadar inflasi di Malaysia adalah menurun daripada 3.65% (tahun 2006) kepada 1.65%

(tahun 2012) iaitu menurun sebanyak 2%.

Pada tahun 2006 indeks harga pengguna bertambah dari 87.7 mata peratusan

kepada 90.9 mata peratusan. Kadar inflasi pada tahun ini adalah 3.65%. Menurut

Laporan Ekonomi Malaysia 2006/2007, inflasi diukur oleh IHP yang menggunakan

tahun 2005 sebagai tahun asas (2005=100) telah meningkat ke paras tertinggi 4.8%

dalam bulan Mac 2006 sejak krisis kewangan Asia 1997/1998. IHP telah meningkat

3.9% berikutan kos tenaga yang tinggi kesan daripada pelarasan harga runcit terkawal

bagi produk petroleum dan tarif elektrik bagi tempoh tujuh bulan pertama 2006.

Kerajaan telah memperkenalkan sistem e-Diesel nelayan dan Fleet Card pada Mac

2006 untuk membendung kenaikan harga yang tidak munasabah. Sebagai kesimpulan,

inflasi yang perlahan iaitu kadar inflasi pada 4 peratus atau kurang akan menyebabkan

pertumbuhan ekonomi semakin rancak. Hal ini disebabkan oleh permintaan agregat

Tahun

Kadar Inflasi (%)

Page 10: jadual kerja

960815-01-5712

akan bertambah apabila inflasi berlaku, kegiatan ekonomi dan pengeluaran akan

berkembang dan seterusnya tingkat harga umum dan pendapatan negara akan

meningkat.

Selain itu, kadar inflasi telah menurun dari 3.65% (tahun 2006) kepada tahun

1.98% (tahun 2007) iaitu menurun sebanyak 1.98%. Indeks harga pengguna

bertambah dari 90.9% mata peratusan (tahun 2006) kepada 92.7% mata peratusan

(tahun 2007). Menurut Laporan Ekonomi Malaysia 2007/2008, IHP berkurang dengan

ketara kepada 2.0% dalam tempoh tujuh bulan pertama 2007 berikutan keadaan

bekalan yang lebih baik, pengawalan harga yang efektif. Sebahagian besar

peningkatan dalam IHP disebabkan oleh harga yang lebih tinggi bagi makanan dan

minuman tanpa alkohol, pengangkutan serta sewa dan utiliti. Ketiga-tiga kumpulan ini

menyumbang 87.4% kepada pertumbuhan dalam IHP. Kumpulan makanan dan

minuman tanpa alkohol menyumbangkan 0.9 mata peratusan kepada IHP dalam

tempoh tujuh bulan pertama 2007. Sebagai kesimpulan, kadar inflasi yang sederhana

iaitu 1.98% pada tahun 2007 menyebabkan nilai wang meningkat. Apabila nilai wang

tinggi, semakin banyak barang dan perkhidmatan yang dapat dibeli dengan suatu unit

mata wang.

Berdasarkan jadual di atas, kadar inflasi pada tahun 2008 ialah 5.39%. Keadaan

ini telah mencapai perkembangan kadar inflasi yang paling tinggi dari tahun 2006

hingga tahun 2012. Indeks harga pengguna terus meningkat daripada 92.7 mata

peratusan kepada 97.7 mata peratusan pada tahun 2008.

Selain itu, kadar inflasi meningkat dari 1.98% (tahun 2007) kepada 5.39% (tahun

2008). Perubahan kadar inflasi ini telah meningkat sebanyak 3.41% berbanding

dengan tahun 2007. Menurut Laporan Ekonomi Malaysia 2008/2009, harga bahan api

dan makanan yang tinggi di seluruh dunia pada tahun 2008. Harga minyak mentah

meningkat 79.0%, manakala harga komoditi makanan iaitu gandum, beras, kacang

soya dan jagung naik antara 30.0% hingga 130.0% sejak separuh kedua 2007 hingga

bulan Jun 2008. Seiring dengan harga yang tinggi, inflasi yang diukur melalui peratus

perubahan tahunan IHP meningkat 4.4% dalam tempoh tujuh bulan pertama 2008.

Page 11: jadual kerja

960815-01-5712

Berikutan pelarasan harga petrol (41%) dan diesel (63%) serta tarif elektrik antara

18% dan 26% bagi pengguna domestik, komersial dan industri berkuat kuasa mulai 1

Julai 2008, inflasi telah meningkat 8.5% pada bulan Julai iaitu kadar tertinggi sejak

Disember 1981. Dalam tempoh tujuh bulan pertama 2008, harga kumpulan makanan

dan minuman bukan alkohol meningkat 6.9% dan menyumbang 2.2 mata peratusan

kepada peningkatan IHP. Harga kumpulan pengangkutan meningkat 6.7% dan

menuymbang 1.1 mata peratusan kepada peningkatan IHP. Harga kumpulan

perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api meningkat 1.4% dan menyumbang 0.3

mata peratusan kepada peningkatan IHP. Sebagai kesimpulan, inflasi yang melampau

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi perlahan. Hal ini disebabkan harga

minyak mentah meningkat, harga faktor-faktor pengeluaran juga akan meningkat.

Peningkatan kos menyebabkan pengeluar terpaksa menanggung tambahan kos yang

tinggi. Justeru itu, pengeluaran barang dan perkhidmatan akan dikurangkan.

Menurut Laporan Ekonomi Malaysia 2009/2010, inflasi seluruh dunia berada

pada tahun 2009 apabila harga minyak mentah dan komoditi makanan jatuh

mendadak daripada paras tertinggi pada tahun 2008 akibat permintaan yang lebih

rendah berikutan kelembapan ekonomi global. Kadar inflasi merosot dari 5.39%

(tahun 2008) kepada 0.61% (tahun 2009). Kadar inflasi telah merosot paling banyak

berbanding dengan tahun-tahun lain iaitu 4.78%. Pada tahun 2009, indeks harga

pengguna ialah 98.3% mata peratusan dan meningkat 0.6 mata peratusan berbanding

dengan IHP tahun 2008. Dalam tempoh lapan bulan pertama 2009, inflasi domestik

mereda dengan IHP meningkat pada kadar yang lebih perlahan sebanyak 1.3%.

Seterusnya, inflasi pada bulan Jun 2009 menjadi negatif 1.4% buat pertama kali sejak

bulan Ogos 1986 (-0.5) dan sekali lagi negatif 2.4% pada bulan Julai dan Ogos 2009.

Ini disebabkan oleh kesan kumulatif pengurangan harga petrol dan diesel sejak bulan

Ogos hingga Disember 2008 inflasi negatif ini dijangka bersifat sementara dengan

inflasi diunjur meningkat kira-kira 1% bagi tahun 2009. Sebagai kesimpulan, inflasi

pada tahun 2007 adalah paling rendah disebabkan oleh kerajaan telah melaksanakan

beberapa langkah untuk menangani tekanan inflasi iaitu, meningkatkan pengeluaran

Page 12: jadual kerja

960815-01-5712

makanan, mewujudkan stok penimbal beras dan menambah baik pengedaran makanan

serta mengawal harga barangan keperluan makanan. Keadaan ini menyebabkan kadar

inflasi terendah dan mencegah kenaikan harga secara sewenang-wenangnya.

Seterusnya, kadar inflasi 1.73% (tahun 2010) berbanding dengan 0.61% (tahun

2009) iaitu meningkat sebanyak 1.12%. Indeks harga pengguna meningkat dari 98.3%

mata peratusan tahun 2009 kepada 100.0% mata peratusan pada tahun 2010.

Berdasarkan Laporan Ekonomi Malaysia 2010/2011, inflasi keseluruhan telah

meningkat 1.5% dalam tempoh lapan bulan pertama 2010. Peningkatan dalam IHP

disebabkan oleh kenaikan harga bagi kumpulan makanan dan minuman tanpa

alkohol ; perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain serta pengangkutan,

menyumbang 1.1 mata peratusan kepada peningkatan dalam IHP. Selain itu, harga

bagi kumpulan pengangkutan nail 1.3% menyumbang 0.2 mata peratusan kepada

peningkatan dalam IHP, Kenaikan harga ini mendorong kepada harga yang lebih

tinggi dalam pengangkutan awam menggunakan laluan jalan raya (5.2%), pembaikan

dan penyelenggaraan untuk pengangkutan persendirian (2.3%) serta bahan api dan

pelincir untuk peralatan pengangkutan persendirian (1.7%). Sebagai kesimpulan,

inflasi yang perlahan menyebabkan harga barang dan perkhidmatan semakin

menurun. Maka, kos untuk medapatkan barang dan perkhidmatan menurun. Oleh itu,

apabila berlaku inflasi, kos sara hidup akan menurun.

Berdasarkan jadual di atas, indeks harga pengguna telah meningkat dari 100.0

mata peratusan tahun 2010 kepada 103.2 mata peratusan tahun 2011. Kadar inflasi

pada tahun 2010 ialah 1.73% dan meningkat sebanyak 1.47% kepada 3.2% pada

tahun 2011. Menurut Laporan Ekonomi Malaysia 2011/2012, indeks harga pengguna

telah mengalami peningkatan selaras dengan trend inflasi di seluruh dunia berikutan

harga bahan api dan makanan yang lebih tinggi pada tahun 2011. Inflasi di Malaysia

telah meningkat 3.1% dalam tempoh lapan bulan pertama 2011. Kumpulan makanan

dan minuman bukan alkohol meningkat 4.6% menyumbang 1.4 mata peratusan

kepada IHP. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga makanan di rumah

sebanyak 5% dan makanan di luar rumah sebanyak 4.2%. Pada 10 Mei 2011, kerajaan

Page 13: jadual kerja

960815-01-5712

telah merasionalisasikan harga gula sebanyak 20 sen kepada RM2.30 sekilogram

berikutan peningkatan mendadak harga gula dalam pasaran global. berikutan empat

pelarasan berturut-turut harga pam petrol RON97 dari RM2.40 ke RM2.90 seliter

antara Januari dan Mei 2011, harga bagi kumpulan pengangkutan turut meningkat

4.9% dalam tempoh lapan bulan pertama 2011, menyumbang 0.7 mata peratusan

kepada peningkatan IHP. Sebagai kesimpulan, inflasi yang perlahan menyebabkan kos

yang ditanggung oleh masyarakat untuk meneruskan kelangsungan hidup berkurang

dan menunjukkan beban yang ditanggung menurun. Oleh itu, taraf hidup masyarakat

akan meningkat.

Menurut Laporan Ekonomi Malaysia 2012/2013, kadar inflasi pada tahun 2012

ialah 1.65% dan telah menurun sebanyak 1.55% berbanding dengan tahun 2011 iaitu

3.2%. Indeks harga pungguna terus meningkat daripada 103.2 mata peratusan kepada

104.9 mata peratusan pada tahun 2012. Kadar inflasi keseluruhan mencatat

pertumbuhan sederhana sebanyak 1.9% dalam tempoh tujuh bulan pertama 2012.

Peningkatan ini disebabkan sebahagian besarnya oleh harga yang lebih sederhana

dalam kumpulan makanan dan minuman bukan alkohol; perumahan, air, elektrik, gas

dan bahan api lain; pelbagai barangan dan perkhidmatan; dan pengangkutan.

Keempat-empat kumpulan ini secara keseluruhannya menyumbang 1.6 mata

peratusan kepada pertumbuhan indeks harga pengguna. Sebagai kesimpulan, inflasi

yang sederhana disebabkan oleh kerajaan mengurangkan beban kos sara hidup tinggi

yang dihadapi oleh kumpulan pendapatan ini. Kerajaan menubuhkan cawangan

KR1M yang membekalkan barangan keperluan pengguna serta makanan pada harga

yang berpatutan.

Secara keseluruhannya, kadar inflasi berlaku turun naik dari tahun 2006 hingga tahun

2012 iaitu daripada 3.65% kepada 1.65%. Kadar inflasi pada tahun 2006 ialah 3.65%

meningkat kepada 1.98% pada tahun 2007 dan seterusnya meningkat kepada 5.39%

pada tahun 2008 iaitu mencapai kadar inflasi yang melampau. Hal ini disebabkan oleh

item berwajaran lebih besar dalam “bakul” iaitu makanan, pakaian dan bahan api

merupakan kadar tertinggi sejak peningkatan 7.6% pada bulan Januari 1982. Inflasi

Page 14: jadual kerja

960815-01-5712

yang melampau ini akan menghakis kuasa beli pengguna dengan mengurangkan

kemampuan membeli barangan dan perkhidmatan berdasarkan pendapatan boleh guna

sedia ada. Pada tahun 2009, kadar inflasi ialah 0.61% dan kadar ini adalah paling

rendah berbanding dengan tahun-tahun lain. Hal ini disebabkan oleh kesan kumulatif

pengurangan harga petrol dan diesel. Perkembangan teknologi dan promosi yang

intensif turut menyebabkan kejatuhan harga kumpulan komunikasi. Kadar inflasi telah

meningkat berterusan pada tahun 2009 kepada tahun 2011 iaitu daripada 0.61%

kepada 3.2%. Pada tahun 2012, kadar inflasi telah menurun daripada 3.2% kepada

1.65% iaitu sebanyak 1.55%. Oleh itu, pengkaji tidak dapat menafikan bahawa inflasi

yang melampau akan menjejaskan nilai wang sesebuah negara dan juga menjatuhkan

taraf hidup masyarakat.

5.2 Kadar Inflasi Di Semenanjung Malaysia Berbanding Sabah

Tahun Kadar Inflasi

Semenanjun

g Malaysia

(%)

Perubahan

Kadar Inflasi

Semenanjung

Malaysia

Kadar

Inflasi

Sabah

(%)

Perubahan

Kadar

Inflasi

Sabah

Perubahan

Kadar Inflasi

Semenanjung

Malaysia dan

Sabah

2006 3.5 ----- 3.7 ----- 0.2

2007 2.0 2.1 0.1

2008 5.4 6.0 0.6

2009 0.5 1.7 1.2

2010 1.8 1.6 0.2

2011 3.3 2.8 0.5

2012 1.9 2.1 0.2

(Sumber: Dipetik dan disuaikan daripada Jabatan Statistik Malaysia)

Jadual 2: Kadar Inflasi Di Semenanjung Malaysia Berbanding Sabah Dari Tahun 2006

Hingga Tahun 2012

Page 15: jadual kerja

960815-01-5712

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

1

2

3

4

5

6

3.5

2

5.4

0.5

1.8

3.3

1.9

3.7

2.1

6

1.71.6

2.8

2.1

Kadar Inflasi Semenanjung Malaysia dan Sabah dari Tahun 2006 Hingga Tahun 2012

Kadar Inflasi Semenanjung Malaysia

Kadar Inflasi SabahKad

ar In

flas

i (%

)

(Sumber: Dipetik dan disuaikan daripada Jabatan Statistik Malaysia)

Rajah 2: Kadar Inflasi Di Semenanjung Malaysia Berbanding Sabah Dari Tahun 2006

Hingga Tahun 2012

Jadual 2 dan Rajah 2 di atas menunjukkan mengkaji kadar inflasi di

Semenanjung Malaysia berbanding Sabah. Inflasi di semenanjung malaysia dengan

sabah mempunyai kadar inflasi yang berbeza ini kerana jumlah kumpulan barang

yang berbeza. Kadar inflasi Semenanjung Malaysia dan Sabah adalah tidak konsisten

antara tahun 2006 dengan tahun 2012. Secara keseluruhan, kadar inflasi di

Semenanjung Malaysia adalah menurun daripada 3.50% (tahun 2006) kepada 1.90%

(tahun 2012) iaitu menurun sebanyak 2% menyebabkan pengangguran meningkat

daripada 353.6 ribu orang (tahun 2006) kepada 396.3 ribu orang (tahun 2012).

Peningkatan ini adalah sebanyak 42.7 ribu orang bersamaan 12.08%.

Tahun

Page 16: jadual kerja

960815-01-5712

6.0 CADANGAN

Setelah menghasilkan kajian ini, beberapa isu dan masalah telah dikenal pasti.

Antara masalah yang wujud ialah kadar inflasi yang turun naik menyebabkan banyak

kesan buruk di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Masalah-masalah ini tidak boleh

dibiarkan sahaja kerana masalah tersebut akan menjejaskan perkembangan ekonomi

negara. Oleh itu, kerajaan seharusnya mengambil langkah-langkah untuk mengatasi

masalah tersebut.

6.1 Dasar Kerajaan

Dasar kerajaan yang boleh membantu mengurangkan kadar inflasi adalah

seperti dasar fiskal menguncup dan dasar kewangan menguncup.

6.1.1 Dasar Fiskal Menguncup

Dasar fiskal menguncup adalah satu dasar yang diambil oleh kerajaan dengan

mengubah jumlah perbelanjaannya dan cukai yang dikenankan supaya keadaan

ekonomi yang stabil dan dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi negara. Dasar

fiskal yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi kadar inflasi yang melampau ialah

dasar fiskal menguncup iaitu dengan mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan

menambahkan cukai kerajaan. Cukai yang ditambah akan mengurangkan pendapatan

boleh guna masyarakat seterusnya mengurangkan perbelajaan agregat dan juga

mengurangkan permintaan agregat. Apabila permintaan agregat menurun, harga akan

menurun dan seterusnya masalah inflasi dapat diatasi.

6.1.2 Dasar Kewangan Menguncup

Dasar kewangan menguncup ialah satu dasar yang dijalankan oleh bank pusat

dengan mengawal bekalan wang dan kadar bunga untuk mengatasi masalah ekonomi.

Semasa inflasi, bank pusat akan melaksanakan dasar kewangan menguncup iaitu

menurunkan penawaran wang dan meningkatkan kadar bunga. Apabila kadar bunga

meningkat, pulangan tabungan akan meningkat. Isi rumah akan meningkatkan

tabungan. Kos meminjam akan meningkat dan pinjaman akan berkurangan,

penggunaan akan berkurang menyebabkan perbelajaan agregat berkurang kerana

penggunaan adalah salah satu komponen perbelajaan agregat. Permintaan agregat juga

Page 17: jadual kerja

960815-01-5712

akan berkurang menyebabakan harga menurun dan seterusnya masalah inflasi dapat

dikawal. Oleh itu, pihak kerajaan dan bank pusat perlu melaksanakan dasar-dasar

tersebut supaya dapat mengekalkan inflasi sederhana iaitu kadar inflasi pada 4% atau

kurang untuk menggalakkan kegiatan ekonomi Malaysia.

6.2 Bantuan Lain Kerajaan

Bantuan kerajaan dalam mengurangkan boleh melalui dua cara iaitu

menambahkan peluang pekerjaan, kemahiran dan latihan buruh dan penyebaran

maklumat yang lengkap ataupun mengurangkan harga barang pasaran.

6.2.1 Mencipta Peluang Pekerjaan

Peluang pekerjaan dapat ditambah dengan mewujudkan peluang-peluang

pekerjaan baharu atau mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi.

Kerajaan membuka tanah baharu untuk pertanian dan penternakan. Selain itu,

kerajaan juga boleh menyediakan tapak-tapak perindustrian yang baharu dan menarik

pelabur asing dengan memberi insentif-insentif tertentu seperti taraf printis dan elaun

cukai pelaburan. Hal ini bukan sahaja dapat menggalakkan perkembangan sektor

perindustrian malah lebih banyak peluang pekerjaan baharu dapat diwujudkan.

6.2.2 Kemahiran Dan Latihan Buruh

Latihan kemahiran dalam bidang teknik dan vokasional yang bersesuian

diperlukan dalam pelbagai sektor ekonomi. Apabila buruh tidak mempunyai latihan

kemahiran yang sesuai, maka mereka susah untuk mendapat pekerjaan. Jadi pihak

kerajaan perlu menambahkan bilangan institusi kemahiran teknik dan vokasional serta

meningkatkan pengambilan pelajar dalam bidang ini agar bakal buruh mendapat

latihan yang bersesuaian untuk diserapkan dalam pekerjaan tertentu. Langkah

kerajaan dengan menyediakan dan menambahkan institusi-institusi kemahiran baharu

seperti politeknik-politeknik, Institut Latihan Perindustrian (ILP), Institut Kemahiran

Belia Negara (IKBN), Akademi Binaan Malaysia (ABM), Institut Kemahiran Mara

(IKM) merupakan langkah yang sesuai bagi menurunkan kadar inflasi. Apabila para

belia atau buruh mendapat kemahiran-kemahiran yang sesuai, maka mobiliti buruh

akan bertambah. Hal ini dapat membantu mereka mendapat pekerjaan dan seterusnya

Page 18: jadual kerja

960815-01-5712

akan mengurangkan pengangguran.

6.2.3 Penyebaran Maklumat Yang Lengkap

Pengangguran geseran berlaku disebabkan oleh kekurangan maklumat tentang

pekerjaan. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memastikan para majikan menyediakan dan

menyebarkan maklumat yang secukupnya tentang sesuatu pekerjaan seperti jenis

pekerjaan, tempat, kemahiran yang diperlukan, gaji, serta kemudahan lain yang

ditawarkan. Maklumat ini boleh disebarkan melalui media cetak, media elektronik,

atau internet supaya dapat mengurangkan pengangguran di Malaysia.

6.2.3 Mengurangkan Harga Barang

Kerajaan telah mengambil langkah mengurangkan harga barang keperluan seperti

petrol dan beras selaras dengan pengurangan harga komoditi dunia. Subsidi diesel

akan terus diberikan kepada golongan tertentu seperti nelayan kerana bertujuan

mengurangkan kos operasi mereka dan secara tidak langsung harga ikan di pasar-

pasar. Harga lantai petrol akan ditetapkan dan penjimatan yang kerajaan dapat hasil

dari pengurangan subsidi akan disalurkan kepada rakyat. Contohnya pakej rangsangan

RM7 bilion yang telah diumumkan kerana penjimatan dari kejatuhan harga minyak.

Page 19: jadual kerja

960815-01-5712

RUMUSAN KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji arah aliran kadar inflasi di Malaysia dari

tahun 2006 hingga tahun 2012 dan kadar inflasi di Semenanjung Malaysia berbanding

Sabah. Bersasarkan hasil kajian, didapati kadar inflasi mengalami kadar inflasi

mengalami pola turun naik dari tahun 2006 hingga tahun 2012. Kadar Inflasi paling

tinggi adalah pada tahun 2008, suatu krisis ekonomi sedunia dikatakan terjadi melihat

dari beberapa peristiwa hingga berlakunya kegawatan ekonomi di seluruh dunia. Ini

merangkumi harga minyak tinggi yang menyebabkan harga makanan tinggi (akibat

pergantungan penghasilan makanan pada petroleum, di samping menggunakan hasil

tanaman makanan seperti etanol dan biodiesel sebagai alternatif kepada petroleum)

dan inflasi sedunia dan krisis kredit teruk yang mengakibatkan lingkupnya bank-bank

pelaburan serta menjadikan  bilangan pengangguran yang tinggi. Terutamanya sektor

pembuatan yang menguncup sebanyak 8.8% berikutan kelembapan sektor luaran dan

kejatuhan pelaburan swasta. Sentimen perniagaan merosot dengan ketara.

Selain itu, dalam hasil kajian juga didapati bahawa