of 35 /35
‘UniMAP DIIKTIRAF MS ISO 9001 : 2008’ Rujukan Kami : UNIMAP/PEND/108/1/2 – 2 (26) Tarikh : 4 April 2011 Kepada : Semua Pelajar Universiti Malaysia Perlis JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DAN SLIP PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dimaklumkan bahawa Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Semester Kedua Sidang Akademik 2010/2011 telah disediakan dan semua pelajar boleh mendapatkannya di papan-papan kenyataan UNIMAP, Portal UNIMAP dan di dalam e-mail masing-masing. 3. Pihak kami ingin mengingatkan kepada semua pelajar sekiranya gagal membawa bersama slip peperiksaan semasa hari peperiksaan, pelajar-pelajar tidak dibenarkan memasuki dewan peperiksaan. Selain dari itu, pelajar-pelajar yang masih gagal menjelaskan yuran pengajian akan dihalang daripada mengakses menu Slip Peperiksaan Semasa / SEO sehingga pelajar-pelajar menyelesaikan yuran pengajian masing-masing. 4. Bersama-sama dengan ini dilampirkan Jadual Waktu Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2010/2011 untuk rujukan semua pelajar. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ‘Lonjakkan Komitmen, Lonjakkan Prestasi’ Saya yang menurut perintah, (OSMAN BIN AHMAD) Penolong Pendaftar Kanan (Unit Peperiksaan) b.p Pendaftar

Jadual Waktu

Embed Size (px)

Text of Jadual Waktu

UniMAP DIIKTIRAF MS ISO 9001 : 2008

Rujukan Kami Tarikh Kepada

: : :

UNIMAP/PEND/108/1/2 2 (26) 4 April 2011 Semua Pelajar Universiti Malaysia Perlis

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN DAN SLIP PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Adalah dimaklumkan bahawa Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Semester Kedua Sidang Akademik 2010/2011 telah disediakan dan semua pelajar boleh mendapatkannya di papan-papan kenyataan UNIMAP, Portal UNIMAP dan di dalam e-mail masing-masing. 3. Pihak kami ingin mengingatkan kepada semua pelajar sekiranya gagal membawa bersama slip peperiksaan semasa hari peperiksaan, pelajar-pelajar tidak dibenarkan memasuki dewan peperiksaan. Selain dari itu, pelajar-pelajar yang masih gagal menjelaskan yuran pengajian akan dihalang daripada mengakses menu Slip Peperiksaan Semasa / SEO sehingga pelajar-pelajar menyelesaikan yuran pengajian masing-masing. 4. Bersama-sama dengan ini dilampirkan Jadual Waktu Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2010/2011 untuk rujukan semua pelajar.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Lonjakkan Komitmen, Lonjakkan Prestasi Saya yang menurut perintah,

(OSMAN BIN AHMAD) Penolong Pendaftar Kanan (Unit Peperiksaan) b.p Pendaftar

UniMAP RECOGNISED MS ISO 9001 : 2008

Our ref. Date To

: : :

UNIMAP/PEND/108/1/2 2 (26) 4th April 2011 All UniMAP students

EXAMINATION SCHEDULE AND EXAMINATION SLIP FOR SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011. We refer to the above matter 2. Please be informed that the final Examination Schedule for Second Semester Academic Session 2010/2011 has been finalised. All students can get access through UniMAP board, Portal and students e-mail.

3. We would like to remind all students to bring along their examination slip during the examination day failing which students will not be allowed to enter the examination hall/room. For those who are not settled the study fees also will be barred from accessing the current Examination Slip Menu/SEO until they have fully settled the outstanding study fees. 4. Enclosed herewith please find the final Examination Schedule for Second Semester, Academic Session 2010/2011 for your reference.

Thank you

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Lonjakkan Komitmen, Lonjakkan Prestasi

Yours faithfully,

(OSMAN AHMAD) Senior Assistant Registrar Examination Unit b.p. Registrar

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EMT248 Pengenalan kepada Rekabentuk Mikropemproses Introduction to Microprocessor Design

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

D2020

ENT273 Penglihatan Mesin Machine Vision

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

ENT271 Sistem Pemacu Drive System

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

BFT104 E-Perniagaan E-Business

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

Isnin (Monday) 25 / 4 / 11

EKT222 Sistem Mkropemproses Micro processor System

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

D2020

EBT211 Metalurgi Fizikal Physical Metallurgy

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

ENT457 Pengurusan, Pengeluaran dan Operasi Management, Production and Operation

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 3

EQT102 Matematik Kejuruteraan II Engineering Mathematics II

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

D2020

EQT101 Matematik Kejuruteraan I Engineering Mathematics I

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 2

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

1

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

BFT318 Kaedah Penyelidikan Research Methodology

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DBKG

BFT220 Teknologi Keusahawanan & *IPR Technology Entrepreneurship & *IPR

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DBKG

Isnin (Monday) 25 / 4 / 11

BFT319 Pengurusan Risiko Risk Management

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 3

EKT430 Pemprosesan Isyarat Digit Digital Signal Processing

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 2

EUT443 Pengurusan Kejuruteraan Engineering Management

8.30 malam (pm)

3 jam (hour)

DBKG DKG 4 DKG 5

EUW233 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) Islamic Civilization and Asia Civilization

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

D2020

Selasa (Tuesday) 26 / 4 / 11

ERT421 Amalan Pengilangan Baik Untuk Kejuruteraan Bioproses Good Manufacturing Practice For Bioprocess Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4

EPT111 Teknologi Pembuatan I Manufacturing Technology I

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 2

EPT114 Statik Statics

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

2

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EUT440 Jurutera dalam Masyarakat Engineers In The Society

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

D2020 DBKG

Selasa (Tuesday) 26 / 4 / 11

EAT102 Mekanik dan Kejuruteraan Bahan Mechanics and Material Engineering

8.30 malam (pm)

3 jam (hour)

DKG 4

EKT232 Isyarat dan Sistem Signal and Systems

8.30 malam (pm)

3 jam (hour)

DKG 5

BFT214 Ekonomi Kejuruteraan Engineering Economics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

EUW235 Hubungan Etnik Ethnic Relation

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

D2020

EQT271 Statistik Kejuruteraan Engineering Statistics Rabu (Wednesday) 27 / 4 / 11 EPT125 Inovasi dan Rekabentuk Innovation and Design

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 2

EUW322 Kemahiran Berfikir Thinking Skills

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

D2020

ERT207 Kimia Analisis Analytical Chemistry

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 3

BFT206 Pengurusan Operasi Antarabangsa International Operation Management

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DBKG

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

3

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

Rabu (Wednesday) 27 / 4 / 11

EMT212 Elektronik Analog II Analog Electronic II

8.30 malam (pm)

3 jam (hour)

DBKG

EAT104 Asas Proses Kejuruteraan Kimia Chemical Process Engineering Fundamental

8.30 malam (pm)

3 jam (hour)

DKG 4

EAT443 Alam Bina Built Environment

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 2

EKT231 Sistem Perhubungan Communication System

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DMP

EBT109 Kawalan Mutu Quality Control

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 3

Khamis (Thursday) 28 / 4 / 11

EAT235 Kejuruteraan Geopesekitaran Geoenvironment Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4

EAT258 Kejuruteraan Bahan Bangunan Building Materials Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 5

EAT402 Persekitaran Binaan Built Environment

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 2

EPT222 Rekabentuk Untuk Pembuatan Design For Manufacture ENT111 Anatomi dan Fisiologi Anatomy & Physiology

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

4

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EPT202 Mekanik Bendalir dan Pemindahan Haba Fluid Mechanics and Heat Transfer

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DMP

EBT222 Asas-Asas Seramik Fundamentals Of Ceramics

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 1

ENT264 Sistem Teragih Distributed System

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4

Khamis (Thursday) 28 / 4 / 11

ENT268 Teori Elektromagnet Electromagnetics Theory

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 4

EUW214 Bahasa Mandarin II Mandarin Language II

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 5

EUW213 Bahasa Arab Lanjutan I Intermediate Arabic I

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 2

BFT107 Prinsip-prinsip Kewangan Principles Of Finance

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DMP

EKT120 Pengaturcaraan Komputer Computer Programming

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DBKG

Jumaat (Friday) 29 / 4 / 11

EUW224 Keusahawanan Kejuruteraan Engineering Entrepreneurship

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DMP

ERT246 Kejuruteraan Hidrologi dan Sumber Air Hydrology and Water Resources Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

5

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

BFT321 Pemasaran Perkhidmatan Service Marketing

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 2

Jumaat (Friday) 29 / 4 / 11

EUW212 Bahasa Inggeris Universiti University English

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DMP

EMT261 Pengenalan Fabrikasi Mikroelektronik Fundamental of Microelectronic Fabrication

8.30 malam (pm)

3 jam (hour)

DKG 2 DKG 3

EUW112 Bahasa Inggeris Asas Foundation English

8.30 malam (pm)

3 jam (hour)

DBKG DKG 4 DKG 5

EUW110 Bahasa Melayu Asas Basic Malay Language 1

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4

EUW410 Bahasa Melayu Universiti University Malay Language

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DMP DKG 4

Sabtu (Saturday) 30 / 4 / 11

BFT218 Pengenalan Kepada Teknologi Pembuatan Introduction to Manufacting Technology BFT204 Kewangan Antarabangsa International Finance BQT173 Statistik Perniagaan Business Statistics EUW345 Pengurusan Keselamtan dan Kesihatan Pekerjaan Occupational Safety and Health Management

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DBKG DKG 2

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 4

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

6

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

Sabtu (Saturday) 30 / 4 / 11

EQT203 Matematik Kejuruteraan III Engineering Mathematics III

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DMP

ERT108 Kimia Fizikal Physical Chemistry

8.30 malam (pm)

3 jam (hour)

DKG 4 DKG 5

EMT126 Penulisan Kejuruteraan I Engineering Writing I

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 2

ENT358 Prinsip-prinsip Kepada Kejuruteraan Elektrik Principles of Electrical Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4

BFT320 Pengurusan Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar Safety, Health and Environment

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 5

Isnin (Monday) 2 / 5 / 11

EKT214 Litar Elektronik Analog II Analogue Electronics Circuit II

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 3

EBT413 Metalurgi Kimpalan Welding Metallurgy

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 2

EKT124 Elektronik Digit I Digital Electronics I ENT162 Elektronik Analog Analog Electronics

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 2

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 2

EKT121 Elektronik Digit 1 Digital Electronics 1 Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 3

7

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

ENT253 Rekabentuk Mekanikal Mechanical Design 1

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DMP

EAT237 Kejuruteraan Bekalan Air Water Supply Engineering

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DMP

EAT253 Analisa Struktur 1 Structural Analysis 1 Isnin (Monday) 2 / 5 / 11

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 2

EBT232 Sintesis Polimer Polymer Synthesis

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 3

EBT213 Metalurgi Ektraktif 1 Extractive Metallurgy 1

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 5

EET421 Pemacu Elektronik Kuasa Power Electronics Drive

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4

EET425 Kawalan Elektronik Industri Industrial Electronic Control

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 3

EUT122 Kemahiran dan Teknologi Dalam Komunikasi Skill and Technology in Communication Selasa (Tuesday) 3 / 5 / 11

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DMP

EPT434 Pembuatan Lean Lean Manufacturing

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 3

EBT106 Pengenalan Kepada Polimer Introduction To Polimer

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 3

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

8

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EBT201 Fenomena Pengangkutan Dalam Proses Bahan Transport Phenomena In Material Processing

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 1 BKD 1

EMT112 Elektronik Analog 1 Analog Electronic 1

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DMP

Selasa (Tuesday) 3 / 5 / 11

EAT112 Kejuruteraan Geomatik Geomatic Engineering

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 1

EBT234 Adunan dan Aloi Polimer Polymer Blend and Alloys

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 3

ERT146 Mekanik Kejuruteraan Engineering Mechanics

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4

BFT328 Teknologi dan Pengurusan Kejuruteraan Managing Engineering and Technology

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

EKT112 Prinsip-prinsip Pengukuran dan Instrumentasi Principles of Measurement and Instrumentation

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

Rabu (Wednesday) 4 / 5 / 11

BFT312 Analisa Perniagaan Business Analysis

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 1

BFT103 Etika & Undang-undang Perniagaan Business Law & Ethics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DMP

ENT256 Rekabentuk Mesin Machine Design

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DMP

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

9

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EPT233 Ergonomik Produk Product Ergonomics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

EPT161 Teknologi Elektrik Electrical Technology

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

ENT257 Mekanik Bendalir Fluid Mechanics

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DMP

EBT436 Rekabentuk Acuan dan Dai Design of Mould And Die Rabu (Wednesday) 4 / 5 / 11

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 3

EMT472 Sistem Atas Chip System on Chip

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4

EBT231 Bahan Elastomer Elastomeric Materials

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 2

ENT474 Sistem Mekatronik Pintar Intelligent Mechatronic Systems

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 2

EMT251 Pengantar Rekabentuk Litar Terkamir Introduction to Integrated Circuits Design

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DMP

ENT493 Sistem Kawalan Termaju Advanced Control System

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 1

Khamis (Thursday) 5 / 5 / 11

ENT115 Elektronik Analog I Analogue Electronics I

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

10

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

ENT188 Teknologi Elektrik Electrical Technology

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 1

EKT443 Sistem Perhubungan Satelit dan Mudah Alih Mobile and Satelite Communications System

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 2

EET413 Kejuruteraan Voltan Tinggi Fluid Mechine

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

EAT257 Perkhidmatan Kejuruteraan Bangunan Building Services Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 5

Khamis (Thursday) 5 / 5 / 11

ERT205 Kejuruteraan Mekanik Bendalir Fluid Mechanic Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 1

EPT231 Sistem Pembuatan Manufacturing System

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 5

EAT113 Mekanik Bahan Mechanics of Materials

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 3

EMT291 Rekabentuk Optik Terbantu Komputer Computer Aided Optical Design

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 5

EET422 Kejuruteraan Keserasian Elektromagnetik dan Pematuhan Electromagnetic Compatability (EMC) and CompliancenEngineering

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 2

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

11

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EKT424 Sistem Masa Nyata Real Time System

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 2

Khamis (Thursday) 5 / 5 / 11

EMT452 Teknologi MEMS MEMS Technology

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 3

ERT144 Mikrobiologi Untuk Kejuruteraan Biosistem Microbiology for Biosystems Engineering

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4

ENT222 Teori Medan Elektromagnetik Electromagnetic Field Theory

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 4

BFT311 Pengurusan Aset Asset Management

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 3

ENT252 Dinamik Dynamics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4

Jumaat (Friday) 6 / 5 / 11

EAT208 Perundangan Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran Environmental Law, Health and Safety

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

ENT116 Prinsip Elektronik Digit Digital Electronic Principles

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 2

EBT483 Pembungkusan Elektronik Termaju Advanced Electronic Pakaging

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 5

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

12

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EPT161 Teknologi Elektrik Electrical Technology

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

EET221 Litar Kuasa dan Elektromagnetik Power Circuit and Electromagnetic

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

BFT101 Ekonomi Perniagaan Business Economics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3 DKD 4

Jumaat (Friday) 6 / 5 / 11

BFT324 Perhubungan Industri Industrial Relations

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 4

EET211 Prinsip Kejuruteraan Elektrik Electrical Engineering Principle

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 5

EET108 Litar Elektrik 1 Electric Circuit 1

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 1

EBT235 Struktur dan Sifat-sifat Polimer Structure And Polymer Properties

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 2

EPT227 Rekabentuk Produk II Product Design II

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 3

Sabtu (Saturday) 7 / 5 / 11

EKT242 Teori Elektromagnet Electromagnetic Theory

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 2

EBT131 Mekanik Kejuruteraan Engineering Mechanics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

13

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

Sabtu (Saturday) 7 / 5 / 11

EUT123 Komunikasi Perniagaan Business Communication

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4 DKD 5

BFT315 Perniagaan Global Global Business

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 1

BFT105 Pengenalan Kepada Perniagaan Introduction To Business

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

EAT101 Ekologi Asas Basic Ecology

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4

ENT142 Dinamik Kejuruteraan Engineering Dynamics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4

Isnin (Monday) 9 / 5 / 11

ENT261 Asas Elektronik dan Aplikasi Basic Elektronics And Applications

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 5

EKT422 Senibina Komputer Computer Architecture

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 5

ENT223 Mesin Elektrik dan Pemacu Electrical Machines And Drives

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

TET421 Analisa Sistem Kuasa Power System Analysis

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 1

EET408 Analisis dan Kawalan Sistem Kuasa Power System Analysis And Control Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

14

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EAT447 Informatik Sekitaran Environmental Informatic

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 5

ERT244 Kuasa dan Tenaga Dalam Biosistem Energy and Power in Biosystems

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 5

ENT498 Kenderaan Terpandu Berautonomi Autonomous Guided Vehicle (AGV)

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 1

Isnin (Monday) 9 / 5 / 11

EET102 Litar Elektrik II Electric Circuit II

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4

EPT201 Termodinamik Thermodynamics

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DBKG

EPT181 CAD / CAM CAD / CAM

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 3

EMT127 Asas Semikonduktor Semiconductor Fundamentals

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 1

ENT265 Mikropengawal dan Pengantaramuka Microcontroller and Interfaces

8.30 malam (pm)

3 jam (hour)

DBKG

Selasa (Tuesday) 10 / 5 / 11

EPT466 Rekabentuk Acuan Suntikan Injection Mould Design

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 2

EKT420 Kejuruteraan Perisian Software Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 5

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

15

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

BFT329 Entrpris Kecil dan Sederhana Small And Medium Entreprise

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

Selasa (Tuesday) 10 / 5 / 11

EMT125 Prinsip Elektronik Digit 1 Digital Electronic Principles I

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

BFT327 Pengurusan Kualiti Menyeluruh Total Quality Management

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 5

EET107 Elektronik Digit 1 Digital Electronics 1 EET415 Operasi Sistem Kuasa Power System Operation ENT143 Termodinamik 1 Thermodynamics 1 Rabu (Wednesday) 11 / 5 / 11 ENT218 Biomekanik Biomechanics EPT192 Produk Inovasi Product Innovation EPT182 Proses Pembuatan 1 Manufacturing Process 1 ERT426 Kejuruteraan Makanan Food Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 1

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 3

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 1

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 5

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

16

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

Rabu (Wednesday) 11 / 5 / 11

ERT107 Mikrobiologi Untuk Kejuruteraan Bioproses Microbiology for Bioprocess Engineering

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 3

ERT245 Pemindahan Haba Dan Jisim Dalam Sistem Biologi Heat and Mass Transfer in Biological System

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 4

BFT330 Perundingan dan Pengurusan Penyelesaian Konflik Negotiations And Conflict Resolution

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 5

EMT113 Teknologi Kejuruteraan Elektrik Fundamental of Electrical Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

EMT241 Keelektromagnetan Electromagnetism

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 1

Khamis (Thursday) 12 / 5 / 11

EMT124 ASAS Kejuruteraan Elektrik Fundamental of Electrical Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

ERT419 Penderia dan Kawalan Sensors and Control

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 2

EBT201 Fenomena Pengangkutan Dalam Proses Bahan Transport Phenomena In Material Processing

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 4 DKG 5

BFT331 Pengambilan Keputusan Perniagaan Antarabangsa International Business Decision-Making

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 3

EMT111 Peranti Elektronik Electronic Devices Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4

17

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

ENT144 Kemahiran Pemisinan Machining Skills ENT153 Prinsip Termo Bendalir dan Bahan Principal Of Thermo-Fluid and Material

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 3

EPT183 Bengkel Kejuruteraan Engineering Workshop

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 2

EPT184 Teknologi Pembuatan Manufacturing Technology EET101 Litar Elektrik 1 Electric Circuit 1

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 1

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 5

Jumaat (Friday) 13 / 5 / 11

EKT101 Teori Litar elektrik Electric Circuit Theory EKT103 Kejuruteraan Elektrik Electrical Engineering ENT364 Sistem Kawalan Control System

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 1

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 2

EPT462 Mekatronik Mechatronics

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 3

EKT230 Isyarat dan Sistem Signals And System

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

18

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

Hari/TarikhDay/Date

Kod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

ERT247 Kejuruteraan Geomatik Geomatics Engineering Jumaat (Friday) 13 / 5 / 11

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

EET204 Instrumentasi dan Pengukuran Instrumentation and Measurements

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 2

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

19

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM IJAZAHEXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 DEGREE PROGRAMME

TEMPAT/DEWAN PEPERIKSAAN DEWAN MATRIKULASI PERLIS

RINGKASAN DMP DKG 2 DKG 3 DKG 4 DKG 5 DKD 1 DKD 2 DKD 3 DKD 4 DKD 5 BKD 1 BKD 2 BKD 3 D2020

DEWAN KULIAH KUBANG GAJAH

DEWAN KULIAH DRAGON & PHOENIX

BILIK KULIAH DRAGON & PHOENIX

DEWAN WAWASAN 2020

DEWAN BADMINTON KUBANG GAJAH

DBKG

MAKMAL CAD CAM PUSAT KEJURUTERAAN 1&2 KUALA PERLIS

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

20

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

EXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 3rd YEAR DEGREE PROGRAMME

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 TAHUN 3 PROGRAM IJAZAHKod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

Hari/TarikhDay/Date

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EMT364 Prinsip-prinsip Kejuruteraan Kawalan Control Engineering Principles

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

EPT471 Analisis Kejuruteraan I Engineering Analysis I

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2 DKD 3

EET306 Mesin Elektrik Electrical Machine

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4 DKG 5

EKT314 Instrumentasi Elektronik Electronic Instrumentation

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4 DKD 5

Isnin (Monday) 18 / 4 / 11

ENT 364 Sistem Kawalan Control Systems

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

ENT355 Pemindahan Haba Heat Transfer

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 3

EAT314 Kejuruteraan Geoteknik Geotechnical Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 2

ENT374 Kejuruteraan Sistem Kuasa Power Systems Engineering

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 2 DKD 4

EQT373 Statistik Untuk Jurutera Statistics For Engineers

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 1

ERT426 Kejuruteraan Makanan Food Engineering

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 1

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

1

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

EXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 3rd YEAR DEGREE PROGRAMME

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 TAHUN 3 PROGRAM IJAZAHKod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

Hari/TarikhDay/Date

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

Isnin (Monday) 18 / 4 / 11

BFT328 Teknologi dan Pengurusan Kejuruteraan Managing Engineering and Technology

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 3 DKD 5

ERT348 Rekabentuk Kesekitaran Terkawal I Controlled Environment Design I

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 3

EAT302 Pencemaran Bunyi dan Kawalan Getaran Noise Pollution And Vibration Control

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

Selasa (Tuesday) 19 / 4 / 11

EQT373 Statistik Untuk Jurutera Statistics For Engineers

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

ENT312 Akta, Piawaian dan Keselamatan Bioperubatan Biomedical Acts, Standards and Safety

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 5

EBT314 Termodinamik Metalurgi Metallurgical Thermodynamics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

EMT453 Pembungkusan Semikonduktor Semiconductor Packaging

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 1

Rabu (Wednesday) 20 / 4 / 11

EBT324 Termodinamik Bahan Materials Thermodynamics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

ENT372 Robotik Robotics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4

EAT304 Sistem Pengurusan Persekitaran Environmental Management System

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 2

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

2

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

EXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 3rd YEAR DEGREE PROGRAMME

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 TAHUN 3 PROGRAM IJAZAHKod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

Hari/TarikhDay/Date

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EMT310 Instrumentasi Instrumentation

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DBKG

EAT315 Kejuruteraan Struktur Structural Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

ERT146 Mekanik Kejuruteraan Engineering Mechanics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 5

ERT313 Kejuruteraan Pemisahan Bio Bioseparation Engineering

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 3

Rabu (Wednesday) 20 / 4 / 11

EPT473 Analisis Kejuruteraan III Engineering Analysis III

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DBKG

EET204 Instrumentasi dan Pengukuran Instrumentation and Measurements

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 2

EBT239 Termodinamik Polimer Thermodynamic in Polymer

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 3

BFT329 Entrpris Kecil dan Sederhana Small And Medium Entreprise

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 4

BFT313 Kaunseling Untuk Pengurus Counseling for Managers

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 5

Khamis (Thursday) 21 / 4 /11

EKT331 Rangkaian Perhubungan Communication Network

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 2

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

3

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

EXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 3rd YEAR DEGREE PROGRAMME

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 TAHUN 3 PROGRAM IJAZAHKod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

Hari/TarikhDay/Date

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

EKT332 Rangkaian Komputer Computer Network

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 3

Khamis (Thursday) 21 / 4 /11

ERT348 Rekabentuk Kesekitaran Terkawal I Controlled Environment Design I

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

EET307 Elektronik Kuasa I Power Electronics I

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4 DKG 5

EPT474 Analisis Kejuruteraan IV Engineering Analysis IV

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4 DKG 5

BFT330 Perundingan dan Pengurusan Penyelesaian Konflik Negotiations And Conflict Resolution

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 5

EBT333 Pemprosesan Getah Rubber Processing Jumaat (Friday) 22 / 4 / 11

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 2

ENT314 Organ Buatan Artificial Organ

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

ERT209 Pemindahan Haba dan Jisim Heat and Mass Transfer

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 1

DKD 2 EMT361 Keboleharapan dan Analisa Kegagalan Reliability & Failure Analysis 3.00 petang (pm) 3 jam (hour)

EMT371 Pembungkusan Optikal Optical Packaging Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 3

4

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

EXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 3rd YEAR DEGREE PROGRAMME

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 TAHUN 3 PROGRAM IJAZAHKod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

Hari/TarikhDay/Date

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

Jumaat (Friday) 22 / 4 / 11

EKT241 Teori Elektromagnetik Electromagnetic Theory

3.00 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4 DKD 5

EAT343 Kesihatan Awam Dan Higin Pekerjaan Public Health And Occupational Hygiene

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 2

EAT357 Pengurusan Pembinaan Construction Management

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 3

ENT356 Sistem Instrumentasi Instrumentation Systems

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 4

EET408 Analisis Dan Kawalan Sistem Kuasa Power System Analysis And Control Sabtu (Saturday) 23 / 4 / 11 EET421 Pemacu Elektronik Kuasa Power Electronics Drive ERT420 Kejuruteraan Biofarmaseutikal Biopharmaceutical Engineering EPT433 Ergonomik Ergonomics

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKD 1

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 4

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

DKG 5

9.00 pagi (am)

3 jam (hour)

BKD 1

TKT419 Litar Elektrik II Electric Circuit II

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 5

EPT472 Analisis Kejuruteraan II Engineering Analysis II

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DBKG

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

5

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

EXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 3rd YEAR DEGREE PROGRAMME

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 TAHUN 3 PROGRAM IJAZAHKod Kursus / KursusCourse Code/Course Name

Hari/TarikhDay/Date

WaktuTime

Masa (jam)Duration (Hours)

TempatVenue

ENT457 Pengurusan, Pengeluaran dan Operasi Management, Production And Operation

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 4

ERT452 Getaran Vibration EUW115 Bahasa Thai I Thai Language I EUW113 Bahasa Arab Komunikasi Arabic Communication Sabtu (Saturday) 23 / 4 / 11 EUW117 Bahasa Jepun I Japanese Language I EUW118 Bahasa Jerman I German I

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKG 5

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 2

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 3

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 1

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

BKD 1

EUW114 Bahasa Mandarin I Mandarin Language I EUW217 Bahasa Jepun II Japanese Language II BFT324 Perhubungan Industri Industrial Relations

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 2

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 3

2.30 petang (pm)

3 jam (hour)

DKD 4

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

6

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

EXAMINATION SCHEDULE SECOND SEMESTER ACADEMIC SESSION 2010/2011 3rd YEAR DEGREE PROGRAMME

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 TAHUN 3 PROGRAM IJAZAH

TEMPAT/DEWAN PEPERIKSAAN DEWAN MATRIKULASI PERLIS

RINGKASAN DMP DKG 2 DKG 3 DKG 4 DKG 5 DKD 1 DKD 2 DKD 3 DKD 4 DKD 5 BKD 1 BKD 2 BKD 3 D2020

DEWAN KULIAH KUBANG GAJAH

DEWAN KULIAH DRAGON & PHOENIX

BILIK KULIAH DRAGON & PHOENIX

DEWAN WAWASAN 2020

DEWAN BADMINTON KUBANG GAJAH

DBKG

MAKMAL CAD CAM PUSAT KEJURUTERAAN 1&2 KUALA PERLIS

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

7

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM DIPLOMAHari/ Tarikh Kod Kursus / KursusDKT121 Asas Pengaturcaraan Komputer Isnin 25 Apr 11 DNT244 Proses Pembuatan DET205 Mesin Elektrik dan Aplikasi II DUW233 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Waktu9.00 pagi

Masa (jam)3 jam

TempatDKG 4 DKG 5 DKG 4

2.30 petang

3 jam

2.30 petang

3 jam

DKG 5

9.00 pagi

3 jam

D2020

Selasa 26 Apr 11

DPT214 Sistem Pneumatik dan Hidraulik

2.30 petang

3 jam

DKD 3

DUW235 Hubungan Etnik

9.00 pagi

3 jam

D 2020

Rabu 27 Apr 11

DUW112 Bahasa Inggeris I

2.30 petang

3 jam

DKG 5

DUW212 Bahasa Inggeris II

2.30 petang

3 jam

DKG 4

DUW123 Kemahiran Komunikasi Khamis 28 Apr 11 DNT241 Elektro Pneumatik dan Hidraulik

9.00 pagi

3 jam

DMP

2.30 petang

3 jam

BKD 3

DMT125 Sains Bahan Jumaat 29 Apr 11 DKT222 Sistem Komputer

9.00 pagi

3 jam

DKG 2

9.00 pagi

3 jam

DKG 3

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

1

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM DIPLOMAHari/ Tarikh Kod Kursus / KursusDBT206 Teknologi Foundri

Waktu9.00 pagi

Masa (jam)3 jam

TempatDKD 2

DUW224 Keusahawanan Kejuruteraan

3.00 petang

3 jam

DMP

Jumaat 29 Apr 11

DET206 Sistem Kuasa I

3.00 petang

3 jam

DKG 3

DPT202 Termo Bendalir DMT242 Fabrikasi Wafer

3.00 petang

3 jam

DKG 4

3.00 petang

3 jam

DKD 2

Sabtu 30 Apr 11

DUW410 Bahasa Melayu Universiti

9.00 pagi

3 jam

DKG 5

DQT102 Matematik II

2.30 petang

3 jam

DKD 2 DKD 4 DKD 5 DKD 2

DNT243 Bengkel Latihan Mekatronik 2

9.00 pagi

3 jam

DNT122 Mekanik Gunaan

9.00 pagi

3 jam

DKD 4

DKT122 Sistem Digit I Isnin 2 Mei 11 DPT103 Mekanik Bahan

9.00 pagi

3 jam

DKD 3

2.30 petang

3 jam

BKD 1

DPT225 Rekabentuk II

2.30 petang

3 jam

DKD 1

DMT241 Pengantar Bentangan Litar Terkamir Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

2.30 petang

3 jam

DKG 3

2

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM DIPLOMAHari/ Tarikh Kod Kursus / KursusDUT122 Kemahiran Teknologi Maklumat Selasa 3 Mei 11

Waktu9.00 pagi

Masa (jam)3 jam

TempatDMP

DKT225 Mikropengawal I

2.30 petang

3 jam

BKD 2

DBT209 Pengujian Logam DET101 Asas Litar Elektrik I DET102 Asas Litar Elektrik II Rabu 4 Mei 11 DPT213 Proses Pembuatan II

2.30 petang

3 jam

DKD 2

9.00 pagi

3 jam

BKD 3

9.00 pagi

3 jam

DKD 5

2.30 petang

3 jam

DKD 5

DMT121 Peranti Elektronik

2.30 petang

3 jam

DBKG

DKT223 Sistem Pengkalan Data

9.00 pagi

3 jam

DKG 5

DBT205 Termodinamik Kimia

9.00 pagi

3 jam

DKD 3

Khamis 5 Mei 11

DBT109 Kimia Termodinamik

9.00 pagi

3 jam

DKG 3

DMT243 Pembungkusan Elektronik DNT242 Elemen Mekanisma Mesin DBT211 Asas Pemesinan Logam

9.00 pagi

3 jam

DKG 4

2.30 petang

3 jam

BKD 1

2.30 petang

3 jam

DKD 4

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

3

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM DIPLOMAHari/ TarikhKhamis 5 Mei 11

Kod Kursus / KursusDET207 Rekabentuk Pemasangan Elektrik

Waktu2.30 petang

Masa (jam)3 jam

TempatDKD 1

DMT124 Asas Digit 1 DPT251 Elektronik Asas Jumaat 6 Mei 11

9.00 pagi

3 jam

DKD 5

9.00 pagi

3 jam

DKD 1

DNT125 Elektronik Analog

9.00 pagi

3 jam

BKD 1

DNT231 Sistem Digital

3.00 petang

3 jam

DKG 2

DMT123 Pengenalan Kepada Pengaturcaraan Komputer

9.00 pagi

3 jam

DKG 2

DMT244 Analisis Kegagalan Sabtu 7 Mei 11 DKT224 Perhubungan Data dan Rangkaian

9.00 pagi

3 jam

DKG 3

9.00 pagi

3 jam

DKG 4

DNT353 Pengawal Logik Boleh Atur Cara

2.30 petang

3 jam

DKG 5

DBT102 Logam Ferus Isnin 9 Mei 11 DBT208 Teknologi Kimpalan Logam II

9.00 pagi

3 jam

BKD 3

2.30 petang

3 jam

DKG 4

Selasa 10 Mei 11

DKT221 Prinsip Sistem Pengoperasian

9.00 pagi

3 jam

BKD 1

Rabu 11 Mei 11

DMT245 Pengenalan Kepada Mikropengawal

9.00 pagi

3 jam

DKG 4

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

4

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM DIPLOMAHari/ Tarikh Kod Kursus / KursusDMT122 Teori Litar II DNT246 Mikropengawal & Pengantaramuka

Waktu9.00 pagi

Masa (jam)3 jam

TempatDKG 2

Rabu 11 Mei 11

9.00 pagi

3 jam

DKG 3

DET208 Prinsip Kawalan

9.00 pagi

3 jam

DKG 5

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

5

UNIVERSITI MALAYSIA PERLISTingkat 1, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PROGRAM DIPLOMA

TEMPAT/DEWAN PEPERIKSAAN DEWAN MATRIKULASI PERLIS

RINGKASAN DMP DKG 2 DKG 3 DKG 4 DKG 5 DKD 1 DKD 2 DKD 3 DKD 4 DKD 5 BKD 1 BKD 2 BKD 3 D2020

DEWAN KULIAH KUBANG GAJAH

DEWAN KULIAH DRAGON & PHOENIX

BILIK KULIAH DRAGON & PHOENIX

DEWAN WAWASAN 2020

DEWAN BADMINTON KUBANG GAJAH

DBKG

Unit Peperiksaan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

6