Jak w Excelu Robic Wykresy

  • View
    232

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Jak w Excelu Robic Wykresy

Karol Karasiewicz Uniwersytet Gdaski

Przygotowanie raportu z wynikw bada z u yciem programu MS-ExcelMateriay dla studentw nauk spoecznych

Spis treci2 2.1 2.2 Jak wykona wykres wynikw w programie Excel? ........................................................................ 13 Wykres koowy dla zestawienia czstoci r nych odpowiedzi na jedno pytanie ..................... 13 Wykres supkowy dla rankingu odpowiedzi............................................................................... 22

2 Jak wykona wykres wynikw w programie Excel?Najbardziej popularnym programem do tworzenia wykresw jest prawdopodobnie MSExcel. W sumie trudno si temu dziwi wykres zrobi jest niezwykle atwo, a ponadto s one cakiem adne i atwo si daj edytowa. Wykres dla r nych typw danych powinien by nieco inny. W tej czci opowiemy, jak zrobi wykresy dla nastpujcych typw danych: Zestawienie odsetkw dla r nych odpowiedzi na jedno pytanie wykres koowy, Ranking popularnoci poszczeglnych odpowiedzi, Zestawienie odsetkw dla r nych odpowiedzi na jedno pytanie w dwch lub wicej r nych grupach, Zestawienie odsetkw dla r nych odpowiedzi w r nych pytaniach dla jednej grupy, Zestawienie dwch lub wicej rednich w jednej grupie, Zestawienie dwch lub wicej rednich w dwh lub wicej grupach,

2.1

Wykres koowy dla zestawienia czstoci r nych odpowiedzi na jedno pytanie Tego typu wykresy najczciej stosuje si w analizie czstoci odpowiedzi na pytania o

dane demograficzne pe, miejsce pochodzenia, wyksztacenie itd. lub te w pytaniach sonda owych typu Co Pan/i preferuje gdzie wyszczeglnione s a priori pewne kategorie alternatywnych odpowiedzi, gdzie istnieje mo liwo wybrania jedynie jednej z nich. Innymi sowy mwic suma wszystkich odpowiedzi razem z brakami danych jest rwna 100% liczebnoci uczestnikw badania lub (rzadziej) 100% liczebnoci udzielonych odpowiedzi cho wwczas dopuszczalne jest, wybieranie wicej ni jedna opcja odpowiedzi. Przypumy, e interesuje nas analiza rozkadu liczby osb wedug wielkoci miejsca ich zamieszkania. Przykadowe dane mogyby w tym przypadku wyglda nastpujco:

Kategoria Miejsce zamieszkania Wie 25% Mae miasto 37% rednie miasto 19% Du e miasto 11% Aglomeracja 8% Schemat 1: Przykadowe dane dotyczce rozkadu czstoci r nych odpowiedzi na jedno pytanie

Wita, e w tabeli danych znajduj si dwie kolumny kolumna z wyszczeglnionymi kategoriami odpowiedzi oraz kategoria z czstociami tych odpowiedzi. Nie jest szczeglnie 13Karol Karasiewicz, Uniwersytet Gdaski [email protected]; www.karasiewicz.ddx.pl

wa ne, czy czstoci zostay wyliczone w postaci liczebnoci bezwzgldnych, czy te wzgldnych Excel robic wykres i tak wszystko przedstawi w postaci odpowiednich procentw. Jak wic zrobi ten wykres? Wystarczy przepisa te dane z tak przedstawionej tabeli do Excela. Mo e to mniej wicej wyglda tak, jak poni ej.

Schemat 2: Przykad wprowadzania danych dla wykresu do Excela

Teraz waciwie wystarczy zrobi jedynie dwie czynnoci: (a) zaznaczy przecigajc mysz z przycinitym prawym klawiszem odpowiedni obszar z danymi tutaj kolumn z nazwami kategorii i liczb odpowiedzi w danej kategorii, (b) a nastpnie nacisn przycisk F11.

14Karol Karasiewicz, Uniwersytet Gdaski [email protected]; www.karasiewicz.ddx.pl

Schemat 3: Schemat zaznaczenia danych dla wykresu koowego

Pamitaj, eby zaznaczy jedynie te dane, ktre powinny si znale na wykresie. Np. w tym przypadku na wykresie nie powinny si znale dane dotyczce cznej liczby udzielonych odpowiedzi. Tego wiersza wic nie zaznaczaj. Po naciniciu przycisku F11 na klawiaturze Excel stworzy dla ciebie nowy wykres w nowym arkuszu. Bdzie on wyglda mniej wicej tak, jak poni ej.

Schemat 4: Domylny wykres programu MS-Excel

15Karol Karasiewicz, Uniwersytet Gdaski [email protected]; www.karasiewicz.ddx.pl

Taki wykres jednak nas nie interesuje. Chcesz narysowa wykres cakowicie innego typu typu koowego. Wystarczy jedynie klikn gdzie z boku (na biaym) wykresu prawym klawiszem myszy i z otwartego menu wybra opcj Typ wykresu.

Schemat 5: Schemat zmiany typu wykresu

Gdy wybierzesz to polecenie, otworzy si okno z dostpnymi domylnymi i niestandardowymi typami wykresw danych. Po lewej stronie okna jest lista z gwnymi kategoriami typw wykresw, po stronie prawej s szczegowe rodzaje tych wykresw.

Schemat 6: Schemat okna dialogowego zmiany typu wykresu

Wybierzmy typ wykresu koowy tak, jak to pokazano na powy szym schemacie. Po prawej stronie mo emy wybra r ne szczegowe wykresy dla tego typu. Dodatkowo po naciniciu przycisku Nacinij i przytrzymaj, aby zobaczy przykad mo esz zobaczy, jak mniej wicej ten szczegowy typ wykresu mo e wyglda. 16Karol Karasiewicz, Uniwersytet Gdaski [email protected]; www.karasiewicz.ddx.pl

Schemat 7: Przykad wygldu wybranego typu wykresu

Jeli jeste zadowolony z wygldu tego wykresu, to mo esz po prostu klikn przycisk OK., a typ wykresu zostanie automatycznie zmieniony. Tutaj pozwol sobie na pewn sugesti dla ka dego gwnego typu wykresw jest co najmniej dwa lub trzy szczegowe typy. Najczciej te najbardziej kolorowe i z najwiksz liczb fajerwerkw, 3-wymiaru i innych efektw s wykresami najmniej po ytecznymi. Po pierwsze trudno na nich zamieci dodatkowe informacje, a po drugie do trudno si w szumie barw i gbi zorientowa we waciwych proporcjach odpowiednich supkw i innych elementw. Dlatego gorco polecam najprostsze i najbardziej prymitywne podtypy wykresw. Dla fachowca bd one bardziej cenne ni fajerwerki, a laik No c , chyba na ocenie laika ci nie zale y? Dlatego w naszym przykadzie wybierz domylny typ wykresu koowego, wykres bez adnych 3-wymiarw i fajerwerkw. Powinien on mniej wicej wyglda tak, jak poni ej. te

Schemat 8: Przykad domylnego wykresu koowego dla danych demograficznych

17Karol Karasiewicz, Uniwersytet Gdaski [email protected]; www.karasiewicz.ddx.pl

Waciwie wykres ten zawiera wszystkie konieczne dane i jednoczenie atwo si poapa w proporcjach poszczeglnych elementw. Mo na go jednak troch jeszcze poprawi w zaledwie kilka chwil. Po pierwsze usumy to szare to na ktrym wykres jest narysowany. Wystarczy na nie klikn dwukrotnie lewym klawiszem myszy, a otworzy si okno dialogowe opcji dla obszaru krelenia wykresu.

Schemat 9: Obszar krelenia wykresu

Wybierzmy w tym oknie opcje BRAK dla obramowania i AUTOMATYCZNE dla obszaru. Wwczas pozbdziesz si zupenie zbdnego dla czytelnoci wykresu ta dla rysowanego wykresu. Pole to jednak bdzie zaznaczone takim nie-drukowanym obramowaniem. Wystarczy klikn prawym klawiszem myszy na czarny punkt oznaczajcy naro nik tego obszaru, a bdziesz mg go powikszy jednoczenie powikszajc sam wykres. Klikajc prawym klawiszem myszy na dowolne inne miejsce w tej ramce pola krelenia bdziesz mg przesun w dowolnym kierunku narysowany wykres. Rozciganie i przeciganie wykresu jest do wa n spraw i czsto pozwala adniej i czytelniej przedstawi zebrane dane.

18Karol Karasiewicz, Uniwersytet Gdaski [email protected]; www.karasiewicz.ddx.pl

Schemat 10: Ramka pola obszaru krelenia wykresu

Poza powikszeniem i przesuniciem wykresu mo na i warto rwnie

podpisa

odpowiednie jego czstki. Najbardziej potrzebn etykiet dla tych czstek jest ich wielko wyra ona w procentach. eby j zapisa w wykresie nale y dwukrotnie klikn na dowoln

czstk wykresu. Wwczas zostanie otwarte okno dialogowe Formatuj serie danych.

Schemat 11: Pole dialogowe opcji formatowania czstek wykresu koowego

W zale noci od typu wykresu, w oknie tym bdziesz mg zdefiniowa w r nych zakadkach r ne elementy. Przede wszystkim bd to desenie i obramowania czstki lub supka. Polecam zostawia tutaj wartoci domylne, najwy ej zaznaczajc opcj cienia, ktry delikatnie podkreli struktur wykresu. Najbardziej w tym momencie zale y nam na zakadce Etykiety danych przedstawionego poni ej. W oknie tym mo na ustawi, jaki typ etykiety nale y wywietla na wykresie. Domylnie jest to brak etykiety, jednak mo na wybra opcj pokazuj warto aby wykres zawiera informacje o bezwzgldnej wartoci (np. liczebnoci) danej 19Karol Karasiewicz, Uniwersytet Gdaski [email protected]; www.karasiewicz.ddx.pl

czstki, opcj pokazuj procenty, aby doda do wykresu informacj o wzgldnej wielkoci czstki (np. procent liczebnoci) lub opcj pokazuj etykiety, ktra poka e po prostu podpisy dla czstek takie same, jak w legendzie. Dlatego z tej opcji rzadko korzysta si cznie z legend.

Schemat 12: Przykad okna dialogowego Etykiety danych

Poka my przykadowy wygld wykresu z etykietami procentowymi. Wybieramy na karcie Etykiety danych opcj Poka procenty i klikamy OK.

Schemat 13: Wykres koowy z procentowymi etykietami danych

Te etykiety dalej mo na jeszcze adniej przedstawi, jako elementy w rodku wykresu, z obramowaniem itd. Wystarczy jedynie dwukrotnie klikn na ktrkolwiek etykiet, aby otworzy okno dialogowe Formatuj etykiety danych.

20Karol Karasiewicz, Uniwersytet Gdaski [email protected]; www.karasiewicz.ddx.pl

Schemat 14: Formatowanie etykiety danych

Wystarczy jedynie na karcie Desenie wybra opcj Automatyczne w sekcji Obramowanie i Obszar, a tak e na karcie Wyrwnanie wybra opcj RODEK na licie Pozycja etykiety.

Schemat 15: Wybr opcji dla umieszczenia etykiety danych na rodku czstki lub supka danych

To s jednak detale. Znacznie wa niejsze jest, aby dwukrotnie klikn gdzie na biaym marginesie wykresu, zwanym obszarem wykresu i otworzy okno formatowania obszaru. W oknie tym nale y wybra kart Czcionka i odznaczy opcj Automatyczne skalowanie w lewym dolnym rogu. Opcja ta sprawia, e zmniejszanie lub zwikszanie wykresu jednoczenie zmniejsza lub zwiksza czcionk, co potem mo e nieadnie i nieprofesjonalnie wyglda, dlatego warto j odznaczy.

21Karol Karasiewicz, Uniwersytet Gdaski [email protected]; www.karasiewicz.ddx.pl

Schemat 16: Formatowanie obszaru wykresu