Jak wygląda proces rekrutacji? wygląda proces rekrutacji? Rekrutacja do programu składa się z trzech…

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Jak wyglda proces rekrutacji?

Rekrutacja do programu skada si z trzech etapw.

1. Po wstpnej selekcji kandydatw na podstawie przesanego CV przeprowadzonej przez dzia

rekrutacji, nastpuje telefoniczna weryfikacja umiejtnoci jzykowych. Jeli kandydat spenia

wymagania jzykowe, zostaje zaproszony do kolejengo etapu do siedziby firmy.

2.W drugim etapie - badane s umiejtnoci mikkie, takie jak logiczne i analityczne mylenie,

zdolnoci uczenia si.

3.Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego jest rozmowa rekrutacyjna, ktra trwa p godziny.

Jak wyglda struktura Programu?

Uczestnictwo w programie wie si z braniem udziau w obowizkowych wykadach, ktre

odbywaj si na przestrzeni od 2 do 3 tygodni i trwaj od 2 do 3 godzin. Dodatkowo uczestnicy

bior udzia w trzech dedykowanych do kadego wykadu konsultacjach, na ktrych mog

zadawa pytania, dyskutowa z prowadzcym prezentowane rozwizanie.

Ile czasu zajmuje uczestnictwo w kursie?

Java Starter Kit jest programem, ktry trwa trzy miesice. Przewidziany nakad czasowy wynosi

od 20 do 40 godzin tygodniowo. Godziny pracy uczestnik dopasowuje sam wg swoich potrzeb.

Wymagamy jedynie obecnoci na wykadach i konsultacjach. Uczestnik sam decyduje, ile czasu

spdzi na samodzielnej pracy powiconej na rozwizywanie zada, ktre s po kadym

wykadzie. Naley jednak pamita, e maksymalny czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo.

Czy dostan umow o prac na czas trwania programu?

Przewidzian form prawn jest umowa zlecenie.

Gdzie bdzie odbywa si program?

W siedzibie firmy lub/i w miejscu wskazanym przez organizatora kursu. Nie ma moliwoci

pracy zdalnej tzw. home office.

Czy zakwalifikowanie si na kurs gwarantuje zatrudnienie w Capgemini?

Niestety nie, aby otrzyma propozycj dalszej wsppracy, naley ukoczy kurs z wynikiem

pozytywnym.

Czy jako uczestnik bd podlega ocenie?

Zdajemy sobie spraw, e zdecydowana wikszo osb nie lubi by oceniana... jednak w trosce

o dobro uczestnika programu zdecydowalimy si, e po kadym bloku tematycznym bdziemy

zbiera informacj zwrotn na temat kadego z Was. Dziki temu bdziemy mogli wskaza

Wam obszary do dalszego rozwoju oraz te, ktre wypady zdecydowanie ponad przecitn.

Jak wyglda proces oceniania?

Po kadym wyadzie uczestnik otrzymuje zadanie do wykonania. A w trakcie danego bloku

tematycznego ma moliwo uczestniczenia w konsultacjach, na ktrych moe analizowa na

bieco przygotowane przez siebie rozwizania. Przed rozpoczciem kolejnego bloku

tematycznego uczestnik wysya finalne rozwizanie swojego zadania do osoby, ktra bdzie je

weryfikowaa. Najwaniejsze czynniki dla nas to zrozumienie tematu oraz realizacja zada -

mamy jasno okrelone kryteria oceny z kadego tematu. Dodatkowo wane s dla nas te

umiejtnoci mikkie, midzy innymi: umiejtno wsppracy, komunikatywno czy te

samodzielno w rozwizywaniu problemw. W zalenoci od wynikw Twojej pracy bd

podejmowane decyzje dotyczce Twojego dalszego uczestnictwa w programie.

Czy za udzia w programie przewidziane jest wynagrodzenie?

Tak, kady kursant ma ustalon tak sam stawk godzinow, finalna kwota miesiczna jest

zalena od iloci przepracowanych godzin i zaley w duej mierze od kursanta, nie moe jednak

by mniejsza ni 20 godzin oraz wiksza ni 40 godzin w tygodniu.