of 27 /27
jan 16 +‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ |empcode |empname |gross | +‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ | 15017|S.N. SINGH | 180018.000| | 15018|SUHAIL AHMED | 203718.000| | 15027|V.S. BISARIA | 180018.000| | 15028|G.P. AGARWAL | 180818.000| | 15031|SAROJ MISHRA | 180018.000| | 15032|P.K. ROYCHOUDHURY | 173974.000| | 15033|SUNIL NATH | 176733.000| | 15034|ASHOK KUMAR SRIVASTAVA | 180018.000| | 15039|RAJENDAR BAHL | 180018.000| | 15041|SHIBAN KISHEN KOUL | 181018.000| | 15045|SUNEET TULI | 174258.000| | 15055|MAITHILI SHARAN | 195018.000| | 15060|H.C. UPADHYAYA | 157069.000| | 15061|A.D. RAO | 180018.000| | 15062|POORNIMA AGARWAL | 162434.000| | 15064|NIVEDITA KARMAKAR GOHIL | 161009.000| | 15065|MANJU MOHAN | 176733.000| | 15083|HARPAL SINGH | 180018.000| | 15084|S.M.K. RAHMAN | 144508.000| | 15091|A.K. SINGH | 203718.000| | 15105|T.S.BHATTI | 176733.000| | 15107|SRIRAM HEGDE | 167885.000| | 15139|BASABI BHAUMIK | 180018.000| | 15144|UMESH KUMAR | 168385.000| | 15146|V.K. JAIN | 180918.000| | 15152|S.D. JOSHI | 180018.000| | 15153|GEETAM TIWARI | 185043.000| | 15154|BHIM SINGH | 180018.000| | 15167|V. UPADHYAY | 180018.000| | 15181|S.K. ATREYA | 176733.000| | 15211|B. CHANDRA | 180018.000| | 15214|A. TRIPATHI | 192115.000| | 15243|KSHITIJ GUPTA | 180018.000| | 15251|S.R. KALE | 176733.000| | 15284|K. THYAGARAJAN | 180018.000| | 15285|AJIT KUMAR | 176733.000| | 15287|ARUN KUMAR | 180018.000| | 15289|ANURAG SHARMA | 195018.000| | 15290|MUKESH CHANDER | 161009.000| | 15291|R.K. SONI | 174127.000| | 15292|BODH RAJ | 180018.000| | 15294|A.K. SHUKLA | 149051.000| | 15295|B.D. GUPTA | 168367.000| | 15296|M.R. SHENOY | 174280.000| | 15298|R.K. VARSHNEY | 167885.000| | 15308|SANTOSH | 180018.000| | 15333|S.M. ISHTIAQUE | 181018.000| | 15334|KUSHAL SEN | 204368.000| | 15335|R. CHATTOPADHYAY | 180018.000| | 15338|A.K. GOSAIN | 180018.000|

jan 16 - Indian Institute of Technology Delhirti.iitd.ac.in/sites/default/files/rtisaljan16.pdfjan 16 ... sumantra dutta roy ... dipti ranjan sahoo

Embed Size (px)

Text of jan 16 - Indian Institute of Technology Delhirti.iitd.ac.in/sites/default/files/rtisaljan16.pdfjan...

 • jan16++++|empcode|empname|gross|++++|15017|S.N.SINGH|180018.000||15018|SUHAILAHMED|203718.000||15027|V.S.BISARIA|180018.000||15028|G.P.AGARWAL|180818.000||15031|SAROJMISHRA|180018.000||15032|P.K.ROYCHOUDHURY|173974.000||15033|SUNILNATH|176733.000||15034|ASHOKKUMARSRIVASTAVA|180018.000||15039|RAJENDARBAHL|180018.000||15041|SHIBANKISHENKOUL|181018.000||15045|SUNEETTULI|174258.000||15055|MAITHILISHARAN|195018.000||15060|H.C.UPADHYAYA|157069.000||15061|A.D.RAO|180018.000||15062|POORNIMAAGARWAL|162434.000||15064|NIVEDITAKARMAKARGOHIL|161009.000||15065|MANJUMOHAN|176733.000||15083|HARPALSINGH|180018.000||15084|S.M.K.RAHMAN|144508.000||15091|A.K.SINGH|203718.000||15105|T.S.BHATTI|176733.000||15107|SRIRAMHEGDE|167885.000||15139|BASABIBHAUMIK|180018.000||15144|UMESHKUMAR|168385.000||15146|V.K.JAIN|180918.000||15152|S.D.JOSHI|180018.000||15153|GEETAMTIWARI|185043.000||15154|BHIMSINGH|180018.000||15167|V.UPADHYAY|180018.000||15181|S.K.ATREYA|176733.000||15211|B.CHANDRA|180018.000||15214|A.TRIPATHI|192115.000||15243|KSHITIJGUPTA|180018.000||15251|S.R.KALE|176733.000||15284|K.THYAGARAJAN|180018.000||15285|AJITKUMAR|176733.000||15287|ARUNKUMAR|180018.000||15289|ANURAGSHARMA|195018.000||15290|MUKESHCHANDER|161009.000||15291|R.K.SONI|174127.000||15292|BODHRAJ|180018.000||15294|A.K.SHUKLA|149051.000||15295|B.D.GUPTA|168367.000||15296|M.R.SHENOY|174280.000||15298|R.K.VARSHNEY|167885.000||15308|SANTOSH|180018.000||15333|S.M.ISHTIAQUE|181018.000||15334|KUSHALSEN|204368.000||15335|R.CHATTOPADHYAY|180018.000||15338|A.K.GOSAIN|180018.000|

 • |15339|GURMAILS.BENIPAL|148329.000||15340|N.K.GARG|176733.000||15341|MANOJDATTA|180018.000||15362|MUKESHKHARE|180018.000||15385|S.K.GUPTA|180818.000||15398|NARESHTANDON|176733.000||15403|V.K.AGARWAL|176733.000||15404|R.K.RAI|110482.000||15418|VEENACHOUDHARY|180018.000||15420|ANUPKUMARGHOSH|176733.000||15421|NARESHCHANDERKALRA|176733.000||15428|PRAGYAJAIN|161009.000||15433|SUNILKAK|148942.000||15437|RAJESHBHATT|148942.000||15445|ANSHULKUMAR|180018.000||15448|SAROJKAUSHIK|180018.000||15450|M.BALAKRISHNAN|180018.000||15455|S.ARUNKUMAR|174280.000||15475|S.C.KAUSHIK|203718.000||15478|G.N.TEWARI|203718.000||15480|A.GANGULI|176733.000||15484|T.C.KANDPAL|180018.000||15485|VIRESHDUTTA|180018.000||15505|A.RAMANAN|180018.000||15506|B.JAYARAM|180018.000||15507|D.K.BANDYOPADHYAY|174127.000||15509|SUBIMANKUNDU|158841.000||15511|ANOOPCHAWLA|167250.000||15526|HARISHCHAUDHRY|143708.000||15528|SUNILPANDEY|176733.000||15536|NALINPANT|192339.000||15537|G.B.REDDY|174280.000||15571|RAJESWARIRAGHAVAN|166615.000||15572|K.NARAYANAN|167885.000||15574|PRASHANTMISHRA|168104.000||15578|SANJEEVSANGHI|174258.000||15580|PUNEETMAHAJAN|203718.000||15581|S.V.VEERAVALLI|174258.000||15583|A.N.BHASKARWAR|174280.000||15589|SUBHASHISBANERJEE|180018.000||15590|SANDEEPSEN|180018.000||15591|HUZURSARAN|180018.000||15593|SHASHIMATHUR|180018.000||15594|S.K.DEB|149051.000||15596|B.BHATTACHARJEE|180018.000||15597|SANTANUCHAUDHURY|180018.000||15600|RAKESHKHOSA|163265.000||15601|K.S.RAO|180018.000||15606|ASHOKGUPTA|180018.000||15608|A.K.JAIN|203718.000||15609|M.MALLIKHARJUNARAO|143708.000||15619|KANIKATANDONBHAL|168367.000||15623|P.K.JAIN|203718.000||15624|SUSHIL|180018.000|

 • |15629|RAMLAL|135846.000||15632|RAJKUMARCHAUHAN|135846.000||15633|B.K.BEHERA|170163.000||15646|JAYADEVA|203718.000||15648|RATANAMALACHATTERJEE|165411.000||15672|SUBRATKAR|180018.000||15681|JAMESGOMES|170010.000||15683|SANJIVAPRASAD|174258.000||15687|CHARUSITACHAKRAVARTY|195018.000||15699|JAYASHREEBIJWE|180018.000||15701|T.R.SREEKRISHNAN|180018.000||15716|ASHWINIK.AGARWAL|192513.000||15718|SANILV.|168367.000||15721|RAJESHPRASAD|155819.000||15722|BHUVANESHGUPTA|168367.000||15730|S.N.NAIK|168367.000||15737|M.R.RAVI|168367.000||15738|RAVINDERKAUR|190471.000||15739|SUBIRKUMARSAHA|180018.000||15741|SATINDERPAULSINGH|168367.000||15742|JOBYJOSEPH|163505.000||15744|P.M.V.SUBBARAO|168367.000||15745|SANJEEVJAIN|169267.000||15747|ANJANRAY|168367.000||15748|P.VENKATESWARARAO|174258.000||15760|SUDIPTOMUKHERJEE|174258.000||15768|DEEPTIGUPTA|163396.000||15770|JAIDEOSINGH|174258.000||15771|RATANMOHAN|163505.000||15772|P.V.MADHUSUDHANRAO|168367.000||15782|NARAYANAND.KURUR|163505.000||15783|VENKATARAMANAGUNTURI|163505.000||15784|RAVISHANKAR|174258.000||15785|M.P.GUPTA|168367.000||15786|ALOKMADAN|163505.000||15787|R.S.RENGASAMY|168214.000||15790|PRAVANJANKUMARBABOO|149939.000||15791|A.K.KESHARI|168367.000||15796|VARSHABANERJEE|149139.000||15797|SATYAWATISHARMA|163505.000||15799|SURENDRASINGHYADAV|180018.000||15805|RANJANBOSE|180018.000||15808|SHANKARPRAKRIYA|168039.000||15812|PREMKUMARKALRA|180018.000||15818|SUDDHASATWABASU|168367.000||15819|NAVEENGARG|178901.000||15820|ARUNKUMAR|168367.000||15821|VEENAKOUL|168039.000||15829|INDRANARAYANKAR|168367.000||15839|S.CHANDRASEKHARARAO|155731.000||15847|NARESHBHATNAGAR|168367.000||15848|DIGAVALLIRAVIKUMAR|164305.000||15849|R.ALAGIRUSAMY|168367.000||15851|RANJANKUMARMALLIK|195018.000|

 • |15852|NILADRICHATTERJEE|163330.000||15853|K.CHANDRASHEKHARIYER|168367.000||15854|ANANJANBASU|168039.000||15859|ATULKUMARMITTAL|163505.000||15861|SANGEETAKOHLI|168214.000||15862|MANJEETJASSAL|168214.000||15863|KAMALKISHOREPANT|159016.000||15865|K.R.RAJAGOPAL|180018.000||15867|RAVISHANKAR|168367.000||15871|PANKAJSRIVASTAVA|163505.000||15872|BABUJ.ALAPPAT|163505.000||15873|MANGALAJOSHI|163505.000||15874|SUNILKUMARKHARE|163505.000||15875|GOPALKRISHAN|140839.000||15877|N.G.RAMESH|155819.000||15883|PARDEEPKUMARGUPTA|149139.000||15932|RAJESHKHANNA|163505.000||15935|SUJEETCHAUDHARY|163505.000||15936|R.K.PANDEY|149051.000||15937|ANILKUMARSAROHA|155819.000||15938|BHAWANISANKARPANDA|164405.000||15940|VIRENDRAKUMARVIJAY|163505.000||15949|MUMMADIVEERACHARY|163505.000||15950|DALIPSINGHMEHTA|163396.000||15958|PREETIRANJANPANDA|168214.000||15959|TAPANKUMARCHAUDHURI|155819.000||15960|ARVINDKUMARNEMA|155819.000||15962|HITENDRAKUMARMALIK|148657.000||15964|RAJENDRAKUMARSHARMA|174280.000||15965|JAGDISHTELANGRAOSHAHU|155819.000||15966|APURBADAS|163396.000||15969|P.SENTHILKUMARAN|155819.000||15970|ANILJACOBELIAS|174258.000||15973|SUPRATICGUPTA|139722.000||15974|RAMACHANDRARAOKALAGA|144934.000||15975|MONIKAAGGARWAL|147935.000||15984|S.DHARMARAJA|154505.000||15987|AMITKUMAR|163396.000||15992|APARNAMEHRA|144934.000||15994|ANIMANAGAR|149008.000||15995|SUKUMARMISHRA|163627.000||15998|ANGELIEMULTANI|163828.000||16006|SHANTANUROY|174784.000||16018|AMRUTAMISHRA|140970.000||16019|PULAKMOHANPANDEY|140970.000||16020|ASHISHKAMALAKARDARPE|144934.000||16021|SIDDHARTHPANDEY|163505.000||16023|KOLINPAUL|140970.000||16025|V.HARIDAS|141189.000||16028|ADITYAMITTAL|154570.000||16030|MRSJAYA|153495.000||16038|ALOKASINHA|140970.000||16042|BHAGURAMCHAHAR|154570.000||16044|SANTANUGHOSH|140970.000|

 • |16046|DEORAJKAUSHAL|140970.000||16047|KONIJETISREENADH|140970.000||16048|ANUSHREEMALIK|137050.000||16049|BISHWAJITKUNDU|140970.000||16050|GADDAMVIJAYAPRAKASH|144934.000||16053|MALOYKUMARSINGHA|140905.000||16054|KAMLESHSINGH|140883.000||16055|BADRIPRASADPATEL|154417.000||16056|SURESHBHALLA|133962.000||16057|JITENDRAPRATAPSINGH|139832.000||16062|VIJAYARAGHAVANM.CHARIAR|158027.000||16063|MAHESHP.ABEGAONKAR|136963.000||16066|BIJAYAKETANPANIGRAHI|139832.000||16074|P.VIGNESWARAILAVARASAN|136985.000||16076|SHASHANKDEEP|137050.000||16078|SEEMASHARMA|137006.000||16080|BREJESHLALL|139832.000||16081|PURNIMASINGH|168214.000||16088|NEERAJKHARE|168214.000||16092|MASHUQUNNABI|137006.000||16094|SUBODHVASANTMODAK|139832.000||16097|ANUPAMSHUKLA|140905.000||16103|SIVANANDAMARAVINDAN|139832.000||16107|JOSEMONJACOB|144934.000||16112|SREEDEVIUPADHYAYULA|140905.000||16116|VIVEKVITTHALBUWA|135955.000||16123|VIBHAARORA|133262.000||16124|BHARATIPURI|122531.000||16125|SANKALPAGHOSH|140883.000||16132|KUMARNEERAJJHA|133262.000||16134|AMITABHABAGCHI|137006.000||16138|VINAYJOSEPHRIBEIRO|133196.000||16140|SHOURIBRATACHATTERJEE|133262.000||16141|MRS.R.UMA|133196.000||16144|RAJENDRASINGH|140883.000||16145|K.A.SUBRAMANIAN|133262.000||16147|JAYANTAKUMARDUTT|163505.000||16150|SUMANTRADUTTAROY|152161.000||16153|SWADESKUMARDE|140970.000||16155|SUDIPKUMARPATTANAYEK|137006.000||16156|PRABALTALUKDAR|139832.000||16161|SUBODHKUMAR|152161.000||16163|MURALIRAMANCHOLEMARI|124874.000||16165|NEERAJKUMARCHAURASIA|81271.000||16167|S.JANARDHANAN|124874.000||16168|KRISHNAMIRLEACHUTARAO|146818.000||16169|SHAIKABDULMUNAWAR|132188.000||16170|NILANJANSENROY|132188.000||16179|SUNILJHA|132188.000||16180|BHUPENDRASINGHBUTOLA|129539.000||16195|MAHIMSAGAR|132188.000||16201|ABHIJITMUJUMDAR|132188.000||16202|SUDARSANGHOSH|132188.000||16204|PRITHACHANDRA|129539.000|

 • |16205|AMITRAWAL|122531.000||16206|BHABANIKUMARSATAPATHY|132188.000||16208|J.UMAMAHESWARI|121436.000||16210|MANIMEHRA|125969.000||16211|SOURABHGHOSH|132188.000||16212|S.NAGENDRAN|132188.000||16214|DIPAYANDAS|132188.000||16215|D.SUNDAR|160955.000||16216|AMBUJD.SAGAR|157636.000||16217|BALAJISRINIVASAN|119005.000||16218|ABHIJITRAMCHANDRAABHYANKAR|126013.000||16223|GAZALAHABIB|121436.000||16225|V.V.K.SRINIVASKUMAR|121436.000||16226|SAMEERSAPRA|132188.000||16228|PANKAJJALOTE|180018.000||16232|SAMRATMUKHOPADHYAY|126013.000||16235|B.PREMACHANDRAN|126013.000||16236|JAYATISARKAR|121436.000||16238|C.A.TOMY|168039.000||16241|SHILPISHARMA|124983.000||16243|HARISHHIRANI|158775.000||16244|R.AYOTHIRAMAN|154814.000||16246|STUTIKHANNA|121436.000||16247|VASANTA.MATSAGAR|132188.000||16248|RITUMONISARMA|124874.000||16249|FARHANAIBRAHIM|117975.000||16251|PRAMITKUMARCHOWDHURY|132188.000||16253|ATULNARANG|171622.000||16257|ANUPAMDEWAN|169375.000||16258|ANURAGSINGHRATHORE|150322.000||16259|MANAVBHATNAGAR|132188.000||16260|SORAVBANSAL|111077.000||16269|AADITESHWARSETH|118085.000||16272|NABIHASAN|121436.000||16275|NOMESHBHOJKUMARBOLIA|124983.000||16282|RITUKULSHRESHTHA|121436.000||16284|CHAVANSHANKARBHOJU|61868.000||16285|VIVEKANANDANPERUMAL|118085.000||16286|RAVIKRISHNANELANGOVAN|108624.000||16287|ARCHANACHUGH|124869.000||16289|CHINMOYSANKARDEY|195018.000||16291|RAMESHNARAYANAN|111690.000||16293|MANIDIPABANERJEE|121436.000||16294|SURYAPRAKASHSINGH|129539.000||16296|S.PRADYUMNA|97959.000||16297|BAPPADITYAMANNA|108624.000||16298|SHVETASINGH|124983.000||16300|SHASHANKBISHNOI|111690.000||16301|VAMSIKRISHNAKOMARALA|126013.000||16302|SUBHRADATTA|114844.000||16305|BHANUNANDAN|121436.000||16307|ARUNKUMAR|108624.000||16308|SAGNIKDEY|114844.000||16309|JAYANJOSETHOMAS|124983.000|

 • |16311|SARBESWARSAHOO|108624.000||16320|RAJIVK.SRIVASTAVA|129616.000||16323|JYOTIKUMAR|99995.000||16324|NIDHIJAIN|141144.000||16326|SUMERSINGH|95309.000||16327|BIJOYH.BORUAH|180018.000||16332|SHALINIGUPTA|107836.000||16333|DIPTIRANJANSAHOO|108624.000||16334|DEBASISMONDAL|111690.000||16335|TANUSREECHAKRABORTY|108624.000||16336|RICHAKUMAR|95309.000||16338|ANURADHASHARMA|114844.000||16340|SMRUTIRANJANSARANGI|111690.000||16341|ARJUNGHOSH|124983.000||16343|PREETISRIVASTAVA|114844.000||16344|REETIKAKHERA|141144.000||16346|ABHIJITGANGULI|118085.000||16349|GUFRANSAYEEDKHAN|111690.000||16351|SEYEDE.HASNAIN|195018.000||16354|AMITGUPTA|108624.000||16357|VIKRANTTIWARI|107405.000||16365|GAURAVGOEL|108624.000||16368|PARESHPRAVINCHANDRACHOKSHI|111690.000||16378|ANUJDHAWAN|114844.000||16380|SITIKANTHAROY|114844.000||16381|DHANYAC.T.|95309.000||16383|PARAGSINGLA|111690.000||16384|SHUBHENDUBHASIN|95309.000||16385|KEDARBHALCHANDRAKHARE|118085.000||16390|ARAVINDKRISHNASWAMY|95309.000||16395|K.K.BISWAS|70000.000||16396|MUKULSARKAR|108624.000||16401|VIMLESHPANT|108624.000||16402|KUSHALKUMARSHAH|95309.000||16403|SAROJKANTAMISHRA|111690.000||16408|SAWANSUMANSINHA|95309.000||16410|SHAUNAKSEN|108624.000||16411|D.K.BANWET|70000.000||16412|PRANABAKISHORMUDULI|114844.000||16413|A.K.NAGPAL|70000.000||16414|SIVANANTHANSAMPATH|111690.000||16415|ASHUVERMA|95309.000||16416|B.L.DEOPURA|70000.000||16417|AMITKUMARJAIN|108624.000||16419|SUBHASHCHAND|70000.000||16421|VIKRAMKUMAR|70000.000||16423|DIVYADWIVEDI|103745.000||16424|JAYANTJAIN|92725.000||16426|AJEETKUMAR|108624.000||16427|PAROMASANYAL|95309.000||16429|AMARTYASENGUPTA|114844.000||16431|SHUCHISINHA|114844.000||16432|SUMEETAGARWAL|85082.000||16433|SOURABHBIKASPAUL|92725.000|

 • |16436|HARISHKUMAR|108624.000||16437|N.SHRAVANKUMAR|92725.000||16438|AMITPRIYADARSHI|85082.000||16439|ARUDRAVENKATABURRA|95309.000||16441|UPASNASHARMA|90951.000||16442|NAVEENTHAYYILKAMALUDDIN|87469.000||16444|ANKUSHAGRAWAL|92725.000||16446|DILIPGANGULY|97959.000||16447|RAJAKRISHNANRAJKUMAR|90228.000||16449|JITENDRAMADAAN|118085.000||16450|SAIFKHANMOHAMMED|111690.000||16452|DEEPAKKUMAR|92725.000||16455|JYOTIPHIRANI|92725.000||16456|VARSHASINGH|95309.000||16457|JOYEEGHOSH|95309.000||16458|RUPAMBARMAN|124874.000||16459|MOHAMMADALIHAIDER|92725.000||16460|SHAIKHZIAUDDINAHAMMAD|95309.000||16462|RAVIP.SINGH|114844.000||16463|S.N.MAHESHWARI|70000.000||16464|RKPBHATT|70000.000||16465|R.K.PATNEY|70000.000||16466|MADHUSUDANSINGH|128531.000||16468|M.N.GUPTA|70000.000||16469|V.D.VANKAR|70000.000||16470|K.D.P.NIGAM|70000.000||16471|L.M.DAS|70000.000||16472|D.K.SEHGAL|70000.000||16473|SUPREETSINGHBAHGA|82804.000||16478|SANDEEPKUMARJHA|100696.000||16480|UDAYKIRANKHANKHOJE|92725.000||16482|ABHISEKDIXIT|97959.000||16483|HARIPRASADP.|89900.000||16485|DINESHKALYANASUNDARAM|95309.000||16487|PINTUDAS|100696.000||16489|HEMANTKUMARKASHYAP|95309.000||16491|SOMNATHBAIDYAROY|128531.000||16494|SIMONASAWHNEY|139832.000||16497|SMITAKASHIRAMKA|95309.000||16499|ASHOKKUMARPATEL|95309.000||16502|VIJAYKUMARVERMA|60225.000||16505|PRAVINPOPINANDINGOLE|95309.000||16506|BIKRAMKISHOREBEURA|61736.000||16507|SUMEDHACHAKMA|92725.000||16508|DEVENDRAKUMARDUBEY|85125.000||16509|MANOJKUMARCHARANDASRAMTEKE|97959.000||16514|VANITAKHANCHANDANI|65747.000||16520|ANUPSINGH|92725.000||16522|SANJAYDHIR|92725.000||16523|BHASKARMITRA|95309.000||16524|DIVESHBHATIA|92725.000||16525|GHOLAPSHIVAJIRAOLAHU|92725.000||16526|RAJENDRASINGHDHAKA|92725.000||16527|JITENDRAPRASADKHATAIT|92725.000|

 • |16529|NEETUSINGH|97959.000||16530|NARESHVARMADATLA|92725.000||16532|SUJINB.BABU|92725.000||16534|ARPANKUMARKAR|90228.000||16535|VIKRAMSINGH|90228.000||16536|MANOJKUMARSHARMA|100000.000||16537|A.L.VYAS|70000.000||16538|RAJENDRAPRASAD|70000.000||16539|S.N.MAITI|70000.000||16540|V.K.KOTHARI|70000.000||16541|VINODCHANDRA|70000.000||16542|SURINDRAPRASAD|70000.000||16543|MANANSURI|90672.000||16544|SUSHILKUMARDASH|70000.000||16545|DURLUBHKUMARSHARMA|70000.000||16546|ANANDDEVGUPTA|72520.000||16547|D.K.PANDYA|70000.000||16550|V.RAVISHANKAR|176733.000||16551|KIRANSETH|70000.000||16553|VANDANACHAK|100000.000||16554|MAUSAM|124983.000||16555|AMLENDUKUMARDUBEY|92725.000||16557|M.G.DASTIDAR|70000.000||16558|SUJEETKUMARSINHA|150979.000||16559|TANMAYDUTTA|97959.000||16560|ANILVERMA|133262.000||16562|AMITMEHNDIRATTA|99733.000||16563|DIBAKARRAKSHIT|92725.000||16565|MILINDWAKANKAR|124983.000||16566|RAHULSURESHMARATHE|95309.000||16569|SAMARESHDAS|97770.000||16571|RAMKRISHANMAHESHWARI|95309.000||16572|RAHULGARG|138977.000||16573|MD.S.WAZEDALI|92725.000||16576|OMPRAKASHSHARMA|70000.000||16578|SUBHAMOYBANERJEE|56000.000||16579|SHIVPRAKASH|56000.000||16580|SONAMGROVER|56000.000||16581|SURESHCHANDGUPTA|70000.000||16582|SAMARHUSAIN|92097.000||16583|ANANDARUPDAS|95309.000||16584|SAPTARSHIMUKHERJEE|104467.000||16585|SIDDHARTHMAHAJAN|75000.000||16587|K.HARIHARAN|92725.000||16593|JUNBAESEO|97959.000||16594|GANESHLOTANRAOVISAVALE|50000.000||16595|MANOHARKUMAR|55000.000||16596|SESHANSRIRANGARAJAN|97959.000||16601|SASWATABHATTACHARYA|90228.000||16602|TAPANKUMARGANDHI|90228.000||16604|SUBODHVISHNUSHARMA|85125.000||16606|LEENANEBHANI|92725.000||16608|JATINDRAKUMARSAHU|108624.000||16610|SUNILKUMAR|82804.000|

 • |16611|DEBAPRASADSAHU|45000.000||16612|RAJIVRANJANMAHTO|50000.000||16613|SAMPASAHA|92725.000||16614|ANURADHAVASHISTH|45000.000||16615|ROOPAMANJUNATHA|40000.000||16616|SNEHANAND|70000.000||16617|D.T.SHAHANI|70000.000||16618|CHANDRASHAKHER|70000.000||16619|P.R.BIJWE|70000.000||16621|ASHISHGARG|169313.000||16622|STEFANANDREASOEHLER|60000.000||16623|ARGHYASAMANTA|65000.000||16624|K.G.SHARMA|70000.000||16626|DEVICHADHA|70000.000||16627|B.N.JAIN|80000.000||16628|SUDHIRCHANDRA|140518.000||16629|SANDEEPSAHANY|90228.000||16631|O.P.GANDHI|137983.000||16632|BHASKARKANSERI|92725.000||16633|BAIJUV.|45000.000||16635|ROHITNARULA|92725.000||16636|VISWANATHANPUTHANVEEDU|95309.000||16637|S.K.GUPTA|140518.000||16638|ABHISHEKDIXIT|78446.000||16640|ARJUNSHARMA|90228.000||16641|ASHISHMISRA|129128.000||16642|BRAJESHKUMARMANI|104690.000||25011|RAMNIWAS|46978.000||25012|NATHURAM|52921.000||25013|SURINDERPALSINGH|58366.000||25020|DEVKINANDAN|51489.000||25040|VIJENDERKUMAR|58997.000||25043|MAHENDERSINGH|58050.000||25059|DAYAKRISHANJOSHI|58576.000||25063|VAZIRSINGH|65023.000||25067|BHARATBHUSHAN|65173.000||25069|OMPRAKASH|52519.000||25070|SHIVKUMARSHARMA|58050.000||25071|ISHWARCHAND|51699.000||25072|MANMOHANSINGH|58050.000||25073|BHUPENDERSINGH|58050.000||25074|SURINDERSINGH|55486.000||25075|PREMSINGH|51489.000||25080|AMARNATH|57402.000||25088|UMRAOSINGHYADAV|59256.000||25094|MEHARSINGH|56483.000||25095|AMARDEVYADAV|51699.000||25097|SANTLAL|58050.000||25179|RISHIPALSINGHMANN|68350.000||25190|MANGALSAIN|75938.000||25194|PREMLATA|57826.000||25197|RAJBIR|42355.000||25199|RAMKISHAN|43255.000||25219|M.VENKATACHALAM|47889.000|

 • |25225|S.MOHAN|81618.000||25226|KAILASHPATIMISHRA|87425.000||25227|ANILKUMAR|81096.000||25228|PREMKUMAR|79628.000||25229|BRAHMPRAKASH|79628.000||25231|VIJAYKUMARBHARAJ|84781.000||25232|RAJKUMAR|78074.000||25234|HITENDRAGOVIL|61714.000||25235|PREMSINGHRAWAT|66007.000||25236|VIRBHANSINGH|64173.000||25237|ASHOKKUMARSINGH|62656.000||25338|VIRENDERKUMARVASHISTHA|89701.000||25368|SHASHISABHARWAL|63685.000||25370|NEELAMJAIN|63685.000||25373|SUSHMAARORA|62656.000||25374|POONAMMAHAJAN|70734.000||25377|SUNILKUMARVERMA|63034.000||25379|SHAKUNTLAKHURANA|62634.000||25381|NEERUSHARMA|62634.000||25385|SAROJPRABHA|59305.000||25402|LAXMICHANDRAKANTHAN|57312.000||25405|LALITHANAGARAJAN|60313.000||25412|SUDHASHARMA|65779.000||25414|SURESHKUMAR|66183.000||25416|SURINDERKAURGUJRAL|65779.000||25418|DHRUBCHANDNARYAL|51509.000||25421|VINODKUMARSHARMA|56393.000||25423|P.C.DHAMEJA|63848.000||25424|KRISHNADOGRA|56393.000||25425|VEENAVASUDEVA|53327.000||25426|SUDESHVERMA|59031.000||25429|BIKRAMCHAND|56393.000||25433|SAROJBATRA|58907.000||25434|SUSHMAMALHOTRA|52232.000||25436|ANITACHHABARA|58907.000||25437|RAJINDRAKUMAR|50239.000||25438|HARJEETKAURNARULA|52232.000||25439|GOKULDEVBAHUGUNA|52046.000||25440|KRISHNAPRADEEP|50239.000||25443|VIJAYPALSINGH|51478.000||25445|DHARAMPAL|58021.000||25446|ROHTASH|59006.000||25447|ASHARAJ|52319.000||25449|RAMESHKUMAR|53537.000||25451|D.K.BHARADWAJ|58956.000||25453|A.K.SAINI|59006.000||25454|SURESH.K.ARORA|58956.000||25455|JANKIKHOSLA|58956.000||25456|CHAMPATIWARI|51268.000||25457|SUSHMASACHDEVA|56715.000||25458|GURBACHANKAUR|58956.000||25465|LEKHRAJ|58956.000||25466|PANKAJCHOUDHARY|50164.000||25467|KAWALJITKAURDUA|49297.000|

 • |25471|PARAMJITKAUR|58956.000||25472|VIJAYKUMARI|58956.000||25477|LEELASAGAR|49275.000||25478|MAMCHAND|55495.000||25479|AMARJEETKAUR|55495.000||25482|RAJESHKUMARI|46078.000||25484|ANILKUMARDOGRA|47085.000||25485|JEETRAM|50830.000||25489|BEENAMANSHARAMANI|46297.000||25490|PUSHPLATASHANDILYA|52369.000||25491|MANJUSHARMA|52159.000||25492|RAJKUMAR|54334.000||25493|HARIRAM|52319.000||25494|MURLIHINDWANI|48399.000||25495|VIKRAMSINGH|47138.000||25496|SEEMARANISAXENA|46888.000||25497|SEEMAJAITLY|51093.000||25501|JASWANTSINGH|44295.000||25507|KRISHNASHARMA|49370.000||25509|MOHANCHANDRAUPRETI|43375.000||25512|DIMPLEHINDWANI|42355.000||25514|RAMESHKUMARTHAREJA|74612.000||25515|JAGDISHKUMAR|57388.000||25521|RAMSHARAN|63914.000||25532|BALWANSINGH|57861.000||25625|FAKIRCHAND|61520.000||25636|JUGBEERSINGH|56693.000||25645|ASHOKKUMARTANWAR|63728.000||25653|ASHOKKUMAR|58997.000||25657|KRISHANKUMARKUHAR|67039.000||25658|AMARJEETSINGH|52322.000||25659|DAYACHANDSHARMA|52343.000||25662|KUNJBEHARI|52322.000||25663|SURENDRASINGH|53279.000||25694|NEERAVERMA|101753.000||25705|GOPALSINGH|51397.000||25708|SURENDRAKUMARSHARMA|55486.000||25710|RAMKISHANSINGH|49234.000||25711|SHANKERLALSHARMA|55486.000||25712|SURESHCHANDSHARMA|55696.000||25713|SANTRAM|55486.000||25714|OMPARKASHSOROT|45180.000||25715|SAROJGAUR|55396.000||25719|VIRANDERKUMAR|48489.000||25721|GOUTAMBARAI|58366.000||25722|MITHLESHPANDEY|64773.000||25725|SHERBANKUMAR|64773.000||25726|SANJEERKUMARKHATRI|75938.000||25727|CHANDRAMASHARMA|64773.000||25728|BHAGWATSINGHBISHT|44085.000||25730|SHALIKRAMSHARMA|45101.000||25731|KUWARPALSINGH|44976.000||25735|PARMINDERSINGH|48539.000||25771|SUMANBALABHATIA|89327.000|

 • |25772|D.S.TARZAN|70540.000||25779|P.D.MANCHANDA|79723.000||25780|INDUBHALLA|79723.000||25785|N.BHASKAR|77548.000||25787|RAMPARSAD|74921.000||25788|URMILACHADHA|65854.000||25790|SUNITAVERMA|58342.000||25792|REKHASAXENA|58342.000||25793|SUNITADANG|62243.000||25794|NEELAMBAJAJ|65829.000||25795|ASHANARULA|65829.000||25798|KIRANSACHDEVA|77233.000||25799|SUSHMAMADAN|77233.000||25800|USHAADLAKHA|75938.000||25803|ASHOKKUMAR|75938.000||25804|ANANDPARKASH|61430.000||25805|JYOTIGROVER|59056.000||25806|SHASHIBALA|52341.000||25807|NEELAMSINDHWANI|59031.000||25808|MEENAKUMARI|52341.000||25809|SUSHMAVATS|59031.000||25834|ARUNKUMARKALA|76338.000||25837|VINODKUMAR|65829.000||25839|KAMLAPRASAD|52341.000||25840|RAKESHKUMARGARG|59931.000||25843|YASHPALSHARMA|60313.000||25857|KRISHANLALGURAY|87908.000||25866|RAMNATH|78074.000||25878|BIMLA|65654.000||25885|MAHAVIRSINGH|47731.000||25889|SURENDERSINGHSANSANWAL|44230.000||25891|RAJIVAGARWAL|66707.000||25896|SHASHIJOSHI|58907.000||25902|SUNITABHATNAGAR|58907.000||25904|HARSHVARDHANKUMARCHOPRA|69365.000||25910|KARMVEERSINGH|57265.000||25911|JASVINDERSINGHKOHLI|49255.000||25919|BHAGWANSINGHRAWAT|64912.000||25922|HARISHKUMARGUPTA|48664.000||25935|DINESHCHANDRAHARBOLA|71455.000||25936|ISHWARIDUTTPUJARI|71455.000||25937|MADANMOHANLAL|68493.000||25938|KESHARSINGHBISHT|57355.000||25944|SATISHKUMAR|69771.000||25945|PADAMSINGH|49048.000||26020|S.BABU|87168.000||26032|M.MUNIRATHINAM|81096.000||26034|VINODKUMAR|96175.000||26035|ANILSHARMA|85388.000||26036|MASOODALI|83987.000||26040|VEDPARKASHTANEJA|92789.000||26043|SUNILKUMARKHANNA|91245.000||26046|HARMINDERSINGHMAVI|94482.000||26048|RAMA|76760.000|

 • |26093|PARDEEPKUMARBATRA|88806.000||26094|LEELADHARKALA|69489.000||26095|SURENDRASINGHNEGI|70940.000||26096|JOSEKUTTYA.J|71509.000||26098|MANOHARSINGHCHANA|78503.000||26099|VIRANDERKUMARKAUSHIK|78528.000||26101|SNEHKAPOOR|77233.000||26103|DILVENDRASINGHRAWAT|68350.000||26106|JAGBIRSINGHRAWAT|67611.000||26108|NEERUBALAASIJA|66007.000||26111|VANDANAAHLUWALIA|72004.000||26112|PHOOLCHANDPRASAD|72029.000||26113|ISIDOREBUDDING|81434.000||26114|ANITHAMOHANDAS|58685.000||26122|DIBYENDUBISWAS|68095.000||26123|KULDIPSINGH|77323.000||26127|ASHOKKUMARKAPOOR|74569.000||26147|ASHOKKUMAR|56483.000||26148|MOHANSINGH|56483.000||26151|JAYPRAKASHSINGH|60444.000||26153|AVTARSINGH|63728.000||26155|RENUSETHI|58188.000||26156|MUKESHANAND|65679.000||26157|B.N.TIWARI|55396.000||26158|SABARSINGHCHAUHAN|70759.000||26159|SHYAMAPRASADCHAKRABORTY|59305.000||26160|S.THULASEEDHARAN|70759.000||26163|Y.P.SINGH|58366.000||26164|PARDEEPKUMAR|65023.000||26165|M.S.MURALI|58276.000||26167|MUNNALAL|63638.000||26168|DHARMINDERJAITLY|58156.000||26169|NARESHKUMAR|52769.000||26171|GURVINDERSINGHKOHLI|62656.000||26174|DHANRAJSINGH|62483.000||26175|VIRENDRAKUMARKALA|61451.000||26176|USHABHOLA|66949.000||26184|RISHELAL|53283.000||26188|SUNILKUMARKAPOOR|64773.000||26190|DILBAGHSINGH|57402.000||26191|KESHAVDEV|63638.000||26193|RAJENDERKHATTAR|52409.000||26194|LAKHMICHAND|60352.000||26195|SATISHCHANDRABANSAL|60142.000||26199|JAGDISHPRASAD|52322.000||26200|VIKRAMSINGHRAWAT|52593.000||26205|RAMCHANDER|49247.000||26207|SHANTIPARKASHRANA|53605.000||26210|LALITKUMARVERMA|49234.000||26211|VIJAYKUMARGANDHI|55486.000||26212|INDERPAL|54789.000||26213|SHIVKANT|48399.000||26214|KISHANCHAND|47138.000||26223|MADANASUDARANK.N.|57312.000|

 • |26224|SURENDERKUMARSHARMA|55172.000||26239|JAGDISHCHAND|89626.000||26245|PRABHUNATHPRASAD|69389.000||26246|SEWARAM|66974.000||26247|SURESHCHANDRA|59031.000||26249|DR.LILYKHOSA|165945.000||26250|DR.RENUMISURYA|172184.000||26253|KAMLARANI|47527.000||26254|MAMTASRIVASTAVA|59056.000||26255|KIRANDOGRA|59006.000||26256|BHUPENDERSINGHNEGI|52319.000||26258|JUGTIRAM|46771.000||26259|JAGDISHPRASAD|52322.000||26260|BHAGWANDASS|41678.000||26261|DHANNESINGH|42729.000||26262|RADHEYSHYAMSHARMA|46895.000||26263|PRADEEPVERMA|62656.000||26265|AMARJEET|41678.000||26266|VINODKUMAR|52569.000||26267|NANDABALLABHPANDEY|55318.000||26269|ANILKUMAR|62656.000||26275|AMRITKAURMALIK|59006.000||26276|VINODKUMAR|52719.000||26277|SUBHASHCHAND|46730.000||26278|RAJKUMARTEJANIA|79497.000||26280|BHAMARSINGH|59046.000||26281|RAJKUMARGUPTA|75085.000||26285|HORAM|41012.000||26286|PREMBALLABHPANDEY|52275.000||26287|SHOBHARAMGOTHWAL|72467.000||26293|RAJSINGHSANSANWAL|41479.000||26295|DR.AJAYKUMARJAIN|172294.000||26296|MANJITSINGH|60713.000||26297|YADRAM|47827.000||26300|ASHOKKUMARKATHERIA|56393.000||26302|SATISHNARAYANTIWARI|67036.000||26303|SUKHPALSINGHYADAV|57886.000||26308|ANANDKUMARGAUTAM|70759.000||26310|BALDEVSINGHGILL|57811.000||26311|VINESHYADAV|68095.000||26312|RAJRANI|68095.000||26318|RAFATJAMAL|87556.000||26319|PUNEETNAGPAL|43669.000||26321|DALBIRSINGHLEGHA|44455.000||26327|CHANDRAPAL|69389.000||26328|KUSUMSEHRAWAT|43244.000||26331|BIRISINGH|39532.000||26332|RAJU|37909.000||26333|MAHIPALSINGH|72029.000||26335|GOPALKRISHANTANEJA|128819.000||26336|PARDEEPKUMARSAXENA|39970.000||26338|KULDEEPKUMARJAIN|68244.000||26339|ASHOKKUMAR|68244.000||26341|RAJESHTOMER|37909.000|

 • |26342|RAMSINGHRATHOUR|60444.000||26344|ROSHANLAL|44042.000||26346|LALSINGH|57313.000||26348|MEENAKHANNA|57413.000||26349|ADARSHKUMARSEHGAL|57388.000||26350|SUBHASHCHAND|57313.000||26351|MADANLAL|57313.000||26356|INDERJITSINGH|57313.000||26371|G.NAGARAJAN|50830.000||26376|MUKESHCHAND|74437.000||26378|SURESHKUMARGOHAR|71789.000||26379|SH.PRATAPSINGHKALASUA|61430.000||26386|SH.RISHIPRAKASHDAGAR|43608.000||26394|DR.MAHESHKUMARSAGAR|145852.000||26398|SURESHSHARMA|32765.000||26402|NANAKCHANDCHAUHAN|111011.000||26405|SH.MANBERSINGH|34132.000||26422|PURUSHOTTAMMISHRA|33617.000||26424|ARUNKUMAR|33301.000||26426|RAMKISHORE|38432.000||26428|SIYARAM|33181.000||26430|VIRENDERKUMAR|34567.000||26431|SOBHANRAM|34567.000||26432|PUSHPLATA|32315.000||26434|OMPRAKASH|40802.000||26435|MADANGOPAL|33707.000||26439|RAMANAND|40802.000||26440|SANDEEPARORA|49171.000||26442|ANITARANI|52009.000||26443|MANOJKUMAR|46165.000||26447|ANILYADAV|37144.000||26451|RAJVIRSINGH|33369.000||26456|SRICHAND|37209.000||26457|SURESHCHANDRA|32743.000||26465|DHIRENDERSINGH|32863.000||26466|DITPALSINGH|43669.000||26467|JULIUSGILBERT|40277.000||26473|SHIVCHARANLALSHARMA|35094.000||26474|SHISHUPALSINGHBISHT|33595.000||26477|A.ADINARAYANRAO|54756.000||26478|SATYAPRASADKUKRETI|32294.000||26480|DR.(MS.)ANILAKHOSLA|116251.000||26502|SOMDUTTSHARMA|33137.000||26504|SURESHCHANDER|33663.000||26513|CHANDANSINGH|33137.000||26514|SURENDARKUMAR|37394.000||26516|ASHOKKUMAR|61933.000||26523|ANILKUMAR|33663.000||26528|SHARANPREETKAURDHIMAN|34928.000||26529|JAIBHAGWANSINGH|32721.000||26572|PURSHOTAMDUTTKUKARETI|31120.000||26575|RAJESHSEKWAL|43923.000||26579|HARSHKUMARPHULORIA|39531.000||26581|RANVIRSINGH|35235.000|

 • |26587|BABRUBHAN|59006.000||26590|LALSINGH|36729.000||26591|SURENDRAKUMAR|33384.000||26592|VEDPRAKASH|32887.000||26593|GANESHCHANDER|33829.000||26596|RAJENDRASINGH|33281.000||26597|ISHWARSINGH|33071.000||26598|RAMPALSINGH|31276.000||26600|MD.NAUSHADHASAN|63267.000||26607|RANGILARAM|30641.000||26608|KAMLAPATI|36367.000||26621|KALYANKUMARBHATTACHARJEE|79081.000||26626|SUNILKUMAR|50304.000||26627|DEVENDRASINGH|50304.000||26629|VIVEKRAMAN|79081.000||26633|VISHESHKUMAR|50304.000||26637|PREMCHAND|33597.000||26639|RAMVIRSINGH|33422.000||26640|GYADINSINGH|34013.000||26641|SHRIPALSINGH|34156.000||26643|KRISHANKUMAR|34339.000||26644|HOTERAM|40720.000||26646|RAJEEVKUMARDAHIYA|50282.000||26647|PRABHAKARBISWAL|29677.000||26648|AMITBUNDELA|50282.000||26649|NITINCHOURASIA|50282.000||26650|MANOJKUMARNEELAM|50282.000||26652|DEEPAKPRIYADARSHI|57090.000||26654|MOHANKISHOREKAUSHIK|56690.000||26659|SUBHASHCHAND|56690.000||26662|TULSIRAM|56690.000||26663|DR.DEEPAKNEGI|85454.000||26666|USHADEVIN.|50282.000||26668|NENARAMGEHLOT|50282.000||26670|DHARTITIWARI|29587.000||26671|AMITKUMAR|29587.000||26683|RAJEEVKUMARSHARMA|55520.000||26684|MANORANJANKUNDU|49253.000||26685|DR.SANAJYKUMARGUPTA|49253.000||26688|SUNILKUMAR|37871.000||26689|P.SOMARAJAN|38941.000||26690|DECKYI|62939.000||26695|KAUSIKPAHARI|49253.000||26706|SH.KAMALKANTMEHNDIRATTA|32612.000||26708|DEVENDERSINGHRAWAT|29061.000||26709|DEEPCHANDRA|30280.000||26712|ANITARANI|29061.000||26715|RAJESHKUMAR|32562.000||26720|MS.FABINADENNIS|52203.000||26722|KAPILKUMAR|30835.000||26728|POONAMBALANEGI|28831.000||26732|AYODHYAPRASAD|30106.000||26733|NANHE|33409.000||26734|INDERMANI|47453.000|

 • |26735|DHARMENDERCHAPRANA|31243.000||26736|SURATSINGH|27791.000||26738|MANTUKUMARMAJI|27791.000||26739|AVILASHSINGH|28900.000||26740|KARAMCHETIBHASKARAKALYANI|29025.000||26742|AJAYBHOLA|32352.000||26752|MEENAKSHISHARMA|31118.000||26754|TAJINDERKAUR|40530.000||26755|GEETAKAPOOR|40530.000||26761|ATULVYAS|80504.000||26762|MAMTAYADAV|35799.000||26763|PHOOLCHANDSAINI|29861.000||26771|LALITKAPOOR|36069.000||26774|NIDHIBISHT|36069.000||26776|UPASANAGUPTA|46158.000||26777|SUNIL|30296.000||26779|LALITAKUMARI|52108.000||26782|D.RANI|42522.000||26790|K.M.VIJAYAKUMAR|77417.000||26791|ANUJGAUR|94980.000||26800|SHIVKUMARUPADHYAY|41019.000||26804|RACHNAJOSHI|44913.000||26805|RITU|44913.000||26807|PRAVINDASHRATHPAUNIKAR|39924.000||26809|REENARANI|33932.000||26811|RITWICKPAHARI|39924.000||26812|AALOKPRATAPYADAV|48772.000||26813|SUMEETKAPOOR|42158.000||26819|BRIJNARAYANGUPTA|31942.000||26821|VIVEKABIKASHASATPATHY|26458.000||26830|DINESHKUMAR|38851.000||26831|PAWANKUMARVISHWAKARMA|25689.000||26838|MOHITKUMARSHARMA|25689.000||26840|RAJURAMPARIHAR|60335.000||26846|NARENDRAKUMAR|38851.000||26848|BHOOPENDRASINGH|38851.000||26849|PUNAMJITNATH|25032.000||26855|VIJAYKUMAR|42522.000||26858|BANJANAYAVARAPRASAD|37821.000||26863|NARUGOPALKUILY|37821.000||26871|ANISHYAOBHRAIMADAN|81950.000||26874|PITRAM|37821.000||26879|DR.P.K.RAJESH|76017.000||26880|PRATAPSINGHNEGI|28286.000||26881|SHAMASHARMA|26871.000||26882|AJAYKUMAR|26324.000||26883|HEMAKUMARI|24703.000||26885|BHARTI|26324.000||26888|DR.MD.ASHFAQUEHUSSAIN|76017.000||26891|HARPREETSINGH|41377.000||26892|PRASHANTSINGH|31558.000||26894|MOHD.SHAMIM|65872.000||26895|YOGESHKUMAR|36814.000||26896|HARIOMKUMAR|24397.000|

 • |26897|SUNILKUMAR|41377.000||26900|NEERAJCHAUDHARY|24397.000||26901|VINAYSHARMA|41377.000||26902|BHARATWADHWA|54425.000||26903|SATPALSINGH|43447.000||26904|RAJNEESHAGGARWAL|36814.000||26905|SANDEEPKASHYAP|36814.000||26919|NEIHOIHCHING|41778.000||26920|RAJLAXMIBORAH|70735.000||26921|ASHISHTOMAR|35828.000||26923|ALANV.SINATE|57269.000||26924|SH.VEERANNADARAVATH|35828.000||26926|SOURABHKUMARJAIN|39186.000||26927|ANISHRAJU|21212.000||26929|RAJESHKUMAR|34887.000||26933|DR.(MS)SAYEDYASMEENRAUNAQ|75467.000||26937|REKHASATIDEOLI|34887.000||26943|SWATIYADAV|29699.000||26944|PRIYANKATOMAR|26543.000||26949|AVTARSINGH|19600.000||26951|K.N.PARYSINGSIT|45136.000||26954|DEEPAKSINGHAL|39186.000||26956|RAMARAJ|65919.000||26957|DR.L.PANGERLEMBA|72623.000||26958|PRAMODKUMARGUPTA|21600.000||26959|MUKESH|17250.000||26960|CHARUCHANDRA|17250.000||26969|VISHWINDERKUMARNAHAR|20300.000||26972|VISHAL|62635.000||26978|MANCHAND|20300.000||26981|GHANSHYAM|21100.000||26982|SHEFALIGOEL|15000.000||26984|PRADIPKARMAKAR|58648.000||26985|MANISHAGARWAL|55000.000||26986|ALOKENDUBISWAS|25000.000||26987|VIKRAMSINGHKAIRA|25000.000||26989|HAWAIBAMRONIBALADEVI|39917.000||26990|SANGEETHA.S|39917.000||26994|SURINDERKUMAR|23150.000||26996|SARWANSINGH|18347.000||26997|DEBRANJANMUKHERJEE|64780.000||26998|PHOOLSINGH|13350.000||27000|PREMSINGH|17194.000||27001|SOTANSINGH|23850.000||27004|MIFTAHURRAHMANSIDDIQUI|43500.000||27005|SOMVIR|33967.000||27006|GAURAVKUMAR|38140.000||27007|SANDEEPSHARMA|33967.000||27008|SANJAYPANDE|72844.000||27009|RAJESH|17160.000||27010|MD.ALEIMRAN|29127.000||27011|AMITKUMAR|29127.000||27012|SUJITH.S|33967.000||27013|SRISHTIKULSHRESTHA|32600.000|

 • |27014|NAVINMISHRA|63250.000||27015|ARVINDKUMAR|38200.000||27017|PARASRAMSHARMA|28270.000||27018|KRISHANGOPALSHARMA|32590.000||27019|NARINDERNATH|24600.000||27021|AMITABHMUKERJEE|61211.000||27022|PRATAPSINGHNEGI|23987.000||27024|VIRMATI|18900.000||27025|RUPAMURGHAI|32000.000||27026|SURAJS.MOHITE|21000.000||27030|RAJATKUMARBALDUA|21000.000||27031|YOGESHKUMAR|45422.000||27032|VIKASKHATKAR|33069.000||27033|S.B.PRASADVEJENDLA|33069.000||27034|SHAHZAD|37119.000||27035|ALOKKUMAR|33069.000||27036|G.C.JOSHI|32000.000||27038|SATYAPARKASH|21900.000||27039|JOHNPHILIP|30130.000||27041|BRIJBALATANEJA|20729.000||27043|JITENDRAPRASAD|33069.000||27044|ANKITGOYAL|22379.000||27045|NITINCHANDOLIA|22379.000||27046|RAHULRANJAN|22379.000||27047|RAKESHSINGH|19841.000||27048|PRIYANKAKUMARI|22379.000||27049|NAEEMAKHTAR|19841.000||27050|SONAMKUMARICHAUHAN|22379.000||27051|SACHINKUMAR|31790.000||27052|SATENDER|31790.000||27053|DUSHYANTKUMAR|31790.000||27054|VAIBHAVKORATIA|28382.000||27055|JYOTISWROOPKANTHWAL|33500.000||27056|JAGDISHLALKHURANA|36870.000||27057|TAMALBOSE|30970.000||27058|SANTOSHKUMAR|28382.000||27059|RANVEERSINGH|28382.000||27060|DEEPAKKUMAR|28382.000||27061|PREETIPARIHAR|19841.000||27062|PRANGOBINDABASAK|52000.000||27063|RAJVEERAGGARWAL|32970.000||27064|SOHANLAL|27380.000||27065|GAJRAJSINGH|28382.000||27066|ASHOKKUMAR|26440.000||27067|ASHISHKUMARNAYAK|37119.000||27068|RENUBHATIA|6484.000||27069|DR.BRAHMPRAKASH|93075.000||27070|SANJIV|36107.000||27071|SHUBHRAGUPTA|31790.000||27072|EHTESHAMULISLAM|33069.000||27073|G.ASHOKKUMAR|28382.000||27074|VINAYKUMARN|30540.000||27075|GULSHANDASS|28382.000||27076|SANDEEPCHATTERJEE|150125.000|

 • |27077|SURENDRA|33069.000||27078|JAGDISHPARSHAD|18300.000||27079|SHACHIMATHUR|70130.000||27080|VIRANDERKUMAR|26400.000||27081|KAMALKUMAR|20000.000||27082|JOGINDERSINGH|22000.000||27083|VEERENDERSHARMA|46447.000||27084|BAHADURSINGHBHOJ|35520.000||27085|SANDEEPSHARMA|48255.000||27086|JAGDISHPRASAD|18900.000||27087|ASHOKKUMAR|11226.000||50006|JAIVEERSINGH|36465.000||50008|SAVITRICHOUDHARY|39412.000||50014|RAMBALI|32743.000||50021|ANILKUMAR|28472.000||50022|ATTARSINGH|28538.000||50023|ASHOKKUMAR|32020.000||50024|ASHOK|28779.000||50048|RAMOTAR|30312.000||50049|RATTANCHAND|32279.000||50051|SORAJSINGH|30684.000||50056|SUKHBIRSINGH|35914.000||50060|VIJAYPAL|30684.000||50063|AZADSINGH|34943.000||50071|DHANSINGH|31166.000||50072|DHARAMCHAND|31376.000||50073|DEBIRAMBELWASE|31166.000||50077|INDERJIT|30312.000||50081|KALLUSINGH|31166.000||50084|MEWALALPAL|31166.000||50090|KRISHANKUMAR|41268.000||50091|JAGDISH|30728.000||50093|JASBIR|30684.000||50099|NARANGSINGH|31166.000||50103|DAUDAYAL|34943.000||50105|PREMWATI|33972.000||50106|RADHEYSHYAM|35153.000||50109|RISHIPAL|30312.000||50113|SHIVDEVI|34395.000||50122|RAMNIWAS|34182.000||50125|RAMRATTAN|34943.000||50134|SHYAMAPRASAD|35153.000||50136|SUKHBIRSINGH|32304.000||50137|VIJAYSINGH|30312.000||50143|MUNESHKUMAR|30684.000||50148|OMPRAKASH|31560.000||50155|DAYA|33424.000||50163|NARENDERKUMAR|29020.000||50165|ARVINDSHARMA|38116.000||50177|DAMODAR|33772.000||50187|YADRAM|32020.000||50191|SOMPAL|32230.000||50192|SUNITARANI|29458.000||50193|SURAJBHAN|29830.000|

 • |50199|RAMESHCHAND|33772.000||50203|BHOJRAJ|39226.000||50212|BIJENDERSINGH|35143.000||50220|ASHOKKUMAR|30522.000||50224|HEMANTGAUR|30222.000||50225|GHANSHYAM|29480.000||50226|GIRISHCHANDER|32217.000||50227|GOVINDSINGH|32962.000||50229|DATARAM|30312.000||50232|USHASOLANKI|29830.000||50233|MANJULAV|33424.000||50235|SRIKRISHAN|40277.000||50238|AMARJITSINGH|28779.000||50241|BIRSINGH|37364.000||50248|RAMGOPAL|33772.000||50251|ANILKUMAR|32195.000||50256|BRIJMOHAN|32020.000||50265|DHANBIRSINGHNEGI|33553.000||50267|GOPILALBAIRWA|33553.000||50268|BALLURAM|31766.000||50272|GANGAPRASAD|37867.000||50275|BALAMGIRIGOSWAMI|30728.000||50277|BHARATSINGH|34661.000||50295|JAIBHAGWAN|32279.000||50298|BHUVANAND|31166.000||50301|JAGATSINGH|33763.000||50303|JAGDISHSINGH|26677.000||50304|TALEWARSINGH|33772.000||50306|JOGINDERSINGH|36729.000||50309|KRISHANKUMAR|33972.000||50312|KUSUMLATA|28472.000||50321|MAHAVIRSINGH|33553.000||50324|OMVEER|31166.000||50327|PREMCHANDSHARMA|33553.000||50338|RAMSINGH|33553.000||50339|SHIVSHANKAR|30684.000||50355|KARANSINGH|32953.000||50359|PARKASHCHAND|37906.000||50365|PREMCHAND|34933.000||50367|RAMSARAN|37408.000||50368|RAJPAL|34933.000||50380|CHANDERPARKASH|29740.000||50381|DHARAMBIRSINGH|33982.000||50384|MAYAW/OJAICHANDKARDAM|28472.000||50386|DARWANSINGH|36939.000||50404|INDERSINGH|34933.000||50406|GIANCHAND|37870.000||50409|GOVERDHANSINGH|36639.000||50415|RAJENDERPRASAD|34395.000||50422|NANDLAL|28639.000||50426|RAMSEWAK|41268.000||50431|RAMBIRSINGH|36939.000||50432|JAICHAND|39961.000||50433|JAGBAHADUR|31166.000|

 • |50442|SURATSINGH|39998.000||50446|JAIPARKASH|27815.000||50451|SURENDRAPRASAD|34933.000||50457|JAGDISHCHAND|30312.000||50458|JAGMEL|39436.000||50464|LAXMANSINGHNEGI|33982.000||50465|JOGINDERSINGH|29690.000||50473|KRISHANKUMAR|36138.000||50475|MITHULAL|33424.000||50476|KASHIRAI|30612.000||50478|MANGO|33772.000||50496|HARISHCHANDRAPAPNOI|30728.000||50507|MALLIRAM|34933.000||50509|NAVEENKUMAR|33882.000||50524|BIKRAMSINGH|35822.000||50525|NABABSINGH|35612.000||50535|PUSHKARSINGH|34026.000||50536|PRATAPSINGH|40802.000||50537|PURANSINGH|34473.000||50538|PERMESHWARSHAH|30938.000||50557|PARKASHCHANDER|31867.000||50561|HARISHANKAR|37657.000||50572|SANJEEVKUMAR|28013.000||50573|SURENDERSINGHNEGI|35433.000||50576|SHREEPAL|30040.000||50588|SATISHKUMARGUPTA|36729.000||50591|SHAMBHUPARSHAD|33982.000||50592|SURESHCHAND|33772.000||50596|SATYAPARKASHSINGH|33634.000||50599|SITARAMROY|30522.000||50603|PUSHPADEVI|27815.000||50606|RAJENDERSINGHSAROHA|34445.000||50607|RAJENDRASINGH|33369.000||50608|RAMESHCHANDER|30728.000||50613|RAISINGHSIKARWAR|30938.000||50621|RAMKUMAR|31560.000||50628|TEEKARAM|34445.000||50632|RAMNARESH|30728.000||50635|RAMKHELAWAN|33424.000||50638|RAMKISHAN|37364.000||50640|RAMSINGH|40745.000||50642|RANVIRSINGH|36269.000||50643|SHISHIRKAMALBARUA|36939.000||50646|SURENDERSINGHRAWAT|30938.000||50650|PRAKASH|37816.000||50651|NATHURAM|46596.000||50655|SUNNY|47969.000||50658|RAMESHCHANDER|34395.000||50663|KISHANKUMAR|30312.000||50666|BACHATHAKUR|31831.000||50673|UMESHCHAND|33682.000||50674|MUKESHKUMARSHARMA|33334.000||50679|DESHRAJ|36729.000||50681|KRISHANCHAND|34201.000|

 • |50683|KULDIPCHAND|34933.000||50684|SUBHASHCHAND|37364.000||50686|PARMANANDJHA|36124.000||50695|MAHESHKUMAR|28034.000||50703|GOMATIDEVI|27815.000||50705|HARBIRSINGH|31382.000||50708|KAILASHNATH|31043.000||50709|SUNITA|27815.000||50711|RAJODEVI|31133.000||50712|SUSHILA|27815.000||50714|SURESHKUMAR|28025.000||50715|PREMVATI|31043.000||50717|RADHA|27156.000||50718|VINOD|27246.000||50719|MEERADEVI|30486.000||50721|RAJESHKUMARI|27134.000||50722|PRAMODKUMAR|26720.000||50728|MANOHARLAL|26720.000||50735|RAJULAL|26677.000||50738|SHANTIDEVI|26173.000||50748|DALCHAND|26173.000||50750|SUDESH|28693.000||50752|BIMLA|27739.000||50755|RAJKUMAR|28693.000||50757|ANILKUMAR|25669.000||50758|AZAMALI|25669.000||50762|SITADEVI|25669.000||50763|ANANDSANSANWAL|28903.000||50775|ARJUNSAH|24793.000||50776|SUNITADEVI|24200.000||50777|SHIMLA|24200.000||50778|RAVIKUMAR|27697.000||50782|MANISHKUMAR|21486.000||50783|MANOJSINGH|21696.000||50794|SUDESHRANI|23565.000||50806|NARENDRASINGHGOSAIN|12097.000||50813|VIRANDERKUMARJAISWAR|15000.000||50814|RAMDEV|13500.000||60055|KHUSHALSINGH|38678.000||60065|KUSHALANAND|38678.000||60068|PREMLAL|38678.000||60069|KAILASHCHAUDHARY|32909.000||60075|JASWANTSINGH|34364.000||60077|CHETRAM|38678.000||60082|SURYAMANI|38888.000||60084|GIANCHAND|34574.000||60093|SHYAMSINGH|32699.000||60095|BALADUTT|30684.000||60097|HAYATSINGHNEGI|31166.000||60098|CHETRAM|31122.000||60099|NANDANSINGH|30684.000||60100|HIKMATSINGHRAWAT|30281.000||60102|MRS.CHANDERKANTA|39773.000||60103|SATYAPALSINGHCHAUHAN|32743.000|

 • |60104|KRISHTYFRANCIS|29436.000||60105|SH.HIRADAS|31376.000||60106|BINODSINGH|29436.000||60107|KHUSHIRAM|29020.000||60108|RAJENDRAPRASADN.|32272.000||60110|JAGATRAM|29230.000||60112|NARAYANSINGH|30728.000||60113|VIJAYLAL|28429.000||60114|SUBHASHCHAND|28429.000||60115|RATTIRAM|28013.000||60116|VINODKUMAR|28682.000||60117|SAROJINIDEVI|28013.000||60118|ASHOKKUMAR|30616.000||60119|REWATSINGH|28034.000||60120|SUDAMASINGH|28244.000||60121|CHAMANLAL|31382.000||60122|VINODSINGH|28034.000||60123|RAJENDERSINGH|28034.000||60125|SUKHPALSINGH|28472.000||60126|PAWANKUMAR|28682.000||60127|MANOJKUMAR|28472.000||60128|MAHESHKUMAR|28472.000||60130|UMESHKUMAR|28472.000||60131|NANDABALLABHFULARA|29578.000||60132|VIJAYKUMAR|30616.000||60133|SMT.BISHAMBRIDEVI|27815.000||60135|BHAJANSINGHNEGI|26972.000||60136|RAJNIDEVI|26173.000||60138|JAIPRAKASH|24290.000||60139|LALITSHARMA|27125.000||60140|BHAGWANSINGHPANWAR|24290.000||60141|KESHAVDUTT|24290.000||60142|PARVISHSINGHPANWAR|24290.000||60143|ANILKUMAR|24290.000||60144|VIJAYNAUDIYAL|24290.000||60146|TILAKRAJ|24290.000||60148|PRAMODKUMAR|25338.000||60149|ANILKUMAR|24290.000||60150|SUSHMAMUDGAL|24290.000||60151|ANUPSINGHBISHT|24290.000||60152|ANANDSINGH|24290.000||60153|GREESCHANDRA|24290.000||60154|RAJENDERSINGHRAWAT|24290.000||60155|BHUPENDRADASS|24290.000||60156|PARDEEPSINGHNEGI|24290.000||60157|SALMANJAMEEL|24290.000||60159|PAWANKUMAR|21696.000||60160|VINODSINGHRAWAT|21486.000||60161|KUNTIDEVI|21486.000||60163|KIRPALSINGH|31089.000||60165|V.SIVARAJ|32721.000||60166|TEEKASINGH|38678.000||60167|RAKESHSINGH|31382.000||60168|GOVINDSINGHBHANDARI|31382.000|

 • |60169|BIMALKUMAR|27005.000||60170|BHARATSINGH|27005.000||60172|LALCHAND|27005.000||60173|KISHANBAHADUR|27005.000||60174|LAKHICHAND|30212.000||60175|PARSHURAM|30212.000||60176|RAMBAHADUR|27005.000||60177|RAMCHARAN|31382.000||60178|VEERBAHADUR|27443.000||60179|RAMLAL|28244.000||60180|SUNILKUMARCHAUHAN|20326.000||60181|KAMALA|20326.000||60182|ROHITKUMAR|20326.000||60183|PUNWASI|21648.000||60184|KRIPALSINGH|21648.000||60185|NARESHSINGH|19209.000||70003|RAJSINGH|30312.000||70004|KAMLAW/oGIRRAJ|30312.000||70005|RAMKUMARSHARMA|34933.000||70006|RAMKISHAN|30312.000||70008|CHEDILAL|30312.000||70010|CHANDERSINGH|30312.000||70012|KUNDANSINGH|29458.000||70016|NANGA|33972.000||70018|BAKRIDI|30312.000||70019|GAJANAND|30312.000||70020|RIKHBAHADUR|30312.000||70021|RAMKARAN|30312.000||70023|RAJPAT|33972.000||70025|SMT.SANTOSHW/OSH.JAGDISH|30312.000||70028|SURESH|30312.000||70032|BINAYKUMARMISHRA|34933.000||70035|PREMSINGH|34933.000||70037|SMT.KAMLAW/ORAMNIWAS|33972.000||70039|BANAMBER|30312.000||70042|JASBIRSINGH|30312.000||70043|DHEERAJKUMAR|33972.000||70047|RAJENDERPARSHAD|39226.000||70048|PARASRAM|33972.000||70053|SHANTIW/OSH.NATHURAM|33972.000||70055|BHURA|30312.000||70056|PANNALAL|33972.000||70057|VIJAYPAL|30312.000||70058|F.ANTHONYDASS|33972.000||70060|MAHIPAL|33972.000||70063|SMT.KAMLAW/oBHANWARLAL|29830.000||70066|SMT.SURJAW/OSH.NARAIN|33424.000||70069|SMT.BACHIW/OSH.GAJANAND|29830.000||70073|BALWANSINGH|29830.000||70074|LALITKUMAR|33424.000||70075|SURESHPRASHAD|33424.000||70076|MOHANLAL|29830.000||70077|GHASIRAM|33424.000||70079|NARENDERSINGH|30728.000|

 • |70080|SHEYORAJ|33424.000||70081|RAMGOPAL|33424.000||70082|BHAWANI|33634.000||70083|SULTANSINGH|33424.000||70084|ANANDKUMAR|33424.000||70085|NARESHKUMARSHARMA|34445.000||70086|MOHAN|33424.000||70087|NEIMLAL|29830.000||70088|SUSHILKUMAR|29830.000||70089|RAMESHWAR|30728.000||70092|SH.ASHOKKUMAR|32086.000||70095|AMARNATH|33424.000||70096|SMT.GULABW/oSHEAJIRAM|29830.000||70097|MANIRAMBELWASE|33424.000||70098|RAMSINGH|33424.000||70099|BRIJBHUSHAN|30938.000||70100|HIRALAL|30728.000||70101|SH.DEBIPRASAD|30728.000||70104|SHIVPRAKASH|30938.000||70107|RAMASHANKARRAM|33424.000||70108|JAIRAMSINGH|34445.000||70109|RISHIPAL|33424.000||70110|RAVINDERSINGH|29830.000||70113|SATISHKUMAR|34182.000||70117|SATISHKUMARKATYAL|55486.000||70119|ASHOKSHARMA|49234.000||70121|PADMACHARAN|49234.000||70125|NAZIRAHMED|49234.000||70126|SHAMSHUSDEEN|32020.000||70129|HARISHCHANDRA|49234.000||70131|VIJAYKUMARSAINI|55486.000||70133|RAVINDRAPRASAD|49234.000||70134|SURESHCHANDRA|52921.000||70135|RAJENDRAPRASAD|53718.000|++++(1434rows)EndofRequest________________________________________________________________________________