of 1 /1
0(ç81$52'1, 32'=(01, ,/, 32'0256., 92'29, , .$1$/, MAGISTRALNI VODOVI I KANALI .25,61,ý., , 632-1, 92'29, , .$1$/, -(',1,&$ 32â7$16.( 05(ä( MJESNA TELEFONSKA CENTRALA 32â7$ , 7(/(.2081,.$&,-( 32â7$ JAVNE TELEKOMUNIKACIJE 7(/()216.$ 05(ä$ VODOVI I KANALI TK TK TK GRANICE .2087$&,-6., ý92529, 8 1(32.5(712- 05(ä, Naziv prostornog plana: äXSDQLMD 2SüLQD Naziv kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza: S 1:25000 â2/7$ SPLITSKO DALMATINSKA 2.2. 3RãWD L WHOHNRPXQLNDFLMH INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2GOXND SUHGVWDYQLþNRJ WLMHOD R GRQRãHQMX SODQD -DYQL XYLG RGUåDQ Odgovorna osoba za provo|enje javne rasprave: 3HþDW WLMHOD RGJRYRUQRJ ]D SURYRÿHQMH MDYQH 2GOXND R L]UDGL L]PMHQD L GRSXQD 3382 âROWD Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: 3HþDW SUDYQH RVREHWLMHOD NRMH MH L]UDGLOR SODQ Odgovorna osoba: Koordinator plana: 3HþDW SUHGVWDYQLþNRJ WLMHOD Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom 3UHGVMHGQLN SUHGVWDYQLþNRJ WLMHOD 3HþDW QDGOHåQRJ WLMHOD rasprave: ovjerava: (ime, prezime i potpis) URBOS doo SPLIT %LUR ]D SURVWRUQR SODQLUDQMH XUEDQL]DP L ]DãWLWX RNROLãD dr.sc. ZORAN RADMAN, znanastveni suradnik GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh. ,=0-(1$ , '2381$ 352672512* 3/$1$ 85(ç(1-$ 23û,1( ,9 PUVF 1$7$â$ 1$=25 -2929,û GLSOLXU 6OXåEHQL JODVQLN 2SüLQH âROWD EU L $QWH 5XLü -$91( 7(/(.2081,.$&,-( 8 32.5(712- 05(ä, 6$02672-(û, $17(16., 678329, 3/$1,5$1( (/(.7521,ý.( .2081,.$&,-6.( =21( Javna rasprava (datum objave): 20.srpnja 2015. "SLOBODNA DALMACIJA" od: 27. srpnja 2015. do: 10. kolovoza 2015. 6WUXþQL WLP X L]UDGL SODQD dr.sc. ZORAN RADMAN, znanst.surad. 1. 2. 4. 5. 8. 6. GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh. MAJA MADIRACA, dipl. oec. /$5,6$ %$ý,û GLSO LQJ JUDÿ 3. $1$ 3$67829,û PDJLQJDHGLI MISLAV MADIRACA, stud. oec. JELENA BOROTA, mag.ing.arh. 7. ,9$1$ %8%,û XQLYVSHFRHF 6OXåEHQL JODVQLN 2SüLQH âROWD EU Br.el:611/13, Split, prosinac 2015. broj suglasnosti klasa: 350-02/15-11/58; Urbroj:531-05-15-2 datum: 14.prosinca 2015. 6XJODVQRVW QD SODQ SUHPD þODQNX =DNRQD R SURVWRUQRP XUHÿHQMX 1DURGQH QRYLQH EU 3526725 2*5$1,ý(1-$ 8187$5 =23 D

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

MEÐUNARODNI - PODZEMNI ILI PODMORSKI VODOVI I KANALI

MAGISTRALNI VODOVI I KANALI

KORISNIČKI I SPOJNI VODOVI I KANALI

JEDINICA POŠTANSKE MREŽE

MJESNA TELEFONSKA CENTRALA

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

POŠTA

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

TELEFONSKA MREŽA

VODOVI I KANALI

TK

TK

TK

GRANICE

- KOMUTACIJSKI ČVOROVI U NEPOKRETNOJ MREŽI

Naziv prostornog plana:

Županija:

Općina:

Naziv kartografskog prikaza:

Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza:

S

1:25000

ŠOLTA

SPLITSKO DALMATINSKA

2.2.

Pošta i telekomunikacije

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:

Javni uvid održan:

Odgovorna osoba za provo|enje javne rasprave:Pečat tijela odgovornog za provođenje javne

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Šolta:

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

Koordinator plana:

Pečat predstavničkog tijela:

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom

Predsjednik predstavničkog tijela:

Pečat nadležnog tijela:

rasprave:

ovjerava:

(ime, prezime i potpis)

URBOS doo SPLIT

Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša

dr.sc. ZORAN RADMAN, znanastveni suradnik

GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh.

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREÐENJA OPĆINE (IV)

mr.sc. NATAŠA NAZOR JOVOVIĆ, dipl.iur.

"Službeni glasnik Općine Šolta", br. 8/14 i 9/15

Ante Ruić

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE U POKRETNOJ MREŽI

SAMOSTOJEĆI ANTENSKI STUPOVI

PLANIRANE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE ZONE

Javna rasprava (datum objave): 20.srpnja 2015.

"SLOBODNA DALMACIJA"

od: 27. srpnja 2015.

do: 10. kolovoza 2015.

Stručni tim u izradi plana:

dr.sc. ZORAN RADMAN, znanst.surad.

1.

2.

4.

5.

8.

6.

GORDANA RADMAN, dipl. ing. arh.

MAJA MADIRACA, dipl. oec.

LARISA BAČIĆ, dipl. ing. građ.

3.

ANA PASTUOVIĆ, mag.ing.aedif.

MISLAV MADIRACA, stud. oec.

JELENA BOROTA, mag.ing.arh.

7. IVANA BUBIĆ, univ.spec.oec.

"Službeni glasnik Općine Šolta", br. 26/15

Br.el:611/13, Split, prosinac 2015.

broj suglasnosti klasa: 350-02/15-11/58; Urbroj:531-05-15-2 datum: 14.prosinca 2015.

Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br.153/13)

PROSTOR OGRANIČENJA UNUTAR ZOP - a