of 40 /40
KAJIAN LALULINTAS TRAFIK Kajian pengangkutan selalunya dijalankan untuk menentukan keperluan atau kesesuaian beberapa sistem pengangkutan seperti pembinaan jejambat atau lebuhraya yang baru, pemilihan ragam pengangkutan dan sebagainya disebabkan oleh perubahan penggunaan tanah di sesuatu kawasan. Kajian ini juga merupakan satu percubaan untuk mendapatkan invertori corak perjalanan semasa bersama-sama dengan kemudahan perjalanan yang ada, kegiatan penggunaan tanah dan faktor sosio-ekonomi yang mempengaruhi permintaan perjalanan.

Jenis-Jenis Kajian Lalu Lintas

  • Author
    azil14

  • View
    3.898

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kejuruteraan Jalan Raya & Pengangkutan..Made by Student of Polytehnic Sultan Azlan Shah, Malaysia..DKA 5B (JULY 2010)

Text of Jenis-Jenis Kajian Lalu Lintas

KAJIAN LALULINTAS TRAFIK Kajianpengangkutanselalunyadijalankanuntukmenentukankeperluanatau kesesuaianbeberapasistempengangkutansepertipembinaanjejambatatau lebuhrayayangbaru,pemilihanragampengangkutandansebagainyadisebabkan oleh perubahan penggunaan tanah di sesuatu kawasan. Kajianinijugamerupakansatupercubaanuntukmendapatkaninvertoricorak perjalanansemasabersama-samadengankemudahanperjalananyangada, kegiatanpenggunaantanahdanfaktorsosio-ekonomiyangmempengaruhi permintaan perjalanan. DiMalaysia,kajianlalulintasiniselalunyadijalankanolehpihakkerajaaniaitudi bawahUnitPerancangJalan(UPJ)dibawahJKR(JabatanKerjaRaya)atau dilakukan oleh jurutera perunding yang dilantik oleh JKR. Jenis-Jenis Kajian LaIuIintas Trafik %erdapat 5 jenis kajian yang dilakukan dalam proses perancangan : i.Kajian asalan-tujuan ii.Kajian isipadu iii.Kajian laju setempat iv.Kajian laju perjalanan dan lengah v.Kajian letak kereta Kajian AsaIan-Tujuan (Origin-Destination Survey) Kajianasalan-tujuandijalankanuntukmendapatkancorakpergerakankenderaan, orangdanjugabarangandidalamkawasankajian.Kajianinidapatmemberi keterangan berhubung dengan : 1.Asalan dan tujuan perjalanan2.Masa perjalanan dibuat 3.Ragam perjalanan yang digunakan 4.%ujuan perjalanan 5.Latar belakang sosial 6.Ekonomi Garisan kepungan, garisan %apis dan jenis kenderaan Kebiasaannyadalamkajianasalandantujuandikelilingiolehsatugarisan khayalan yang dinamakan sebagai ' garisan kepungan 'arisankepunganbermaknagarisansempadanyangdidalamnyayang terletak di dalam kawasan kajian. Kawasankajianinikemudiannyadibahagikankepadabeberapazonanalisis yang mempunyai kegiatan penggunaan tanah yang sama. Perjalananyangdibuatdiantaraasalandantujuandidalamgarisan kepungan dinamakan sebagai perjaIanan daIam. Kadangkala,jenis-jenisperjalananjugadikenalisebagaidalam-dalam, dalam-luar, dan luar-luar, iaitu yang ditunjukkan rajah di atas. arisantapispulaialahgarisanyangmembahagikankawasan-kawsan kajiankepadabeberapabahagiansupayapenyemakankejituandatayang dicerap dapat dilakukan. arisantapisselalunyadibuatdisepanjangsempadantabiisepertisungai dan banjaran gunung atau di penghadang fizikal seperti ladasan kereta api. Data yang dicerap daripada kajian ini membolehkan jurutera : a.Permintaan perjalanan kemudahan pengangkutan yang sedia ada dan juga kemudahan pengangkutan pada masa hadapan. b.Kesesuaianprojekpengangkutanyangdirancangkanseperti pembinaanterminal,jambatan,sistemlebuhrayadanjugasistem pengangkutan awam. KAEDAH KAJIAN ASALAN DAN TUJUAN 1.%emu ramah di tepi jalan Dibuat untuk mendapatkan data perjalanan luar. Dalam kaedah ini , sampelkenderaanyangmelintasigarisankepungandiminta berhenti danpemandu akan ditemu ramah oleh pencerap data . Keteranganyangdiperolehdicatatkandalamborangyang disediakan Stesen-stesen temu ramah ini dipilih pada titikjalanyangmelintasi garisankepungan.Stesenyangdipilihakanberadapada kedudukandimana90%kenderaanmasukdankeluardari kawasan kajian tersebut. Selainitu,pengiraanisipadudanpegelasankenderaanakan dilakukanuntukmendapatkanfaktorpengembangandatatemu ramah yang mewakili semua kenderaan. Kebaikan kaedah ini Keterangan dipeoleh terus dan agak jitu Kelemahan kaedah ini Boleh menyebabkan kesesakan berlaku 2.Pengunaan Poskad Merupakan alternatif yang murah%erdapat 2 jenis kaedah kajian menggunakan poskad Pada tempat yang ditetapkan,pemandu diminta berhentidan diberiposkadprabayar.Pemandudimintamengisiposkad tersebutdanmengeposkanbaliksetelahdiisi.Bilanganisi padukenderaanjugadicerapsupayafaktorpengembangan bolehditentukandaripadaposkadyangdikembalikanuntuk mewakili semua kenderaan. Kaedahkeduapulapenghantaranposkadakanterus dihantarkepadapemilikkenderaan.Poskadinijuga dikodkan untuk memastikan kedudukan zon dan pengelasan kenderaansebelumdihantarkepadapemilik kenderaan.Pemandukenderaanyangterpilihperlu mencatatkan semua maklumat sebelum mengembalikannya. Kebaikan pengunaan poskad %idakmemerlukanperbelanjaanyangbanyaksertamasa dan bilangan petugas boleh dikurangkan Kelemahan pengunaan poskad Mempunyaiketerangantentangperjalanankenderaan sahaja diperolehi 3.Nombor Pendaftaran Kenderaan Nomborpendaftarankenderaanyangmelintasistesenyangdipilih dicatat oleh pencerap Selainitu,masakenderaanmelintasistesen,jeniskenderaandan arah perjalanan dicatatkan juga. Jika di stesen tersebut terlalu banyak kenderaan melintasnya, maka pengunaankasetdankameravideodiutamakan.Keadaanini keranapenceraptidakdapatmengambilkesemuadatadari kenderaan secara manual tetapi dengan penggunaan alatan di atas dapat membantu mempercepatkan pengumpulan data. Malah,dalamkerjamenganalisisdata,zonasalandiandaikan terletak di stesen kenderaan akan mula dicerap. Zontujuanpulaterletakditempatcerapanterakhirkenderaan dibuat. Kebaikan kaedah ini%idak mengganggu aliran lalu lintas kerana kereta tidak perlu diberhentikan Memudahkan pengenalpastian laluan sebenar kenderaan. Kelemahann kaedah ini Sukarmelakukananalisiskeranasemaudatayangdicerap di stesen-stesen lain perlu dikumpulkan terlebih dahulu. Memerlukanbilanganpencerapyangbanyakuntuk melakukan pencerapan secara serentak. 4.%emu duga di rumah Kaedah utama untuk mendapatkan data perjalanan dalam ialah melalui temu duga di rumah. Sampel isi rumah untuk tiap-tiap zon dipilih daripada zon-zon tersebut. Selainitu,temudugadenganahlikeluargayangterpilihdijalankan untukmendapatkanketerangantentangkelajuanperjalanansehari, tujuan perjalanan, tempat tujuan, dan ragam perjalanan. Data-datatentangsosioekonomisepertibilangankeretayangdimiliki, bilanganahlirumahyangbekerjadanpendapatanjugadiperolehi melalui kaedah ini. Kebaikan kaedah iniKeterangan daripada penghuni diambil terus Kelemahan kaedah ini Memerlukan kos yang tinggi 5.Borang Soal Selidik Sebagaialternatifkepadakaedahtemuramahdirumah,borangsoal selidik yang disediakan boleh diedarkan kepada sampel isi rumah yang telahterpilih.Setelahdiisi,borangsoalselidikbolehlahdikembalikan secara percuma melalui pos. Kebaikan kaedah ini %idakmelibatkankosyangtinggi.Walaubagaimanapundalam kaedahinimemerlukankerjasamapenghunirumahuntuk mengembalikan borangtersebut !ENYEMAKAN KEJITUAN DATA KAJIAN ASALAN DAN TUJUAN Kaedahyangselaludigunakanuntukmenyemahsamaadalengkapatau tidak perjalanan kenderaan yang dilaporkan dalamkajian perjalanan luar dan dalam ialah dengan membandingkan data yang dicerapkan di garisan tapis. Cerapanisipadusejamberpengelasandibuatsemasakenderaanmelintas tiap-tiapgarisantapis.Perbandingankemudiannyadibuatantarabilangan perjalananyangasalnyadisebelahgarisantapisdantujuannyadisebelah laingarisantapis(bilanganyangsebenardicerap)denganyangditentukan daripadaanalisisdatatemuramahyangdikembangkandaripadakajian perjalanan dalam dan luar. !ignataromenyatakanjikasyaratberikutdipenuhi,dataperjalananyang diperolehi dalam kajian boleh dikita mencukupi apabila : 1.Dataperjalanandandataisipadusebenaryangdicerapmenunjukkan persamaanyangrapatsemasakalaaliranpuncakpadawaktupagidan petang 2.Dataperjalanandandataisipadusebenaryangdicerapmenunjukkan persamaan yang agak baik untuk kala yang lain dalam sehari. 3.Jumlahperjalananuntukkala16jamsekurang-kurangnya85%daripada jumlah isi padu sebenar yang dicerap untuk kala masa yang sama. Jikasyarattersebuttidakdipenuhisepenuhnya,pelarasandataperjalanandalam bolehdiwarankan.Perbandingandatayangdiperolehdigarisantapisiniselalunya diberi dalam bentuk graf. KAJIAN ISI !ADU Kajian isi padu lalu lintas dijalankan untuk mendapatkan keterangan yang jitu tetang bilangan dan pergerakan kenderaan (juga perjalan kaki) di dalam atau melalui suatukawasan, atau pada titik-titikyang dipilih dalamsuatu kawasan kajian. Jenisdatayangperludicerapdalamsatukajianisipadubergantungpada penggunaan keterangan yang diperoleh. Selain daripada kajian yang dijalankan di jalan raya dan persimpangan, kajian isipadulalulintasdijalankanjugadistesengarisankepungandangarisan tapis.Setiapjalanyangmemintasgarisankepungandinamakanstesen kepungan,dansemuakenderaanyangmasukdanmeninggalkankawasan kepungandikira.Kaedahpembilanganjenisinisangatbergunauntukkerja-kerja perancangan system lalu lintas. Kajian yang dijalankan di garisan tapis pula bertujuan untuk mengembangkan dataasalandantujuan.Pengembangandataasalandantujuandiperoleh denganmengesanperubahanjangkapanjangisipadudanarahlalulintas yang disebabkan oleh perubahan pengunaan tanah dan corak perjalanan. Dalamkajianpengangutan,aturcaramembilangisipadulalulintasuntuk jangkamasayangpanjangselalunyadibahagikankepadatigajenis.Jenis membilangberterusandijalankandistesenmembilangtetapyangdipilih untukmemberikancoraklalulintasdalamsebuahnegeri.Alatmembilang mekanikditempatkansecaratetapdistesenini.Jenismembilangbermusim puladijalankandistesenkawalanyangtelahdipilih.Kajianselalunya dijalankanuntuktujuhhariyangberturutanselamaantarasemingguhingga tigaminggu,dandiulangsebanyakempathinggaenamkalidalamsetahun. Jenismembilangliputanpuladibuatdistesenliputanuntuk24atau48jam yangberturutansekalidalamsetahun.Pignataromenyatakanbahawatiap-tiap stesen membilang kawalan diperlukan untuk tiap-tiap 90 stesen liputan. ISU KESESAKAN YAN TIMBUL !ENENALAN su kesesakan lalulintas merupakan isu yang sering diperkatakan masyarakat di seluruh dunia sama ada di negara membangun mahupun di negara maju.%idakkurangjugadengankeadaannyadiMalaysiadimana sehinggakini tiada jalan penyelesaian yang begitu baik untukmenyelesaikannya. Keadaan ini berlaku di Jalan Jelutong, Pulau Pinang di mana kesesakan lalulintas amat seriussehinggamenimbulkanbeberapakesandiantaranyamengganggu kelancaran sistem lalulintas dan pencemaran udara. Apakahdefinisikesesakanlalulintas?Apakahciri-cirinya?Aktiviti-aktivitidi bandarmengakibatkanlalulintasdanpergerakandiperlukanuntuk menyokongnya.Lokasiaktivitimenjadipusat"Pengelurandan%arikan%rip". Komposisilalulintaslalulintasbandarterdiridaripadapergerakanmanusia- denganpelbagaimodepengangkutandantujuanperjalananyangberbeza sepertiketempatkerja,sekolah,membeli-belah,perniaaandanlain-lain. %erdapat pula ciri-ciri yang berbeza bagi %rip. Dalambahagianini,ialebihtertumpukepadaisipadu,muatandandarjah kesesakan. Pemahamanciri-ciridancoraklalulintasadalahpentinguntuk kajianinikeranadengananalisisnya,kamidapattahuteknikataucadangan penyelesaian yang sesuai. GAMBAR 3.1 - Menunjukkan kesesakan berlaku pada waktu pagi di mana masyarakat bergegas ke pejabat.

GAMBAR 3.2 - Kegagalan lampu isyarat berfungsi dengan baik turut menjadi punca kesesakan lalulintas di Jalan Jelutong.Keadaan ini menyukarkan kenderaan yang keluar dari simpang. ISI!ADU Gambarajah di atas menunjukkan perbandingan isipadu lalulintas di Georgetown 1985 dan 1995. berdasarkan rajah diatas menunjukkan Jalan Jelutong mencatatkan isipadu lalulintas yang tinggi di Georgetown pada tahun 1985 dan1996. NAMA JALANISI!ADU 1985ISI!ADU 1996 Jelutong49.899.5 Perak20.024.2 Dato'Keramat48.466.8 Masjid Negeri33.999.1 Air Hitam53.269.7 Macalister38.135.7 Burmah29.239.9 Mount Erskine17.942.1 %g.%okong27.449.3 Sultan Ahmad Shah45.474.7 RAJAH 3 di bawah menunjukkan perbandingan isipadu lalulintas di George %own 1985 dan 1996. Dari jadual di atas menunjukkan semua jalanmengalami kenaikan isipadu dalam tempoh 10 tahun tetapi Jalan Macalister mengalami penurunan isipadu sebanyak 2400 buah kenderaan sehari.pada tahun 1985, isipadu lalulintas di Jalan Jelutong ialah 49800 buah kenderaan sehari. keadaan ini meningkatsebanyak 49700 buah kenderaan sehari kepada 99500 kenderaan. pada tahun 1997 isipadu di Jalan Jelutong menurun kepada 97,447 buah kenderaan sehari iaitu menurun sebanyak 2053 buah kenderaan sehari.Walaupun begitu, isipadu di Jalan Jelutong masih ditahap yang tinggi.Carta bar di bawah menunjukkan perbandingan isipadu pada tahun 1985, 1996 dan 1097. sipadu pengukur asas terhadap lalulintas disesuatu jalan.siapadu lebih dikaitkan dengan pengaliran kenderaan dan ditafsirkan dalam bentuk 'kenderaan sejam' atau 'kenderaan sehari'.

JENIS KENDERAAN!U basikal0.5 motorsikal0.5 beca / kenderaan penjaja roda 31.0 kereta / van / pacuan 4 roda1.0 lori / trak2.0 bas3.0 Apabila sesuatu lalulintas mengandungi pelbagai jenis kenderaan, angka harus ditukar kepada penyeimbang dengan unit-unit penumpang kereta (passenger car unit) dan apabila ini terlaksana pengaliran atau isipadu barulah ditafsirkan dalam bentuk pcu seperti yang ditunjuk dalam rajah 1 dibawah :- Dalam kajian isipadu ini juga kita dapat menentukan:- kepentingan setiap laluan secara relatif. perbezaandi dalam pengaliran lalulintas setiap laluan. pengagihan lalulintas du dalam sistem jalan raya. ISI!ADU A ( pcu / jam ) 15 / 11 / 99 Isnin. RAJAH 7. KENDERAANMASA 7 - 8 pagi8 - 9 pagi12 - 1 ptg1 - 2 ptg5 - 6 ptg6 - 7 ptg KERETA903.01697.01131.01043.0967.01120.0 LORI74.090.0298.0268.0198.0266.0 BAS186.099.0102.0132.0105.0114.0 MOTORSIKAL628.51056.5645.0723.5664.5678.0 BASIKAL37.034.020.015.526.030.5 JUMLAH1828.52976.52196.02182.01960.52208.5 ISI!ADU B ( pcu / jam ) 15 / 11 / 99. Isnin RAJAH 8. KENDERAANMASA 7 - 8 pagi8 - 9 pagi12 - 1 ptg1 - 2 ptg5 - 6 ptg6 - 7 ptg KERETA1289.01194.01251.01496.01657.01772.0 LORI92.094.0162.0144.076.082.0 BAS276.0153.096.0150.0150.0165.0 MOTORSIKAL497.0655.0583.0650.0587.5612.5 BASIKAL10.513.514.57.08.010.0 JUMLAH2164.52109.52106.52447.02478.52641.5 MUATAN Ditafsirkan dengan kadar maksimum / jam di mana kenderaan dijangka secara langsung melalui sesuatu point atau bahagian jalan raya atau lorong di dalam sesuatu masa yang ditetapkan di atas sesuatu jalinan lalulintas dan keadaan yang terkawal. Secara umumnya, bagi mendapatkan kapasiti atau muatan sesuatu jalan ia bergantung kepada keluasan jalan. secara praktikalnya,kapasiti jalan Jelutong ialah 5100 , keadaan ini ditunjukkan seperti rajah di bawah. pengiraan kapasiti jalan adalah berdasarkan beberapa kriteria dan pertimbangan beberapa faktor. Secara praktikal, kapasiti jalan ialah diantara 1000 hingga 1800 pcu / jam dengan setiap 10 kaki lebar jalan. ni bermakna had minimum yang dibenarkan ialah 1000 pcu / jam dan had maksimum yang dibenarkan 1800 pcu / jam. Kapasiti jalan yang begitu sesak adalah disebabkan terdapat beberapa aktiviti diantaranya aktiviti gerai penjaja, kawasan meletak kenderaan yang kecil, adanya kawasan kormersial dan aktiviti sosial. NAMA JALAN KELUASAN JALAN KELUASAN LALUAN BERTURA! KA!ASITI SETIA! 10 KAKI (!U/JAM) KA!ASITI!RAKTIKAL (!U/JAM) Jelutung100 kaki30 kaki17005100 RAJAH 4 KAJIAN LAJU !ERJALANAN & LENAH !ENENALAN Perjalanan waktu kajian digunakan untuk mendokumenkan kesesakan dan mengukur kecekapan jalan raya. Kajian ini juga dijalankan sebagai penunjuk kepada aras perkhidmatan yang diberikan serta keberkesanan dan kecekapan aliran sesuatu jalan. TAKRIFAN ISITILAH Masa !erjaIanan - Ditakrifkan sebagai jumlah masa berlalu perjalanan (termasuk berhenti dan lengah) yang terpaksa dilalui oleh kenderaan semasa bergerak dari satu titik ke satu titik lain di atas laluan yang ditentukan dalam keadaan lalu lintas sediada Lengah ditakrifkan sebagai masa hilang lalu lintas yang disebabkan oleh geseran lalu lintas dan peranti lalu lintas. MENENAI KAJIAN LAJU !ERJALANAN DAN LENAH Di masa lalu, kaedah konvensional untuk mengukur masa perjalanan dan tundaan bekerja dengan menggunakan jam randik. Sistem ini cukup berkesan asalkan pemacu dan penumpang (s) bekerja bersungguh-sungguh. Jika tidak, data mungkin berubah-ubah secara meluas sehingga menghasilkanbacaan yanglebih rendah ketepatannya. Peranti odometer juga boleh membantu, namun harus terlebih dahulu diinisialisasi dan dikalibrasi. Walaupun kaedah ini diterima secara meluas, isu-isu utama mengenai ketepatan dankemudahan telah muncul. Dengan Sistem Posisi Global (GPS) dan Geografis Sistem nformasi (GS), pengukuran waktu perjalanan menjadi lebih mudah dan lebih efisien.Sistem ini tepat dan cekap kerana surveyor tidak perlu untuk mengambil masa yang telah berlalu,dan uji kenderaan lokasi boleh ditelusuri melalui peranti GPS. Maklumat GeografisSistem Sementara itu membuatnya lebih mudah untuk menafsirkan dan menganalisis data mentah GPS melalui peta digital. Perjalanan pengurusan masa merupakan kajian penting dalam kawalan lalu lintas dan perbaikan jalan raya. Para penyelidik telah mengamati pentingnya masa perjalanan dan delay dan sejak waktu perjalanan kajian banyak digunakan untuk dokumen-dokumen kesesakan dan untuk mengukur kesan nyata dari jalan raya perbaikan, mereka meramalkan aplikasi penting dari kajian. Menentukanjumlah masa yang diperlukan untuk perjalanan dari satu titik ke titik lain pada laluan yang diberikan memerlukan sebuah perjalanan waktu belajar.Berbagai maklumat juga boleh dikumpulkan di lokasi, durasi dan punca kelewatan dalam melakukan kajian tersebut. Bila ini dilakukan, kajian ini dikenali sebagai masa perjalanan dan kelewatan belajar. Data yang diperolehi dari masa perjalanan dan kajian menunda memberikan penunjuk yang baik dari peringkat perkhidmatan pada bahagian kajian. Data ini juga bantuan jurutera lalu lintas yang mengenalpasti masalah lokasi, yang mungkin memerlukan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan over-aliran semua lalu lintas dalam laluan tersebut. Sebelum penemuan Global Positioning System, kaedah manual biasanya digunakan. Diterima secara meluas kerana keputusan yang baik dan tidak ada kaedah lain mampu menghasilkan data yang diperlukan untuk kajian masa perjalanan. Namun kaedah lama menunjukkan kelemahan tertentu yang mungkin mempengaruhi ketepatan kajian. Kaedah yang diperlukan tenaga kerja bekerja bagi para penyelidik dalam mengumpul data, selain dari analisis matematik biasa. ni mengakibatkan kesalahan dan ketidaktelitian pada bahagian dari para penyelidik. Selama bertahun-tahun, permintaan untuk kaedah yang lebih baik untuk mendapatkan data perjalanan waktu menjadi lebih besar. TUJUAN KAJIAN %ujuan kajian waktu perjalanan ---i.untuk mengenalpasti masalah pada lokasi kemudahanii.untuk menentukan tahap perkhidmatan kemudahaniii.untuk memberikan beberapa masukkan untuk proses lalu lintas penugasan iv.menyediakan waktu perjalanan untuk penilaian ekonomi pengangkutanv. untuk memberikan maklumat bagi wisatawan TEKNIK UNTUK KAJIAN MASA !ERJALANAN Floating-Kereta PendekatanLesen-Pinggan PendekatanKereta-Pendekatan BerikutPendekatan Berasaskan Gps Persamaan berikut ini menunjukkan bagaimana untuk estimasi waktu perjalanan melalui pendekatan kereta mengambang. Pendekatan ini umumnya hanya berlaku di jalan raya dua lajur, di mana lewat jarang dan panjang jalan link tidak panjang. Jumlah uji-kereta berjalan berkisar 6-12, bergantung pada jenis kemudahan dan jumlah lalu lintas. WV arus lalu lintas ke arah barat dalam kenderaan per jam;WO lalu lintas kereta menyalip ujian dalam survei kenderaan per tempoh;WPlalu lintas kereta diikuti oleh ujian dalam survei kenderaan per tempoh;E% waktu perjalanan menuju ke timur di minit;W%waktu perjalanan ke arah barat di menit; perjalanan ke arah baratW% waktu rata-rata di minit Pendekatan plat juga digunakan untuk melakukan kajian perjalanan waktu.Namun, kerana banyak bekerja di-rumah terlibat dan rendahnya tingkat perlawanan-up dalam amalan, kaedah ini hanya digunakan untuk rangkaian kecil dengan beberapa node.Pendekatan kereta berikut ini digunakan untuk melakukan kajian waktu perjalanan yang agak panjang arteri atau koridor lalu lintas. %ujuan dari usaha melakukan kajian tersebut untuk menganggarkan prestasi operasi gerakan lalu lintas. GPS berasaskan pendekatan kaedah update untuk mendapatkan dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Alat GPS dipasang pada setiap kenderaan uji (teksi di Beijing) dan maklumat pergerakan setiap kenderaan di jalan raya akan diterima oleh pusat kawalan. Waktu perjalanan akan kemudian dikira berdasarkan algoritma yang telah ditetapkan. Pendekatan ini masih pada tahap uji cuba. KAJIAN LENAH Lengah ditakrifkan sebagai masa tambahan yang digunakan oleh pemacu terhadap harapan mereka. Penangguhan boleh mempunyai banyak bentuk bergantung pada lokasi yang berbeza. Henti-masa tunda masa kenderaan berhenti menghabiskan menunggu untuk meneruskan melalui simpang bersinyal atau HEN%AN-dikendalikan; kelewatan Pendekatan --- menambah penangguhan akibat perlambatan dan percepatan dari berhenti untuk menunda waktu berhenti; penangguhan Sisa-dalam-barisan--- masa antara kenderaan menyertai akhir antrian pada simpang bersinyal atau HEN%-dikendalikan dan masa melintasi garis HEN%AN berjalan melalui persimpangan; Lengah Kawalan --- total kelewatan di persimpangan disebabkan oleh alat kawalan, termasuk penangguhan waktu di-queue ditambah kelewatan kerana percepatan dan perlambatan.Kerana kenyataan bahawa penangguhan di persimpangan bersinyal adalah kepentingan tertentu, banyak usaha diletakkan pada kajian kelewatan persimpangan. estimasi yang tepat penangguhan mempunyai banyak implikasi kejuruteraan lalu lintas. Pengangkutan penganalisis akan menggunakan delay untuk menilai kehilangan ekonomi, sedangkan jurutera lalu lintas akan menggunakan penangguhan untuk menentukan tahap perkhidmatan pada persimpangan bersinyal. Contoh bacaan yang didapati dengan menggunakan kaedah kajian Contoh borang yang telah dilengkapkan LAJU SETEM!AT Laju setempat digunakan untuk menentukan taburan halaju bagi aliran lalulintas pada lokasi tertentu. Data yang dikumpul dari kajian laju setempat digunakan untuk menentukan peratusan halaju kenderaan, yang amat penting dalam menentukan had laju. Laju setempat mengandungi beberapa langkah yang perlu diikuti seperti di bawah (Robertson, 1994): A.MENENTUKAN O!ERASI TRAFIK YAN SEDIA ADA DAN !ENILAIAN TERHADA! KAWALAN TRAFIK. i.Menilai dan menentukan had laju yang sesuai ii.Menentukan had laju peratusan ke-50 dan ke-85 iii.Menilai dan menentukan had laju yang dibenarkan iv.Mewujudkan had bagi kawasan yang tidak dibenarkan lalu v.Menentukan tempat yang sesuai bagi meletakkan papan tanda lalulintas vi.Menentukan masa isyarat masa trafik yang sesuai B.MEWUJUDKAN REKA BENTUK JALAN i.Menilai dan menentukan jarak penglihatan yang sesuai untuk persimpangan ii.Menilai dan menentukan jarak penglihatan yang sesuai untuk dilalui kenderaan iii.Menilai dan menentukan jarak penglihatan yang sesuai untuk berhenti .!ENILAIAN TERHADA! !ERSOALAN MENENAI KESELAMATAN JALAN i.Menilai dan mengenalpasti masalah halaju ii.Penilaian terhadap halaju yang merupakan factor kemalangan iii.Penyiasatan terhadap maklumat daripada masyarakat dan matlumat rasmi yang lain KAEDAH MENERA! DATA LAJU SETEM!AT Untuk kajian halaju setempat di lokasi yang dipilih, saiz sample sekurang-kurangnya 50 dan seelok-eloknya 100 kenderaan diperolehi. (Ewing, 1999). Pengiraan trafik dihitung pada hari snin atau Jumaat pada waktu puncak akan member jumlah bacaan yang tinggi dan tidak sesuai untuk analisis. Oleh itu pengiraan biasanya dijalankan pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Data laju setempat dicerap dengan menggunakan 3 kaedah iaitu: i.Kaedah jam radik ii.Kaedah tiub pneumatik jalan iii.Kaedah radar tembak A.KAEDAH JAM RANDIK Kaedah jam randik boleh digunakan dengan berjaya untuk mendapatkan laju setempat dengan menggunakan sampel yang kecil untuk bandingan bagi jangka masa waktu yang pendek. Kaedah jam randik ini cepat dan murah untuk mencerap bacaan halaju. Langkah untuk mencerap bacaan halaju setempat dengan menggunakan jam randik adalah seperti di bawah: i.Pemilihan jarak yang sesuai ii.Pemilihan lokasi yang sesuai iii.Mencatatkan pemerhatian dengan borang cerapan data untuk kaedah jam randik iv.Pengiraan halaju kenderaan v.Menyediakan jadual taburan kekerapan frekuensi dan menentukan peratusan halaju B.KAEDAH TIUB !NEUMATIK JALAN Kaedah tiub pneumatic biasanya digunakan untuk pengumpulan data yang tempoh masanya yang lebih panjang daripada kaedah jam randik dan kaedah radar meter. Dengan kaedah ini, tiub pneumatic diletakkan di laluan jalan. Kaedah perakan automatic ini boleh menyimpan banyak maklumat mengenai data kenderaan individu malahan boleh menyimpan data maklumat yang lebih besar mengenai pengkelasan kenderaan. Data dikumpul dari perakam yang diambil dari perakam kepada computer riba atau ruang disket bergerak (floppy disk drive) atau dengan modem telefon kepada lokasi computer berpusat. Langkah untuk mencerap bacaan halaju setempat dengan menggunakan tiub pneumatic jalan adalah seperti di bawah (Robertson, 1994): i.Menyediakan penyediaan yang diperlukan untuk mencerap ii.Menyusun dan menentu ukur alatan untuk mencerap data iii.Menyemak dan memastikan alat dalam keadaan yang baik iv.Menyediakan jadual taburan kekerapan frekuensi dan menentukan peratusan halaju .KAEDAH RADAR TEMBAK Kaedah ini dilakukan untuk menentukan halaju setempat secara terus. Radar tembak ini dipegang dengan tangan, diletakkan di dalam kenderaan atau di letakkan di atas kaki tiga. Jarakpengukuranyangtepatadalahpadajarak61mhingga3000m(Parma 2001).Radartembakmemerlukangarispenglihatanyangtepatuntuk mengukurhalajudanmudahdicerapolehseorangpencerapsahaja.Jika trafiksesak,makacerapandatabertambahsukardan2unitradarmeter diperlukan. Saizkenderaanyangberbezamemberkesankepadacerapandatayang diambildariradartembak.(Currin,2001).Kenderaanbesarsepertiloridan busmemberiisyaratpembalikanyangbesarkepadaradartembakdan akhirnyakenderaankeciltidakdapatdikesan.Olehitujikaterdapat kenderaanyangbesar,pencerapdatamestilahmerekodkanhalaju kenderaan tersebutsahaja dan juga jika kenderaan dilengkapi alat pengesan radaruntukmemaklumkankepadakenderaantersebutyangunitradar sedang beroperasi. nikerana bagi kenderaan yang dilengkapi radar, mereka akanmemandudenganperlahanapabilamerekadiberiamaranolehalat pengesan pada kenderaan mereka . Langkah untuk mencerap bacaan dengan menggunakan radar tembak adalah seperti di bawah: i.Kedudukan radar meter dan memilih lokasi yang sesuai ii.Menentukan pemilihan strategi yang bertepatan iii.Merekodkan pemerhatian data halaju setempat yang menggunakan radar meter dalam borang cerapan iv.Mewujudkan jadual taburan kekerapan halaju dan menentukan peratusan halaju