Jespergon 2016 TSGE Temari V2

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  1/336

   

  (  

   

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  2/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  3/336

  JESPERGON (2015). Temari específic de Tècnic Superior de Gestió, de l’especialitat en Gestió Econòmica (subgrup A1). ENTITATS LOCALS 

   

  ÍDEX

  VOLUM 1 (270 pp) ...................................................................................................................... 5 

  PART TEÒRICA .......................................................................................................................... 5 

  TEMA 1 - El finançament local .......................................................................................... 5 

  TEMA 2 - La potestad reglamentària en matèria tributària. Contingut de lesordenances fiscals. El procediment d’aprovació i publicació ....................... 12 

  TEMA 3 - Ordenances fiscals: Informe tècnic-econòmic per a la determinació deles taxes i dels preus públics ......................................................................... 20 

  TEMA 4 - El Pressupost General de l’Entitat local. Formació i aprovació. Basesd’execució del pressupost. Publicació i entrada en vigor ............................. 46 

  TEMA 5 - Estructura pressupostària. Classificacions d’ingressos i de despeses .............. 50 

  TEMA 6 - L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases ............. 75 

  TEMA 7 - Projectes de despeses amb finançament afectat. Desviacions de

  finançament i incidència en els resultats econòmico-financers. ................... 81 TEMA 8 - La liquidació del pressupost: concepte, ajustos i resultats econòmico-

  financers. Confecció i tràmit de la liquidació. Els romanents de crèdit. ...... 84 

  TEMA 9 - L’informe d’intervenció de l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal: contingut i elaboració. .............................................. 95 

  TEMA 10 - El romanent de tresoreria: Concepte, càlcul, ajustos i lectura delresultat. Análisi del romanent de tresoreria per a despeses ambfinançament afectat i del romanent de tresoreria per a despesesgenerals. ........................................................................................................ 96 

  TEMA 11 - Aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu. Destí del superávit pressupostari (o capacitat de finançament)d’acord amb l’article 32 de la LOEPSF (llei orgànica d’estabilitat

   pressupostària i sostenibilitat financera), i disposició addicional 6ªsobre regles especials per al destí del superavit pressupostari. .................. 106 

  TEMA 12 - Aplicació del romanent de tresoreria: RDL 2/2014, de 21 de febrer,disposició addicional 16ª, Inversió financerament sostenible. Requisits ... 109 

  TEMA 13 - El Compte General de les entitats locals. Contingut i tramitaciód’aprovació. ................................................................................................ 112 

  TEMA 14 - Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, del Ministeri d’Hisenda iAdm. Públiques, pel qual s’estableixen els criteris de càlcul del costefectiu dels serveis prestats per les entitats locals. ..................................... 118 

  TEMA 15 - Criteris d’avaluació dels costos dels serveis: costos per programes.Costos directes i indirectes. ........................................................................ 121 

  TEMA 16 - Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la que es modifical’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, sobre les obligacions desuministre d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, a l’àmbitde les corporacions locals. Obligacions anuals i trimestrals. ..................... 123 

  TEMA 17 - Informe trimestral d’intervenció sobre el compliment del pressupost del’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa, del límit del deute idel periode mig de pagament. ..................................................................... 127 

  TEMA 18 - Tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat pressupostària i

  sostenibilitat financera: indicadors de solvència. Càlcul i valors delsratis legals del seu compliment................................................................... 129 

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  4/336

  JESPERGON (2015). Temari específic de Tècnic Superior de Gestió, de l’especialitat en Gestió Econòmica (subgrup A1). ENTITATS LOCALS 

   

  TEMA 19 - Procediment a aplicar en cas d’incompliment dels indicadors desolvència. .................................................................................................... 137 

  TEMA 20 - Els indicadors d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.Càlcul i valors dels ratis legals del seu compliment. .................................. 138 

  TEMA 21 - En quins casos correspon elaborar un Pla de sanejament financer i en

  quins altres un Pla econòmic i financer. Casos i contingut bàsic. .............. 142 

  TEMA 22 - Règim de tutela financera aplicable a les operacions de crèdit a llargtermini destinades al finançament de nous projectes d’inversions

   previstos en el pressupost de 2015: quan correspon el règim decomunicació i quan el règim d’autorització. .............................................. 145 

  PART PRÀCTICA .................................................................................................................... 146 

  ► Casos pràctics (4 pp). ................................................................................................. 146 

  ► Informe tècnic-econòmic, base per a la determinació dels imports de la taxa peraprofitament especial del domini públic municipal, de la telefoniamòbil realitzat per l’Interventor de l’Ajuntament de Llavaneres a l’any

  2009 (17 pp). .............................................................................................. 146 ► “Contabilidad presupuestaria. Supuestos”. Presentación realizada por R.B.N de

  la UAM el 15 de febrer de 2003 (23 pp). ................................................... 146 

  ► Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Girona de l’exercici 2015(34 pp). ....................................................................................................... 146 

  ► Estats de Situació del Pressupost d’Ingressos i Despeses de l’Ajuntament deViladecans de 1T-2013, 3T-2013 i 4T-2013 (6 pp).................................... 146 

  ► Estats de Situació del Pressupost d’Ingressos i Despeses de l’Ajuntament deViladecans de 1T-2014, 2T-2014 i 3T-2014 (6 pp).................................... 146 

  ► 4. Aprovació de l’Estat de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2014, 5.

  Aprovar l’aplicació del romanent de tresoreria, per a despeses generals,resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, 6. Donarcompte de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiud’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa de l’execució del

   pressupost de l’Ajuntament de Viladecans de l’exercici 2014 (quarttrimestre) segon l’Acta núm. 2/2015 de la sessió ordinària de 26 defebrer de 2015 del Ple Municipal de l’Ajuntament de Viladecans (28

   pp). .............................................................................................................. 146 

  ► Publicació al BOPB de l’Edicte de l’Aprovació definitiva del Pressuport del’Ajuntament de Viladecans de l’exercici 2015 (2 pp). .............................. 146 

  ► Estats de Situació del Pressupost d’Ingressos i Despeses de l’Ajuntament de

  Viladecans de 1T-2015 i 2T-2015 (4 pp). .................................................. 146 

  VOLUM 2 (333 pp) .................................................................................................................. 146 

  ► Informe d’Aprovació del Pressupost de l’Ajuntament de Viladecans del’exercici 2014 (95 pp). .............................................................................. 146 

  ► Informe d’Aprovació de l’Estat de Liquidació del Pressupost de l’Ajuntamentde Viladecans de l’exercici 2014 (143 pp). ................................................ 146 

  ► Informe d’Aprovació del Pressupost de l’Ajuntament de Viladecans del’exercici 2015 (95 pp). .............................................................................. 146 

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  5/336

   

  Ajuntament de Viladecans

  PRESSUPOST exercici 2014

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  6/336

   

  Sumari

  PRESSUPOST EXERCICI 2014Ajuntament de VILADECANS

  1.- ACORD PLE 19-12-2013 D’APROVACIÓ INICIAL 3 

  2.- RESUM CAPÍTOLS I COMPARATIU 2013-2014 9

  3.- PRESSUPOST D’INGRESSOS 11

  3.1 Pressupost d’ingressos per capítols 123.2 Pressupost d’ingressos per econòmic 13

  4.- PRESSUPOST DE DESPESES 24

  4.1 Pressupost de despeses per capítols 254.2 Classificació per econòmic 264.3 Classificació per programes 474.4 Classificació per orgànic 66

  5.- INVERSIONS 89

  6.- INDICADORS DEL MUNICIPI 91

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  7/336

   

  1.- CERTIFICAT ACORD PLE DE 19-12-2013

  D’APROVACIÓ INICIAL

  3

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  8/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  9/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  10/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  11/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  12/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  13/336

   

  2.- RESUM PER CAPÍTOLS I COMPARATIU 2013-2014

  9

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  14/336

  PRESSUPOST 2014

  Capítol Descripció Capítols DOTACIÓ INICIAL DOTACIÓ INICIAL % Var.

  2014 2013 Variació 2014/13

  Cap. 1 Impostos directes 31.885.500 € 31.373.100 € 512.400 € 1,63%

  Cap. 2 Impostos indirectes 450.000 € 450.000 € 0 € 0,00%

  Cap. 3 Taxes i altres ingressos 3.966.440 € 4.260.192 € -293.752 € -6,90%

  Cap. 4 Transferències corrents 16.425.379 € 16.282.440 € 142.939 € 0,88%

  Cap. 5 Ingressos patrimonials 754.450 € 490.800 € 263.650 € 53,72%

  INGRESSOS CORRENTS 53.481.769 € 52.856.532 € 625.237 € 1,18%

  Cap. 6 Alienació d'inversions reals 1.017.000 € 600 € 1.016.400 €

  Cap. 7 Transferències de capital 8.337.284 € 4.774.811 € 3.562.473 € 74,61%

  Cap. 8 Actius financers 18.600 € 18.600 € 0 € 0,00%

  Cap. 9 Passius financers 3.000.000 € 2.600.000 € 400.000 € 15,38%

  INGRESSOS CAPITAL 12.372.884 € 7.394.011 € 4.978.873 € 67,34%

  TOTAL INGRESSOS 65.854.653 € 60.250.543 € 5.604.110 € 9,30%

  Capítol Descripció Capítols DOTACIÓ INICIAL DOTACIÓ INICIAL % Var.

  2014 2013 Variació 2014/13

  Cap. 1 Despeses de Personal 20.398.000 € 20.500.000 € -102.000 € -0,50%

  Cap. 2 Compra de béns i serveis 21.297.594 € 19.797.954 € 1.499.640 € 7,57%

  Cap. 3 Despeses financeres 1.406.120 € 1.400.337 € 5.783 € 0,41%

  Cap. 4 Transferències corrents 5.635.742 € 5.111.861 € 523.881 € 10,25%

  Cap. 5 Fons de Contingència i altres imprevistos 0 € 1.388.564 € -1.388.564 € -100,00%

  DESPESES CORRENTS 48.737.456 € 48.198.716 € 538.740 € 1,12%

  Cap. 6 Inversions reals 13.802.566 € 7.614.439 € 6.188.127 € 81,27%Cap. 7 Transferències de capital 343.000 € 343.000 € 0 € 0,00%

  Cap. 8 Actius financers 19.200 € 19.200 € 0 € 0,00%

  Cap. 9 Passius financers 2.952.431 € 4.075.188 € -1.122.757 € -27,55%

  DESPESES DE CAPITAL 17.117.197 € 12.051.827 € 5.065.370 € 42,03%

  TOTAL DESPESES 65.854.653 € 60.250.543 € 5.604.110 € 9,30%

  3 de desembre de 2013

  PRESSUPOST 2014 i comparatiu 2013

  INGRESSOS

  DESPESES

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  15/336

   

  3.- PRESSUPOST D’ INGRESSOS

  3.1 Resum per capítols

  3.2 Pressupost d’ingressos per econòmic

  11

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  16/336

  PRESSUPOST 2014

  Capítol Descripció Capítols DOTACIÓ INICIAL

  2014

  Cap. 1 Impostos directes 31.885.500 € 48,42%

  Cap. 2 Impostos indirectes 450.000 € 0,68%

  Cap. 3 Taxes-altres ingressos 3.966.440 € 6,02%

  Cap. 4 Transferències corrents 16.425.379 € 24,94%

  Cap. 5 Ingressos patrimonials 754.450 € 1,15%

  INGRESSOS CORRENTS 53.481.769 € 81,21%Cap. 6 Alienació d'inversions reals 1.017.000 € 1,54%

  Cap. 7 Transferències de capital 8.337.284 € 12,66%

  Cap. 8 Actius financers 18.600 € 0,03%

  Cap. 9 Passius financers 3.000.000 € 4,56%

  INGRESSOS DE CAPITAL 12.372.884 € 18,79%

  TOTAL INGRESSOS 65.854.653 € 100,00%

  3 de desembre de 2013

  PRESSUPOST D'INGRESSOS exercici 2014

  resum per capítols

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  17/336

  !"#$% &!$#$ '(#

  !"

  #$% &'$ ##&($) *+$% ,)-.- ) * ) * )+ ,-.

  , #$% &'$ ##&($) /*&' ,)-).-, ) * ) * )) ,-.

  #$% &'$ ##&($) &$ )0).- ) * ) * /.

  - #$% 12($ %*3 #4' ,)-).-- ) 01 2 3 ,-.

  5 #$% '*#'% 1(* ( %**'6 )).-4 ) 0 5 ) .

  )   ,6--.

  , #$% %1%%$ '7#8/$ )9).-, ) 0 7 6.

  , ) 0 7   6.

  &!$#$ '(# ,66--.

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  18/336

  !"#$% &!$#$ 8'(#

  !"

  0 #$% '$%*/'$. '$%() &*$ -).,/ ) . ) -.

  /   -.

  &!$#$ 8'(# -.

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  19/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  20/336

  !"#$% , #9. !(: !;*% %#( 8

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  21/336

  !"#$% #(8C(D8 $((8#

  !"

  *%3 #() 'B*$$$ (!$%% )-).0 (%*$ %*'$C*='$ (!$%% ?))@ 5)9.0 8/%$ *1'($. ''( ).-0 8/% ))) * #%*)&*(' ?))@ )5).- ' 2 /6.

  5 )#)&) #'$)'$%()('$ *$/$ ,5-).-5 )#)&) # #&'%E *%*' '' -).04 'E & ,6.

  55 %*'$C*='$ '%%%$ 5.044 ' 7 4.

  4 ' %   /66-6.

  ; *%3 !#*$$ *1$ 5.; 1('$ $(* -.;; *%3 *%/(*$ -.-; *%3 F/'% '$1) B&*($%$ -)5.5; *%3 F/'% '$1) * %1) )9,.5

  > ' 0 ,4//.> ' 0   ,4//.

  0 %*'$C) *B*#$ /*/$ ?))@ -.-/ ' C -.

  / ' =   -.

  #(8C(D8 $((8# 4-,>/.

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  22/336

  !"#$% - 8

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  23/336

  !"#$% 4 %8F '8($8 (%

  !"

  5 1' %**'6$ );).-4 >.

  4 ' 5   >.

  4 %8F '8($8 (% >.

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  24/336

  !"#$% > #(8C(D8 ' !#%

  !"

  ;5 &D :*: B1*'$ (($ E- ;-).>4 ' '. ) >-.

  ;5 )#)&) ( '1) E- %E##/ ),);,9.>4 'E & ,>,6.

  ;5; *% '$* '!(#'6 )0),,.>4> ' /,,.

  >4 '   4,>.

  ;; *%3 *%/(*$ -).;; *% #'%* %'%* );)99.->> ' 0 /466.

  >> ' 0   /466.

  ;0 C* %(/'6 ;E 5,)9-.,;>/ ' C '0 ( 4,6-.

  >/ ' =   4,6-.

  > #(8C(D8 ' !#% 6,,>6.

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  25/336

  !"#$% 6 #: C88(

  !"

  9, *'%B) &$%*%$ *$'( ?))@ 0).-9, *'%B) &$%*%$ *$'( ('$ ?))@ 5.-9, *'%B) &$%*%$ **3 ?))@ 0).-6, ( ? +) G 64.

  6, ( @ ? +)   64.

  6 #: C88( 64.

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  26/336

  !"#$% / !: C88(

  !"

  0 *G$% *F% '1*$'$ ,)).0/ ! ) +) ,.

  / ! )   ,.

  / !: C88( ,.

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  27/336

   

  !"

  # ! 4-6-4-,.

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  28/336

   

  4.- PRESSUPOST DE DESPESES

  4.1 Pressupost de despeses per capítols

  4.2 Classificació per econòmic

  4.3 Classificació per programes

  4.4 Classificació per orgànic

  24

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  29/336

  PRESSUPOST 2014

  Capítol Descripció Capítols DOTACIÓ INICIAL

  2014

  Cap. 1 Despeses de Personal 20.398.000 € 30,97%

  Cap. 2 Compra de béns i serveis 21.297.594 € 32,34%

  Cap. 3 Despeses financeres 1.406.120 € 2,14%

  Cap. 4 Transferències corrents 5.635.742 € 8,56%

  DESPESES CORRENTS 48.737.456 € 74,01%

  Cap. 6 Inversions reals 13.802.566 € 20,96%

  Cap. 7 Transferències de capital 343.000 € 0,52%

  Cap. 8 Actius financers 19.200 € 0,03%

  Cap. 9 Passius financers 2.952.431 € 4,48%

  DESPESES DE CAPITAL 17.117.197 € 25,99%

  TOTAL DESPESES 65.854.653 € 100,00%

  3 de desembre de 2013

  PRESSUPOST DE DESPESES exercici 2014

  resum per capítols

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  30/336

   

  4.2 Pressupost de Despeses: per econòmic

  26

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  31/336

  !" ### #!$"

  !"#$ #%#$ & $'#' ()*+,-).,

  !"#$ #%#$ // .*)),-, !"#$ $0& %#1%$ *(,-),

  !"#$ #%#$ /&2 3*)-.,

  !"#$ #%#$ 4 45&' * $$'* )*(+-.3),

  !"#$ #%#$ $ 65/ )*(+-.3,

  !"#$ #%#$ 4*- &&"2 12 ,*,.-3,

  !"#$ #%#$ ##2 +(*+-.,

  !"#$ #%#$ //7&4 "/12 3*)-.+,

  !"#$ #%#$ //7 41&/ 3*)-..,

  !"#$ #%#$ $#"$ #$&/$ 3,*+-)(,

  %&%'( %& !)&)*& +,&+-.+

  /) )* & +,&+-.+

  #'#51&$ #$* "&'1/ $ 65/ )*3+-++

  #'#5*#$* "&'1/ #*4* 45&' *$$'* .(*-,).

  #'#51&$ #$*"&'1/ $#"* #$&/$ )*3(,-,(,

  #'#51&$ #$* "&'1/ /&2 .*)-.3+

  #'#51&$ #$* "&'1/ // ),*.-,,

  #'#5* #$* "&'1/ %5&' // .*3,-.,

  #'#5* #$* "&'1/ //7&* "/1* .(*3+-)+,(

  #'#5* #$* "&'1/ //7 4/ 3,*,-.,

  #'#5* "&'1/ 4#*- &&" 12 .*.3-3

  #'#5* #$* "&'1/ #/* &$''1* #'/ 3*()-),

  #'#51&$ #$* "&'1/ $#"* #$&/$ .(*3+-)((

  %&%'( %&&* ,0&1+-.1

  * ,0&1+-.1

  #'#51&$ 58$91$ &#48' *(-+(,

  #'#51&$ 58$91$ '#4& 1/'1#/ 3*-+(.((

  #'#51&$ 58$91$ & $% 3*+..-.3+(,

  #'#51&$ 58$91$ & #$$1$' 3*))3-(+,(

  #'#51&$ 58$91$ & &$2 4/ .(*.,-,+++

  #'#51&$ 58$91$ & %$'2 4'" +*((-.++

  #'#51&$ 58$91$ & &$14# *,,-(,(

  #'#51&$ 58$91$ & 4'"* *3)-+).

  #'#51&$ 58$91$ * 4'"* 3*3)-33

  #'#51&$ 58$91$ 4 &'1#/ (+*,.-,3).

  #'#51&$ 58$91$ &'#"& .*,-(+,,( #'#51&$ 58$91$ %$'2 :&4 )*33-+,(

  #'#512&$ 58$91$ #42 $/2 (,*++-++,

  #'#51&$ 5$91$ $'$' +*,.-3.,(

  #'#51&$ 58$91$ /&2 '##'#/ (*,-..+

  #'#51&$ 58$91$ 1&'* //;&$

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  32/336

  !" ### #!$"

  #'#51&$ 58$91$ $#'# +3*-+3.,

  #'#51&$ 58$91$ $/1' 15/ +3*+)-((3(( #'#51&$ 58$91$ #' "/ *,-)(

  #'#51&$ 58$91$ #4$ (*((+-3),

  #'#51&$ 58$91$ $#'$ (*+-,((

  #'#5* 5$91$ 4&' '* &491$ *3-33((

  #'#5* 58$91$ #/* &$''1&/$ #'/ +*(,(-,

  #'#5* 58$91$ #4 $#'$ *+((-((

  #'#5* 58$91$ #4 &* $#"* 4* .*+(,-.3

  #'#5* 5$91$ #' 1'& *(-.,

  #'#5* 58$91$ &#$'#1'* 1/'1#/ 3*)3.-,((((

  #'#5* 5$91$ &#4 41&&$ 3*.+,-+,

  #'#5* 58$91$ ##$&'&'$ $&/$ .*3)-)++,,

  #'#5* 58$91$ %$'2 '#51'* #'2 )*(-(+,(

  #'#5* 58$91$ &#4* '&2 / 1'8 +*(-3.,+ #'#5* 58$91$ '* ##!! #%&'=2 +*,)-+,

  #'#5* 58$91$ &'#'2 4#$ (+*.(-+,

  #'#5* 5$91$ $$* #%$'# &'''$ +*+)-((,

  #'#5* 58$9* 1&'' 4&'&4&' &#$'* *(+-,33(++

  #'#5* 5$91$ 4* %#/ $#"$ #$&/$ *-)(,

  #'#51&$ 58$91$ 1#5&$4 *,.)-(+

  #'#51&$ 58$91$ 12 (*(+-(+(

  #'#5* 5$91$ 4* %#/ / // 3*+)-,)(

  #'#51&$ 58$91$ 1/'1# *)+-((((

  #'#51&$ 58$91$ &$ 3*,+-+

  #'#5* 58$91$ %$'2 4&'* $ 15/ (*(+(-(33++

  #'#5* 58$91$ 1&'' 4&'* $ 15/ ,*(-)3++

  #'#51&$ 58$91$ 5$ (*(,,-(,((( #'#51&$ 58$91$ #2 $ 65/ *+,-(++

  #'#51&$ 58$91$ 2

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  33/336

  !" ### #!$"

  #'#51&$ 4/4&'8#$ & $% .*((-+(,

  #'#51&$ 4/4&'8#$ 1#5&'=2 +*,3-(+ #'#5* 4/4&'8#$ 2 1# (*+3-+

  #'#51&$ 4/4&'8#$ 1* 4'" *3-+

  #'#51&$ 4/4&'8#$ 1&'' ##*!!* )*3,-+,

  #'#51&$ 4/4&'8#$ #4$ (3*(3-)),

  #'#51&$ 4/4&'8#$ &$14 3*,)-)(3,(

  #'#51&$ 4/4&'8#$ * 4'"* +(*+(-3

  #'#51&$ 4/4&'8#$ &'#"&2 ()*-)+,,(

  #'#51&$ 4/4&'8#$ $#'$ (*+-)((

  #'#51&$ 4/4&'8#$ 12 (*.-.(+( #'#51&$ 4/4&'8#$ &$ 3*(.-+

  #'#51&$ 4/4&'8#$ 5$ ((*.+-.)(((

  #'#51&$ 4/4&'8#$ * >1# (*+-)+

  #'#51&$ 4/4&'8#$ 1/'1# (*.(-))((((

  #'#51&$ 4/4&'8#$ $$'&5/'' (*333-).

  #'#5* 4/4* $$* #%$'# &'''$ 3*)-((,

  #'#5* 4/4&'* $$$ %&#/$ 3*-,,

  #'#5* 4/4&'* &'#'* 4#$ (,*+(-3+,

  #'#5* 4/4&'* //7&* "/12 3*.-+,(

  #'#5* 4/4* 1&'' 4&'*$ 15/ *.,.-33++

  #'#5* 4/4* ##!! #%&'=2 ()*(+-+,

  #'#5*4/4* 4* %#/* $#"* #$&/$ .*+3,-.(,

  #'#5* 4/4&'* #2 $ 65/ +.*.,-+++ #'#5* 4/4&'8#$ /&* '##'#/ ++*,+,-+3+

  #'#5* 4/4* #/* &$''1&/$ #'/ (*()-3,

  #'#5* 4/* 1&'' 4&'* &#$'#1' +*,3-(3(++

  #'#5* 4/* *$$$$#* >1# &&" *(,(-+)+,

  #'#5* 4/* &#4 41&&$ *..)-3+,

  #'#5* 4/* &#42 '&2 / 1'8 .3*)-.3,+

  #'#5* 4/* %$'2 4&'&* $ 15/ (*..3-)3++

  #'#5* 4* #4 &4 $#"*4* ).*+.,-)3

  #'#5* 4/4* &#$'#1'* 1/'1#/ 3*)-((((

  #'#5* 4/4&'8#$ $/1' 65/ +)*..(-((3((

  #'#5* 4/4* #* 4*- &&" 12 .*+.-33

  #'#5* 4/4&'* &#48' +*,)3-)+(,

  #'#5*4/* %$'2 '#51'* #'2 )+*.-,+,( #'#5* 4/4&'8#$ 1&'' #%&'=* *(+-,+(,

  #'#5* 4/4&'8#$ $#'# ,*.-.,

  #'#5*4/* / // $%* 1'& (*(-+)(

  #'#5* 4/4&'8#$ ##$* $&/$ ,,*+,-++,,

  #'#5* 4/4&'8#$ #4 $#'$ 3*)-((

  #'#5* 4/4&'* & %$'2 4'" 3*+,-++

  #'#5* 4/4&'8#$ 1&'' 4'" 3*+,-3(,

  #'#5* 4/4&'* 4 45&' * $$'* 3*..-().

  #'#5* 4/4&'8#$ & &$14# *(.-)(,(

  #'#5* 4/4&'* & &$2 4/ ,*)+-)+++

  #'#5* 4/4&'* '#4& 1/'1#/ 3*(-()(.((

  #'#5* 4/4&'* 1&'* //;&$

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  34/336

  !" ### #!$"

  ( !"#$ #$&/ /5#/ * 4'"* +*)3-33

  ( !"#$ #$&/ /5#/ $$$ %#/$ )+-,,( !"#$ #$&/ /5#/ 5$ .+,*,-3((((

  ( !"#$ #$&/ /5#/ 12 (3,*.(3-(((+(

  ( !"#$ #$&/ /5#/ &#$'#* $#'$ (*+(-((((

  ( !"#$ #$&/ /5#/ 4 &'1#/ +*3.-.).

  ( !"#$ #$&/ /5#/ 1/'1# ((*-(.((((

  ( !"#$ #$&/ /5#/ & $% .*)++-+(,

  ( !"#$ #$&/ /5#/ #4$ ,)*3.-.,

  ( !"#$ #$&/ /5#/ #' "/ *,.-+)(

  ( !"#$ #$&/ /5#/ $#"$ $/$ +*3.-(3((

  ( !"#$ #$&/ /5#/ $$'&5/'' 3*+(-().

  ( !"#$ #$&/ /5#/ '1#$4 *3+-33(

  ( !"#$ #$&/ /5#/ 1&'' 4'" *+(-)(,+

  ( !"#$ #$&/ /5#/ 55/' +*,+-)((((( !5#$ #$* /5* 1&'' 4&'*$ 15/ +,*(+-+)3++

  ( !5#$ #$&/ /5#/ $#"$ 15/$ )(*-+).++

  ( !5#$ #$* /5#/ & &$2 4/ (+*((-3+++

  ( !"#$ #$&/ /5#/ '& 1'&$ .*.-,+,+

  ( !5#$ #$* /5#/ & %$'2 4'" 3*..-)++

  ( !5#$ #$* /5#/ 1&'' 4&'* >#&# 3)*+,-+)3++

  ( !"#$ #$* /5* &#4* '&2 / 1'8 .,*3,(-33,+

  ( !"#$ #$* /5*'4* #/* &'#&&/$ (*33-(+,

  ( !"#$ #$*/5#/ '#4& 1/'1#/ +*3,-3(.((

  ( !"#$ #$* /5#/ &#48' +3*)),-(.+(,

  ( !"#$ #$* /5#/ #' 1'& (.*)+-.3(,

  ( !"#$ #$* /5#/ $$'* &#42 4* +(*.)-++(,

  ( !"#$ #$*/5*%$'2 '#51'* #'2 *(-.3+,(( !"#$ #$* /5#/ %1/'' 1'& )3*.-3()(

  ( !5#$ #$* /5* %$'2 4&'&* $*15/ +)*()-3++

  ( !"#$ #$&/ /5* &'#'* 4#$ (*.,-,+,

  1 "% 45 1&1.&020-

  ( &'#* /5#/ '4#/ 4'% 41& (3*()-(,

  ( &'#* /5#/ '4#/ &$'/* $#'"$ 3,*(-))(((

  ( &'#* /5#/ '4#/ & %$'2 4'"* *3-+++

  ( &'#'* /5* '4* %$'2 4&'* $* 15/ ()*3)-)3++

  ( &'#'* /5#/ '4#/ * 4'"* .*(-3

  ( &'#* /5#/ '4#/ %1/'' 1'& (*))-.()((

  ( &'#* /5*'4*&#42 '&2 1'8 *3+-,+

  ( &'#'* /5*'4* 1&'' 4&'* $* 15/ 3*+(-(3++( &'#* /5#/ '4#/ 12 .)*+3.-.(+(

  ( &'#* /5#/ '4#/ &$ (3*3,-3+

  ( &'#* /5#/ '4#/ 2 1# &&" *3)-,+,

  ( &'#* /5#/ '4#/ 55/' 3*..-3((((

  (+ #$&/ #%#*

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  35/336

  !" ### #!$"

  + %#'&$ //7&4 "/12 *-+,(

  + %#'&$ #2 // +*+-,+ %#'&$ #2 $#"$ #$&/$ (*-(,(

  + %#'&$ $ 65/ *-++

  + %#'&$ !#$ ?'#$ / // +*-)(

  0 63 ,+&0-

  + %#'&$ /1$ / // *-)(

  + %#'&$ /1$ 55/' *+-((((

  0 &0-

  0 7 102&20-.

  3 $%1#'' $/ & $% *3-+(,

  3 $%1#'' $/ #' 1'& *.+-3.,3 $%1#'' $/ #' 1'& *(-(3(,

  3 $%1#'' $/ '#4& 1/'1#/ (,*,-)(.((

  3 $%1#'' $/ /&2 '##'#/ *,,+-)+

  3 $%1#'' $/ / // )3(*()-3()(

  3 $%1#'' $/ &#$'#1'1#$ * 1/'* )*.,-)((((

  3 $%1#'' $/ #42 $#'$ ,*3-((

  3 $%1#'' $/ & 4'"* *)(-,3).

  3 $%1#'' $/ #' "/ .*))-+3)(

  3 $%1#'' $/ #4$ +*(+-.,,

  3 $%1#'' $/ & #$$1$' (*.+-3)+,(

  3 $$ 4* %#/* $#"$ #$&/$ *.-,(,

  3 $%1#'' $/ & &$2 4/ ++*.3-)+++

  3 $%1#'' $/ & &$14# .*()(-(,(3 $%1#'' $/ * 4'"* ,*(.3-3)3

  3 $%1#'' $/ 4 &'1#/ )*.,-).

  3 $%1#'' $/ 4 45&' * $$'* ,*)-3+).

  3 $%1#'' $/ &'#"&2 +,*(,-((+,,(

  3 $%1#'' $/ &$'/* $#'"$ *.,-(((

  3 $%1#'' $/ #%#$ $ 65/ *)..-(,

  3 $%1#'' $/ & %$'2 4'" +3*.-3++

  3 $%1#'' $/ 1* >1# *)))-3++

  3 $$ #/&$ &'#&&/$ *3,-,3+,

  3 $$ 4&' '"''$ &491$ 33*..-3((

  3 $%1#'' $/ 5$ (+.*)-3(((

  3 $%1#'' $/* 1&'* //;&$

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  36/336

  !" ### #!$"

  3 $%1#'' $/ 1&'' %#8 .*)+)-.+

  3 $%1#* $/ %$'2 '#51'8# #'2 .(*3.-.++,(3 $%1#'' $/ '$ #%$'#$ *.-.,

  3 $%1#'' $/ $$* #%$'# &'''$ )*(.(-((,

  3 $%1#*$/ $$'4$ &#42 41&* (*((.-3+(,

  3 $%1#*$/ #%#$ 4 45&' * $$'* (*.3,-(),

  3 $%1#*$/ #$&/ "&'1/ /&2 *)..-(+

  3 $%1#*$/ &#42 '&2 / 1'8 )*(-,),+

  3 $%1#'' $/ &#48' ))*++3-,+(,

  3 $%1#* $/ #/* &$''1&/$ #'/ 3*33-3,

  3 $%1#'' $/ &$ ,*3+-(+

  3 $%1#'' $/ 4* %#/* / // *(,-()(

  3 $%1#* $/ * $$$$#* >1# &&" ,.*+),-3,+,

  3 $%1#*$/ / // $%* 1'& *,,,-3)(

  3 $%1#* $/ '* ##!! #%&'=2* *)..-(+,3 $%*$/ 1&'' 4&'&4&' &#$'#1'* *)..-(3(++

  3 $%*$/ #42 &24 $#"$ 4* (+*+3-+3

  3 $%*$/ #* 4#$$- &&"2 12 )*.3,-(3

  3 $%*$*/5#*'4*%1/'' 1'& *++)-)+()((

  3 $%*$* #$*"&'1/ #/* &$''* #'/ (*.3,-(,

  3 $%* $/ #%#$ //7&* "/12 *)..-(+,

  3 $%* $/ #$* "&'1/ $#"* #$&/$ *)..-(((

  3 $%* $/ # //7 41&/ *33-3.,

  3 $%1#* $/ 2#%&$ %"#& // ,*,(-,

  3 $%1#'' $/ %1/'' 1'& *,3-3()(

  3 $%1#* $/ #%#$ $#"$ #$&/$ +*)+-(,

  3 $%1#'' $/ 4'% 41&2 (*.+-(,

  3 $%1#'' $/ //7&* "/12 )*.)-+)+,(3 $%1#'' $/ %$'2 4&'&* $ 15/ (*()-3(3++

  3 $%1#'' $/ %$'2 :&4 *(3-.+,(

  3 $%1#'' $/ %5&' // (*.3,-(,

  3 $%1#'' $/ #42 $/2 )*-++,

  3 $%1#'' $/ $'0$' (*(3-.,(

  3 $%1#'' $/ $#'$ (*+-(((

  3 $%1#'' $/ 12 ,*(-+(+(

  3 $%1#'' $/ #2 /&2 (*(-3,

  3 $%1#'' $/ #2 $ 65/ +(*+,-3)++

  3 $%1#'' $/ # // (,*.+-)3,

  3 $%1#'' $/ * >1# *)..-(+

  3 $%1#'' $/ 1/'1# *3,-,((((

  3 $%1#'' $/ &'#'2 4#$ .*.-()+,3 $%1#'' $/ &$14 ,*.+-.(3,(

  3 $%1#'' $/ 55/' .*-)((((

  3 $%1#'' $/ '& 1'&$ ,*)-++,+

  3 $%1#'' $/ #?1 41&/ (*)+-,(.((

  3 $%1#'' $/ &#4 41&&$ *+,-33+,

  3 $%1#'' $/ 2 5#$ (*)(.-+

  3+ $%1#*$/ #%* 15/&$ *-,

  . &-

  3 $$$';& 1#$'$ #42 $* %#/$ (*))-),,

  3 &$ $/ 1&&#$ 3*.(-.,

  3 $$%1#&@ #$&/ 445#$ ##2 +*,-,(

  . 1&.-++

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  37/336

  !" ### #!$"

  . 8- & & ' &+.&,+-1

  ### #!$" &1,+&-

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  38/336

  !" ### !$# $ 9:$# 7 #7#

  //%1# //$ // .*-,

  //%1# //$ &4 %$'2 &'#& ()*-+, //%1# //$ 4 45&' *$* (+*-),

  //%1# //$ /&2 *(-,

  //%1# //$ $#"$ #$&/$ ()*-((,(

  //%1# //$ $#"$ $/$ 3(*+-((

  ;3 1&+-

  ' 1&+-

  &$#"2 &#$'#1'1# /'>740 4# )*+-.+(

  4'#/ $%1#'' '#8 *-)((

  4//# 5##$ )*-3++

  &$ 4//# 1'' )*(-+3(

  &$#"2 #$ >#&$ *+,+-3. & 41&/ $ &&'/$ ,)*,(-3.

  73 %

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  39/336

  !" ### !$# $ 9:$# 7 #7#

  //14 /C/%$ 65/$ *-(+(

  //14 $ $ 65/ *.+-, &//14&' 15/ 33*3-.3+

  //14 $ $#"$ #$&/$ *+-(,

  //14 $ &4 %$'*&' +*)+-+,

  //14 $ 4 45&' 3,-),

  //14 $ /&2 *+,+-,

  //14 $ / 3*(-)(

  //14 $ #42 1'' +*+)-3,

  %1 //$ 1/'1# +*3-((((

  %1 #$ >#&$ (*)-3.

  %1 # &%$ *).-3++

  %1 &"$ &'#'&$ *-+,

  %1 4#' 41&/ .*+.)-3+(

  %1 //$ $#"$ $/$ ,*,-(( %1 //$ &'''$ *+-((,

  %1 $ // *-,

  %1 $ $#"$ #$&/$ *++-(,

  %1 $ #42 1'' *-3,

  %1 $ / *,-)(

  %1 $ 4 45&' .,-),

  %1 /C/%$ 65/$ +*(-(+(

  %1 $ &4 %$' &' *-+,

  %1 &$'/C/&$ $#'"$ .*()-(((

  %1 $ $ 65/ 3*.-,

  %$ /C/%$ 65/$ 3*-(+(

  %$ &"$ &'#'&$ )*-+,

  %$ //$ $#"$ $/$ )*-(( %$ //$ &'''$ *,)+-((,

  %$ / *3-)(

  %$ &$'/C/&$ $#'"$ 3*)-(((

  ( #51#&'$ "!/$ ,*-+,

  ( #51#&'$ 5#% 41&/ *-3++

  ( #51#&'$ / // *3+-)(

  "$'1# #$&/ 41&/ )*,).-+,

  "$'1# #4$ / // *++-)(

  "$'1# 5#% 41&/ *3.-3++

  . #'2 / $/1' *++-(3((

  . $/15#'' &$'/C/&$ $#'"$ *,-(((

  , 4'#/ "#$ 5#% /;'# .*3-.3,

  , '/$$$';& A**B 3.*-(((, 4'#/ $$'4$

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  40/336

  !" ### !$# $ 9:$# 7 #7#

  $#" ##$&;&74$$'%# 3*-+,

  ( #>'$ $4#' 'D (*))-+,

  120&.+-

  ( '&2 /$ #$&$ 45 $'' ,*))3-(((

  1 ,&++.-

  $$%1#&@ #$&$5/'' "/ &'$ *-,,

  '1&$ &D$ '#4&/$ A**B *-,,

  $$%1#&@ $ $#"$ #$&/$ *(.3-(,

  $$%1#&@ $ 41&/$ 4 45&' (-),

  $$%1#&@ #42 1'' +*.,-3,

  $$%1#&@ /&2 (*-,

  $$%1#&@ 4/* // *.3-,

  $$%1#&@ &4 %$'2 &'#& +*.)(-+, $$%1#&@ $ 65/ (*(,)-,

  $$%1#&@ "!/$ / *-)(

  3 $$%1#&@ "!/$ // *.-,

  3 $$%1#&@ "!/$ $#"$ #$&/$ .+-(,

  3 $$%1#&@ "!/$ /&2 +-,

  3 $$%1#&@ "!/$ &4 %* &'* (.-+,

  3 $$%1#&@ "!/$ 4 45&' *$* +-).

  3 $$%1#&@ "!/$ $ 65/ +*-,

  ;) +&,0-

  3 "/&$ $/# A**B +-.(

  3 4&' / &"";& *-.,

  3 4'#/ &$''1&/ 3*3)-,3 / &/1$2 // AB (*+-((

  3 #"&2 #$1$ 91/'' 45&'/ A**B +-).

  3 #%#4 &$ 42 A**B +*(-.,(

  3 '#1$ '"''$ $#'"$ *)-((

  3 #%#4 /C/5#2 1&"#$'' )-+(

  3 &#$'#1'1#$ $#"$ '$ &$''1&/$ 3*+-,

  3 %#4&4&$ &'#&"$ *(3(-.,

  3 $&"/14&' #'2 1'& (+*,,-.,

  3 &#42 41&/ (*-,

  3 &$

  3 %$'2 &'#/ 91/'' $#"$ *+-+,

  3( $0& %#1%$ *-,

  3( &$ >1#0 &'#/ (+*-,,3( &1&$ 15/&$ & #$ /$ (3*.-+,

  3 %$'2 &$ $'#' A**B .*.-.,

  3 $#" // %#&' $/ .3*3.-(+(

  3+ $$$ &4'=2 4#@ // *-3+(

  3+ $$$ 4&' '"* &4* &&'$ A**B *-3

  3+ $$$ 12 &&@'$ A**B +*-3(

  3+ $$$ #%#4$ 1#1$ &&@'$ A**B .*+-+.,

  3+ $$$ $#"$ #42 &&@'$ A**B -3

  3+ / ? 12 (*-3(

  3+ #>' 1#1 4/ 7. ,*-+,

  33 4//# ?' $/# 33*-(+((

  33 41$1 "/&$ +*-(.(((

  33 #42 #$74#$ .*+,+-(+(33 ?$&$ 4$'#$ *3-((((

  33 $$$ &$ #42 $&"/* // +-3

  33 $&"/14&' ?#?$ 1'"$ *-(+((

  33 1'' 1# *33+-(+(

  33 &'#$ #1#$$ %:%$ (*)+-(+(

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  41/336

  !" ### !$# $ 9:$# 7 #7#

  33 1$2 '#4& 1/'1#/ +*)3-(.((3

  33 #42 / $/1' 3*+3-(3((3. $&#$ &#$'#1'1#$ +*(-(((((

  3. $'>$ +*-(((()

  3, $*4&1$ & $ 15/ 3+-,

  3, $*4&1$ & $#"*#$&/$ 3+-(,

  3, $*4&1$ & #4 3+-3,

  3, $*4&1$ & / +-),

  3, $*4&1$ & 4 45&' 3+-),

  3, $*4&1$ & &* %*&' 3+-+,

  3, $*4&1$ & // 3+-,

  3, $*4&1$ & /& 3+-,

  . * &1&,02-

  . &'> //$ $#"$ $/$ .(*)+.-((. &'> &$'/*/&$ $#'"$ ((*),3-(((

  . &'> 4#' 41&/ ,*)3,-3+(

  . &'> //$ $#"$ #$&/$ .*+-(,(

  . &'> //$ $#"$ 1/'1# )3*.-((((

  . &'> //$ /&2 .*((.-,

  . &'> // 5#% 41&/ 3*,,-.++

  . &'> 4 45&' *.3-),

  . &'> $ 65/ (*(.3-,

  . &'> & /#& 3*..)-3,

  . &'> /C/%$ 65/$ *+*.,-(+(

  . &'> '## 4/// /'#$ *((-,

  . &'> ### $'%$ /'#$ (+*+,-+,

  . &'> /'#$ //$ *()-+,. &'> / (3*.-)(

  . %$'2 / '#4& )*(-+,((

  . "%/8& &$'/C/&$ $#'"$ (*(-(((

  . $%1#'' /'%$ +*-(3((

  . 2 0" *-.(

  . '#'4&'$ '$&'#$ ,*)-3((

  . $$$# >1#0 *-,,

  . 1'' $$'&5/ *.)-).,

  . & $$$$#4&' / &$14# 3*)-(3,(

  . / // $%1#'' A**B *.+-)(

  .( %$'2 $/$ 5#$$/ )*-(+(

  .( %$'2 4 41&/ 5$5/ )*-(((

  .( #%#4 &4'=2 &'''$ +,*-((,.( %$'2 & / >" 3+*((-()(((.

  .( %$'2 &'#$ 5## 3*3+-(+,

  .( %$'2 $/$ 3+*++-((,

  .( %$'2 4 41&/ 1'5/ ,.*-(((

  .( %$'2 &'#$ 5#'$ 3*+,-(((

  . $#" '&2 4/8# A**B 3)(*)-(((

  . $#"$ 45 /C/5#2 ,)*,-((

  . $#" $$$';& 451/8& (*+-(3((

  . 45/'' '#&$#' (+*-

  . 91 '&2 &8&7/$;& (*-((

  .3 #%#4 &4'=2 %&' %#& +,*,-()(

  .3 $#"$ %$'2 '#51'8# (*-+,(

  .3 $#"$ 4&' '"' &* &&@'$ A*B *-3.3 $#"$

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  42/336

  !" ### !$# $ 9:$# 7 #7#

  .3 &#$'#1'1#$ %#8#$ *.+-3,

  .3 12 45&'/ (*(3-)..3 &4'=2 '1#$4 A**B (*-33(

  .3 $#"$ '&$ ?'#&$ (*-+

  .3 &4'=2 4#@ // )*(-3+(

  .3 E$ 65/ &'#&' *)-+(,

  .3 / 1'1 &'#& *,-(+(

  .. '#4& 1/'1#/ ,*(-(.((3

  .. "'4& $'"/ *,-()(((.

  .. $1#' 4 #$$&/ /$ >"$ *,)(-()(((.

  .. $#"$ '"''$ 0$91$ *,-((

  .. #42 1/'1#/ 3*..-((((

  .. #%&'=2 >$ $#'1$ $/#$ +*+-(((

  .. #%&'=2 4'&$ $#'"$ *+-((

  .. 12 4&' :#%&$ %"#& *+-,

  1 &0-

  (( !"#$ $$$';& '#51&/$ #%&'=2 ##*!!* *,.-+,

  11 ? &,2-

  1 7? * 0&2-

  . &$ &'&%& *+*-+,,

  2 * 3 3 &0&-

  2 * 3 3 &0&-

  ### !$# $ 9:$# 7 #7# &,2&0,-

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  43/336

  !" 1 ### 47$$#

  ( &'#$$$ #E$'$ &&'$ +-,

  ( &'#$$$ #E$' ? &$ 7 ,*(3-,.( &'#$$$ #E$' ? '/1&D 7 *,-,(

  ( &'#$$$ #E$' 55" 7( +*(()-,+

  ( &'#$$$ &"$ #&$ *-,

  ( &'#$$$ #&$ '#$## (+*-,(

  ( &'#$$$ #E$' ? '/1&D 7 3*(-,(

  ( &'#$$$ #E$' ? '/1&D 7 *(,-,(

  (( &'#$$$ #E$' $5// (7 ,*+-,

  ( &'#$$$ #E$' ? '/1&D 7 .*+)-,(

  (+ &'#$$$ #E$' ? '/1&D +7 *(-,(

  (3 &'#$$$ #E$' ? '/1&D 37 *-,(

  (. &'#$$$ #E$' ? '/1&D .7 .*)-,(

  () &'#$$$ #E$' ? '/1&D )7 *+-,(

  (, &'#$$$ #E$' 55" ,7 *3+-,+(, &'#$$$ #E$' ? '/1&D ,7( (3*(-,(

  (, &'#$$$ #E$' > 4# ,7 *(.,-,3

  (, &'#$$$ #E$' ?75* $5// ,7 3)*+-,

  1 7 &.&.-

  1

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  44/336

  !" $#4@$7# !$#

  $**4* "/&$ 91/'' ..*-((

  #%* 3 ; 22&-

  , &'#' #%#4 "#9 3*-+((

  , %* A%& & & ;&"& .&-

  A% & ;& ,2&-

  3( #' 4&* & $//#E$ 3*-(,(

  .1 = .&-

  3 91' 5 # 4'#*5#/& *(3*..3-,,

  3( 91' *'** # 4'#*5#/& *3*-,,

  . B = &0.&22.-

  33 #2 41&$ *+-,,

  .. ( ) &0-

  3. #'2 &$# /' //5#%' 3*-),(

  3. #'2 &$# // # +*+-(,

  3. &$# &#4/'=2 /&%F0$' ++*-((

  3. &$# $$&'# "/&$ +.*-((

  .2 22&0-

  . " &+0+&22.-

  ) !5''%$ $/$ +-(+(

  ) $15"&&$ &'''$ %&' %#& )*-()(() $15"&2 5 4/$ 4&#&'/$ )*-++(

  ) $15"&2 41' $/ #&&@ $/ "'&1 *-+(

  ) >1'$ 40/$ &'''$ (+*-((

  ) #'2 1&2 "% (*-(((

  ) $/#'' #2 ..*+-.,

  + #%* 3C & 2,&10-

  ) #' /*/%$ $'/" &#%' *-(+(

  ) 591$- #4$ $'1$ $15* %5 *)-(+(

  ) 591$ $/$ 5#$$/ .3*.,-(+(+ #%* 3C ++&,2,-

  ), $15"&&$ &'''$ 1'71/' ,*,3-((((

  ), $15"&&$ >1'>' 1 ,*-+(

  ), $15"&&$ &'''$ '#4& 1/'1#/ *3-(.((3

  ), $15"&&$ &'''$ >1"&/$ +*33-()((

  ), $15"&&$ &'''$ $#'"$ ,.*-((

  ), $15"&&$ &'''$ &$ (*-(),

  ), #%* $#"$ 4&' '"'' &:4 (,*-3((

  ), #4$ #&?* 1/'1#/ 5? //5#%' .*-(((

  ), 1&2 1'' "/&$ (.*+-,

  ), $$$ 1&&4&' %#1$ 41&/$ +*-,

  ), #'2 1&2 $$8 >1$' ,*+-(((), &$ $&"/14&' 4#@ // ()*-3+(

  ), $15"&2 5 //%1# !5''%$ +*(-++(

  +, %* ,&.1.-

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  45/336

  !" $#4@$7# !$#

  + 4C 7 3 &+0&,..-

  $#4@$7# !$# 0&.10&2-

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  46/336

  !" . 7$#7!$# "#

  3 &"#$&$ &#$'#1'1#$ $#"$ *-3+(

  . * * 3& % **))-(

  ., * * 3& % "8# 3)*-.3

  3 91$ "!/$ (.*..3-+,

  . .00&22.-

  3+ 91$2 45/# *-+,

  .0 =% &-

  33 91 #E$ &#42 +*-+(,.. ( '$ $4#' 'DH /'#4 (3.*+-+,

  .2 5 1.2&0-

  . 7* * 3 * &.&-

  . 7$#7!$# "# 1&+&0..-

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  47/336

  !" 2 $#4@$7# 7"

  . &'#' #%#4 "1#5& ((*-++

  2 A% #& = ;&" 11&-

  2 A% #& = ;&" 11&-

  2 $#4@$7# 7" 11&-

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  48/336

  !" + 7E# 47$$#

  )( 5$'#'$ #&'* ## A**B ,*-,

  )( 5$'#'$ #&'* #%&'= ##!! ,*-+,)( 5$'#'$ #&'* *1 3-3(

  +1

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  49/336

  !" , ##7E# 47$$#

  ,( 4#''=2 #E$' ? '/1&D 7 )3*+.-,(

  ,( 4#''=2 #E$' ? &$ 7 (*-,.,( 4#''=2 #E$' 55" 7( +*-,+

  ,( 4#''=2 #E$' ? '/1&D 7 ).*)-,(

  ,( 4#''=2 #E$' ? '/1&D 7 (.*.-,(

  ,(( 4#''=2 #E$' $5// (7 3*+-,

  ,( 4#''=2 #E$' ? '/1&D 7 3,*,(,-,(

  ,(+ 4#''=2 #E$' ? '/1&D +7 ).*.+-,(

  ,(3 4#''=2 #E$' ? '/1&D 37 3(*)-,(

  ,(. 4#''=2 #E$' ? '/1&D .7 3*(-,(

  ,() 4#''=2 #E$' ? '/1&D )7 3*(,-,(

  ,(, 4#''=2 #E$' ?7$5// ,7 (*-,

  ,(, 4#''=2 #E$' 55" ,7 *-,+

  ,(, 4#''=2 #E$' ? '/1&D ,7( )*)-,(

  ,(, 4#''=2 #E$' > 4# ,7 *-,3

  ,1 ?&

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  50/336

   

  .0&+0&.01-

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  51/336

   

  4.3 Pressupost de Despeses: per programes

  47

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  52/336

  !"#$ %&

  ! "#$%%% "&% $'"% ()*

  ! "#$%%% $'"% #$%$$' !+()*!! "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 1 (*)*!

  ! "#$%%% $,%#% ""#% +)*

  ! "#$%%% $,%# '-' "% 1 *(!2)*3

  ! "#$%%% $,%# 44&' 1! +(!!5)*+

  ! "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 1 2(!)*!

  ! "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 1 (!*)*!

  !! "#$%%% $,%# %'4'.. !1 *(+)*

  ! "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 1 3(+5)*!

  !+ "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' +1 (!)*!

  !2 "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 21 ()*!

  !3 "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 31 3(5)*!

  !5 "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' 51 (+)*!

  !* "#$%%% $,%# '-' '#'./"0' *1! !2(!)*!!* "#$%%% $,%# 44&' *1 (2+)*+

  !* "#$%%% $,%# '6' 7'$ *1 (!3*)*2

  !* "#$%%% $,%# -'14( %'4'.. *1 25(+)*

  !+* '.#$% %%% "'"$% (+)*

  *! '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 1 52(+3)*!

  *! '7$##8'9 $,%# '-' "% 1 !()*3

  *! '7$##8'9 $,%# 44&' 1! +()*+

  *! '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 1 53(5)*!

  *! '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 1 !3(3)*!

  *!! '7$##8'9 $,%# %'4'.. !1 2(+)*

  *! '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 1 2*(*!*)*!

  *!+ '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' +1 53(3+)*!

  *!2 '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 21 2!(5)*!*!3 '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 31 2(!)*!

  *!5 '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' 51 2(!*)*!

  *!* '7$##8'9 $,%# '6' 7'$ *1 ()*2

  *!* '7$##8'9 $,%# 44&' *1 ()*+

  *!* '7$##8'9 $,%# '-' '#'./"0' *1! 5(5)*!

  *!* '7$##8'9 $,%# -'1%'4'.. *1 !()*

  %& '()*'))+

  %& '()*'))+

  %& '()*'))+

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  53/336

  !"#$ ' , "-

  $#$4( 4'%:/% '7( $'. .' .'. 2(+5)*5!

  $#$4(7.7"#( '7( $'.( .' .'. 5(2)+25!2 %/$#'# %'. '7( $'.( .' .'. (!*)!5!

  ( ' , "- ./'/+*

  $#$4/"% 4;%:/% .' .'. **3(2+)!*5!

  $#$4(4;%:/% .' .'. %( /#''"' +(!*)!5!

  $#$4/"% 7.7"#( .' .'. (2(2)255!

  $#$4(7.( .' .'. %( /#''"' !(!)+5!

  + $'#'"% ('(? (3+)5!

  ( , 0 %& '/'1*)+

  7'#$'. %/$#'# #$; ()5!!

  * "#$'# $$'7' &'$: 2()+!!

  (( 0 2 3 1'+

  $#$4/"% 4;%:/% $# &. (*)5!

  $#$4/"% 7.7"#( $# &. 5(!+5)55!

  !

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  54/336

  !"#$ &

  $#$4/"% 7.7"#;$% /$4'"#8'9 +(*2)!+

  $#$4/"% 7.7"#;$% ( 6/$ !(+)5+ $#$4/"% 7.7"#;$% /( 6/$' !(+2)+

  ! "#$( .'4$'. #7$'. '9 B4$% !2(5)+

  ! "#$( .'4$'. #7$'. '"% !2(2*)2+

  2 %/$#'# %'. /( '7"%#$'#&' *(3)5+

  2 %/$#'# %'. '9 4$% !(5!3)+

  2 %/$#'# %'.( /"#( ..A"% B4$% !()!+

  2 %/$#'# %'. ( 6/$ (533)!+

  2 %/$#'# %'. /"#'# $;' 3(5+5)3+

  2 %/$#'# %'. /$4'"%7 (533)!!+

  2 %/$#'# %'. .'"'9 #$$#$'. (**+)5+

  2 %/$#'# %'. /( 6/$' (555)2++

  2 %/$#'# %'. /$4'"#8'9 (533)!+

  2 %/$#'# %'. '"% *(2+)!+32 %$&% #"% -#$"% !()+

  2! '#$7" /.#/$'.C ' "B'7'# ()!3+

  ) & ''./+

  2* -/9 %/4%;$' >('(? +(+)2+

  ) - )')+

  5

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  55/336

  !"#$ %&

  2 %/$#'# %'. "' %#9 '7#&' +2(3)2++

  2 %/$#'# %'. "' "%9 7'. ++(32)5+++ 7..$' 4'$$% 5()2++

  "' 7/"'. B"%9 2(!2!)+++

  "%$&'9 $"&'9 "$'%#$/#(/$4'"' !2(+)2++

  ../7 '$ "% 5!(*)2++

  '/' '$ "% (53)2++

  ! '$4/$'"#% 4$'' 7/"'. ()2++

  &%#/'$ 4$'' 7/"'. (23)2++

  * %$&% 4$'' +()2++

  * 7'#$'. 4$'' 7/"'. 2(3!+)2++

  3 "#6' .'. 4$'' 7/"'. 2(**)3++

  3* "#$'# "%$&(%#$ '$ "% *()2++

  2* .' "&(7#$(1+ '#1'77/ (!(3!5)++

  2* '%'.#'# '$$$% *(3*+)2++2* /$4( %#$ ' "B '.7'"0 (*(!!)++!

  2* .. 4'$$% 7"#%$$'#"' +52(+2*)++

  2* /$4( %#$ ..&'"# *!()++

  2* "#$'#% 7..$' 4'$$% 5()2++

  2* $6# .'=' "%##/9 (!!(++)++

  2* .. 4'$$% %#$ ""# 2*(5)++

  2 %$&% 4$'' !()2++

  2 ':/%"% '#$7"'.% !+()+++

  3 "#$'# $$'7' &/$4'"' !!()++

  )) %&5 ('./*')/+.

  ) -- & )''.//+1

  3* $..' $%/% "#6' &;$' (*()32

  3* -'..$% *+(5)32

  2 &

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  56/336

  !"#$

  '/' '$% 6'$"% !(5)23

  3* 7'"#"7"# -'$-' 7'. '/% " #'4.% 2()2!33* "#$'#% 6'$"$' *3*(2!)23

  1 '('/*+

  $#$4/"% 4;%:/% 7 "'#/$'. !+(*3)*253

  $#$4/"% 4;%:/% %%#"4.#'# !(+)+253

  $#$4/"% 7.7"#;$% %%#"4.#'# !(222)53

  $#$4/"% 7.7"#( 7 "'#/$'. (5)+53

  !

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  57/336

  !"#$

  2 $'#'"% 6/4.'"% ()*

  2 "% %'. /""'$% 2(3!)3*

  .1'*(+1

  .1'*(+1

  $#$4/"% $%( &"#/'. %$&( $%"'.% 3!(2+)5!!

  ! '? !(+)!!

  2 &.''"% %.'$' >('(? +)3!

  3! %#9 "#$% 4$#% 2(+*)!!!

  3 :/ '#"9 ";"'1'.%A"' !()!!

  5 '6/#% ' '7@.% "##'#% !+()!!

  5 '6/# %'. $"'"=' %'. "/ ()+!

  5* %/4&""% 6/#6'# '/ *()+!

  ( '.'*(*+**

  32 $$'7' /'.#'# "$ 2(*5)!5!

  32 $$'7' "'7#8'9 "# $'" +*(*)!5!

  5* %/4&""% "##'#% 6/&".% +(22)!5!!

  ( ')(+

  * #.'%%%#A"' >('(? 23()!!!

  ! '#"9 ' .% $%"% '74 %''#'# *(552)!!!

  3 %$& '#"9 7.;$' >('(? 25!(5)!!!

  5 %/4&""% "##'#% "# $'" 5()!5!!

  5 '$#'9 /"'9 '&' !()!!!

  5* '$#'9 /"'9 '%%; 6/%# *(+)!!!

  (( 6 /1'1/+

  ( - ('*)/'/).+

  $#$4( &"#/'. 7$() ""&' /'9 3(32)2 $#$4/"% 4'%:/% /( %$& /' !!(*2*)52!

  $#$4/"% 4'%:/% /( %$& $7' 5(+*)!52

  $#$4(4;%:/% $( 7() ""&' /'9 (5*)22

  $#$4/"% 4;%:/% ( '7#&'( 2(25)22

  $#$4( 4;%:/% $7 "( %$&( 7( 3(+!*)32

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  58/336

  !"#$ 3

  $#$4( 7.7( $( 7() ""&' /'9 3(+3)22

  $#$4( 7( $7 "7' %$&(7( 53(+3*)52 $#$4/"% 7.7"#;$% ( '7#&'( +!(+!)2

  $#$4/"% 7.7"# %$& $7' 5(*)22

  $#$4/"% 7.7"#( %$& /' (5*)52!

  ! ('(? (+!)*+2

  2+ %/$(%'. $( B/( "'"='#% >('(? 3(555)2!

  2+ .' - /'9 !()2!

  2+ %%% %$&% $7'9 "'"='#% >('(? )2

  2+ %%% 7"# '#&( "7( "'"'#% >('(? ()2

  2+ %%% /'9 "'"='#% >('(? +()2!

  22 %%% '"% $79 %"&.( .'. +)2

  32 %$&% 7"# '#&# "( "'"='#% >('? ()2

  32 %$&% B/'9 "'"='#% >('(? 3(2++)2!

  32 %$&% $7'9 "'"='#% >('(? (+)2

  33 '"% $79 %"&.( .'. ()2

  5! 4%#$#% $"#( (/' 2)2!

  3 '*(/'*+)1

  3 '*(/'*+)1

  )'1..'*)*+1

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  59/336

  !"#$ ( 7 + -

  23 "%$ %%'"#'$ &.''"% +3()!!

  ( 7+ - )1'+

  $#$4/"% 4;%:/% %'./# /4.' +2(+5)!!2!!

  $#$4( 7.7"#;$% %'./# D4.' +5(33!)!!2!!

  2 %/$#'# %'. %'./# D4.' 2(*+5)!2!!

  3 $#9 .' %'./# (++)!2!!

  22 $79 .' %'./# 2(+2)!2!!

  3 #$'#'7"#% #%'"#'$% *(5)2!!

  3 %/$#'# .'#% +()!2!!

  3 %$& '%%%#A"' '74/.;"' !(+)!2!!

  3* $..' B'"7'.% %$&% &#$"'$% (3)!2!!

  3* %"9 %$'##8'9 (!2+)3!!

  3* %$&% &.;"' $ .' %'./# !(!+)+!!

  (( %&5 - ().')+

  ( 7+ - (')+

  2! "&$%"% :/'7"#% %$&($%"'.% 2(5)!!

  ( 3 .'*+

  $#$4/"% 4;%:/% /'9 !(!+)!+!

  $#$4/"% 7.7"#;$% /'9 !(3)3!+!

  !

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  60/336

  !"#$ ( "

  $#$4/"% 7.7"#;$% /.#/$' !(3!)55!!!!

  ! > ')+

  23 %#6% +()!!!!5

  ((* 0 > > )'+

  (( " '.*'+*(

  $#$4/"% 4;%:/% %$#% !(+)*!!

  $#$4/"% 7.7"#;$% %$#% !(+)5!!

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  61/336

  !"#$ ( 3

  2 %/$#'# %'. %$#% !(+)!!!

  ( 3 .1'/+(

  $#$4( 4;%:/% $7 %$#% (+!!)!!

  $#$4( 7.7"#;$% $7 %$#% 2(5)!!

  !

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  62/336

  !"#$ '+

  32 "$'%#$/#/$% '$;$% (3+)2*

  / '+ '1)+

  '+ '1)+

  7'"#"7"# $'$'9 7$'# ()2+!

  ../7 7$'# 7/"'. 3(*)2+!

  '/' 7$'# 7/"'. 3(+35)2+!

  2+ %%% "'7#8'9 7$= .'. ()2+!

  3 "#6' 7$'# 7/"'. *(52*)2+!

  32 "'7#8'9 7$= .'. 5(!)2+!

  5* '"% %"&./'7"# 7$= .'. !5()2+!

  2* "&$%"% -'$-' (.'.% 4' 1+ (()!

  ( "? '('.*+

  ! 1**'*+

  $#$4/"% 4;%:/% "' "%/7$ (**)!*!

  $#$4/"% 4;%:/% "%/7 (+5)5!2*!

  $#$4( 7.7"#;$% "' "%/7$ (!3)5!*!

  $#$4/"% 7.7"#;$% "%/7 2(*5)5!2*!

  2 %/$#'# %'. "%/7 *(3+)3!2*!2 %/$#'# %'. "' "%/7$ 3(!5!)!*!

  3 "' '%%%%$'7"# '. "%/7$ 2(5)!2*!

  /( 0> > /'/+(

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  63/336

  !"#$ 0> >

  / , > *1*'*(+(

  '+ ('.'*1+1

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  64/336

  !"#$ / @ -

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  65/336

  !"#$ /

  $#$4( 7.7( $.( "%##/"'.% $#. !(!5)2*

  $#$4( 7.7( $$

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  66/336

  !"#$ /

  44.#' "% %( "7' %#9 "#$"' (23)+*

  ../7 % .'"'9 (+*+)* ../7 % 7 '74"# 2*)5*

  ../7 % '.'.' +(3+)*

  ../7 % "7' %#("# +(5+)+*

  ../7 % %$&% $%"'.% (+)!*

  ../7 % $79 /#'# +(+5)2*

  ../7 "/% %/47"%#$% +()+*

  ../7 % %' D4. (3+)*

  '/' % '.'.' ()*

  '/' % $79 /#'# ()2*

  '/' "&% "#$'#'"% ()+*

  '/' % %' D4. 2(3)*

  '/' % "7' %# "# ()+*

  '/' % %$&% $%"'.% (++)!* '/' % 7 '74"# 3*)5*

  '% "&% "#$'#'"% 5()+*

  ! '$4/$'"#% &('(? ()**

  '%%/$'"=' $%"%'4.#'# &. '"#% ()**

  '%%/$'"=' 7'.( '.'.' (32)*

  '%%/$'"=' .'"'9 !()*

  '%%/$'"=' % %$&% $%"'.% (!32)!*

  '%%/$'"=' $79 /#'# +(3*)2*

  '%%/$'"=' "7' %#9 "#$"' +(35!)+*

  '%%/$'"=' % 7/"'.% 7 '74"# !)5*

  '%%/$'"=' %' D4. !(!*5)*

  2 '%%/$'"=' &

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  67/336

  !"#$ /

  3 "#6' .'.% .'"'9 3(!!3)*

  3 "#6' .'.% %$&% $%"'.% 3(+)!*!3 "#6' '.#$% .'.% (!5)+*

  3 "#6' '" '.$" 2(335)2*

  3 '%%%$' 6/$@' ()**

  32 ',% D4. ' "#$"# (5)+!*

  !!

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  68/336

  !"#$ / # - > >

  3 "% "#""' (+()+**

  // #- > > '1*'..+*/

  / *')/*')+./

  $#$4( $%( &"#/'. '.'.'1"( '&'./'( 3!(2+)5+*!

  $#$4/"% 4;%:/% "#$&" 3(*)!+**!

  $#$4/"% 4;%:/% %#9 F"7' 5(22)+*!

  $#$4(4;%:/% '.'.'1"7' '&'./'9 !(3)2+*!

  $#$4/"% 7.7"#;$% "#$&"9 !5()5+**!

  $#$4( 7.7"#( '.'.'1"( '&'./'9 2(3)+*!

  $#$4/"% 7.7"#( %#9 F"7' 22(5)+*!

  + $'#'"% '.'.'1"7' '&'./'9 ()+*!

  2 %/$#'# %'. %#9 F"7' (!2)3+*!

  2 %/$#'# %'. '.'.'1"( '&'./'9 5(35)+5+*!2 %/$#'# %'. "#$&"9 +*(!*)!!+**!

  /( = )1('+*)

  $#$4( 4;%:/% %#9 #$4/#( $'#'9 5(!)!+*!

  $#$4(7.( %#9 #$4/#( $'#'9 5+(3)*+*!

  ! 6 ').'11.+

  2! '$#' 7'"( '" %..'$,% 2()!*!23 '$#'9 "%$ .#' ..4$'# 2()5*!

  /( A>6 '+

  / A>6 '1*'11.+

  / @ - ')('11)+

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  69/336

   

  A .)'*)'.)(+

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  70/336

   

  4.4 Pressupost de Despeses: per orgànic

  66 

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  71/336

  !

  " #$%&' &&' (&&$() *+,*-.

  " /012 &3' 432($0' ,-

  " /' $00/5$42/ 6&$2' %&2 ,*-+

  " ''' 32(2$42/ &3' 432($0' *,-7"

  " 8'/&/' &2/, (&&$( 9(,$,: ",-7+

  / !/ !/ !/ !   !"

  " #$%&' ';2( &3' ,+"-7

  " ';2( &3' ,-

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  72/336

  $

  " #$%&' &&' $0($0$ .,77"-

  " &/&83(2' &', %2/3$0 $0($0$ 7",.-"

  " &/&83(2' 8='>3' &(( $0($0$ **,*-7

  " &/&8, (4042/=&' &(( $0($0$ .",.*"-

  " (2/&, 0$8&$0 /4&$0 &(() $&$ $0($0$ ",

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  73/336

  $

  %##%!$&

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  74/336

  B /

  " #$%&' &&' 0$2($() 3' 0$2($() /&&/&$0 +,"-..

  * &/&8, (4042/=&' 0$2, /&&/&$0 **,"*"-*3' 32/$/ &=($ +,.3' 3&8$2'4 ,".7-+

  * &/&83(2' (4042/=&' 3&8$2'4 +,*-7+

  * '3&/$/ '($0 3&8$2'4 ,7..-++3' 32/, 00(12(' A8&'

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  75/336

  B /

  ** 00 8$&&' '(/& 22/

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  76/336

  + '!

  " #$%&' &&' '&%' &'2$0' 3' $4, &$0 '&%' &'2$0' ,-7+

  " &/&8,(404, $4, &$0, '&%, &'2$0' .,*3$0/$/ ..,-+

  + (2'&( 2&4$0/G$() 02I;'/($ **,-+3$42/' '&%,&'2$0' 3' (2$ (2'34& ,""-+

  " &/&83(2' 8='>3' 32/$/ $42'/&$/%$ +,.7-*7+

  " &/&8, (4042/=&' 32/$/ $4/%$ 3' 8$' +,+""-+"++

  + &/&83(2' (4042/=&' 8$' ++,.*-.7++

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  77/336

  + '!

  + #$%&' &'2$0 0$8&$0 8$' .*","-3' $''(, &'/& 2//$/' *,*7-++

  " &/&8, (404, $''(, &'/& 2//$/'

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  78/336

  + '!

  + '3&/$/ '($0 &4() '&/' ",3' 3($() +,+*-+*

  + &/&83(2' (4042/=&' 3($() +,.-.+*

  + #$%&' &'2$0 0$8&$0 3($() +

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  79/336

  + '!

  / +

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  80/336

  N@

  " #$%&' &&' '$ M80( 7,+*-.3' '/) 4$2/, '$ 380( +,+*+-+

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  81/336

  N@

  ** 400&$ 8$&&' 7,-

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  82/336

  N@

  + (2'&%$() %#(0' 0($ *,-7

  + ($&83&$2/' 0($ 0($0 ,

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  83/336

  * $!

  " #$%&' &&' $0($0$(24$ $%$03$() 3$0/$/ '&%' ,*-*

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  84/336

  * $!

  / * H Q/ * H Q/ * H Q/   * H Q   !%

  " &/&83()2' 8='>3' &4$() '0(() +",**-**

  " &/&83(2' (4042/, &4$() '0(() +",*+-3' 2&4$( (432($(2' 3' $/2( (3/$$2' ,*7.-+"*

  " &/&8, (40, 2&4$( (432($(2' ,..7-3' &&'2/$2/' '2($0' .,3 4$/&$0 /02$ ''/, 2&4$() ",-*+

  " $((L' M80( $ 2/&2/ ,7-*+.<

  " >3 &(L' 2&4$() *,-*+3' (, $''''&, 53&( 22%,

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  85/336

  * $!

  + '38%2(2' 53/5$/ $3 ",-*7"

  " $>3'( %#(0' +.,..32=&$ (2' +,-*+

  " (2'&%$() %#(0' ++,-*

  " 4$/&$0 (2$ *,-*

  " '38'(&(2' $ $&' $0/&' 380($(2' ,-*

  " ($&83&$2/' %#(0' ",-*+

  " $232(' 380($(2' 2 $&' ($0' +3' 2/&%2( .,"-+*"

  "+ &/&83(2' (4042/=&' 2/&%2() +7,-7*"

  "+ '3&/$/ '($0 2/&%2() *",+"-++*"

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  86/336

  3' ,

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  87/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  88/336

  . $

  " #$%&' &&' $0($0$$(( 432($0

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  89/336

  7 4 $@ ( '@

  " #$%&' &&' 4 $482/ (, ''/, 7,+*-.

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  90/336

  " '!

  " &/&8, (4042/, ''' 2&$0' 3/$ 8 $&$ 4/&,8$&(02$ ,+3/$ ,/,, $&$ 4/&,8$&(02$ ,

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  91/336

  " '!

  2/&''' &L'/( ($5$ 4$& " ,+."-"

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  92/336

   

  ' &%$%&%!

   

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  93/336

   

  5.- INVERSIONS

  89

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  94/336

  PRESSUPOST 2014

   

  PLA D'INVERSIONS I QUADRE DE FINANÇAMENT EXERCICI 2014

  PLA D'INVERSIONS:

  Partida Descripció Crèdit inicial

  1220 1551 6190 URBANITZACIÓ SECTOR DE LLEVANT 903.000 €

  1220 1553 6190 URBANITZACIÓ CAN N'ALEMANY 1.449.433 €

  1220 3420 6090 COMPLEX ESPORTIU TORRE ROJA 2.010.828 €

  1220 1550 6190 PROJECTE PLAÇA CONSTITUCIÓ 1.033.455 €

  1220 1552 6190 PLA INV. METROP. 2012-2015 PACT-PAMMU 4.013.738 €

  1220 4310 6190 INVERSIONS XARXA G. LOCALS DIBA 2012-2015 1.000.000 €

  1240 1550 6190 LLEI DE BARRIS SECTOR PONENT 690.824 €

  1240 1551 6190 LLEI DE BARRIS MONTSERRATINA 586.569 €

  1240 1551 7404 CONTRACTE PROGRAMA VIURBANA 343.000 €1300 3200 6230 INVERSIONS EQUIPAMENTS SERV.PERSONALS 61.148 €

  1370 1510 6223 PATRIMONI CULTURAL: CA N'AMAT 100.000 €

  1460 4530 6020 INVERSIONS INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 100.000 €

  1460 1550 6190 CONTRACTES MILLORA DE BARRIS 180.000 €

  1460 1551 6190 ASFALTAT DE CARRERS 109.795 €

  1460 1520 6190 EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA (C.A.) 5.500 €

  1460 1550 6220 EDIFICI SERVEIS BRIGADA 300.000 €

  1470 1620 6240 VEHICLES RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 618.000 €

  1500 4910 6270 PROJECTE SMART CITY: plataforma 367.500 €

  1500 1550 6220 ADQUISICIONS PATRIMONIALS 35.000 €

  1530 9200 6261 EQUIP PROCÉS INFORMACIÓ 115.000 €

  1540 9200 6252 ADQUISICIÓ MOBILIARI 10.000 €

  1540 9200 6240 ADQUISICIÓ VEHICLES 37.776 €

  1812 1720 6100 PLA D'ACTUACIÓ SERRA DE MONTBAIG 75.000 €

  TOTAL IMPORT INVERSIONS 2014: 14.145.566 €

  FONT DE FINANÇAMENT:

  Partida Descripció Previsió inicial

  1540 60001 VENDA DE TERRENYS 1.017.000 €1220 76100 DIBA: XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015 750.000 €

  1220 76400 A.M.B.PLA INV. 2012-2015 PACT-PAMMU 4.013.738 €

  1370 79100 FEDER CATALUNYA 2007-2014 163.284 €

  1500 77000 APORTACIÓ CEMENTIRI-TANATORI 1.710.828 €

  1220 76700 APORTACIÓ CONSORCI CA N'ALEMANY 1.449.433 €

  1200 77000 APORTACIÓ PARTICULARS 250.000 €

  1900 91100 PRÉSTEC PROJECTES INVERSIONS 3.000.000 €

  1900 00000 APORTACIÓ ESTALVI CORRENT 1.791.283 €

  TOTAL FONTS FINANÇAMENT 2014: 14.145.566 €

  Viladecans, 3 de desembre de 2013

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  95/336

   

  6.- INDICADORS DEL MUNICIPI

  91

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  96/336

  ! " # # $% & '( # #& # ) * & &! # + & #& #& , !& # - + # & + % ! !& & + %. / 01 & &! # &&

  2 /*1 - 34 - 34 - 54 - 54  /%.1   # 4 # 4 # 4 # 424 6 -&& 54 -&& 54 -&& 54 -&& 5424 6 - 34 - 54 - 54 - 5470 (4 -! 34 #- 34 #- 34 #- 3470 %( -! 34 !- 34 !- 34 !- 3470 % - 34 - 34 8,3 km$ 84 ! & &9 ) : ( 4 && 4 && 4 #& 4; && & ## #& 4

  !"#$" %&"" %'" !()" #*)%'" 1 2 '?;@$ &! & & #1 ;= 4 ! ## 1 2 , 1 2 A !! ! !# #

  *&+%*)#$" ,-%!&%.$& %'+& /0')*% 1 '0% @ $B #& # #

  1 2 84 4%C ! &! #&!1 + 4 !

  !"#$" %&"" % '12)*)$% #$"+.),#! 1 2 4 !# !! ! !#!!

  3 3

  ,+*%*)4 )$2%$&)' +'" 5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$"

  ' %BD E! E! !E! !E!! ' %( E! !E# !E! !E

  ,;F@ 5 5 5 5

  6 7 3 6 3 3

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  97/336

  ,+*%*)4 !).8!)% + " +.$" + " +.$" + " +.$" + " +.$"

  2 $B #E& &&E#& E&! E&  2 E# E& E# E#

  ,;F@ 95 5 5 5

  ,+*%*)4 "*+$,8!)% +'"5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$"

  A ! &E #E& &&E& E&!

  2 !&E !E E E#!

  ,;F@ 95 5   59 5

  $&! ,1%,+'&" +'"5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$"

  G4 8 4 &E E E 59

  "*#'% 2)*)%' ,1,)#." +'"5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$" +'" 5'+.$"

  G4 8 4 #E& #E   E   E

  !#:!%." %,!;%&" % *$&!" ,+*%&)+"

  G4 %4 ! &G4 %% !! !

  '% ,+*%&)+ ,1$!$ G4 8 !# &G4 %% #& !! & &

  7 36 6

  6 # , 4 ( 4 && # ! !

  '0% H , %   # '0% % 8( !

  '0% 4 $H   $=4 .   H . # % I. 9   '0% 4 #  '0% 6   # !! $= 8 * +(H $= J * $= 86H ! +%H J ! F) ID/, 4= 1  ' # #   4 # !& , 4= 6 , 4 K 4 0 ) ! #

  % "*!)&" % ",)2!$" 8!" #!:8$)=+"

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  98/336

  7 7 3 76 6 ?6

  6 ?6   G4 %4 E %=  '4%   & !  ; 6 && #   A4% 4 # #

  31    G4 %4 E %=  G4 % # #!! &# #  ; 6 ! ! # #!#  A4% 4 ! ! &!

  3 6    G4 %4 E %=  G4 % %%   ##! & !# !  ; 6 & & #  A4% 4 ! # !

  @#.0! , -'%*"> ":#$" 8!% #!:8$)*%,1%,"*!)-*)4 A)$*'#+ -#'B&)*" ) '%0#!%'" &.-#!%'" , (    

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  99/336

   

  AREA D’ALCALDIAECONOMIA I AVALUACIÓDPT. DE GESTIÓ ECONÒMICA

  "#$ %& &' () %& &*

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  100/336

   

  Ajuntament de Viladecans

  ESTAT DE LIQUIDACIÓDEL PRESSUPOST

  exercici 2014

  Aprovat per decret d’alcaldia de data 16 de febrer de 2015)

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  101/336

   

  Sumari

  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTEXERCICI 2014Ajuntament de VILADECANS

  Pag

  1.- ACORD PLE 26-02-2015: Donar compte decret d’aprovació de 16-02-15 3 

  2.- INFORME D’INTERVENCIÓ 10

  3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI 17

  4.- ROMANENT DE TRESORERIA 19

  5.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI CORRENT: 215.1 Resum per capítols 225.2 Estat execució d’ingressos 235.3 Estat execució de despeses 36

  6.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’EXERCICIS TANCATS: 1026.1 Resum per capítols 1036.2 Estat execució d’ingressos 1046.3 Estat execució de despeses 116

  7.- OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES: 1207.1 Resum operacions no pressupostàries 1217.2 Deutors 1237.3 Creditors 1247.4 Partides pendents d’aplicació. Despeses 1257.5 Partides pendents d’aplicació. Ingressos 126

  8.- ESTAT DE TRESORERIA I ACTA D’ARQUEIX 127

  9.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT 13110- GRÀFICS I INDICADORS 138

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  102/336

   

  1.- ACORD PLE 26-02-2015:

  Donar compte del decret d’aprovació de data 16-02-2015

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  103/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  104/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  105/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  106/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  107/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  108/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  109/336

   

  2.- INFORME D’INTERVENCIÓ

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  110/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  111/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  112/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  113/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  114/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  115/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  116/336

   

  3.- RESULTAT PRESSUPOSTARI

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  117/336

  III. RESULTAT PRESSUPOSTARIDRETS RECONEGUTS

  NETS

  OBLIGA

  RECONE

  NET

  CONCEPTES

  ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

  AJ. VILADECANS - 2014

  1. Total operacions no financeres (a + b)

  2. Actius Financers

  3. Passius Financers

  RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

  5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

  6. Desviacions de finançament positives de l'exercici

  RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

  4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

  71.399.350,2699.800,00

  2.400.000,00

  73.899.150,26

  62.286122

  3.237

  65.646

  a.) Operacions Corrents

  b.) Altres Operacions no Financeres

  62.053.127,69

  9.346.222,57

  49.295

  12.990

  AJUSTOS:

  Data d'Impressió: 10/03/2015 Pàg.: 1

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  118/336

   

  4.- ROMANENT DE TRESORERIA

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  119/336

  COMPONENTS IMPORTS

  ANY

  ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

  A

  AJ. VILADECANS - 2014

  2. (+) Drets pendents de cobrament

  - (+) del Pressupost corrent

  - (+) de Pressupostos tancats

  - (+) d'operacions no pressupostàries

  1. (+) Fons líquids

  IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)

  10.531.810,73

  13.438.042,56

  1.976.954,58

  60.515,50

  7.252.988,53

  949.371,70

  6.087.273,38

  0,00

  3. (-) Obligacions pendents de pagament

  25.886.292,37

  14.289.633,61

  14.664.903,77

  9.021.280,66

  - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

  - (+) del Pressupost corrent

  - (+) de Pressupostos tancats

  - (+) d'operacions no pressupostàries

  - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

  I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)

  II. Saldos de dubtós cobrament 11.300.000,00

  5.940.281,87III. Excés de finançament afectat

  9

  13

  2

  4

  1

  7

  26.261.562,53

  Data d'Impressió: 10/03/2015 Pàg.: 1

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  120/336

   

  5.- ESTAT EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

  EXERCICI CORRENT

  5.1 Resum general per capítols

  5.2 Estat execució d’ingressos

  5.3 Estat execució de despeses

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  121/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  122/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  123/336

  CONCEPTE

  Inicial Actual DR

  DR Nets

  Deutors I

  Modific.

  DR Anul.

  OI Dev. I

  C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec.

  DR Canc.

  Ajuntament de Viladecans - 2014

  Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 03/03/2015

  Total C. Econòmica 1 : 31.885.500,00 31.885.500,00 35.300.788,57

  34.238.678,20

  4.332.665,15 29.998.639

  0,00

  980.295,33

  5.118.819,71 95.27981.815,04

  IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES

  450.000,00 450.000,00 2.053.492,53

  679.260,32

  74.292,65 681.618

  0,00

  1.374.232,21

  1.759,84 76.650

  29000.1232. .

  0,00

  Total C. Econòmica 290 : 450.000,00 450.000,00 2.053.492,53

  679.260,32

  74.292,65 681.618

  0,00

  1.374.232,21

  1.759,84 76.6500,00

  Total C. Econòmica 29 : 450.000,00 450.000,00 2.053.492,53

  679.260,32

  74.292,65 681.618

  0,00

  1.374.232,21

  1.759,84 76.6500,00

  Total C. Econòmica 2 : 450.000,00 450.000,00 2.053.492,53

  679.260,32

  74.292,65 681.618

  0,00

  1.374.232,21

  1.759,84 76.6500,00

  TAXA RECOLLIDA DE RESIDUS

  450.000,00 450.000,00 527.255,50

  507.342,62

  196.930,86 316.836

  0,00

  19.912,88

  936,65 6.424

  30300.1470. .

  0,00

  Total C. Econòmica 303 : 450.000,00 450.000,00 527.255,50

  507.342,62

  196.930,86 316.836

  0,00

  19.912,88

  936,65 6.4240,00

  Total C. Econòmica 30 : 450.000,00 450.000,00 527.255,50

  507.342,62

  196.930,86 316.836

  0,00

  19.912,88

  936,65 6.4240,00

  TAXA ACTIVITATS CULTURALS

  11.000,00 11.000,00 4.091,00

  4.091,00

  0,00 4.091

  0,00

  0,00

  1.467,00 0

  31200.1330. .

  0,00

  Total C. Econòmica 312 : 11.000,00 11.000,00 4.091,00

  4.091,00

  0,00 4.091

  0,00

  0,00

  1.467,00 00,00

  TAXA ACTIVITATS ESPORTIVES

  50.000,00 50.000,00 58.440,40

  56.053,20

  0,00 58.440

  0,00

  2.387,20

  50.858,50 2.387

  31300.1340. .

  0,00

  TAXA PER ÚS INSTAL·LACIONS

  7.000,00 7.000,00 6.109,15

  5.809,15

  0,00 6.109

  0,00

  300,00

  4.366,50 300

  31300.1900. .

  0,00

  Total C. Econòmica 313 : 57.000,00 57.000,00 64.549,55

  61.862,35

  0,00 64.549

  0,00

  2.687,20

  55.225,00 2.6870,00

  TAXA INSTAL.LACIONS CAN CALDERON

  15.000,00 15.000,00 28.875,99

  28.426,29

  0,00 28.875

  0,00

  449,70

  0,00 449

  31900.1610. .

  0,00

  Data d'Impressió: 03/03/2015 Pàg.: 2

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  124/336

  CONCEPTE

  Inicial Actual DR

  DR Nets

  Deutors I

  Modific.

  DR Anul.

  OI Dev. I

  C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec.

  DR Canc.

  Ajuntament de Viladecans - 2014

  Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 03/03/2015

  Total C. Econòmica 319 : 15.000,00 15.000,00 28.875,99

  28.426,29

  0,00 28.875

  0,00

  449,70

  0,00 4490,00

  Total C. Econòmica 31 : 83.000,00 83.000,00 97.516,54

  94.379,64

  0,00 97.516

  0,00

  3.136,90

  56.692,00 3.1360,00

  TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

  130.000,00 130.000,00 418.979,41

  416.641,31

  247.442,66 169.458

  0,00

  2.338,10

  0,00 260

  32100.1232. .

  0,00

  Total C. Econòmica 321 : 130.000,00 130.000,00 418.979,41

  416.641,31

  247.442,66 169.458

  0,00

  2.338,10

  0,00 2600,00

  TAXA ANUNCIS I PUBLICITAT

  15.000,00 15.000,00 23.122,43

  23.122,23

  0,00 23.122

  0,00

  0,20

  23.122,43 0

  32500.1112. .

  0,00

  TAXA PER EXPEDICIÓ DOCUMENTS

  80.000,00 80.000,00 205.737,73

  205.476,33

  2.309,70 203.166

  0,00

  261,40

  51.882,64 0

  32500.1900. .

  0,00

  Total C. Econòmica 325 : 95.000,00 95.000,00 228.860,16

  228.598,56

  2.309,70 226.289

  0,00

  261,60

  75.005,07 00,00

  TAXA RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA (C.A.)

  500,00 117.624,92 117.186,12

  117.186,12

  0,00 117.186

  117.124,92

  0,00

  117.124,92 0

  32600.1481. .

  0,00

  Total C. Econòmica 326 : 500,00 117.624,92 117.186,12

  117.186,12

  0,00 117.186

  117.124,92

  0,00

  117.124,92 00,00

  TAXA TINENÇA D'ANIMALS

  20.000,00 20.000,00 26.823,62

  26.737,52

  6.807,55 19.991

  0,00

  86,10

  138,92 61

  32900.1360. .

  0,00

  TAXA MERCAT MUNICIPAL

  19.070,00 19.070,00 28.222,48

  25.888,72

  2.333,76 23.554

  0,00

  2.333,76

  0,00 0

  32900.1615. .

  0,00

  TAXA PER OBERTURA ESTABLIMENTS300.000,00 300.000,00 469.407,06

  441.416,18121.113,12 330.607

  0,0027.990,88

  1.355,15 10.30432900.1820. .

  0,00

  Total C. Econòmica 329 : 339.070,00 339.070,00 524.453,16

  494.042,42

  130.254,43 374.154

  0,00

  30.410,74

  1.494,07 10.3660,00

  Total C. Econòmica 32 : 564.570,00 681.694,92 1.289.478,85

  1.256.468,41

  380.006,79 887.088

  117.124,92

  33.010,44

  193.624,06 10.6260,00

  Data d'Impressió: 03/03/2015 Pàg.: 3

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  125/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  126/336

  CONCEPTE

  Inicial Actual DR

  DR Nets

  Deutors I

  Modific.

  DR Anul.

  OI Dev. I

  C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec.

  DR Canc.

  Ajuntament de Viladecans - 2014

  Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 03/03/2015

  Total C. Econòmica 360 : 285.000,00 285.000,00 289.094,22

  289.094,22

  100.009,01 189.085

  0,00

  0,00

  189.085,21 00,00

  Total C. Econòmica 36 : 285.000,00 285.000,00 289.094,22

  289.094,22

  100.009,01 189.085

  0,00

  0,00

  189.085,21 00,00

  ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS (C.A.)

  5.000,00 26.990,70 22.590,70

  22.590,70

  21.026,69 1.564

  21.990,70

  0,00

  1.564,01 0

  38100.1510. .

  0,00

  OBRES CLAVEGUERAM A CÀRREC PARTICULA

  500,00 68.869,62 84.891,56

  65.461,06

  9.417,15 56.043

  68.369,62

  19.430,50

  0,00 0

  38101.1463. .

  0,00

  OBRES A CÀRREC DE PARTICULARS (C.A.)

  500,00 500,00 53.584,33

  53.584,33

  51.232,14 2.352

  0,00

  0,00

  2.352,19 0

  38101.1510. .

  0,00

  Total C. Econòmica 381 : 6.000,00 96.360,32 161.066,59

  141.636,09

  81.675,98 59.960

  90.360,32

  19.430,50

  3.916,20 00,00

  Total C. Econòmica 38 : 6.000,00 96.360,32 161.066,59

  141.636,09

  81.675,98 59.960

  90.360,32

  19.430,50

  3.916,20 00,00

  MULTES DE TRÀNSIT

  690.000,00 690.000,00 794.654,54

  794.654,54

  0,00 794.654

  0,00

  0,00

  794.654,54 0

  39100.1512. .

  0,00

  SANCIONS ADMINISTRATIVES

  80.000,00 80.000,00 92.067,53

  87.766,52

  61.132,84 27.379

  0,00

  3.401,01

  9.331,33 745

  39190.1512. .

  900,00

  Total C. Econòmica 391 : 770.000,00 770.000,00 886.722,07

  882.421,06

  61.132,84 822.033

  0,00

  3.401,01

  803.985,87 745900,00

  RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT

  60.000,00 60.000,00 69.535,79

  69.500,13

  0,00 69.535

  0,00

  35,66

  52.263,37 35

  39200.1511. .

  0,00

  Total C. Econòmica 392 : 60.000,00 60.000,00 69.535,79

  69.500,13

  0,00 69.535

  0,00

  35,66

  52.263,37 350,00

  INTERESSOS DE DEMORA

  44.870,00 44.870,00 136.219,98

  135.061,29

  0,47 136.219

  0,00

  1.158,69

  94.826,99 1.158

  39300.1511. .

  0,00

  Total C. Econòmica 393 : 44.870,00 44.870,00 136.219,98

  135.061,29

  0,47 136.219

  0,00

  1.158,69

  94.826,99 1.1580,00

  Data d'Impressió: 03/03/2015 Pàg.: 5

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  127/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  128/336

 • 8/18/2019 Jespergon 2016 TSGE Temari V2

  129/336

  CONCEPTE

  Inicial Actual DR

  DR Nets

  Deutors I

  Modific.

  DR Anul.

  OI Dev. I

  C. Econòmica C.Org. C.Prog. Espec.

  DR Canc.

  Ajuntament de Viladecans - 2014

  Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 03/03/2015

  A.M.B. COMPENS.INSTAL.LACIONS RESIDUS

  365.000,00 365.000,00 360.443,66

  360.443,66

  0,00 360.443

  0,00

  0,00

  360.443,66 0

  46401.1510. .

  0,00

  A.M.B. MEDI AMBIENT- RETORN CANON 15.000,00 15.000,00 17.211,1717.211,17 0,00 17.2110,00 0,00 17.211,17 046401.1900. . 0,00

  A.M.B. ACTUACIONS PAMMU 2012-2015

  0,00 230.000,00 650.000,00

  650.000,00

  0,00 650.000

  230.000,00

  0,00

  650.000,00 0

  46402.1900. .

  0,00

  TRANSF. AREA METROPOLITANA SERVEIS OCU

  0,00 159.546,99 159.546,99

  159.546,99

  147.528,72 12.018

  159.546,99

  0,00

  12.018,27 0

  46451.1613. .

  0,00

  Total C. Econòmica 464 : 380.000,00 769.546,99 1.187.201,82

  1.187.201,82

  147.528,72 1 .039.673

  389.546,99

  0,00

  1.039.673,10 00,00

  TRANSFERÈNCIES ENTITATS

  600,00 600,00 16.090,05

  16.090,05

  0,00 16.090

  0,00

  0,00

  16.090,05 0

  46600.1900. .

  0,00

  Total C. Econòmica 466 : 600,00 600,00 16.090,05

  16.090,05

  0,00 16.090

  0,00

  0,00

  16.090,05 00,00

  Total C. Econòmica 46 : 988.580,00 2.150.537,20 2.336.416,86

  2.336.416,86

  252.944,82 2 .083.472

  1.161.957,20

  0,00

  2.083.472,04 00,00

  APORTACIÓ D'EMPRESES PRIVADES

  600,00 9.600,00 13.640,85

  13.640,85

  0,00 13.640

  9.000,00

  0,00

  13.640,85 0

  47000.1200. .

  0,00

  APORTACIÓ PARTICULARS

  500,00 24.500,00 2.745,00

  2.745,00

  0,00 2.745

  24.000,00

  0,00

  2.745,00 0

  47000.1500. .

  0,00

  VILADECANS SOLIDARIA

  500,00 38.406,31 29.601,90

  29.601,90

  0,00 29.601

  37.906,31

  0,00

  29.601,90 0

  47000.1710. .

  0,00

  APORTACIÓ JUNTA CONSV. GABRIELISTES

  215.416,00 215.416,00 161.561,79

  161.561,79

  161.561,79 0

  0,00

  0,00

  0,00 0

  47001.1460. .

  0,00

  APORTACIÓ JUNTA CONSV. PARC ACTIV.

  144.483,00 144.483,00 198.175,10

  198.175,10

  78.280,02 119.895

  0,00

  0,00

  4.229,20 0

  47002.1460. .

  0,00

  Total C.