155
ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻓﻴﻜﺴﭽﺮ و ﺟﻴﮓ ﺁﻣﻮزش هﻨ ﺗﻠﺮاﻧﺴﻬﺎي ﺪﺳﻲ1 of 155 ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Jig & Fixture

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jig

Citation preview

Page 1: Jig & Fixture

آموزش جيگ و فيكسچر مبتني بر دسي تلرانسهاي هن

1 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 2: Jig & Fixture

تلرانسهاي بر مبتني فيكسچر و جيگ آموزش هندسي

فيكسچر و جيگ تعريف•CONCEPT)(طرح اوليه •فيكسچر و جيگ روي قطعه بر آزادي درجه 6گرفتن • مناسب بندي گيره•ADVANCED)(نهائي طرح •

2 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 3: Jig & Fixture

3 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 4: Jig & Fixture

4 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 5: Jig & Fixture

5 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 6: Jig & Fixture

6 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 7: Jig & Fixture

7 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 8: Jig & Fixture

8 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 9: Jig & Fixture

9 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 10: Jig & Fixture

10 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 11: Jig & Fixture

11 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 12: Jig & Fixture

12 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 13: Jig & Fixture

فيكسچر و جيگ تعريف يا و ماشينكاري براي آه توليدي عبارتست از ابزار جيگ : جيگ تعريف•

ميگيردمونتاژ قطعات مورد استفاده قرار جيگ مشخص توسط مسير يك و مونتاژ ابزار در ماشينكاري جيگهاي در •

.ميدهد را انجام ماشينكاري يا مونتاژ و عمليات شده و ابزار هدايت آزادي درجه 6 آه هستند توليدي هاي ها ابزار فيكسچر: فيكسچر تعريف•

و مونتاژ ماشينكاري عمليات بندي گيره و پس از آردهقطعه را محدود . ميشود انجام

برخور باالئي اهميت قطعه از توليد براي فيكسچر و جيگ پذيري تكرار•ميباشد دار

. قطعه باشدتلرانس ) 0.2-0.3 ( ميبايست توليدي هاي ساخت ابزار خطاي •

13 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 14: Jig & Fixture

CONCEPT)(طرح اوليه

: طرح اوليهتعريف• قطعه دهي موقعيت در آن نحوه آه است طرحي طرح اوليه

(LOCATING) قطعه بندي گيره و نحوه (CLAMPING) و مشخص شده در نقشه هندسي تلرانسهاي قطعه توسط توليدنحوه

.ميشودقطعه مشخص دهي موقعيت در آه مقاطعي تمامي طرح اوليه طراح ايندر •

را مشخص نموده و ميباشد ماشينكاري و سطوح بندي گيره.مينمايد تهيه بررسي براي آن را بعديتوسط نقشه دو

14 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 15: Jig & Fixture

ADVANCED)(نهائيطرح

:نهائي طرح تعريف • بعدي و سه بعدي دو هاي عبارتست از نقشه نهائي طرح •

تلرانسهاي و طراحي جزئيات در آن آه فيكسچر و جيگ آليه و خاص در نقشه مشخص شده و عمومي هندسي

مشخص تلرانس با مقدار نيز منفصله قطعات جزئيات . شده است

15 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 16: Jig & Fixture

قطعه آزادي درجه 6محور مختصات و 16 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 17: Jig & Fixture

فضا قطعه در آزادي درجه 6گرفتن

:ميباشد آزادي درجه 6 دارايهر قطعه •X,Y,Z محورهاي درراستا حرآت آزادي سه درجه •X,Y,Z محورهاي دوران حول آزادي سه درجه • آنترلي و توليدي هاي فيكسچر و جيگ طراحي براي•

محدود شود درستي قطعه به آزادي درجه 6 اين ميبايست . نمود آنترل و توليد بدرستي تا بتوان قطعه را

17 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 18: Jig & Fixture

قطعه آزادي درجه 6 گرفتن روشهاي

قطعه را محدود آزادي درجه 6 ميتوان طريق از سه •:نمود

سطح با استفاده از سه 1)سطح يك با استفاده از دو محور و 2)محور سطح و دو يك با استفاده از 3)

18 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 19: Jig & Fixture

قطعه با استفاده از سه سطح آزادي درجه 6گرفتن 19 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 20: Jig & Fixture

قطعه با استفاده از سه آزادي درجه 6گرفتن سطح

20 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 21: Jig & Fixture

قطعه با استفاده از سه سطح و آزادي درجه 6گرفتن مبنا هااولويت

21 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 22: Jig & Fixture

قطعه با استفاده از سه سطح و آزادي درجه 6گرفتن مبنا هااولويت

22 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 23: Jig & Fixture

: مبنا دوم باشد C مبنا صورتيكه در 23 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 24: Jig & Fixture

قطعه با استفاده از سه سطح و آزادي درجه 6گرفتن مبنا هااولويت

24 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 25: Jig & Fixture

قطعه با استفاده از قانون آزادي درجه 6گرفتن يك – دو –سه

25 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 26: Jig & Fixture

26 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 27: Jig & Fixture

موقعيت دهي صحيح توسط موقعيت (Datum Target)دهنده هاي نقطه اي

27 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 28: Jig & Fixture

موقعيت دهي صحيح توسط موقعيت (Datum Target)دهنده هاي نقطه اي

28 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 29: Jig & Fixture

موقعيت دهي صحيح توسط موقعيت دهنده هاي نقطه (Datum Target)اي

29 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 30: Jig & Fixture

موقعيت دهي صحيح توسط موقعيت دهنده هاي نقطه (Datum Target)اي

30 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 31: Jig & Fixture

قطعه با استفاده از سه آزادي درجه 6گرفتن سطح

31 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 32: Jig & Fixture

اوليه مورد استفاده در طرح هاي عالئم و نشانه

تماسيمشخصه سطح •(CONTACT SURFACE)

32 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 33: Jig & Fixture

مورد استفاده در طرح اوليه هاي عالئم و نشانه

سطح مبنا صورتيكهدر • سطح فرم دار با داراي

CURVE از آمتر ميليمتر باشد سطح 250 فيكسچر و جيگ مبنادر

مطابق با فرم دقيقا ميبايست ساخته ناميقطعه در حالت

.شود

33 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 34: Jig & Fixture

مورد استفاده در طرح اوليه هاي عالئم و نشانه

سطح مبنا صورتيكهدر • سطح فرم دار با داراي

CURVE از بيشتر ميليمتر باشد سطح 250 فيكسچر و جيگ مبنادر CONTACT از ميتواند

SURFACE تخت استفاده.نمود

34 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 35: Jig & Fixture

مورد استفاده در طرح اوليه هاي عالئم و نشانه

SET PLATEاستفاده از • ديواره دهي موقعيت براي•

SET PLATEقطعه ازميشوداستفاده

35 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 36: Jig & Fixture

مورد استفاده در طرح اوليه هاي عالئم و نشانه

قطعه ديواره دهي موقعيت براياستفاده SET PLATEاز

ميشود

36 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 37: Jig & Fixture

موقعيت دهنده هاي كمكي 37 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 38: Jig & Fixture

قابل ( موقعيت دهنده هاي كمكي )تنظيم

38 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 39: Jig & Fixture

قابل ( موقعيت دهنده هاي كمكي )تنظيم

39 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 40: Jig & Fixture

قابل ( موقعيت دهنده هاي كمكي )تنظيم

40 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 41: Jig & Fixture

موقعيت سوراخها نسبت به سه صفحه 41 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 42: Jig & Fixture

جيگ سوراخكاري نسبت به سه صفحه 42 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 43: Jig & Fixture

درجه آزادي با دو محور و يك سطح 6گرفتن 43 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 44: Jig & Fixture

طرفه و دو 4طراحي قطر پين هاي موقعيت دهنده طرفه

larityPerpendicuHoleWay TolMMCPIN .4 −=∅

⎟⎟⎟

⎜⎜⎜

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ +

−⎟⎠⎞

⎜⎝⎛+⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛×=∅

22.

2

2222 LTITdLTPIN Min

Diamond

: قطر پين منشوري از رابطه زير استفاده ميشود

:ازرابطه زير استفاده ميشود VCSميباشد براي بدست آوردن مقدار VCSقطر پين استوانه اي برابر

44 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 45: Jig & Fixture

سوراخ نسبت به دو محور و يك 4موقعيت سطح

45 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 46: Jig & Fixture

قطعه با استفاده از دو آزادي درجه 6گرفتن سطحيك محورو

46 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 47: Jig & Fixture

):چهار طرفه ( سوراخ يك توسط محور دهي موقعيت

قطعه توسط دهي موقعيت براي در دو حرآت آه محور يك

راستا به عنوان مثال :(X,Y) به راميگيرد

نمايش مقابل شكلصورت ميشودداده

47 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 48: Jig & Fixture

و متريال ماآزيمم سوراخ در حالت گيريمبنا RFS

48 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 49: Jig & Fixture

) دوطرفه( توسط محور سوراخدهي موقعيت

قطعه دهي موقعيت براي• دوران آه محور يكتوسط

به عنوان ميباشدحول محور به راميگيرد (X):مثال

نمايش مقابل شكلصورت ميشودداده

49 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 50: Jig & Fixture

و متريال ماآزيمم سوراخ در حالت گيريمبنا RFS

50 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 51: Jig & Fixture

سطحيك قطعه با استفاده از دو محور و آزادي درجه 6گرفتن

قطعه آزادي درجه 6 گرفتن براي• سطح يك از دو محور و ميتوان

:استفاده نمود قطعه آزادي سه درجه اينترتيببه •

سطح گرفته يكبا استفاده از . ميشود

محور يك توسط آزادي دو درجه •. ميشودگرفته

توسط محور آزادي درجه يكو •.ميشود دوم گرفته

51 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 52: Jig & Fixture

استوانه پين و منشوري پين52 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 53: Jig & Fixture

قطعه با دو محور آزادي درجه 6گرفتن : مثال:زير سطح قطعه يكو

53 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 54: Jig & Fixture

دومحور قطعه با استفاده از آزادي درجه 6گرفتن سطحويك

زير ازرابطه VCS بدست آوردن مقدار براي ميباشد VCS برابر اي استوانه پينقطر •:ميشود استفاده

: برابر اي استوانه پين قطر براينبنا •

larityPerpendicuHoleWay TolMMCPIN .4 −=∅

01.098.1902.020

.4

±=−=∅⇒

−=∅

pin

TolMMCPIN larityPerpendicuHoleWay

54 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 55: Jig & Fixture

سطحويك دومحور قطعه با استفاده از آزادي درجه 6گرفتن

:ميشود استفاده زير از رابطه منشوري پينقطر •

قطر سوراخ و مقدار مينيمم از منشوري پين محاسبه قطر براي بنابراين•:ميشود طرفه و دو طرفه استفاده 4 مبنا سوراخهاي محور تا محور تلرانس

⎟⎟⎟

⎜⎜⎜

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ +

−⎟⎠⎞

⎜⎝⎛+⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛×=∅

22.

2

2222 LTITdLTPIN Min

Diamond

01.096.19

25.15.0

220

25.12

222

±=∅

⎟⎟⎟

⎜⎜⎜

⎛−

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ +

−⎟⎠⎞

⎜⎝⎛+⎟

⎠⎞

⎜⎝⎛×=∅

PIN

PINDiamond

55 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 56: Jig & Fixture

دومحور قطعه با استفاده از آزادي درجه 6گرفتن سطحويك

56 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 57: Jig & Fixture

57 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 58: Jig & Fixture

58 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 59: Jig & Fixture

سطح و دو محوريك قطعه توسط دهي موقعيت59 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 60: Jig & Fixture

سوراخ نسبت به يك محور و دو 4موقعيت سطح

60 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 61: Jig & Fixture

جيگ سوراخكاري نسبت به يك محور و دو سطح

61 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 62: Jig & Fixture

محور و دو يك توسط دهي موقعيت سطح

با استفاده از سطح مبنا اول سه درجه •ميشود قطعه گرفته آزادي

ياسوراخ ( محوريكبا استفاده از •.ميشود گرفته آزاديدو درجه ) شفت

با استفاده از سطح مبنا دوم دوران حول •.ميشودگرفته ) شفتياسوراخ (محور

از جلوگيري براي مقابل شكلدر • ياسوراخ (دوران قطعه حول محور

متحرك صفحه يكاز ) شفت . ميشوداستفاده

62 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 63: Jig & Fixture

محور و دو سطح يك توسط دهي موقعيت 63 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 64: Jig & Fixture

محور و دو سطح يك توسط دهي موقعيت 64 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 65: Jig & Fixture

محور و دو سطح يك توسط دهي موقعيت 65 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 66: Jig & Fixture

66 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 67: Jig & Fixture

67 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 68: Jig & Fixture

68 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 69: Jig & Fixture

69 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 70: Jig & Fixture

70 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 71: Jig & Fixture

71 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 72: Jig & Fixture

72 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 73: Jig & Fixture

73 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 74: Jig & Fixture

74 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 75: Jig & Fixture

75 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 76: Jig & Fixture

76 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 77: Jig & Fixture

77 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 78: Jig & Fixture

78 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 79: Jig & Fixture

79 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 80: Jig & Fixture

80 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 81: Jig & Fixture

81 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 82: Jig & Fixture

82 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 83: Jig & Fixture

خارجي استوانه گرفتن محور

:ميشود گرفته زير روشهاي از يكي با استوانهمحور •بلوك Vاستفاده از 1)مرغكاستفاده از دو 2)گير خارج آلتاستفاده از 3)متحرك داخلياستفاده از مخروط 4)سوراخ سايز هم داخلي استوانهاستفاده از 5)

83 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 84: Jig & Fixture

بلوک ثابت و متحرک vاستفاده از 84 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 85: Jig & Fixture

85 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 86: Jig & Fixture

86 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 87: Jig & Fixture

87 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 88: Jig & Fixture

88 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 89: Jig & Fixture

89 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 90: Jig & Fixture

با استفاده از دو مرغك گرفتن محور 90 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 91: Jig & Fixture

استفاده از مخروط داخلی متحرک 91 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 92: Jig & Fixture

92 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 93: Jig & Fixture

گرفتن محور با استفاده از كلتهاي داخل و خارج گير

93 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 94: Jig & Fixture

انواع فشنگي 94 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 95: Jig & Fixture

خارجي استوانه گرفتن سطح

ميشود گرفته متعامد بلوك V با استفاده از استوانهسطح •

95 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 96: Jig & Fixture

داخلي استوانه گرفتن محور

:ميشود گرفته زير روشهاي از يكي با داخلي استوانهمحور •سوراخ سايز هم پيناستفاده از 1)مرغكاستفاده از دو 2)گير داخل آلتاستفاده از 3)متحرك خارجياستفاده از مخروط 4)

96 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 97: Jig & Fixture

داخلي استوانه گرفتن محور 97 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 98: Jig & Fixture

استفاده از سه نظام برای گرفتن محور استوانه 98 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 99: Jig & Fixture

استفاده از ديسک های قابل تنظيم و مرغک 99 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 100: Jig & Fixture

استفاده از ساچمه های قابل تنظيم و مرغک

100 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 101: Jig & Fixture

گرفتن محور هزار خار داخلي 101 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 102: Jig & Fixture

داخلي گرفتن محور مخروط 102 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 103: Jig & Fixture

خارجي گرفتن محور مخروط 103 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 104: Jig & Fixture

بندي گيره 104 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 105: Jig & Fixture

نحوه گيره بندي قطعه 105 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 106: Jig & Fixture

(Clamp)انواع گيره 106 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 107: Jig & Fixture

107 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 108: Jig & Fixture

(Clamp)انواع گيره

108 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 109: Jig & Fixture

(Clamp)انواع گيره

109 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 110: Jig & Fixture

(Clamp)انواع گيره

110 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 111: Jig & Fixture

(Clamp)انواع گيره

111 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 112: Jig & Fixture

112 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 113: Jig & Fixture

113 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 114: Jig & Fixture

گيره هاي موقعيت دهنده 114 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 115: Jig & Fixture

گيره هاي موقعيت دهنده 115 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 116: Jig & Fixture

گيره هاي موقعيت دهنده 116 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 117: Jig & Fixture

گيره هاي موقعيت دهنده 117 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 118: Jig & Fixture

گيره هاي موقعيت دهنده 118 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 119: Jig & Fixture

119 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 120: Jig & Fixture

120 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 121: Jig & Fixture

121 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 122: Jig & Fixture

122 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 123: Jig & Fixture

123 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 124: Jig & Fixture

124 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 125: Jig & Fixture

125 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 126: Jig & Fixture

126 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 127: Jig & Fixture

127 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 128: Jig & Fixture

128 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 129: Jig & Fixture

129 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 130: Jig & Fixture

بندي گيره130 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 131: Jig & Fixture

131 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 132: Jig & Fixture

132 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 133: Jig & Fixture

فنري بندي گيره 133 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 134: Jig & Fixture

قطعه بندي گيره نمايش 134 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 135: Jig & Fixture

قطعه در طرح اوليه بندي گيره نمايش

• نمايش برايدر طرح اوليه و درجيگ قطعه بندي گيره

نمايش شكل مطابق فيكسچر :ميشودداده

135 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 136: Jig & Fixture

در سطوح HELI COILاستفاده از آلومينيومي

136 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 137: Jig & Fixture

HELI COIL137 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 138: Jig & Fixture

138 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 139: Jig & Fixture

مبنا هاي ماشينكاري 139 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 140: Jig & Fixture

از مراجع معتبر گيريگزارش اندازه

ابزار آه ميباشد گزارشي معتبر گيري گزارش اندازه • از طرف موسسه گير و واحد اندازه گيري آالت اندازه و در رسيده تائيد به ساپكو آزمايشگاه يا استاندارد و

قرار داشته ساپكو شرآت همكار آزمايشگاههاي ليست .باشند

140 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 141: Jig & Fixture

141 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 142: Jig & Fixture

142 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 143: Jig & Fixture

143 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 144: Jig & Fixture

144 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 145: Jig & Fixture

145 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 146: Jig & Fixture

146 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 147: Jig & Fixture

147 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 148: Jig & Fixture

148 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 149: Jig & Fixture

149 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 150: Jig & Fixture

150 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 151: Jig & Fixture

151 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 152: Jig & Fixture

152 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 153: Jig & Fixture

153 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 154: Jig & Fixture

154 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20

Page 155: Jig & Fixture

155 of 155

ALIREZA OSHAGH OL HOSEINI 1385/03/20