20
23 OKTOBER 2015 HOTEL PROMENADE, KOTA KINABALU, SABAH DISampaikan OLEH : JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah Jkptg negeri sabah 1

JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

23 OKTOBER 2015

HOTEL PROMENADE, KOTA KINABALU, SABAH

DISampaikan OLEH :

JOSLIW BIN MATJUMPING

pengarah

Jkptg negeri sabah

1

Page 2: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

SKOP PEMBENTANGAN

2

LATAR BELAKANG

OBJEKTIF & FUNGSI/PERANAN JKPTG NEGERI SABAH

PENGURUSAN TANAH PERSEKUTUAN DI NEGERI SABAH

CABARAN JKPTG NEGERI SABAH

PERANAN UNIVERSITI AWAM

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN KE ARAH PENGURUSAN

TANAH NEGARA YANG TERBAIK

PENUTUP

Page 3: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

3

Jabatan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

(NRE)

Ditubuhkan pada

1 Jun 1997 (Sabah)

Pejabat : Aras, 2, Rumah Persekutuan, Kota Kinabalu

Page 4: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

“VISI”

Ke Arah Menerajui Pengurusan dan Pentadbiran

Tanah Kelas Pertama

“MISI”

Memberikan perkhidmatan profesional dan berintegriti

dalam pengurusan dan pentadbiran tanah sejajar

dengan Dasar Pembangunan Negara

“OBJEKTIF”

Memperkasa modal insan melalui budaya

pembelajaran berterusan ;

Menjadi pemangkin dan peneraju inovatif

pembaharuan pengurusan tanah ; dan

Mewujudkan perkongsian pintar antara Agensi.

4

Page 5: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

5

MENYELARAS DAN MEMANTAU PEROLEHAN TANAH OLEH KJP SEHINGGA DIKELUARKAN HAK MILIK

MENYELARAS URUSAN PEMBAYARAN CUKAI TAHUNAN BAGI TANAH MILIK

PTP DI NEGERI SABAH

MEMBERI KHIDMAT NASIHAT & BANTUAN KEPADA KJP DI SABAH MENGENAI HAL

EHWAL TANAH PERSEKUTUAN

MELAKSANAKAN LAWATAN TAPAK DAN MENYEDIAKAN LAPORAN TANAH BAGI

PENYEDIAAN KAD TANAH T284 DAN T283

MEMPROSES PERMOHONAN PENYEWAAN TANAH PERSEKUTUAN

URUS SETIA MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANTAUAN TANAH PERSEKUTUAN

(MJPTP) NEGERI SABAH

AHLI TETAP MESYUARAT MAJLIS TINDAKAN NEGERI (MTNg) SABAH

MENGURUSKAN URUSAN TUKAR GUNA DAN PELEPASAN TANAH PTP KEPADA

KEPADA KERAJAAN NEGERI SERTA MENYELARAS TINDAKAN

PENGUATKUASAAN TANAH MILIK PTP

Page 6: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

6

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

• Perlembagaan Persekutuan

• Sabah Land Ordinance (Cap 68) vs

Kanun Tanah Negara 1965

• Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP) 1957

• Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP)

• Pekeliling Ketua Pengarah Tanah & Galian

Persekutuan

“TAKRIF TANAH PERSEKUTUAN”

Kesemua tanah yang diperuntukkan bagi kegunaan

Kementerian/Jabatan Persekutuan (KJP) yang terdiri

daripada tanah milik, tanah rizab dan lain-lain

pegangan mengikut Akta Malaysia 1963

Page 7: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

7

2.

Hasil yang

maksima

1.

Penggunaan

tanah secara

maksima.

3.

Menyelenggara

tanah, bangunan

dan lain-lain

kemajuan di

atasnya.

5.

Mengawasi

pencerobohan

setinggan dan

mengambil langkah

penguatkuasaan /

pengusiran

setinggan.

4.

Menyelenggara

rekod tanah

dengan sempurna

dan kemaskini.

Page 8: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

8

MEMORANDUM JEMAAH MENTERI

(Keputusan Mesyuarat 8 November 2000)

Tanah

Persekutuan

dikawal dengan

lebih ketat oleh

KJP

Mendapatkan

peruntukan

mencukupi bagi

pemagaran dan

pengawalan tanah

Tanah yang tidak

diperlukan

dilepaskan kepada

Kerajaan Negeri

Page 9: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

9

Page 10: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

10

RINGKASAN REKOD TANAH PERSEKUTUAN DI NEGERI SABAH :

TANAH MILIK PERSEKUTUAN DI NEGERI SABAH

1. JUMLAH HAK MILIK TANAH PERSEKUTUAN 874 HAK MILIK

2. JUMLAH KELUASAN TANAH (EKAR) 26,180.18 EKAR

3. JUMLAH CUKAI TANAH TAHUNAN YANG

DIBAYAR KEPADA KERAJAAN NEGERI SABAH

RM 1.650 JUTA

SUMBER : SENARAI CUKAI PTP BERAKHIR MEI 2015

Page 11: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

11

SALAH SATU CARA UNTUK MENJANAKAN PENDAPATAN NEGARA, ADALAH

DENGAN MENYEWAKAN TANAH PERSEKUTUAN YANG TIDAK DIBANGUNKAN.

“PENYEWAAN”

Hartanah milik PTP boleh disewakan kepada

pihak yang layak dan berminat untuk tempoh tiga

(3) tahun bagi tujuan sementara dengan syarat-

syarat yang ditetapkan.

“PAJAKAN”

Hartanah milik PTP boleh dipajakkan kepada

pihak yang layak dan berminat untuk tempoh 3 –

99 tahun bagi tujuan lebih kekal dengan syarat-

syarat yang telah ditetapkan.

Page 12: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

12

TUJUAN

PENYEWAAN

DAN PAJAKAN

HASIL NEGARA

MEMBANTU

MENINGKATKAN

EKONOMI

SALAH SATU

KAEDAH

PENGAWALAN

TANAH

MENGELAKKAN

PENCEROBOHAN

MENJIMATKAN KOS

PEMANTAUAN DAN

PENYELENGGARAAN

TANAH

Page 13: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

13

Penyewaan Bagi

Mengeluarkan Hasil Pertanian Di Atas Tanah Persekutuan

Penyewaan Bagi

Mengeluarkan Hasil Kayu

Daripada Tanah Persekutuan

Penyewaan Bagi

Mengeluarkan Bahan Batuan

Daripada Tanah Persekutuan

Penyewaan Tanah

Persekutuan

Penyewaan Bangunan /

Ruang Bangunan Di Atas Tanah

Persekutuan

Page 14: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

14

Berdasarkan rekod Bahagian Hasil dan Penguatkuasaan (BPHP), JKPTG,

sebanyak 15 lot tapak tanah Persekutuan di Negeri Sabah disewakan

kepada individu dan syarikat dengan kadar sewa sebulan antara RM200.00

sehingga RM14,100.00.

Tujuan penyewaan adalah seperti Car Wash, tanaman kontan, tapak

pameran, tapak menjual kenderaan terpakai, kediaman dan lain-lain .

Berdasarkan Buku Anggaran Hasil Persekutuan Tahun 2015, jumlah hasil

daripada sewaan cukai tanah Persekutuan bagi seluruh Negara adalah

sebanyak RM 161 juta.

Page 15: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

15

BUSINESS IS NOT AS USUAL

KEKANGAN SUMBER MANUSIA

KEMAMPUAN LOGISTIK YANG TERHAD

PERBEZAAN KANUN TANAH NEGARA DAN

ORDINAN TANAH NEGERI SABAH

Page 16: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

16

Membantu Kerajaan menggubal polisi pentadbiran & pengurusan tanah yang bersifat terbuka

Engagement dengan Institut Latihan Awam (ILA) membentuk prosedur pengurusan tanah yang

komprehensif

Melahirkan modal insan yang pakar dalam pentadbiran & pengurusan Negara

Pemudahcara bagi mewujudkan sistem pengurusan tanah yang bersifat lean

Page 17: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

17

7 September 2015 :

YAB Perdana Menteri menyatakan bahawa

Kerajaan bersedia untuk memberikan kuasa

autonomi sepenuhnya kepada semua

Universiti Awam dari segi tadbir urus,

kewangan dan perjawatan.

….Majlis Bersama Warga Pendidikan Tinggi,

UPM..

Empowerment akan memberi kuasa kepada pihak Universiti

untuk menguruskan tanah melalui penyewaan ruang

pejabat, fasiliti, pembangunan hostel berkonsepkan

perhotelan dan lain-lain bagi menjana pendapatan kepada

pihak Universiti.

Page 18: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

18

Sistem Tadbir Urus Tanah Negara Yang Holistik

Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam pengurusan tanah

Pembangunan tanah yang teratur ke arah Wawasan 2020

Page 19: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

19

TANAH MERUPAKAN SUMBER ASLI YANG BERNILAI TINGGI KEPADA NEGARA. PENGURUSAN TANAH YANG MAMPAN DAN EFISIEN AKAN DAPAT DICAPAI MELALUI PENGGUBALAN DASAR DAN STRATEGI YANG SESUAI DENGAN KEHENDAK SEMASA. SATU POLISI TANAH YANG TERBUKA DAN LEAN SEPERTI NEGARA LAIN PERLU DIJADIKAN ROLE MODEL AGAR PEMBANGUNAN TANAH DAPAT DIOPTIMUMKAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Page 20: JOSLIW BIN MATJUMPING pengarah - ums.edu.my. Pembantangan En. Josliw Bin... · 5 menyelaras dan memantau perolehan tanah oleh kjp sehingga dikeluarkan hak milik menyelaras urusan

20