52
Penaung : Dato' Haji Norzam bin Mohd Nor Penasihat : Makhzan bin Mahyuddin Aminurrahim bin Mohamed Penyelaras : Wan Yusran Naim bin Wan Zainal Abidin Noreffendi bin Ab Halim Reka kulit : Disediakan oleh : Mazlina binti Mazlan Tajul Azhar bin Tajul Ariffin Asmahani binti Awang Diterbitkan oleh : Sektor Inovasi Maklumat dan Pembangunan Kepakaran Bahagian Pembangunan Organisasi

JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Senarai Agensi Sektor Awam

Citation preview

Page 1: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

Penaung :

Dato' Haji Norzam bin Mohd Nor

Penasihat :

Makhzan bin Mahyuddin

Aminurrahim bin Mohamed

Penyelaras :

Wan Yusran Naim bin Wan Zainal Abidin

Noreffendi bin Ab Halim

Reka kulit :

Disediakan oleh :

Mazlina binti Mazlan

Tajul Azhar bin Tajul Ariffin

Asmahani binti Awang

Diterbitkan oleh :

Sektor Inovasi Maklumat dan Pembangunan Kepakaran

Bahagian Pembangunan Organisasi

Page 2: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan keizinan-Nya, buku Senarai Agensi Sektor Awam terbitan 1 Januari 2013 ini dapat diterbitkan sebagai sumber rujukan pegawai-pegawai JPA amnya dan BPO khususnya. Sektor awam memainkan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif Kerajaan di bawah empat tiang utama agenda transformasi iaitu falsafah 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan, Program Transformasi Kerajaan (GTP), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan dua rancangan pembangunan lima tahun iaitu Rancangan Malaysia Ke-10 dan Rancangan Malaysia Ke-11. Dalam hal ini, pewujudan agensi-agensi sektor awam di peringkat Persekutuan dan Negeri bagi menjalankan pelbagai fungsi dan bidang tugas merupakan salah satu aspek kritikal bagi merealisasikan hasrat Kerajaan ini. Dokumen Senarai Agensi Sektor Awam ini mengandungi maklumat berkenaan senarai agensi-agensi sektor awam Malaysia di bawah Perkhidmatan Awam Persekutuan, Badan Berkanun Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan. Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pegawai-pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan urusan pemantapan sistem

penyampaian perkhidmatan awam.

DATO’ HAJI NORZAM BIN MOHD NOR Pengarah Bahagian Pembangunan Organisasi Jabatan Perkhidmatan Awam

KATA-KATA ALUAN

Page 3: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

Definisi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

Bilangan Agensi Sektor Awam Mengikut Jenis Agensi Kedudukan

5

Peratusan Agensi Sektor Awam Mengikut Jenis Agensi Kedudukan

6

Bilangan Agensi Sektor Awam Mengikut Kategori Pentadbiran Kedudukan

7

Peratusan Agensi Sektor Awam Mengikut Kategori Pentadbiran Kedudukan

7

Ringkasan Bilangan Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun dan

8

Ringkasan Bilangan Jabatan/Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan

Di Peringkat Negeri……………………………………………………………………………………….8

9

10

11

11

12

12

12

13

13

13

13

14

14

15

16

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar……………………………………………………………….

Kementerian Sumber Manusia………………………………………………….……………………

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air………………………………………………………

Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar………………………………………………………………………….

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi………………………………………………………………..

Kementerian Pelancongan…………………………………………………………………………………

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat……………………………………………

Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan……………………………………..

Kementerian Pengajian Tinggi……………………………………………...………………………

Kementerian Pengangkutan………………………………………………………………………………..

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri………………………………………………

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan…………………………………………………

Kementerian Pertahanan………………………………………………………………………………..

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani………………………………………………………………

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan……………………………………………………………..

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi………………………………………………………..

Kementerian Pelajaran……………………………………………………………………………………………..

Senarai Agensi Sektor Awam:

Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Persekutuan Kedudukan Pada 1 Januari 2013

Jabatan Perdana Menteri………………………………………………………………………………....

Kementerian Belia dan Sukan…………………………………………………………………………………………….

Kementerian Dalam Negeri………………………………………………………………….………

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah…………………………………………………

Kementerian Kerja Raya………………………………………………………………………………….

Kementerian Kesihatan………………………………………………………………………………….

Kementerian Kewangan……………………………………………………………………………………..

Kementerian Luar Negeri……………………………………………………………………………….

Pihak Berkuasa Tempatan Di Perkhidmatan Awam Persekutuan………………………………….

KANDUNGAN

Pada 1 Januari 2013…………………………………………………………………………………….

Pada 1 Januari 2013…………………………………………………………………………………….

Pada 1 Januari 2013…………………………………………………………………………………….

Pada 1 Januari 2013…………………………………………………………………………………….

Page 4: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

21

22

24

26

27

28

29

31

32

33

34

36

41

Pecahan Agensi Mengikut Sektor di BPO……………………………………………………………………..47

Perincian Pecahan Agensi Mengikut Sektor di BPO……………………………………………………………………..48

Sarawak…………………………………………………………………………………………..……..

Perak…………………………………………………………………………………………...………….

Perlis……………………………………………………………………………………………….…….

Pulau Pinang…………………………………………………………………………………..……..

Selangor…………………………………………………………………………………………....…

Terengganu………………………………………………………………………………….…………………

Sabah…………………………………………………………………………………………….…………..

Pahang………………………………………………………………………………...…………....…..

Senarai Agensi Sektor Awam:

Perkhidmatan Awam Negeri, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan

Pada 1 Januari 2013

Johor………………………………………………………………………………………….………………………….

Kedah………………………………………………………………………………………..…………...

Kelantan……………………………………………………………………………………………………………

Melaka…………………………………………………………………………………………………………………

Negeri Sembilan…………………………………………………………………………………………………………….

Page 5: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

DEFINISI

1.

a. Kementerian adalah organisasi yang diwujudkan untuk menggubal dasar,

merancang program-program dan melaksanakannya di bawah arahan dasar

seorang Menteri;

b. Ibu Pejabat Kementerian mengandungi Pejabat Menteri yang dianggotai

oleh Menteri, Ketua Setiausaha dan Ketua-Ketua Agensi di bawahnya;

c. Agensi-agensi Pelaksana adalah termasuk Jabatan-jabatan dan Badan-

badan Berkanun di bawah Kementerian; dan

d. Ketua Setiausaha Kementerian ialah jawatan Eksekutif Utama yang

mempunyai kuasa Pegawai Pengawal dan perlu memastikan urusan

perakaunan dan pengurusan Agensi-agensi Pelaksana di Kementerian

dilaksanakan dengan teratur.

2.

a. Kementerian Bersepadu: Kementerian Bersepadu ialah Kementerian di

mana unit/bahagian tidak mempunyai kuasa tersendiri dari segi urusan

pentadbiran, kewangan dan tidak memainkan peranan sebagai Pegawai

Pengawal di dalam urusan kewangan. Fungsi-fungsi tersebut adalah

dipusatkan di bawah Ketua Setiausaha Kementerian berkenaan.

Unit/Bahagian tersebut dikenali sebagai Unit, Bahagian atau Biro dan gelaran

Ketua Jabatan adalah Pengarah, Ketua Pengarah dan lain-lain. Contoh

Kementerian Bersepadu ialah Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar

Negeri dan Kementerian Pertahanan.

b. Kementerian Tidak Bersepadu: Kementerian Tidak Bersepadu ialah

Kementerian di mana salah satu unit/bahagiannya menjalankan fungsi-fungsi

bersendiri dari segi urusan pentadbiran, kewangan dan kakitangan dan Ketua

Unit/Bahagian tersebut merupakan Pegawai Pengawal dalam urusan

kewangannya. Oleh yang demikian unit/bahagian tersebut mempunyai

kumpulan kakitangan yang tertentu untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Sungguhpun begitu tanggungjawab secara amnya dalam fungsi-fungsi

tersebut adalah terletak kepada Ketua Setiausaha Kementerian.

Unit/bahagian tersebut dikenali sebagai Unit, Bahagian atau Biro dan gelaran

Ketua Jabatan dikenali sebagai Pengarah, Ketua Pengarah dan lain-lain.

Pada lazimnya unit/bahagian yang berkenaan adalah bertaraf Jabatan.

Contoh Kementerian Tidak Bersepadu ialah Kementerian Kewangan,

Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Sumber Manusia.

Mengikut Pekeliling Am Bil. 2/82:

Kementerian dibahagi kepada dua (2) jenis:

1

Page 6: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

3.

4.

5.

b. Pelaksanaan dasar atau program oleh Kerajaan lebih sesuai dijalankan oleh

Perbadanan Awam berbanding sebuah Jabatan. Ini kerana Perbadanan

Awam mempunyai fleksibiliti dalam melaksanakan fungsinya dan tidak terikat

dengan peraturan-peraturan pentadbiran Kerajaan yang biasanya perlu

dipatuhi oleh Jabatan-jabatan Kerajaan. Kelonggaran ini membolehkan ia

beroperasi seperti syarikat swasta.

Perbadanan-perbadanan Awam atau Agensi-agensi separa Kerajaan adalah

ditubuhkan di bawah undang-undang, sama ada diluluskan oleh Parlimen atau

Dewan Undangan Negeri. Misalnya Perbadanan Kemajuan Filem Nasional

Malaysia (FINAS) ialah sebuah Badan Berkanun Persekutuan (BBP) dan

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri ialah sebuah Badan Berkanun Negeri

(BBN).

JABATAN

Dari segi susunan pentadbiran, Jabatan adalah merupakan agensi pelaksana

bagi sebuah Kementerian atau Pentadbiran Negeri. Tugas Jabatan adalah

tertakluk kepada fungsi dan objektif Kementerian atau Pentadbiran Negeri. Ia

tertakluk kepada peraturan-peraturan dan arahan-arahan daripada Ketua

Setiausaha Kementerian atau Setiausaha Kerajaan Negeri. Di samping itu,

sebahagian Jabatan mempunyai akta dan ordinan yang perlu dikuatkuasakan

dan perlu merujuk kepada Ketua Setiausaha Kementerian atau/dan Setiausaha

Kerajaan Negeri untuk mendapatkan keputusan contoh jabatan ialah Jabatan

Pengangkutan Jalan (JPJ) dan Jabatan Perhutanan Negeri.

PERBADANAN AWAM

Tujuan penubuhan Perbadanan Awam adalah seperti berikut:

2

Page 7: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

6.

a. Badan-Badan Berkanun: Badan-Badan Berkanun adalah sebuah Agensi

Separuh Kerajaan yang ditubuhkan di bawah peruntukan sesebuah Akta

Parlimen atau Enakmen Dewan Undangan Negeri. Tujuan penubuhan Badan-

badan Berkanun adalah untuk memberi lebih fleksibiliti dalam operasinya.

Badan-badan Berkanun mendapat kuasa dari Akta/Enakmen-enakmen

berkenaan dan mempunyai badan pengurusnya sendiri yang digelar

Lembaga, Majlis atau lain-lain. Contoh Badan-badan Berkanun di peringkat

Persekutuan ialah Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA),

Lembaga Getah Malaysia (LGM) dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan

Pertanian Malaysia (MARDI). Manakala, di peringkat Negeri pula contohnya

ialah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri. Ada di antara Badan-badan

Berkanun ini dipanggil Perbadanan Awam (Public Corporations ) seperti

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri-Negeri (PKEN).

b. Badan-Badan Tidak Berkanun: Badan-badan Tidak Berkanun ialah Syarikat-

syarikat Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 (Akta 125).

Badan-badan ini berfungsi dan beroperasi sebagai sebuah syarikat

perniagaan tetapi masih hak milik Kerajaan. Terdapat juga syarikat induk

yang boleh menubuhkan anak-anak syarikat seperti Perbadanan Nasional

Berhad (PERNAS) dan anak syarikatnya seperti Pernas Properties Sdn. Bhd.

Pernas Trading Sdn. Bhd. dan Pernas Edar Sdn. Bhd.

7.

8.

Perbadanan awam adalah terbahagi kepada dua jenis:

PIHAK BERKUASA TEMPATAN/PENGUASA TEMPATAN

Pihak Berkuasa Tempatan/Penguasa-penguasa Tempatan adalah dikenali

sebagai Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah. Ia ditubuhkan di bawah Akta

Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) iaitu sebuah kanun yang digubal oleh

Kerajaan Persekutuan tetapi digunapakai oleh Kerajaan-kerajaan Negeri.

Bagi Sabah, Pihak Berkuasa Tempatannya adalah ditubuhkan berdasarkan

kepada Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan (Local Authority Ordinance) 1961

dan bagi Sarawak pula ialah Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan (Local Authority

Ordinance) 1955 (Pindaan 1999).

Pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan yang juga dikenali sebagai Kerajaan

Tempatan meliputi Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah.

Penentuan Taraf sesebuah Pihak Berkuasa Tempatan adalah berdasarkan

kepada kriteria-kriteria tertentu yang telah dikenal pasti oleh Kementerian

Perumahan Dan Kerajaan Tempatan dan dipersetujui bersama oleh Agensi

Pusat.

3

Page 8: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

9. Bagi maksud penyenaraian agensi sektor awam, panduan dari para 1 hingga 8

adalah terpakai dan mengambil kira agensi yang mempunyai jawatan

berdasarkan Skim Perkhidmatan Sektor Awam. Bagi agensi di luar sistem

saraan tetapi perjawatannya dirujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Awam, entiti

tersebut juga termasuk dalam senarai. Walau bagaimanapun, dokumen Senarai

Agensi Sektor Awam ini bukan satu-satunya sumber rujukan untuk menentukan

taraf sesebuah entiti sebagai agensi sektor awam atau tidak. Ini adalah kerana

terdapat agensi yang berada di luar kawalan Jabatan Perkhidmatan Awam sama

ada daripada segi urusan perjawatan mahupun saraannya.

SENARAI AGENSI SEKTOR AWAM

4

Page 9: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL. JENIS AGENSI BILANGAN

AGENSI

1 Perkhidmatan Awam Persekutuan (PAP) 145

2 Badan-Badan Berkanun Persekutuan (BBP) 87

3 Perkhidmatan Awam Negeri (PAN) 246

4 Badan-Badan Berkanun Negeri (BBN) 107

5 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 145

730

Badan-Badan Berkanun Negeri

Pihak Berkuasa Tempatan

BILANGAN AGENSI SEKTOR AWAM MENGIKUT JENIS AGENSI

KEDUDUKAN PADA 1 JANUARI 2013

PERATUSAN AGENSI SEKTOR AWAM MENGIKUT JENIS AGENSI

KEDUDUKAN PADA 1 JANUARI 2013

JUMLAH AGENSI

PAP 20%

BBP 12%

PAN 34%

BBN 14%

PBT 20%

5

Page 10: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL. KATEGORI PENTADBIRAN BILANGAN

AGENSI

1 Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 233

2 Pentadbiran Kerajaan Negeri di Semenanjung 346

3 Pentadbiran Kerajaan Negeri di Sabah 75

4 Pentadbiran Kerajaan Negeri di Sarawak 76

730

BILANGAN AGENSI SEKTOR AWAM MENGIKUT KATEGORI PENTADBIRAN

KEDUDUKAN PADA 1 JANUARI 2013

PERATUSAN AGENSI SEKTOR AWAM MENGIKUT KATEGORI PENTADBIRAN

KEDUDUKAN PADA 1 JANUARI 2013

JUMLAH AGENSI

Pentadbiran Kerajaan

Persekutuan 31.9%

Pentadbiran Kerajaan Negeri di Semenanjung

47.4%

Pentadbiran Kerajaan Negeri

di Sabah 10.3%

Pentadbiran Kerajaan Negeri

di Sarawak 10.4%

6

Page 11: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

1 JABATAN PERDANA MENTERI 41 5 0 46

2 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 4 4 0 8

3 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 8 0 0 8

4KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN

WILAYAH4 6 0 10

5 KEMENTERIAN KERJA RAYA 2 2 0 4

6 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1 1 0 2

7 KEMENTERIAN KEWANGAN 4 2 0 6

8 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 3 0 0 3

9 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 2 0 3

10 KEMENTERIAN PELANCONGAN 1 1 0 2

11KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,

KELUARGA DAN MASYARAKAT5 1 0 6

12KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN

KEBUDAYAAN 13 5 0 18

13 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 1 25 0 26

14 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 5 7 0 12

15KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA

DAN INDUSTRI 1 4 0 5

16KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN 1 3 0 4

17 KEMENTERIAN PERTAHANAN 3 0 0 3

18KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS

TANI 4 7 0 11

19KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN

TEMPATAN 7 1 0 8

20KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN

DAN KOMODITI 1 6 0 7

21 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 9 1 0 10

22KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM

SEKITAR 12 1 0 13

23 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 10 1 0 11

24KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN

AIR 2 0 0 2

25KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN

KESEJAHTERAAN BANDAR2 2 1 5

145 87 1 233JUMLAH

RINGKASAN BILANGAN KEMENTERIAN/JABATAN/BADAN BERKANUN DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

DI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN KEDUDUKAN PADA 1 JANUARI 2013

BIL. AGENSIKEM./

JABATAN

BADAN

BERKANUN

PIHAK

BERKUASA

TEMPATAN

JUMLAH

7

Page 12: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

1 JOHOR 18 5 15 38

2 KEDAH 16 7 11 34

3 KELANTAN 17 7 12 36

4 MELAKA 15 9 4 28

5 NEGERI SEMBILAN 15 5 8 28

6 PAHANG 17 9 11 37

7 PERAK 16 7 15 38

8 PERLIS 14 4 1 19

9 PULAU PINANG 16 5 2 23

10 SELANGOR 16 6 12 34

11 TERENGGANU 17 7 7 31

12 SABAH 39 14 22 75

13 SARAWAK 30 22 24 76

246 107 144 497JUMLAH

RINGKASAN BILANGAN JABATAN/BADAN BERKANUN DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

DI PERINGKAT NEGERI KEDUDUKAN PADA 1 JANUARI 2013

BIL. AGENSIPERKHIDMATAN

AWAM NEGERI

BADAN

BERKANUN

NEGERI

PIHAK

BERKUASA

TEMPATAN

JUMLAH

8

Page 13: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

JABATAN PERDANA MENTERI

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 JABATAN PERDANA MENTERI

2 BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH (BPH)

3 BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)

4PERUNTUKAN DIRAJA BAGI SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG (ISTANA

NEGARA)

5 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (JPA)

6 JABATAN AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (JAWI)

7 JABATAN AUDIT NEGARA (JAN)

8 JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)

9 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA

10 JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL (JPNIN)

11 JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI (JAWHAR)

12 PARLIMEN MALAYSIA

13 PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

14 PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA (PPMBR)

15 PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH

16 PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SARAWAK

17 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (SPA)

18 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN (SPP)

19 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA (SPR)

21 UNIT PERANCANG EKONOMI (EPU)

22 UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN (ICU)

23 UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA (UKAS)

24 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM)

25 BAHAGIAN PENYELIDIKAN

26 BAHAGIAN HAL EHWAL PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (BHEPM)

27 BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU)

28 BIRO TATANEGARA (BTN)

29 INSTITUT LATIHAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (ILKAP)

30 JABATAN INSOLVENSI MALAYSIA

SENARAI AGENSI SEKTOR AWAM MENGIKUT KEMENTERIAN, JABATAN,

BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

PADA 1 JANUARI 2013

9

Page 14: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

31 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

32 JABATAN PEGUAM NEGARA

33 JABATAN BANTUAN GUAMAN (JBG)

34 MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN

35 MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)

36 PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN

37 PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN (KPKK)

38 SURUHANJAYA PELANTIKAN KEHAKIMAN (SPK)

39 SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA (SPRM)

40 UNIT PERLINDUNGAN SAKSI (UPS)

41 LEMBAGA PENASIHAT

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN MALAYSIA (FELDA)

2 LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH PULAU PINANG (PERDA)

3 MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAWIP)

4 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM DARAT (SPAD)

5 SURUHANJAYA INTEGRITI AGENSI PENGUATKUASAAN (SIAP)

JUMLAH : 46

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

2 JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGARA (JBSN)

3 PEJABAT PENDAFTAR PERTUBUHAN BELIA

4 PEJABAT PESURUHJAYA SUKAN

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA (IPPBM)

2 MAJLIS SUKAN NEGARA (MSN)

3 PERBADANAN STADIUM MERDEKA

4 INSTITUT SUKAN NEGARA

JUMLAH : 8

10

Page 15: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BIL KEMENTERIAN/JABATAN

1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI MALAYSIA

2 AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN (AADK)

3 JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA

4 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA (JPN)

5 JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN MALAYSIA (JPPM)

6 JABATAN PENJARA MALAYSIA

7 JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA (JPAM)

8 POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

JUMLAH : 8

KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

BIL KEMENTERIAN/JABATAN

1 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

2 INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA)

3 JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI MALAYSIA (JAKOA)

4 JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)

2 LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR)

3 LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH (KETENGAH)

4 LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)

5 MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA)

6 PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH (RISDA)

JUMLAH : 10

11

Page 16: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

KEMENTERIAN KERJA RAYA

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN KERJA RAYA

2 JABATAN KERJA RAYA (JKR)

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM)

2 LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB)

JUMLAH : 4

KEMENTERIAN KESIHATAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN KESIHATAN

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA

JUMLAH : 2

KEMENTERIAN KEWANGAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN KEWANGAN

2 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

3 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (KDRM)

4 JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDNM)

2 LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)

JUMLAH : 6

12

Page 17: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN LUAR NEGERI MALAYSIA

2 INSTITUT DIPLOMASI DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI (IDHL)

3 PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN (SEARCCT)

JUMLAH : 3

KEMENTERIAN PELAJARAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PELAJARAN

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP)

2 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MPM)

JUMLAH : 3

KEMENTERIAN PELANCONGAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PELANCONGAN MALAYSIA

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA

JUMLAH : 2

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

2 INSTITUT SOSIAL MALAYSIA

3INSTITUT PENGUPAYAAN WANITA BAGI ANGGOTA PERGERAKAN NEGARA-NEGARA

BERKECUALI (NAM), (NIEW)

4 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

5 JABATAN PEMBANGUNAN WANITA

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA (LPPKN)

JUMLAH : 6

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

13

Page 18: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI, KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

2 JABATAN FILEM NEGARA MALAYSIA

3 JABATAN HAL EHWAL KHAS (JASA)

4 JABATAN PENERANGAN MALAYSIA

5 JABATAN PENYIARAN MALAYSIA

6 JABATAN PERPUSTAKAAN MALAYSIA

7 JABATAN MUZIUM MALAYSIA

8 JABATAN WARISAN NEGARA

9 JABATAN ARKIB NEGARA

10 JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA

11 INSTITUT PENYIARAN DAN PENERANGAN TUN ABDUL RAZAK (IPPTAR)

12 JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (JPDP)

13 ISTANA BUDAYA

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASWARA)

2 BALAI SENI LUKIS NEGARA (BSLN)

3 PERTUBUHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA (BERNAMA)

4 PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (FINAS)

5 PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTANGAN MALAYSIA (PKKM)

JUMLAH : 18

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)

2 PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM)

3 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (HUSM)

4 PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM)

5 PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)

6 UNIVERSITI MALAYA (UM)

7 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)

8 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)

14

Page 19: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

9 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

10 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)

11 UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)

12 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)

13 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

14 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)

15 UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

16 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)

17 UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA)

18 UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)

19 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)

20 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)

21 UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)

22 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

23 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)

24 UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)

25 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

JUMLAH : 26

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

2 JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA

3 JABATAN LAUT MALAYSIA

4 JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA

5 JABATAN PENGANGKUTAN JALAN

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (MIROS)

2 LEMBAGA PELABUHAN BINTULU

3 LEMBAGA PELABUHAN JOHOR

4 LEMBAGA PELABUHAN KELANG

5 LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN

15

Page 20: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

6 PERBADANAN ASET KERETAPI

7 SURUHANJAYA PELABUHAN PULAU PINANG

JUMLAH : 12

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI MALAYSIA (MITI)

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA (MIDA)

2 PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)

3 PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)

4 PERBADANAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (SMIDEC)

JUMLAH : 5

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

MALAYSIA

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 MAKTAB KOPERASI MALAYSIA (MKM)

2 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)

3 SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA (SPM)

JUMLAH : 4

KEMENTERIAN PERTAHANAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PERTAHANAN

2 JABATAN HAL EHWAL VETERAN (JHEV)

3 JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA (JLKN)

JUMLAH : 3

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN

MALAYSIA

16

Page 21: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

2 JABATAN PERIKANAN MALAYSIA

3 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

4 JABATAN PERTANIAN MALAYSIA

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI)

2 LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)

3 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)

4 LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA (MADA)

5 LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA)

6 LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA (LPNM)

7 LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG (LPP)

JUMLAH : 11

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

2 JABATAN KERAJAAN TEMPATAN

3 JABATAN LANDSKAP NEGARA

4 JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA

5 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

6 JABATAN PERUMAHAN NEGARA

7 JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA DAN PEMBERSIHAN AWAM

JUMLAH : 8

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

17

Page 22: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

KEMENTERIAN PERUSAHAAN, PERLADANGAN DAN KOMODITI

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)

2 LEMBAGA KOKO MALAYSIA (LKM)

3 LEMBAGA LADA MALAYSIA (MPB)

4 LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB)

5 LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MTIB)

6 LEMBAGA KENAF DAN TEMBAKAU NEGARA (LKTN)

JUMLAH : 7

KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

2 AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA)

3 AGENSI ANGKASA NEGARA (AAN)

4 AGENSI REMOTE SENSING MALAYSIA (MACRES)

5 JABATAN KIMIA MALAYSIA

6 JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA (JMM)

7 JABATAN STANDARD MALAYSIA

8 LEMBAGA PELESENAN TENAGA ATOM (LPTA)

9 PUSAT SAINS NEGARA (PSN)

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 AKADEMI SAINS MALAYSIA (ASM)

JUMLAH : 10

18

Page 23: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

2 INSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA (NAHRIM)

3 INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)

4 JABATAN ALAM SEKITAR (JAS)

5 JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN (JKPTG)

6 JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (JMG)

7 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (JPS)

8 JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA (JPSM)

9 JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)

10 JABATAN TAMAN LAUT MALAYSIA (JTLM)

11 JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)

12 JABATAN BIOKESELAMATAN

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)

JUMLAH : 13

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

2 JABATAN HAL EHWAL KESATUAN SEKERJA

3 JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA

4 JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

5 JABATAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN

6 JABATAN TENAGA KERJA SEMENANJUNG MALAYSIA

7 JABATAN TENAGA KERJA SABAH

8 JABATAN TENAGA KERJA SARAWAK

9 JABATAN TENAGA MANUSIA

10 MAHKAMAH PERUSAHAAN

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)

JUMLAH : 11

19

Page 24: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

BIL KEMENTERIAN/JABATAN

1 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

2 JABATAN PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN

JUMLAH : 2

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

BIL PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

1 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

2 PEJABAT TANAH DAN GALIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (PTG WP)

BIL BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN

1 PERBADANAN LABUAN (PL)

2 PERBADANAN PUTRAJAYA (PPJ)

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL)

JUMLAH : 5

20

Page 25: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

JOHOR

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

2 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI JOHOR

3 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI JOHOR

4 JABATAN KERJA RAYA NEGERI JOHOR

5 JABATAN MUFTI NEGERI JOHOR

6 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI JOHOR

7 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI JOHOR

8 JABATAN PERHUTANAN NEGERI JOHOR

9 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI JOHOR

10 JABATAN PERTANIAN NEGERI JOHOR

11 MUZIUM DIRAJA ISTANA BESAR JOHOR

12 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI JOHOR

13 PEJABAT KEBUN BUNGA KERAJAAN NEGERI JOHOR

14 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI JOHOR

15 PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR

16 PERUNTUKAN DIRAJA

17 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI JOHOR

18 PEJABAT-PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI JOHOR

18.1- PEJABAT DAERAH BATU PAHAT

18.3- PEJABAT DAERAH KLUANG

18.4- PEJABAT DAERAH KOTA TINGGI

18.5- PEJABAT DAERAH KULAIJAYA

18.6- PEJABAT DAERAH LEDANG

18.7- PEJABAT DAERAH MERSING

18.8- PEJABAT DAERAH MUAR

18.9- PEJABAT DAERAH PONTIAN

18.10- PEJABAT DAERAH SEGAMAT

18.11- PEJABAT TANAH BATU PAHAT

18.12- PEJABAT TANAH JOHOR BAHRU

18.13- PEJABAT TANAH KLUANG

18.14- PEJABAT TANAH KOTA TINGGI

18.15- PEJABAT TANAH KULAIJAYA

SENARAI AGENSI SEKTOR AWAM PERKHIDMATAN AWAM NEGERI, BADAN BERKANUN

NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

PADA 1 JANUARI 2013

21

Page 26: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

18.13- PEJABAT TANAH LEDANG

18.17- PEJABAT TANAH MERSING

18.18- PEJABAT TANAH MUAR

18.19- PEJABAT TANAH PONTIAN

18.20- PEJABAT TANAH SEGAMAT

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

2 PERBADANAN ISLAM JOHOR

3 PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI JOHOR (PKENJ)

4 YAYASAN PELAJARAN JOHOR

5 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI JOHOR

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

2 MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT

3 MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU TENGAH

4 MAJLIS PERBANDARAN KLUANG

5 MAJLIS PERBANDARAN KULAI

6 MAJLIS PERBANDARAN MUAR

7 MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG

8 MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI

9 MAJLIS DAERAH LABIS

10 MAJLIS DAERAH MERSING

11 MAJLIS DAERAH PONTIAN

12 MAJLIS DAERAH SEGAMAT

13 MAJLIS DAERAH SIMPANG RENGGAM

14 MAJLIS DAERAH TANGKAK

15 MAJLIS DAERAH YONG PENG

JUMLAH : 38

KEDAH

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 PEJABAT KDYMM TUANKU SULTAN KEDAH DARUL AMAN

2 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH

3 PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH

4 JABATAN MUFTI NEGERI KEDAH

22

Page 27: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

5 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH

6 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI KEDAH

7 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI KEDAH

8 PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI KEDAH

9 JABATAN KERJA RAYA NEGERI KEDAH

10 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI KEDAH

11 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KEDAH

12 JABATAN PERTANIAN NEGERI KEDAH

13 JABATAN PERHUTANAN NEGERI KEDAH

14 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI KEDAH

15 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH

16 PEJABAT-PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI KEDAH

16.1- PEJABAT DAERAH BALING

16.2- PEJABAT DAERAH KOTA SETAR

16.3- PEJABAT DAERAH KUALA MUDA

16.4- PEJABAT DAERAH KUBANG PASU

16.5- PEJABAT DAERAH KULIM

16.6- PEJABAT DAERAH DAN TANAH BANDAR BAHARU

16.7- PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI

16.8- PEJABAT DAERAH DAN TANAH PADANG TERAP

16.9- PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENDANG

16.10- PEJABAT DAERAH DAN TANAH POKOK SENA

16.11- PEJABAT DAERAH DAN TANAH SIK

16.12- PEJABAT DAERAH DAN TANAH YAN

16.13- PEJABAT TANAH BALING

16.14- PEJABAT TANAH KOTA SETAR

16.15- PEJABAT TANAH KUALA MUDA

16.16- PEJABAT TANAH KUBANG PASU

16.17- PEJABAT TANAH KULIM

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH

2 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI KEDAH (PKNK)

3 LEMBAGA SUMBER AIR NEGERI KEDAH

4 LEMBAGA KEMAJUAN PENANAM-PENANAM PADI KEDAH

5 LEMBAGA MUZIUM NEGERI KEDAH

23

Page 28: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

6 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI KEDAH

7 LEMBAGA MAKTAB MAHMUD NEGERI KEDAH

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS BANDARAYA ALOR STAR

2 MAJLIS PERBANDARAN SUNGAI PETANI

3 MAJLIS PERBANDARAN KULIM

4 MAJLIS PERBANDARAN LANGKAWI

5 MAJLIS DAERAH BALING

6 MAJLIS DAERAH BANDAR BAHARU

7 MAJLIS DAERAH KUBANG PASU

8 MAJLIS DAERAH PADANG TERAP

9 MAJLIS DAERAH SIK

10 MAJLIS DAERAH PENDANG

11 MAJLIS DAERAH YAN

JUMLAH : 34

KELANTAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KELANTAN

2 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KELANTAN

3 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI KELANTAN

4 JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

5 JABATAN MUFTI NEGERI KELANTAN

6 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KELANTAN

7 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI KELANTAN

8 JABATAN PERHUTANAN NEGERI KELANTAN

9 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI KELANTAN

10 JABATAN PERTANIAN NEGERI KELANTAN

11 PEJABAT KEWANGAN NEGERI KELANTAN

12 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KELANTAN

13 PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI KELANTAN

14 PEJABAT SULTAN KELANTAN

15 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI KELANTAN

16 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN

24

Page 29: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

17 PEJABAT-PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI KELANTAN

17.1- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN BACHOK

17.2- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN GUA MUSANG

17.3- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN JELI

17.4- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN KOTA BHARU

17.5- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN KUALA KRAI

17.6- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN MACHANG

17.7- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN PASIR MAS

17.8- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN PASIR PUTEH

17.9- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN TANAH MERAH

17.10- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN TUMPAT

17.11- PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN KECIL LOJING

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

2 YAYASAN ISLAM KELANTAN

3 PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD NEGERI KELANTAN (PKINK)

4 YAYASAN KELANTAN DARUL NAIM

5 PERBADANAN STADIUM KELANTAN

6 PERBADANAN MUZIUM NEGERI KELANTAN

7 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI KELANTAN

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU BANDAR RAYA ISLAM

2 MAJLIS DAERAH BACHOK

3 MAJLIS DAERAH DABONG

4 MAJLIS DAERAH GUA MUSANG

5 MAJLIS DAERAH JELI

6 MAJLIS DAERAH KETEREH

7 MAJLIS DAERAH KUALA KRAI

8 MAJLIS DAERAH MACHANG

9 MAJLIS DAERAH PASIR MAS

10 MAJLIS DAERAH PASIR PUTEH

11 MAJLIS DAERAH TANAH MERAH

12 MAJLIS DAERAH TUMPAT

JUMLAH : 36

25

Page 30: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

MELAKA

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 PEJABAT T.Y.T YANG DIPERTUA NEGERI MELAKA

2 JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA

3 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI MELAKA

4 JABATAN KERJA RAYA NEGERI MELAKA

5 JABATAN KETUA MENTERI MELAKA

6 JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA

7 JABATAN MUFTI NEGERI MELAKA

8 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI MELAKA

9 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI MELAKA

10 JABATAN PERHUTANAN NEGERI MELAKA

11 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI MELAKA

12 JABATAN PERTANIAN NEGERI MELAKA

13 MAHKAMAH SYARIAH NEGERI MELAKA

14 PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI MELAKA

15 PEJABAT-PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI MELAKA

15.1- PEJABAT DAERAH DAN TANAH ALOR GAJAH

15.2- PEJABAT DAERAH DAN TANAH JASIN

15.3- PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKA

2 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA (PKNM)

3 PERBADANAN KEMAJUAN TANAH ADAT MELAKA (PERTAM)

4 PERBADANAN HANG TUAH JAYA

5 YAYASAN MELAKA

6 LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA

7 PERBADANAN MUZIUM NEGERI MELAKA

8 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI MELAKA

9 PERBADANAN STADIUM MELAKA

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH

2 MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH

3 MAJLIS PERBANDARAN JASIN

4 MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA

JUMLAH : 28

26

Page 31: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

NEGERI SEMBILAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1PEJABAT PADUKA SERI TUANKU YANG DIPERTUAN BESAR NEGERI SEMBILAN DAN BALAI-

BALAI UNDANG/ TUNKU BESAR TAMPIN

2 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

3 PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI SEMBILAN

4 JABATAN MUFTI NEGERI SEMBILAN

5 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN

6 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SEMBILAN

7 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN

8 JABATAN KERJA RAYA NEGERI SEMBILAN

9 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI SEMBILAN

10 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SEMBILAN

11 JABATAN PERTANIAN NEGERI SEMBILAN

12 JABATAN PERHUTANAN NEGERI SEMBILAN

13 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SEMBILAN

14 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SEMBILAN

15 PEJABAT-PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI SEMBILAN

15.1- PEJABAT DAERAH DAN TANAH GEMAS

15.2- PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU

15.3- PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL

15.4- PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH

15.5- PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON

15.6- PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU

15.7- PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN

15.8- PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN

2 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI NEGERI SEMBILAN (PKNNS)

3 YAYASAN NEGERI SEMBILAN

4 LEMBAGA MUZIUM NEGERI SEMBILAN

5 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SEMBILAN

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

2 MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON

3 MAJLIS PERBANDARAN NILAI

27

Page 32: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

4 MAJLIS DAERAH JELEBU

5 MAJLIS DAERAH JEMPOL

6 MAJLIS DAERAH KUALA PILAH

7 MAJLIS DAERAH REMBAU

8 MAJLIS DAERAH TAMPIN

JUMLAH : 28

PAHANG

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 PERUNTUKAN DIRAJA

2 PEJABAT KDYMM SULTAN PAHANG

3 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PAHANG

4 PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI PAHANG

5 JABATAN MUFTI NEGERI PAHANG

6 JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PAHANG

7 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PAHANG

8 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PAHANG

9 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PAHANG

10 JABATAN KERJA RAYA NEGERI PAHANG

11 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI PAHANG

12 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PAHANG

13 JABATAN PERTANIAN NEGERI PAHANG

14 JABATAN PERHUTANAN NEGERI PAHANG

15 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PAHANG

16 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PAHANG

17 PEJABAT-PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI PAHANG

17.1- PEJABAT DAERAH DAN TANAH BENTONG

17.2- PEJABAT DAERAH DAN TANAH BERA

17.3- PEJABAT DAERAH DAN TANAH CAMERON HIGHLANDS

17.4- PEJABAT DAERAH DAN TANAH JERANTUT

17.5- PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN

17.6- PEJABAT DAERAH DAN TANAH LIPIS

17.7- PEJABAT DAERAH DAN TANAH MARAN

17.8- PEJABAT DAERAH DAN TANAH PEKAN

17.9- PEJABAT DAERAH DAN TANAH RAUB

17.10- PEJABAT DAERAH DAN TANAH ROMPIN

17.11- PEJABAT DAERAH DAN TANAH TEMERLOH

28

Page 33: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG

2 PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PAHANG (PKNP)

3 YAYASAN PAHANG

4 LEMBAGA KEMAJUAN PERUSAHAAN PERTANIAN NEGERI PAHANG

5 PERBADANAN KEMAJUAN BUKIT FRASER

6 LEMBAGA PEMBANGUNAN TIOMAN

7 PERBADANAN STADIUM DARUL MAKMUR

8 LEMBAGA MUZIUM NEGERI PAHANG

9 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PAHANG

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS PERBANDARAN KUANTAN

2 MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH

3 MAJLIS PERBANDARAN BENTONG

4 MAJLIS DAERAH BERA

5 MAJLIS DAERAH CAMERON HIGHLANDS

6 MAJLIS DAERAH JERANTUT

7 MAJLIS DAERAH LIPIS

8 MAJLIS DAERAH MARAN

9 MAJLIS DAERAH PEKAN

10 MAJLIS DAERAH RAUB

11 MAJLIS DAERAH ROMPIN

JUMLAH : 37

PERAK

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 PERUNTUKAN DIRAJA BAGI DYMM SULTAN PERAK (ISTANA)

2 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK

3 PEJABAT KEWANGAN NEGERI PERAK

4 JABATAN MUFTI NEGERI PERAK

5 JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PERAK

6 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PERAK

7 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK

8 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PERAK

9 JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK

10 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PERAK

29

Page 34: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

11 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PERAK

12 JABATAN PERTANIAN NEGERI PERAK

13 JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERAK

14 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERAK

15 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERAK

16 PEJABAT-PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI PERAK

16.1- PEJABAT DAERAH DAN TANAH BATANG PADANG

16.2- PEJABAT DAERAH DAN TANAH HILIR PERAK

16.3- PEJABAT DAERAH DAN TANAH HULU PERAK

16.4- PEJABAT DAERAH DAN TANAH KERIAN

16.5- PEJABAT DAERAH DAN TANAH KINTA

16.6- PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA KANGSAR

16.7- PEJABAT DAERAH DAN TANAH LARUT MATANG DAN SELAMA

16.8- PEJABAT DAERAH DAN TANAH MANJUNG

16.9- PEJABAT DAERAH DAN TANAH KAMPAR

16.10- PEJABAT DAERAH DAN TANAH PERAK TENGAH

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU PERAK

2 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI PERAK (PKNPK)

3 YAYASAN PERAK

4 LEMBAGA AIR PERAK

5 PERBADANAN PEMBANGUNAN PERTANIAN NEGERI PERAK

6 PERBADANAN TAMAN NEGERI PERAK

7 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERAK

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS BANDARAYA IPOH

2 MAJLIS PERBANDARAN KUALA KANGSAR

3 MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

4 MAJLIS PERBANDARAN TAIPING

5 MAJLIS PERBANDARAN TELUK INTAN

6 MAJLIS DAERAH GERIK

7 MAJLIS DAERAH KERIAN

8 MAJLIS DAERAH KINTA BARAT/BATU GAJAH

9 MAJLIS DAERAH KINTA SELATAN/KAMPAR

10 MAJLIS DAERAH LENGGONG

11 MAJLIS DAERAH PENGKALAN HULU

12 MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH

30

Page 35: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

13 MAJLIS DAERAH SELAMA

14 MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM

15 MAJLIS DAERAH TAPAH

JUMLAH : 38

PERLIS

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PERLIS

2 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERLIS

3 JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERLIS

4 JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS

5 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PERLIS

6 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PERLIS

7 JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERLIS

8 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERLIS

9 JABATAN PERTANIAN NEGERI PERLIS

10 JABATAN TANAH DAN GALIAN NEGERI PERLIS

11 MAHKAMAH SYARIAH NEGERI PERLIS

12 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS

13 PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI PERLIS

14 PERUNTUKAN DIRAJA PERLIS (ISTANA)

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU NEGERI PERLIS

2 YAYASAN ISLAM NEGERI PERLIS

3 PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS (PKENPS)

4 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERLIS

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS PERBANDARAN KANGAR

JUMLAH : 19

31

Page 36: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

PULAU PINANG

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 JABATAN HAL EHWAL AGAMA PULAU PINANG

2 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG

3 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG

4 JABATAN KERJA RAYA PULAU PINANG

5 JABATAN KEWANGAN NEGERI PULAU PINANG

6 JABATAN MUFTI NEGERI PULAU PINANG

7 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG

8 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA NEGERI PULAU PINANG

9 JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG

10 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG

11 JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG

12 JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG

13 PEJABAT KETUA MENTERI DAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG

14 PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI PULAU PINANG

15 PEJABAT T.Y.T YANG DIPERTUA NEGERI PULAU PINANG

16 PEJABAT-PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI PULAU PINANG

16.1- PEJABAT DAERAH DAN TANAH BARAT DAYA

16.2- PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI SELATAN

16.3- PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI TENGAH

16.4- PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI UTARA

16.5- PEJABAT DAERAH DAN TANAH TIMUR LAUT

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA MUZIUM NEGERI PULAU PINANG

2 MAJLIS AGAMA ISLAM PULAU PINANG

3 PERBADANAN BUKIT BENDERA

4 PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG (PPPP)

5 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PULAU PINANG

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG

2 MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

JUMLAH : 23

32

Page 37: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

SELANGOR

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI SELANGOR

2 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SELANGOR

3 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

4 JABATAN KERJA RAYA NEGERI SELANGOR

5 JABATAN MUFTI NEGERI SELANGOR

6 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

7 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR

8 JABATAN PERHUTANAN NEGERI SELANGOR

9 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI SELANGOR

10 JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR

11 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

12 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI SELANGOR

13 PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR

14 PERUNTUKAN DIRAJA NEGERI SELANGOR

15 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SELANGOR

16 PEJABAT-PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI SELANGOR

16.1- PEJABAT DAERAH DAN TANAH GOMBAK

16.2- PEJABAT DAERAH DAN TANAH HULU LANGAT

16.3- PEJABAT DAERAH DAN TANAH HULU SELANGOR

16.4- PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG

16.5- PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA LANGAT

16.6- PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA SELANGOR

16.7- PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING

16.8- PEJABAT DAERAH DAN TANAH SABAK BERNAM

16.9- PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH NEGERI SELANGOR

2 LEMBAGA URUS AIR SELANGOR (LUAS)

3 PERBADANAN ADAT-ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR (PADAT)

4 PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR (PKNS)

5 PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN SELANGOR

6 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI SELANGOR

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

2 MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

3 MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

4 MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT

33

Page 38: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

5 MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR

6 MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM

7 MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA

8 MAJLIS PERBANDARAN KAJANG

9 MAJLIS PERBANDARAN KLANG

10 MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG

11 MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

12 MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA

JUMLAH : 34

TERENGGANU

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 ISTANA NEGERI TERENGGANU

2 JABATAN BEKALAN AIR NEGERI TERENGGANU

3 JABATAN HAL EHWAL AGAMA TERENGGANU

4 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI TERENGGANU

5 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI TERENGGANU

6 JABATAN KERJA RAYA NEGERI TERENGGANU

7 JABATAN MUFTI NEGERI TERENGGANU

8 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI TERENGGANU

9 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA TERENGGANU

10 JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

11 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI TERENGGANU

12 JABATAN PERTANIAN NEGERI TERENGGANU

13 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

14 PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU

15 PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI TERENGGANU

16 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN NEGERI TERENGGANU

17 PEJABAT-PEJABAT DAERAH DAN TANAH NEGERI TERENGGANU

17.1- PEJABAT DAERAH BESUT

17.2- PEJABAT DAERAH DUNGUN

17.3- PEJABAT DAERAH HULU TERENGGANU

17.4- PEJABAT DAERAH KEMAMAN

17.5- PEJABAT DAERAH KUALA TERENGGANU

17.6- PEJABAT DAERAH MARANG

17.7- PEJABAT DAERAH SETIU

34

Page 39: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

17.8- PEJABAT TANAH BESUT

17.9- PEJABAT TANAH DUNGUN

17.10- PEJABAT TANAH HULU TERENGGANU

17.11- PEJABAT TANAH KEMAMAN

17.12- PEJABAT TANAH KUALA TERENGGANU

14.13- PEJABAT TANAH MARANG

17.14- PEJABAT TANAH SETIU

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA MUZIUM NEGERI TERENGGANU

2 MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU

3 PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU (PMINT)

4 PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI TERENGGANU

5 YAYASAN ISLAM TERENGGANU

6 YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGERI TERENGGANU

7 YAYASAN TERENGGANU

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU

2 MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN

3 MAJLIS PERBANDARAN DUNGUN

4 MAJLIS DAERAH BESUT

5 MAJLIS DAERAH HULU TERENGGANU

6 MAJLIS DAERAH MARANG

7 MAJLIS DAERAH SETIU

JUMLAH : 31

PAN : 177

BBN : 71

PBT : 98

JUMLAH KESELURUHAN : 346

JUMLAH AGENSI SEKTOR AWAM DI SEMENANJUNG MALAYSIA:

35

Page 40: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 JABATAN KETUA MENTERI SABAH

2 JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI SABAH

3 JABATAN PEGUAM BESAR NEGERI

4 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

5 JABATAN TANAH DAN UKUR SABAH

6 JABATAN PERHUTANAN SABAH

7 JABATAN CETAK

8 JABATAN ARKIB

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 MAJLIS UGAMA ISLAM SABAH (MUIS)

2 YAYASAN SABAH

3 LEMBAGA KEMAJUAN PERHUTANAN NEGERI SABAH (SAFODA)

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU (DBKK)

BIL TIDAK BERKEMENTERIAN

1 PEJABAT YANG DIPERTUA NEGERI

2 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH

3 DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH

4 PEJABAT PERHUBUNGAN NEGERI SABAH

JUMLAH : 16

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN HAL EHWAL PENGGUNA

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN HAL EHWAL PENGGUNA

2 JABATAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN AM SABAH

JUMLAH : 2

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA SUKAN NEGERI SABAH

JUMLAH : 2

SENARAI AGENSI SEKTOR AWAM PERKHIDMATAN AWAM NEGERI,

BADAN BERKANUN NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

DI NEGERI SABAH PADA 1 JANUARI 2013

JABATAN KETUA MENTERI SABAH

36

Page 41: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN BANDAR

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 LEMBAGA PERBANDARAN KUDAT

2 MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN

3 MAJLIS PERBANDARAN TAWAU

4 MAJLIS DAERAH BEAUFORT

5 MAJLIS DAERAH KENINGAU

6 MAJLIS DAERAH KINABATANGAN

7 MAJLIS DAERAH KOTA BELUD

8 MAJLIS DAERAH KOTA MARUDU/PITAS

9 MAJLIS DAERAH KUALA PENYU

10 MAJLIS DAERAH KUNAK

11 MAJLIS DAERAH LAHAD DATU

12 MAJLIS DAERAH LAPOK/SUGUT BELURAN

13 MAJLIS DAERAH NABAWAN

14 MAJLIS DAERAH PAPAR

15 MAJLIS DAERAH PENAMPANG

16 MAJLIS DAERAH RANAU

17 MAJLIS DAERAH SEMPORNA

18 MAJLIS DAERAH SIPITANG

19 MAJLIS DAERAH TAMBUNAN

20 MAJLIS DAERAH TENOM

21 MAJLIS DAERAH TUARAN

JUMLAH : 23

KEMENTERIAN KEWANGAN SABAH

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN KEWANGAN SABAH

2 JABATAN BENDAHARI NEGERI SABAH

3 JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 PERBADANAN PINJAMAN SABAH

JUMLAH : 4

37

Page 42: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

2 JABATAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN PENYELIDIKAN

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SABAH (SEDCO)

JUMLAH : 3

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

2 JABATAN KERJA RAYA NEGERI SABAH

3 JABATAN AIR NEGERI SABAH

4 JABATAN KERETAPI NEGERI SABAH

5 JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA PELABUHAN-PELABUHAN SABAH

JUMLAH : 6

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN

2 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SABAH

3 JABATAN PERIKANAN NEGERI SABAH

4 JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERUSAHAAN TERNAK

5 JABATAN PERTANIAN NEGERI SABAH

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 KOPERASI KEMAJUAN PERIKANAN DAN NELAYAN

2 KOPERASI PEMBANGUNAN DESA SABAH

3 LEMBAGA INDUSTRI GETAH SABAH

JUMLAH : 8

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN DAN ALAM SEKITAR

2 JABATAN HIDUPAN LIAR

3 JABATAN MUZIUM

KEMENTERIAN PELANCONGAN, KEBUDAYAAN DAN ALAM SEKITAR

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN

38

Page 43: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA KEBUDAYAAN

2 LEMBAGA PEMEGANG AMANAH TAMAN-TAMAN SABAH

3 LEMBAGA PELANCONGAN SABAH

JUMLAH : 7

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SUMBER DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SUMBER DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

2 JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

JUMLAH : 2

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

2 PEJABAT-PEJABAT DAERAH SABAH

2.1- PEJABAT DAERAH KENINGAU

2.2- PEJABAT DAERAH BEAUFORT

2.3- PEJABAT DAERAH TENOM

2.4- PEJABAT DAERAH TAMBUNAN

2.5- PEJABAT DAERAH SIPITANG

2.6- PEJABAT DAERAH KUALA PENYU

2.7- PEJABAT DAERAH NABAWAN

2.8- PEJABAT DAERAH BELURAN

2.9- PEJABAT DAERAH KINABATANGAN

2.9.1 PEJABAT DAERAH TONGOD

2.10- PEJABAT DAERAH KOTA BELUD

2.11- PEJABAT DAERAH PAPAR

2.12- PEJABAT DAERAH PENAMPANG

2.13- PEJABAT DAERAH RANAU

2.14- PEJABAT DAERAH TUARAN

2.15- PEJABAT DAERAH PUTATAN

2.16- PEJABAT DAERAH KUDAT

2.17- PEJABAT DAERAH PITAS

2.18 - PEJABAT DAERAH KOTA MARUDU

2.19- PEJABAT DAERAH LAHAD DATU

39

Page 44: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

2.20- PEJABAT DAERAH SEMPORNA

2.21- PEJABAT DAERAH KUNAK

JUMLAH : 2

PAN : 39

BBN : 14

PBT : 22

JUMLAH KESELURUHAN : 75

JUMLAH AGENSI SEKTOR AWAM DI NEGERI SABAH:

40

Page 45: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 JABATAN KETUA MENTERI SARAWAK

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK (SEDC)

2 YAYASAN SARAWAK

3 PUSTAKA NEGERI SARAWAK

4 LEMBAGA KEMAJUAN BINTULU (BDA)

5 DEWAN BANDARAYA KUCHING UTARA (melaksanakan tugas PBT)

6 PERBADANAN PEMBEKALAN LETRIK SARAWAK (SESCO)

BIL JABATAN SARAWAK YANG TIADA KEMENTERIAN

PENTADBIRAN AM

1 PEJABAT YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK

2 JABATAN AGAMA ISLAM SARAWAK

3 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SARAWAK

4 JABATAN UNDANG-UNDANG NEGERI SARAWAK

5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK

6 DEWAN UNDANGAN NEGERI SARAWAK

7 PEJABAT RESIDEN DAN PEJABAT DAERAH SARAWAK

7.1- PEJABAT RESIDEN BETONG

7.1.2- PEJABAT DAERAH SARATOK

7.2- PEJABAT RESIDEN BINTULU

7.2.1- PEJABAT DAERAH BINTULU

7.2.2- PEJABAT DAERAH TATAU

7.3- PEJABAT RESIDEN KAPIT

7.3.1- PEJABAT DAERAH BELAGA

7.3.2- PEJABAT DAERAH KAPIT

7.4- PEJABAT RESIDEN KUCHING

7.4.1- PEJABAT DAERAH BAU

7.4.2- PEJABAT DAERAH SONG

7.4.3- PEJABAT DAERAH KUCHING

7.5- PEJABAT RESIDEN LIMBANG

7.5.1- PEJABAT DAERAH LAWAS

7.5.2- PEJABAT DAERAH LIMBANG

SENARAI AGENSI SEKTOR AWAM MENGIKUT PERKHIDMATAN AWAM NEGERI,

BADAN BERKANUN NEGERI DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

DI NEGERI SARAWAK PADA 1 JANUARI 2013

JABATAN KETUA MENTERI SARAWAK

41

Page 46: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL JABATAN SARAWAK YANG TIADA KEMENTERIAN

7.6- PEJABAT RESIDEN MIRI

7.6.1- PEJABAT DAERAH MARUDI

7.6.2- PEJABAT DAERAH MIRI

7.7- PEJABAT RESIDEN MUKAH

7.7.1- PEJABAT DAERAH DALAT

7.7.2- PEJABAT DAERAH DARO

7.7.3- PEJABAT DAERAH MATU

7.7.4- PEJABAT DAERAH MUKAH

7.8- PEJABAT RESIDEN SAMARAHAN

7.8.1- PEJABAT DAERAH ASAJAYA

7.8.2- PEJABAT DAERAH SAMARAHAN

7.8.3- PEJABAT DAERAH SERIAN

7.8.4- PEJABAT DAERAH SIMUNJAN

7.9- PEJABAT RESIDEN SARIKEI

7.9.1- PEJABAT DAERAH JULAU

7.9.2- PEJABAT DAERAH MERADONG

7.9.3- PEJABAT DAERAH PAKAN

7.9.4- PEJABAT DAERAH SARIKEI

7.10- PEJABAT RESIDEN SIBU

7.10.1- PEJABAT DAERAH KANOWIT

7.10.2- PEJABAT DAERAH SELANGAU

7.10.3- PEJABAT DAERAH SIBU

7.11- PEJABAT RESIDEN SRI AMAN

7.11.1- PEJABAT DAERAH LUBOK ANTU

7.11.2- PEJABAT DAERAH SRI AMAN

JUMLAH : 14

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN WARISAN SARAWAK

2 JABATAN MUZIUM SARAWAK

3 JABATAN PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA PELANCONGAN SARAWAK

JUMLAH : 4

KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN WARISAN SARAWAK

42

Page 47: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN SARAWAK

2 JABATAN KERJA RAYA SARAWAK

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA PELABUHAN KUCHING

2 LEMBAGA PELABUHAN MIRI

3 LEMBAGA PELABUHAN RAJANG

4 LEMBAGA SUNGAI-SUNGAI SARAWAK

5 PERBADANAN URUSAN KEJURUTERAAN DAN LIMBUNGAN BROOKE

JUMLAH : 7

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMODENAN PERTANIAN SARAWAK

2 JABATAN PERTANIAN SARAWAK

JUMLAH : 2

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN BANDAR SARAWAK

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 PERBADANAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

JUMLAH : 2

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PEMODENAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN BANDAR SARAWAK

43

Page 48: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN KEWANGAN SARAWAK

2 PEJABAT SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI

3 JABATAN PERBENDAHARAAN NEGERI SARAWAK

JUMLAH : 3

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN KEMUDAHAN AWAM SARAWAK

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA AIR KUCHING SARAWAK

2 LEMBAGA AIR SIBU SARAWAK

JUMLAH : 3

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

2 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN SARAWAK

JUMLAH : 2

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN KEMAJUAN TANAH SARAWAK

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA PENYATUAN DAN PEMULIHAN TANAH SARAWAK

2 LEMBAGA KEMAJUAN TANAH SARAWAK

JUMLAH : 3

KEMENTERIAN KEMUDAHAN AWAM

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

KEMENTERIAN KEWANGAN

KEMENTERIAN KEMAJUAN TANAH

44

Page 49: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SUMBER SARAWAK

2 JABATAN PERHUTANAN SARAWAK

3 JABATAN TANAH DAN SURVEI SARAWAK

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH

2 PERBADANAN KEMAJUAN PERUSAHAAN KAYU SARAWAK

3 PUSAT KEPELBAGAIAN DIVERSITI SARAWAK

JUMLAH : 6

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN AWAM SARAWAK

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 LEMBAGA SUMBER ASLI DAN PERSEKITARAN SARAWAK

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

1 MAJLIS BANDARAYA MIRI

2 MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

3 MAJLIS PERBANDARAN SIBU

4 MAJLIS DAERAH BAU

5 MAJLIS DAERAH KAPIT

6 MAJLIS DAERAH LAWAS

7 MAJLIS DAERAH KANOWIT

8 MAJLIS DAERAH BETONG

9 MAJLIS DAERAH LIMBANG

10 MAJLIS DAERAH LUAR BANDAR SIBU

11 MAJLIS DAERAH LUBOK ANTU

12 MAJLIS DAERAH LUNDU

13 MAJLIS DAERAH MARADONG DAN JULAU

14 MAJLIS DAERAH MARUDI

15 MAJLIS DAERAH MATU DAN DARO

16 MAJLIS DAERAH DALAT DAN MUKAH

17 MAJLIS DAERAH SAMARAHAN

KEMENTERIAN PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SUMBER

KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN AWAM SARAWAK

45

Page 50: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN

18 MAJLIS DAERAH SARATOK

19 MAJLIS DAERAH SARIKEI

20 MAJLIS DAERAH SERIAN

21 MAJLIS DAERAH SIMUNJAN

22 MAJLIS DAERAH SRI AMAN

23 MAJLIS DAERAH SUBIS

26 MAJLIS BANDARAYA KUCHING SELATAN

JUMLAH : 26

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN URBANISASI SARAWAK

2 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK

BIL BADAN BERKANUN NEGERI

1 PERBADANAN STADIUM SARAWAK

JUMLAH : 3

BIL PERKHIDMATAN AWAM NEGERI

1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN SARAWAK

JUMLAH : 1

PAN : 30

BBN : 22

PBT : 24

JUMLAH KESELURUHAN : 76

JUMLAH AGENSI SEKTOR AWAM DI NEGERI SARAWAK:

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN URBANISASI

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

46

Page 51: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

PECAHAN AGENSI MENGIKUT SEKTOR DI BPO

Sektor Pentadbiran adalah merangkumi agensi-agensi yang melaksanakan

fungsi pentadbiran am termasuk sebahagian besar Perkhidmatan Awam Negeri

dan Badan Berkanun Negeri. Contoh Agensi di bawah pentadbiran antaranya

seperti Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Wilayah Persekutuan dan

Kesejahteraan Bandar dan Agensi-agensi Negeri Sabah dan Sarawak.

Sektor Keselamatan terdiri dari agensi yang menjalankan aktiviti pertahanan

negara dan mengawal keselamatan awam. Contoh Agensi di bawah Sektor

Keselamatan diantaranya seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian

Dalam Negeri.

Sektor Ekonomi adalah merangkumi subsektor pertanian dan pembangunan

luar bandar, kemudahan awam, perdagangan dan perindustrian, pengangkutan

dan perhubungan serta lain-lain agensi yang dapat menyumbang kepada hasil

negara dan pertumbuhan ekonomi negara. Contoh agensi di bawah Sektor

Ekonomi diantaranya seperti Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan

Industri (MITI), Kementerian Kerja Raya, dan Kementerian Sains, Teknologi dan

Inovasi (MOSTI).

Sektor Sosial adalah merangkumi subsektor Pendidikan, Kesihatan,

Perumahan dan lain-lain agensi yang melaksanakan aktiviti meningkatkan kualiti

kehidupan masyarakat dari segi pendidikan, kesihatan dan perumahan. Contoh

agensi di bawah Sektor Sosial diantaranya seperti Kementerian Pelajaran

Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi.

47

Page 52: JPA - 2013 - Senarai Agensi Sektor Awam-Annotated

Bil. Sektor

1 Sektor Pentadbiran

Jabatan Perdana Menteri (Rujuk Agensi Bil. 1 - 23 / ms 9)

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar

Pentadbiran Kerajaan Negeri

2 Sektor Keselamatan

Jabatan Perdana Menteri (Rujuk Agensi Bil. 24 - 41 / ms 9 & 10)

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Kewangan

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

3 Sektor Sosial

Kementerian Belia dan Sukan

Kementerian Kesihatan Malaysia

Kementerian Pelajaran Malaysia

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan

Kementerian Pengajian Tinggi

Kementerian Sumber Manusia

4 Sektor Ekonomi

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Kementerian Pelancongan

Kementerian Pengangkutan

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Koperasi Kepenggunaan

Kementerian Pertanian Industri dan Asas Tani

Kementerian Prusahaan, Perladangan dan Komoditi

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

PERINCIAN PECAHAN AGENSI MENGIKUT SEKTOR DI BPO

48