of 368 /368
Juliette E. Mckenna _ Einarinn'in Öyküleri Cilt2 Kılıç Ustasının Yemini Hadrumal'ın Ba^büyücüsü Planir'den, D'Olbriot Ailesinin Ba^ı ve İsmin Onurunun Koruyucusu, Prensler Meclisi'nin Yargıcı ve imparatorluğun Hamisi Prens Guliel D'Olbriot'a, Gündönümü selamlan ve gelecek yıl için en içten baharı ve sağlık dilekleriyle. § ayın Prensim, Ön-Ki£ mevsiminde kıyılarınıza vurmuş olan Elietimm gemilerinin enkazları hakkında gönderdiğiniz bilgiler için minnettarım. Adamla- rımızın, Elietimm ırkıyla yakın geçmişteki karsıla^malarındaki kılpayı ka- çıcı unutmuş değilim ve sizi, topraklarınızı ve imparatorluğun genel huzu- runu tehdit eden bu ırka kaçı tetikte olduğum konusunda temin ederim. Bu önemli ama kişisel olmayan kaygılarımın yanında hatırlatmak isterim ki siz Aiten ile bir yeminli adamınızı kaybederken ben de Geriş ile bir bilginimi kaybettim. Engin bilgiye sahip bu adam, karsı karcıya olduğumuz tehditte bize çok faydalı olabilirdi ama tabii ki hiçbir şey onların ölümünden daha elim olamaz. Kefelerdeki bu tip dengesizlikleri asla unutmam ve eminim siz de unutmuyorsunuzdur. Mektubunuz, çıkarlarımızın aynı yolda yatıyor olduğunu benim gibi si- zin de anlamış olduğunuzu düşünmemi sağladı. Siz düşman güçlerinin sahil- lerinize çıkarma yapmaları ya da daha kötüsü, Dalasor ve Gidesta'nm yer- lesilmemij bölgelerinde saklanıyor olmaları tehlikesiyle karsı karcıyayken, ben de Hadrumal'da halen çözmeye çalıştığımız karmadık bir büyünün teh- didi altındayım. Konusu gelmişken yeminli adamınız Aiten'in, büyücülerim- 2. den Shivvalan'a yapmış olduğu saldırıdan sorumlu tutulamayacağı konusun- da size temin etmek isterim. Aklı Elietimmlerin kötü büyüsü tarafından iş- gal edilmemiş olsaydı, kendi onuru ve sizin isminizi savunmak adına sonu- na kadar savaşacağından şüphem yoktur. Shivvalan'm sağlığını sorduğunuz için teşekkür ederim; kendisi tamamen iyileşti ve Elietimmlerin kurduğu planları ortaya çıkarmak için üzerine dü- şm görevi yapmak için hazır beklemektedir. Yaslı ve biraz da tuhaf bir bü- yücü tarafından saklandığı anlaşılan ve tarafınıza teslim edilen kılıcınızla il- gili memnuniyetinize de değinmişsiniz ama bu konuda tefekkür etmeniz Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Juliette E. McKenna - Einarinn Öyküleri 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Juliette E. McKenna - Einarinn Öyküleri 2

 • Juliette E. Mckenna _ Einarinn'in ykleri Cilt2 Kl Ustasnn Yemini

  Hadrumal'n Ba^bycs Planir'den, D'Olbriot Ailesinin Ba^ ve sminOnurunun Koruyucusu, Prensler Meclisi'nin Yargc ve imparatorluunHamisi Prens Guliel D'Olbriot'a, Gndnm selamlan ve gelecek yl iinen iten bahar ve salk dilekleriyle.

  ayn Prensim,n-Ki mevsiminde kylarnza vurmu olan Elietimm gemilerininenkazlar hakknda gnderdiiniz bilgiler iin minnettarm. Adamla-rmzn, Elietimm rkyla yakn gemiteki karsla^malarndaki klpay ka-c unutmu deilim ve sizi, topraklarnz ve imparatorluun genel huzu-runu tehdit eden bu rka ka tetikte olduum konusunda temin ederim. Bunemli ama kiisel olmayan kayglarmn yannda hatrlatmak isterim ki sizAiten ile bir yeminli adamnz kaybederken ben de Geri ile bir bilginimikaybettim. Engin bilgiye sahip bu adam, kars karcya olduumuz tehdittebize ok faydal olabilirdi ama tabii ki hibir ey onlarn lmnden dahaelim olamaz. Kefelerdeki bu tip dengesizlikleri asla unutmam ve eminim sizde unutmuyorsunuzdur. Mektubunuz, karlarmzn ayn yolda yatyor olduunu benim gibi si-zin de anlam olduunuzu dnmemi salad. Siz dman glerinin sahil-lerinize karma yapmalar ya da daha kts, Dalasor ve Gidesta'nm yer- lesilmemij blgelerinde saklanyor olmalar tehlikesiyle kars karcyayken,ben de Hadrumal'da halen zmeye altmz karmadk bir bynn teh-didi altndaym. Konusu gelmiken yeminli adamnz Aiten'in, byclerim-2. den Shivvalan'a yapm olduu saldrdan sorumlu tutulamayaca konusun-da size temin etmek isterim. Akl Elietimmlerin kt bys tarafndan i-gal edilmemi olsayd, kendi onuru ve sizin isminizi savunmak adna sonu-na kadar savaacandan phem yoktur. Shivvalan'm saln sorduunuz iin teekkr ederim; kendisi tamameniyileti ve Elietimmlerin kurduu planlar ortaya karmak iin zerine d-m grevi yapmak iin hazr beklemektedir. Yasl ve biraz da tuhaf bir b-yc tarafndan sakland anlalan ve tarafnza teslim edilen klcnzla il-gili memnuniyetinize de deinmisiniz ama bu konuda tefekkr etmeniz

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • ge-rekmemektedir. Klc, benim nerim zerine yeminli adamnz Ryshad Tat-hel'e vermi olmanz yeterli bir karlktr. Beceriklilii ve lmcl durum-larda gsterdii cesareti beni ok etkiledi ve bylesi bir aile yadigrnn ye-niden mparatorluun savunmasnda, bu byk Aile adna kullanlmasnnne kadar yerinde bir karar olduunu yinelemek isterim. Bu konuda, sizden bir talebim olacak. Bu eski bynn gizemlerini ara-trmaya devam ediyorum. Kendi yeeninizin akbetinden de bildiiniz gibi bu,topraklarmzda rahata dolasan Elietimmlerin istenmeyen ilgisini ekmekte-dir. Byclerimin birok yetenekleri olmasna karcn hibiri kl ustas de-ildir. Eer yeminli adamnz Ryshad' emrime verme inceliini gsterirseniz,kendisinin yeteneklerini Ailenizin sanma yarar bir ekilde kullanmay ta-ahht ederim. Elietimmier hakknda ne kadar ok bilgi toplarsak ve bunu nekadar ksa zamanda yaparsak her ikimiz iin de daha iyi olacaktr. COTEBRJDGE'E DORU AAYOL ZER],LESCARL MARLER^DVKAL,HTYATI fADROL'n KJEC YlLinDASon-LKYAzn 8'i^JjJTV^atemdeki bir anneden olunu ldren adam olma-f 1 di mz iin nasl zr dileyebilirdiniz ki? Aiten'in?^ JLJB kan bakasnn ellerinde kalm olabilirdi ama on-ca yllk arkadam, akln ve bedenini alan o iren by-nn etkisinden kurtarmak iin klcm kaldramam olma-nn utanc, demi olduum mthi bedele ramen beni da-ha kt lekelemiti. Baarszlm anlatmaya almtmama kekeleyerek konuabildiim kelimeler daraac zerindednen le kargalar gibi havada asl kalmt. Aiten'in ailesi-ne yaptm ziyaret korkun bir hata myd? Hayr, onurumbunu gerektiriyordu, eer sabahlar tram olurken kendigzlerime bakp yeminine sadk bir adam grmek istiyorsambunu yapmalydm. Aiten'in babas ve erkek kardeleri onun ansn ereflen-dirmenin en iyi yolunun evde yaplm elma arabyla kafa-lar ekmek olduuna karar verince iler biraz dzelmiti.Herkes Aiten ile ilgili bir hikye anlatm ve hikyelerin ba-zlar aylmca bile komikliini korumutu. Ertesi sabah kafa-mn k sisleri kadar bulank ve azmn, iine ienmi izmegibi olmasna demiti. Aiten'in kz kardei Tirsa'y hatrlaynca glmsememkayboldu. Kahverengi salar, uysal kahverengi gzleri ve i-

  ten glmsemesiyle sradan bir kzd. Eski mparatorluk top-raklarndaki her pazar yerinde onlarcasm grebileceiniz birtip olmasna ramen ben onu yz admdan, bir festival kala-4 balnn ierisinden seebilir ve on yl gese bile kalbime bi-lenmi bir bak saplanm gibi hissederdim. O kadar Aiten'e

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • benziyordu ki. Yn halindeki eyalarn gsne bastrp kaybettii o-lunun kokusunu son bir defa iine ekmek iin derin bir ne-fes alan Aiten'in annesinin yzndeki acy hatrlamak ilgimifazlasyla datt iin yol kenarndaki allarda pusuya yat-m olan hayduar fark edememitim. Tm sabah boyuncabir yap bir duran yamur, gkyzn moralim kadar pus-lu brakmt ama hava ayor olmasna ramen kukuletamda hl karmamtm. Yine de bunlarn hibiri hatam hak-l karmaz; bu karanlk diyarda tersine ileyen birok ey gi-bi Lescar yollarnn da sava zamanlar dnda daha tehlikeliolduunu hatrlamam gerekirdi. Daha kendimi toparlayamadan serserilerden biri atmn yu-larn yakalayverdi. rken hayvan geriledi, toynaklarnn slakyolda kaydn hissedince ayaklarm zengilerden kardmve yere atlayarak dmemeyi becerebildim. Titreyen, terli atonu yakalamaya alan haydutlarn ellerini srp yolun ileri-sine doru kanca ben de bu iren eteyle kar karyakaldm. "Gei cretini de dostum, biz de seni brakalm," dedien ndeki srtarak, yap yap dietlerinde siyahlam artk-lar vard. Elebalarna bakp bam iki yana salladm. Yenilmi birordudan arta kalan bu zavalllar bana pek rakip olamayacaklar-d. Hepsi alktan bir deri bir kemik kalm, pislie bulanm-lard. Verimsiz geen uzun bir ktan km, aresiz akallargibi lelerle idare etmek zorunda braklmlard. Yine deumutsuzluun insanlar tehlikeli yaptn hatrlattm kendime. Sadece drt kii olduklarndan emin olmak iin tekerlekizleriyle dolu yolda birka adm geriledim; allardan tama-myla kmalarn istiyordum. imdi bu Lescarllarm kulak veayak parmaklarnn arasnn inek boku dolu olduuna emin _5olmutum nk arkama geri ekilmemi engelleyebilecek biradam koymamlard. Arkam dnp katm takdirde onla-r ekebileceimden emindim ama anayoldan ayrlan, nereyegittikleri belli olmayan amurlu yan yollarda kaybolmak iste-miyordum. Elim klcmn kabzasna uzanrken cebimdekiparmen, patronumun emirlerini hatrlatrcasma hrdad. Hem zaten komak istemiyordum, Dast'm dileri adna,neden koacakmm ki? Ayrca atm da geri istiyordum.Prensin zel ahrndan iyi bir hayvand ve gcn korumasiin onu gnde yedi-sekiz fersahtan fazla srmemitim."zr dilerim arkadam. Kimin yetkisiyle bu creti toplad-n sylemedin." Sakin bir sesle konutum. "Gereken tm yetki burada!" Kertikli klcyla meydanokur bir tavra brnd; anlalan paslanm ve kenarlarndanzincirleri sarkan, salkm saak gs zrh iinde beni etkile-meye alyordu. Hepsi de stlerine uymayan zrh kalntlar giyen yannda-kiler kstaha srttlar. Ne kadar ahmaktlar; karmda pis pisglmsyorlard, ancak kaln deri pelerinimin gizledii metalkoruyucularmn onlarnki gibi zayf noktalar yoktu. Zincir-den yaplma uzun zrhlar giymiyordum; ok fazla dikkat eki-yorlard ve patronuma yararl olabilmem fark edilmeden seya-hat edebilmeme balyd. Bir elimi klcma yasladm. Kabzasgmi parlad, parlatlm kn yamurun dinmesiyle aralar-dan szan gne nda slak bir parldamayla aydnland. "cret ne kadar?" diye bir sonraki harekeerini kestirmeye

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • alrken sakin bir yzle sordum. D'Olbriot Ailesi iin yetiti-rilen askerleri eitirken onlara hep eer bir arpmadan kan-mann yolu varsa savamann erdemli olmadn retirdim ama Lescarllar paralanm, kanayan topraklarndaki aclardanve savaan dklerinden bunun tam tersini reniyorlard. Elebalar en sonunda oralara ait olmayan aksanm fark.et-__ ti. "Sen Tormalinlisin, deil mi? Ssl kelimeler, ssl bir at vekl. Kesende ka para varsa, gei cretin o kadar olacaktr!" Besbelli bu adamda Dastennin'in dilbalma verdii zek-dan daha fazlas yoktu. "Bir yemeklik paranz veririm." Alayetmeden glmsedim. "Bunun iin Denizlerin Efendisine duaedebilirsiniz." Tahmin ettiim gibi dier savamadan kazanabilecek-leri akam yemei fikrini sevmilerdi. Elebalar tehditkrcabakt, geri adm atmay istemiyordu. "Atn ve eyalarn sat-tktan sonra bir sonraki tapmakta Talagrin'e adakta bulunaca-z. Bize yolunmak zere hazr bir gvercin yollad iin Av-c'ya krler olsun." "Tylerimi yolmay m deneyeceksin?" Klcm ektim.Knndan parlayarak, kulaklar trmalayan eliimsi bir sesledar kayd ve karmdaki pasl silahlar titredi. "Neden? Ya-nmda patronumun mektuplar dnda hibir ey yok." Aiten'in ailesini ziyaret etmeden nce serserilerle laf yar-trmayacam dnrdm. Hele ki bu sefil beyliin yars-n satn alabilecek kadar gerek Tormalin altm yanmdaykenhi konumazdm. Korumam gereken sadece kendi onurumdeildi; Prens D'Olbriot'un Aiten'e yemini iin vermi oldu-u para da onun lmnden sonra istiyordu. Bu pislikler-le urarken kendimi, sululuk duygularm bir kenara itme-ye zorladm. "Yeminli adamsn, yle mi?" ndeki adam pis pis srtt,bitlenmi kafasn karken klcyla bana selam verecek kadarkendinden emindi. "Btn gnn kafas bir srahinin iin-de, hayalanyla oynayarak geiren koca gtl bir Prensin kyalaycs. Btn gnn kazn boynunu okayarak geiriyor-sun, deil mi?" Yankesici arkadalar buna ks ks gldler ama ucuz ha-karetlerin beni sinirlendirdii gnler oktan geride kalmt.Gerek bir sava, alevli bir hiddetin souk elikten daha faz-la adam ldreceini bilir. Bir adm daha gerileyerek onu ar- ]__kadalarnn pheli korumasndan uzaklatrdm. Prensin as-kerleri hibir zaman bu kadar kolay kandrlmazlar, hele on-lara gereken disiplini verdiimden bu yana asla. "Ee, kendin iin ne diyeceksin, kvrck kafa? Hadi, para-n ve balang olarak belindeki keseyi ver bakalm. Ve cevapver, lanet olas, tabii ki altna smakla megul deilsen." Tam tahmin ettiim gibi, devam eden sessizliim az bo-zuun arkadalarn sinirlendiriyordu. "Pekl arkadalar, u pie dersini verelim!" Pasl klcnkaldrarak cesur bir adm att. Az bozuk olan, klsz elinin en yaknndaki adama tersters baktmda adam istemeden bir adm geri att. Ahmaklkarkadan birazdan ldrecekti; ahmaklk ve benim klcmama ilerinden kamak isteyen olduu takdirde onlar yaka-lamak iin zaman harcamayacaktm. Az bozuk olan klsz elini havada savurarak zerime

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • atlnca klcmn dz tarafyla onun klcn yukar ittirmekiin yana adm attm. Serseri bu ans karmak istemeyince,kirli klcn kafama doru savurdu; ilerledim ve kolu yukarkalkt anda bileimi evirip hevesle parlatlm klcm kol-tuk altna iyice sapladm. Delinmi arap tulumu gibi yere y-kld, azndan fkran kan, panik ve ac lklarn bodu.Dierleri grtlaktan gelen Lescarca kfrler ettiler ve bir tane-si saldrd. Belli ki bitleri dnda aptallklarn da paylayor-lard. Yere salam bastmdan emin olup klcm karnnadoru savurdum, igdsel bir hareketle klcm karlayncasendeleyerek geriledi. Kolaylkla savuturduum vahice birhamle yapt ve son anda kenara zplayarak dizkapaklarm al-aktan salladm klcmdan kurtard. Bir anda kendimi iki tanesiyle birden kar karya buldum, arkada ondan esinle-nerek cesaret bulmutu. Eer klcn hangi tarafnn kabza olduunu renmekten8_ daha fazla eitim grm olsalard problem olabilirlerdi amabirka hzl vuru ilk adamn savunmasn krp onu dizleri-nin zerine kertti; bir zamanlar kl tutan kolu olan, pa-rampara kemik ynn dier eliyle tutuyordu. Botaki elim-le anssz meleze yumruk attm ve adam patlam dudaklar-nn arasndan haykrarak allarn arasnda kayboldu. En sonakalan ise zerine kaynar su dklm kpek gibi amurlarniinde kayarak kamaya alt, aceleden bota gezen atmabinmeyi bile akl edemedi. Bylece gzlerinden akan yalarn pislik iindeki yzndetemiz izgiler at ocukla ba baa kaldm. Yamuk burnun-dan smkler akmakta, krk dilerinin arasndan nefes nefe-se soluk almaktayd. Daha yrmeye bile balamadan hayatbu ocuun yzn tekmelemiti. Sinirime hkim olmay baardm; hem de bu kadar uzunve benim iin ok da mutlu gemeyen bir mevsimi geride b-rakm olmama ramen. Bu kontrolm kaybetmem iin ma-zeret deildi. Aiten'in zamansz lmyle ortaya kan hid-deti derinlere gmmtm ama iten ie yanan bu kzgnl-m bir an salvermek iyi gelmiti. Ancak bu hisler martl-maya gelmezdi. Hzlca etrafma bakndm, atm taze imenler zerindedyordu. Bir an iin ocuu tamamen grmezden gelmeyidndm. Hayr, Dast onu lanetlesin; byle bir iyilii hakedecek hibir ey yapmamt. Ters tarafna sahte bir hamleyaptm, titreyen klcn mitsizce sallad ama toparlanmasnaizin vermeden klcm boazna dayanmt. Pasl klcn ye-re drd, ayaklarnn dibinden buharlar ykselmeye bala-ynca altna iediini anladm."Merhamet, merhamet," diye kekeledi. "Ltfen efendim,

  bu bir daha olmayacak, yemin ederim, istediiniz her trl ye-mini ederim, acyn, merhamet adna, Saedrin kurtar beni..." Onu susturmak iin klcmn keskin kenarn boynununyumuak derisine gmdm. Gvenilir biri miydi acaba? San- z\mam. Dklerin deersiz bir taht iin on kuaktr beyhude birsava verdii, szde soylularn hasmlarna stnlk salamakiin her mevsim taraf deitirdii topraklarda yaayan bylebir ocuk onurdan ne anlayabilirdi ki? Kendi boazn kesmeden yutkunmaya alrken, "Yeminederim," diye umutsuzca inledi. Burada mesele onun onuru deildi, benim drstlm

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • ve kendime saygmd. Teslim olmak iin yalvarrken, canhavliyle deersiz yeminlerini ederken aptal bir ocuu naslldrebilirdim ki? "Yere yat," diye homurdandm ve o da kafasna sopa ye-miesine kendini pisliin iersine brakverdi. Ayamla en-sesine serte bastrrken klcn dikenli allarn arasna frlat-tm. Kendi klcm yzne yaklatrdm. Klcmn ucundakiphtlam kana bakarken kzarm apakl gzn krptrd."Burada yatacaksn ve atnm ayak sesleri kayboluncaya kadarkprdamayacaksn. Bir daha seni Dierdnyanm bu tarafndagrrsem barsaklarn deerim. Beni duyuyor musun?" Korku iinde bayla onaylad. Gzleri amurun iinde canvermi eski elebalarmn cesediyle benim aramda gidip geli-yordu. Geriye ekildim, kmldamaya cesaret edecek kadaraptalsa onu ldrecektim. Neyse ki yan banda hl titre-mekte olan cesetten daha l durabilecek kadar akllyd. Dzensiz allarn arasnda baka srprizler olup olmad-n kontrol ederek yavaa atma doru yrdm, kan koku-suyla onu rktmek istemiyordum. Her naslsa hemen banayaklat; yolda beraber geirdiimiz yarm mevsim benimonun iin yemek ve su demek olduumu retmiti. Bu ke- sinlikle rahatlatcyd; Lescar'da bir at bulabilme ansm o o-cuun yatanda lme ans kadar azd. Yoldaki dneme beni gr alanndan karmadan geriye10 baktm; ocuk lm arkadann cesedini yamalyordu. At-m srmeye devam ettim. Bana yetise bile onu ldrmek nezor, ne de onur krc olurdu nk verdii yemini tutmamve ona gsterilen merhameti hak etmemi olacakt. At durdu,kuyruunu kaldrd ve duman tten boku yolun ortasna b-rakt. Bence tamamen duruma uygun bir yorum yapmt. Her ne kadar nemsiz bir dvn atei olsa da kanmstan bu kavga beni de bir sre daha stacakt. Zaten mevsi-min bu ge zamannda bile hava yeterince yumuakt. lengnei amurlu topraktan buhardan hayaletler kararak yk-selir ve bahar esintileri yeniden canlan mjdelerken bu e-kilde yakalanm olduum iin kendime duyduum kzgnlkaz da olsa beni yakyordu. Bir anda ani bir mutsuzluk dalga-s beni sard ve su iip boazmdaki gergin kuruluu gider-mek iin dizginlere asldm. Aiten'i, yreimi yakan o acy hissetmeden hatrlayabil-mek iin daha ne kadar zaman gemesi gerekiyordu? Bununnedeni yllardan sonra yalnz seyahat etmek zorunda kalmam-d. Bitmek bilmeyen muzr akalarn, girmek zorunda kald-mz kavgalarda srt srta arprken benimkine elik edenklcn zlyordum. Hayatmn temel talarndan biri gitmi-ti, Aiten'in bana verdii gvenin kayb beni iine ekmeyehazr, baka kimseye grnmeyen bir ukur oluturmutu. Bahar gneinde fazlalk eden kabanmn yakasn geve-tirken, parmaklarm Prensimle karlkl ettiimiz yeminlerinsomut bir gstergesi olan madalyonun ipine takld. Aiten'inmadalyonunu da ben tayordum artk, bronz yuvarla klkemerimin iine dikmitim. Onun lmnden sorumlu olanpie, yaptklarn ikimiz iin de kanyla deteceim zamanbekliyordum. Bunu o bycnn boazndan aa m soka- aktm yoksa yan gelecek ekilde kna m, diye dncele-re daldm. Ne fark eder ki, her iki durum iin de kenarlar-n keskinletirecektim. Yasalar gerei bu intikam almak ya da

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • vazgemek patronumuzun yetkisindeydi ama ben zel bir JUyemini etmitim ve bunu yerine getirmek iin Dastennin'intapmann kapsna bir iviyi dibine kadar akmtm. Ken-di aramzda, iverenimize ettiimiz trden resmi yeminler et-meyiz ancak biz yeminli adamlar arasndaki ballk da bu ye-minlerden az deildir. Bunlarn stesinden gelmeliyim. Genliimde kz kardei-mi ateli bir hastalk yznden kaybetmenin acsyla boulur-ken Prensin emrine girmek iin yeni bir azim bulmam my-dm? Prense kar sorumluydum ve klcm onun emrindeydi. Tepeye trmannca, Lescar'da han dedikleri, ahra benzerbir fare yuvas grdm. Az nceki kavgann kanl artklarylayap yap olmu klcm hl elimdeydi. Su yalanda atmndizginlerini zdm. rk bir bankn zerine ya ve bezle-rimi yayarak Prens D'Olbriot'un geen sene iinde yapm ol-duum hizmetlerin ansna Gndnm'nde vermi olduuarmaan temizlemeye baladm. Kl kovasn boaltmak iin handan dar kan kzarkyzl kk hizmetinin bir adamn khcmdaki kanlardan de-il de onun aksanndan rkmesi, Lescar hakknda ok ey an-latyordu; bildiim tm Lescarcay Prensin ileriyle ilgilenir-ken snr boyunda renmitim. Kaygsn anlayamadm amakzn Tormalincesi on kelimeden oluuyordu ama ona kadarsayabileceinden bile pheliydim. En sonunda taze kavurmaet olmadn anladm ve nerdii ta gibi ekmekle ekimipeyniri kabul ettim ama geen geceden kalm, tencereniniinde kurumu gri halamay reddettim. Para st olarakverdii yarm ve eyrek Lescar paralarn geri evirerek min-nettar bir glmseme kazandm. Bozukluklar bir yana btnbir Lescar parasna bile ihtiyacm yoktu. Karnm doyururken, mparatorluk Ula ile bana ulatr-lan ve beni, Aiten'in yastaki ailesinin gergin duygularndankurtaran ve Ekinoks festivalinde Lescar'm bo yollarna d-12 memi salayan mektubu kardm. Neyse, en azndan anne-min diki arkadalarnn sekin kzlarn elendirmek iin er-kek kardelerimle sraya gememizden iyiydi bu. Mektubu al-dm ve stndeki aklamay grnce yine glmsedim. Ryshad Tathel. Bir kula ve drt kar uzunluunda, ince yapl amakasl. Salar siyah ve kvrck, gzleri kahve, koyu tenli, sinekkayd tra-l. Yumuak konuan ama kararl. Babam olsayd beni daha farkl tarif ederdi: "Katr kadarinatdr ve bir eyi kafasna koydu mu fikrini deitirmek ikikat zordur," demiti Prensin avuuna. Son cmle baka biritarafndan yazlmt. Prensin zel mektuplarna kiisel notlarekleyebiliyorsa, Camarl, Prensin danmanlar arasnda hzlaykseliyor demekti. Saedrin'den tek dileim D'Olbriot Ailesi-ne daha uzun yllar yeni bir ba seilmemesidir ama gelecek-teki ba olarak Camarl zerine bahse girersem ykl para ka-zanabilirdim. Henz herkes Prensin kz kardeinin olunun se-ileceini dnrken bu ie biraz para yatrmalydm belki. Prens D'Olbriot'un Toremal'deki malikanesinden yeminli adam RyshadTathel'e ulatrlmak zere n-Ilkyazn 26'snda teslim alnmtr. Selamlarm gnderiyor ve seyahatinin hem senin, hem de Aiten'in kay-byla matemde olan ailesi iin teselli getirmi olmasn diliyorum. Bu fr-

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • satla akbetine kar duyduum acy ve ona verdiim deeri yinelemek is-tiyorum. Bunu onun ailesine bir kez daha iletmeni istiyorum. Ziyaretinin bitiminde Toremal'de bana katlman gerekmemektedir. Had-rumal'm Babiiycs Kara Planir, Caladhria'ya seyahat ederek bycShivvalan Ralsere ile buluman iin bir ricada bulundu. Onu, Abray'e giden ana yolda, Lord Adrin'in beyliindeki Cote cehrinin kuzeyindeki ormanlar-da, Viltred Sem adndaki, inzivaya ekilmi kikinin yannda bulacaksn. Bu byc, geen n-K mevsiminde beraber yapm olduunuz takibindevamnda yardmn sunmaktadr. Byc Ralsere'nin sana olan ihtiyac J_3sona erdiinde en hzl biimde Toremal'e dn. Bu esnada, yaptklarnzla il-gili bilgileri imparatorluk Ula ya da gizliliinden emin olduun dier yol-larla gnderecein mektuplar vastasyla haber vereceksin.Eminim ki bu grevi her zamanki gibi baaryla yerine getireceksin. Mektup Prensin zel ktibi tarafndan akc bir yazyla ya-zlmt. Prensi bir yn dokmann bana oturmu hepsiniteker teker, ksa ve zl emirlerle dzenlerken hayal edebili-yordum. Moralim dzeldi; mektuba dahil etmedii dnce-lerini de okuyabilecek kadar Prensi tanyordum. Onun gzle-ri ve kulaklar olacak, Babycnn Buz Adamlarn ilerinibozma planlaryla balants olacaktm. K mevsiminin sonyarsnda yaptm gibi okyanus kysndaki ormanlarda ya-banclar hakknda verilen karmak raporlar takip etmekten-se, Aiten'in cn alabilmem iin bu i bana daha iyi bir ansverecekti. Shiv ile birlikte geen yl bulatmz iten nce byc-lerle hi alakam olmamt. Tormalin'de onlardan uzak dur-may tercih ederdik. Shiv'in bu sefer neler kartrdn me-rak ettim. Buz Adalarna yaptmz lanetli yolculuk srasndabirok defa birbirimizin hayatn kurtarmamza ramen,onun Babycsne olan sadakati hayatn benim hayatm-dan tamamen farkl ynlendiriyordu. Karnm doyurup nehre doru yola ktm. Aldatc lengnei kaybolup yerini yorgun gzyalar gibi den, ince biryamura brakrken yamalanm bir kyn kalntlarnn ara-sndan getim. Yaklm tahtalar uzun ktan sonra pis bir ko-kuyla ryor, kavrulmu topraa alarcasma kara lekeler b-rakyorlard. Gya dier dklklerden daha gvenli olan Mar- lier Dklnn hali ortadayd. Memleketimde denizdenesen rzgrlarn getirdii, temiz tuz kokusunu zlediimihissettim. ,14 Vadiyi kaplayan kahve ve kl rengi korularn ilerisinde,izgili yamalar gibi grnen tarlalarn arasna geliigzel ser-pitirilmi imle kapl atlarn oluturduu ky grnyor-du. Yerel Lordun tatan yaplm kzlms kalesi kyn ardn-daki plak kayaln zerinde ykseliyordu. Basz ve yurtsuzinsanlarn Eski mparatorluk kalntlarn yamalad Kaostanbu yana Tormalin kyleri hamilerinin koruduu blgelereyakn kuruluyordu. Lescarh kyller topran verdiiyle en

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • iyi ekilde geinmeye alyor ve savalarn kendilerine zararvermeden geip gitmelerini mit ediyorlard. Surlar yksel-tilmi, henz tamamlanmam duvarlar ayazdan koruyan sa-man ve kil kaldrlmt; bu, Prens iin yararl bir bilgi olabi-lirdi. Ekinoks ile birlikte balam olan sava mevsimindeMarlier'i acaba nasl bir tehdit bekliyordu? Triolle DknnParnilesse ile yapt savalarda kendi topraklarn byk l-de mahvettiini biliyordum. Acaba buralarda gzne kes-tirdii bir yer mi vard? leden sonra nehir kenarna ulatmda, kurtarabildik-leri eyalarn kn ve el arabalarnda tayan, yzleri strap-tan sertlemi kyllerin bir sra halinde, sessizce kprnnkenarnda beklediklerini grdm. Kk ocuklar her eydenhabersiz glmserlerken, daha byk olanlar masum gzler-le anne babalarnda destek aryor ama pek karlk grmyor-lard. Bu amas grup gibi ar, yorgun admlarla ilerleyen,balar eik insanlar Lescar'm her yannda grmtm; on-lar geerken yerliler ilerini brakyor, durmaya yeltenenleriapa ve oraklarla yollarna devam etmeye zorluyorlard. Yolboyunca para kesem olduka hafiflemiti; kabul edenlere pa-ra vermi, etmeyenler iin de yanma tayabileceim kadarekmek almtm. Bylece zaman zaman, hl onur krntlar tayan bu insanlara bir eyler sunabilmitim. Kuyruun urasnda burasnda patlak veren tartmalaragirmemek iin atm oyalanmadan srann bana srdm. "Ar ol." ri yar bir asker mzram kaldrarak yolumu }__keserken, adamlar yaslandklar kpr korkuluunda dinlen-meyi braktlar. "yi gnler." Atmdan indim ve tam hesaplanm bir ya-rm selamla bam edim. "Kpry gemek iin bir cretmi var?"Bana kararszca bakt. "Bu, kim olduuna bakar." Eminim yleydi. Bu, kiinin umutsuz bir kyl olup daalnmaya deecek paras olup olmadna ya da snrdan ie-ri szp hrszlk ya da daha kt bir ey yaparken yakaland-nda tembel bir snr grevlisinin ceza ekmesine neden ola-bilecek, kaak bir paral asker olup olmamasna gre deiir-di. Caladhriah Lordlar eer Rel Nehrinin derin, alkantl su-lar olmasa ve kpr geilerini sk kontrol altnda tutmaz-larsa Lescar'm kanl karmaasnn ksa zamanda kendi toprak-larm boacam ok iyi biliyorlard. "Ben Tormalinli bir prensin yeminli adamym." Madal-yonumu gmleimin yakasndan karp uzattm. "Caladhria'daki iin nedir?" diye sordu adam, az bir ka-r ak."Patronumun bir ii," dedim sert ama kibarca. Buna ne karlk vereceini bilemedi ama yine de mzra-n nmden ekmedi. "Al." Elimi uzattm; ince kurun Lescar paralarna benze-meyen Tormalin Marklar lekeli parmaklarnn arasnda kay-boldu. "ocuklu, yalnz bir kadm bunlarla bedava geirirsin,olmaz m?" Eksik dilerini gstere gstere glmsedi. "Sanrm bunuyapabilirim."Mzran yere dikti ve atmn toynaklar geni kprnn

  kalaslar zerinde yankland. Kprnn Eski mparatorluktankalma Tormalin yapm temelleri, beklenildii gibi hl

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • Rel'in azgn amurlu sularna direniyorlard; temellerin ze-l rinde grnen koyu ahap blmler ise yenilenip ziftlenmi-ti. Mzrakl baka adamlar her trl tehdide kar kprnnher iki yannda sralanmlard. Brakn Lordunun topraklar-n korumay, daha tra iin bak kullanacak yata bile olma-yan bir ocuun yannda durdum. stne byk gelen kyafetinin renklerine ve armasnabaktm. "Lord Adrin'in adamlarndan msn?"Temkinli bir ekilde bayla onaylad. "Doru." "Cote denen bir yeri aryorum. Hangi yoldan gitmeli-yim?"Kalarn att. "Hangi Cote'tan bahsediyorsunuz, baym?"ardm. "Nasl?" "Eh, Yukar Cote, Bahar Cote, Kilden Cote ve Kk Coteiin su boyundan yukar, Ormanlk Cote, Tepe Cote iin aa- ve Aa Cote ile Tapmak Cote iin batdaki anayoldan git-meniz lazm." ocuk belli ki dalga gemiyordu, buras Ca-ladhria'yd ve o sadece yardm etmeye alyordu."Lord Adrin'in esas malikanesi nerede? "u an Duryea'y ziyaret ediyor, einin halk, Ekinoks'tanberi orada.""Ziyaretler dnda nerede kalr?""Her yerde." ocuun yerli bir bilginden rendii bariz olan berbatTormalincesi tuhaf bir aksan tayordu ve beni tam olarak an-ladndan pheliydim. Benim en iyi konutuum Caladhri-aca ise sahil kesiminde konuuland ve sahilden bu kadaruzakta bunun faydadan ok zarar dokunurdu. Ge de olsa, bizim oralarda Caladhrial kelimesinin aynzamanda budala anlamna geldiini hatrlayarak, "Teekkrederim," dedim. Bu ocuk sivri bir sopay l bir kpee bi-le saplayamazd. Kpry geer gemez etraftaki kyllerden uzaklamakiin atm mahmuzladm. Yollarn kesitii yerde kire boya-l, tahta kiremitli ahap evler i ie gemiti; buras en uzak-taki eyalet olan Bat Ensaimin ile okyanus kys arasnda her- 17hangi bir mezra olabilirdi; mparatorluk buralarda hibir za-man szn tam olarak geirememi ve nitekim de ilk ola-rak buralar kaybetmiti. aresizce bana ipucu verebilecekyn talarna bakndm ve sonunda ansl rn ubuumu -kardm. Avucumun iinde yuvarladm ve Davul yukarya ge-lince kuzeye yneldim.

  VLtKED SERT'in Evi,KjLDEn CoE'vn BAS, CALADHRA,Son-LKYAZin 9'u0rmamn iindeki aklkta, alak bir kayaln altndaktklerden yaplm ve tahta kiremitlerle rtlm,salam bir kulbe grnyordu. nndeki dzgn i-menlerde bir grup insan toplanmt. Tutsak, sa ve sakalaarm, cildi kr kr yal bir adamd. Yeni kesilmi birkte dikkatsizce balandndan dolay her tarafna kkdal ve kymklar batmt. Kurtulmaya alt smsk kelep-eler bileklerini kan iinde brakm ve karartmt. Onu tut-sak eden, ayn sar sa ve tknaz yapya sahip, siyah deri vemetal zrhlar iindeki adamlar ifadesiz yzleriyle geni bir ya-

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • rm daire eklinde etrafna dizilmiti. kence demirlerini k-k odun ateinde yeniden kzdrrken, liderleri aresiz kur-banlarnn banda sakince duruyordu. Ateten kan duman-lar bulutsuz mavi gkyzne doru ykseliyor, dallarda yenimevsimin ilk taze yeil yapraklar sallanyordu. Harap edilmiellerden kan damlyordu; parmaklar krlm, keskin kemiklerderiden frlamlard. Trnaklar zenli bir vahetle sklm-t. Kurbann kaburgalar ani bir spazmla sarslnca kanlar ara-snda bembeyaz grnen gs, yar ldrlm bir ku gi-bi titredi ve bir anda hareketsiz kald. Gzlerinin olmas ge-reken yerdeki kanl gediklerden gzya yerine gelen, strapdolu kan damlalar vard."tiraf etmeliyim ki bu ok korkun bir manzara, Viltred."

  Konuan, olanlar dikkatle izlerken zorlukla yutkundu. G-rnt, nndeki masann stndeki dvme bakr hilalin te-pesine bal parlak bir elmasn iinde asl duruyordu, elma-sn altnda yanan mumun alevleri elmasa kadar uzanyordu. Jj^ "Bu kaderi, kehanet bynde ilk defa ne zaman grdn?"Grd ac ve ktlk dolu grntlerin iren bir illz-yondan fazlas olmadn kendine kantlamak istercesine bo-azn temizleyip scak odann iine baknd. Yal byc kendi kapsnn birka adm dndaki ac do-lu lmne bakarken, "Drt gn nce," diye homurdand.Yznde souk, zntl bir ifade vard. "Bundan neler -kartyorsun, Shivvalan? Hadrumal'm ulu bycleri neredey-se bir kuaktr benim yalanc ya da aptal olduumu dne-rek beni yok sayarken, senin ani ziyaretinin bununla bir ilgi-si olabilir mi? rencisi iken Azazir ile ktmz seyahatteOkyanusun dier tarafnda adalar bulduumuzu syledii-mizde kimse bize inanmamt." Yallktan yamru yumrueliyle elmas iaret etti. "Sanki ayn srden remi kpeklergibi birbirine benzeyen, ite bunlar gibi ak renk sal insan-larn yaad adalar. imdi gelmi bana, Hadrumal'm bilgeve asil byclerinin de bu adalar bulduunu ve sonundabana inanmaya tenezzl ettiklerini sylyorsun. Peki, bu aa-lk kpeklerin peime dtklerini grmem bir rastlant m?Planir bizi nasl bir belaya sokuyor?" Ar mee koltuunadnerek, eski ve rengi solmu yastklara gmld. Shiv ask suratl bir ifadeyle elini enesinde gezdirdi, karagzleri dnceliydi. "Yine de Babyc hemen bundan ha-berdar edilmeli. nan bana Viltred, sana gerei anlattm. Pla-nir beni buraya, Azazir ile Buz Adalarna yaptnz seyahat-le ilgili hatrladklarn renmem iin gnderdi. zr dile-rim, sana anlatmalydm. Bilinmeyen adal bu halk, kendile-rine Elietimm diyor. Hadrumal'da hi bilmediimiz bir eitby yapyorlar. Daha da kts, Tormalin mparatorluu- nun knde rol oynamlar ve byk ihtimalle bunu b-yyle yapmlar. Kaos'ta ne kadar ok bilginin yittiini sende biliyorsun. Planir bu kaybolan bilginin bir blmn bul-may umuyor. Yemin ederim ki bu adamlarn da seni aryorolduunu bilmiyorduk ama bu senin peinde olduklarngsteriyor." Heyecanla devam etmeden nce bir an durakla-d. "Yine de madem ki bu uyary aldk, bunun gerekleme-mesi iin elimizden geleni yapacaz. Bir kehanet tm ayrn-tlaryla ne sklkta gerekleir ki? Bir elin parmaklar iindenbelki bir tanesi, hatta daha da az." "Gndnm'n grebilmek iin bete drtten daha b-

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • yk olaslklar tercih ederim." Viltred titrek bir nefes ald vekristalin iindeki grnt sallanarak kayboldu. Soukkanll-n korumaya alarak, ileri doru eilip ellerini bir dahamasaya koydu. Parmaklar, evresini saran havayla elementselbalantsn gsterircesine gk mavisi ldyordu. Buna kar-lk olarak tan tam ortasndan yaylan kehribar rengi parl-t, topraktan gelen byy iaret ediyordu. nce sis yavaadalrken, parlak yzeyde yeni grntler belirdi. Grnt, havadar bir odada duran bir grup insanla netle-ti. Arkalarndaki ak pencereden grntde olmayan denizindalgalaryla yavaa sallanan direkler ve gemi donanm g-rnyordu. Ksa, kaim direkler zerinde kare yelkenler vard. "te buradasn, Viltred ve hibir rahatszln yok gibi."Shiv rahatlayarak iini ekti. "Yollarn kirinin kalarma kadar bulamasna izin vermek,bitkinlikten yere decek kadar yorulmu grnmek; festivaldomuzu gibi ie geirilmi lmekten iyidir," diye mrldan-d Viltred. "Bu kalyonlar Caladhria Krfezinde dolaanlardan," diyednceli bir tavrla devam etti Shiv. "renmek istediim dier insanlarn kimler olduu," di-ye birden araya girdi yal adam. Shiv, bynn ufack grntsndeki kiileri incelerkenkalar atld. "Kzl sal kadn Livak. Ensaimin'de dolar,birok hneri vardr ama genelde kumarbazlk yapar." "Demek sahtekr olduu kadar ad km biri ayn za- _^2manda," diye homurdand Viltred. Shiv glmseme isteini bastrd ve devam etti. "Arka ta-raftaki uzun boylu adam Prens D'Olbriot'un yeminli adamla-rndan Ryshad, bugnlerde buraya gelmesi gereken kii.Onun hakknda konumutuk hatrlyor musun?" "Daha bunamadm. Genelde bana ayn gn sylenenlerihatrlarm," diye keskin bir dille cevap verdi yal byc."u gsterisiz suratl, omuzlar iftlik hizmetisi gibi olankim?" "O Halice," dedi Shiv, yavaa. "Birka mevsimdir krkbaca yznden yatyordu, Livak'm arkadalarndan biri." "Peki, birbirleriyle bu kadar alakasz bir tayfayla Rels-haz'da ne aryorum ben?" diye sordu Viltred, km gzle-ri skntyla parlad. "Ve sen sormadan syleyeyim, o denizfenerini tanrm. Genliimde o ehri ok iyi bilirdim." "Dier adamn yelken bezi gibi eskimi yzne ve ellerin-deki ip yaralarna baklrsa bir denizci olduu rahatlkla syle-nebilir." Shiv yal adama deil, daha ok kendi kendine m-rldanmt. "Livak'm marapalarla masaya sabiedii ktlardeniz haritalar olmal, sence de yle, deil mi? Bir yere mi gi-diyoruz? phesiz Relshaz, Krfezin batsndaki en byk li-man ve bu byklkteki bir ehirde birok olay dnyor ola-bilir. Baka bir gemiyle bulumay bekliyor olabilir miyiz?" Viltred sessizce omuz silkti. Yz, dank gri kalarnnaltnda kasvetliydi. Shiv, koyu renkli mee masada dnce-ler iinde hareketsizce otururken aniden ellerini masann i-zik dolu tahtasna indirdi. "Bunlar zerinde daha fazla dn-meye gerek yok, yle, deil mi? Yine de bunun gibi birbi-riyle elien grntlerden birinin gereklemesi dierini en- gellemez mi? Burada bir arada grdmz insanlar gerek-te de bir araya getirerek iyi bir balang yapabiliriz ve zaten

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • Ryshad da u anda yolda." "Sen daha var olmadan nce ve renciliimin henz ilkmevsiminde renmi olduklarm bana yeniden anlatma he-vesini dizginlemeni umarm, Shivvalan. Peki, onlar nasl biraraya getireceiz, nerin nedir?" Yal adamn km gz-lerinde clz bir umut, pheyle savat. "En azndan Halice'i bulabilirim ve sanrm o Livak'm ne-rede olduunu biliyordur." Shiv ayaa kalkt ve pantolonu-nun cebinden gm bir ie karrken arkasndaki eski mo-da tabak dolabndan bir ibrik ald. Viltred gen bycy,suyun yzeyine siyah mrekkebi damlatrken sessizce izledi.Suyun iinde beliren yeilimsi k, srahinin kenarlarndantaarak lekeli masann zerine kt. "Bir arkadam baca-nn tedavisinde ona yardmc oluyordu," diye aklad Shiv,giderek canlanan bir ses tonuyla. "Ayakkabsnn kopalarn-dan birinin kendinde kaldn fark edince bana vermiti.Onun da dedii gibi, birisi iin ne zaman durugr yapmangerekeceini bilemezsin." Kopay suya att, alt dudam s-rarak bysne doru yaklat, ifadesi heyecanlyd."ok konuma da yap unu artk," diye mrldand Viltred. Odaya bir anda hzla akan su ve rzgr sesinin dolmasy-la Shiv ayaa frlad. Gzleri Viltred'inkilerle karlatndakendi dehetinin yansmasn grd. "Buraya gelirken yola uyar byleri mi braktn?" diyesordu yal adam, sesi korkuyla titremiti. "Bahsettiin kla-dam geliyor olmasn?" "Hayr, korkarm bylerim sadece Elietimmler iin yapl-mt," diye karlk verdi Shiv, nefesi kesilerek. "O lanetliadalara yaptm seyahatten sonra o pilerin eline yenidendmeyi istemem, bana inan. imizden biri seni korumayaaltmz kaderi yaad." "Kendimizi kyn gvenliine tayalm," dedi Viltred,canlanmt. "Bunu yapabilecek kadar hkim misin hava g-lerine?" Shiv umutsuzca yzn ast. "Btn deerli eyalarn ^3toplayacak vaktimiz yok ve eer kendimizi byyle baka biryere tarsak Elietimmlerin ne yaptklarn ve nereye gittikle-rini renemeyiz." Tozlu zeminde hzla ilerleyerek cilalanmkepenkleri dary grebilecei kadar aralad. "Ama buradakalrsak da fare kapanmdaki fare gibi yakalanrz. Hayr, or-man iinde evreye hkim bir yer bulup saklanacaz," dedikararl bir tavrla. "Byk ay yeni kmken ve kk olanhl hilalken, bu gece en karanlk gecelerden biri olacak vebu onlara olduu kadar bize de yardm edecektir." "Eer bize doru geldiklerini grrsem, kaarm. GerekirseHadrumal'a kadar," diye uyard Viltred, yznde korku vard.Yal byc koltuundan vcudu tutulmu bir halde kalkmayaalrken, Shiv salam ahap kapmn srglerini ap kendindenksa olan yal adamn kolunun altna girdi ve kapy ittirdi. G-ne buludarla kapl batya alalrken, telala Viltred'i destekleye-rek, aalarn altnda toplanan gizleyici karanla ilerledi."Bekle," diye nefes nefese emretti Viltred.Shiv ban yal bycnnkine yaklatrd. "Ne oldu?" "Buralarda kendi dokuduum byler var," diye neesiz-ce mrldand Viltred. "Drt ayakl hayvanlara yapabildiimegre iki ayakl olanlara da yapabilirim." Eklem rahatszlyla imi olan parmaklarn ovalad vesilik mavi k ellerinin arasnda toparland. Viltred bir hare-

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • ketle havaya braknca, huzme, bir tutam bataklk gazgibi etrafa yaylp ormann eitli yerlerinde hemen snenparltlar oluturdu. "Kendimizi gizlemeliyiz," diye aceleyle fsldad Shiv."Tamamen hareketsiz durursak, onlarn bylerini artacakbir eyler yapabilirim." Viltred bayla onaylad ve iki byc glgelerin derinlik-lerine doru ilerlediler. Belli belirsiz fark edilen ok renkli,titrek bir k etraflarnda topland ve buharlaarak iki by-24_ cy, gecenin alacakaranlkla bulutuu noktadaki ekiller ka-dar fark edilmez yapt. Dereye akan bir elale tarafndan etrafa yanstlan altnrenkli, son birka gne n dndaki her ey gri tonlara b-rnp sessizlemiti. Aalarn altnda koyulaan gece kadarkaranlk bir insan silueti, akl hzla geip kulbeye dorukotu. yice eilmiti ve sratle hareket ediyordu. Ayaklarnnaltndaki toprak bir yldrmla sarslp onu geriye frlatnca at-t lk geceyi yrtt. aknlk iinde aalarn korumasnakat. Duman, gecenin serin nefesiyle dald. Uzun ve hareketsiz bir andan sonra iki siluet daha imen-leri yavaa geerek kulbenin karanlk korumas altnda kay-boldular. Kulbenin penceresi aniden mavi bir kla aydnla-nnca adamlarn aknlkla ettii kfrler duyuldu ama bir-birlerini hemen susturdular. Gergin bir aradan sonra kukule-tal bir adam cesurca aalarn altndan akla kt ve i-menlerin ortasnda durdu; birka adam onu saygyla takipediyordu. Salam ahap kap sessiz bir kymk yamuru halinde ie-ri doru patlad ve siyah giyimli adamlar ieri daldlar, kl-larndan ve gizlenmemi bir sar kafadan, ok hafife yans-yan yldzlarn parltlar grlyordu. Demede gezmen i-vili izmelerin takrts, kenara ekilen mobilyalarn ar g-crts gibi belli belirsiz sesler kapdan arta kalanlarn arasn-dan dar szld. angrtlardan anak mlein krldanlalyor, bir seri bouk patrt deerli kitaplarn sinirle ye-re frlatldna iaret ediyordu. niformal bir adamn kap-dan kt grld; km omuzlaryla eik ba baarsz-l ve korkuyu anlatyorlard. Kukuletal adam imenleri sa-brsz admlarla ap tiksinti ifadesiyle adama bir yumruk at- ti. Dierleri de evden ktlar, bir tanesinin liderlerine sundu-u ey onun cezalandrc elini durdurdu. Pelerinini savura-rak adamlarn ormana ynlendirdi ve gecenin iinde kaybol-dular. Kk ayn solgun ve bitkin hilali koruyucu kayaln ze-rinde ykseldi. Kulbenin pencerelerinden ve kapsndan s-zan duman, dne dne yavaa ykselmeye balad. Odunla-r yalayan agzl alevler gecenin siyahnda rktc bir tu-runcu renge hrndler. at, inanlmayacak kadar ksa sre-de kt ve cehennemin kpkrmz parlts, dumanlarn ze-rinde umarszca ykselmeye balam olan Halcarion'un yl-dzdan tacnn yumuak na meydan okudu. Kller ty gi-bi havada uuurken, imenler sararp soldu ve plak toprak-tan buharlar kmaya balad. Alevler, geriye sadece kmr-lemi odunlar brakp aniden eriyip yok oldular. Rengrenk bir kedi etraf kolaan ederek dikkatle orman-dan karken bir eyin onu rktmesiyle hzla bir aaca tr-mand. kinci denemesinde simsiyah olmu ktklerin geit

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • vermez ynna ulat ve onlar koklayp bir patiyle merakladrterek dikkatlice etrafnda yrd. Bir sre sonra kulaklaraada, kuyruu izgili gri bedenine yapm ikinci bir ke-di belirdi. ki hayvan bir sre harabenin etrafn incelediler.Etraflarndaki hava tuhafa parldyor, renkleriyle byklkle-ri deiiyordu; bynn bitmesiyle her iki byc kendi g-rnmlerine dnd. Aldrmadan kalntlar kenara ekerekzenli aratrmalarna devam ettiler. "Bana brak." Shiv kapkara olmu bir kt kenara ekipaaya alan bir kapan ezilmi ve yanm kalntlarn or-taya kard. Viltred, yamuk yumuk olmu bir tahta ve metalynn zorlukla ekti, her ikisi de etraflarnda ykselen klve kzlerle ksrmeye balad. Shiv yolu tkayan ykntlartemizlemesine yardm etti, sonra da ortaya kan taa oyul-mu merdivenlerden aa inmeye yeltendi. "Hayr," diye bard Viltred. "Yknt da olsa buras hlbenim evim." Rengi solmu yeleine sarnp merdivenlerden aa iner-26 ken Shiv kollarn kavuturup onu bekledi; ayan sabrsz-lkla yere vuruyor, kurumdan ufak serpintiler kaldryordu. Bir sre sonra mahzenden kan Viltred'in ksr, sert-e yankland. "ey... Babyc, Azazir'den kazandm bir-ka hazineden bu esrarengiz adalar, oralarn vahi insanlar yada gizemli sanatlar hakknda hibir yeni ey renemeye-cek." Toz ve kln iine tkrd. "En kk paraya kadarhepsini almlar, bu olanlar Planir'in umutlarn nasl etkile-yecek, Shivvalan, syle bana!"

  YVKAR COTE LE BAHAKCOE'VARASMDAK An AYOL ZER, CALADHRJ,Son-LKYAzm JO'vff*FT> yshad!"I^fc Issz sabahta ismimle bu ekilde arlmak beni JL. ^yle rktmt ki yeni yetmeler gibi atmn diz-ginlerine asldm. Sinirlenen at bir adm ileri frlayp koum-lar ve gemini angrdatarak ban iki yana sallad."Ryshad, buraya!" "Shiv?" Arkama baknca bycnn bana el sallyor oldu-unu grdm, ayn hatrladm gibiydi: Upuzun ve zayf.inde sincaptan daha byk bir eyin olmadna yemin ede-bileceim allktan karken pantolonuna bir sr yaprak ya-pmt. "Kutsal olan tm eyler adna, ne yapyorsun?" Ardnda, kambur bir adam belirdi ve Shiv ona kolunuuzatt. "zninle arkadam tantaym, Viltred Sern. Viltred busana bahsettiim yeminli adam Ryshad." Bir prensin adam ksa srede aknln gizlemeyi re-nir, bu yzden, gizli ehir Hadrumal'dan km, en kthretli ve en tehlikeli byclerden birinin rencisinin na-sl biri olduuna bakarken eilerek ifadesiz bir selam verdim.Dank gri sakall, ieri gm gzleri ve darda geirilengeceden olduunu tahmin ettiim kir ve tutulmu kaslarylayal bir adam grmek beni biraz artt. Yine de sorumsuzbyleri yznden Azazir'e Gidesta'nm uzak topraklarnasrgn ya da Bycler Konslnn elinde idam seenekle-rinin verilmesinden bu yana bir nesil gemiti. "Shivvalan, bu rutubette eklemlerim tamamyla tutulma-

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • dan nce scak bir yere gidelim!" Yal adam kukuletasnndklen tyleri arasndan ters ters bakt. "Neler oldu, Shiv?" diye endieyle sordum. "Neden yan-nza sadece bir kn alp yollara dtnz?" Shiv ban iki yana sallad. "Sana u an sadece yarm birhikye anlatabilirim. nce atei ve gzel biras olan bir yerbulalm." zerine gitmedim ve atmdan inip yal bycy eyerekarmaya yardm ettim. Viltred ask yzl bir tahl uval gi-bi at srd. "Biraz geride fena olmayan bir taverna grm-tm," diye teklif ettim. "Gzel." Shiv bayla onaylad. "Zaten gneye gideceiz.Bizi oraya gtr." Acaba uygun bir zamanda, patronumun talimat olsa da ol-masa da, Shiv'e bana emirler veremeyeceini hatrlatmam gere-kecek mi, diye merak ettim. Prens bana grev verirdi ama benbunlar kendi bildiim gibi yapardm. Ksa zamanda beyaz bo-yal tavernann iyi sprlm n bahesine girdik ve Viltredattan inmek iin uramaya balad. Seyrek sakallar arasndansolgun cildini grnce ilk anda tahmin ettiimden daha yalolduunu anladm ve yardm iin kolumu uzattm. Keskin vepheci bir baktan sonra yardmm kabul edip vcudu tutul-mu bir halde ieri yrd. erde, Shiv pembe yzl garsonkz, bize zel oday vermesi iin kandrmaya alyordu. Ahap kaplamalar bile bulunan scak odaya girince Shivkk, kirli pencerenin kepenklerini kapatt ve ben de marapaya leziz siyah biradan doldurdum. Viltred parmakla-rn aklatarak mumlar yaknca Shiv'in uzatt ellerinden -kan mavi parltlar iyice silikleti. "imdi sana neler olduunu anlatabilirim. Dinlenilmek is-temeyiz," diye aklad, mavi k, duvarlarn ahap ve sva-snda kaybolurken. Yerinde alnm bir nlemdi bu, tabii ki kepenkleri kapat-tn grenler meraklanm olmalydlar. "Viltred, eer yapabilirsen kehanet byn bunu anlatma-nn en iyi yolu olacaktr," diye devam etti Shiv. Yal adam iini ekti ama bayla onaylad. "Bir mum varm?" cebinden muambaya sarl bir paket karp at vedvme bakrdan hilali kk ayann zerine yerletirdi. Yzmdeki ifadeyi bozmamaya alarak izledim. Torma-lin'de bynn gcn pek kullanmaz ve bilmeyiz ama geenmevsim Buz Adalarnn orak topraklarnda Livak ve Shiv ilehayatmz iin kaarken ne heyecan verici etkilerinin olduu-nu grmtm. Hatrladm kadaryla Shiv'in gleri dou-tan su elementine balyd ve Dastennin'e krler olsun ki bu,acmasz Okyanusu gememizde hayati bir rol oynamt. Birasn iince Viltred'in rengi biraz dzelmiti ve ben debiramdan byk bir yudum aldm. Kaliteli erbetiotlarmnkekremsi tadn almt ve iyi bir Tormalin arab bulamad-m her yerde benim iin yeterince iyiydi. Lescar'da imekzorunda kaldm tortulu ac ikilerle kyas bile edilemezdi. Shiv hilalin altna sadece dibi kalm bir mum yerletirdive dikkatini vermedii bir anda, ifadesinden, her gece onlar-ca defa uyanan bir genelev kpei kadar yorgun olduunugrdm. Viltred dikkatle deerli bir ta hilalin tepesindekikancaya ast ve Shiv ani bir kzl parlamayla mumu yakt. Ale-vin nda bunun mparatorluk tacmdakilerden daha bykbir elmas olduunu grnce, dilimi srp haykrmamak iin

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • kendimi zor tuttum. Viltred konumadan nce boazn temizledi. "Bugnler-de, sakin ve az by kullanarak yayorum, ancak sadece yer-li halka yiyecek karlnda bir sonraki mevsimle ilgili keha-netlerde bulunuyorum." Yal adamn bu konuda ne kadar iyi olduunu merak et-tim; tm panayr khinleri aklszlar yalanlaryla dolandrrd ve bir Lescar kuruu bile etmezlerdi. Ani, kehribar rengi birparlt elmasn iinde dans eden figrler canlandrd ve gz-m alp tm grm kaplad; bunun dndaki her y san-30 ki bir aynann kenarndaki ereve kadar nemsizdi artk. Tan yzeyi kararmt, sanki dumanla kaplanmt. Du-man dalnca harap olmu bir koridor ve iki yannda ttenkurumlu mealeler belirdi. Agzl alevler cilal eyalar, elemeiyle ilenmi perdeleri, ancak Dastennin'in nereden gel-diklerini bildii krk ve kyafetleri yutuyordu. Nesiller boyugrev bilinciyle parlatlm koyu mee mobilyalar krlm veparalanmt, eskimi tahtalarn ak renk blmleri lmclbir yaradan grnen kemikler gibiydi. Bu yerin neresi oldu-unu anlaynca kalbim gsmn iinde kt kt atmaya ba-lad; buras Toremal'deki mparatorluk Saraynn kabul salo-nuydu. Siyah niformal adamlarn krlm yer karolar ze-rinde koup kucak dolusu ganimeti doymak bilmez alevlereatmalarn seyrederken gsz bir hiddetle dilerimi gcrdat-tm. Souk korku ve yanan bir fkeyle bunlarn geen yazPrensin yeenini dvp soyarak, pelerinden Aiten ile onunlmne yol aan seyahate kmamza neden olan BuzAdamlar olduklarn anladm. Bir kede daha koyu bir duman birikmiti ve taht odas-na alan kapnn byk ahap stunlarndan birisinin alev al-dn grdm. Seyrederken iki kanatl ar kap, altn men-teelerinden kopup savrularak iki yana ald ve kana bulan-m deriler iinde sar kafal bir adam, korkun bir ganimetiarkadalarna doru zafer dolu sallad. Ganimet, bir adamn mzraa geirilmi kafasyd. enesi-nin ve yznn imi halinden, boynunun kesilmeden ncedvlerek kafasndaki kemiklerin krld anlalyordu. Yinede tm bunlara ramen bu adam tandm. Bu gen ve birzamanlar yakkl yz memnuniyetle glmserken; imdisnm ve cansz olan gzleri, hayat dolu parlarken hatrl- yordum. Bu, benim mparatorum Tadriol'd, htiyatl Tadri-ol'n nc olu, Tadriol Ailesinin beinci imparatoruydu.Tahta o kadar ksa zaman nce gemiti ki hl Byk Aile-lerin Prenslerinin ona ballk yemini etmelerini ya da Mec- _3J_lisleri tarafndan isimlendirilmeyi bekliyordu. Kendimi Shiv'e bakmaktan alkoyamadm ve bir an gzle-rimiz bulutu, yz sanki buz kesmi gibi souktu. Ellerimiyumruk yapp sktm ve trnaklarmn elimin iine batt-n fark edince marapama uzanp boazmdaki kuruluu gi-

  dermek istedim ama marapa botu. Viltred byl titrekparmaklarla elmas evirince bys snp tekrar yand. Hafif, gri pus dalnca ortaya balmumu mumlarla aydn-latlm eski ta duvarlar kt. Kendimi, bir Tormalin Prensi-nin, Gndnm ya da Ekinoks iin sslenmi byk salo-nundaki bir krsnn nnde grdm. Belli ki hepimiz zen-ginlemitik; ben gizli altn zincirlerle tutturulmu, genelev

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • eczaclar gibi kestane rengi kadifeler ve kaliteli ketenler iin-de, neeli tombul yznde gzleri zekyla parldayan D'Aze-nac soyundan olduunu anladm biriyle derin muhabbetedalm olan Prensin yeeni Camarl'm arkasnda duruyordum.Baka insanlarn beni grd gibi kendime dardan bak-mak rahatsz edici ve rktc bir deneyimdi; aniden gelenbir titremeyi bastrdm. Livak' grnce dudaklarm bilinsizbir hayretle araland. Gece mavisi, uzun giysisi iinde batankarc grnyordu. Harika ekillendirilmi salar ve boy-nunda inciler parldyordu. Bir an onun allmadk klnntadn kardm ve fark ettim ki etrafna toplanm olan he-yecanl genleri elma aacndan yaplm narin rnlerle kan-dryor, gm ve altn paralar aktrmadan belindeki kua-a asl kadife kesesine indiriyordu. Shiv salonun dier tarafmdayd, yeil ketenler iinde dim-dik ve k duruyordu. Sinekkayd tralyd ve bu sefer siyahsalarn arkadan toplamt. Arln arkadaki ayana ver- mi, kollarn kavuturmu, rahat ve sakin grnyordu. Onakar duyduu ilginin byk bir hsranla sonulanacandanhaberi olmayan Prensin yeenlerinden bir bayanla kahkaha-32 1ar atyordu. Viltred iki soyluyla hararetli bir tartma iindey-di. Bu toplantya uymayan resmi bir cppe giymiti ama si-yahlar iindeki kolunu sallayp yamru yumru elindeki asaysylediklerini pekitirmek iin yere vururken ifadesinde bek-lenmedik bir otorite vard."Grdklerin gelecein olas tablolar," diye balad Shiv. "Btn bunlar ne anlama geliyor?" diye serte sordum.Onurumla bal olduum her eyi tehdit eden tehlikenin ya-nnda, byclerin kayglar ikinci srada geliyordu."Bilmiyoruz." Viltred'in ak itiraf beni susturdu. "Hibir ey yapmadnz m?" Sabrszlkla keskinleen se-simi kontrol altna almaya altm. "mparatora kar bylebir tehdidi ilk defa ne zaman grdn?" "Kehanetlere dayanarak hareket etmek ok riskli bir itir."Viltred beklediimin aksine ters ya da kendini savunuyor gi-bi deil, sadece bitkin dm gibi konuuyordu. "Btnolaylar, koul ve nedenler zincirlerine yle baldr ki yapa-caklarnla tam kanmak istediin felakete neden olabilirsin." "Seni ve Livak' orada grmemiz, olumlu sonu iin herikinizin de bu olaylarda rolnz olmas gerektiini gsteri-yor." Shiv eliyle artk cansz duran ta iaret etti. "Bence uan yapmamz gereken en nemli i, grntde grdmztm kiileri en ksa zamanda bir araya getirmektir.""Livak'm nerede olduunu biliyor musun?" "Halice isimli bir arkadayla beraber." Shiv bayla onay-lad ve' biraz daha bira koydu. "Dn gece ve bugn hemonun iin, hem de senin iin durugr yaptm. Hangi yol-dan geldiini bu ekilde anladk." Tabii ya; by ve renkli mrekkeplerle yapt numaralar,Shiv'in insanlar, onlar farknda olmadan, izleyebilmesini sa- hyordu. Beni ne zamandr izliyordu acaba? Daha acil konulariin bu dnceleri aklmdan kardm. Demek Shiv, Livak'aryordu; Aiten'i ldren, hayatm kurtaran, kendi hayatnbana borlu olan, becerikli kumarbaz, evik hrsz, eve dn _3_3yolunda bedenlerimizi saran tutku frtnasnda sevgilim ol-mu olan kadn. Kadnlarla ii hemen bitirmeye eilimli de-ildim, genliimde bunu yeteri kadar yapmtm ama Livak

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • farklyd, son on yldr tm savunmalarm aan ilk kadnd.Kzl sal ehvetini dnmek bile pantolonumun iindekikan akn hzlandryordu. Ona ne syleyecektim? Ondan neistiyordum? Kald ki o benden, araflar arasnda iyi zamangeirmekten fazlasn istiyor muydu? Grevimle hibir ilgisiolmayan umut ve pheler iimde savayordu. Elimi bir gnlk sakalmn zerinde dolatrdm ama bunemsiz rahatszl hemen aklmdan kardm. "Bilmem ge-reken baka bir ey var m?" Shiv cevap vermeden nce tereddt etti. "Elietimmler ge-en gece Viltred'in evine saldrd. Bu bir rastlant da olabilirama belki de beni buraya kadar takip ettiler." Benim ve Prensin dmanlarnn Okyanusun bu tarafndaelini kolunu sallayarak dolayor olmalar dncesi ensem-deki tyleri kabartt. "Neler oldu?" "Viltred'in Azazir ile yapt seyahatten geri getirdiklerinialp evi yaktlar. Ormanda saklanmay baardk." "Senin orada olman byk ansm, Shiv." ans mydyoksa Elietimmler bir tala iki kuu da vurmay m istemi-

  lerdi? "Baharat Yolundan gittiler." Shiv ikisinden bir yudum al-d. "Durugryle senin nehre ulatn grnce krsal blge-nin ortasndan getik." Elimi kaldrdm. "Shiv, geen sene bu pileri izlemek, fr-tnal denizde bir gemiyi izlemek kadar zordu. Nasl bu ka-dar emin olabiliyorsun?" "aldklar eyler iin durugr yaptk. Bu, bize ipucuverdi. Viltred onlar bir nesilden fazla zamandr mahzenindetutmu; normalde onlar Caladhria Krfezinin dier tarafndabile olsa onlar bulabilmesi gerekir.""Elietimmlerin u anda nerede olduunu biliyor musun?" "u anda sadece bize bir tehlike oluturmayacak kadaruzakta olduklarn syleyebilirim." Shiv'in yzn ekitme-sinden kendisinin de bu aklamay en az benim kadar yeter-siz bulduu anlalyordu. "Livak ve Halice'i bulmak istiyo-ruz. Sonra da yeniden Buz Adamlarn izlerini arayacaz veonlar bulduumuzda neler evirdiklerini reneceiz. al-dklarn geri almay da deneyebiliriz; Livak'm becerileri buite yardmc olacaktr." Livak'm yardm etmek isteyeceinden Shiv kadar emin de-ildim. Bycler iin yapt hrszlklarn onu drddurumdan sonra bir daha hayat boyunca hrszlk yapmak is-temeyecei izlenimini ok net almtm. Geen sene Shiv'inona antaj yapmas gerekmiti. "Bu adamlar herhangi bir nedenden dolay Viltred'i de is-teyebilir." Kalarm attm. "Viltred'i onlara yaklatrmak,onu tehlikeye yaklatrmak anlamna gelir. Gidebilecei dahagvenli bir yer yok mu?" "Burada olduuna gre artk onu sen koruyacaksn." Shivgzlerini kard. "Babyc bir arada kalmamzn daha iyiolduunu dnyor; tm bunlar, ok az kiinin iinde ol-duu, Planir'in projesiyle ilgili." Viltred'e baknca ask yznde mutsuzluk grdm. Shiv'inbana sylemedii bir eyler mi biliyordu yoksa sadece elleri-ni yamultan eklem hastalndan m ac ekiyordu? Buradacevaplanmam birok soru vard. Biramn son yudumunualrken alk olmadm bir fkeyi bastrdm. "kinize yemek

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • ve at bulup gnn geri kalanndan yararlanabilmek iin yolakoyulalm." Shiv'in zerinde bir gmlekten baka kyafet olmayabilir-di ama onun altnda azna kadar dolu bir kese vard. By-cler biri siyah, dieri gri olan gl atlarna bindiklerindeCaladhria'nm krlarnda iyi yol aldk. Bahar cokusuyla tarla- J_5larm sabanlarla sren azimli iftiler Lescar'dan sonra ho birdeiiklik oluturuyorlard. Topra zenginletirmek iin kul-lanlacak olan gbre dzenli tepeler halinde ylmt. Salk-l grnen srler gzelce itlenmi ayrlarda gvenle d-yorlard ve yeni buday, bereketli koyu kahverengi topraktankmaya balamt. Eer bir leden sonra Prens ve Camarl'akatlp Prensin anlattklarn dinlememi olsaydm daha fazlaetkilenebilirdim. Prens, Caladhriallarm bbrlenerek anlattk-lar tarm uzmanlklarnn kknn Lescar dklerinin ordula-rn besleme ihtiyacndan kaynaklandn anlatmt. Bu bol-luun sadece ok kk bir blm, Marlier'in anayolundangeerken karlatm zavall kiilere gidecekti. Kyller gruplar halinde ormanlk blgeyi temizliyorlard.Kadnlarn zel earplarn fark ettim. "Onlar Lescarh, deilmi?" Shiv'e dndm. Shiv bayla onaylad. "Lord Adrin her bahar bir miktarLescarhnm bu tarafa geip Nehir Yolu ile Rel arasna yerlee-rek ekilecek arazi amalarna izin verir. Eer baarl olupzenginleirlerse kira ve vergi toplar; yamaclar geldii tak-dirde de Lord Adrin'in gerek halknn kaabilmek iin dahafazla vakti olur." Bu kadar ok alan adamlarn yzlerindeki azimli iyim-serliin dllendirilmesini umut ettim. "Son zamanlarda faz-la problem oluyor mu?" "Pek deil, zaten Lord Adrin tetikte bekliyor." Shiv zengi-leri zerinde ayaa kalkt ve uzaklardaki bir yel deirmeniningeni kanatlarn iaret etti. "Bir yel deirmenini dik duran haeklinde kilitlenmi grrsen, bu, askerlere yamaclarn buyakaya getiini iaret eder. Onlar ou pislii temizlerler." Bamla onayladm; zeki Lord Adrin'den Prense bahsetme-liydim. stelik kontrolnde stratejik nemi olan bir kpr devard. Kararan hava bizi yol kenarndaki hanlardan birine girme-ye zorlaymcaya kadar ilerledik. Kk ay iyice kldn-den ve byk ay daha yarm ay bile olmadndan bu yeter-siz kta atlar riske atmaya demezdi. Viltred yol boyuncaikyet etmemi ama vcudu giderek dizginlerinin stneeilmiti; durduumuzda zorlukla dorulabildi. Shiv onu ya-tak odasna karrken ben de sinek avlayan meyhaneciye san-ki zaman geirmek istiyormuum gibi baz sorular sormakzere meyhaneye girdim. Etrafta allmadk sar sal gezgin-lerin olmadn ve Shiv'in Halice'i bulmay umduu Cotes-hall'm buradan sadece yarm gnlk mesafede olduunu -renince rahatladm. Sonunda, Arimelin'in bana son zamanda bahettii azckuykudan daha iyisini umarak, patronun ana karsndan esne-yerek yne sarlm scak bir tula aldm. m ellerimdehissettiim scaklk bana keyif vermiti; izmelerimi kolumunaltna kstrarak dar merdivenlerden yukar ktm. Uzun s-re giyilmi izmelerin ar kokusu ve eklem arlarn azalt-mak iin kullanlan ilacn taze aromas arasnda bo yataa

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • doru sessizce ilerlerken, Shiv ve Viltred oktan uyumular-d. Uykuya dalmam uzun srd; gzlerimi her kapadmdaBuz Adamlar, Tormalin'i tam kalbini yamalarken gryor-dum. Soluk renkli talardan yaplm, bo yanklarla dolu bykbir ev. Souk ve bulutsuz bir sabaht. Avlunun, yeni domu kgneinin ulaamad kelerinde buzlar parldyordu vekhyann gzden kard sonbahar ieklerinin kararm gvdeleri antik bir saksdan mahzunca sarkyordu. Kapc te-lal admlarla alan zile cevap vermeye giderken, tamamenglgede kalan giriin souundan ellerini ovuturdu. erigen bir adam girdi. Titreyen elinin parmamdaki parlak sa- _37fr yzkle oynuyordu. Gergin ve solgun olmasna ramenyllarn alkanlyla hizmetiye bayla kusursuz bir selamverdi. Evin iine doru yrrken fevkalade parlatlm izme-leri talarda takrdad; belli ki yolu biliyordu. eri girdiinde, Temar derin bir nefes ald ve yaknnda-ki aynada kendine bakt. Grd yz, giydii zengin kya-fetlerle ilgin bir ekilde eliiyordu. Zayf, kk elmack ke-mikleri uzun ve sivri l~rr eneye doru inceliyorlard. Onagre bu yz zrh ya da alma kyafetlerine daha uygundu.Sk giyilmeyen resmi kyafetlerin iinde kammaktansa, di-erlerinin iinde olmay kesinlikle tercih ederdi. nce karakalarn altndan neredeyse renksiz denilebilecek mavi gzlerbakyordu. Arkadan toplanm uzun siyah salar baklarnda-ki sertlii artryordu. Ona uysa da uymasa da gerekli olantarz buydu. Temar gmleinin yakasn dzeltip koyu krmz ceketin-deki bir lekeyi kazmaya alt. Lekenin aslnda aynann sr-rmdaki bir kusur olduunu anlaynca, durdu. Birka yl n-cesinde, bu ayna hemen hizmetilerin odasna gnderilirdi.Bu dnce, bykbabasnn huzuruna arlmay beklerken,kararn pekitirdi. Bykbaba deil, diye hatrlatt kendine; yal adam bu sa-bah koltuunda D'Alsennin Ailesinin reisi olarak oturuyordu.Bu, eskiden olduu kadar anlaml deildi; parlatlm sralar-da, hamisinden taleplerde bulunmay ya da ona hizmet sun-may heyecanla bekleyen halk yoktu. "Baron." Ba mabeyinci iki kanatl kapy gsterile at;sanki salon hizmetilerine para ayramadklarndan deil deTemar'a verilen deer yznden bunu yapyordu. Temar nazike selam verdi ve salona dimdik girdi. Burayagelmeyeli uzun zaman olmutu; duvar oyuklarmdaki eksikheykelleri ve gneten sararm ipek perdeleri grnce adm-la larn ard. Clz bir ate, byk minenin iinde cesurcarpmyor ama souk havaya dikkat ekmekten baka bir ieyaramyordu. "Temar, seni grmek ne gzel." Uzun odann sonunda,krsye hkim antik bir mee koltukta oturan bykbabaskestane rengi kadifeden dikilmi resmi kyafeti iinde heybet-li grnyordu. Seyrek beyaz salarna ve derin krklarnaramen, solmu gzleri ca.1! ve dikkatliydi. "Sieur." Temar ban eip tek dizi zerine kerek resmibir reverans yapt. "Bu, resmi bir ziyaret mi?" Yal adamn sesinde hafif birglmseme hissediliyordu.

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • "Evet." Temar'm sesi kendinden emindi. Ba eik olduuiin bykbabasnn yznde beliren bir anlk mitsizlikleyllarn brakt izlerin nasl derinletiini grmedi. "O zaman arzn bildir." Sieur'n sesi sert ve hatta kasvet-liydi. "Prens Den Fellaemion ile denize almak iin izin istiyo-rum." Konuurken hata yapmamak iin abalarken, sesi iste-meden ykselmiti. stei odann iinde daha ok bir emir gi-bi yanklannca Temar yer demesindeki kavunii ve kremrengi dalgalara bakarak, hareket etmemeye alt."Devam et." Yal adamn sesi eziciydi.Temar bir an kendini kaybederek yukar bakt. "Derdini anlat, Baron." Sieur glmsemeden ona bakt."Soyumun son temsilcisine, okyanusun dier tarafndaki bi-linmeyen topraklarda kendini tehlikeye atmas iin neden izinvermem gerektiini anlat bana."Temar belli etmemeye alarak derin bir nefes ald. B-

  ykbabasnn kar kacan ve tartacan dnm, onameydan okumak zorunda kalacan tahmin etmiti. "D'Alsennin Ailesinin erkek temsilcilerinin sonuncusu ol-duumu biliyor ve kanmn ykmllklerine sayg duyuyo- 39rum. Bu sebeple ismimizin hakk olan an, hret ve servetiyeniden kazanma grevi bana dyor. mparatorluun sonyllarda buralardan ekilmesiyle giderek daha ok toprak, ser-vet ve mevki kaybettik. Bunlar tekrar elde edebilmek iinhibir gereki yol gremediimden Ailemizi eski anna ka-vuturabilmek iin farkl yollar aratrdm." Dncelerini to-parlayabilmek iin duraklad. "mparator, Lescar' kendi kendilerini Dk ilan etmiolanlarn elinden kurtarmak iin askeri g toplanacan bil-dirdi." Yal adamn yz ifadesizdi. Temar gzlerini ona dikti. "Ylbandan beri Byk Aileler-den hibiri orduya adam gndermedi, lordum, bu sefer defarkl olmayacak. mparatorluk Ordusunun kumandanlarna an-cak plkteki kpeklere gvendiim kadar gveniyorum veson yl ierisinde onlarla alm olan Baronlarn hepsi de b-yklerine ayn eyi syleyecektir. Siz de en az benim kadar Per-vasz Nemith'in, soyunun son mparatoru olacan biliyorsu-nuz. Hatta arapla fahielere olan dknl gz nne alnr-sa muhtemelen mevsim bitmeden lm ve yaklm olacaktr." Sieur yavaa ban yana edi. "Bu, ok doru ve Prens-ler Meclisi yeni mparatoru semek iin toplandnda en k-k ailelerin Baronlar bile yeni mparatorun himayesini ga-rantilemek iin eitli frsatlar bulacaklar. Ben onlarla ak ata-mayacak kadar yalym ve sen de bunu dnyann dier tara-fndan yapamazsn." Zeminden gelen souk Temar'm dizlerine kadar kmt;baldrlarna kramp giriyordu. Resmi duruu setii iin ken-dine kfr etti. Rahatszln gzard etmeye alsa da kur-duu cmleler gittike ksalyordu. "mparatorluun geri ekilmesinden etkilenen tek aile bizdeiliz, Bykbaba. Suyu azalan bir kuyudan su almak iinneden kovayla srada bekleyeyim ki? Prens Den Fellaemiondeniz tesinde ele geirilmeyi bekleyen, geni ve verimli top-raklardan bahsediyor. Tuzaklarn olmad usuz bucaksz or-manlardan, demir, altn ve hatta deerli talardan elde edile-bilecek servetlerden sz ediyor."

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • "Bunlar daha ok gen arkadan Den Rannion'un szleri-ne benziyor." Yal adamn ses tonu ineleyiciydi. "Syle ba-na, Baronun kumar borlar u sralar ne durumda? Bence ba-bas onu kumar oynanan batakhanelerin ve kerhanelerin ol-mad bir diyara gndererek aklllk eder, sadece kendi ke-sesini korumak iin olsa bile!" Yal adam kendisini kasten mi yanl anlyordu? yle ol-sa bile Temar, Vahil'in son samalklaryla ilgili bir tartma-ya girip konunun sapmasna izin vermeyecekti; baklarnbykbabasndan karmad. "Prens Den Fellaemion, mallarellerinden alnm olanlarla yklm ehirlerden kaanlara be-dava yolculuk sunuyor. Okyanusun dier tarafnda kuracaikinci mparatorluk iin ona yardm etmeleri halinde, onlarayeni bir hayat iin bir ans veriyor." "Yani, evsiz ve yurtsuz kalm ayak takmyla topra meelemek istiyorsun? Senin onlar gibi olmadn sana ben mihatrlatacam?" Sieur ne doru eildi, atalarnn koltuundan tehditkrbir ifadeyle bakt. Temar abalayarak yzne sakin bir ifadevermeyi baard. "Prens Den Fellaemion, kolonistleri idare edecek, grevle-rini dzenleyecek, abalarna yn verecek ve onlar ibirliiiinde altracak, yneticilikte tecrbeli kiiler aryor. Emi-nim ki Dalasor'daki yatrmlarmz yl boyunca tam iste-diiniz gibi ynetmi olduumu hatrlatmama gerek yok.Da Adamlar nehrin gneyine saldrdklarnda milislere ka- alarak grevimi yerine getirmi ve sadece bir mevsimde em-rime askerler verilmesini salamtm. Edindiim becerileriiyi kullanarak tannabilir ve dllendirilebilirim. Yemek ar-tklar dilenen bir kpek gibi sarayda beklemektense bir D'Al- 41sennin olu iin bu daha iyi bir i deil mi?" "Dizginler Den Rannion ve Den Fellaemion gibi Prensle-rin dindeyken deil. Onlarn kim olduunu sanyorsun? Bensana syleyeyim; Denizci Nemith ile yapt seyahatlerin si-linmeye yz tutmu zaferleri sayesinde i yapan yal bir ha-yalperestle Ailesini, onu Sieur semediklerine piman etmeyealan bir adam. Servetimizi ^ geri kazanmak iin gm'ta-

  baklarmz eritip kumar oyunlarnda da kullanabilirsin, k-k Den Rannion gibi!" "Prens Den Rannion ticari konularda gerekten de okkurnaz, Bykbaba." Temar'm sesinde ilk defa sinirli bir t-n vard. "Eer yaplabileceini ve krl olacan dnmesebyle bir koloni fikrini savunmaz. Kendisi de oraya gidip ai-lesi iin bir ev ve bir gelecek kurmaya niyetli; hem bunu dababas daha lmeden planlyordu. Erkek kardei, Sieur, onatam destek veriyor." "Eer alacakllarndan kamak iin okyanusun dier tara-fna gitmeyi gze alyorsa borlar gerekten ok artm ol-mal! Hayr, Den Rannion'un bu ie kendi parasyla girdii-ni grmeden inanmam. Saf insanlarn umutlaryla oynaypkolay para kazanmaya altn dnmyor musun? Duy-duuma gre arkadan Vahil'in harcama hzna ayak uydu-rabilmesi iin ok fazla para toparlamas gerekiyormu." Yal adam neden Vahil'den bahsedip duruyordu? Temaraniden kk bir okla bykbabasnn aslnda gerek bir da-yanann olmadn ve bu yzden grmeyi bir tartmabalatarak bitirmeye altn anlad. Yal adama dikkatle

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • bakt ve sanki kara simya yaplmasma deien grnt kar-snda gzlerini krtrd. Karsndaki artk bir zamanlarn 42

  Byk Aile reisi deildi, at arabasn doru yolda tutmak iinbaz insanlarn dizginlerini skp bakalarmnkini gevek bra-kan bir lord deildi, hatta ocukluunda ve sonrasnda onasarslmaz bir gven kayna olmu olan kii de deildi. B-ykbabas sadece yal, ok yal bir adamd; yorgun ve tedir-gindi; oullar ve Ailesinin gelecei elinden alnm, tek ba-na belirsiz bir bunakln tehdidiyle kar karya kalmt. Temar ayaa kalkt ve dizlerini ovutururken yzn ek-itti. ocukluunda ska yapt gibi krsnn merdivenle-rine oturmak iin ilerledi. O zamanlar salon kiraclar ve m-terilerle hnca hn dolu olurdu. Sieur taleplerini sunmayagelenlerle ilgilenirken Temar'm amcalar da etrafta koutu-rurlard. Temar oturdu; rahat bir pozisyon alp bykbabas-na bakt. "Bunu gerekten yapmak istiyorum, Bykbaba. Saray av-lusunda oynaarak, orada duyduum dedikodular altn veavantaja evirmeye alamam ben. Beni tanyorsun; seninbana rettiin gibi iimdekileri olduu gibi anlatmaya al-m Her yeni felaketin ardndan tekrar para ve saygnlm-z kurtarmaya almaktan bktm. stelik her seferinde de,mparatorun bundan sonra eline yzne bulatrd ilk ilebirlikte yeniden boazma kadar taze bokun iine batacamda bilerek." Yal adam yzn ovuturdu; bir anlk umutsuzluklagzlerindeki parlaklk snd. "Bu, derin okyanusta boul-maktan daha iyi, deil mi? Sana Denizci Nemith ile ka ge-minin alp da geri dnmediini hatrlatmam m gerekiyor? "Prens Den Fellaemion dnd, Bykbaba, o zamandanberidir de defalarca gidip geldi. Ona gveniyorum." Temarsesindeki sitemi bastrmaya alt, beceremedi. "Bu ne demek oluyor?" Sieur un gzleri yeniden parlad."Ona gveniyor musun? Kendi ekibinin liderliini yapmak-tansa onun emrinde almann daha iyi olacan m d- nyorsun? Belki de kendi isminden vazgeip onun ismini dealmay planlyrsndr, ha?" Temar aniden ayaa frlad. Tm gcyle alk olmadbir alakgnlllk sergilemeye alt. "Kayglarm ismimin ^3gelecei iindir, sayn Prens. Oullarmn ve torunlarmn be-nim kllerimi saygyla selamlamalarn ve onlara brakacammiras iin bana dua etmelerini istiyorum." Bilinsizce yum-ruklarn skt ve babasnn yznn etine saplandn his-setti. "Peki, benim kllerimin olduu vazoyu ne yapacaksn?Kapya destek olarak m kullanacaksn? Nankr kpek!" Sieuryallktan bklm elini kaldrd, neredeyse Temar'a vuru-yordu. "lknce Kabuklu iek salgn oullarm benden al-d, sonra da fahielere dkn bir pislik, sapk tutkular y-znden topraklarmzn iine etti. Bunlarn sulusu ben mi-yim?" Temar, D'Alsennin Ailesine zg konuma biimiyle ce-vap vermek iin azm at ama bykbabasnn yzndekibir ey onu durdurdu. Yal adamn gzlerindeki gazabn al-tnda byk bir strap yatyordu; tartmay uzatmak birden

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • anlamn yitirmiti. "Sana hakaret etmek istemedim, Bykbaba; bunu kastet-memitim, yanl anladn. ok iyi biliyorum ki eer sen ol-masaydn Ailemizin klleri yllar nce rzgrlarla dalmolacakt." Yal adamn sylemek istedikleri bir ksrk krizindekaybolunca, Temar su ya da arap iin telala etrafna bakn-d. "Bo ver." Sieur kyafetinin kvrmlar arasndan kk biran kard ve gmi nlamalar mabeyinciyi hemen geri ge-tirdi. "Talebinizi deerlendireceim, Baron." Yal adam ks-rn kontrol etmeyi baararak Temar'a bakt. Yzndeki

  canl renk bir an salkl gibi grnmesini salamt. "lgi-lenmem gereken baka iler var. Akam yemeinden nce a-lma odamda bana katlabilirsin." Glkle ayaa kalkt ve etrafnda fr dnen mabeyinciyekarmamasn iaret ederek ba dimdik salondan kt. Temar yal adamn gidiini seyretti ve onun davrann-dan dolay endie mi yoksa can sknts m hissetmesi gerek-tiine karar veremedi. lgilenmesi gereken baka ne ii olabi-lirdi ki? Byk ihtimalle biraz ekerleme yapp kararn ge-ciktirmeye alyordu. Temar kendine zg bir hzla karar-n verdi; eh, btn gnn bu kllere bulanm mozoledegeiremezdi. Hzla odadan kp ar kaplar yle bir glearpt ki kk ateten ani dumanlar ykseldi. Arka merdi-venlerden mutfaa inerken izmelerinin topuklarmdaki ivi-ler ta basamaklarda sinirle atrdad. "Temar, yavru kuum, seni grmek ne gzel." Temiz amarengi solmu bir nlk giymi olan zayf bir kadn elinde ya-r dolu bir baharat kavanozuyla dolap kapann yanndanona bakyordu. "Jetta! Hl burada olmana sevindiimi sylemeliyim."Temar ince bir espri yapmaya almt ama szleri etkisizkald. Bir sandalyeye yld ve ovalanmaktan beyazlammasann zerindeki tahllara keyifsizce bakarak onlar krkbir iviyle kartrmaya balad. "Herkesin ve her eyin ya sa-tldn ya da iten karldn dnmeye balamtm." "st katn biraz tenhalatm m dnyorsun?" Jet-ta'nm alayc sesi Temar' artp ona baktrd. "Eer olanlar bilmesem tefecinin adamlarnn gelmi ol-duunu dnrdm!" diye ac bir ifadeyle karlk verdi."Ne yapyor bu ihtiyar budala? ksirler iin bir simyacya pa-ra m veriyor? Kendisine daha iyi bir vris vermesi iin birfahie mi bulmay umuyor?""Geriye kalan kiraclar barndrp tok tutuyor, gen

  adam." Jetta'nn gzleri parlyordu ama sadece tutkudan de-il. "Sieur her zaman Ailesinin ykmllklerine nem ver-mitir." "Sence ben vermiyor muyum? Beni sulamaya balama," _45diye tersledi Temar. "Yazn her iki yarsnda da ilk kla a-lmaya balayp son ay batana kadar elimizde kalan mlkler-den gelir elde etmeye altm. Peynir yapmak iin domuzsasam daha az yorulurdum ve sonunda gsterecek daha faz-la eyim olurdu! Buraya neden bu kadar uzun zamandr u-ramadm sanyorsun?"

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • "Kendini sulu hissettiin iin bana saldrma, gen adam.Yalnayak dolatn zamanlarda seni dizime yatrrdm, eergerekirse imdi de yaparm ona gre!" Jetta'nn glmseme-si szlerini yalanlad. Temar'm nne bir tabak kek koydu. "Teekkr ederim." Gen adam bir para alnca kendiniinanlmaz derecede teselli edilmi hissetti. "Akam yemeinde burada msn?" Jetta dolab kapatpbir tencereyi koymak iin ocaa yneldi. "Sanrm yle olacak. Bykbaba yemekten nce almaodasnda onu grmemi buyurdu." Temar'm alaycl her ne-dense keskinliini kaybetmiti. "Onu bu kadar kracak ne syledin peki?" Jetta burnunuekti. "Krldn nereden kardn?" Kzgnlk Temar'm yzn-deki sululuk ifadesini artrd. "Efendi Othneil yoksa niye gelingl ay istesin ki?" Jet-ta odann kesindeki hizmeti asansrnn ak kapsna ia-ret etti. "Hasta m?" Bu dnce midesini burmutu ama aldrma-maya alt. "O yataki herhangi bir adamdan daha fazla deil ama kksr bu kez daha erken balad. Zamannn ounu a-lma odasnda geiriyor ve yeteri kadar uyumuyor." Bykbabasnn artk yapacak iinin olmadn nasl r-nebilmiti? Temar yeni parlatlm gm tokay sandanrahatsz bir el hareketiyle kard. Ne syleyeceini bilemi-yordu."Annen nasl?" Jetta scak su ve fincanlarla urayordu."ok iyi, teekkrler." ten bir glmseme Temar'm y-zn aydnlatt. "Evlilik rgs iin san uzatyor." "Gerekten mi?" Jetta duraklad, elinde bitki kutusuyla .kendi kendine glmsedi. "Peki, san Drianon'un sunanakoymak iin kim kesecek?""Rian Tor Alder; bu ismi biliyor musun?"Jetta bir an kalarn att. "Yn ticaretiyle urayor deilmi? Hani ailesi Bremilayne yolundaki dalarda koyun yetiti-riyor." "Evet o." Temar bayla onaylad. "Birka yldr arkadat-lar ve en sonunda annemi evlenmeye ikna etti. Hem onun,hem de annemin adna seviniyorum. O iyi bir adam ve an-nemi mutlu edeceini biliyorum." "Drianon'un kapsna bir kurdele balayp onun iin duaedeceim. Annen artk kesinlikle mutluluu hak ediyor!" Jet-ta yapt ii hatrlaynca bir para muslin kuman iine bit-kiler koyup kuma balad. Kk bohay fincandaki scaksuya att. "Sieur'e syledin mi?" "Daha deil." Temar gm bir kakla ayn kartrd."Bence en iyisi kendisinin sylemesi ama annem dedemdenekiniyor. Babama ve D'Alsennin ismine hyanet ettiini d-neceini sanyor." "Samalk!" Jetta ban hararetle iki yana sallad. "Onuniin sevinecektir ve baban da onun bu kadar uzun sre dulkalmasn istemezdi, bundan eminim. zellikle de yas sene-sini Sieur un gzetiminde geirdikten sonra." Temar slanm otlar fincanndan karp duman ttenaydan dikkatli bir yudum ald. "Ben de ona bunu syle- dim." Bo bo atee bakyordu. "Bana nasl bir tavsiyede bu-

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • lunacan bilmek isterdim, babamn yani.""Hangi konuda?" Jetta, elini Temar'm elinin zerine koydu."Prens Den Fellaemion'un kolonisine katlmak istiyorum." ^]_ "Bykbabana bunu mu sylemek iin geldin?" Jetta gz-lerini ona dikti. Temar bayla onaylad. "Bir eyler yapmalym, Jetta,yoksa hayal krklndan delireceim. Her ey giderek dahada ktleiyor ve mparatorluktan geri kalan kokumu cese-di yamalayan le kargalarna katlrsam kahrolurum." "Babandan ok amcan Arvil gibi konuuyorsun." Jettagzlerini krptrarak davetsiz anlar geitirdi. "Sence babam ne yapard?" Temar, solgun baklarm Jet-ta'ya dikti. "Ailen iin en iyisi neyse onu yapard." Jetta, Temar'melini smsk tuttu. "Ama bunun kendisi iin de iyi olan birey olmas gerektiini bilecek kadar drstt." "Ben de yaptmn bu olduundan eminim," diyerek iiniekti Temar. "Ama bazen btn bu grev ve ykmllkler-den kamak iin bir yer mi aryorum diye merak ediyorum." "Ailenin ismini tayan son kii olmak zordur," diye onurahatlatt Jetta. "Biliyorsun, bykbaban brdnyaya geer-ken, kaplar amadan nce sorular soracak olan, bu sefer Sa-edrin deil de bykbaban olacak. O lanetli salgn hastalne iin gnderdiine dair cevaplar isteyecek. Verecei cevap-lar iyi olmal!" Temar glmsedi. "Sence yal adam Poldrion'dan bedavagei de ister mi? Teknesi Ailemizden bu kadar ok kazansalamken?" "stemez diyemem!" Jetta bir kahkaha att. "imdi, eerakam yemeine kalyorsan biraz ie yara. Git dardan birazdeniz-kmr getir. Sonra da sebzelerle ilgilenmeye balaya-bilirsin." Temar alayc bir reverans yapt. "Hemen, Hanmefendi." Hem yararl, hem de kolay bir i yapmak Temar' rahat-latt. Gzn son yeilliklerinden topra temizlemek iin u-rarken grevler, elikiler ve gelecekle ilgili tm dnce-leri neredeyse tamamen bir kenara koymay baard. Evin enst katndan bir zil sesi duyulunca, Temar telala Jetta'yabakt."Sanrm beni aryor." Jetta masann etrafndan dolap kk bir ocuk gibi Te-mar'm ellerini bir bezle sildi. "Seni sinirlendirmesine izinverme; nasl biri olduunu bilirsin. Eer ne istediini biliyor-san, eninde sonunda kabul edecektir." Jetta iin sylemesi kolay, diye sakince dnd Temar,evin resmi odalarna karken. Bir D'Alsennin'in yenilgiyi na-zike kabul ettii ka kere grlmt? Bu, dii bir kpeinkedi dourmas kadar sk olabilirdi ancak. Bykbabasnn alma odasna gelmeden cebindeki toka-y karp san arkaya toplamay unutmad. Bir an durakla-d ve tokadaki derin oyulmu yapraklarn zerindeki pas -karmak iin ne kadar ok uratm hatrlayarak parlayangme bakt. Temar iini ekti; her gece yatmadan nce soni olarak gelip ocuklarn kontrol eden babas odadan kar-ken mum nn bu tokada nasl yansdn hatrlad. Ma-demki babasna akl damamayacakt, yapabilecei tek eykendine ve smine kar drst olmakt.Siyah kapy ald ve kendini hazrlad.

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • "Gir." Bykbabasnn sesi sertti ve yz kararlyd amakendisiyle daha bark grnyordu. Temar kapy kapatp yal adamn karsna oturdu. Masa-nn zerindeki tm kt ve hesap defterlerinin yapacaklartartmada nasl bir rol oynayacan merak etti ama yznolabildiince ifadesiz tutmaya alt."Talebini deerlendiriyordum," diye resmi bir dille bala-

  H Sieur. "Bu Ailenin son vrisi olduundan smimizin gele-ceini korumak gz nnde tutmam gereken en nemli ko-nu. Bunun yannda, senin istek ve gereksinimlerine kar daadaletli olmam gerektiini biliyorum." Bir an duraklad. Temar sessizce oturdu, ilgili ve sayglgrnmeye alt. "Senin Den Fellaemion'a katlp okyanusu yalnz amandabir yarar gremiyorum." arabndan bir yudum alrken yaladamn gzlerinde bir meydan okuma vard ama Temar buyemi yutmayp sessiz ve sakin kald. Sieur homurdanarak kadehi gm tutamana geri yerle-tirdi. "Yine de bu denizar topraklar geen yllarda kaybet-mi olduumuz varlk ve saygnln yerini alacak yeni frsat-lar sunabilir. Bunu gz ard edemem. Birtakm koullar altn-da bu zorlu denemeye katlmana izin vermeye karar verdim.Benim artlarm kabul edersen, dualarmla birlikte gidebilir-sin." "artlarnz nelerdir, Prensim?" Temar rahatlama ve sevin-ci yzne yanstmamaya alarak, nazike sordu. "Mallar elinden alnm birok kiracmz var, dierleri debu gergin ortamda ok zorluk ekiyor." Yal adam ktlarTemar'n nne sermeye balad. "Tm manzaray grmekiin rakamlara bakman gerekir." Temar bu dokmanlarn ounu kendisinin saladnhatrlatmak istese de, dilerini skp bykbabasnn gsterdi-i yere bakt. "Gryor musun, burada ve burada? Rakamlar neredeysegeen senekiler gibi." Sieur yeniden koltuuna oturdu. "Bun-lar iyi insanlar, kendi hatalar olmakszn ac ekiyorlar veeer kiraclarna kar ykmllklerini yerine getirmek iinbir yol tutacaksan, bu arayta onlara, sana katlma ansnvermelisin."Temar bykbabasna dikkatle bakt, gzleri fal ta gibi

  almt; yal adamn neler isteyebileceini dnrken bu,aklna bile gelmemiti. "ki tane gemi almak iin gerekli paray bulabilir ve onla-50 ra kendi mallarmz ykleyebiliriz." Sieur yeni yazlm birliste kard. "Bunu inceleyip gzden kardm bir ey varm bakman istiyorum." Temar dilini yutmu bir eklide kd alarak kendi halinegld. Cevap olarak gelen glmseme yal adam sanki bir ku-ak genletirdi. Gzlerinde hin bir parlt vard. "Syleyecek bir szn yok mu, evladm? Bunun hi senintarzn olmadn sylemeliyim." Temar listeden ban kaldrp bakt. "Bu projede bykbir rol almamz istiyorsun. Den Rannion ve Den Fellaemionbuna ne diyecek peki?" "Bu, senin sorunun, evladm. Eer bu ie kalkacaksanbunu ya Ailenin karlar dorultusunda yapacaksn ya da

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • yapmayacaksn." Temar bir elini salarna daldrd ama unuttuu toka ba-na saplannca irkildi. "artlarnz kabul ediyorum," dedi sonunda, kendini negibi bir sorumluluun altna soktuunu kaygyla merak edi-yordu. "Aslan evladm. Yerinde bir karar vereceini biliyordum."Sieur kalkt ve ikisine de arap doldurdu. Temar dnceleredalm halde bir yudum ald, hl bu yeni durumu deerlen-diriyordu. Durdu ve kadehine daha dikkatli bakt."Bu, Califeria babozumu rn deil mi?" "iek salgn bizi vurmadan nceki son sene," diye ba-yla onaylad bykbabas, parldayan yakut renkli svnn ta-dn karyordu. "Bu son ie; uygun olacam dndm."Temar ne diyeceini bilemedii iin sadece arabn iti."Artk sana verilme zamannn geldiini dndm bir

  sey daha var." Yal adam kadehini brakt ve hzla uzun birsandn yanma gitti. Boynundaki zincirden kk anahtarla-rn asl olduu bir halka karp sandn kilidini at ve ke-tene sarl uzun bir paketi alarak masaya geldi; masa zerin- J>J_deki ktlar yere atarak yer amt. "Bu, Amcan Arvil iin yaptrdm kl; ekilme vaktimgeldiinde hep onun benim yerimi alp Sieur D'Alsennin ola-can dnmtm." Yal adam bkmekte zorland par-maklaryla keten eritleri aarken Temar'm yardm teklifinielini kaldrarak geri evirdi. "Ben yapabilirim."

  Kumalar kenara ekince ortaya koyu yeil bir km kt;klcn korumas ince ilemelerle ssl olmasna ramen kab-zas iyi yaplm ve kullanma uygundu. Bu sadece aksesuvarolarak kullanlan bir kl deildi. Bykbabas klc ektiin-de kl iten ldyordu, parlak ve kusursuzdu, birbirine do-lanm yaprak desenleri boylu boyunca devam ediyordu."Al." Temar klc ald ve az ak mkemmel dengesini tartt."Bu mthi, Bykbaba," dedi nefes nefese; birka dikkatlisavuru yapt. "Bana mal olduu altnlar dnrsen, yle olmal," di-ye homurdand kabaca yal adam. "Ancak sakn o yabancdiyarlarn ormanlarnda bununla aa falan kesmeye kalk-ma." "Asla!" Temar bir kahkaha att. Durdu, yz birden cid-dileti. "Bu, prenslere layk bir hediye, Prensim. Size ne ka-dar teekkr etsem azdr." "Bu yolculukta baar sala, kiraclarmza yeni bir hayatve Ailemize yeni bir gelecek ver. stediim teekkr budur."Yah adam Temar'a alev alev gzlerle bakt. Gergin bir an y-lece durdular, sorumluluklar ve gelecein belirsizlii havayarlatrmt.Koridorda gmi bir zil sesi yanklannca by bozuldu.

  "Bir sonraki nesli de dnmeye balasan iyi olur. Kendi-ne bir kz beenme vaktin gelmedi mi? Sinel Amcann zev-kine kalrsan yandn, biliyorsun." Temar bykbabasnn esprisine bir kahkahayla karlkverdi ve onu yemek salonuna doru takip etti. COE TEPES, LORP AoRn'in DKAL,

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • CALADHRJA,Son-LKYAzm II'iRahatsz uykumdan sabahn erken saatlerinde uyand-mda kepenklerden szan gri kla birlikte bir eksik-lik duygusu hissettim. Gece boyunca tartan insan-lar, grdm silik ryalar yznden uyuyamamtm. Ya-takta kalmann bir anlam yoktu; sorular, atda dolandklar-n duyuyor olduum fareler gibi bamn iinde kouturu-yorlard. Uyumaya almann da bir anlam yoktu; Shiv oda-nn dier tarafnda horlarken bir sepet dolusu domuz yavru-su kadar ses kartyordu. Pencerelerden ieri szan sabah havas nemliydi. Souk ke-ten tenime deince titredim ve pantolonumla yeleimi hzlazerime geirdim. Gece buraya geldiimde nasl olup da ba-m kirilere arpmadma hayret ederek izmelerimi aldmve Viltred olduunu anladn, hareketsiz duran battaniye y-nnn yanndan sessizce getim. Shiv grnp bana katldnda hann byk salonundaoraplarmla kahvaltm ediyordum. "Keke bunu ben de dnseydim, slak izme giymektennefret ederim," dedi, bayla atein yanndaki demirlere tersastm izmelerime iaret ederek. "Her silahl adam kuru ayaklarn nemini bilir." Shiv ken-dine et ve ekmek alrken omuz silktim. "htiya duyduu di-er ey ise bilgidir. Bana anlatmadn ok ey var, Shiv." "Sana anlattmdan daha fazlasn ben de bilmiyorum,yemin ederim, kesin bir bilgim yok." Shiv i ekti. Bu yol-culuk ksa srecekti. Viltred m, iimize yarayacak ve Planr mbilginlerinin zerinde allabilecek bir eyler bilip bilmedi-ini renecektim." Bununla ne anlatmak istediini merak ettim ama azmayrlrcasma esneyince ilgim dald."Yorgun musun?" Shiv kaygl grnd. Bamla onayladm. "Gndnmu nden bu yana dorudrst bir uyku ekemedim." "Hancnn karsnn bol eitli bir iksir sand var, diyenerdi Shiv, biraz utanarak. "Viltred kendisi iin bir eylerkaynatyor.""Hayr," dedim kabaca. "Hayr, teekkr ederim. Kz kardeim ldnde, o dayanlmaz acy uzak tutmakiin thassin inemeye balamm. Genliim ve ukalalm-la kendimi ly karmayacama inandrarak baml ol-mu ancak iki mevsim sren gece terlemeleri ve bitmek bil-mez'bir susuzluk sonrasnda kurtulabilmitim. Yeniden ben-zer baka bir eye balanma riskini gze alamazdm. Shiv mgzlerinde krlm bir ifade grnce daha sradan bir konuaradm. ,. "Viltred neden sana Shivvalan diye hitap etmekte srar edi-yor ki?" .. Yzn ekitti. "Bunu ancak Saedrin bilir. Bana byle ses-lenen son kii annemdi ve bu bana kendimi hla Misaen msunana brakmak iin byklarmn terlemesini beklediimzamanlardaki gibi hissettiriyor. Bu da bana, saygn ve muh-terem i arkadamn ay iin benden scak su bekliyor ol-duunu hatrlatt." Viltred sabah ieceine neler kartrmt bilemiyorumama gl bir eyler olmalyd nk beklediimden ok da-

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • ha ksa bir srede atma binmiti. Yollar yasz bir geceden sonra daha iyiydi ve prl prl sabahta giderek dalan sisinierisinden yola koyulduk. Aalkl bir tepenin etrafndan dnerken, "Halice'i bulaca-mz yer buras olmal," diye aklad Shiv. Salam ta evler _55dzgn ilenmi tarlalaryla birlikte pazaryeri ve tapman et-rafna seyreke toplanmlard. nsanlar bize pek aldrmadan i-leriyle urayorlard. Shiv bizi bir yan yoldan sazdan yaplma,ats yosun tutmu, tipik kare eklinde bir eve gtrd. Beyaz-latlmam, dzgn keten zerine kahverengi ev dokumas hobir kyafet giymi olan, gl kuvvetli bir kadn kuyudan suekiyordu. Yannda durduumuzda, meydan okur gzlerle bi-ze bakt. Kasl kollarm kovasnn zerine dayaynca parmakla-r ve nkollarmdaki silik gmi yara izlerini fark ettim. ift-i kadnlarn kaslar gelimi olsa da onlarda kl yaras izleriolmazd. stelik o gn grdmz ba bal olmayan ilk ka-dn oydu. Kahverengimsi gri salar ksa kesilmiti."Nasl yardmc olabilirim?"Shiv selam verdi. "Siz Halice misiniz?" Kadn bize glmsemeden bakt, koyu renk gzleri kabakemikli yznde ifadesizdi. "Kim bilmek istiyor?""Shiv Ralsere. Livak' aryorum." Kaln kalarn altndaki gzlerde bir parlama olduysa da neanlama geldiini zemedim. "Seni grmek istemeyecek, byc," dedi sakince Halice,kt bir niyeti yoktu. "ansm denemek isterim." Shiv, scak, cazibeli bir ekil-de Halice'e glmsedi ama Halice de en fazla benim kadaretkilenmiti. Shiv'in birka kadeh ikiden sonra holandtipleri grmtm; genelde bacam kalnlnda kollar olanve U gnlk sakall bar serserileriydiler. Shiv arkasna uzanarak eyer heybesinden kulplu bir sra-ti1 kard. "Hatrladm kadaryla Livak, Dalasor araplarnaar! zel bir ilgin olduunu sylemiti." Halice'in ince dudaklarnn kenarlarnda bir glmsemebelirdi. "Yemee de kalabilirsiniz. Size yumurtadan kesilmibir tavuk ayrabilirim. Atlarnz ala brakn. Livak u aa-56 daki iftlie gitti, birazdan dner." Kuyunun dier tarafna yaslad iin daha nce greme-diimiz koltuk deneine uzand. Bileklerine kadar uzananeteklerinin altndan bir aya grnrken, yana doru kvrl-m dier ayan zar zor grndn fark ettim. Kt biekilde krlm olan baca fena halde arpk kaynamt. Atmdan inip dizginleri Shiv'e attm. "Brak ben taya-ym." Halice duraklad, bana bir gz att, sonra kovay verdi.Bahede eelenerek dolaan aklsz tavuklardan birine doruuzand ve ilerinden bir tanesini alverdi. "Siz bycler yemeklerinizi yolup hazrlamay bilir mi-siniz?" Tavuun boynunu bir uzmann rahatlyla krverdi. Viltred'in akn kzgnlna srtn dnp alla evin ya-amak iin olan blmn ayran geni aralktan, iftlik evi-ne doru topallayarak yrmeye balad.Suyu Shiv'e verdim. "Ben atlarla ilgileneyim." Alda bykba hayvanlarn eski ve ar kokusu vardama at kokusu ve belirtileri henz yeniydi: Yem olarak ha-zrlanm kuru otlar, bir kova tahl ve samanlardan bir yatak.

  Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 • K mevsimlerinde Livak ve Halice'in ne dolaplar evirmi ol-duklarn merak ettim. Eyerleri yerletirirken Shiv tekrar g-rnd."Viltred iyi mi?" "Artk yannda oturabilecei bir ocak olduu iin daha iyi.Halice'i zmek zor, deil mi?" Hayflanarak ban iki yanasallad. "Anladm kadaryla etin ceviz ve kimsenin de kendisi-ne acmasn istemiyor." Eyer antam omzuma attm. "Eski-den Lescar'da paral askerdi, deil mi?" "Livak yle sylemiti." Shiv yeni torbasn ald. "Ayn za-anda, Halice'in en byk avantajnn insanlarn ona bir ke- bakp sonra da ona kyn delisinin budala kz kardei gi-bi davranmalar olduunu anlatmt."Glmsedim. "Fark ettim. Bacan nasl krm?" "Kayalk bir yolda atndan kt bir ekilde dm." Shivbir acma ifadesiyle yzn buruturdu. "Bacan kesmedik-leri iin ansl." Tam konuacakken kapda Halice belirince ikimiz de kay-taran raklar gibi zpladk. Topal bir insan iin olduka ses-sizdi."Odun krlmas lazm." "Ben yaparm." Shiv arkadaa glmsemeye alarak iyi-ce bilenmi baltay ald ve ben de onlar evin arkasna do-ru takip ettim. Shiv zerindekileri gmleine kadar karpistiflenmi odunlar beceriyle krmaya balaynca bir an Ha-lice'in yznde akn bir bak grdysem de, benim orada

  olduumu fark etmesiyle bak kayboldu. Krlm odunlarbir sepete istifledim ve arkamda dengeli admlar duyuncadndm. "Livak!" Shiv baltaya yaslanarak Livak' scak bir ekildeselamlad. Livak durdu, azn at, sonra kapatt. Dar kesimli yelei-nin iyice ortaya kard gzel gslerini seyretme lksnkarmadm. Onu en son grdmden daha zayft. Uzamolan kzl salar dank bir rgyle arkadan toplanm, ye-il gzleri solgun yznde iyice belirginlemiti. Gezgin ba-

  basnn Orman kan hatrladmdan daha ok fark ediliyor-du. Elinde beze sarlm, ak renk bir lor peyniri vard. "Merhaba, Shiv. Rahatsz edebilecein baka kimse kalma-d m?" Livak, Viltred'in sakal gsnde uyuklad scak mutfaadoru ilerledi ve alan kapnn sesiyle irkilen yal adama al- drmad. Viltred ise, ieri giren bu deri pantolonlu kstah ka-dna merakla bakyordu, canlanmt."Drianon bana sabr ver, Shiv, gerekten de sizlerle ilgili58 bir belaya bulamak istemiyorum," diye homurdand Livakama dnerken bana gnderdii arabuk glmsemenin ar-dndan, sanki bir tek atm gibi, iime hzla bir scaklk ya-yld. Halice kar duvarn ounu kaplayan geni ocakla ilgilen-meyi braktnda Livak'm ona bir kan oynatarak bir eysormak istercesine baktn grdm ama Halice'in dudakla- :rm bzmesinden baka bir cevap alamad. Bu, bana hibirey ifade etmiyorsa da, annem ve kz kardelerimin birbirle-

  Create PDF files without this message by purchasin