of 17 /17
2011.gada 16.februāris

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

  • Upload
    filia

  • View
    72

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs. 2011.gada 16.februāris. darbības mērķis. bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un talantu izkopšana, atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

2011.gada 16.februāris

Page 2: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs
Page 3: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un talantu izkopšana, atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām

Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Interešu izglītības programmas īsteno - pašvaldību dibinātas interešu izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, privātās izglītības iestādes, iesaistot bērnus un jauniešus vecumā no 3 līdz 25 gadu vecumam.

Page 4: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas; organizēt bērnu un jauniešu interešu izglītību, radot optimālus apstākļus

viņu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, karjeras izvēlei;

nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika un atpūtas organizēšanu nometnēs, sporta un kultūras pasākumos;

īstenot darbu ar jaunatni, sadarboties ar jauniešu nevalstiskajām organizācijām un skolēnu pašpārvaldēm; veidot jauniešu klubus, nodrošināt apstākļus to darbības uzsākšanai un pieejamībai;

veikt interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību Jūrmalā;

organizēt starptautiskos, valsts, novada, pilsētas, rajona un iestādes interešu un profesionālās ievirzes izglītības pasākumus;

Page 5: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Pedagoģisko likmju skaits (valsts mērķdotācija)

Pedagogu skaits 24 pedagogi, no tiem - 11 pamatdarbā augstākā pedagoģiskā izglītība ir 14 pedagogiem

2006./07.

2007./08.

2008./09.

2009./10.

2010./11.

Dabas draugi

5,08 5,08 5,08 3,0

Tehniķi 12,34 12,09 9,59 4,5

BJIC 10 8,71

Page 6: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Juridiskā adrese – Zemgales ielā 4, Asaros Lielupes ielā 21 – Jaundubultu vsk. piebūve

Lielupes vsk. 229.kab. –

dzelzceļa makets Mežmalas vsk. pagraba telpa –

tekstilmāksla Telpas nodarbībām skolās

Page 7: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Kultūrizglītības programmas Dizains un arhitektūra Floristika Tekstilmāksla Lietišķā māksla Zīmēšana Pasaku darbnīca Rotu darbnīca Raibie dzīpariņi

211 audzēkņi

Page 8: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Sporta izglītības programmas Skeitbords Prāta spēles

64 audzēkņi

Page 9: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Tehniskās jaunrades programmas Lidmodelisms Kokapstrādes pamati Kartings Auto – retro Autoapmācība Dzelzceļa modelēšana Dekoratīvā kokapstrāde Radioelektronika

160 audzēkņi

Page 10: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Vides izglītības programmas Mazpulks Vides pētnieki Zaļie spiegi Saulespuķe

Citas izglītojošas programmas Muzeja draugi Pasaku darbnīca

107 audzēkņi

Page 11: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Vides izziņas taka Mini zoodārzs Ekskursijas ar uzdevumiem Darbojoša dzelzceļa maketa

apskate Palīdzība projektu

izstrādāšanā (arī jauniešiem) Projektu atbalsta semināri Izstādes Vasaras

nometnes (dienas)

Page 12: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Rudens izstāde/ mazpulka darbu skate

Vides pētnieku konkurss 8.klasēm ĶNP

Rudens brīvdienas Labo darbu nedēļa

Vides izziņas spēļu konkurss

Vides pētnieciskie darbi Pavasara brīvdienas Vides erudīts 5.-6.kl. Skeitborda sacensības Kartingu sacensības Asaru pamatskolai – 90 Mazpulku sporta spēles Pavasara izstāde, gada

noslēguma pasākums

Teātra, literāro uzvedumu, dziesmu, deju skates

Page 13: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu.

Pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.

2. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.

3. Pašvaldība nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni.

Page 14: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;

nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Page 15: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Kur meklēt informāciju?

Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/EBDG.html

Eiropas Komisijas un tās partneru mājas lapas:

http://www.eyvolunteering.eu/

http://europa.eu/volunteering/ (sākusi darbību no 2.dec.)

http://www.eyv2011.eu/ Brīvprātīgā darba datu bāze: http://www.brivpratigais.lv/ Portāls par brīvprātīgā darba iespējām:

http://www.esilabs.lv/articles/category/lv/volunteering Brīvprātīgā darba organizācija “Man rūp”:

http://www.manrup.lv/par.html Eiropas Brīvprātīgā darba iespējas: http://www.jaunatne.gov.lv/

Page 16: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Jūrmalā jaunieši

PROBLĒMA RESURSS

?

Page 17: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs

Jūrmalas BJIC, Zemgales 4, Asari, LV-2008Tel/fax 67767186, [email protected]