K E B E N A R A N K E M A J U A N

 • View
  223

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA HUBUNGI:

  7000

  12000

  165.50

  1100

  1300 900 1250

  L U L U SP E L A N B E R S I H

  DIVISYEN PIHAK BERKUASA KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)

  K E M E N T E R I A N P E M B A N G U N A N

  NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

  PUSAT KEMAHIRAN KERJA DAN LATIHAN (MODTC) , JALAN PEMBANGUNAN, LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS

  BAHAGIAN KAWALAN KEMAJUANMAKLUMAT PROSES KEMAJUAN

  K E B E N A R A N K E M A J U A N

  KEPERLUAN PERMOHONAN:

  Borang A- PBD 12 Salinan geran tanah / Kebenaran LTS yang terkini Salinan surat perjanjian QP dengan pemohon (MOA) Salinan borang dan resit pembayaran kepada JPBD Kebenaran/Pengesahan Perancangan berserta

  lukisan yang telah disahkan oleh JPBD Laporan Tapak Berserta gambar

  BAHAGIAN TEKNIKAL (DISIPLIN) YANG TERLIBAT DALAM PENELITIAN PELAN YANG DIHADAPKAN

  Perkhidmatan Air Perkhidmatan Pembetungan Perkhidmatan Saliran Perkhidmatan Bomba Perkhidmatan Jalan Raya Perkhidmatan Kesihatan Perkhidmatan Elektrik Perkhidmatan Telekom (mulai daripada 1 November

  2015)

  JALA

  N LA

  NDAS

  AN L

  AMA

  JALA

  N LA

  NDAS

  AN L

  AMA

  PEMBANG

  UNAN

  JALA

  N PE

  MBA

  NGUN

  AN

  JALAN

  PUSAT KEMAHIRAN KERJA DAN LATIHAN (MODTC)

  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

  JALAN MUHIBBAH

  JALAN MUHIBBAH

  JABATAN PENERANGAN

  JALAN MENTERI BESAR

  2

  1

  - 4 -

  TEMPAT MENGHANTARPERMOHONAN

  KEMAJUAN

  DOKUMEN-DOKUMEN UTAMA

  Sila ambil maklum: Pelukis Pelan (Draughtsman) Kelas 1 yang berdaftar hanya dibenarkan untuk melukis rekabentuk rumah : tidak melebihi tiga (3) unit rumah bagi satu (1) lot tanah untuk tidak

  melebihi 500 meter persegi setiap unit, bagi setiap penghantaran , dan;

  tidak melebihi dua (2) tingkat bagi setiap unit

  Pelukis Pelan (Draughtsman) Kelas 2 yang berdaftar hanya dibenarkan untuk melukis rekabentuk rumah : tidak melebihi satu (1) unit rumah bagi satu (1) lot tanah untuk tidak

  melebihi 500 meter persegi setiap unit, bagi setiap penghantaran , dan;

  tidak melebihi dua (2) tingkat bagi setiap unit

  Perkhidmatan Arkitek yang berdaftar dan mempunyai PracticingCertificatemerangkumi kesemua jenis Kemajuan Bangunan

  NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

  DIVISYEN PIHAK BERKUASA KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)

  TINGKAT 3, BANGUNAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN , JALAN PEMBANGUNAN,

  LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS

  PUSAT KEMAHIRAN KERJA DAN LATIHAN (MODTC), JALAN PEMBANGUNAN, LAPANGAN

  TERBANG LAMA BERAKAS2

  1TEL: 2383222 | FAX: 2381541

  TEL: 2380429laman web: www.mod.gov.bn

  Pihak pemohon hendaklah mempastikan dokumen- dokumen utama dihadapkan kepada Pihak Berkuasa Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaaan (ABCi)

  adalah lengkap bagi setiap permohonan.

 • Mula

  Permohonan diproses

  Surat Kebenaran/Ditolak dikeluarkan

  Sokongan

  Tamat

  Arkitek/Jurutera Profesional/PelukisPelan menghadapkan permohonan

  PendaftaranTidak Lengkap

  Lengkap

  Arkitek/Jurutera Profesional/Pelukis Pelan

  JENIS PERMOHONON

  CARTA ALIRAN PROSES KEBENARAN KEMAJUAN

  SOALAN YANG SERING DI TANYAPERMOHONAN YANG MEMERLUKAN

  KEBENARAN KEMAJUAN

  Permohonan dibincangkan di dalam mesyuarat yang diadakan dua kali seminggu diantara pegawai-pegawai memproses dengan pegawai-pegawai teknikal (disciplines)

  Permohonan yang memerlukan Kebenaran Kemajuan adalah seperti yang berikut:

  - Kemajuan kerja tanah (menimbuk, meratakan, meruntuh)

  - Membina bangunan, termasuk: Rumah Bangunan Industri Bangunan Komersil

  - Ubahsuai dan Tambahan Rumah sedia ada- Ubahsuai Ruang Kedai, termasuk permohonan untuk menggunakan Ruang Kedai

  - 1 - - 2 - - 3 -

  - Berapa lamakah tempoh sah bagi Kebenaran Kemajuan?

  Kebenaran Kemajuan yang dikeluarkan adalah sah selama satu (1) tahun dari tarikh surat kebenaran dikeluarkan.

  - Apakah yang perlu dibuat bagi memperbaharui Kebenaran Kemajuan yang telah mansuh?

  Pemohon/ pihak pemohon hendaklah menghadapkan surat kepada Pihak Berkuasa Yang Layak Kawalan Kemajuan (ABCi) untuk memperbaharui Kebenaran Kemajuan yang mansuh.

  - Berapakah tempoh Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR) bagi Proses Kebenaran Kemajuan?

  TPOR bagi proses kebenaran kemajuan adalah14 hari daripada permohonan diterima sehingga Surat Kebenaran Kemajuan atau Surat Permohonan Ditolak dikeluarkan.

  - Apakah sebab-sebab permohonan ditolak?

  1) Permohonan akan ditolak sekiranya syarat-syarat khas atau kehendak-kehendak dari jabatan-jabatan atau agensi yang berkenaan belum dipenuhi.

  atau

  2) Pelan-pelan yang dihadapkan tidak mematuhi piawaian dan garispanduan yang berjalan pada masa ini.

  -Sekiranya permohonan ditolak, apakah tindakan yang perlu dibuat?

  1) Arkitek/Jurutera Profesional/Pelukis Pelan hendaklah mempastikan semua syarat-syarat atau kehendak-kehendak dipenuhi sebelum menghadapkan semula permohonan ke ABCi.

  2) Arkitek/Jurutera Profesional/Pelukis Pelan hendaklah mempastikan semua pelan-pelan diselaraskan mengikut ulasan yang diberikan oleh disiplin-disiplin yang berkenaan (mengikut piawaian dan garispanduan yang berjalan pada masa ini).

  -Apakah langkah seterusnya selepas pelan pindaan dihadapkan?

  Sekiranya pelan pindaan yang dihadapkan didapati telah mematuhi piawaian dan garispanduan, 2 set pelan bersih yang ditandatangani oleh Arkitek / Pelukis Pelan (Draughtsman) dan juga Pemilik Tanah asal, yang mengambil kira pindaan hendaklah dihadapkan ke ABCi untuk mengeluarkan surat Kebenaran Kemajuan.

  Bahagian Kawalan Kemajuan mengendalikan tiga permohonan utama yang berkaitan dengan

  kemajuan, iaitu:

  Proses permohonan Kemajuan memerlukan kelulusan ketiga-tiga perkara di atas, mengikut langkah-langkah

  seperti yang disenaraikan.Permohonan-permohonan Kemajuan HENDAKLAH DIHADAPKAN MELALUI ARKITEK ATAU JURUTERA PROFESSIONAL (YANG SAH BERDAFTAR DENGAN BAPEQS) ATAU PELUKIS PELAN (DRAUGHTSMAN) YANG SAH BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN, TERTAKLUK DENGAN JENIS KEMAJUAN

  Permohonan Kebenaran Kemajuan adalah langkah pertama di ABCi bagi memulakan sebarang kemajuan. Di dalam proses ini, pelan-pelan cadangan yang dihadapkan akan diaudit oleh 8 disiplin di bawah ABCi untuk mempastikan permohonan kemajuan yang dihadapkan adalah selaras dengan piawaian, garispanduan yang berjalan pada masa ini dari aspek - aspek keselamatan, kesihatan dan alam sekitar.

  TPOR : 14hari

  KEBENARAN KEMAJUAN

  Risalah ini akan menerangkan proses Kebenaran Kemajuan

  2. KEBENARAN UNTUK MEMULAKAN KEMAJUAN

  3.KESIAPAN KEMAJUAN

  1. KEBENARAN KEMAJUAN

  *

  *

 • UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA HUBUNGI:

  PUSAT KEMAHIRAN KERJA DAN LATIHAN (MODTC) , JALAN PEMBANGUNAN, LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS

  BAHAGIAN KAWALAN KEMAJUANMAKLUMAT PROSES KEMAJUAN

  DOKUMEN-DOKUMEN UTAMA

  JALA

  N LA

  NDAS

  AN L

  AMA

  JALA

  N LA

  NDAS

  AN L

  AMA

  PEMBANG

  UNAN

  JALA

  N PE

  MBA

  NGUN

  AN

  JALAN

  PUSAT KEMAHIRAN KERJA DAN LATIHAN (MODTC)

  KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

  JALAN MUHIBBAH

  JALAN MUHIBBAH

  JABATAN PENERANGAN

  JALAN MENTERI BESAR

  2

  1

  - 4 -

  TEMPAT MENGHANTARPERMOHONAN

  KEMAJUAN

  1300

  1100

  900

  12000

  70001250900

  12507000

  120001100

  1300

  P E L A N B E R S I H

  L U L U S

  L U L U S

  P E L A N B E R S I H

  B O R A N G ' C '

  B O R A N G ' E '

  K E B E N A R A N U N T U KM E M U L A K A N K E M A J U A N

  (B O R A N G C)

  Borang C Salinan Sijil Pendaftaran Kontraktor

  daripada Kementerian Pembangunan yang masih sah.

  Gambar tapak yang menunjukkan setting out

  LukisanCadastralSurveyPlandaripadaJuruukur Tanah Berlesen (LLS) yang di lantik oleh pemilik (jika ada)

  DIVISYEN PIHAK BERKUASA KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)

  K E M E N T E R I A N P E M B A N G U N A N

  NEGARA BRUNEI DARUSSALAMNEGARA BRUNEI DARUSSALAM

  DIVISYEN PIHAK BERKUASA KAWALAN BANGUNAN DAN INDUSTRI PEMBINAAN (ABCi)

  TINGKAT 3, BANGUNAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN , JALAN PEMBANGUNAN,

  LAPANGAN TERBANG LAMA BERAKAS

  PUSAT KEMAHIRAN KERJA DAN LATIHAN (MODTC), JALAN PEMBANGUNAN, LAPANGAN

  TERBANG LAMA BERAKAS2

  1TEL: 2383222 | FAX: 2381541

  TEL: 2380429laman web: www.mod.gov.bn

  Pihak pemohon hendaklah mempastikan dokumen- dokumen utama dihadapkan kepada Pihak Berkuasa Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaaan (ABCi)

  adalah lengkap bagi setiap permohonan.

 • - Bilakah Borang C boleh dihadapkan?

  Borang C hanya boleh dihadapkan apabila Surat Kebenaran Kemajuan telah dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Yang Layak Kawalan Kemajuan (ABCi).

  Sekiranya borang dan permohonan tersebut di hadapkan sebelum Surat Kebenaran Kemajuan dikeluarkan , maka permohonan tersebut tidak akan disokong dan dikembalikan.

  Adakah Borang C dapat dihadapkan bersama Pelan Bersih?

  Borang C tidak boleh dihadapkan bersama Pelan Bersih di atas sebab Pelan Bersih tersebut belum diteliti keselarasannya dengan garispanduan, piawaian atau pindaan sekiranya ada. Borang C tersebut tidak akan diterima dan akan dikembalikan.

  -Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Permohonan Permit Untuk Memulakan Kemajuan?

  Sila rujuk dokumen - dokumen utama yang diperlukan. Pihak pemohon juga diminta untuk memastikan kesemua borang diisi dengan lengkap dan keperluan permohonan dan dokumen adalah lengkap serta menghadapkan Sijil Pendaftaran Kontraktor yang Berdaftar yang masih sah.