56
K prednesu K prednesu poézie poézie a prózy a prózy Ako postupovať v práci s recitátorom?

K prednesu poézie a prózy

  • Upload
    chad

  • View
    27

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

K prednesu poézie a prózy. Ako postupovať v práci s recitátorom?. Motto: „ Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“ J. Čajková. ZÁSADY A KRITÉRIÁ VÝBERU LITERÁRNYCH TEXTOV NA PREDNES AKO PRACOVAŤ S VYBRANÝM LITERÁRNYM TEXTOM? - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: K prednesu poézie a prózy

K prednesu K prednesu poéziepoéziea prózya prózy

Ako postupovať v práci s recitátorom?

Page 2: K prednesu poézie a prózy

Motto:

„ „Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“sa rodí prednes.“

J. Čajková

Page 3: K prednesu poézie a prózy

Obsah:Obsah:

1. ZÁSADY A KRITÉRIÁ VÝBERU LITERÁRNYCH TEXTOV

NA PREDNES

2. AKO PRACOVAŤ S VYBRANÝM LITERÁRNYM

TEXTOM?

3. PRIEBEŽNÁ PRÍPRAVA RECITÁTORA NA PREDNES

4. TECHNICKÁ PRIPRAVENOSŤ RECITÁTORA

5. ESTETICKÁ STRÁNKA REČI

6. ZÁKLADNÉ TELESNÉ NALADENIE RECITÁTORA

7. PRÁCA S VÝRAZOVÝMI PROSTRIEDKAMI

8. ZÁŽITKOVÉ METÓDY PRÁCE

9. HODNOTENIE PREDNESU

Page 4: K prednesu poézie a prózy

1. ZÁSADY A KRITÉRIÁ VÝBERU 1. ZÁSADY A KRITÉRIÁ VÝBERU LITERÁRNYCH TEXTOV NA LITERÁRNYCH TEXTOV NA

PREDNESPREDNES Najvšeobecnejší znak :

Dynamickosť, vnútorný pohyb, náboj, impulz, aby sa v texte niečo „dialo“, alebo aby v ňom „išlo o niečo“.

Dieťa prostredníctvom literárneho textu vypovedá o svojom vzťahu k svetu, tlmočí svoje zážitky a skúsenosti. Nemôžeme mu teda vnucovať náš výber textu.

Podnecovať aktivitu žiaka pri výbere textu. Žiak si literárny text môže vybrať sám, alebo mu

môžeme odporučiť niekoľko titulov, samozrejme, musíme pritom prihliadať na jeho mentalitu, schopnosti, temperament, záujema pod.

Page 5: K prednesu poézie a prózy

Primeranosť zmyslu, poetiky, myšlienkovej a umeleckej náročnosti textu vo vzťahu k veku, typu a vyspelosti recitátora.

V klasickej slovenskej literatúre je veľa hodnotnej poézie a prózy pre mladších žiakov. Azda najproblematickejšia sa javí dramaturgia pre recitátorov na 2. stupni, tu treba žiakom odporúčať prekladovú, alebo našu súčasnú hodnotnú literatúru, ktorá vychádza zo životných pocitov jednotlivcov na rozhraní detstva a dospelosti.

Ďalšou možnosťou je prednes ľudovej poézie, pretože jej obraznosť, hravosť, úsmevnosť a rytmus si priam „vynucujú“ adekvátny spôsob prednesu.

Page 6: K prednesu poézie a prózy

Rozhoduje kvalita textu, nie doba, v ktorej text

vznikol!

„„Vybral som si tento Vybral som si tento text preto, lebo...“text preto, lebo...“

.

Page 7: K prednesu poézie a prózy

Na 1. stupni sú vhodné kratšie texty,

báseň na jednu maximálne dve strany (do 3 minút).

Vynikajúca recitátorka a pedagogička Erika Mageranová

tvrdila: „Dieťa prvé tri minúty prezentuje to, čo vie, počas tých ďalších ukazuje,

čo nevie.“

Page 8: K prednesu poézie a prózy

Na 2. stupnimožno použiť

jeden text (ideálnych je málo),

prípadne dlhší text skrátiť, alebo

vytvoriť z kratších básničiek, či prózy väčší

celok

(nesmie prekračovať 3 min.).

Page 9: K prednesu poézie a prózy

Skracovanie textu

Musíme dbať na zachovanie štýlu autora a usíme dbať na zachovanie štýlu autora a vnútorného zmyslu textovej predlohy, žiak by mal vnútorného zmyslu textovej predlohy, žiak by mal

poznať celé umelecké dielo, poznať celé umelecké dielo, z ktorého je vybraný úryvok.z ktorého je vybraný úryvok.

1. Urobte detailnú analýzu celého textu.2. Vyselektujte tie časti textu, ktoré sú dejovo

nosné.3. Usilujte sa vytvoriť celok, ktorý má klasickú

výstavbu: krátky úvod, zápletku, vrchol, rozuzlenie.

4. Skontrolujte, či ostal vnútorný zmysel predlohy zachovaný.

5. Overte efektivitu procesu, t. j. či sa vám podarilo vytvoriť dynamický, ucelený a zrozumiteľný tvar.

Page 10: K prednesu poézie a prózy

Montáž – montovaná skladba

Ide o montáž kratších básní od jedného autora, z jednej zbierky, a to na základe spoločných znakov. Montáž musí byť vypracovaná citlivo a premyslene.

Page 11: K prednesu poézie a prózy

Kompozíciu možno urobiť aj ako koláž

Každá báseň má svoju líniu, všetko funguje samostatne, ale zároveň vytvára celok a má svoju autonómiu. Kolážou v prednese poézie sa zrodí nová báseň, buď dobrá alebo zlá, nikdy to vopred nevieme. V tom je čaroi riziko práce.

Page 12: K prednesu poézie a prózy

• Majte na zreteli, čo chcete textom povedať.čo chcete textom povedať.• Uvedomujte si, pre koho ho tvoríte , pre koho ho tvoríte –

aké sú osobnostné charakteristiky recitátora, jeho vek a skúsenosti.

• S textami koľkých autorov chcete pracovať koľkých autorov chcete pracovať (s jedným, s viacerými?).• Vyberieme básne, verše, ktoré sú významovo rovnaké alebo podobné.• Rozstrihajte básne a ukladajte si jednotlivé časti tak, ako majú za sebou nasledovať.• Prečítajte si novoutvorený celok nahlas.• Prezentujte utvorený celok pred nezávislými poslucháčmi.• Upravte utvorený celok podľa pripomienok poslucháčov a vlastných úvah.• Znovu prezentujte celok pred poslucháčmi.

•A stále dookola, kým celok nie je A stále dookola, kým celok nie je kompaktný.kompaktný.

Page 13: K prednesu poézie a prózy

Práca s textom

(pred vlastným učením spamäti)

trvá najdlhšie, chce to dozrievanie!

Page 14: K prednesu poézie a prózy

Na začiatku práce s textom je dôležité poznať kontext jeho vzniku. Rozširujeme základné informácie o autorovi, bližšie sa zoznámime s jeho tvorbou.

Veľmi je dôležité zaoberať sa textom. Práca učiteľa so žiakom sa začína už po prvom, resp. druhom prečítaní.

2. AKO PRACOVAŤ S VYBRANÝM LITERÁRNYM

TEXTOM?

Page 15: K prednesu poézie a prózy

Vtedy treba so žiakom text rozobrať tak, ako ho

pochopil ona vysvetliť mu, ako to chápe

autor, teda

rozobrať svet za textom.

Page 16: K prednesu poézie a prózy

Umelecký prednes je predovšetkým umenie vnímania textu, individuálna tvorba sveta za textom, t. j. vidieť svet, obraz (hra: Oko kamery).

Uvedomiť si podstatu autorovej myšlienky a hľadať spôsob, ako to dosiahnuť.

Page 17: K prednesu poézie a prózy

Dôležité je fixovanie predstáv, vtedy prednes ,,žije“,

nie referovanie, tzv. hrkot kolies (rovnaká rytmizácia, melódia a

pod.).

Nezafixovať text – najprv sa má pracovať s textom, až v

záverčnej časti sa text naučiť spamäti!

Page 18: K prednesu poézie a prózy

Recitátor musí vedieť, o čom

recituje.

Prvoradý je obsah textu.

Aby dokázal recitovať, musí mať živý obraz v predstavách.

Page 19: K prednesu poézie a prózy

Pracovať sa dá s jednotlivcom, ale i v kolektíve, kde 1 až 4 žiaci prednesú tú istú ukážku a potom nasleduje selekcia.

Page 20: K prednesu poézie a prózy

PrvúPrvú interpretáciu interpretáciu prinášaprináša dieťadieťa!!

Page 21: K prednesu poézie a prózy

3. PRIEBEŽNÁ PRÍPRAVA 3. PRIEBEŽNÁ PRÍPRAVA RECITÁTORA NA PREDNESRECITÁTORA NA PREDNES

* Začína sa správnym držaním tela so spevneným ťažiskom (brucho stiahnuť, ruky voľne pozdĺž tela, plecia nedvíhať), nadväzovaním očného kontaktu.

* Prednes je istým druhom umeleckej komunikácie so spätnou väzbou, preto recitátor potrebuje svoju výpoveď „odovzdať“ poslucháčom.

* Rozhýbať artikulačné orgány (pri výslovnosti je najdôležitejší jazyk):

– hlasovými cvičeniami,

– dychovými cvičeniami,

– jazykolamy, rečňovanky a pod.

Page 22: K prednesu poézie a prózy

Dýchanie

Venovať pozornosť správnemu dýchaniu prostredníctvom cvičení je veľmi dôležité najmä pri tvorbe hlasu.

Deti, ktoré nevedia narábať s dychom, často rozdelia vetu – myšlienku tak, že sa jej obsah stáva nezrozumiteľným.

Prípadne v snahe dohovoriť myšlienku zrýchľujú tempo reči.

Často nedopovedia koniec slova, krátia samohlásky, a tak vznikajú skomoleniny častí slov.

Najčastejšie sa u detí stretávame so zlým spôsobom dýchania, ktorého sprievodným znakom je dvíhanie pliec (kľúčne dýchanie), skreslený (vykričaný) hlas a napínanie krčných svalov.

Page 23: K prednesu poézie a prózy

Podstata úspešného Podstata úspešného prednesu:prednesu:

Vedieť sa uvoľniť!Vedieť sa uvoľniť!

pred prednesom aj počas pred prednesom aj počas prednesuprednesu

Page 24: K prednesu poézie a prózy

4. TECHNICKÁ PRIPRAVENOSŤ RECITÁTORA

Výslovnosť (artikulácia)

- splývavá výslovnosť, zrozumiteľnosť a správnosť výslovnosti, prirodzenosť

- Sykavky nesmieme vyslovovať veľmi výrazne, aby náš hlasový prejav nebol poznačený neestetickým sykotom.

- presná výslovnosť spoluhlások

- Spoluhlásky na konci slova nesmieme vyrážať ani hltať, ale ich máme vysloviť mäkko a zreteľne.

Page 25: K prednesu poézie a prózy

Keď sa v slove vyskytujú zdvojené spoluhlásky, v slovenčine sa vyslovujú tak, ako keby išlo o jednu predlženú, prípadne prichádza k redukcii.* skupiny TS, DS,DZS vyslovujeme ako C:

svetský, ľudskosť, loďstvo [svecký, ľuckosť, loctvo]

* v skupinách PTSK, STSK, STSV sa T vynecháva:

egyptský [egipský] mestský [meský] šesťsto [šesto]* skupiny NTSK, NDSK vyslovujeme ako C: študenský [študencký] holandský [holancký]

Page 26: K prednesu poézie a prózy

ranýraný –– ranný ranný cennýcenný –– cenyceny

podanýpodaný –– poddanýpoddaný otlačiťotlačiť –– odtlačiťodtlačiť sudcasudca – – súcasúca

vie šiťvie šiť –– vieš šiťvieš šiť

Cvičenia na nácvik správnej výslovnosti zdvojených

spoluhlások:

Page 27: K prednesu poézie a prózy

Stupeň mäkkosti spoluhlásky ľ (výslovnosť tejto spoluhlásky je rozkolísaná).

Dávať si pozor na skupiny li, le.Pozor: V slovách cudzieho pôvodu sa vyslovujú tvrdo!

Výslovnosť predložiek s, so, k, ku. (vyslovujeme: so mnou, s tebou, s ním, s ňou, s vami, k vám, k ním, ale: g vašim, g našim / s babkou – z babkou, k dedkovi – g detkovi atď.)

Page 28: K prednesu poézie a prózy

Znelostná asimilácia – Znelostná asimilácia – spodobovaniespodobovanie

Znelé : b, d, ď, dz, dž, z, ž, g, h, vNeznelé : p, t, ť, c, č, s, š, k, ch, f

N+Z=Z+Z Z+N=N+NN+Z=Z+Z Z+N=N+NPríklad:babka [bapka]hladkať [hlatkať]loďka [loťka]prechádzka [prechácka]sme [zme]niekde, nikdy, nikde [niegde, nigdy, nigde] ALE: kto kosba, liečba, prosba [kozba, liedžba, prozba]náš, váš v G a A .sg. [nážho, vážho, nážmu, vážmu]

Page 29: K prednesu poézie a prózy

• členenie textu na logické celky (nesekať text)

• rytmizácia, melódia (nespievať),

• dôraz slovný i vetný

(podľa: Kráľ Á., Pravidlá slovenskej výslovnosti, 2009).

Page 30: K prednesu poézie a prózy

5. ESTETICKÁ STRÁNKA 5. ESTETICKÁ STRÁNKA REČIREČI

Estetickú stránku reči treba v deťoch pestovať odmalička.

Neustále treba dbať na to, aby deti nevnímali reč, zvlášť rýmované riekanky, iba po zvukovej stránke, ale viesť ich k zvukovo-obsahovému významu reči.

Ako cvičný materiál poslúžia texty, ktoré akcent kladú na krásu jazyka, ľubozvučnosť, napr.:

detská hra, dramatizácia, vyčítanky, riekanky, zaklínadlá, uplatňovanie dramatického výrazu,

gradácie, emfázy (citový dôraz), artikulačné rozcvičky a jazykolamy.

Page 31: K prednesu poézie a prózy

6. ZÁKLADNÉ TELESNÉ 6. ZÁKLADNÉ TELESNÉ NALADENIE RECITÁTORANALADENIE RECITÁTORA

Naladením tela je podmienené aj vnútorné naladenie recitátora a jeho

chuť adresovať svoju výpoveď poslucháčovi.

Prvou a najdôležitejšou požiadavkou je aktívne držané ťažisko tela.

Page 32: K prednesu poézie a prózy

Pri záverečnom dojme je dôležitý postoj:

nohami pevne na zemi, špičky mierne od seba, ruky voľne spustené vedľa

tela, žiadne pohyby tela, rúk, hlavy

a pod., veľmi dôležitý je kontakt

s poslucháčom, to dáva dojem, že recitátor verí v to, o čom recituje.

Page 33: K prednesu poézie a prózy

Aby recitátor získal kontakt s hľadiskomkontakt s hľadiskom, musí ho priestorovo obsiahnuť celé, teda od prvého až po posledný rad. Iba potom si môže byť istý, že sa celé celé hľadisko cíti oslovené.hľadisko cíti oslovené.

Dôležité je, aby dieťa zvládlo začiatok prednesuzvládlo začiatok prednesu. Najprv je žiakov potrebné naučiť osloviť diváka telom, uvedomiť si hov priestore, naladiť sa, nadýchnuť, zaregistrovať moment pripravenosti divákov a až potom začať, ináč sa nevytvorí sústredenie, teda väzba recitátora s hľadiskom. Počkať si na sústredené ticho v Počkať si na sústredené ticho v hľadiskuhľadisku je základným predpokladom úspešného recitovania.

Dôležitý je aj záver prednesu. záver prednesu. Bolo by treba docieliť tak, aby recitátor nechal svoj prednes prednes doznieťdoznieť. Tým opäť dáva najavo svoje partnerstvo s divákom.

Page 34: K prednesu poézie a prózy

7. PRÁCA S VÝRAZOVÝMI 7. PRÁCA S VÝRAZOVÝMI PROSTRIEDKAMIPROSTRIEDKAMI

To, čo robí prednes nielen zrozumiteľným, ale aj pôsobivým,

nie je len samotnéslovo,slovo,

ale aj tón, intenzita, ale aj tón, intenzita, modulácia, tempo a ďalšie modulácia, tempo a ďalšie

výrazové prostriedky.výrazové prostriedky.

Page 35: K prednesu poézie a prózy

V umeleckom prednese V umeleckom prednese sa dostávajú do sa dostávajú do interakcie:interakcie:

TEXT TEXT + +

RECITÁTOR RECITÁTOR (tvorca) (tvorca)

+ + POSLUCHÁČPOSLUCHÁČ

Použité výrazové prostriedky majú

preto vychádzať z významovej roviny textu

a vnútorného impulzu recitátora.

Page 36: K prednesu poézie a prózy

MODULÁCIA MODULÁCIA ARTIKULAČNÉHO PRÚDUARTIKULAČNÉHO PRÚDU

Page 37: K prednesu poézie a prózy

Časová moduláciaČasová moduláciaPrestávka – Pauza Prestávka – Pauza

Pauza je niekedy silnejšia ako celý text.

Ale iba vtedy, keď je naplnená predstavou a energiou recitátora.

O pauze sa hovorí, že je kráľovnou medzi výrazovými prostriedkami recitátora.

Pauza sa prejavuje ako gradačný (stupňujúci) činiteľ, ktorý býva účinnejší

než intenzita hlasu.

Page 38: K prednesu poézie a prózy

TempoTempo

Zmenou tempa recitátor dosiahne to, že poslucháči

zbystria pozornosť.

Dôležité je dávať pozor na to, aby rýchlosť tempa neovplyvnila zrozumiteľnosť.

Tempové zmeny – agogika, musia mať svoje opodstatnenie v obsahu výpovede.

Page 39: K prednesu poézie a prózy

RytmusRytmus U detí sa odporúča rozvíjať rytmus

pomocou hudby.

Vhodným prostriedkom na vnímanie a rozvíjanie rytmického cítenia sú rôzne krátke útvary ľudovej slovesnosti, rečňovanky, vyčítanky a pod.

Spájať slovo s pohybom (spontánnym aj štylizovaným), s tancom (individuálnym, párovým, skupinovým).

Page 40: K prednesu poézie a prózy

Silová moduláciaSilová moduláciaPrízvuk – V spisovnej slovenčine je prízvuk viazaný na prvú slabiku slova a je stály. Hry s posúvanim prízvuku, môžeme meniť význam viet:

Prišiel pred nami. – zdôrazňujeme časový úsekPrišiel pred nami. – zdôrazňujeme osoby

Dôraz – Dôrazom vyzdvihujeme najdôležitejšie slovo vo vete. Obmieňať dôraz vo vete a sledovať zmeny:

Mama varí dobrú večeru. – nie obedMama varí dobrú večeru. – nie zlú

Mama varí dobrú večeru. – nerobí niečo inéMama varí dobrú večeru. – nie otec

Nesprávne je dôraz umiestňovať na konci vety!Neuplatňovať viacero dôrazov v rámci jednej vety.Musí byť funkčný!

Page 41: K prednesu poézie a prózy

Emfáza – citovo podfarbený dôraz, je výrazne expresívnou zložkou prejavu, je oveľa nápadnejšia než dôraz.

...to je náááádhe–ra!

...výýý–bor–ne!

Často prichádza až k deformácii slova.

Page 42: K prednesu poézie a prózy

Hlasová intenzitaHlasová intenzitaa dynamika prejavua dynamika prejavu

Hlasová intenzita, dynamika prejavu je sila, s akou sa prejav prednáša.

Silu hlasu prispôsobujeme jednak vonkajším podmienkam, jednak obsahu a cieľu prejavu.

Výpoveď možno dynamicky modelovať podľa kontextu, obsahu, citového rozpoloženia a zámeru.

Page 43: K prednesu poézie a prózy

Cvičenie na intenzitu: Zoradiť sa do kruhu, potom

postupne každý vysloví zvuk s rôznou intenzitou od najtichšieho po najhlasnejší a naopak.

“spôsob mexickej vlny“Obmena:* v kruhu samohláska A* štart a pristávanie lietadla

Page 44: K prednesu poézie a prózy

Tónová moduláciaTónová moduláciaMelódia – Melódia – „Melódia je vlastne dušou prednesu“Interpunkčné znamienka pre recitátora sú nepodstatné, ide o precítenie textu.

V spisovnej slovenčine sa rozlišujú tri základné typy melódie:– klesavá: v oznamovacej, rozkazovacej, želacej vete, opytovacej doplňovacej vete: Kedy sa to stalo?– stúpavá: v opytovacej zisťovacej vete: Prišiel otec?– stúpavo–klesavá: nastáva v súvetí alebo vo vetes viacerými vetnými úsekmi: Povedz mi jasne, | či prídeš. ║

Naznačovanie pokračovania – vyjadríme miernym zdvihnutím hlasu, za ktorým nasleduje pauza.

Page 45: K prednesu poézie a prózy

Cviečenia na výraz „tapatepe“ vždy s iným výrazom, vedieť precítiť

VYJADRI:*radosť *obdiv *smútok *klebetenie *dôležitosť *namyslenosť

*hnev

Page 46: K prednesu poézie a prózy

Optické výrazové Optické výrazové prostriedky:prostriedky:

1. oblečenie recitátora má odrážať samotnú osobnosť recitátora (maskaa kostým v príležitostných programoch),

2. mimika,3. gesto,4. pohyb.

Page 47: K prednesu poézie a prózy

Mimika a gestikulácia nenápadná, len tam, kde to

žiak vyslovene cíti

Centrálnu úlohu v mimike hrajú oči. Všetky emócie, všetky pohnutia mysle, teda nadšenie, úžas, šťastie, ale aj hnev, nenávisť a pod. sa zračia na mimike a v očiach. Niekedy má dieťa aj krásny zvonivý hlások, bezchybnú výslovnosť, ale tvárička je ako sfinga, očká bez života. Dieťa nežije prednesom, neprežíva, pred jeho vnútorným zrakom „neprebieha film“, iba ozvučuje slová.

Gesto sa snažíme nenásilne odstraňovať, čím pestujeme autoreguláciu (sebakontrolu), napr. chytenie sa za čelo, ak je reč o bolestiach hlavy – to by pedagógovia nemali podporovať.

Page 48: K prednesu poézie a prózy

Treba mať pocit rozprávania!

Poslucháč nesmie pocítiť začiatok

a koniec verša.

Odporúča sa žiakom text rozpísať aj do prózy!

Page 49: K prednesu poézie a prózy

8. ZÁŽITKOVÉ METÓDY 8. ZÁŽITKOVÉ METÓDY PRÁCEPRÁCE

Rozvíjanie osobnosti recitátora – rozvíjanie talentu

METÓDA IMPROVIZÁCIE, či už individuálnej alebo kolektívnej.

CieľomCieľom improvizácie je rozvíjať fantáziu, partnerské vzťahy, tvorivú vizualizáciu, komunikáciu, vytvoriť priestor na zážitok a jeho prežívanie.

Témy: Témy: na výstave obrazov, v školskej jedálni,v knižnici, obchode, na plavárni, na zábave a pod.

Page 50: K prednesu poézie a prózy

TVORIVÁ VIZUALIZÁCIA – riadená riadená predstavivosť alebo imaginácia.predstavivosť alebo imaginácia. Ide o mentálne spracovanie počutého na obrazy s následnou diskusiou, prípadne tvorivým písaním. Táto stratégia podporuje tvorivosť, empatiu, fantáziu a rozvíja komunikačné zručnosti. (hra: oko kamery)

Podmienkou je vytvorenie príjemnej atmosféry v triede (osvetlenie, hudba, pohodlná poloha), počúvanie príbehu so zatvorenými očami a následný spoločný rozhovor zameraný na sebareflexiu, t. j. analýzu pocitov, nálad, myšlienok a predstáv.

Page 51: K prednesu poézie a prózy

9. HODNOTENIE PREDNESU9. HODNOTENIE PREDNESU((podľa V. Šrámkovej)podľa V. Šrámkovej)

I.Základy koncepcie prednesu

1. Dramaturgický výber vzhľadom na možnosti interpreta – ideová a umelecká hodnota textu, či schopnosti a potenciál recitátora vyhovujú výberu textu.

2. Pochopenie predlohy, vcítenie sa do autorovho štýlu – recitátor musí porozumieť myšlienke a zmyslu literárneho diela a sprostredkovať ho adresátovi.

3. Stavba prednesu literárneho diela – vlastný tvorivý

vklad recitátora.

Page 52: K prednesu poézie a prózy

II. Vnútorná a technická pripravenosť recitátora

1. Predstavivosť a fantázia (hlasová farebnosť, živosť prejavu)

2. Členenie textu, rytmus, forma verša (recitátorova predstavivosť sa prejaví v členení textu na menšie celky podľa významu, myšlienok)

3. Technika reči a spisovná výslovnosť (kultúra reči)

4. Pohybová kultúra (fyzický prejav recitátora)

Page 53: K prednesu poézie a prózy

III. Výsledný dojem a vystúpenie

1. Emocionálne pôsobenie na adresáta (bezprostredný dojem z vystúpenia, reakcia poslucháča)

2. Originálnosť výkonu, osobitosť interpreta (pôvodnosť, nápaditosť, šarm, esprit)

Page 54: K prednesu poézie a prózy

V žiadnej umeleckej V žiadnej umeleckej oblasti nemôže vládnuť oblasti nemôže vládnuť jedna jediná predstavajedna jediná predstava

o „správnosti“o „správnosti“umeleckého výkonu.umeleckého výkonu.

Page 55: K prednesu poézie a prózy

Použitá literatúra:

Bekénoivá, Ľ.: Kultivovanie jazyka a reči detského recitátora. Bratislava. Metodicko–pedagogické centrum. 2010. Počet s. 56Floriánová, M.: Ako postupovať v práci s recitátorom. www.google.skwww.zborovna.sk

Page 56: K prednesu poézie a prózy

Ďakujem za pozornosť.

Želám Vám veľa úspechov pri príprave recitačných talentov.

Vaša kolegyňa Vesna Kámaňová