Click here to load reader

K U N I A S M Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Migrasi Antarabangsa di... · PDF filePENENTU MIGRASI ANTARABANGSA DI MALAYSIA: KAJIAN KES PEKERJA ASING DARI INDONESIA, BANGLADESH DAN

 • View
  231

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of K U N I A S M Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Migrasi Antarabangsa di... · PDF...

 • PENENTU MIGRASI ANTARABANGSA DI MALAYSIA:

  KAJIAN KES PEKERJA ASING DARI INDONESIA,

  BANGLADESH DAN FILIPINA

  Gun Mayudi

  Sarjana Sains

  (Ekonomi)

  2014

  Faculty of Economics and Business

  UN

  IVE

  RS

  IT

  IMA

  LAYSIA

  SA

  RA

  WA

  K

  U N I M AS

  Fakulti Ekonomi dan Perniagaan

 • ii

  PENENTU MIGRASI PEKERJA ASING DI MALAYSIA: KAJIAN KES

  PEKERJA ASING DARI INDONESIA, BANGLADESH DAN FILIPINA

  GUN MAYUDI

  Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk untuk

  Ijazah Sarjana

  Fakulti Ekonomi dan Perniagaan

  UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  2014

 • iii

  PENGAKUAN DAN HAK CIPTA

  Saya mengakui bahawa kajian bertajuk

  Penentu Migrasi Pekerja Asing di Malaysia: Kajian Kes Pekerja Asing dari

  Indonesia, Bangladesh dan Filipina

  adalah hasil daripada kajian saya sendiri kecuali nukilan dari ringkasan yang tiap-

  tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya dengan memberi rujukan yang

  dilampirkan.

  ___________________ ____________________

  Tarikh Gun Mayudi

  11021785

 • iv

  ABSTRAK

  PENENTU MIGRASI PEKERJA ASING DI MALAYSIA: KAJIAN KES

  PEKERJA ASING DARI INDONESIA, BANGLADESH DAN FILIPINA

  Oleh

  Gun Mayudi

  Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menyiasat hubungan jangka masa

  panjang antara pendapatan, perdagangan, pengangguran dan pekerja asing di

  Malaysia. Kajian ini juga mengenal pasti sejauh mana kesan dan penyebab daripada

  pendapatan, perdagangan dan pengangguran dapat menentukan jumlah pekerja asing

  di Malaysia. Penyelidikan ini menggunakan data statistik pekerja asing di Malaysia

  daripada tiga negara iaitu Indonesia, Bangladesh dan Filipina. Penyelidikan ini

  menggunakan dua model pendekatan iaitu model faktor pendorong dan model

  graviti. Penyelidikan ini dilakukan dengan menggunakan data siri masa (time series)

  pada tahun 1999-2010 dengan pendekatan Autoregresi Lat Bertabur (ARDL). Hasil

  penyelidikan ini mendapati terdapat hubungan jangka masa panjang atau kointegrasi

  pada kes pekerja asing dari Indonesia, Bangladesh dan Filipina di Malaysia.

  Penyelidikan ini mendapati bahawa keterbukaan perdagangan dan perbezaan

  pengangguran memiliki kesan positif kepada migrasi pekerja asing di Malaysia.

  Pengujian penyebab jangka pendek mendedahkan bahawa pendapatan dan

  pengangguran di negara asal pekerja serta perbezaan pendapatan adalah penyebab

  kepada migrasi pekerja asing di Malaysia.

 • v

  ABSTRACT

  THE DETERMINANTS OF INTERNATIONAL MIGRATION IN

  MALAYSIA: THE CASE STUDY OF FOREIGN WORKERS FROM

  INDONESIA, BANGLADESH AND THE PHILIPPINES

  By

  Gun Mayudi

  The aim of this study is to investigate the long run relationship among

  income, trade and unemployment and migrant workers in Malaysia. This followed

  by ascertaining the extent to which and the short run causality between the

  independent variables (income, trade and unemployment) and foreign workers in

  Malaysia. This study used the number of foreign workers in Malaysia from three

  home migrant countries, namely Indonesia, Bangladesh and the Philippines. Two

  model approaches are used which are push factor model and the gravity model. This

  study based on time series data in the period 1999-2010 and utilizes an

  autoregressive distribution lag (ARDL). This study found that the existence of a long

  run relationship or co-integration in the case of foreign workers from Indonesia,

  Bangladesh and the Philippines in Malaysia. Trade openness and the difference in

  unemployment have a positive effect on the migration of foreign workers in

  Malaysia. There is unidirectional short run causality from income and

  unemployment in home migrant countries and the difference in income between

  home and host migrant country to the number of foreign workers in Malaysia.

 • vi

  PENGHARGAAN

  Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin-Nya kertas penyelidikan ini dapat

  disiapkan dalama masa yang ditetapkan.

  Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terimakasih

  terutama kepada Penyelia utama saya, Dr. Fariastuti Djafar yang telah banyak

  memberi bimbingan, idea-idea yang konstruktif, nasihat, dan ilmu yang bermakna

  dalam membantu saya menjayakan kajian ini.

  Saya juga amat berterima kasih kepada semua pengurus Universiti Malaysia

  Sarawak (UNIMAS), khususnya Pusat Pengajian Siswazah (PPS) yang telah banyak

  memberi kerjasama. Tidak lupa juga setinggi-tinggi terimaksih kepada semua rakan-

  rakan mahasiswa, sahabat, pensyarah dan staf di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan

  (FEP) atas sokongan mereka dalam menyiapkan kajian ini.

  Istimewa kepada ibu, bapa (alm), istri tercinta (astri), adik-adiku (nisa dan pitri), ibu

  bapa mertua dan farras athaillah yang senantiasa memberi ilham dan keceriaan.

  Atas kesabaran dan timbang rasa mereka, membuatkan saya berasa lebih

  bersemangat untuk menyiapkan kajian ini. Sesungguhnya mereka telah memberi

  kekuatan dan inpirasi bagi saya.

  Oktober 2014

  Gun Mayudi

 • vii

  ISU KANDUNGAN

  SENARAI JADUAL ..................................................................................... x

  SENARAI RAJAH ....................................................................................... xii

  SENARAI SINGKATAN ........................................................................................ xiii

  BAB 1: PENDAHULUAN

  1.1 Pendahuluan ...................................................................................... 1

  1.2 Latar Belakang Penyelidikan............................................................. 1

  1.3 Pernyataan Masalah ........................................................................... 5

  1.4 Tujuan Penyelidikan .......................................................................... 7

  1.5 Kepentingan Penyelidikan ................................................................. 8

  1.6 Skop Penyelidikan ............................................................................. 9

  BAB 2: TINJAUAN KEADAAN SOSIAL EKONOMI DAN MIGRASI

  2.1 Pendahuluan ...................................................................................... 11

  2.2 Keadaan Sosial-Ekonomi .................................................................. 11

  2.2.1 Indonesia................................................................................ 11

  2.2.2 Bangladesh. ........................................................................... 17

  2.2.3 Filipina. .................................................................................. 21

  2.2.4 Malaysia ................................................................................ 25

  2.3 Migrasi .............................................................................................. 33

  2.3.1 Indonesia................................................................................ 33

  2.3.2 Bangladesh. .......................................................................... . 38

 • viii

  2.3.3 Filipina ................................................................................... 43

  2.3.4 Malaysia ................................................................................ 47

  2.4 Kesimpulan ....................................................................................... 52

  BAB 3: ULASAN KARYA TERPILIH

  3.1 Pendahuluan ...................................................................................... 54

  3.2 Teori Migrasi ..................................................................................... 54

  3.2.1 Faktor Pendorong dan Faktor Penarik .................................. 54

  3.2.2 Faktor Perbezaan (Graviti) .................................................... 56

  3.2.3 Teori Perdagangan dan Migrasi ............................................ 56

  3.3 Model Migrasi ................................................................................... 57

  3.4 Bukti Empirikal ................................................................................. 59

  3.4.1 Migrasi dan Pendapatan ........................................................ 60

  3.4.2 Migrasi dan Perdagangan ...................................................... 67

  3.4.3 Migrasi dan Pengangguran .................................................... 72

  3.5 Kesimpulan ....................................................................................... 76

  BAB 4: KAEDAH PENYELIDIKAN

  4.1 Pendahuluan ....................................................................................... 78

  4.2 Kerangka Konsep .............................................................................. 78

  4.3 Hipotesis ............................................................................................ 79

  4.3.1 Faktor Pendorong ............................................................... 79

  4.3.2 Model Graviti ..................................................................... 80

  4.4 Reka Bentuk Penyelidikan ................................................................ 80

 • ix

  4.4.1 Penerangan Data................................................................. 80

  4.4.2 Penggubala

Search related