Kaedah bercerita

  • View
    4.747

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Kaedah bercerita

  • 1. Merupakansalah satu pendekatan yangsesuai digunakan untuk membina kecekapanberbahasa kerana cerita merupakan sesuatuyang dapat menarik minat dan perhatianmurid. Anne Pellowski (1990) menjelaskan bahawabercerita ialah keseluruhan pengalamansejenak daripada penceritaan lisan dalambentuk berirama atau prosa yangdipersembahkan atau dipimpin olehseseorang di hadapan khalayak.

2. memilih cerita yang sesuai menghafal isi-isi penting sediakan alat bantu mengajar kesediaan pelajar murid boleh melihat dengan jelas wajah danekspresi guru mulakan cerita dengan suara yang menarikdan penuh emosi 3. pandangan terus ke muka murid secarabergilir-gilir pastikan suara jelas dan lantang kad-kad perkataan dan gambar harusdigunakan untuk membantu muridmemahami isi cerita dengan lebih jelas mengemukakan soalan semasa sesi berceritakepada murid ayat dan perkataan mudah difahami murid disampaikan dengan gerak-geri secarasemulajadi aktiviti susulan 4. 1. Mencernakan daya kreatif dan imaginasi murid2. Melatih murid dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasaterutamanya kemahiran lisan (mendengar dan bertutur)3. Menggalakkan murid berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan, nada, intonasi dan ekspresi/mimik muka4. Memperluaskan pengalaman dan pengetahuan pelajar dalam pelbagaibidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian5. Menggalakan pelajar mendengar cerita secara kritis supaya lebihberfikiran matang dan berketrampilan 5. Sebelum menggunakan KaedahBercerita, seorang guru sepatutnya ; memilih cerita yang sesuai di sampingmengingati isi/ jalan cerita, Seboleh-bolehnya mewujudkan suasana yangselaras dengan isi cerita, 6. memastikan tempat duduk sesuai, Menyediakan bahan bantu (BBM) yangberkaitan, Menyediakan set soalan yang berkaitan. 7. Selepas itu, barulah seoarng guru dapatmelaksanakan kaedah Bercerita dengan baikapabila mengambil kira aspek-aspek berikut ; Melaksanakan set induksi/ permulaan ceritayang menarik. Menggunakan nada suara dan gaya yangsesuai. 8. Memastikan kontak/ kontek mata guru -murid berlaku. Gunakan bahasa yang menarik dan mudahdifahami. Gaya isyarat badan sesuai dengan jalan cerita. Menerapkan nilai-nilai murni dalampenceritaan. Libatkan murid jika sesuai/ perlu. 9. Selepas Bercerita, guru bolehlahmelaksanakan aktiviti susulan yang sesuaidan menyoal isi serta pengajaran cerita. 10. guru dapat membina satu suasana yangmenyenangkan dan mengasyikkan. Kedua, cerita yang sarat dengan nilai-nilaimurni, mampu menanamkan sikapjujur, berani, setia, ramah dan sikap positiflain. 11. Ketiga, melalui teknik bercerita, murid-muriddapat mengenali fakta-fakta alam sekitarmahupun pengetahuan sosial yang bergunabagi perkembangan kognitif mereka. Penggabungjalinan kemahiran berbahasaseperti mendengar, bertutur, menulis danmembaca yang berlaku ketika murid-muridmendengar atau membaca cerita. menajamkan lagi kemahiran-kemahiran yang terlibat. 12. Menggalakkan pelajar meneroka keunikan dirimereka. Dapat meningkatkan tahap kebolehan merekaberkomunikasi melalui pemikiran dan perasaanserta meluahkannya dalam bentuk oral yangteratur. Aktiviti bercerita dapat dijadikan alat untukmemupuk dan menyuburkan sifat-sifat pekapelajar terhadap kelebihan menguasai bahasadengan baik. Memberikesedaran bahawa penting kitamempunyai kemahiran mendengar yang baikbagi mewujudkan komunikasi yang berkesanantara individu. 13. Menyuarakan pendapat dan perasaan secara lisan.Perkara ini berlaku apabila kanak-kanak diberipeluang untuk bercerita semula setelah guru berbuatdemikian. Guru boleh bertanya kepada kanak-kanak apakahyang mereka fikir akan berlaku selepas sesuatukejadian dalam cerita. Daya imaginasi kanak-kanak akan dilatihmemberikan pendapat dan pandangan. Guru pula perlu menerima cadangan kanak-kanaktersebut tanpa prejudis. Dari situ guru boleh membantu kanak-kanakmengembara ke dalam dunia imaginasi denganmendengar dan berkongsi cerita tersebut denganrakan-rakan sekelas yang lain. 14. Rozila tinggal bersama neneknya keranaibunya telah berkahwin semula denganlelaki lain. Ini menyebabkan Rozilasangat benci terhadap ibunya walaupuntelah berusaha untuk berbaik-baikdenganya.Akibatnya,diatelahmemberontakdanmenimbulkanmasalahdisiplin di sekolah.Kemudian, dia telah dirujuk ke UnitBimbingan dan Kaunseling. 15. Guru boleh meneroka dan cubamendekati Rozila dengan bercerita. Cerita itu perlu berkaitan denganmasalah yang dihadapi oleh Rozila. Kemudian, guru akan mereka danmencipta jalan cerita berdasarkansitusai yang dihadapai oleh Rozila. 16. Apabila Rozila mendengar cerita itu, diaakan terdorong dan cuba meluahkanperasaan atau masalah yang dihadapinyasecara tidak langsung. Jika Rozila malu dan tidak berkeyakinanuntuk menceritakan masalahnya, guru perlumenyatakan pengakhiran cerita dengan baikagar Rozila dapat menyelesaikan masalahberpandukan penutup cerita yangdinyatakan oleh cikgu.