Kaedah Kaedah Feqah Pilihan

  • View
    349

  • Download
    19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

karya Syeikh Nuruddin Al Banjari al Makki

Transcript

! . i'l

v V

r

,l

:Jhi

iut Jt!

jil,la

eZa_

rti,tJ \it 1- lJJz -/'

/

/ t olorT ,J*FI1rt

3g

t-e s)

#rl c\.4iitl,"zi'* e Yt'rf u ru - 4'i "&) 1-#: ti) ,#i ligt r#(@)

3:':it:ffiiurt

Jf.1 J6

;-ri \'-

\i1

df) t'

'A#i-l'-f 4 dlt(4Jt

9z

).1

,y^ ittlJ

o'll

(p).

w l*tfll2o r))/

2O

t

oJtfj

-

09

#

A.ii YoJeg

rl.rglg5rry:J

"Stl

| .f.-* ,r--tJl -lY J'"1

Buku "Terjemqhan Zubdah al-Qawaid al-Fiqhiyyah" ini ialah hasil terjemahan saudara Ashafizrol bin Ab Hamid Abdullah dari buku asalnya yang berjudul zubdah at-Qmuaid alFiqhiyyalr oleh Tuan Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu alBanjari al-Makki.

O Karya terjemahan Pustaka Darussalam Sdn Bhd.Cetakan 2007

Diterbitkan oleh:

PUSTAKA DARUSSALAM SDN. BHD. (soo0sl

r)

No. 956, Kompleks Peruda, Jalan Sultan Badlishatr, 05000 Alor Star, Kedah Darul Aman. Tel: 604 -7335724 Faks: 6A4-7346788 Email : pdrsalam@yahoo.com.my Website : www.pdsalam.com

*".dr:+.

ALUAI{ PENERBIT

ll &r

.,

ilt

O.t,d)

lolz

,b rfr,:I ozz

'alrUtj

c4t

i-:;ir

b.j ...ali, ,yr

*er

Saya amat gembira kerana pihak kami sekali lagi berjaya - Alhamdulillah- menerbitkan sebuah bahan ilmu untuk menjadi santapan rohani para peminat ilmu-ilmu Islam. Buku ini ditulis oleh seorang tokoh terkenal di Nusantara pada masa kini, iaitu

Tuan Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari a-Makki yang berjudul "Zubdah al-Qowaid al-Fiqhiyyah". Melihatkan buku tersebut ditulis dalam Bahasa Arab, dan atas kesedaran ramai dari pencinta ilmu agarna yang tidak memahami Bahasa tersebut, maka pihak Pustaka Darussalam mengambil anisiatifmenterjemahkan buku tersebut ke dalam Bahasa Melayu. Dengan itu, besar harapan saya agar buku sebegini dapat dimanfaatkan bersama. Moga Allah SWT memberkati usaha ini.

Yang Benar,

(usTAz ABDUL HADr B. AWANG)Pengarah Urusan Pustaka Darussalam Sdn. Bhd.

1V

ISI KAI{DI.JNGAI{

1

u;y,ui,lr-v, - I,l^*rr'Jti- $ 4;rG- 't'al c2 ''. ) ,., ..:J

A

-t-t

\1Y.Y1 .^YA

aK";-'ujt -o),;

*4$'yu,.;+-iqiclritJ,;t

-r-vq

r\

rtr1

'J#;F e,'ls'j l:ft =?L'* -,r, -lb-)tt '/

+)t rt"rt i>ut' [r>,r1'

r'r1,

cY !,'-l' -

trIoOr

ii at jtit'";i(-\t-!'r;.LJi

Y

ot ot

j*rr-\t ,46y,,y J'ri r:l'trj,v

/

to,/

ovo1

1\

1r1t 1t11t

-\o U,4ytgL';+r -\1 eYt',r i1ej" -\ v l/5' lrt (,o fdLr-bLi I ell -\A .- 1 i /,, t elJu-bts\,ell -\1 .rrv/

orliJu.'"t'+t /\-

:

'o,, -ir4'. ' ' /

rJ

,

'

G,

111A 1A

I c^ftj ,Jr.,:, .-1L" V - y )\.r Fiirt )*,'$i it{ u -rr-r y

nt,r,4r; e)l Y t'+t \ >J ,):'6 4tilt -Y.

,auij.:'q+i:ll g;

),zi^,g#l')-zii1':')'' 1/. tt'l

-Y t

v.VY

,"o'-lt - t o

tiKr.

a;U*tr

,r,

J'si irHr

&,a;.ldlr il*?At -Y 1:. ,, i, i /

.

Vt

,, -.t'r) u J; ! ,>t jt 4^pJ41.

YV

#r"Yr fbel *:l L" - Y A Vl a-ej**t Gr^i 4y- Y

VA

brilL.

4

L"/_

,/eI *

lr; L'A\ *.+ t, -y 1"'-t

A.AY

oit-41 l

r\J

-r.-r \

J,-r- Y Jt;Ilvl

E

/,

, / t)

$.v'/.i} tJ a/ z-r- Jt? -

/o

/

';\*JlJ ;>\.4JlJ cid.Ul q) .i, -rJt :&J r,.r11.e-f al^-cil dI ,P-r,.,n!",Il; o$!t

ctiy-

.rk, kJ" 6-#" Cl ere il-Jl -raltiJl U 4ei 1 oiai dt "n-iJl 611-rJl" i,i'{tdl qq-! k"ii ,l-J--lt }il1 .;U!trt, c'Cli ,* t)L. g;;t--Jl a*,'y" 3 -u'i 4)i'J' 'c7t*,ir Jr i6s, rJL,l-l--r,t a ,-e,ll-l7 ol

J^*J

rI s a- r^{ Jui ..Jt-r a,Ul -rlriJl dJh *f,L;Il .lfrill .-Ktt oV C ,y U a*f.ll JuII JA 4L"i a;),U ,l;! '#L: .;:trj; e;t, l.6-"t-* *-J U ga Oi JLi "nr, cl-t-eG WJ dI ,*, f-SYl dl J.^-4 l,-r.*., ,,lc Sl &:.

^l*.'

q

pY.

,vltll,

,si-y

,r

l,'^

4-L0..,.9

t-+

#s#'iff:,k;#t .:t1 Lf a,:rr i,glta^*"Jl1l .

.Y

ca;Ur

Ji Jr;tu,o#A"Y ,Wtt l?

.,'-9O, ,.,^":*ltf ,o:;il 'cv'!' J' '/J-"Vt .lV

))z:,s.

4t e1ill ,*rl,

,-*;,ol ,f-ft)

J ul*r p

g urt o,.'rrd$l

.,te

e-P J;4);;Yr ) o*'J'

JFp)r

;; ,r,ii J*'kS& :c$t ef ,JJ*!r,Jl (,j*!l Ji Jr;lu (,J!l f vfarr-octJ

.4:,0)

. JW

\P'*o

i.rrrrJr a w,e ri ,dp!t it..Jir)r

%*,9 r2'*" i oJ':ta:L"f .-t') 'r+*u Zffi:.,*,irtli# & J,;yr ,!.cJ>s*; * .56.Sfcf*,* rt * "_fics.3-cl,)$rYt

Lw?Lfi'Ji:il,lsl ,f

,Lb,y IcO*,

.a;:Lc!

?J ,rf , lt

}

r* ,Fi ri ;-r--,: ,)t\{'j\cJt/

lv-

,f./

:eJ;

.

b1.- TrU

clJ"

t

ffitL

11

tL

2. I.

Asalnya ialah bebas dari tanggungiawab Dua orang berselisih berhubung ganti rugi sesuatu yang rosak, maka kewajipan ganti rugi pada ketika itu jatuh ke atas orang yang merosakkannya, seperti peminjam danperampas. Seseorang yang didakwa dituntut supaya bersumpah, lalu ia enggan bersumpah, maka ia tidak akan dihukum hanya kerana keengganannya bersumpah. Perkara tersebut kerana pada asalnya ia bebas dari tanggungjawab bersumpah, sebalik yang mesti bersumpah ialah pendakwa.

F

E

t?

I

Seseorang berkata: Saya berikan kepada anda hak pemilikan ini dengan syarat kamu kembalikan gantibalasnya. Jika mereka berdua berselisih berhubung sebutan ganti-balas, maka kenyataan yang dipakai ketika itu ialah kenyataan si yang mengambil, kerana pada asalnya ia bebas dari tanggungiawab itu.

fi

t F

F

3. 1. 2. 3. 4"

Siapa yang meraguil adakah ia melakukan sesuatu ataupun tidak? Maka pada asalnya ia tidak melakukanSeseorang ragu berhubung meninggalkan sesuatu yang diperintah dalam solat, maka sewajarnya ia srgud sahwi, 'kerana pada asalnya ia tidak melakukan.

Seseorang ragu berhubung melakukan perkara yang dilarang di dalam solat, maka ia tidak perlu sujud sahwi,kerana pada asalnya ia tidak melakukan.

Seseorang ragu meninggalkan satu rukun ketika berwudhuk, mandi atau ketika melakukan ibadat-ibadat lain, maka wajib ia mengulanginya semula.Seseorang ragu, samada ia menjatuhkan satu talak atau lebih, maka dikira kepada yang paling sedikit.

L2

ot

,,.a?br.i*q1ir

J*l'd)

.(I

;-!r

..r! ,ULo *b)t

oy ,d-r

.,e.UtJt

.,,^r* 6:Lrr * Ai,;iitl*a*u Jdl ri,p'-^,)! .*gi iY.#", -qArL')-5#j.j1, 4^ J '-'i'J'.fuit at4

taa3

ci,1j4,,Jt ;.otri

"{v'le iJ&l +e o-f-e1;lt o.lA. gI*'-1

"'fi: ',# /

2 ^**l;

CA "t-6ro Gt4-il g-r-c Lp" d9 ) .dfry";Sjt a^K *4A AKi J* Y cl; cti :=1.t.r5 rts)r' ;'voa t

W \4r.\2ri 7* y,;:*.?,f?,f t 4 ?"r/r,Ar hAtr, cr^_fu a^,aljt uvI) d! ,o ( L.r) l#'

.\

21

KAEDAH ASAS 4:

KEMUDHARATAN MESTI DIHAPUSKANAsalnya sabda Nabi S.A.W.: "Tiada kemudharatan dan tiada juga yang memudharatkan". (Riwayat Malik, Baihaqi, Hakim, dan Dariqthini)Banyak bab-bab fekah yang terbentuk dari kaedah ini. Menurut guru saya, Syaikh Jad al-Rabb: "Kaedah ini merupakan antara kaedah penting yang begitu terkenal yang ianya didahului oleh kaedah "kesulitan menghasilkan kemudahan". Dua kaedah ini saling bertautan, kerana kesemua yang boleh diaplikasikan di bawah kaedah "kesulitan menghasilkan kemudahan" boleh juga diaplikasikan di bawah kaedah "kemudharatan mesti

dihapuskan".

Di

sana terdapat beberapa kaedah yang berhubung kaedah ini:

kait dengan

1.

Keterdesakan mengharuskan larangan; dengan syarat ia tidak kurang daripadanya.

l.2.

Oleh itu, harus memakan bangkai, melarutkan sesuatu yang tercekik dengan arak; dan menyebut perkataan kufur ketika dipaksa. Disebut "Dengan syarat ia daripadanya" bertujuan mengecualikan kes apabila mayat itu adalah seorang Nabi, maka ia tidak halal dimakan oleh orang yangterdesak.

22

,f ,FL" Y rDIt :W:j erJ ,djj & Y At{ j*-Au.u;Sl) Jt* c F*,'l ,ft .edl J! Jr* | ) J cLo-t-eL, \-- J 0l ?J ,;,i rt I -# ^:+_r$ Yl arJl\r 5'

.,-rlt b

9$"' '

-J.

6 ,'J.i,

-T

,'r/'j''i

.J"4iU a., 4Y t" Y!

--"(r

23

2. Sesuatu yang diharuskan kerana keterdesakanditentukan kadarnya mengikut kadar keterdesakantersebut.Antara hukum furu' yang terbentuk dari kaedah ini ialah:

1.2.

Seseorang yang terdesaknyawanya sahaja.

tidak diharuskan

bangkai kecuali sekadar yang boleh

memakan menampung

Seseorang yang ditanya mengenai prihal si peminang, maka cukuplah sekadar ia berkata: "Dia tidak secocok dengan anda". Tidak perlulah berterus-terang.

J.

a

Jika seorang ajnabi mengambil darah seorang perempuan, maka perempuan tersebut wajib menutupi lengannya. Dia tidak boleh mendedah mana-mana bahagian kecuali bahagian yang perlu dalam proses mengambil darahsahaj a.

24

L

;;c\'J7i1|;dl,"Jlr*

.t

,rAl" ,dy & r;*r- st*f JP :gL^LJl Ju ."Jl; 1-,,)1" o,t-c tr :A! ,!gri -J t! cl4 Y F; )-# ! .dJrrill ,P;rL"Jl qf ) 1'r-c :WSj J .71 p* ttJ Jtt" ol p+t j ,k,t"r! !! U;t-r.*br)t'd J^&

(;? \&tubi gr"s': b\i:J*i1 t>b'ttir: t5Y . to.t o / t './

o..

g'.

\"{4.

o/.

v,jf: * r ,ir_#-\"i*"?'"p qf):