KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM - .Ijazah dan ke atas Tingkatan 6 / STPM / Diploma / Matrik Tingkatan

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM - .Ijazah dan ke atas Tingkatan 6 / STPM / Diploma / Matrik Tingkatan

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 2017

KAJIDATARESEARCHKAJI SELIDIK PENDAPAT AWAM

disediakan oleh KAJIDATARESEARCH

KAJIAN PERSEPSI RAKYAT DALAM MEMBANTU USAHA KERAJAAN BAGI MERANGKA

TRANSFORMASI NASIONAL 2050

Malaysia

8 Mac - 17 Mac 2017

1

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 20171.0 OBJEKTIF KAJIAN

2

Meneliti persepsi rakyat terhadap tahap perpaduan dikalangan penduduk di MalaysiaMeneliti pandangan rakyat Malaysia

dalam aspek budaya dan agama, sistem pendidikan dan semangat patriotik rakyat Malaysia dalam

membantu kerajaan untuk merangka dasar-dasar hala tuju baru Malaysia iaitu Transformasi Nasional 2050.

Mengukur tahap sokongan rakyat terhadap usaha kerajaan dalam memupuk semangat perpaduan

dikalangan rakyatnya pada masa ini.

Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan generasi pada masa ini dalam membentuk sebuah negara

yang harmoni dan sejahtera.

21

3 4

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 2017

RSRangka Sampel Semua kawasan pilihan raya (222 kawasan parlimen di semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak) dan Pemilihan responden adalah berkadar kepada penduduk di setiap kawasan Parlimen

SLSkala Likert Soalan kajian digubal dengan menggunakan skala likert 1-5

2.0 METODLOGI KAJIAN

TKTempoh Kajian (n) Bermula dari 8 Mac sehingga 17 Mac 2017

Kaedah Persampelan Persampelan rawak berstrata mengikut

umur, bangsa dan negeri.

Populasi Kajian (N) Terdiri daripada semua penduduk merangkumi

kesemua negeri di seluruh Malaysia.

Kaedah Perolehan Data Temubual SecaraTelefon - Computer Aided Telephone

Interviews (CATI)

Sampel Kajian (n) Kajian ini telah melibatkan seramai 1,025 orang

responden.

1 2 3 4 5

Sangat negartif Negatif Neutral Positif Sangat positif

3

Skor Indeks dan Status Penilaian

80.0 100.0: Amat Baik | 70.0 79.99: Baik | 50.0 - 69.99: Tidak Baik | < 50.0:Amat Tidak Baik

Berikut adalah Skor Pencapaian yang digunakan dalam kajian ini:-

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 2017

UMURJANTINA

AGAMA

STATUS PERKAHWINAN

3.0 PROFIL DEMOGRAFI

4Nota: 0.6% status perkahwinan responden tidak dapat dikenalpasti

Duda/ Janda2.5%

Berkahwin80.8% Bujang

16.8%

Kurang 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 Lebih 60

10.2%

18.8%22.5%

31.9%

14.7%

1.8%

Perempuan28.9%

Lelaki71.1%

Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain

1.9%

9.1%7.0%

18.5%

63.5%

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 2017

BANGSA

3.0 PROFIL DEMOGRAFI

5

Mel

ayu

Cin

a

Ind

ia

BM

Sab

ah

BM

Sar

awak

Ora

ng

Asl

i

Lain

-Lai

n

0.6%1.7%

6.6%4.5%

7.3%

24.6%

54.7%

1.0%0.1%

4.2%6.0%7.5%

23.2%

58.0%

% Responden Kajian% Responden Sasaran

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 2017

PENDIDIKAN

PENDAPATAN

PEKERJAAN

3.0 PROFIL DEMOGRAFI

6

Nota: 0.2% pendidikan responden tidak dapat dikenalpasti

Nota: 10.8% pendapatan responden tidak dapat dikenalpasti

Nota: 0.2% pekerjaan responden tidak dapat dikenalpasti

Ijaz

ah d

an k

e at

as

Tin

gkat

an 6

/ S

TP

M /

Dip

lom

a /

Mat

rik

Tin

gkat

an 4

-5 /

SP

M

Tin

gkat

an 1

-3 /

PM

R /

SP

R

Seko

lah

ren

dah

/ U

PSR

Tia

da

/ ti

dak

ber

seko

lah

2.0%8.3%12.2%

33.9%23.6%19.8%

Baw

ah R

M1

,50

0

RM

1,5

01

- R

M3

00

0

RM

3,0

01

- R

M4

,50

0

RM

4,5

01

- R

M6

00

0

RM

6,0

01

- R

M7

,50

0

RM

7,5

01

- R

M1

0,0

00

Leb

ih R

M1

0,0

00

2.1%1.6%1.9%8.2%

17.7%

28.9%28.9%

Sekt

or

kera

jaan

Sekt

or

swas

ta

Ber

nia

ga /

ker

ja s

end

iri

Suri

rum

ah

Pes

ara

Tid

ak b

eker

ja /

pel

ajar

Lain

-lai

n

0.8%5.9%9.7%10.8%

23.4%

36.9%

12.4%

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 2017P

erlis

Ked

ah

Kel

anta

n

Tere

ngg

anu

Pen

ang

Per

ak

Pah

ang

Sela

ngo

r

N. S

emb

ilan

Mel

aka

Joh

or

Sab

ah

Sara

wak

WP

KL

WP

PJ

WP

LB

0.3%0.3%

5.8%

9.0%8.8%

11.9%

3.0%3.8%

19.4%

5.4%

8.8%

5.7%

3.9%

5.8%

7.2%

0.9%0.2%0.6%

5.9%

7.7%8.0%

11.8%

2.9%

5.0%

19.6%

5.7%

8.7%

6.0%

3.8%

5.8%

7.1%

1.3%

Responden KajianResponden Sasaran

NEGERI

3.0 PROFIL DEMOGRAFI

7

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 20174.0 LATAR BELAKANG TN50

8

Transformasi Nasional 2050 atau TN50 adalah satu usaha untuk membentuk masa depan Malaysia bagi tempoh 2020 hingga 2050. Inisiatif ini akan dipacu oleh matlamat dan sasaran yang jelas selama 30 tahun, yang akan dibangunkan melalui proses perundingan dalam fasa persediaan dari tahun 2017

hingga 2019. Matlamat dan sasaran yang digariskan dalam dokumen dasar TN50 bakal diterbitkan pada awal tahun 2020.

Antara perkara-perkara di bawah TN50 - Masyarakat, Alam Sekitar, Ekonomi, Teknologi, Urustadbir

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 2017

Soalan: Pada pandangan anda, apakah maksud perpaduan?

4.0 HASIL KAJIAN

9

MAKSUD PERPADUAN DIKALANGAN RAKYAT MALAYSIA

Masyarakat yang bersatu padu dan bekerjasama di antara satu sama lain.

Hidup bermasyarakat pelbagai kaum dengan harmoni.

Bertolak ansur di antara satu sama lain.

Tiada jawapan di atas. 1.7%

29.0%

32.0%

37.4%

4.1

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 2017

MAKSUD PERPADUAN DIKALANGAN RAKYAT MALAYSIA MENGIKUT PROFIL DEMOGRAFI

Kurang 21 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 Lebih 60

28%27%28%31%29%28% 31%33%32%32%32%

17%

35%39%37%36%38%

56%

UMURJANTINA

Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain

26%28%

42%

29%28%32%

35%

26%

36%31%

42%37%

26%32%

40%

AGAMA STATUS PERKAHWINAN

Lelaki Perempuan

25%30% 31%33%

43%35%

Bersatu padu + BekerjasamaBermasyarakat + HarmoniBertolak ansur

Bujang Berkhawin Bercerai / Duda / Janda

32%28%

34%

16%

33%30%

44%38%

35%

10Soalan: Pada pandangan anda, apakah maksud perpaduan?

4.1.1

4.0 HASIL KAJIAN

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 2017

MAKSUD PERPADUAN DIKALANGAN RAKYAT MALAYSIA MENGIKUT PROFIL DEMOGRAFI

Mel

ayu

Cin

a

Ind

ia

BM

Sab

ah

BM

Sar

awak

Ora

ng

Asl

i

Lain

-Lai

n

0%

100%

33%27%

44%

29%27%

60%

0%

37%35%

25%

34%31%40%

0%

30%37%

26%

35%40%

Bersatu padu + BekerjasamaBermasyarakat + HarmoniBertolak ansur

BANGSA

11Soalan: Pada pandangan anda, apakah maksud perpaduan?

4.1.1

4.0 HASIL KAJIAN

Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Perpaduan Dan Kesejahteraan Rakyat Malaysia

N = 1,025, 8 Mac 17 Mac 2017

PENDIDIKAN

PENDAPATAN

PEKERJAAN

Ijaz

ah d

an k

e at

as

Tin

gkat

an 6

/ S

TP

M /

Dip

lom

a /

Mat

rik

Tin

gkat

an