KAJI SELIDIK PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SELIDIK PERSEPSI...  mendapati bahawa masih terdapat sebanyak 95 kawasan sampah longgok atau hotspot yang ... Kepentingan Kajian ... amalan

 • View
  260

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of KAJI SELIDIK PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SELIDIK PERSEPSI...  mendapati bahawa masih terdapat...

 • Solid Waste Solution Journal; Vol. 1 2015

  KAJI SELIDIK PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENJAGAAN

  KEBERSIHAN DAN PERSEKITARAN DI MALAYSIA

  SURVEY ON THE PERCEPTION OF COMMUNITY ON THE CLEANLINESS AND

  ENVIRONMENT IN MALAYSIA

  Ishanuddin Bin Hussin1, Mohamad Fadzil Abd Rahim1,

  Santha Chenayah2 & Hamimah Husna Binti Hashim2

  1Bahagian Pendidikan Masyarakat

  Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

  2Jabatan Ekonomi

  Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya

  ABSTRAK

  Tujuan kertas ini adalah untuk mengukur tahap pengetahuan, kesedaran dan amalan

  masyarakat dalam isu-isu kebersihan, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam bagi

  merangka, menambah baik dan memantapkan lagi pengisian program pendidikan

  transformasi minda masyarakat yang akan dijalankan kelak oleh Perbadanan Pengurusan Sisa

  Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp). Kajian ini dijalankan melalui kaedah soal selidik

  dan melibatkan jumlah responden seramai 5,460 orang responden. Hasil kajian mendapati

  bahawa masyarakat mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi (iaitu sebanyak 86%) dalam

  isu-isu berkaitan dengan kebersihan persekitaran, tetapi tahap kesedaran dan amalan terhadap

  budaya kebersihan boleh dikategorikan pada tahap yang masih sederhana iaitu masing-

  masing adalah sebanyak 68.4% dan 71.6%.

  Kata Kunci: persepsi, pengurusan sisa pepejal, pembersihan awam, budaya kebersihan

  ABSTRACT

  The purpose of this paper is to assess the level of knowledge, awareness and practices of

  community on issues regarding to cleanliness, solid waste management and public cleansing

  in order to develop, improve and enhance the educational program that will be conducted by

  the Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation (SWCorp). This study

  conducted through a questionnaire and involved a total of 5,460 respondents. The results of

  the survey show that the society has high level of knowledge in the related issues which is

 • Kaji Selidik Persepsi Masyarakat Terhadap Penjagaan

  Kebersihan Dan Persekitaran Di Malaysia

  about 86%, but the level of awareness and practices can be categorized still at a moderate

  level which is 68.4% and 71.6% respectively.

  Keywords: perception, solid waste management, public cleansing, cleanliness culture

  PENGENALAN

  Penjanaan sisa pepejal di Malaysia semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Pada tahun

  2013, secara puratanya setiap individu di Malaysia menghasilkan 1.17kg sampah dan

  dianggarkan sebanyak 33,000 tan sisa pepejal dijanakan setiap hari (JPSPN, 2013). Pihak

  kerajaan telah membelanjakan peruntukan melebihi RM 1 billion setahun bagi menguruskan

  sisa pepejal berkenaan. Perkembangan pesat aktiviti perbandaran dan kepelbagaian gaya

  hidup masyarakat Malaysia dilihat sebagai salah satu penyumbang kepada peningkatan

  janaan sisa pepejal tersebut (Tachobanoglous et al., 1993).

  Hasil tinjauan pada tahun 2011, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan

  Awam (SWCorp) telah mengenalpasti 241 lokasi sampah longgok di negeri-negeri yang

  menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 iaitu Perlis,

  Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya,

  Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Justeru, SWCorp telah menjalankan usaha pemantauan

  sampah longgok dan pelaksanaan kempen-kempen kesedaran. Disamping itu pelbagai usaha

  penambahbaikan juga telah turut dilakukan bagi memastikan jumlah lokasi sampah longgok

  tersebut dapat dikurangkan dan tidak berulang. Pada akhir Disember 2013, pemantauan

  mendapati bahawa masih terdapat sebanyak 95 kawasan sampah longgok atau hotspot yang

  masih aktif (SWCorp, 2014).

  Hal ini dapat menggambarkan bahawa persepsi masyarakat masih rendah terhadap budaya

  kebersihan dan budaya membuang sampah sembarangan masih menjadi amalan masyarakat

  Malaysia. Memandangkan isu berkaitan kebersihan dan pengurusan sisa pepejal di Malaysia

  semakin meningkat dan meruncing, maka terdapat keperluan untuk melahirkan masyarakat

  yang lebih bertanggungjawab dan prihatin terhadap budaya kebersihan.

 • Ishanuddin Bin Hussin, et. al

  Kajian Lepas

  Pada tahun 2009, SWCorp telah menjalankan satu kajian kesedaran awam berkaitan kitar

  semula di Semenanjung Malaysia. Hasil kajian menunjukkan 71.8% responden sahaja yang

  memahami dan mampu mengenalpasti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan 3R dan hanya

  63.7% sahaja yang mengamalkan amalan 3R dalam kehidupan seharian mereka (SWCorp,

  2009).

  Kepentingan Kajian

  Kajian ini adalah bertujuan untuk mengukur tahap pengetahuan, kesedaran dan amalan

  masyarakat berkaitan isu-isu kebersihan, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam dan

  seterusnya mengenalpasti faktor-faktor demografi yang mempengaruhinya. Dapatan kajian

  akan digunakan bagi merangka, menambahbaik dan memantapkan lagi pengisian program

  pendidikan transformasi minda masyarakat yang akan dijalankan bukan sahaja oleh SWCorp

  malah lain-lain agensi kerajaan mahupun badan bukan kerajaan (NGO) yang lain.

  METODOLOGI KAJIAN

  Skop dan Limitasi

  Kajian dilihat ke atas sikap dan persepsi masyarakat terhadap penjagaan kesihatan

  persekitaran, pengetahuan tentang sejauh mana pentingnya amalan penjagaan kebersihan dan

  amalan dalam penjagaan kesihatan persekitaran.

  Kajian hanya dijalankan di negeri-negeri seliaan SWCorp sahaja iaitu Negeri Perlis, Kedah,

  Perak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor,

  Pahang, Terengganu dan Kelantan.

  Persampelan

  Populasi kajian terdiri daripada individu atau masyarakat yang tinggal di negeri-negeri

  seliaan SWCorp. Sebanyak 5,460 orang responden telah dipilih secara rawak yang meliputi

  masyarakat di kawasan bandar dan luar bandar.

  Pembentukan Soal Selidik

  Kajian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperolehi dari sumber utama

  (responden) daripada borang soal selidik yang diedarkan kepada kumpulan sasaran, focus

 • Kaji Selidik Persepsi Masyarakat Terhadap Penjagaan

  Kebersihan Dan Persekitaran Di Malaysia

  group dan temuramah menerusi kajian lapangan. Borang soal selidik ini mengandungi lima

  bahagian seperti yang terdapat pada Jadual 1 (Jamilah, 2011).

  Jadual 1: Bahagian dan Pembolehubah Instrumen Kajian

  Bahagian Pembolehubah

  A Maklumat responden

  B Pandangan mengenai kebersihan persekitaran

  C Pengetahuan tentang penjagaan kebersihan persekitaran

  D Kesedaran masyarakat tentang penjagaan kebersihan

  persekitaran

  E Amalan dalam penjagaan kebersihan persekitaran

  Penganalisisan Data

  Maklumbalas yang diterima daripada responden melalui soal selidik dimasukkan ke dalam

  perisian IBM SPSS Statistics 20 mengikut kod-kod angka yang telah ditetapkan. Ujian

  statistik deskriptif yang terlibat ialah minimum, maksimum, min dan median bagi analisis

  deskriptif demografi. Bagi mengenalpasti tahap pengetahuan, kesedaran dan amalan bagi

  setiap item kajian, purata min skor digunakan.

  Analisis ujian-t tidak bersandar, ujian ANOVA satu-hala dan ujian julat berganda Duncan

  digunakan bagi mengenal pasti kesignifikanan perbezaan dalam tahap pengetahuan,

  kesedaran dan amalan mengikut faktor demografi. Ujian julat berganda Duncan dipilih

  berdasarkan pandangan Carmer dan Wanson (1973), bahawa dalam beberapa tatacara

  perbandingan berganda, kaedah beza bererti terkecil merupakan satu ujian yang sangat

  berkesan bagi mengesan beza sebenar dalam min (Hanunah, 2012).

  HASIL DAPATAN

  1. Analisa Demografi Responden

  a) Taburan Responden Mengikut Jantina

  Peratus responden mengikut jantina adalah seperti dalam Rajah 1. Didapati bahawa sebanyak

  53.7% daripada jumlah responden adalah lelaki (2,972 orang) manakala 46.9% responden

  adalah perempuan (2,486 orang). Dua orang responden tidak mendedahkan jantinanya.

 • Ishanuddin Bin Hussin, et. al

  Rajah 1: Peratus Responden Mengikut Jantina

  b) Taburan Responden Mengikut Tahap Pendidikan

  Majoriti responden, iaitu sebanyak 58.3% responden memiliki pendidikan di peringkat

  sekolah menengah (Rajah 2). Sebanyak 32.6% responden mempunyai pendidikan di

  peringkat universiti sama ada dalam ijazah sarjana muda ataupun sarjana. Didapati hanya

  5.6% responden memiliki pendidikan sekolah rendah sahaja dan sebanyak 3.3% responden

  tidak mempunyai pendidikan secara formal. Enam orang responden tidak mendedahkan tahap

  pendidikannya.

  Rajah 2: Peratus Responden Mengikut Tahap Pendidikan

  53.7%

  46.3% Lelaki

  Perempuan

  5.6

  58.3

  32.6

  3.3

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Sekolah

  Rendah

  Sekolah

  Menengah

  Universiti Tidak

  Bersekolah

  Per

  atus

  Res

  ponden

  (%

  )

  Tahap Pendidikan

 • Kaji Selidik Persepsi Masyarakat Terhadap Penjagaan

  Kebersihan Dan Persekitaran Di Malaysia

  c) Taburan Responden Mengikut Jenis Pekerjaan

  Rajah 3 menunjukkan peratus responden mengikut jenis pekerjaan mereka. Didapati bahawa

  sebanyak 34.8% responden bekerja dalam sektor swasta. Sebanyak 22.4% responden

  merupakan kakitangan awam. Ini diikuti dengan 20.3% responden yang bekerja sendiri, 9.9%

  responden merupakan pelajar (pelajar