Kaji selidik pertumbuhan kana kanak

  • View
    6.939

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Kaji selidik pertumbuhan kana kanak

  • 1. TUGASAN JANUARI 2013 SEMESTERKOD KURSUS: ECG 222TAJUK : PERTUMBUHAN DANMATA PELAJARANPERKEMBANGAN KANAK-KANAKPROGRAM : SARJANA MUDA PENDIDIKANNAMA PELAJAR:NO. MATRIK: FASILITATOR: PUAN SHARIFFAH IZHAR BINTI SYED MUHAMADAKADEMIKPUSAT : ALOR SETARPEMBELAJARAN

2. PEMIKIRAN KANAK-KANAK PRAOPERASI DAN KONKRITPENGENALANPROFIL PERIBADI SUBJEK 1 Nama: Tarikh lahir: Umur: Kelas : Jantina : Bil. dalam keluarga : Keturunan : Agama : Nama bapa : Pekerjaan bapa: Nama ibu: Pekerjaan ibu : PROFIL PERIBADI SUBJEK 2 Nama: Tarikh lahir: Umur: Kelas : Jantina : Bil. dalam keluarga : Keturunan : Agama : Nama bapa : Pekerjaan bapa: Nama ibu: Pekerjaan ibu : 3. BUTIRAN PERIBADI SUBJEK 1Nama: Murid Kelas: Pra-sekolahUmur Subjek : 5 Tahun Jantina :Pekerjaan Bapa :Pekerjaan Ibu :Penilai :MODEL TUGASAN 1: KONSEVERSI NOMBORLANGKAH 1 Subjek PenyelidikSoalan 1Perhatikan duit syiling ini.Pada pendapat kamu adakah duit syiling pada kedua-dua barisan ini mempunyai jumlah yangsama banyak ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Mengapa Adham katakan jumlah duit syiling kedua-dua barisan ini adalah sama banyak ?.Jawapan Subjek: 4. MODEL TUGASAN 1: KONSEVERSI NOMBORLANGKAH 2 SubjekPenyelidikSoalan 1Perhatikan duit syiling ini.Pada pendapat kamu adakah duit syiling pada kedua-dua barisan ini mempunyai jumlah yangsama banyak atau ada satu baris yang mempunyai lebih banyak jumlah duit syilingnya ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Mengapa kamu katakan jumlah duit syiling di barisan atas lebih banyak ?.Jawapan Subjek: 5. MODEL TUGASAN 2: KONSEVERSI CECAIRBAHANSoalan 1Perhatikan bekas yang berisi air ini . Adakah sama jumlah airnya.Jawapan Subjek:Guru menambah air . Perhatikan bekas (a) yang berisi air ini.Pada pendapat kamu, adakah kedua-dua bekas ini mempunyai jumlah air yang sama banyak ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Perhatikan bekas (b) yang berisi air ini a) Adakah kedua-dua bekas ini masih mempunyai jumlah air masih sama banyak atau satu bekas lagi mempunyai lebih banyak airnya ?. b) Bekas manakah yang mempunyai jumlah air yang paling banyak?.Jawapan Subjek:Soalan 3Nyatakan pendapat kamu mengapa kamu katakana bekas yang bercorong panjang mempunyailebih banyak air?.Jawapan Subjek: 6. MODEL TUGASAN 3 : KONSEVERSI JISIM ( TANAH LIAT )BAHAN (a) (b)Soalan 1Perhatikan bola tanah liat ini (rajah A) .Pada pendapat kamu, adakah bentuk kedua-dua bola ini sama ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Perhatikan bentuk bola tanah liat ini (rajah B )Pada pendapat kamu bola tanah liat manakah yang lebih banyak, Tanah liat yang bulat atau yangleper?.Jawapan Subjek: 7. BUTIRAN PERIBADI SUBJEK 2Nama: Murid Kelas: Pra-sekolahUmur Subjek : 5 Tahun Jantina :Pekerjaan Bapa :Pekerjaan Ibu :Penilai :MODEL TUGASAN 1: KONSEVERSI NOMBORLANGKAH 1 Subjek PenyelidikSoalan 1Perhatikan duit syiling ini.Pada pendapat kamu adakah duit syiling pada kedua-dua barisan ini mempunyai jumlah yangsama banyak ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Mengapa Adham katakan jumlah duit syiling kedua-dua barisan ini adalah sama banyak ?.Jawapan Subjek: 8. MODEL TUGASAN 1: KONSEVERSI NOMBORLANGKAH 2 SubjekPenyelidikSoalan 1Perhatikan duit syiling ini.Pada pendapat kamu adakah duit syiling pada kedua-dua barisan ini mempunyai jumlah yangsama banyak atau ada satu baris yang mempunyai lebih banyak jumlah duit syilingnya ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Mengapa kamu katakan jumlah duit syiling di barisan atas lebih banyak ?.Jawapan Subjek: 9. MODEL TUGASAN 2: KONSEVERSI CECAIRBAHANSoalan 1Perhatikan bekas yang berisi air ini . Adakah sama jumlah airnya.Jawapan Subjek:Guru menambah air . Perhatikan bekas (a) yang berisi air ini.Pada pendapat kamu, adakah kedua-dua bekas ini mempunyai jumlah air yang sama banyak ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Perhatikan bekas (b) yang berisi air ini a) Adakah kedua-dua bekas ini masih mempunyai jumlah air masih sama banyak atau satu bekas lagi mempunyai lebih banyak airnya ?. b) Bekas manakah yang mempunyai jumlah air yang paling banyak?.Jawapan Subjek:Soalan 3Nyatakan pendapat kamu mengapa kamu katakana bekas yang bercorong panjang mempunyailebih banyak air?.Jawapan Subjek: 10. MODEL TUGASAN 3 : KONSEVERSI JISIM ( TANAH LIAT )BAHAN (a) (b)Soalan 1Perhatikan bola tanah liat ini (rajah A) .Pada pendapat kamu, adakah bentuk kedua-dua bola ini sama ?.Jawapan Subjek:Soalan 2Perhatikan bentuk bola tanah liat ini (rajah B )Pada pendapat kamu bola tanah liat manakah yang lebih banyak, Tanah liat yang bulat atau yangleper?.Jawapan Subjek: 11. PEMIKIRAN KANAK-KANAK PRAOPERASI DAN KONKRITVISUAL KAJI SELIDIK KONSERVASI NOMBOR/CECAIR DAN JISIM BAHAN KONSERVASI BAHAN KONSERVASI NOMBORBAHAN KONSERVASI CECAIRBAHAN KONSERVASI JISIM 12. Jean Piaget merupakan ahli dalam bidang biologi. terkenal dengan teori pembelajaran kognitif. Dilahirkan di Neuchatel Switzerland. Anak kepada pasangan Arthur Piaget dan Rebecca Jackson merupakan seorang murid yang cerdas dan aktif. Selepas tamat sekolah menengah beliau menyambung pengajianke Universiti Neuchatel. Mula bergelar sebagai ahli biologi setelah mendapat ijazah kedoktoran beliau ketika berumur 21 tahun. Jean Piaget mula meminati bidang psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva. Tidak lama kemudian, beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist.". Beliau terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Melalui kajian dan pemerhatiannya terhadap perkembangan kanak-kanak. Jean Piaget mendapati perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah mengikut peringkat perubahan umur mereka. ( tambah la sket lagi ) :) PERINGKAT PRA-OPERASI ( 2-7 TAHUN ) Menurut Piaget, perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa.Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan, contohnyamengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Namun begitu, dari segi kualiti,pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa.Contohnya, pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana, di dunia ini, keseluruhannya dilihathanya dari perspektif mereka sahaja. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangankognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu : 1. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. 2. Melalui latihan yang diulang-ulang, rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. 3. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku.Selain itu, Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tigafenomena mental yang penting iaitu pengamatan, ingatan dan bayangan. Pengamatan merupakansuatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat.Sementara, ingatan pula ialah satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembalimemori mengenai peristiwa lalu. Manakala, bayangan merupakan satu proses yang menyebabkansensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental.Bagi tahap ini, Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : 13. 1. Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) 2. Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Di tahap ini kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensipada masa yang sama. Hal ini kerana, mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalampemikiran.Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku, tegang, ketidaksanggupan membuatkesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza.Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu egocentrism, konsepsebab-akibat, peningkatanperolehan bahasa danpembentukan identiti diri.Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan ; iaitu pengetahuan bahawakuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah, isipadu atau panjangsesuatuobjektidak akanberubahapabila bentukdan susunannya berubah.TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN)Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrikseperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak padatahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebihdewasa. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerimapendapat orang lain. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakanyang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan.Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mulamemahami unsur-unsur pemikiran logik. Mereka faham akan konsep-konsep nombor, berat,susunan dan padatan. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek.Walaubagaimanapun, kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul 14. tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan, ketuhanan, makna hidup dansebagainya. Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenalihaiwan, tumbuhan dan sebagainya. Dengan itu, Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawakanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidakboleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri.MATLAMAT KAJIAN Matlamat kajian ini adalah untuk membolehkan saya melihat bukti secara lebih dekat danjelas tentang proses perkembangan kanak-kanak dari segi kognitif. Melalui kajian ini, saya inginmelihat apakah terdapat persamaan atau perbezaan bertepatan dengan apa yang di perjelaskan olehJean Piaget dalam teori pembelajaran kognitif beliau. Melalui kajian ini juga saya ingin mencarijawapan tentang perbezaan pendapat dan fikiran d