Kajian Tinjauan Buku Bacaan Kanak-kanak Prasekolah di Malaysia.pdf

 • View
  35

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • KAJIAN TtNJAUAN BUKU BACAAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH

  01 MALAYSIA

  PROFESOR EMERITUS DATO' ISAHAK BIN HARON (KETUA)ENCIK ABDUL RAHIM BIN RAZALI

  PUAN ZAINIAH BT MOHAMED ISA

  ENCIK SAMRI BIN SAINUDDIN

  ENCIK NORDIN BIN MAMAT

  FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIAUNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN lORISKOD PENYELlDIKAN UPSI : 03-12-50-04

  2006

 • II

  ABSTRAK

  Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau jenis cerita dan tajuk buku yang digemari olehkanak-kanak prasekolah di Malaysia. Soal selidik telah digunakan untuk mendapatmaklumat dan pendapat 171 guru prasekolah Sekolah Kebangsaan, Tadika Kemas dantadika swasta atau tadika persendirian di serata Malaysia tentang koleksi buku bacaankanak-kanak yang terdapat di pusat tadika masing-masing, sejauh mana kanak-kanakmembacanya, kekerapan amalan membaca kuat kepada kanak-kanak dan sejauh manakahkanak-kanak gemar buku yang terdapat di koleksi itu. Dapatan menunjukkan 35.1%reponden menyatakan hampir semua koleksi buku disukai oleh kanak-kanak, 29.8%menyatakan tiga per empat dan 31.9% menyatakan separuh saja. Hanya lapanjuduI bukuyang disebut dua kali atau lebih sebagai paling digemari kanak-kanak. Dapatanmenunjukkan hanya 7% yang mengamal 'membaca kuat setiap hari', 57.9010 membacakuat dua-tiga kali seminggu dan 13% membaca kuat seminggu sekali. Terdapat hubunganyang signifikan antara kekerapan membaca kuat dengan peratus murid yang bolehmembaca sebelum mereka masuk ke sekolah rendah. Lebih tinggi peratus murid tadikaswasta yang boleh membaca sebelum mereka masuk ke sekolah rendah dibanding TadikaKemas dan tadika di Sekolah Kebangsaan. Salah satu dapatan dan kesimpulan dari kajianini ialah jenis jodol, cerita dan tema buku kanak-kanak dalam Bahasa Melayu untukprasekolah masih amat kurang kepelbagaiannya. Syor yang boleh dibuat ialah penulisandan penerbitan buku kanak-kanak umur 5-10 tahun dalam Bahasa Melayu perIudigiatkan. Syor kedua ialah 'amalan membaca kuat buku cerita' kepada kanak-kanakprasekolah hams dijadikan amalan yang lebih kerap di semua tadika kerana ia dapatmenarik kanak-kanakmengemari buku dan meningkatkan kemahiran merekamembaca.

 • 111

  PENGBARGAAN

  Kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang telah membantu kami

  secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan projek penyelidikan ini.

  Terima kasih kepada kepada UPSI melalui Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP)

  yang telah memberi pembiayaan untuk projek ini dilaksanakan selama setahun mulai

  Disember, 2004 dan dilanjutkan enam bulan sehingga tamat projek ini pada 31 Jun,

  2006. Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP) juga telah membantu dalam hal urusan

  pembayaran tuntutan dan nasihat tentang earn untuk memudahkan urusan kami dengan

  pihak di UPSI.

  Kepada guru-guru prasekolah di sekolah rendah di negeri Perak, Selangor, Pulau

  Pinang, Kedah, Kelantan Terengganu dan Johor yang telah bersetuju untuk membantu

  kami menjalankan kajian pembacaan buku kanak-kanak ini. Kami mendapat input

  mereka sebagai data kajian kami; dan kami berharap mereka juga mendapat manfaat dari

  pengalaman ini. Guru besar sekolah berkenaan juga banyak memberi sokongan. Terima

  kasih.

  Penghargaan dirakamkan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian

  Pelajaran (EPRD) kerana memberi kebenaran kami menjalankan kajian ini. Hasil kajian

  ini dijangka berguna untuk pendidikan dan latihan guru jawi kita.

 • IV

  Penghargaan kami rakamkan kepada Dekan, Tirnbalan Dekan (Pengurusan dan

  Penyelidikan) dan rakan-rakan di Fakulti Sains Kognitif dan Pernbangunan Manusia

  (FSKPM) UPSl, yang rnembantu memudahkan kami rnenjalankan kajian ini.

  Terirna kasih kepada pernbantu penyelidik kami Puan Sherry Shahrezad Samri.

  Beliau telah input data ke dalam SPSS, dan rnenguruskan projek ini pada rnulanya.

  Kemudian Cik NorhusnaAlias rnembantu kami menyiapkan laporan ini.

  Sekian.

  Pasukan pengkaji.

 • vSENARAI KANDUNGAN

  Mukasurat

  Halaman Tajuk 1

  Abstrak 11

  Penghargaan iii

  Senarai Kandungan v

  Senarai Jadual Vlll

  BAB 1: TUJUAN PENYELJDlKAN

  1.1 Pemyataan Masalah

  1.2 Objektif dan Persoalan kajian1.3 Kepentingan Kajian1.4 Batasan Kajian15 Definisi Istilah

  2

  3

  6

  6

  7

  BAB2: TINJAUAN LITERATUR

  2.1 Ciri-ciri buku kanak-kanak

  2.2 Bilangan buku

  2.3 Akses kepada buku kanak-kanak

  2.4 Membaca secara kuat

  10

  12

  13

  15

  BAB3: METODOLOGIKAJIAN

  3.1 Sampel Kajian3.2 SoaJ Selidik

  3.3 Kaedah PengumpulanData

  3.4 Prosedur PenganaJisisan Data

  17

  18

  18

  19

 • VI

  BAB4: DAPATAN KAJIAN

  4.1 Berapa buah buku kanak-kanak yang terdapat di tigajenis

  prasekolah? 21

  4.2 Dalam bahasa apakah (Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris)buku bacaan kanak-kanak yang terdapat di prasekolah? 23

  4.3 Bagaimanakah buku bacaan kanak-kanak disusun di prasekolah? 24

  4.4 Adakah terdapat sudut bacaan dalam bilik darjah di tiga jenis

  prasekolah? 25

  4.5 Adakah terdapat perbezaan kebebasan menggunakan sudut bacaan

  dengan di antara tiga jenis prasekolah? 26

  4.6 Adakah buku yang terdapat di sekolah digemari oleh kanak-kanak? 28

  4.7 Apakah tajuk buku atau cerita yang menjadi piJihan kanak-kanak? 29

  4.8 Apakah ciri-ciri buku yang digemari oJeh kanak-kanak? 30

  4.9 Adakah terdapat perbezaan amalan peminjaman buku mengikut

  tiga jenis prasekolah? 32

  4.10 Adakah terdapat hubungan antara amalan peminiaman bukudengan peratus kanak-kanak yang boleh membaca buku cerita

  sebelurn merekamasuk ke Tahun 1 sekolah rendah?

  4.11 Sejauh manakah guru mengamalkan 'bacaan secara kuat' kepadakanak-kanak di tadika mereka? Adakah terdapat perbezaan dalam

  amalan membaca secara kuat ini di antara tigajenis prasekolah? 34

  33

  4.12 Adakah terdapat hubungan antara kekerapan amalan membaca secara

  kuat di bilik darjah dengan peratus kanak-kanak yang boleh membaca? 35

  4.13 Berapa peratus kanak-kanak prasekolah 'boleh membaca buku cerita'

  sebelurn mereka masuk ke Tahun 1 sekolah rendah? Adakah terdapat

  perbezaan peratusan kanak-kanak yang boleh rnembaca di kalangan

  tiga jenis prasekolah? 36

  4.14 Sejauh manakahjenis prasekolah, amalan membaca secara kuat

  dan amalan perninjarnan buku rnempengaruhi peratusan kanak-kanak

  yang boleh membaca? 37

 • VlI

  BAB5: RINGKASAN DAPATAN., PERBINCANGAN DAN KESlMPULAN

  5.1 Ringkasan dapatan Bahagian 1: Koleksi dan jenis buku yang

  terdapat di prasekolah, dan earn. buku ini disusun untuk kegunaankanak-kanak 39

  5.2 Ringkasan dapatan Komponen 2: Kegemaran kanak-kanak

  membaca buku 41

  5.3 Ringkasan dapatan Komponen 3: Amalan menggalakkan kanak-kanak

  prasekolah membaca dan hubungannya dengan peratusan kanak-kanak

  yang boleh membaca 43

  5.3.1 Kekerapan membaca kuat kepada kanak-kanak 44

  53.2 Kekerapan meminjam buku oleh kanak-kanak untuk dibaca

  iliah

  533 Jenis prasekolah: prasekolah swasta lebih tinggi peratus muridnyaboleh membaca sebelum merekamasuk ke sekolah rendah 45

  5.4 Kesimpulan 46

  RUJUKAN 48

  LAMPIRAN 49

  Lampiran A - Senarai Buku Kanak-kanak:

  Lampiran B - Soal Selidik Tentang Bacaan di Tadika

 • Jadual4.1

  Jadual4.2

  Jadua14.3

  Jadual4.4

  Jadual4.5

  Jadual4.6

  Jadual4.7

  Jadua14.8

  Jadual4.9

  Jadual4.10

  Jadual4.11

  Jadual4.12

  Jadual4.13

  Jadual4.14

  Vlll

  SENARAI JADUAL

  Muka Surat

  Bilangan buku di tiga jenis prasekolah 22

  Jenis prasekolah dan bahasa buku 23

  Penyusunan buku dan jenis prasekolah 24

  Sudut Bacaan dan Jenis Prasekolah 25

  Penggunaan sudut bacaan dan jenis prasekolah 26

  Koleksi buku yang digemari oleh kanak-kanak 28.

  Tajuk buku atau cerita yang menjadi pilihan kanak-kanak 29

  Ciri-ciri buku yang digemari oleh kanak-kanak 30

  Peminjaman buku dan jenis prasekolah 32

  Hubungan peratus kanak-kanak boleh membaca

  dengan peminjaman buku

  Bacaan secara kuat dengan jenis-jenis prasekolah

  Hubungan peratus boleh membaca dengan kekerapanbacaan secara kuat

  Peratus yang boleh membaca di tiga jenis prasekolahNilai beta analisis regressi hubungan antara peratusankanak-kanak yang boleh membaca (pembolehubah dependen)

  dengan jenis-jenis prasekolah, membaca secara kuat dan

  peminjaman buku

  33

  34

  35

  36

  37

 • BABt

  TUJUAN PENYELIDIKAN

  Apabila kita bertanya kepada kanak-kanak prasekolah tentang buku apa yang disukainya,

  sepatutnya kita akan mendapat beberapa tajuk buku yang menjadi pilihan mereka Akan

  tetapi di dalam situasi kanak-kanak di Malaysia belum tentu kita akan mendapat suatu

  jawapan buku atau jodol cerita popular yang sarna daripada mereka. Dalam satu tinjauan

  rintis terhadap seratus orang kanak-kanak untuk mengetahui buku apa yang mereka sukai,

  Zainiah (2005) cuma mendapati hanya sebuah buku atau sebuah cerita sahaja yang

  mendapat bilangan kekerapan sebanyak tujuh kali, iaitu buku 'PerlumbaanArnab dengan

  Kura-Kura '.

  Keadaan ini berlainan jika kita bandingkan dengan kanak-kanak di luar negara

  seperti Amerika Syarikat. Jika kita bertanya mereka,jawapan yang diterima tentang buku

  atau cerita yang digemari adalah seperti The Very Hungry Caterpillar' oleh Eric Carle,

  'Are you My Mother' oleh Dr Seuss, 'Brown Bear, Brown Bear what Do You See' dan

  pelbagai lagi buku cerita Buku-buku cerita ini bukan sahaja diminati oleh kanak-kanak

 • 2masa kini tetapi juga oleh ibu dan bapa mereka yang pe