of 20 /20
Dahil ako’y iyong pinalaya handa akong magbigay ng pabuya. Bilang gantimpala ano ang gusto mo? Pera, bahay o kotse? _____________________ ____________________ . ______________________

Kalayaan 2nd grading

Embed Size (px)

Text of Kalayaan 2nd grading

Page 1: Kalayaan 2nd grading

Dahil ako’y iyong

pinalaya handa

akong magbigay ng

pabuya. Bilang

gantimpala ano ang

gusto mo?

Pera, bahay o

kotse?

_____________________

____________________ .

______________________

Page 2: Kalayaan 2nd grading
Page 3: Kalayaan 2nd grading
Page 4: Kalayaan 2nd grading
Page 5: Kalayaan 2nd grading
Page 6: Kalayaan 2nd grading
Page 7: Kalayaan 2nd grading
Page 8: Kalayaan 2nd grading

Nagpapakita ngkawalan ngkalayaan

Nagpapakitang kalayaan

ALIN SA MGA LARAWAN ANG…

Page 9: Kalayaan 2nd grading
Page 10: Kalayaan 2nd grading
Page 11: Kalayaan 2nd grading

KALAYAAN

Binigyang-kahulugan ni Santo Tomas

de Aquino ang kalayaan bilang

“katangian ng kilos-loob na itakda ng

tao ang kanyang kilos tungo sa

kanyang maaaring hantungan at ang

paraan upang makamit ito”.

Nangangahulugan ito na malaya ang

taong gamitin ang kanyang kilos-loob

upang pumili ng partikular na bagay o

kilos.

Page 12: Kalayaan 2nd grading

URI NG KALAYAAN

1. Panloob na Kalayaan. Ayon sa obserbasyon

ni Santo Tomas de Aquino, nakasalalay sa kilos-

loob ng tao ang kanyang kalayaan. Tinutukoy ng

Panloob na Kalayaan ng kilos-loob ang:

kalayaang gumusto (freedom of exercise) – ito ang kalayaang

magnais o hindi magnais

kalayaang tumukoy (freedom of specification) – ito naman ang

kalayaan upang tukuyin kung alin ang nanaisin

Page 13: Kalayaan 2nd grading

2. Panlabas na Kalayaan. Ito ang

kalayaan upang isakatuparan ang

gawain na ninais ng kilos-loob.

Naiimpluwensiyahan ng mga panlabas

na salik ang kalayaang ito. Maaaring

mabawasan o maalis ang kalayaang

ito sa pamamagitan ng puwersa sa

labas ng tao. Kapag ang tao ay

ikinulong, mawawala ang kanyang

panlabas na kalayaan.

Page 14: Kalayaan 2nd grading

KALAYAAN

Ayon kay Esther Esteban (1990), ang konsepto ng kalayaan ay nangangahulugan na nagagawa o nakakayang gawin ng tao ang nararapat upang makamit ang pinakamataas at pinakadakilang layunin ng kanyang pagkatao. Malaya ang taong linangin ang kanyang sarili at paunlarin ito.

Page 15: Kalayaan 2nd grading

.

Page 16: Kalayaan 2nd grading
Page 17: Kalayaan 2nd grading

Kung naisaalang-alang mo ang kabutihang

pansarili (personal good) at ang kabutihang

panlahat (common good). Halimbawa, ginagamit

mo ang kalayaan upang malampasan ang mga

balakid sa pag-unlad ng ating pagkatao. Ang

maging malaya sa kamangmangan, kahirapan,

katamaran, kasamaan ay ilan sa mga ito.

Itinatalaga din ang kalayaan para sa ikabubuti ng

kapwa katulad ng pakikilahok sa mga proyektong

pampamayanan o maging sa pagtatanggol sa

mabubuting adhikain.

Page 18: Kalayaan 2nd grading

Kung handa kang harapin ang anumang kahihinatnan ng iyong pagpapasya. Ang bawat kilos o pagpapasya ay may katumbas na epekto, mabuti man o masama. Hindi lamang sapat na harapin ang kahihinatnan ng pasya o kilos kundi ang gamitin ang kalayaan upang itama ang anumang pagkakamali.

Page 19: Kalayaan 2nd grading

Kung ang iyong pagkilos ay hindi

sumasalungat sa Likas na Batas

Moral. Ang Likas na Batas Moral ay

ibinigay sa tao noong siya’y likhain.

Nakasaad sa mga batas na ito ang

dapat gawin at di dapat gawin ng tao.

Ang mga batas na ito ang siyang

batayan sa pagsasaalang-alang sa

pagkilala ng kabutihang pansarili at

kabutihang panlahat.

Page 20: Kalayaan 2nd grading