Kalkulator szkolny Casio FX-82 MS, .Title: Microsoft Word - 773310-an-01-pl-Kalkulator_szkolny_Casio_FX-82_MS_czarny_pl.doc

Embed Size (px)

Text of Kalkulator szkolny Casio FX-82 MS, .Title: Microsoft Word -...

www.conrad.pl

Strona 1 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska

Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

INSTRUKCJA OBSUGI

Kalkulator szkolny Casio FX-82 MS, czarny Nr produktu 773310

www.conrad.pl

Strona 2 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska

Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

1. Wane informacje

Wywietlacze i ilustracje (takie jak oznaczenia przyciskw) pokazane w niniejszej instrukcji obsugi maj jedynie funkcj opisow i mog w pewien sposb rni si od rzeczywistych elementw, ktre przedstawiaj.

Zawarto niniejszej instrukcji moe zosta poddana zmianie bez uprzedzenia.

Firma CASIO Computer Co., Ltd. w adnym wypadku nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za specjalne, dodatkowe, przypadkowe uszkodzenia lub uszkodzenia wynike w zwizku z lub wynike z zakupu produktu oraz elementw wchodzcych w skad zestawu. Ponadto CASIO Computer Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialnoci za roszczenia jakiegokolwiek rodzaju przedstawiane przez osoby trzecie, a wynike z uytkowania produktu oraz elementw wchodzcych w skad zestawu.

Uytkownik powinien zachowa ca dokumentacj do uycia w przyszoci.

2. Przykadowe dziaania

Przykadowe dziaania s wskazane w niniejszej instrukcji za pomoc ikony . Jeli nie zostao to wyranie okrelone inaczej, wszystkie przykadowe dziaania zakadaj, e kalkulator znajduje si w jego wstpnej konfiguracji domylnej. Naley uy procedury wskazanej w sekcji 3. Inicjalizacja kalkulatora, aby przeczy kalkulator do jego wstpnej konfiguracji domylnej.

3. Inicjalizacja kalkulatora

Aby uruchomi kalkulator i przywrci tryb oblicze i skonfigurowa urzdzenie do jego pocztkowych ustawie domylnych naley przeprowadzi nastpujc procedur. Naley pamita, e to dziaanie wyczyci wszystkie dane aktualnie przechowywane w pamici kalkulatora.

4. rodki bezpieczestwa

Bateria

Naley przechowywa baterie w miejscu niedostpnym dla maych dzieci.

Uywa jedynie baterii okrelonych dla tego kalkulatora w niniejszej instrukcji obsugi.

www.conrad.pl

Strona 3 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska

Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

5. rodki ostronoci

Blednce dane na wywietlaczu kalkulatora wskazuj, e bateria jest saba. Dalsze uycie kalkulatora ze sab bateri moe skutkowa nieprawidowym dziaaniem urzdzenia. Naley wymieni baterie najszybciej, jak tylko to bdzie moliwe gdy, dane na wywietlaczu bd gasn. Nawet jeli kalkulator dziaa normalnie naley wymienia baterie przynajmniej raz na 2 lata (fx-82MS/82SX PLUS/220 PLUS) lub 3 lata (fx-85MS/300MS/350MS). Wyczerpana bateria moe wycieka powodujc uszkodzenie i nieprawidowe funkcjonowanie kalkulatora.

Bateria doczona do kalkulatora delikatnie wyadowuje si podczas dostawy do klienta oraz przechowywania. Z tego powodu wymiana baterii moe by wymagana szybciej ni przy normalnej spodziewanej ywotnoci baterii.

Nie naley uywa baterii typu oxyride* ani innego rodzaju baterii niklowych z tym produktem. Niezgodno pomidzy takimi bateriami i specyfikacjami produktu moe skutkowa krtsz ywotnoci baterii i wadliwym dziaaniem produktu.

Unika uycia i przechowywania kalkulatora w miejscach naraonych na dziaanie skrajnych temperatur i w ktrych wystpuje dua ilo wilgoci oraz pyu.

Nie naraa kalkulatora na nadmierny nacisk, uderzenia lub zginanie.

Nigdy nie rozkada kalkulatora na czci.

Uywa mikkiej, suchej szmatki do czyszczenia powierzchni zewntrznej kalkulatora.

Wyrzucajc baterie lub kalkulator naley przestrzega praw i przepisw obowizujcych na danym obszarze.

* Nazwy firm i produktw uyte w niniejszej instrukcji obsugi mog by zarejestrowanymi znakami firmowymi lub znakami firmowymi odpowiednich wacicieli.

6. Zdejmowanie etui

Przez uyciem kalkulatora naley zsun etui w d, aby je zdj, a nastpnie przymocowa je z tyu akumulatora, jak pokazano na powyszej ilustracji.

www.conrad.pl

Strona 4 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska

Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

7. Wczanie i wyczanie zasilania

Nacisn przycisk ON, aby wczy kalkulator.

Nacisn , aby wyczy kalkulator.

Automatyczne wyczanie zasilania

Kalkulator wyczy si automatycznie, jeli w cigu 10 minut nie zostanie przeprowadzone adna operacja.

8. Regulacja kontrastu wywietlacza

1 Nacisn przycisk MODE kilkakrotnie, dopki nie pojawi si ekran konfiguracji pokazany poniej.

2 Nacisn 2.

3 Uy oraz , aby dostosowa kontrast.

4 Po dokonaniu regulacji nacisn przycisk AC.

Wane: Jeli regulacja kontrastu wywietlacza nie poprawi czytelnoci wywietlacza, oznacza to prawdopodobnie niski poziom baterii. Naley wymieni bateri.

9. Odczytywanie informacji z wywietlacza

Wywietlacz kalkulatora pokazuje dane wprowadzane przez uytkownika, wyniki oblicze i rne wskaniki.

www.conrad.pl

Strona 5 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska

Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

10. Okrelanie trybu oblicze

Aby przeprowadzi ten rodzaj operacji: Naley uy nastpujcej kombinacji przyciskw:

Obliczenia oglne

Standardowe odchylenie

Obliczanie regresji (tylko fx-82MS/85MS/300MS/350MS)

Uwaga:

Pocztkowy tryb domylny oblicze to tryb COMP.

Wskaniki trybu pojawiaj si w grnej czci wywietlacza. Naley sprawdza aktualny tryb oblicze (COMP, SD, REG) i ustawienie jednostki kta (Deg, Rad, Gra) przed rozpoczciem oblicze.

11. Konfiguracja ustawie kalkulatora

Nacinicie przycisku MODE wicej ni jeden raz wywietli dodatkowe ekrany konfiguracji. Podkrelone ustawienia (____) s pocztkowymi ustawieniami domylnymi.

Okrela stopnie, radianty i grady jako jednostki kta dla danych wejciowych wartoci oraz wywietlania wyniku obliczenia.

Uwaga: W niniejszej instrukcji obsugi symbol obok przykadowej operacji wskazuje stopnie.

Okrela liczb cyfr do wywietlania wyniku obliczenia.

www.conrad.pl

Strona 6 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska

Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

Fix: Warto wyszczeglniona przez uytkownika (od 0 do 9) kontroluje liczb miejsc po przecinku dla wywietlanych wynikw obliczenia. Wyniki oblicze s zaokrglane do okrelonej cyfry przed wywietleniem.

Np.

Sci: Warto wyszczeglniona przez uytkownika (od 1 do 10) kontroluje liczb cyfr znaczcych dla wywietlanych wynikw oblicze. Wyniki oblicze s zaokrglane do okrelonej cyfry przed wywietleniem.

Np.

Norm: Wybr jednego lub dwch dostpnych ustawie (Norm 1, Norm 2) okrela zakres, w ktrym wyniki bd wywietlane w formacie niewykadniczym. Poza okrelonym zakresem wyniki s wywietlane przy uyciu formatu wykadniczego.

Okrela albo uamek mieszany (ab/c) lub uamek niewaciwy (d/c) dla wywietlania uamkw w wynikach oblicze.

Okrela, czy wywietla kropk czy przecinek do obliczania wyniku przecinka dziesitnego. Kropka jest zawsze wywietlana podczas wprowadzania danych.

Inicjalizacja ustawie kalkulatora

Aby uruchomi kalkulator naley przeprowadzi nastpujc procedur, ktra przeczy tryb oblicze na COMP i przywrci wszystkie inne ustawienia, wcznie z ustawieniami menu konfiguracji, do ich pocztkowych ustawie domylnych.

www.conrad.pl

Strona 7 z 27 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Krlowej Jadwigi 146, 30-212 Krakw, Polska

Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl

12. Wprowadzanie wyrae i w