14
Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011 Liv Finstad Professor i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

  • Upload
    orien

  • View
    31

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011. Liv Finstad Professor i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO. Liv er kriminolog og politiforsker. Hva er kriminologi? - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Kan vi stole på politiet?Sande videregående skole, 18.1.2011

Liv Finstad

Professor i kriminologi

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Page 2: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Liv er kriminolog og politiforsker• Hva er kriminologi?

”Kriminologi tar opp spørsmål om avvik og sosial kontroll, med særlig vekt på lovbrudd og strafferettslige reaksjoner”.

• Forskning om handlinger som er straffbare, uønskete, uheldige osv. - og hvordan samfunnet reagerer mot slike handlinger

• Forskning om (ulike former for) kriminalitet, (ulike former for) straff og kontroll, fengsler, psykiatri, barnevern, narkotikamisbruk, politi osv. osv.

• Ikke akkurat et fag om ”lykke og glede”…..

Page 3: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Hvorfor er det viktig å forske på politiet?• Uten et profesjonelt politi, intet demokrati• Politiet skal beskytte borgerne, men er også

den eneste instans som kan bruke makt (også fysisk makt) mot borgerne

• Politiet er rettsstatens garantist og beskytter• Politiet er også en beskytter av

menneskerettslovgivningen (som er en del av norsk lov)- Artikkel 3. Forbud mot tortur:

”Ingen må bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller

nedverdigende behandling eller straff”.

Page 4: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Eksempler på Livs forskning

• Boka Politiblikket (2000)

Hva gjør egentlig politiet?

• Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll og læring (2009).

Kontrollmekanismer for politiet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2009/nou-2009-12.html?id=560793

Page 5: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Tillit til politiet

• Politiet i Norge nyter stor tillit – vi stoler på politiet

• Men ikke alle stoler på politiet…• Stoler du på politiet? • Har du hatt positive opplevelser med politiet

noen gang?• Har du hatt negative opplevelser med politiet

noen gang?

Page 6: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Politiet gjør mye folk både har tillit til og ikke tillit til…

• Oppklare og forebygge kriminalitet

• Skape trygghet

• Sørge for at ”lovlig fattede vedtak” blir gjennomført

Page 7: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

En aktuell sak som har opprørt mange: Maria Amelia – ”ulovlig norsk”

Page 8: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Hvorfor er publikum misfornøyd når man er misfornøyd med politiet?

• Å ikke bli tatt på alvor – å ikke få forklart seg• Ikke bli vist respekt og forståelse• Men det typiske er ”samarbeidsprosjektet”

mellom politi og publikum• Å godta at politiet har rett til å gripe inn –

godta politiets autoritet• Å vise at man lærer av en advarsel• Politiet har forandret seg MYE i løpet av de

siste 20 årene

Page 9: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Har vi ”verdens beste politi”?

Det er STORE forskjeller mellom politiet for eksempel i Norden og i fattige land

Page 10: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

En politistasjon i Liberia, Vest-Afrika

Page 11: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Ikke alt er rosenrødt i Norge heller….• Ca. 1 000 anmeldelser mot politiet i året (mistanke

om at politiet har gjort noe straffbart – de fleste saker henlegges fordi det ikke har skjedd noe straffbart – men det kan være ”kritikkverdig”)

• Du har rett til å klage på politiet hvis du mener at politiet har behandlet deg urettferdig eller dårlig: Ca. 600 klager i året som behandles av politiet (klagere får ofte medhold)

• Vi vil ha et politi som er kompetent og har mye kunnskap - som evner å utvikle og forbedre seg

• I dag har politiet for dårlige rutiner og systemer for å lære av feil som politiet begår

Page 12: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Politiet kan (og må) bli bedre

• Politiet ”må holdes i øra” – demokratisk kontroll av politiet

• Politiet skal være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side - for eksempel Spesialenheten for politisaker – men også:

- gjennom media

- ”lillebror ser deg” – filming med mobilkamera

- at politiet er selvkritiske og kloke

- ved hjelp av forskning

Page 13: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

Kriminologi er ett av fagene som politiet har nytte av

• Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo (www.jus.uio.no/ikrs)

• Mange som har tatt kurs i kriminologi søker seg deretter til Politihøgskolen (www.phs.no)

• Stadig flere kriminologer arbeider i politiet• Og stadig flere i politiet driver med forskning

og samarbeider med kriminologer

Page 14: Kan vi stole på politiet? Sande videregående skole, 18.1.2011

LYKKE TIL VIDERE!