of 28 /28
KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2 (SKPMg2) JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 13 Februari 2017 2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 1

KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

Embed Size (px)

Text of KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR -...

Page 1: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2 (SKPMg2)

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITIKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

1

Page 2: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

ORGANISASI KANDUNGAN

STANDARD 1:Kepemimpinan(3 Aspek, 12 TUMS)

STANDARD 2: Pengurusan Organisasi(7 Aspek, 9 TUMS)

STANDARD 3: Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid(Kur: 4 Aspek, 7 TUMS)(Koku: 7 Aspek, 7 TUMS)(HEM: 6 Aspek, 7 TUMS)

STANDARD 4: Pembelajaran dan Pemudahcaraan(6 Aspek, 8 TUMS)

STANDARD 5: Kemenjadian Murid(3 Aspek, 14 Item)

5STD

36ASPEK

50TUMS

50RUBRIK

14ITEM

STANDARD 1: KEPEMIMPINANPERNYATAAN STANDARD:Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng danmenggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran danpengajaran (PdP).

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJUKRITERIA KRITIKAL:PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamatdan objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

1.1.1PGB menetapkan hala tuju sekolah secaraterancang.

Membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen danmenyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, jelas danmengambil kira keperluan sekolah.

RUBRIK PENSKORANTahap Tindakan Tahap Kualiti

4

PGB menetapkan hala tuju sekolah dengan:i. membuat analisis SWOT/analisis lain yang

bersesuaianii. menentukan sasaran/Petunjuk Prestasi

Utamaiii. mendokumenkan hala tuju yang ditetapkaniv. menyebarluaskan hala tuju yang

ditetapkan.

4

Tindakan dilaksanakan:i. secara menyeluruh meliputi bidang

kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid/ warga sekolah

ii. mengikut keperluan sekolah (latar belakang murid, sumber dan prasarana sekolah serta perkembangan pendidikan semasa)/ kesesuaian

iii. secara jelas.

3PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas.

3Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana dua (2) perkara di atas.

2Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

1PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana satu (1) perkara di atas.

1Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak menetapkan hala tuju sekolah. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

2

Page 3: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

5 STANDARD SKPMg2

StandardPengoperasian

Standard 1 Kepemimpinan

Standard 2 Pengurusan Organisasi

Standard 3

3.1 Pengurusan Kurikulum

3.2 Pengurusan Kokurikulum

3.3 Pengurusan Hal Ehwal Murid

Standard 4 Pembelajaran danPemudahcaraan

Standard Kemenjadian Standard 5

5.1 Kemenjadian Akademik

5.2 Kemenjadian Kokurikulum

5.3 Kemenjadian Sahsiah13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

3

Page 4: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

TARAF TAKRIFAN

Cemerlang(90.00-100%)

Sekolah diuruskan dengan cemerlang dalam semua aspek dan sangat kondusif kepada pembelajaran.Keseluruhan warga sekolah menunjukkan komitmen dan kesungguhan kendiri yang tinggi dalam meningkatkan kualitidan iklim pendidikan.Sekolah berdaya maju dan berprestasi tinggi serta mampu merealisasikan dasar serta program pendidikan negaradengan cemerlang.Sekolah berjaya membentuk murid yang berketerampilan, berpencapaian tinggi dalam pelbagai bidang dan mampubersaing di peringkat antarabangsa atau sekolah berjaya melonjakkan pencapaian murid dalam pelbagai bidang ketahap yang lebih tinggi.

Baik(80.00-89.99%)

Sekolah diuruskan dengan baik dalam semua aspek dan kondusif kepada pembelajaran.Keseluruhan warga sekolah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualiti dan iklim pendidikan.Sekolah mampu merealisasikan dasar serta program pendidikan negara.Sekolah berjaya membentuk murid yang berketerampilan dan berpencapaian tinggi atau sekolah berjaya melonjakkanpencapaian murid.

Sederhana(50.00-79.99%)

Sekolah diuruskan pada tahap sederhana dan masih kondusif kepada pembelajaran.Keseluruhan warga sekolah melaksanakan tugas secara rutin dan mencapai standard minimum yang ditetapkan.Sekolah berjaya membentuk murid pada tahap pencapaian yang minimum dalam pelbagai bidang.Sekolah memerlukan dorongan dan sokongan daripada pihak yang berkepentingan bagi meningkatkan kecemerlangan.

Lemah(20.00-49.99%)

Sekolah diuruskan pada tahap lemah dan kurang kondusif kepada pembelajaran.Keseluruhan warga sekolah melaksanakan tugas secara rutin dan belum mencapai standard minimum yang ditetapkan.Pencapaian murid dalam pelbagai bidang berada di bawah tahap minimum yang ditetapkan.Sekolah memerlukan bimbingan, dorongan dan sokongan daripada pihak yang berkepentingan bagi meningkatkanpencapaian.

Sangat Lemah(0-19.99%)

Sekolah diuruskan pada tahap sangat lemah dan tidak kondusif kepada pembelajaran.Keseluruhan warga sekolah kurang menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas.Sekolah memerlukan bimbingan sokongan, dorongan dan pemantauan segera secara tegas daripada pihakberkepentingan supaya dapat berfungsi dengan sepatutnya.

TARAF SKPMg2

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

4

Page 5: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

MAKSUD PENGGUNAAN WARNA

Perkataan dalam Pernyataan Standard, Kriteria Kritikal, Standard Kualiti dan Tindakan Untuk MencapaiStandard diwarnakan bagi memudahkan pemahamanpengguna.

• Merah -• Ungu -• Hijau -• Biru -

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

5

Page 6: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

STANDARD 1: KEPEMIMPINANSTANDARD 1: KEPEMIMPINAN

PERNYATAAN STANDARD:Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupayamenggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukansekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran (PdP).

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

1.1.1: PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang.

1.1.2: PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara terancang dan sistematik.

1.1.3: PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara terancang dan sistematik.

1.1.4: PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP secara profesional dan terancang.

1.1.5: PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara profesional danterancang.

1.1.6: PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang.

1.1.7: PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan terancang.13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

6

Page 7: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

STANDARD 1: KEPEMIMPINAN (SAMB…)

STANDARD 1: KEPEMIMPINANPERNYATAAN STANDARD:Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupayamenggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukansekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran (PdP).

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

1.2.1: PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara profesional dan terancang.

1.2.2: PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun kuasa secara profesional dan terancang.

ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG1.3.1: PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan secara profesional dan

terancang.1.3.2: PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan pemajuan sekolah secara

profesional dan terancang.1.3.3: PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara

terancang. 13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

7

Page 8: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASISTANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI

PERNYATAAN STANDARD:Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluanwarga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkankeberkesanan pengoperasian sekolah.ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

2.1.1: Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang.

2.1.2: Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang.

ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET

ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN

ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

ASPEK 2.5: IKLIM

2.5.1: Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang.

2.5.2: Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sistematik dan terancang.ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN

ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

8

Page 9: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM,

KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUMPERNYATAAN STANDARD:Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal muriddiurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkanmurid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi,jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

9

Page 10: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

3.1.2.1: Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang.

3.1.2.2: Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang.

3.1.2.3: Program peningkatan pencapaian murid diurus secara profesional danterancang.

3.1.2.4: Bantuan geran per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematikdan terancang.

ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID 13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

10

Page 11: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

STANDARD 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN

ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

11

Page 12: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN MURID

ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN MURID

ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3.3.6.1: Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara profesionaldan terancang.

3.3.6.2: Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

12

Page 13: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

PERNYATAAN STANDARD:Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP)yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh danmeningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan.

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG

ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL

ASPEK 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING

ASPEK 4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG

ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI

ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

13

Page 14: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID

PERNYATAAN STANDARD:Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yangcekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalampenguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan,berakhlak mulia, bertanggunggjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri.

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK

ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

14

Page 15: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

PENGIRAAN SKOR

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

15

Page 16: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

Wajib: Rujuk Rubrik

1. Tahap Tindakan2. Tahap Kualiti

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

16

PENENTUAN/PENGIRAAN SKOR

Page 17: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

1.1.6

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang.

Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid dengan menganalisis pencapaian murid, menyediakan rumusan dan mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4

PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid dengan:

i. menganalisis pencapaian murid ii. menyediakan rumusan kemajuan dan

pencapaian murid iii. mengambil tindakan susulan.

4

Tindakan dilaksanakan: i. mengikut ketetapan pemantauan

ii. secara menyeluruh merangkumi bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid

iii. secara berterusan/berkala.

3 PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid bagi perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira

perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid bagi perkara (ii) dan (iii).

2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

1 PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid bagi mana-mana satu (1) perkara di atas.

1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira

mana-mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid.

0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN

(Tandakan ‘1’ bagi perkara yang telah diambil tindakan dan ‘0‘ bagi yang belum)

TAHAP KUALITI (SKOR)

i. menganalisis pencapaian murid ii. menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian murid

iii. mengambil tindakan susulan Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

Peratus Aspek 1.1.6

EVIDENS PELAKSANAAN

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

17

Page 18: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

MENILAI TUMSASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

KRITERIA KRITIKAL:Program kecemerlangan kokurikulum diurus untuk mengoptimumkan bakat dan potensi murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.2.5.1Program kecemerlangan kokurikulum diurus secaraprofesional dan terancang.

Merancang dan melaksanakan latihan dan programkecemerlangan kelab/persatuan, badan beruniform dansukan/permainan mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif,menyeluruh dan berterusan.

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4

Mengurus program kecemerlangan kokurikulum dengan:i. merancang latihan peningkatan kemahiranii. melaksanakan latihan peningkatan

kemahiraniii. merancang program pemantapaniv. melaksanakan program pemantapan.

4

Tindakan dilaksanakan:i. mengikut keperluan/kesesuaianii. secara menyeluruh meliputi sekurang-

kurangnya satu unit bagi setiap kelab/ persatuan, badan beruniform dan sukan/ permainan

iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahuniv. secara kreatif/inovatif.

3Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas.

3Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

2Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana dua (2) perkara di atas.

2Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

1Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana satu (1) perkara di atas.

1Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus program kecemerlangan kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

18

Page 19: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4

Mengurus program kecemerlangan kokurikulum dengan:i. merancang latihan peningkatan

kemahiranii. melaksanakan latihan peningkatan

kemahiraniii. merancang program pemantapaniv. melaksanakan program pemantapan.

4

Tindakan dilaksanakan:i. mengikut keperluan/kesesuaianii. secara menyeluruh meliputi

sekurang-kurangnya satu unit bagi setiap kelab/ persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan

iii. secara berterusan/berjadual/ sepanjang tahun

iv. secara kreatif/inovatif.

3Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. 3

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

2Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. 2

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

1Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. 1

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus program kecemerlangan kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

PENGIRAAN SKOR TINDAKAN

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

19

Page 20: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4

Mengurus program kecemerlangan kokurikulum dengan:i. merancang latihan peningkatan

kemahiranii. melaksanakan latihan peningkatan

kemahiraniii. merancang program pemantapaniv. melaksanakan program

pemantapan.

4

Tindakan dilaksanakan:i. mengikut keperluan/kesesuaianii. secara menyeluruh meliputi

sekurang-kurangnya satu unit bagi setiap kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan

iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun

iv. secara kreatif/inovatif.3

Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. 3

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

2Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. 2

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

1Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. 1

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus program kecemerlangan kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI(BAGI TAHAP TINDAKAN i)

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

20

Page 21: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4

Mengurus program kecemerlangan kokurikulum dengan:i. merancang latihan peningkatan

kemahiranii. melaksanakan latihan peningkatan

kemahiraniii. merancang program pemantapaniv. melaksanakan program pemantapan.

4

Tindakan dilaksanakan:i. mengikut keperluan/kesesuaianii. secara menyeluruh meliputi sekurang-

kurangnya satu unit bagi setiap kelab/ persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan

iii. secara berterusan/berjadual/ sepanjang tahun

iv. secara kreatif/inovatif.

3Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. 3

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

2Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. 2

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

1Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. 1

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus program kecemerlangan kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI(BAGI TAHAP TINDAKAN ii)

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

21

Page 22: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4

Mengurus program kecemerlangan kokurikulum dengan:i. merancang latihan peningkatan

kemahiranii. melaksanakan latihan peningkatan

kemahiraniii. merancang program pemantapaniv. melaksanakan program

pemantapan.

4

Tindakan dilaksanakan:i. mengikut keperluan/kesesuaianii. secara menyeluruh meliputi

sekurang-kurangnya satu unit bagi setiap kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan

iii. secara berterusan/berjadual/ sepanjang tahun

iv. secara kreatif/inovatif.

3Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. 3

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

2Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. 2

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

1Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. 1

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus program kecemerlangan kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI(BAGI TAHAP TINDAKAN iii)

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

22

Page 23: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

4

Mengurus program kecemerlangan kokurikulum dengan:i. merancang latihan peningkatan

kemahiranii. melaksanakan latihan peningkatan

kemahiraniii. merancang program pemantapaniv. melaksanakan program

pemantapan.

4

Tindakan dilaksanakan:i. mengikut keperluan/kesesuaianii. secara menyeluruh meliputi

sekurang-kurangnya satu unit bagi setiap kelab/ persatuan, badan beruniform dan sukan/ permainan

iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun

iv. secara kreatif/inovatif.

3Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. 3

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

2Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. 2

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

1Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. 1

Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus program kecemerlangan kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI(BAGI TAHAP TINDAKAN iv)

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

23

Page 24: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

JADUAL PENGIRAAN SKOR-Contoh TUMS 3.2.5.1

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKANTahap Tindakan

(Tandakan ‘1’ bagi perkara yang telah diambiltindakan dan ‘0‘ bagi yang belum)

TAHAP KUALITI (SKOR )

i. merancang latihan peningkatan kemahiran 1 4

ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran 1 3

iii. merancang program pemantapan 1 2iv. melaksanakan program

pemantapan. 0 0Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 9

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 3 9 ÷ 4 = 2.25

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti

(3 ÷ 4) x 100% =75.00%

(2.25 ÷ 4) x 100% = 56.25%

Peratus Aspek (Peratus Skor Tahap Tindakan x 25%) + (Peratus Skor Tahap Kualiti x 75%)

=18.75% + 42.19%= 60.94% 13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

24

Page 25: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

JADUAL PENGIRAAN SKOR-Contoh TUMS 3.1.2.1

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKANTahap Tindakan

(Tandakan ‘1’ bagi perkara yang telah diambiltindakan dan ‘0‘ bagi yang belum)

TAHAP KUALITI (SKOR )

i. memperoleh dokumen kurikulum 1 4ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH 1 2iii. menyelaras pentaksiran 1 2iv. menyelaras tugasan murid 1 3v. menganalisis data dan maklumat

pentaksiran 1 2vi. mengambil tindakan susulan 0 0

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 5 13Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti

3 13 ÷ 6 = 2.17Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor

Tahap Kualiti (3 ÷ 4) x 100% =75.00%

(2.17 ÷ 4) x 100% = 54.25%

Peratus Aspek

(Peratus Skor Tahap Tindakan x 25%) + (Peratus Skor Tahap Kualiti x 75%)=18.75% + 40.69%

= 59.44%

25

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

Page 26: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

EVIDENS PELAKSANAAN

EVIDENS (bukti/keterangan):• Dokumen – bahan bercetak /softcopy

Contoh: minit mesyuarat, fail, catatan, laporan, gambar

• Media sosial: kumpulan/group atau mesej dalam WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook

• Lokasi/peralatan – bumbung dewan yang telah dibaiki

• tidak semestinya di satu tempat/dalam satu fail –mengikut keperluan & kesesuaian

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

26

Page 27: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

CONTOH PENULISAN EVIDENS

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

27

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

1.1.1PGB menetapkan hala tujusekolah secara terancang.

Membuat analisis, menentukan sasaran,mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju secaramenyeluruh, jelas dan mengambil kira keperluansekolah.

EVIDENS PELAKSANAAN

• Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2017• Minit Mesyuarat Guru Bil. 10/2016• Jawatankuasa Kerja/Pasukan Petugas Hala Tuju Tahun 2017• Dokumen analisis - data/maklumat bagi bidang kurikulum, kokurikulum,

hal ehwal murid• Hasil bengkel hala tuju Disember 2016 / Laporan/ Minit Mesyuarat Task

Force Hala Tuju Bil. 1/2017• Dokumen hala tuju (hardcopy dan softcopy)• Edaran kepada guru – bahan bercetak; bahan softcopy melalui e-mel;

paparan di papan kenyataan sekolah di bilik guru, bilik gerakan dan laluan utama

Page 28: KANDUNGAN & PENGIRAAN SKOR - …jpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2560/02... · RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 ... PENGURUSAN PENILAIAN MURID

SEKIAN TERIMA KASIH

13 Februari 20172017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM

28