6
Lih at gambar di bawah dengan tel it i. Hurai kan penda pat anda ten tan g  punca-punca berlakunya banjir kilat. Panjang huraian anda hendaklah melebih 180 patah perkataan. Banj ir ki lat kerap berl aku di negara ki ta teru tama di bandar -banda r be sar. Contohnya banjir kilat yang berlaku di Shah Alam dan Johor Bahru baru-baru ini. Te rdapat beberapa punca berlakunya banjir kilat di negara kita. Pertama,  manusia tidak menjaga alam sekitar. Manusia banyak memusnahkan alam sekitar di sekeliling mere ka. . Akibatnya, air hujan yang banyak akan masuk ke dalam sungai. Sebagai contoh, banyak pokok di Taman Pertanian Bukit erakah, di Selangor telah ditebang untuk projek pembangunan. Sungai yang cetek menyebabkan banjir kilat. Selain itu, rama i oran g membuang sampah merata-rata. Mere ka memb uang sampah ke dalam parit, longkang dan sungai . !ongkang dan parit akan dip enuhi samp ah dan tersumbat. ontohnya bany ak sampah dibua ng di Sungai "omba k dan Sungai #elang di Selangor. Akibatnya banjir kilat sering berlaku di #uala !umpur. Pembangunan juga menyebabkan banjir kilat berlaku.  Banyak bangunan baru telah didirikan di banda r-bandar besar . Air hujan yang turun tida k dapat mengalir ke sungai kerana banyak ka$asan telah disimen atau ditarkan. Sebagai contoh, banjir kilat kerap berlaku di Shah Alam, Selangor. %ujan lebat menyebabkan banjir kilat berlaku.

Karangan Bahan Rangsangan t3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

karangan

Citation preview

7/21/2019 Karangan Bahan Rangsangan t3

http://slidepdf.com/reader/full/karangan-bahan-rangsangan-t3 1/6

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang  punca-puncaberlakunya banjir kilat. Panjang huraian anda hendaklah melebih 180 patah perkataan.

Banjir kilat kerap berlaku di negara kita terutama di bandar-bandar besar.Contohnya banjir kilat yang berlaku di Shah Alam dan Johor Bahru baru-baru ini. Terdapatbeberapa punca berlakunya banjir kilat di negara kita.

Pertama, manusia tidak menjaga alam sekitar.  Manusia banyak memusnahkanalam sekitar di sekeliling mereka. . Akibatnya, air hujan yang banyak akan masuk ke dalamsungai. Sebagai contoh, banyak pokok di Taman Pertanian Bukit erakah, di Selangor telahditebang untuk projek pembangunan. Sungai yang cetek menyebabkan banjir kilat.

Selain itu,  ramai orang membuang sampah merata-rata. Mereka membuangsampah ke dalam parit, longkang dan sungai.  !ongkang dan parit akan dipenuhi sampahdan tersumbat.  ontohnya banyak sampah dibuang di Sungai "ombak dan Sungai #elangdi Selangor. Akibatnya banjir kilat sering berlaku di #uala !umpur.

Pembangunan juga menyebabkan banjir kilat berlaku.  Banyak bangunan barutelah didirikan di bandar-bandar besar. Air hujan yang turun tidak dapat mengalir ke sungaikerana banyak ka$asan telah disimen atau ditarkan. Sebagai contoh, banjir kilat kerapberlaku di Shah Alam, Selangor. %ujan lebat menyebabkan banjir kilat berlaku.

7/21/2019 Karangan Bahan Rangsangan t3

http://slidepdf.com/reader/full/karangan-bahan-rangsangan-t3 2/6

 Kesimpulannya,  kerajaan haruslah bertindak segera untuk mengatasi banjir kilat.

#erajaan perlu menyediakan $ang yang banyak untuk menyelesaikan masalah ini. &sahaini untuk mengelakkan negara mengalami kerugian yang banyak akibat banjir kilat.

[ 201 patah perkataan ] 

Peribahasa :

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

7/21/2019 Karangan Bahan Rangsangan t3

http://slidepdf.com/reader/full/karangan-bahan-rangsangan-t3 3/6

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kesan-kesankemusnahan hutan terhadap alam sekitar . Panjang huraian hendaklah melebihi 180 patah perkataan.

 

'egara kita mempunyai banyak hutan yang luas. Contohnya, hutan yang terdapat

di negeri Pahang, Sabah dan Sara$ak. #ini hutan kian musnah hingga memba$a kesanburuk kepada manusia dan hidupan liar.

  emusnahan hutan menyebabkan kesan buruk terhadap tumbuh-tumbuhandan binatang. Banyak  tumbuh-tumbuhan dan binatang akan mati kerana hilang tempattinggal. Contohnya, gajah, harimau dan badak akan mati dan pupus. Akibatnya, orangramai tidak tahu tentang tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada di negara kita.  Merekahanya dapat melihat binatang tersebut di tele(isyen dan majalah.

 Selain itu, kemusnahan hutan menyebabkan tanah tidak subur .  #a$asan hutanmenjadi lapang dan terbiar. Kesannya,  tanah tidak subur untuk bercucuk tanam.Contohnya,  banyak hutan di Tanah Tinggi ameron telah ditebang untuk dimajukan.

Sayur-sayuran yang ditanam menjadi tidak bermutu.  Akibatnya,  petani mengalamikerugian yang banyak kerana sayur-sayuran tidak dapat dijual.

Seterusnya, masalah bekalan air akan berlaku.  Air tidak dapat disimpan jikahutan ditebang. Air hujan akan terus mengalir ke ka$asan rendah. Sebagai contoh, negeriSelangor, )ilayah Persekutuan dan Melaka selalu mengalami masalah bekalan air.#ekurangan air menyebabkan orang ramai mengalami banyak masalah dalam hidup.

Kesimpulannya,  pihak kerajaan mesti menga$al supaya hutan tidak musnah.Manusia akan mengalami banyak masalah sekiranya hutan dimusnahkan. Masyarakat akandatang tidak dapat mengenali hutan lagi.

[ 200 patah perkataan ]

7/21/2019 Karangan Bahan Rangsangan t3

http://slidepdf.com/reader/full/karangan-bahan-rangsangan-t3 4/6

Peribahasa :

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________ 

 

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usahamempopularkan permainan tradisional. Panjang huraian hendaklah melebihi 180 patahperkataan.

 

7/21/2019 Karangan Bahan Rangsangan t3

http://slidepdf.com/reader/full/karangan-bahan-rangsangan-t3 5/6

Permainan tradisional  kurang diminati oleh masyarakat hari ini. ontoh permainan

tradisional yang masih dimainkan ialah gasing! congkak dan "au . #angkah-langkah perludilakukan untuk mempopularkan semula permainan ini.

 $etiap sekolah di %alaysia di"ajibkan mengambil bahagian dalam

 pertandingan permainan tradisional . !angkah ini bagi memperkenalkan permainantradisional kepada semua pelajar. *esti(al !ayang-!ayang Antarabangsa di Pasir "udang,Johor merupakan suatu usaha yang baik dan patut dicontohi. Permainan tradisional dapatmenarik pelancong asing ke negara kita. #edatangan  pelancong asing dapatmenambahkan pendapatan negara.

&bu bapa perlu memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak . Anak-anak perlu diajar cara-cara bermain permainan tradisional sejak kecil lagi.  +bu bapaboleh membelikan permainan tradisional seperti gasing, congkak, dan $au. Mereka jugaboleh bermain bersama-sama dengan anak-anak. !angkah ini juga dapat mengeratkanhubungan antara ahli keluarga.

Pihak s"asta dapat membantu usaha mempopularkan permainan tradisional .Pihak s$asta boleh menyediakan hadiah bagi setiap pertandingan yang dijalankan.Permainan tradisional boleh dipersembahkan dalam majlis-majlis tertentu. ontohnya, pihakT boleh menyiarkan pertandingan permainan tradisional di kaca tele(isyen. Perananpihak s$asta penting untuk memperkenalkan permainan tradisional.

  #esimpulannya, semua pihak perlulah memberikan kerjasama untuk memajukan

permainan tradisional. &saha ini penting agar permainan ini tetap popular dalam kalanganmasyarakat. #ita tidak mahu permainan tradisional dilupakan oleh generasi muda.

7/21/2019 Karangan Bahan Rangsangan t3

http://slidepdf.com/reader/full/karangan-bahan-rangsangan-t3 6/6

[ 200 patah perkataan ]

Peribahasa :

1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________