Karlovačka ?I_UVJETI-POSLOVANJA-S... · 2 Banka prikuplja i obrađuje vezano uz sklapanje ili izvršenje…

Embed Size (px)

Text of Karlovačka ?I_UVJETI-POSLOVANJA-S... · 2 Banka prikuplja i obrađuje vezano uz sklapanje ili...

 • 1

  1. OPE ODREDBE

  Opi uvjeti poslovanja s graanima (u nastavku teksta: Opi uvjeti) Karlovake banke d.d. Karlovac (u nastavku teksta: Banka) primjenjuju se na ukupan poslovni odnos izmeu Banke i

  graana (u nastavku teksta: Korisnik) koji povremeno ili trajno koriste bankarske, financijske

  ili ostale usluge Banke.

  Opi uvjeti primjenjuju se zajedno s pojedinano sklopljenim ugovorima izmeu Banke i Korisnika s pripadajuim opim uvjetima, Odlukom o kamatnim stopama, Odlukom o

  naknadama za obavljanje bankarskih usluga te ostalim aktima Banke.

  U sluaju meusobnog neslaganja obvezujue su najprije ugovorne odredbe, zatim Opi

  uvjeti i na kraju akti Banke. U dijelu koji nije ureen ovim Opim uvjetima i aktima Banke primjenjuju se pozitivni zakonski i podzakonski propisi.

  Korisnik prihvaa odredbe navedenih Opih uvjeta potpisom ugovorne dokumentacije.

  Opi uvjeti izrauju se na hrvatskom jeziku na kojem e se odvijati i komunikacija s

  Korisnikom za vrijeme trajanja ugovornog odnosa. Izraeni su u pisanom obliku i dostupni Korisnicima u poslovnoj mrei, na internet stranici

  www.kaba.hr ili putem drugih distribucijskih kanala Banke.

  Podaci o Korisnicima i njihovom poslovanju poslovna su tajna Banke i mogu se priopavati

  treima u sluajevima propisanim zakonom ili na prethodnu izriitu pisanu suglasnost Korisnika. Sve osobe koje povremeno ili trajno obavljaju poslove u Banci obvezne su uvati

  bankovnu tajnu.

  Banka prikuplja i obrauje osobne podatke u svrhe s kojima je Korisnik upoznat i to radi

  provedbe poslovnog odnosa kao i radi provedbe zakonskih propisa, ukljuivo i propisa Europske unije koji se primjenjuju u RH, propisa kojima se ureuje sprjeavanje pranja novca

  i financiranja terorizma, u svrhu izvravanja meunarodnih sporazuma koje je RH zakljuila s drugim dravama (npr. sporazum o provedbi FATCA-e i slino) kao i u svrhu provedbe

  Common Reporting Standarda (CRS), odnosno standarda obvezne automatske razmjene informacija u podruju oporezivanja koji je unutar Europske unije definiran odredbama

  Direktive Vijea 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu

  obvezne automatske razmjene informacija u podruju oporezivanja te izvravanja drugih ugovornih i zakonskih obveza Banke kao kreditne institucije. Banka e odbiti zahtjev Korisnika

  za zasnivanje poslovnog odnosa ukoliko Korisnik odbije dati osobne podatke radi ostvarivanja ove svrhe.

  Prikupljanje i obrada osobnih podataka Korisnika obavlja se u skladu s vaeim propisima o zatiti osobnih podataka i POLITIKOM BANKE O ZATITI OSOBNIH PODATAKA (u nastavku

  teksta: POLITIKA). Informacije o pravima i obvezama Banke i Korisnika, koje se odnose na prikupljanje i obradu osobnih podataka Korisnika te svrhe i pravne osnove obrade tih

  podataka, kao i informacije o posljedicama uskrate davanja osobnih podataka, nalaze se u dokumentu INFORMACIJA O POSTUPANJU KARLOVAKE BANKE d.d. S OSOBNIM

  PODACIMA (u nastavku teksta: INFORMACIJA). POLITIKA i INFORMACIJA dostupne su svim

  korisnicima u poslovnoj mrei i na internetskim stranicama Banke www.kaba.hr te putem drugih distribucijskih kanala.

  Odredbe o zatiti osobnih podataka odnose se i primjenjuju i na Korisnika koji povremeno ili trajno koristi bankarske, financijske ili ostale usluge te na sve druge fizike osobe ije podatke

  http://www.kaba.hr/http://www.kaba.hr/
 • 2

  Banka prikuplja i obrauje vezano uz sklapanje ili izvrenje Okvirnog ugovora te obavljanje

  drugih poslova i usluga koje je Banka ovlatena obavljati.

  Obveza je Korisnika, na ugovoreni nain, obavijestiti Banku o svakoj promjeni osobnih i drugih podataka na osnovi kojih mu je otvoren raun, odobren kredit ili pruena bankarska ili

  financijska usluga u Banci, a osobito podatak o promjeni prebivalita ili boravita i adresi iz

  porezne kartice. Korisnik je odgovoran za sve propuste ili tetu koja bi nastala nepridravanjem obveze dostave podataka o nastalim promjenama.

  Banka ima diskrecijsko pravo bez obrazloenja ne odobriti zahtjev Korisnika za zasnivanje bilo kojeg poslovnog odnosa s Bankom.

  Banka e u ispunjavanju svojih obveza postupati s poveanom panjom, rukovodei se naelima povjerenja, sigurnosti ulaganja i obostrane koristi.

  2. IZMJENE I DOPUNE OPIH UVJETA

  Izmjene i dopune Opih uvjeta izrauju se i objavljuju na isti nain kao i Opi uvjeti.

  Izmijenjeni Opi uvjeti objavit e se u poslovnoj mrei Banke i na internet stranici www.kaba.hr 15 dana prije poetka njihove primjene.

  Smatra se da je Korisnik prihvatio izmijenjene Ope uvjete, ako do dana poetka primjene

  izmijenjenih Opih uvjeta ne otkae Ugovor.

  Ukoliko Korisnik nije suglasan s izmijenjenim Opim uvjetima, ima pravo otkazati ugovor, bez

  naknade. Zahtjev za otkaz Korisnik mora dostaviti Banci u pisanom obliku najkasnije do dana poetka primjene izmijenjenih Opih uvjeta.

  3. ZNAENJE POJMOVA

  Pojmovi koji se koriste u ovim Opim uvjetima imaju sljedee znaenje:

  Banka Karlovaka banka d.d. sa sjeditem u Ivana Gorana Kovaia 1, 47000 Karlovac,

  Republika Hrvatska, registrirana pri Trgovakom sudu u Zagrebu, Stalna sluba u Karlovcu,

  MBS: 20000334, OIB: 08106331075, broj rauna: 2400008-1011111116, IBAN: HR52 2400 0081 0111 11116, SWIFT oznaka(BIC): KALCHR2X, info web: www.kaba.hr, e-mail adresa:

  info@kaba.hr Banka je navedena na popisu banaka objavljenom na internet stranicama Hrvatske narodne

  banke koja je ujedno i nadzorno tijelo za provoenje nadzora za pruanje platnih usluga

  Popis podrunica i poslovnica Banke nalazi se na Internet stranici Banke www.kaba.hr

  Akti Banke svi dokumenti i odluke to ih po propisanoj proceduri donose ovlatena tijela Banke i koja su Korisniku dostupna putem pojedinih distribucijskih kanala, a ureuju prava,

  ovlasti i obveze Korisnika i ostalih osoba koje preuzimaju prava i obveze prema Banci kao i Banke same (primjerice: Odluka o kamatnim stopama, Odluka o naknadama za obavljanje

  bankarskih usluga, posebni opi uvjeti i slino)

  Opi uvjeti Opi uvjeti poslovanja s graanima

  Posebni opi uvjeti uvjeti poslovanja propisani za koritenje posebne vrste proizvoda i

  usluga Banke (primjerice: Opi uvjeti poslovanja po transakcijskim raunima graana, Opi

  http://www.kaba.hr/http://www.kaba.hr/mailto:info@kaba.hrhttp://www.kaba.hr/
 • 3

  uvjeti koritenja on-line bankarstva za graane, Opi uvjeti poslovanja debitnom karticom

  graana, Opi uvjeti poslovanja kreditnom karticom graana, Opi uvjeti koritenja sefova i ostali)

  Distribucijski kanali svi naini i sredstva putem kojih je mogu pristup i koritenje

  proizvoda i usluga Banke (poslovna mrea Banke, internet stranici www.kaba.hr, e-Kaba

  servis za graane, bankomati i slino)

  Ugovoreni nain dostave nain dostave obavijesti, izvadaka po svim raunima, izvadaka otvorenih stavaka i svih drugih obavijesti po kreditima i svim ostalim vrstama proizvoda i

  usluga koje klijent koristi u Banci, a koje je Banka duna klijentu dostavljati temeljem

  zakonskih odredbi, odredbi podzakonskih akata, internih akata Banke, odredbi okvirnih ugovora, opih uvjeta i pojedinanih ugovora zakljuenih s klijentom, a koji je klijent odabrao

  pri ispunjavanju obrasca Matinih podataka

  Potroa fizika osoba koja u transakcijama obuhvaenim ugovorima o depozitno- kreditnom poslovanju, drugim poslovima ili uslugama Banke i opim uvjetima poslovanja

  djeluje izvan podruja poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja

  Korisnik potroa (fizika osoba graanin), rezident i/ili nerezident, koji ima zasnovan

  poslovni odnos ili zatrai i primi bankarsku ili financijsku uslugu u Banci

  Novani polog bankarski novani polog na raun (depozit)

  Ulog na tednju bankarski novani polog na tedni raun

  tedna knjiica standardizirani dokument koji se izdaje poloitelju sredstava na tedni

  raun u koji Banka upisuje sve promjene (uplate i isplate) i saldo tednog uloga. Upis se vri

  terminalski, a ovjerava peatom Banke i potpisom ovlatene osobe. Svako neovlateno upisivanje u tednu knjiicu povlai za sobom materijalnu i kaznenu odgovornost poinitelja

  Raun u smislu ovih Opih uvjeta je svaki raun (transakcijski, depozitni ili tedni, kreditni)

  kojeg je Banka otvorila Korisniku

  Transakcijski raun raun koji za Korisnika otvara i vodi Banka u svrhu provoenja

  platnih transakcija, ali i za druge namjene u vezi s obavljanjem bankarskih usluga za Korisnika (tekui i iro raun u domaoj i/ili stranoj valuti)

  Raun za plaanje je transakcijski raun koji vodi pruatelj platnih usluga, a putem kojeg

  potroa moe barem uplaivati novana sredstva, podizati gotov novac te izvravati i primati

  platne transakcije, ukljuujui kreditne transfere u korist druge osobe ili od druge osobe.

  Najreprezentativnije usluge povezane s raunom za plaanje usluge kojima se potroai najee koriste i koje potroae izlau najveem ukupnom ili pojedinanom troku

  te podlijeu naknadi najmanje jednog pruatelja platnih usluga koji potroau prua uslugu otvaranja i voenja transakcijskog rauna

  Prekoraenje - preutno prihvaeno prekoraenje po tekuem raunu koje podrazumijeva prekoraenje kojim Banka stavlja Korisniku na raspolaganje sredstva koja nadmauju trenutano stanje tekueg rauna.

  http://www.kaba.hr/
 • 4

  Ugovor pojedinana isprava kojom se reguliraju prava i obveze zasnovane izmeu Banke i

  Korisnika u odnosu na pojedinu bankarsku uslugu, a zakljuuje se na neodreeno vrijeme ili s rokom

  Okvirni ugovor - sastoji se od Ugovora, Opih uvjeta i/ili posebnih uvjeta za pojedinu vrstu

  rauna, Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga, O