Click here to load reader

karmicka astrologija 2

  • View
    649

  • Download
    145

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nastavak tumacenja karme kroz prizmu astrologije.

Text of karmicka astrologija 2

KARMIKA ASTROLOGIJADRUGA KNJIGA RETROGRADNE PLANETE I REINKARNACIJA Martin ulman preveo: Dejan Stojiljkovi BELEKA AUTORA Planete se veoma esto nalaze u retrogradnom kretanju kada su u opoziciji sa Suncem. Na taj nain, one esto u svesti simbolizuju vorteks koji bi se mogao nazvati nesuncem realnosti. Upozoravamo itaoca da ne pokuava da doivljava retrogradne vibracije na intuitivnim ili psihikim nivoima, jer efekat prevelikog broja retrogradnih poloaja lako moe osobu da dovede u disharmoniju sa njenim vibracijama. Stoga vas savetujemo da ovu knjigu itate s izvesnom dozom nepristrasnosti da ne biste privueni u pun vorteks retrogradne vibracije, osim onih planetarnih pozicija koje se pojavljuju u vaem horoskopu. Poto je autor oseao veliku potrebu da napie rad znaajan za sadanji trenutak, izostavljeni su sledei planetarni poloaji: 1. Uran od Jarca do Riba 2. Neptun od Ovna do Raka i od Jarca do Riba 3. Pluton od Ovna do Blizanaca i od Strelca do Riba Najvei deo njih se nalazi ili predaleko u budunosti ili, u mnogim ali ne svim sluajevima, dovoljno daleko u prolosti da ne predstavljaju predmet sadanjeg zanimanja. Ukoliko je neophodno da se ispita neka od tih pozicija, moe se proitati tumaenje odgovarajue pozicije u kui odreene planete, npr. za Uran u Ribama pronaite Urana u dvanaestoj kui. Ovde je vano imati na umu element znaka, njegovog vladara i njegove osobine da biste dobili praktino tumaenje. Planetarne faze se mogu dedukovati na slian nain, ali s manjom preciznou. Kao i kod svih astrolokih objanjenja, precizna opservacija, uvid u celu natalnu kartu i poznavanje linog ivotnog iskustva e vam pruiti informacije neophodne za racionalno tumaenje.

UVOD I poetnici i iskusni astrolozi imaju dilemu da li da oznae da je neka planeta retrogradna kada ucrtavaju njen poloaj u horoskop. Meutim, ta se deava kada to ne uine? Za razliku od krajnje neodre|enog stava da takva planeta ne prua osobi korist koju dobija od planeta koje se kreu direktno, svi pokuaji da se protumae prava znaenja tih oiglednih "neobinosti" ne samo da deluju zbunjujue ve i nepotpuno za bilo kakvo razumno shvatanje na svim planovima. Kao rezultat toga, cela stvar sa sobom nosi veliku misteriju obavijenu brojnim pretpostavkama koje su oigledno meusobno oprene. Najvei problem su brojne dimenzije retrogradnog efekta. Znamo da u mnogim podrujima astrologije ispravno tumaenje lei u otkrivanju dimenzije kroz koju odreena planeta, znak, kua ili aspekt rade za odreenu osobu. Sa retrogradnim planetama je isti sluaj. Dok astrolozi trae "jedan" istinski oigledan efekat, gube iz vida veoma jasnu injenicu da retrogradne planete u isto vreme deluju na razliite naine. To je verovatno glavni razlog to cela analizirana osoba nije do sada jasno shvaena. Retrogradne planete utiru put novom i mnogo dubljem razumevanju osobe od onoga koga je astrologija do sada pokuavala da prui. One su u stvari krajnje jedinstveno iskustvo svesti opisujui dosta procesa koji se u osobi realno zbivaju, bez obzira na to da li se manifestuju u spoljanjem svetu.Oarava upravo ogromna koliina misaonosti, introspekcije i dubine, koje osoba moe postii razumevanjem i korienjem svojih retrogradnih planeta. Posle dugotrajnog izuavanja ovog predmeta postaje lako da se primeti kako stvari u ivotu mogu biti meusobno razliite, a da niko ne postaje nuno bolji ili gori od drugog. Autor se nada da e ove stranice pomoi onima koji tragaju za znaenjem retrogradnog procesa.

PRVO DEO RETROGRADNE PLANETE RELATIVNOST ISKUSTVA RETROGRADNE PLANETE I MAGNETIZAM U unuverzumu nema nieg bez magnetnih kvaliteta. Poznato je da jedna misao privlai drugu misao. Svaka osoba poseduje magnetnu energiju koja je u potpunosti zasnovana na nainu korienja spoljanje manifestacije ustrojstva horoskopa. Svaka konfiguracija neto privlai i u isto vreme neto drugo odbija. Stoga, ceo svet je u isto vreme i u pozitivnom i u negativnom stanju. U pojedinanom horoskopu neke planete se nalaze u taki radijacije odakle prema svetu neprestano zrae svoju energiju. Druge su u poziciji taaka apsorpcije kroz koje je osoba u stanju da stekne svest o univerzumu koja joj je potrebna. Uistinu, nain na koji osoba koristi svoje planete e joj odrediti magnetne kvalitete u svakom trenutku iznad i ispod osnovnog magnetnog kvaliteta planete. Stoga, ak i planete koje apsorbuju, mogu zraiti, u zavisnosti od naina na koji se sama osoba u odreenom trenutku opredeli. Kada se ovek suoava sa velikom energijom, veom nego to mu je u trenutku potrebna, veina planeta se ponaa kao tela koja zrae, a ona postaje davalac drugima. U suprotnom sluaju, kada osoba ima manje energije nego to joj je potrebno za delovanje, njene planete postaju tela koja upijaju, crpei od drugih energiju koja joj nedostaje. ovek poseduje sposobnost da s vremena na vreme istinski kontrolie svoje magnetno polje. Da biste to shvatili, uzmimo za primer Veneru koja je negativno namagnetisana i koja se, opte uzev, smatra upijaem. Meutim, kada osoba od svih drugih planeta prima vie energije nego to joj je potrebno u odreenom trenutku, upotrebie Veneru da bi drugima zraila ljubav. Ista stvar se odnosi i na Mars, koji se esto smatra napadno mukim i egocentrinim. U istim okolnostima, kada osoba ima viak energije, ona upotrebljava planetu Mars da drugima prui energiju. To se deava sa svim planetima. Iz trenutka u trenutak i iz dana u dan, svaka planeta se nae u ulozi tela koje zrai i tela koje apsorbuje. Predmet zanimanja astrologije je intenzitet kojim jedno dominira nad drugim u svakoj taki ivota. Astrolozi daju sve od sebe da naue ljude kako da svoje planete upotrebe na oba naina.

Kada je ovek u stanju da sve svoje planete upotrebi kao zraea i upijajua tela, nema potrebe da se tumai horoskop. Meutim, to je retkost u astrolokoj praksi. Obino je pojedinac u situaciji da upija ili odailje previe ili premalo energije u zavisnosti od toga kako u svom horoskopu kombinuje i mea sve planetarne energije. Laiku se to definie kao problem sa kojim ne zna kako da se uhvati u kotac. Za astrologa je to samo polarizacija magnetne energije i im ovek uspe da shvati i uspostavi kontrolu nad poljem svoje magnetne sile, veliki broj njegovih linih problema nestaje na udesan nain! Ne postavlja se pitanje da li retrogradne planete stvaraju pojedincu potpuno drugaije polje sile od onih koje se kreu direktno. Generalno gledajui, oituje se nepoznavanje ovog polja sile koje je uzrokovalo da veoma mnogo ljudi pro|e kroz iskustvo brojnih linih tegoba na ovom planu. Kod ljudi postoji opta sklonost da pokuaju da svoje retrogradne planete upotrebe isto kao to koriste planete koje se kreu direktno. Kada u tome ne uspeju, poinju da se dovode u mnoga nesvesna stanja koja mogu da ishode u opti jad. Osobi sa planetama u direktnom kretanju je veoma lako da iz trenutka u trenutak preokrene koncentraciju planetarne energije u sebi, poto joj se nivo celokupne energije podie i sputa. Meutim, kada to pokua da uini sa retrogradnim planetama, dospeva u potpuno drugaiju situaciju. Pre svega, ona u svakom trenutku prolazi kroz neku od faza trostepenog retrogradnog procesa: 1) Iskae iz sadanjosti u nameri da sada ivi budunost. 2) ivei u budunosti suoava se sa oseajem da je na nekom mestu ranije ve bila prisutna. 3) Ponavlja u sebi prvu fazu, tako da u stvari ponovo doivljava budunost koja se ve dogodila. Kada se osoba nalazi u prvoj fazi (iskoraku iz sadanjosti u pokuaju da sada ivi budunost), gotovo je nemogue da retrogradnu planetu upotrebi na negativan nain, jer pokuava da iskoristi svu svoju energiju za podsticanje direktnog kretanja. Stoga, tokom ove faze oko sebe iri energiju, da bi mogla prilagoditi svoj magnetizam svim ljudima i uslovima koje e doneti budue iskustvo. Tokom druge faze (kada u stvari proivljava to iskustvo) esto je nesvesna do koje take je dovela prvu fazu. Ipak, ima vie iskustava ve vienog od osoba sa planetama u direktnom kretanju. Drugim reima, svesna je injenice da je neto ve doivela, ali ne zna tano kako, kad i zato. U toj dvojnosti, koja stvara ukrtene vibracije, u isto vreme operie i negativno i pozitivno. Jedan deo nje pozitivno zrai elju da upotpuni odreeno iskustvo, dok drugi deo negativno tei da shvati zato joj iskustvo izgleda poznato. Naravno, tokom ove faze, drugi ljudi najmanje razumeju dotinu osobu. Konano, u treoj fazi, u kojoj osoba ponavlja u sebi okretanje ka budunosti koju je ve proivela, ona potpuno ispada iz vremenskog sinhroniciteta sa ostatkom sveta, poto pokuava da ponovo upije ljude i okolnosti koji e je vratiti u prolost.

Zanimljivo je primetiti da su prva i druga faza, nastojanje da se ivi u budunosti i ukrtanje vibracija budunosti i prolosti, toliko priroeni osobi da ih astrologija teko primeuje kao karakteristiku retrogradnih planeta. Umesto toga, uvek je trea faza retrogradnog procesa, ponavljanje prolosti ili nain ponavljanja, bivala najuoljivija. Uzrok tome je injenica da u poslednjoj fazi osoba ne samo da provodi najvie vremena, ve i da reaguje na oigledno drugaiji nain nego drutvo u celini. RETROGRADNE PLANETE I VREMENSKI FAKTOR Usled trostepenog retrogradnog procesa osoba kroz svoj ivot prolazi u drugaijim vremenskim segmentima u odnosu na one ljude koji imaju planete u direktnom kretanju. U stvari, aspekti ivota koji su pod uticajem retrogradnih planeta su potpuno drugaiji od aspekata ivota koji su pod uticajem planeta u direktnom kretanju. Kada jedan segment dogaaja u njenoj svesti krene u suprotnom smeru ili promeni smer u odnosu na segment dogaaja u realnom ivotu, osoba u stvari probija vremensku barijeru. U zavisnosti od toga u kojoj je fazi, najmanje kroz jedan aspekt ivota prolazi u drugaijoj formi vremena. Tu, u zaprepaujuoj transcedenciji vremena kroz retrogradne planete, nalazi se najznaajniji klju za karmu. RETROGRADNE PLANETE I KARMA Retrogradne planete ne utiu na osobu samo u regresiji ka jueranjem danu, prolom mesecu ili prethodnoj godini, ve indikuju regresiju i u prole ivote to im snano pospeuje seanje u sadanjoj inkarnaciji. Ta seanja predstavl