Click here to load reader

Karnataka Administrative Service - gp 17 notfn GP2017-18.pdf(As per Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers (Appointment by Competitive Examinations) (6th Amendment) Rules,

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Karnataka Administrative Service - gp 17 notfn GP2017-18.pdf(As per Karnataka Recruitment of...

 • 1

  ಕ ಾರ್ಟಕ ೂೕಕ ೕ ಾ ಆ ೕಗ

  ಉ ೂಯ್ೕಗ ೌಧ, ಂಗಳೂರು – 560001

  2017-18 ೕ ಾ ನ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ ಹು ದ್ಗಳ ೕಮಕಾ

  ಅ ಸೂಚ

  ಅಂತ ಾರ್ಲ http://kpsc.kar.nic.in :ಇ- ೕಲ್:[email protected]

 • 2

  ಪರಿ ಡಿ ಕರ್ಮ ಸಂಖೆಯ್

  ಷಯವಾರು ವರ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ್

  01 ಅ ಸೂ ಸ ಾದ ಹು ದ್ಯ ಸರು ಾಗೂ ಯಮ ಾಗೂ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ

  03-04

  02 ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸು ಕೆ/ ಶುಲಕ್ ವ್ೕಕೃ ಕಾಲ 04

  03 ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಹಂತಗಳು/ ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಪರ್ಕಿರ್ 05-06

  04 ಶುಲಕ್ ಾವ 06

  05 ಅಹರ್ ಾ ಷರತುತ್ಗಳು 07

  06 ಪ ೕ ಯ ಪರ್ಯತನ್ಗಳು 08

  07 ೖಕಷ್ ಕ ಾಯ್ಹರ್ 08-09

  08 ವ ೕ 10-11

  09 ೖ ಕ ಾಢಯ್ರ್ 11

  10 ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಾ ಾನ 11-19

  11 ೕಸ ಾ / ಇತ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳು 20-24

  12 ಆ ೕಗ ೂಡ ಪತರ್ ವಯ್ವ ಾರ 24

  13 ಾರ್ಮುಖಯ್ ಾದ ಸೂಚ ಗಳು 24-25

  14 ಚ್ನ ಾ ಗಾಗಿ ದೂರ ಾ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು 25

  15 ದುನರ್ಡ 26

  16 ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ 27-31

  17 ಅನುಬಂಧ-1 ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆಆನ್ ೖನ್ ಅ ರ್ ಭ ರ್ ಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸೂಚ ಗಳು

  32-33

  18 ಅನುಬಂಧ-2 – ಧ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳ ನಮೂ ಗಳು 34-42

 • 3

  ಕ ಾರ್ಟಕ ೂೕಕ ೕ ಾ ಆ ೕಗ “ಉ ೂಯ್ೕಗ ೌಧ’’ ಂಗಳೂರು-560 001.

  ಸಂಖೆಯ್: ಎಸ್ /ಇ(1)ಜಿಪಿ/2020 ದಿನಾಂಕ:31-01-2020 ಾ ಸಂಖೆಯ್:: ಇ(1) 3037/2019-20/ ಎಸ್

  ಅ ಸೂಚ ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಗಳ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು 1997

  ಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ ದುದ್ಪ ಾದ ಯಮಗಳ ಯ ಲ್ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ 2017-18 ೕ ಾ ನ ಹು ದ್ಗಳನುನ್ ಭ ರ್ ಾಡಲು ಆ ೕಗವು ನ ಸುವ ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ ಗೆ ಅಹರ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಂದ ಆನ್ ೖನ್ ಮೂಲಕ ಅ ರ್ಗಳನುನ್ ಆ ಾವ್ .

  ಕರ್.ಸಂ.

  ೕ ಗಳು/ಹು ದ್ಗಳ ಪದ ಾಮ

  ಹು ದ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳ

  ಸಂಖೆಯ್ ಆರ್. .

  ೖ.ಕ ವೃಂದ

  ಗೂರ್ಪ್ ‘ಎ’

  01 ಕ ಾರ್ಟಕ ೂ ೕಸ್ ೕ ಗಳು- ಆರಕಷ್ಕ ಉ ಾ ೕಕಷ್ಕರು ( . ೖ.ಎಸ್. .) (ಒ ಾಡ ತ ಇ ಾಖೆ)

  - 03 03

  02 ಕ ಾರ್ಟಕ ಾ ಜಯ್ ಗೆ ೕ ಗಳು- ಾ ಜಯ್ ಗೆಗಳ ಸ ಾಯಕ ಆಯುಕತ್ರು (ಆ ರ್ಕ ಇ ಾಖೆ)

  02 - 02

  03 ಕ ಾರ್ಟಕ ಕಾ ರ್ಕ ೕ ಗಳು- ಸ ಾಯಕ ಕಾ ರ್ಕ ಆಯುಕತ್ರು (ಕಾ ರ್ಕ ಇ ಾಖೆ)

  02 - 02

  ಒಟುಟ್ 04 03 07

  ಗೂರ್ಪ್ ‘ ’

  04 ಕ ಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ೕ ಗಳು-ತಹ ೕ ಾದ್ರ್-(ಗೆರ್ೕಡ್-2) (ಕಂ ಾಯ ಇ ಾಖೆ)

  44 06 50

  05 ಕ ಾರ್ಟಕ ಾ ಜಯ್ ಗೆ ೕ ಗಳು- ಾ ಜಯ್ ಗೆ ಅ ಕಾ (ಆ ರ್ಕ ಇ ಾಖೆ)

  07 - 07

  06 ಕ ಾರ್ಟಕ ಕಾ ಾಗೃಹಗಳ ಆಡ ತ ೕ ಗಳು- ಸ ಾಯಕ ಅ ೕಕಷ್ಕರು, ಕಾ ಾಗೃಹಗಳ ಇ ಾಖೆ (ಒ ಾಡ ತ ಇ ಾಖೆ)

  06 - 06

  07 ಕ ಾರ್ಟಕ ಅಬಕಾ ೕ ಗಳು- ಅಬಕಾ ಉಪ ಅ ೕಕಷ್ಕರು (ಅಬಕಾ ಇ ಾಖೆ)

  04 01 05

 • 4

  ಕರ್.ಸಂ.

  ೕ ಗಳು/ಹು ದ್ಗಳಪದ ಾಮ ಹು ದ್ಗಳಸಂಖೆಯ್ ಒಟುಟ್

  ಹು ದ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್

  ಆರ್. .

  ೖ.ಕ ವೃಂದ

  08 ಕ ಾರ್ಟಕ ಆ ಾರ ಮತುತ್ ಾಗ ೕಕ ಸರಬ ಾಜು ೕ ಗಳು- ಸ ಾಯಕ ೕರ್ಶಕರು (ಆ ಾರ, ಾಗ ೕಕ ಸರಬ ಾಜು ಮತುತ್ ಗಾರ್ಹಕರ ವಯ್ವ ಾರಗಳು ಇ ಾಖೆ)

  02 - 02

  09 ಕ ಾರ್ಟಕ ಸಹಕಾರ ಕಕ್ಪ ೂೕಧ ಾ ೕ ಗಳು- ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಕ್ಪ ೂೕಧ ಾ ಸ ಾಯಕ ೕರ್ಶಕರು,

  ಕಕ್ಪ ೂೕಧ ಾ ಇ ಾಖೆ (ಸಹಕಾರ ಇ ಾಖೆ) 14 - 14

  10 ಕ ಾರ್ಟಕ ಕಾ ರ್ಕ ೕ ಗಳು- ಕಾ ರ್ಕ ಅ ಕಾ (ಕಾ ರ್ಕ ಇ ಾಖೆ)

  04 - 04

  11 ಸ ಾಯಕ ೕರ್ಶಕರು, ಪರ್ ಾ ೂೕದಯ್ಮ ಇ ಾಖೆ 09 02 11

  ಒಟುಟ್ 90 09 99

  ಗೂರ್ಪ್ ‘ಎ’ 04 03 07

  ಗೂರ್ಪ್ ‘ ’ 90 09 99

  ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು 94 12 106

  2. ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸು ಕೆ / ಶುಲಕ್ ವ್ೕಕೃ ಕಾಲ :

  ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಾರ್ರಂ ಕ ಾಂಕ 06-02-2020

  ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಕೊ ಯ ಾಂಕ 06-03-2020

  ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಾವ ಸಲು ಕೊ ಯ ಾಂಕ 07-03-2020

  ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ ಾ ಾಂಕ 17-05-2020

  ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಾ ಾಂಕ 2020ರ ಆಗಸ್ಟ್/ ಟ್ಂಬರ್ ಾ ಯ ಲ್ ನ ಸ ಾಗುವುದು ( ಾಂಕವನುನ್ ನಂತರದ ಲ್ ಸ ಾಗುವುದು)

  ಸಕಾರ್ರವು ದೃ ೕಕ ೕ ರುವ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣವನುನ್ ಅನುಬಂಧದ ಲ್ ೂೕ . ಅನುಬಂಧದ ಲ್ ರುವ ಹು ದ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಮತುತ್ ವಗೀರ್ಕರಣವು ಅ ಾಯರ್ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಬದ ಾವ ಗೆ ಒಳಪ ಟ್ರುತತ್ . ಸಕಾರ್ರವು ಚುಚ್ವ ಹು ದ್ಗಳನುನ್

  ಡುಗ ಾ ದದ್ ಲ್ ೕಪರ್ ಅ ಸೂಚ ಮೂಲಕ ಅ ಸೂ ರುವ ಹು ದ್ಗ ಗೆ ೕ ಕೊಳಳ್ ಾಗುವುದು.

  ೕಷ ಸೂಚ :- ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಅ ರ್ಯ ಲ್ ಕೋ ರುವಎ ಾಲ್ ೕಸ ಾ /ಇತ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ ಗೆ ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಗ ಪ ದ ಕೊ ಯ ಾಂಕ:06-03-2020 ೂಳಗೆ ಅ ಸೂಚ ಯ ಅನುಬಂಧ-2ರ ಲ್ ಸೂ ರುವ ನಮೂ ಗಳ ಲ್ ೕ ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಪ ಟುಟ್ಕೊಂ ರತಕಕ್ದುದ್.

 • 5

  2.1 ಅ ರ್ಗಳನುನ್ Online ಮೂಲಕ ೕ ಭ ರ್ ಾ , ಾವ ತರ್/ಸ /ವ ೕ / ಾಯ್ಹರ್ ಾಗೂ ಕೋ ದ ೕಸ ಾ ಗೆ ಸಂಬಂ ದ ಎ ಾಲ್ ಾಖ ಗಳನುನ್ ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾ ದ ನಂತರ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಾವು ೕ ಕಾಮನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಂಟರ್ ಗಳ ಲ್ (CSC) ಅಥ ಾ ಟ್ ಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ / ಟ್ ಕಾಡ್ರ್/ ಕೆರ್ ಟ್ ಕಾಡ್ರ್ ಮೂಲಕ ಸಂ ಾಯ ಾಡಬಹು ಾಗಿರುತತ್ . ಶುಲಕ್ವನುನ್

  ಾವ ಸ ೕ ಾಗೂ ಾಖ ಗಳನುನ್/ ಾವ ತರ್/ ಸ ಯನುನ್ ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾಡ ೕಇರುವ /ಅಸಪ್ಷಟ್ ಾಖ ಗಳನುನ್ ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾ ರುವ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ ಅ ರ್ಗಳನುನ್ ರಸಕ್ ಸ ಾಗುವುದು. ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಕಾಮನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಂಟರ್ ಗಳ ಲ್ (CSC)

  ಾವ ಸಲು ಅವಕಾಶ ೕಡ ಾಗಿರುವುದ ಂದ ಅ ರ್ಗಳನುನ್ ಇ ಲ್ಯೂ ಸಹ ಸ ಲ್ಸಬಹು ಾಗಿ .

  3.ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಹಂತಗಳು/ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಪರ್ಕಿರ್ ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಪರ್ಕಿರ್ ಯ ಲ್ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಇ . 1. ದಲ ೕ ಹಂತ: Profile Creation/Updation 2. ಎರಡ ೕ ಹಂತ : Application Submission 3. ಮೂರ ೕ ಹಂತ : Fees Payment through My Application section

  ವರ ಾದ ಹಂತಗಳು: {'*' Marks are mandatory/ ಗುರುತು ಇರುವ ಅಂಕಣಗಳು ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಭ ರ್ ಾಡ ೕಕು) If no response found on Save/Add button kindly refresh page (press control +F5)} • ೂಸ ಾಗಿ Application Link ರ ಲ್ log in ಆಗಲು user name ಮತುತ್ password ಅನುನ್ ಸೃ ಠ್ಸ ೕಕು. • Application Link ರ ಲ್ log in ಆದ ನಂತರ ಮಮ್ ಪೂಣರ್ profile ಅನುನ್ ಭ ರ್ ಾ . ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾಡ ೕಕಾದ ಾವ ತರ್ ಮತುತ್ ಸ ಾಕ್ಯ್ನ ಪರ್ ಗಳನುನ್ jpg ನಮೂ ಯ ಲ್ ದದ್ ಾಗಿರ ೕಕು ಾಗೂ 50 kb ಗಿಂತ ಾಚ್ಗಿರ ಾರದು. • ಅ ಸೂಚ ಎದುರು ಇರುವ “Click here to Apply” Link ಅನುನ್ ಒ ತ್. • ಮಮ್ profile ರ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ ಾ ಯು ಮಮ್ ಅ ರ್ ನಮೂ ಯ ಲ್ ಪರ್ಕಟ ಾಗುತತ್ . ಅ ರ್ಯ ಲ್ ಾಕಿ ಉ ರುವ ಾ ಯನುನ್ ಭ ರ್ ಾ ಸ ಲ್ಸ ೕಕು. • ಅ ರ್ ಸ ಲ್ ದ ನಂತರ “My Application” link ರ ಲ್ ೕವು ಅ ರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅ ಸೂಚ ಯನುನ್ ಆ ಕ್ ಾ ದ ಲ್ ಕೆಳಗೆ ಮಮ್ ಅ ರ್ಯು ಪರ್ಕಟ ಾಗುತತ್ . • ಅ ರ್ಯ ಪಕಕ್ದ ಲ್ “Pay Now” link ಅನುನ್ ಒ ತ್ದ ಲ್ “Online payment” ಆ ಕ್ಗಳು ಮೂಡುತತ್ .

  ಒಂದು ಾ ೂೕಂದ /ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಾವು ಾದರೂ ಾಂ ರ್ಕ ೂಂದ ಗಳು ಉಂ ಾದ ಲ್ ಸ ಾಯ ಾ ಸಂಖೆಯ್: 7406086807 / 7406086801 ಯನುನ್ ಸಂಪಕಿರ್ಸಲು ಸೂ .

 • 6

  3.1 ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಅ ರ್ ಭ ರ್ ಾಡುವ ದಲು ಅ ಸೂಚ ಯ ಲ್ನ ಅನುಬಂಧ-(1) ರ ಲ್ ೕ ರುವ ಅ ರ್ ಭ ರ್ ಾಡುವ ಕು ತ ಸೂಚ ಗಳು, ಅಹರ್ ಾ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಓ ಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್. ಅ ರ್ಯ ಲ್ ೕಸ ಾ ಗೆ ಸಂಬಂ ದ ಅಂಕಣದ ಲ್ ಉಪ ೕಗಿ ದ ಪದಗಳ ಅಥರ್ವನುನ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂ ಅ ೖರ್ ಕೊಳಳ್ ೕಕು:-

  ಾ.ಅ ಾ ಾನಯ್ ಅಹರ್ GM General Merit

  ಪ. ಾ ಪ ಷಟ್ ಾ SC Scheduled Caste

  ಪ.ಪಂ ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡ ST Scheduled Tribe

  ಪರ್.-1 ಪರ್ವಗರ್-1 Cat–1 Category – I

  2ಎ ಪರ್ವಗರ್-2ಎ 2A Category – 2A

  2 ಪರ್ವಗರ್-2 2B Category – 2B

  3ಎ ಪರ್ವಗರ್-3ಎ 3A Category – 3A

  3 ಪರ್ವಗರ್-3 3B Category – 3B

  ಾ. ೖ ಾ ೖ ಕ Ex-MP Ex-Military Person

  ಗಾರ್ ೕಣ ಗಾರ್ ೕಣ ಅಭಯ್ ರ್ Rural Rural Candidate

  ಕ. ಾ.ಅ ಕನನ್ಡ ಾಧಯ್ಮ ಅಭಯ್ ರ್ KMS Kannada Medium Student ಅಂ. . ಅಂಗ ಕಲ ಅಭಯ್ಥಿರ್ PH Physically Handicapped ಮೂ.ವೃ ಮೂಲ ವೃಂದ(ಆರ್. . ) RPC Residual Parent Cadre

  ೖ.ಕ. ವೃ ೖದ ಾ ಾದ್-ಕ ಾರ್ಟಕ ಸಥ್ ೕಯ ವೃಂದ HK Hyderabad-Karnataka Local Cadre

  4.ಶುಲ ಕ್:-

  ಾ ಾನಯ್ ಅಹರ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ರೂ.600/- ಪರ್ವಗರ್ 2(ಎ), 2( ), 3(ಎ), 3( ) ಗೆ ೕ ದ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ರೂ.300/-

  ಾ ೖ ಕ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ರೂ. 50/- ಪ ಷಟ್ ಾ , ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡ ,ಪರ್ವಗರ್-1 ಾಗೂ ಅಂಗ ಕಲ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್ ಾವ ಂದ ಾ ಇ .

  ೕಷ ಸೂಚ :- ರೂ. 35/- ರ ಪರ್ಕಿರ್ ಶುಲಕ್ (processing fees)ವನುನ್ ಎ ಾಲ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು (ಪ ಷಟ್ ಾ , ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡ, ಪರ್ವಗರ್-1, ಾ ೖ ಕ ಾಗೂ ಅಂಗ ಕಲ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ೕ ದಂ ) ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಾವ ಸತಕಕ್ದುದ್.

  ಾವ ಸ ದದ್ ಲ್, ಅವರ ಅ ರ್ಯನುನ್ ರಸಕ್ ಸ ಾಗುವುದು.

  4.1 ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಗ ಪ ದ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಾವ ಸತಕಕ್ದುದ್. ಒ ಮ್ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಾವ ದ ನಂತರ ಅದನುನ್ ಾವು ೕ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ಯೂ ಂ ರುಗಿಸ ಾಗುವು ಲಲ್ ಅಥ ಾ ಅದನುನ್ ಆ ೕಗವು ನ ಸುವ ಇತ ಪ ೕ ಅಥ ಾ

  ೕಮಕಾ ಗ ಗೆ ೂಂ ಕೊಳಳ್ ಾಗುವು ಲಲ್. ಶುಲಕ್ವನುನ್ಸಂ ಾಯ ಾಡ ದದ್ ಲ್ ಅಂತಹ ಅ ರ್ಗಳನುನ್ ರಸಕ್ ಸ ಾಗುವುದು.

 • 7

  5. ಅಹರ್ ಾ ಷರತುತ್ಗಳು:-

  ಅ) ಾರ ೕಯ ಾಗ ೕಕ ಾಗಿರತಕಕ್ದುದ್.

  ಆ) ಒಬಬ್ ೕವಂತ ಪ ನ್ಗಿಂತ ಚುಚ್ ಮಂ ಪ ನ್ಯರನುನ್ ೂಂ ರುವ ಪುರುಷ ಅಭಯ್ ರ್ ಮತುತ್ ಈಗಾಗ ೕ ಇ ೂನ್ಬಬ್ ಂಡ ರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಯನುನ್ ಮದು ಾಗಿರುವ ಮ ಾ ಅಭಯ್ ರ್ಯು ಸಕಾರ್ರ ಂದ ಪೂ ಾರ್ನುಮ ಯನುನ್ ಪ ಯ ೕ ೕಮಕಾ ಗೆ ಅಹರ್ ಾಗುವು ಲಲ್.

  ಇ)

  ಅಭಯ್ ರ್ಯು ಾನ ಕ ಾಗಿ ಮತುತ್ ೖ ಕ ಾಗಿ ಆ ೂೕಗಯ್ವಂತ ಾಗಿರ ೕಕು ಮತುತ್ ಅವರ ೕಮಕಾ ಯು ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ದಕಷ್ ವರ್ಹ ಗೆ ಆತಂಕವನುನ್ಂಟು ಾಡುವ ಸಂಭವ ಇರುವ ಾವು ೕ ೖ ಕ ನೂಯ್ನ ಂದ ಮುಕತ್ ಾಗಿರ ೕಕು.

  ಈ) ೖ ಕ ಾಗಿ ಅನಹರ್ ಾಗಿ ಾದ್ ಂಬು ಾಗಿ ೖದಯ್ಕೀಯ ಮಂಡ ಯ ವರ ಯ ೕ ಅನಹರ್ ಂಬು ಾಗಿ ರಸಕ್ ಸುವ ಪೂಣರ್ ೕಚ ಯನುನ್ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರವು ಕಾ ದ್ ಕೊಂ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರದ ೕಚ ಯು

  ಾವು ೕ ಧದಲೂಲ್ ಈ ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ೕ ತ ಾಗಿರುವು ಲಲ್.

  (ಉ) ಕೇಂದರ್ ಅಥ ಾ ಕ ಾರ್ಟಕ ಅಥ ಾ ಇತ ಾಜಯ್ದ ೂೕಕ ೕ ಾ ಆ ೕಗ ಂದ ನ ಸ ಾಗುವ ಪ ೕ ಗ ಂದ ಅಥ ಾ ೕಮಕಾ ಗ ಂದ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಾರ್ ಆದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ೕಮಕಾ ಗೆ ಅಹರ್ ಾಗುವು ಲಲ್.

  (ಊ) ಾವು ೕ ೖ ಕ ಪ ಾ ಗೆ ಗೆ ಒಳಪಟಟ್ ವಯ್ಕಿತ್ ಅಥ ಾ ಕೇಂದರ್ ಅಥ ಾ ಕ ಾರ್ಟಕ ಅಥ ಾ ಇತ ಾಜಯ್ದ ೂೕಕ ೕ ಾ ಆ ೕಗ ಂದ ನ ಸ ಾಗುವ ಪ ೕ ಗ ಂದ ಅಥ ಾ ೕಮಕಾ ಗ ಂದ ಾ ಾಕ್ ಕ ಾಗಿ ಾರ್ ಆದ ಅಥ ಾ

  ಅನಹರ್ಗೊಂಡ ವಯ್ಕಿತ್ಯು, ಸಕಾರ್ರವು ಎ ಾಲ್ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ ಮರುಪ ೕ ಅವರು ೕಮಕಾ ಗೆ ಅಹರ್ ಂದು ಪ ಗ ಸುವವ ಗೂ, ೕಮಕಾ ಗೆ ಅಹರ್ ಾಗುವು ಲಲ್.

 • 8

  6. ಪ ೕ ಯ ಪರ್ಯತನ್ಗಳು:-

  1997ರ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ ೕಮಕಾ ಯಮಗಳ ವ ೕ ಯ ಷರ ತ್ಗೊಳಪಟಟ್ಂ ಕೆಳಕಂಡಂ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ಪ ೕ ಯ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ ಗ ಪ ಸ ಾಗಿ .

  ೕಸ ಾ ಪರ್ಯತನ್ಗಳು

  ಾ ಾನಯ್ ಅಹರ್ತೆ (General Merit) ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ 05 ಾ ಪರ್ವಗರ್ (1), ಪರ್ವಗರ್ 2(ಎ), 2( ), 3(ಎ), 3( ) ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ 07 ಾ

  ಪ ಷಟ್ ಾ /ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡದ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ಪರ್ಯತನ್ಗಳ ಇರುವು ಲಲ್.

  ಸೂಚ : ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ ಯ ಪರ್ ಂದು ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಂದು ಪ ಗ ಸ ಾಗುವುದು. ಗ ತ ಪರ್ಯತನ್ಗಳ ಯನುನ್ ೕ ದ ಲ್ ಅಭಯ್ ರ್ತವ್ವನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸ ಾಗುವುದು.

  7. ೖಕಷ್ ಕ ಾಯ್ಹರ್ :-

  ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ಗಳ ೕಮಕಾ (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು, 1997 ಾಗೂ (8 ೕ ದುದ್ಪ ) ಯಮಗಳು 2010 ರ

  ಯಮ 7 ರಂ ಅಭಯ್ ರ್ಯು ಾರತದ ಲ್ ಕಾನೂನು ೕ ಾಯ್ ಾಥ್ ತ ಾದ ಾವು ೕ ಶವ್ ಾಯ್ಲಯದ ಾನ್ತಕ ಅಥ ಾ ಾನ್ತಕೋತತ್ರ ಪದ ಯನುನ್ ೂಂ ರತಕಕ್ದುದ್ ಅಥ ಾ ತತಸ್ ಾನ

  ಾಯ್ಹರ್ ಯನುನ್ ೂಂ ರತಕಕ್ದುದ್.

  As per Rule 7 of Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers (Appointment by Competitive Examinations) Rules, 1997 and (8th Amendment) Rules, 2010 ‘No candidate shall be eligible for recruitment under these rules unless he /she possesses a Bachelor’s Degree or Master ’s Degree awarded by a University established by Law in India or possesses an equivalent qualification.

  ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ಗಳ ೕಮಕಾ

  (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು,

  1997 ಾಗೂ (6 ೕ ದುದ್ಪ ) ಯಮಗಳು 2009

  ರ ಲ್ ಯಮ 7 ರ ಉಪ ಯಮ (1) ರ ನಂತರ ಈ

  ಕೆಳಕಂಡಂ ೕಪರ್ ಾಡ ಾಗಿ :

  ‘ಪರಂತು, ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಾವು ಾದರೂ ಪ ೕ ಗೆ

  ಾಜ ಾಗಿದುದ್, ಆ ೕಗವು ನ ಸುವ ಪೂವರ್ ಾ

  ಪ ೕ ಗೆ ೖಕಷ್ ಕ ಾಗಿ ಅಹರ್ ಾಗುವು ಾದ ಲ್, ಆದ ಆ

  ಪ ೕ ಯ ಫ ಾಂಶ ಪರ್ಕಟಗೊಳಳ್ ೕ ಇದದ್ ಲ್, ಅಂತಹ

  ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ ಗೆ ಪರ್ ೕಶ ಪ ಯಲು

  ಅಹರ್ ಾಗು ಾತ್ .

  ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನರುಗಳ ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯನುನ್

  ಗೆದುಕೊಳಳ್ಬಹು ಂದು ಆ ೕಗವು ಘೋ ದ

  ಅಹರ್ ಾದ ಎ ಾಲ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಗೆ ಅ ರ್

  ಸ ಲ್ಸು ಾಗ ಸಂಬಂ ದ ಾಯ್ಹರ್ ಾ ಪ ೕ ಯನುನ್

  ಾಸು ಾ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್

  (As per Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers

  (Appointment by Competitive Examinations) (6th

  Amendment) Rules, 2009 after sub rule (1) of rule (7)

  the following has been substituted:-

  Provided that, candidates who have appeared for an

  examination, passing of which would render them

  educationally qualified for preliminary examination

  conducted by the Commission, but the results of which

  have not been declared, are also eligible for admission

  to such preliminary examination.

  All candidates who are declared qualified by the

  Commission for taking the Gazetted Probationers (Main)

  Examination shall be required to produce proof of

  passing the requisite Examination along with their

  application of the Main examination failing which such

  candidates shall not be admitted to the Main

 • 9 ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾಡತಕಕ್ದುದ್, ತ ಪ್ದ ಲ್ ಅಂತಹ

  ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಗೆ ಪರ್ ೕಶ

  ೕಡುವು ಲಲ್. ಪರಂತು, ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಗೆ ಡ್

  ೂರ್ ೕಷನರುಗಳ ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಗೆ ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸು ಾಗ

  ಅವರುಗಳು ವೃ ತ್ ಕಷ್ಣದ ಅಂ ಮ ಪ ೕ ಯ ಲ್

  ಉ ತ್ೕಣರ್ ಾಗಿದದ್ ಲ್ ಅಥ ಾ ಇತ ೖದಯ್ಕೀಯ ಕಷ್ಣ

  ಪ ೕ ಯ ಲ್ ಉ ತ್ೕಣರ್ ಾಗಿದುದ್, ಆದ

  ಪರ್ ಕಷ್ ಾವ ಯನುನ್ ಪೂ ೖಸ ೕ ಇದದ್ ಲ್, ಅಂತಹ

  ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ಾ ಾಕ್ ಕ ಾಗಿ ಪ ೕ ಗೆ ಪರ್ ೕಶ

  ೕಡ ಾಗುವುದು. ಆದ , ಅವರುಗಳು ಅ ರ್ಯ

  ೂ ಯ ಲ್ ಶವ್ ಾಯ್ಲಯ/ಸಂ ಥ್ಯ ಸಂಬಂ ದ

  ಸಕಷ್ಮ ಾರ್ ಕಾರವು ೖದಯ್ಕೀಯ ವೃ ತ್ ಪ ೕ ಯ ಲ್

  ಅಂ ಮ ಾಗಿ ಾಸು ಾ ರುವ ಬಗೆಗ್ ೕ ದ ಪರ್ ಾಣ

  ಪತರ್ದ ಪರ್ ಯನುನ್ ಒದಗಿಸತಕಕ್ದುದ್. ಅಂತಹ

  ಪರ್ಕರಣಗಳ ಲ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ೌಖಿಕ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್

  ಪ ೕ ಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಪದ ಪರ್ದತತ್ ಾ ದ ಮೂಲ

  ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ ಅಥ ಾ ಶವ್ ಾಯ್ಲಯ/ಸಂ ಥ್ಯ

  ಸಂಬಂ ದ ಸಕಷ್ಮ ಾರ್ ಕಾರವು ವೃ ತ್ ಪ ೕ ಯ

  ಎ ಾಲ್ ಅವಶಯ್ಕ ಗಳನುನ್ ಪೂ ೖ ರು ಾತ್

  (ಪರ್ ಕಷ್ ಾವ ಯನುನ್ ಪೂ ೖ ರುವ ಬಗೆಗ್ಯೂ

  ೕ ದಂ ) ಎಂದು ಪದ ಪರ್ದತತ್ ಾಡಲು ೕಡುವ

  ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಒದಗಿಸತಕಕ್ದುದ್.

  examination.

  Provided further that, candidates who have passed the

  final professional year or any other medical examination

  but have not completed their internship at the time of

  submission of their applications for the Gazetted

  Probationers (Main) Examination, will be provisionally

  admitted to the examination provided they submit along

  with their application a copy of certificate from the

  concerned authority of the University/Institution that they

  had passed the requisite final professional medical

  examination.

  In such cases, the candidates shall be required to

  upload and produce at the time of their interview original

  degree or a certificate from the competent authority of

  the University/Institution that they have completed all

  requirements (including completion of internship) for the

  award of the Degree.

  ೕಷ ಸೂಚ :- ಅಭಯ್ ರ್ಯು ಸಂಬಂ ದ ಾಯ್ಹರ್ ಪ ೕ ಯನುನ್ ಾಸು ಾ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಅಂತ ಾರ್ಲ ಂದ

  ೌನ್ ೂೕಡ್ ಾ ಕೊಂ ರುವ ಅಂಕಪ ಟ್ಗಳನುನ್ ಕಂ ೂರ್ೕಲರ್/ ಾಟ್ರ್ರ್ ರವ ಂದ ದೃ ೕಕ (Attested)

  ಒದಗಿಸತಕಕ್ದುದ್.

 • 10

  8. ವ ೕ :- ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಗ ಪ ದ ಕೊ ಯ ಾಂಕದಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ ಷಠ್ ವ ೕ ಯನುನ್ ೂಂ ರ ೕಕು ಾಗೂ ಗ ಷಠ್ ವ ೕ ಯನುನ್ ೕ ರ ಾರದು:

  ಕ ಷಠ್ 21 ವಷರ್ 06-03-1999ರ ದಲು ಜ ರ ೕಕು

  ಗ ಷಠ್

  1. ಾ ಾನಯ್ ಅಹರ್ ಯ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ 35 ವಷರ್ಗಳು 06-03-1985ರ ನಂತರ ಜ ರ ೕಕು

  2. ಪರ್ವಗರ್ 2ಎ/2 /3ಎ/3 ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ 38 ವಷರ್ಗಳು 06-03-1982ರ ನಂತರ ಜ ರ ೕಕು

  3. ಪ ಷಟ್ ಾ /ಪ ಷಟ್ಪಂಗಡ/ಪರ್ವಗರ್-1 ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ

  40 ವಷರ್ಗಳು 06-03-1980 ರ ನಂತರ ಜ ರ ೕಕು

  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಲ್ ೕಮಕಾ ಯ ಗ ಷಠ್ ವ ೕ ಯನುನ್ ಕೆಳಗೆ ರುವಷಟ್ರ ಮ ಟ್ಗೆ ಚ್ಸ ಾಗುವುದು (ಅ) ಾ ೖ ಕ ಾಗಿದದ್ ಲ್ ೕ ಸ ಲ್ ರುವಷುಟ್ಟ್ ವಷರ್ಗ ಗೆ ಮೂರು

  ವಷರ್ಗಳನುನ್ ೕ ದ ಎಷುಟ್ ವಷರ್ಗ ಾಗುವು ೂೕ ಅಷುಟ್ ವಷರ್ಗಳು.

  (ಆ) ಅಂಗ ಕಲ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ

  {ಅಂಗ ಕಲ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಸಕಾರ್ರದ ಅ ಸೂಚ ಸಂಖೆಯ್ ಆಸುಇ

  104 2005 ಾಂಕ 13-09-2005 ರಂ ಸಕಾರ್ರದ

  ಅ ಸೂಚ ಸಂಖೆಯ್ ಆಸುಇ 115 2005, ಾಂಕ

  19-11-2005 ರ ಲ್ ಗ ಪ ದಂ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್

  ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಪ ಟುಟ್ಕೊಂಡು ಆ ೕಗವು ಸೂ ಾಗ

  ಇದರ ಮೂಲ ಪರ್ ಯನುನ್ ಪ ೕಲ ಗೆ ಾಜರುಪ ಸ ೕಕು

  (ಈ ಪರ್ ಾಣಪತರ್ದ ನಮೂ ಯನುನ್ ಅನುಬಂಧ-2 ರ ಲ್

  ೂೕ ಸ ಾಗಿ .)

  10 ವಷರ್ಗಳು

  (ಇ) ಧ ಾಗಿದದ್ ಲ್ ( ಧ ಯರು “ ಧ ” ಎಂಬ ಬಗೆಗ್

  ತಹ ೕ ಾದ್ರ್ ಕ ೕ ಂದ ಪ ದ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ೕವಂತ

  ಸದಸಯ್ರ ದೃ ೕಕರಣ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಾಗೂ ಮರು

  ಮದು ಾಗಿರುವು ಲಲ್ ಂಬ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಅ ರ್

  ಸ ಲ್ಸಲು ಗ ಪ ದ ಕೊ ಯ ಾಂಕ ೂಳಗಾಗಿ

  ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಪ ಟುಟ್ಕೊಂಡು ಆ ೕಗವು ಸೂ ಾಗ

  ಇದರ ಮೂಲ ಪರ್ ಯನುನ್ ಪ ೕಲ ಗೆ ಾಜರುಪ ಸ ೕಕು)

  10 ವಷರ್ಗಳು

 • 11

  ವರ :- ಜನಮ್ ಾಂಕಕಾಕ್ಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಅಥ ಾ ತತಸ್ ಾನ ಾಯ್ಹರ್ ಯ ಅಂಕಪ ಟ್,.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ವಗಾರ್ವ

  ಪರ್ ಾಣಪತರ್( .. )/ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಯ ಸಂ ತ ಾಖ (ಕುಯ್ಮು ೕ ರ್ಕಾಡ್ರ್) ಯ ಲ್ ನಮೂ ರುವಂ ಜನಮ್ ಾಂಕವನುನ್

  ಆ ೕಗವು ಒ ಪ್ಕೊಳುಳ್ವುದು.ಇತ ಾವು ೕ ಾಖ ಗಳನುನ್ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವು ಲಲ್.

  9. ೖ ಕ ಾಢಯ್ರ್ : ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹು ದ್ಗ ಗೆ ರ್ಷಟ್ ಾದ ೖ ಕ ಾಢಯ್ರ್ ಯನುನ್ ಗ ಪ ದುದ್ ಅಂತಹ ೖ ಕ ಾಢಯ್ರ್ ಯನುನ್

  ೂಂ ದದ್ ಲ್ ಾತರ್ ಅಂತಹ ಹು ದ್ಗ ಗೆ ೕಮಕಗೊಳಳ್ಲು ಅಭಯ್ ರ್ಯು ಅಹರ್ ಪ ಯು ಾತ್ / .

  ಕರ್. ಸಂ.

  ಪುರುಷ ಮ

  ಎತತ್ರ ಎ ಯ ಸುತತ್ಳ

  ಸತ್ರ (ಎ ಯನುನ್ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸತ್ ಾಗ)

  ಎತತ್ರ ತೂಕ

  01 ಕ ಾರ್ಟಕ ೂೕ ೕಸ್ ೕ . ೖ.ಎಸ್. .

  ( ಲ್) (ಗೂರ್ಪ್ ಎ)

  165 . ೕ

  84 . ೕ 5 . ೕ 157 . ೕ ಮ ಯ ಎತತ್ರಕೆಕ್ ತಕಕ್ಂ , ಆದ 46 ಕೆ. .ಗೆ ಕ ಇಲಲ್ದಂ

  02 ಕ ಾರ್ಟಕ ಕಾ ಾಗೃಹ ೕ

  168 . ೕ 86 . ೕ

  5 . ೕ 157 . ೕ -ಅ ೕ-

  03 ಅಬಕಾ ಉಪ ಅ ೕಕಷ್ಕರು 163 . ೕ 81 . ೕ 5 . ೕ 157 . ೕ 49 ಕೆ. .

  10. ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಾ ಾನ:-

  ಈ ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಯು ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ಗಳ ೕಮಕಾ (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) ಯಮ 1997ರ ಡೂಯ್ಲ್ 2 ರ ಲ್ ರುವಂ ಎರಡು ಹಂತಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ :

  (1) ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ ಯನುನ್ (Preliminary Examination) ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಗೆ (Main Examination) ಅಭಯ್ ರ್ಗಳನುನ್ ಆ ಕ್ ಾಡುವ ಸಲು ಾಗಿ ನ ಸ ಾಗುವುದು, ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯನುನ್ ಮತುತ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಯನುನ್ ಧ ೕ ಗಳು ಮತುತ್ ಹು ದ್ಗ ಗೆ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳನುನ್ ಆ ಕ್ ಾಡುವ ಸಲು ಾಗಿ ನ ಸ ಾಗುವುದು.

  (2) ಚ್ನ ವರಗ ಗೆ ಯಮಗಳನುನ್ ೂೕಡಲು ಸೂ . ಈ ಯಮಗಳು ಆ ೕಗದ ಬ್ ೖಟ್ http://kpsc.kar.nic.in ನ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುತತ್ .

 • 12

  10.1 ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ :-

  ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಗಳ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) ( 9 ೕ ದುದ್ಪ ) ಯಮಗಳು, 2011 ರಂ ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ ಯು ವಸುತ್ ಷಠ್ (ಬಹು ಆ ಕ್) ಾದ ಯ ಎರಡು ಪ ರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ . “As per Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers (Appointment by Competitive Examinations) (9th Amendment) Rules, 2011 (A) Preliminary Examination - The Preliminary Examination shall consist of two papers of objective type (multiple choice) ”

  (i) ಪರ್ ಪರ್ ನ್ಗೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಂ ಪರ್ ಪ ರ್ಕೆಯು 100 ಪರ್ ನ್ಗಳ ೂನ್ಳಗೊಂ ರುತತ್

  (i) each paper carrying 100 questions with each question carrying two marks; and

  (ii)) ಪರ್ ಪ ರ್ಕೆಯು ಗ ಷಠ್ 200 ಅಂಕಗಳು ಮತುತ್ ಎರಡು ಗಂ ಗಳ ಕಾ ಾವ ಯ ಾದ್ಗಿದುದ್ (ಎರಡು ಪ ರ್ಕೆಗ ಗೆ ಒಟುಟ್ 400 ಅಂಕಗಳು) ವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂ ರುತತ್ :-

  (ii) each paper shall be of a maximum of 200 marks and of a duration of two hours (Total for two papers 400 marks) in the following description, namely;

  ಕರ್.ಸಂ. Sl.No.

  ಷಯ / Subject Area ಪರ್ ನ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್/ No. of

  questions

  ಅಂಕಗಳು/ Marks

  ಪ ರ್ಕೆ -1 01 ಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮತುತ್ ಅಂತ ಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಾರ್ಮುಖಯ್ ಯ ಷಯಗಳನುನ್

  ಒಳಗೊಂಡಂ ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ/ General studies related to National and International importance

  40 80

  02 ಾನ ಕ ಾಸತ್ರ್ / Humanities 60 120 ಒಟುಟ್ 100 200

  ಪ ರ್ಕೆ -2

  01 ಾಜಯ್ದ ಾರ್ಮುಖಯ್ ಗೆ ಸಂಬಂ ದಂ ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ /General studies related to State importance

  40 80

  02 ಾ ಾನಯ್ ಾನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನ, ಪ ಸರ ಮತುತ್ ಪ ಸರ ಾನ /General Science & Technology Environment & Ecology

  30 60

  03 ಾ ಾನಯ್ ಮ ೂೕ ಾಮಥಯ್ರ್/ General Mental Ability 30 60

  ಒಟುಟ್ 100 200

 • 13

  ಪಪ್ :- (ಅ) ಪರ್ ನ್ ಪ ರ್ಕೆಯು ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್

  ಾ ಗ ರಡರಲೂಲ್ ಇರುತತ್ .

  Note: (a) The question paper shall be set both in Kannada and English.

  (ಆ) ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ ಯ ಲ್ನ ಾ ಾನಯ್ ಮ ೂೕ ( ೌ ಧ್ಕ) ಾಮಥಯ್ರ್ದ ಪರ್ ನ್ಗಳ ಮಟಟ್ವು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ /10 ೕತರಗ ಯ ಮಟಟ್ ಾದ್ಗಿರುತತ್ ಮತುತ್ಉ ದ ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಪದ ಮಟಟ್ ಾದ್ಗಿರುತತ್

  (b) The standard of General Mental Ability questions of preliminary examination (aptitude test) shall be that of X standard /SSLC level and the remaining papers are of Degree Level.

  (ಇ) ಪರ್ಕ ತ ಕತ್ ಾಥ್ನಗ ಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ 1:20 ಅನು ಾತದ ಲ್ ಾ ಯ ಲ್ರುವ ೕಸ ಾ

  ೕ ಯನವ್ಯ ಪ ಷಟ್ ಾ , ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡ, ಇತ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ಕೆಕ್ ೕ ದ ಾಕಷುಟ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳನುನ್ ಅ ೕ ಅನು ಾತದ ಲ್

  ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ ಯ ಲ್ ಅವರು ಗ ದ ಒಟುಟ್ ಅಂಕಗಳ ಆ ಾರದ ೕ ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಗೆ ಪರ್ ೕಶ ೕಡ ಾಗುತತ್ .

  (c) The number of candidates to be admitted to the main examination shall be 20 times the vacancies notified for recruitment in the order of merit on the basis of the performance in the preliminary examination subject to accommodating the same ratio in adequate number of candidates belonging to the categories of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, each of the other Backward Classes and others.

  ಋ ಾತಮ್ಕ ೌಲಯ್ ಾಪನ:- ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಗಳ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) (10 ೕ ದುದ್ಪ ) ಯಮಗಳು 2013 ರಂ

  ( ) ಋ ಾತಮ್ಕ ೌಲಯ್ ಾಪನ ಒಳಗೊಂಡ ಕೆಲ ೂಂದು ಪರ್ ನ್ಗ ಗೆ, ಅಂದ , ಅ ಸೂಕತ್ ಾದ ಉತತ್ರಕೆಕ್ ಾಗೂ ಸೂಕತ್ವಲಲ್ದ ಉತತ್ರಕೆಕ್ ೕ ೕ ಅಂಕಗಳನುನ್

  ೕಡ ಾಗು ತ್ರುವ ಪರ್ ನ್ಗಳನುನ್ ೂರತುಪ ಎ ಾಲ್ ತಪುಪ್ ಉತತ್ರಗ ಗೆ ಋ ಾತಮ್ಕ ೌಲಯ್ ಾಪನ (ಕೆಳಗೆ ವ ದಂ ) ಇರುತತ್ :- (i) ಪರ್ ಂದು ಪರ್ ನ್ಗೂ 04 ಪ ಾರ್ಯ ಉತತ್ರಗ ದುದ್, ಅಭಯ್ ರ್ಯು ತಪುಪ್ ಉತತ್ರ ೕ ರುವ ಪರ್ ಂದು ಪರ್ ನ್ಗೆ ಗ ಪ ದ ಅಂಕಗಳ 0.25 ರಷುಟ್ ಅಂಕಗಳನುನ್ (¼ ರಷುಟ್) ಅಂಕಗಳನುನ್ ಕ ಯ ಾಗುವುದು.

  Negative Evaluation: As per Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers (Appointment by Competitive Examinations) (10th Amendment) Rules, 2013 “ (d) There shall be negative marking for incorrect answers (as detailed below) for all questions except some of the questions where the negative marking shall be inbuilt in the form of different marks being awarded to the most appropriate and not so appropriate answer for such questions, namely:-

  (ii)ಅಭಯ್ ರ್ಯು ಒಂ ೕ ಪರ್ ನ್ಗೆ ಒಂದಕಿಕ್ಂತ ಚ್ನ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ನಮೂ ದುದ್ ಾಗೂ ಅದರ ಲ್ ನಮೂ ರುವ ಒಂದು ಉತತ್ರವು ಸ ಾಗಿದದ್ರೂ ಸಹ ಅದನುನ್ ತಪುಪ್ ಉತತ್ರ ಂದು ಪ ಗ ೕಲಕ್ಂಡ(i) ರಂ

  (i) There are four alternative answers to every question. For each question, of which a wrong answer has been given by the candidate, one-fourth (0.25) of the marks

 • 14 ಅಂಕಗಳನುನ್ ಕ ಯ ಾಗುವುದು.

  (iii) ಅಭಯ್ ರ್ಯು ಾವು ೕ ಪರ್ ನ್ಯನುನ್ ಖಾ ಟ್ದದ್ ಲ್ , ಅಂದ ಾವು ೕ ಉತತ್ರ ೕಡ ದದ್ ಲ್,

  ಅಂತಹ ಪರ್ ನ್ಗೆ ಋ ಾತಮ್ಕ ಅಂಕಗಳನನ್ ಕ ಯ ಾಗುವು ಲಲ್.

  assigned to that question shall be deducted as penalty; (ii) If a candidate gives more than one answer to a question, it shall be treated as a wrong answer even if one of the given answers happen to be correct and there shall be same penalty in accordance with clause (i); (iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there shall be no penalty for that question. ”

  10.2 ಪ ೕ ಯ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ

  ಪೂವರ್ ಾ ಪ ೕ : (ವಸುತ್ ಷಠ್ ಾದ ) ಪ ರ್ಕೆ-1

  PRELIMINARY EXAMINATION (objective type): PAPER – I

  (i) ಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮತುತ್ ಅಂತ ಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮಹತವ್ದ ಪರ್ಚ ತ ದಯ್ ಾನಗಳು. (ii) ಾನ ಕ ಾಸತ್ರ್ - ಾರತದ ಇ ಾಸ- ಕ ಾರ್ಟಕವನುನ್ ಾರ್ಮುಖಯ್ ಾಗಿ ಕೊಂಡು ಾರತದ

  ಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಚಳುವ ಗೆ ಚ್ನ ಗಮನ ೕ ಾ ಾ ಕ, ಆ ರ್ಕ, ಾಂಸಕ್ ಕ ಮತುತ್ ಾಜಕೀಯ ಾಗಿ ಇ ಾಸ

  ಷಯದ ಬಗೆಗ್ ಅಭಯ್ ರ್ಯ ಾತ್ರ ಾದ ಾ ಾನಯ್ ಳುವ ಕೆ.

  (iii) ಕ ಾರ್ಟಕದ ಬಗೆಗ್ ಚ್ನ ಗಮನ ೕಡುವುದ ೂಂ ಗೆ ಾಗ ಕ ಭೂಗೋಳ ಾಸತ್ರ್ ಮತುತ್ ಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಾಸತ್ರ್.

  (iv) ೕಶದ ಾಜಕೀಯ ವಯ್ವ ಥ್, ಗಾರ್ ೕ ಾ ವೃ ಧ್, ಾರತದ ರಂತರ ಅ ವೃ ಧ್ಗೆ ೕಜ ಮತುತ್ ಆ ರ್ಕ

  ಸು ಾರ ಗಳು, ಬಡತನ ಮೂರ್ಲ , ಜನಸಂಖಾಯ್ ಾಸತ್ರ್, ಾ ಾ ಕ ಬದ ಾವ ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂ ಾರತದ ಾಜಕೀಯ ಮತುತ್ ಆ ರ್ಕ ವಯ್ವ ಥ್.

  (i) Current events of National and International importance. (ii) Humanities – History of India – Emphasis shall be on broad general understanding of the subject in itssocial, economic, cultural and political aspects with a focus on Indian national movement with special emphasis on Karnataka. (iii) World Geography and Geography of India with a focus on Karnataka. (iv) Indian polity and economy, including the country’s political system, rural development, planning and economic reforms in India-sustainable development, poverty alleviation, demographics, social sector initiatives etc.,

 • 15

  ಪ ರ್ಕೆ-2 (i) ಾಜಯ್ದ ಾರ್ಮುಖಯ್ ಯ ಪರ್ಸುತ್ತದ ಘಟ ಗಳು ಮತುತ್ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಪರ್ಮುಖ ೕಜ ಗಳು. (ii) ಾ ಾನಯ್ ಾನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನ, ಪ ಸರ ಮತುತ್ ಪ ಸರ ಾನ- ಷಯದ ಲ್ ಾರ್ ೕಣಯ್

  ೕಕಾಗಿಲಲ್ ಆ ೂೕಗಯ್, ಪ ಸರ ಾನ, ೖ ಕ ೖ ಧಯ್ ಮತುತ್ ಹ ಾ ಾನದ ಲ್ ಬದ ಾವ ಗಳು

  ಇವುಗಳ ೂನ್ಳಗೊಂಡಂ ಾವು ೕ ಾನ ಷಯವನುನ್ ೕಷ ಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನ ಾಡ ರುವ

  ಒಬಬ್ ಸು ತ ವಯ್ಕಿತ್ ಂದ ೕ ಾಡುವಂ ಾನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನದ ಲ್ ೖನಂ ನ ಅನುಭವಗಳು/ ಅವ ೂೕಕ ಗಳು/ ಪ ಾಮಗಳು ಮತುತ್ ಾನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನದ ಲ್ ಸಮಕಾ ೕನ ಳವ ಗೆಗಳು. (iii) ಾ ಾನಯ್ ಮ ೂೕ ಾಮಥಯ್ರ್- ಮ ೂೕಶಕಿತ್, ಗರ್ ಸು ಕೆ, ಾಕಿರ್ಕ ಪರ್ ಾದ ಮತುತ್ ಲ್ೕಷ ಾ ಾಮಥಯ್ರ್, ಾರ್ರ ಗೆದುಕೊಳುಳ್ ಕೆ, ಸಮ ಯ್

  ಸು ಕೆ, ಮೂಲ ಗ ತ ಾನ (ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅವುಗಳ ಪ ಾಣ ಇ ಾಯ್ ) ಮತುತ್ ದ ಾತ್ಂಶದ ಾಯ್ಖಾಯ್ನ (ನ ಗಳು,

  ೕಖಾ ತರ್ಗಳು, ಕೋಷಟ್ಕಗಳು, ದ ಾತ್ಂಶ ದಕಷ್ , ಇ ಾಯ್ ( ಹತತ್ ೕ ತರಗ / ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪ ೕ ಮಟಟ್ದ ಲ್).

  PAPER – II (i) Current events of State importance and important State Government programmes. (ii) General Science & Technology, Environment & Ecology-contemporary developments in science and technology and their implications including matters of everyday observations and experience, as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any scientific discipline general issues on Health, environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. (iii) General Mental Ability,- Comprehension, Logical reasoning and Analytical ability, Decision making, problem solving, Basic innumeracy (numbers and their relations, order of magnitude etc.,) and data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc., (class X/SSLC level)”.

  10.3 ಮುಖಯ್ ಪ ೕ :- ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಗಳ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) (11 ೕ ದುದ್ಪ ) ಯಮಗಳು, 2014 ರಂ ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯು ಖಿತ ಪ ೕ ಮತುತ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ ./

  .As per Karnataka Recruitment of Gazetted Probationers (Appointment by Competitive

  Examinations) (11th Amendment) Rules, 2014, the Main Examination shall consist of written examination and personality test ”.

 • 16

  ಖಿತ ಪ ೕ / Written Examination:-

  ಪ ರ್ಕೆಗಳು/Papers ಷಯ/Subject

  ಅಂಕಗಳು/ marks

  ಅವ Duration (ಗಂ ಗಳು/ hours)

  ಅಹರ್ ಾ ಾಯಕ ಪ ರ್ಕೆಗಳು/ Qualifying Papers

  ಕನನ್ಡ / Kannada 150 2

  ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ /English 150 2

  ಕ ಾಡ್ಯ ಪ ರ್ಕೆಗಳು /

  Compulsory Papers

  ಪ ರ್ಕೆ -1/ Paper-1 ಪರ್ಬಂಧ /Essay 250 3

  ಪ ರ್ಕೆ -2 / Paper -2 ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ /General Studies -1 250 3

  ಪ ರ್ಕೆ -3 / Paper -3 ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ/General Studies -2 250 3

  ಪ ರ್ಕೆ -4 / Paper -4 ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ /General Studies -3 250 3

  ಪ ರ್ಕೆ -5 / Paper -5 ಾ ಾನಯ್ ಅಧಯ್ಯನ/General Studies -4 250 3

  ಪ ರ್ಕೆ-6 / Paper -6 ಐ ಛ್ಕ ಷಯ ಪ ರ್ಕೆ -1/

  Optional subject Paper-1 250 3

  ಪ ರ್ಕೆ -7/ Paper -7 ಐ ಛ್ಕ ಷಯ ಪ ರ್ಕೆ -2/

  Optional subject Paper-2 250 3

  ಖಿತ ಪ ೕ ಯ ಒಟುಟ್ ಅಂಕಗಳು /Total marks for the written examination 1750

  ಐ ಛ್ಕ ಷಯಗಳು :- ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಐ ಛ್ಕ ಷಯಗಳ ಲ್ ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಷಯವನುನ್ ಆ ಕ್ ಾ ಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್. ಪರ್ ಐ ಛ್ಕ ಷಯವು ಎರಡು ಪ ರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ .ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ಾವು ೕ

  ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ಯೂ ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಅ ರ್ಯ ಲ್ ಕೋ ರುವ ಐ ಛ್ಕ ಷಯವನುನ್ ಬದ ಾವ ಾ ಕೊಳಳ್ಲು ಅವಕಾಶ ರುವು ಲಲ್.

 • 17

  ಸಮೂಹ-1: ಐ ಛ್ಕ ಷಯಗಳು/ Group 1: Optional Subjects ಸಂಕೇತ ಸಂಖೆಯ್ /

  Code number

  ಕೃ , ಕೃ ಾರುಕ ಟ್, ೕ ಮ್ ಮತುತ್ ಸಹಕಾರ Agriculture, Agriculture Marketing, Sericulture and Cooperation

  01

  ಪಶು ಸಂಗೋಪ , ಪಶು ೖದಯ್ ಾನ ಮತುತ್ ೕನುಗಾ ಕೆ

  Animal Husbandry, Veterinary Sciences and Fisheries

  02

  ಾನವ ಾಸತ್ರ್ Anthropology 03

  ಸಸಯ್ ಾಸತ್ರ್ Botany 04

  ರ ಾಯನ ಾಸತ್ರ್ Chemistry 05

  ಲ್ ಇಂ ಯ ಂಗ್ Civil Engineering 06

  ಾ ಜಯ್ ಮತುತ್ ಕಕ್ ಾಸತ್ರ್ Commerce and Accountancy 07

  ಅಥರ್ ಾಸತ್ರ್ Economics 08

  ಎ ಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಇಂ ಯ ಂಗ್ Electrical Engineering 09

  ಭೂಗೋಳ ಾಸತ್ರ್ Geography 10

  ಭೂ ಾನ Geology 11

  ಇ ಾಸ History 12

  ಕಾನೂನು Law 13

  ಾಯ್ ೕಜ್ ಂಟ್ Management 14

  ಗ ತ ಾಸತ್ರ್ Mathematics 15

  ಕಾಯ್ ಕಲ್ ಇಂ ಯ ಂಗ್ Mechanical Engineering 16

  ತತವ್ ಾಸತ್ರ್ Philosophy 17

  ೌತ ಾಸತ್ರ್ Physics 18

  ಾಜಯ್ ಾಸತ್ರ್ ಮತುತ್ ಅಂತರ ಾ ಟ್ರ್ೕಯ

  ಸಂಬಂಧಗಳು

  Political Science and International Relations

  19

  ಮ ೂೕ ಾನ Psychology 20

  ಾವರ್ಜ ಕ ಆಡ ತ Public Administration 21

  ಸ ಾಜ ಾಸತ್ರ್ Sociology 22

  ಸಂಖಾಯ್ ಾಸತ್ರ್ Statistics 23

  ಾರ್ ಾಸತ್ರ್ Zoology 24

  ಗಾರ್ ೕ ಾ ವೃ ಧ್ ಮತುತ್ ಸಹಕಾರ Rural Development and Co-operation 25

 • 18

  ಸಮೂಹ:2ರ ಾ ಾ ಾ ಯ್ಕ ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಾವು ಾದರೂ ಒಂದನುನ್ ಆ ಕ್ ಾ ಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್ /Group 2: Literature of any one of the following Languages

  ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ English 26 (a)

  ಂ Hindi 26 (b)

  ಕನನ್ಡ Kannada 26 (c)

  ಉದುರ್ Urdu 26 (d)

  ಪಪ್ : Note:

  (1) ಕ ಾಡ್ಯ ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್

  ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಪ ದ ಅಂಕಗಳು ಅಹರ್ ಾ ಾಯಕ ಸವ್ರೂಪ ಾದ್ಗಿರುತತ್ . ಅಹರ್ ಪ ಯಲು ಈ ಪರ್ ಂದು ಪ ರ್ಕೆಯ ಲ್ ಕ ಷಠ್ ೕಕಡ 35 (52.5) ಅಂಕಗಳನುನ್ ಗ ಪ ಸ ಾಗಿ . ಈ ಎರಡೂ ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಗ ದ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ ಆ ಕ್ಯ ಅಹರ್ ಯನುನ್ ಗ ಪ ಸುವ ಲ್ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವು ಲಲ್. ಈ ಎರಡು ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಲ್

  ಗ ತ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಗ ಸದ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಇತ ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಲ್ ಎ ಟ್ೕ ಚುಚ್ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಗ ದದ್ರೂ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಗೆ ಮತುತ್ ಆ ಕ್ಗೆ ಅಹರ್ ಾಗುವು ಲಲ್ ಾಗೂ ಇಂತಹ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ ಇತ ಷಯಗಳ ಲ್ ಪ ದ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಪರ್ಕ ಸುವು ಲಲ್.

  (1)The marks obtained in qualifying papers i.e., in Kannada and in English shall be of qualifying nature. For qualifying in these papers, a minimum of

  35% (52.5) marks in each paper is prescribed. The marks obtained in these two papers shall not be considered for determining the merit for selection. Candidates who do not secure the prescribed minimum marks in the qualifying papers, namely, Kannada and English, shall not be eligible for personality test and selection.

  (2) ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯು ವರ ಾತಮ್ಕ ಾದ ಯ ಲ್ರುತತ್ ಮತುತ್ ಎ ಾಲ್ ಪ ರ್ಕೆಗಳು

  ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿರುತತ್ .

  (2) The Examination shall be of conventional, Descriptive type in nature and all papers are compulsory

  (3) ಪರ್ ನ್ ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಕನನ್ಡ ಮತುತ್ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಾ ಗ ರಡರಲೂಲ್ ಮು ರ್ಸ ಾಗಿರುತತ್ .

  ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಪ ರ್ಕೆಯ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕನನ್ಡ ಅಥ ಾ ಆಂಗಲ್ ಾ ಾ

  ಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ೕಉತತ್ ಸತಕಕ್ದುದ್ ( ಅಹರ್ ಾ ಾಯಕ ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಮತುತ್ ಸಮೂಹ 2 ರ ಲ್ನ ಐ ಛ್ಕ ಷಯಗಳ ಪ ರ್ಕೆಗಳನುನ್

  ೂರತುಪ ).

  (3) The question papers shall be set both in Kannada and in English. A candidate may answer a paper either entirely in Kannada or in English.(Except qualifying papers and Group 2 optional subject papers)

 • 19 (4) ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಕ ಾಡ್ಯ ಕನನ್ಡ ಾಗೂ ಕ ಾಡ್ಯ ಆಂಗಲ್ ಾ ಪ ರ್ಕೆಗಳನುನ್ ೂರತುಪ ಉ ದ ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಪದ ಮಟಟ್ ಾದ್ಗಿರುತತ್ . ಕ ಾಡ್ಯ ಕನನ್ಡ ಾಗೂ ಕ ಾಡ್ಯ ಆಂಗಲ್ ಾ ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಯ ಪರ್ಥಮ ಾ ಯ ಮಟಟ್ ಾದ್ಗಿರುತತ್

  (4)The standard of the Main Examination except Qualifying Kannada paper and Qualifying English paper shall be that of Degree level. The standard of qualifying Kannada paper and qualifying English paper shall be that of First Language Kannada and First Language English respectively at SSLC level.

  (5) ಎ ಾಲ್ 07 ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಕ ಾಡ್ಯ ಪ ರ್ಕೆಗ ಾಗಿರುತತ್ . ಪ ರ್ಕೆ-(02) ಂದ (05)ರವ ಗಿನ ಪ ರ್ಕೆಗಳು ಮೂರು ಾಗಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ . ಪರ್ ಪ ರ್ಕೆಯು ಗ ಷಠ್ 250 ಅಂಕಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ ಮತುತ್ 03 ಗಂ ಗಳ ಅವ ಯ ಾದ್ಗಿರುತತ್ .

  (5) All seven papers are compulsory. Paper II to V consists of three sections. Each paper carries a maximum of 250 marks and duration of three hours only.

  (6) ಖಿತ ಮತುತ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಯ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಅಂ ಮ ಆ ಕ್ ಪ ಟ್ ಂ ಗೆ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗುವುದು.

  (6)Written and Personality Test Marks will be announced along with the final select list

  (7) ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಪಠಯ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಆ ೕಗದ ಬ್ ೖಟ್ http:// kpsc. kar.nic.in/Syllabus”

  ನ ಲ್ ತತ್ ಸ ಾಗಿ .

  (7) The syllabi for the main examination is published in Commission’s web site “http://kpsc.kar.nic.in/Syllabus

  ಪರ್ಮುಖ ಸೂಚ : (1) ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಐ ಛ್ಕ ಷಯಗಳ ಪ ರ್ಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ ಯಮಗಳ ಲ್ ಏ ಾದರೂ

  ಬದ ಾವ ಗ ಾದದ್ ಲ್ ನಂತರ ಪರ್ಕ ಸ ಾಗುವುದು. (2) ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಉತತ್ರ ಪ ರ್ಕೆಗಳನುನ್ digital ೌಲಯ್ ಾಪನ ಾಡ ಾಗುವುದು. ಮರು ೌಲಯ್ ಾಪನ

  ಾಗೂ ಮರು ಎ ಕೆಗೆ ಯಮಗಳ ಲ್ ಆಸಪ್ದ ರುವು ಲಲ್

  10.4 ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ಪ ೕ :-ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಯು ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ ೖಯಕಿತ್ಕ ಗುಣಮಟಟ್ ಮತುತ್ ಲ್ ೕ ಗ ಗೆ ಸೂಕತ್ ೕ ಎಂಬ

  ಬಗೆಗ್ ಅಂದ ಾಯಕತವ್ದ ಗುಣ, ೕ ಾರ್ನ ಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಧ ಮತುತ್ ಆಳ ಾದ ಆಸಕಿತ್ ಒಂದು ಗುಂ ನ ಲ್ ಕೆಲಸ

  ಾಡುವ ಾಮಥಯ್ರ್ ಮತುತ್ ರ್ೕರ ಾಕೌಶಲಯ್ ಾಗೂ ಾಕಿರ್ಕ ೕಚ ಾ ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಧರ್ ಸುತತ್ .

  ಕ ಾರ್ಟಕ ಗೆ ಡ್ ೂರ್ ೕಷನಸ್ರ್ಗಳ ೕಮಕಾ (ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಮೂಲಕ ೕಮಕಾ ) ( ದುದ್ಪ )

  ಯಮಗಳು 2019ರಂ ಆ ೕಗವು ಗೂರ್ಪ್-‘ಎ’ ಮತುತ್ ‘ ’ ೕ ಗಳ ಖಾ ಹು ದ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ 1:3ರ

  ಅನು ಾತದ ಲ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳನುನ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಗೆ ಕ ಯ ಾಗುವುದು. ಆ ೕಗವು, ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಮುಖಯ್ ಪ ೕ ಯ ಲ್

  ಪ ದ ಒಟುಟ್ ಅಂಕಗಳ ೕಷಠ್ (merit) ಾಗೂ ಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ ೕಸ ಾ ಯನವ್ಯ ಲಭಯ್ ರುವ ಹು ದ್ಗಳ ಲ್ ಪ ಷಠ್ ಾ , ಪ ಷಠ್ಪಂಗಡ, ಇತ ಂದು ದ ವಗರ್ಗ ಗೆ ೕಸ ದ ಕತ್ ಾಥ್ನಗ ಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳನುನ್ ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಗೆ ಕ ಯ ಾಗುವುದು. ವಯ್ಕಿತ್ತವ್ ಪ ೕ ಯು ಗ ಷಠ್ 200 ಅಂಕಗಳನುನ್ಒಳಗೊಂ ರುತತ್ .

 • 20

  11. ೕಸ ಾ /ಇತ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳು:-

  11.1 ಾ / ೕಸ ಾ

  ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳು

  (ಅ) ಾ ೕಸ ಾ ಕೋರುವ ಎ ಾಲ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಸಂಬಂ ದ ೕಸ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಅ ರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಗ ಪ ದ ಕೊ ಯ ಾಂಕ: 06-03- 2020ರ ಒಳಗೆ ಪ ಟುಟ್ಕೊಂಡು ಅ ರ್ ಂ ಗೆ ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾಡತಕಕ್ದುದ್.

  (ಆ) ೕಸ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸ ೕಕಾದ ನಮೂ ಗಳು :-

  ಪ ಷಟ್ ಾ ಮತುತ್ ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡಕೆಕ್ ೕ ದ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು

  ನಮೂ ` '

  ಪರ್ವಗರ್-1 ಕೆಕ್ ೕ ದ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ನಮೂ `ಇ

  ಪರ್ವಗರ್-2ಎ, 2 , 3ಎ ಮತುತ್ 3 ೕಸ ಾ ಗೆ ೕ ದ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು

  ನಮೂ `ಎಫ್'

  (ಇ) ಂದು ದವಗರ್ಗಳ ಪರ್ವಗರ್-2(ಎ), ಪರ್ವಗರ್-2( ), ಪರ್ವಗರ್-3(ಎ) ಮತುತ್ ಪರ್ವಗರ್-3( ) ೕಸ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳು 05 ವಷರ್ ಾ ತ್ಯ ಲ್ರುತತ್ . ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಪ ರುವ

  ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವು ಅ ರ್ಸ ಲ್ಸಲು ಗ ಪ ದ ಕೊ ಯ ಾಂಕದಂದು ಾ ತ್ಯ ಲ್ರತಕಕ್ದುದ್ ಅಂದ ಾಂಕ:06-03-2015 ಂದ 06-03-2020 ರ ಒಳಗೆ ಾ ಾಗಿರ ೕಕು. (Government Notification No SWD 155 BCA 2012 Dt:

  17-02-2012 ರನವ್ಯ)

  (ಈ) ಪ. ಾ/ಪ.ಪಂ/ಪರ್.1 ರ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಪ ರುವ/ಪ ಯುವ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳು ೕ ತ ಅವ ಯವ ಗೆ ಅಥ ಾ ರದುದ್ ಾಡುವವ ಗೆ ಂಧುತವ್ವನುನ್ ೂಂ ದುದ್, ಇಂತಹ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಾಂಕದ ಲಲ್ ೕ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವುದು (ಸಕಾರ್ರದ ಸು ೂತ್ೕ ಸಂಖೆಯ್ SWD 155 BCA 2011 ಾಂಕ 22-02-2012)

  11.2 ಗಾರ್ ೕಣ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ

  ೕಸ ಾ

  (ಅ) ಸಕಾರ್ ಆ ೕಶ ಸಂಖೆಯ್ ಆಸುಇ 08 2001 ಾಂಕ:13-02-2001ರನವ್ಯ ಗಾರ್ ೕಣ ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ಕೋರುವ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಪರ್ಸುತ್ತ ಾ ತ್ಯ ಲ್ರುವ ಯಮಗಳ

  ೕ ಾಯ್ 1 ಂದ 10 ೕ ತರಗ ಯವ ಗೆ ಗಾರ್ ೕಣ ೕಸ ಾ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪರ್ ೕಶಗಳ ಲ್ ಾಯ್ಸಂಗ ಾ ಉ ತ್ೕಣರ್ ಾಗಿರುವವರು ಈ ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ಪ ಯಲು ಅಹರ್ರು.

  (ಆ) ಗಾರ್ ೕಣ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆಂದು ೕಸ ದ ಹು ದ್ಗಳನುನ್ಕೆಲ್ೕಮ್ ಾಡುವ ಾ ಾನಯ್ ಅಹರ್ ಯ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ನಮೂ -2ನುನ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ೕತರ್ ಕಷ್ ಾ ಕಾ ಯವರ ೕಲು ರುಜು ೂಂ ಗೆ ಾಗೂ ಈ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವಲಲ್ ೕ ೕಲುಸಥ್ರಕೆಕ್ (Creamy layer) ೕ ಲಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ ನಮೂ -1 ರ ಲ್ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಸಂಬಂ ತ

  ತಹ ೕ ಾದ್ರ್ ರವ ಂದ ಪ ಟುಟ್ಕೊಂ ರತಕಕ್ದುದ್ ಾಗೂ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಪ ರುವ ಪರ್ ಾಣಪತರ್ವು ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಗ ಪ ದ ಕೊ ಯ ಾಂಕದಂದು

  ಾ ತ್ಯ ಲ್ರತಕಕ್ದುದ್ ಅಂದ ಾಂಕ: 06-03-2019 ಂದ 06-03-2020 ರ ಒಳಗೆ ಾ ಾಗಿರ ೕಕು.

 • 21

  (ಇ) ಅಂ ೕ ಗಾರ್ ೕಣ ೕಸ ಾ ಕೋರುವ ಪ ಷಟ್ ಾ , ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡ, ಪರ್ವಗರ್-1, ಪರ್ವಗರ್-2ಎ,2 , 3ಎ, 3 ೕಸ ಾ ಗೆ ೕ ದ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಗಾರ್ ೕಣ

  ೕಸ ಾ ಯ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ನಮೂ -2ರ ಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ೕತರ್ ಕಷ್ ಾ ಕಾ ಯವರ ೕಲು ರುಜು, ಹರು ಮತುತ್ ಾ ಾ ದ ಾಂಕ ೂಂ ಗೆ ಗ ತ ನಮೂ ಯ ಲ್

  ಪ ಟುಟ್ಕೊಂ ರತಕಕ್ದುದ್. ತ ಪ್ದ ಲ್ ಅಂತಹ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ರದುದ್ಪ ಸ ಾಗುವುದು ಾಗೂ ಅಂತಹವರು ಗಾರ್ ೕಣ ೕಸ ಾ ಗೆ ಅನಹರ್ ಾಗು ಾತ್ .

  (ಈ) ಾ ಾಗೂ ಗಾರ್ ೕಣ ೕಸ ಾ ಕೋ ರುವ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ ಾ ೕಸ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳು ಅ ಂಧು ಾದ ಲ್, ಅಂತಹವರು ಗಾರ್ ೕಣ ೕಸ ಾ ಗೂ ಸಹ ಅನಹರ್ ಾಗು ಾತ್ .

  11.3 ಕನನ್ಡ ಾಧಯ್ಮ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ

  ೕಸ ಾ

  (ಅ) ಸಕಾರ್ ಅ ಸೂಚ ಸಂಖೆಯ್ ಆಸುಇ 71 2001 ಾಂಕ: 24-10-2002 ರನವ್ಯ ಕನನ್ಡ ಾಧಯ್ಮದ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆಂದು ೕಸ ದ ಹು ದ್ಗಳನುನ್ ಕೆಲ್ೕಮು ಾಡುವ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು 1 ೕ ತರಗ ಂದ 10 ೕ ತರಗ ಯವ ಗೆ ಕನನ್ಡ ಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಾಯ್ಸಂಗ

  ಾ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಾ ಯ ಮುಖೊಯ್ೕ ಾ ಾಯ್ಯರ ಸ , ಹರು ಮತುತ್ ಾ ಾ ದ ಾಂಕ ೂಂ ಗೆ ಗ ತ ನಮೂ ಯ ಲ್ ಪ ಟುಟ್ಕೊಂ ರತಕಕ್ದುದ್.

  11.4 ಾ ೖ ಕ ಗೆ ೕಸ ಾ

  (ಅ) (1) ಾ ೖ ಕ ಎಂದ ಸಶಸತ್ರ್ ದಳಗ ಾದ ಯ ತ ಭೂದಳ, ೌಕಾದಳ ಮತುತ್ ಾಯು ದಳದ ಲ್ ಾವು ೕ ರ್ೕ ಯ ಲ್ ( ೕಧ ಅಥ ಾ ೕಧ ಾಗಿಲಲ್ ೕ) ೕ ಸ ಲ್ ರುವ ವಯ್ಕಿತ್ ಎಂದು ಅಥರ್. ಆದ ನ್ಸ್ ಕುಯ್ ಕೋರ್, ಜನರಲ್ ಸವ್ರ್ ಇಂ ಯ ಂಗ್

  ೂೕಸ್ರ್, ೂೕಕ ಸ ಾಯಕ ೕ ಾ ಮತುತ್ ಾಯ್ ಾ ಟ ದಳದ ಲ್ ೕ ಸ ಲ್ ದ ವಯ್ಕಿತ್ ೕಪರ್ ಾಗುವು ಲಲ್ ಮತುತ್

  (ಅ) ಅಂತಹ ೕ ಂದ ವೃ ತ್ ೂಂ ದ ನಂತರ ವೃ ತ್ ೕತನ ಪ ಯು ತ್ರುವ ಅಥ ಾ

  (ಆ) ೖದಯ್ಕೀಯ ಕಾರಣಗ ಂದ ಟ ೕ ಂದ ಡುಗ ಾದ ಅಥ ಾ ವಯ್ಕಿತ್ಯ ತಕೂಕ್ ೕ ದ ಪ ಥ್ ಗ ಂದ ಮತುತ್ ೖದಯ್ಕೀಯ ಅಥ ಾ ಅ ಾಮಥಯ್ರ್ದ ಂಚ ಪ ದು

  ಅಂತಹ ೕ ಯ ಲ್ ಡುಗ ಾದವನು ಅಥ ಾ

  (ಇ) ಸವ್ಂತ ಕೋ ಕೆ ೂರತುಪ ಬಬ್ಂ ಕ ತದ ಪ ಾಮ ಂದ ಅಂತಹ ೕ ಂದ ಡುಗ ೂಂ ದ ವಯ್ಕಿತ್

  ಅಥ ಾ

  (ಈ) ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಕೋ ಕೆಯ ೕ ಗೆ ಅಥ ಾ ದುನರ್ಡ ಅಥ ಾ ಅಸಾಮಥಯ್ರ್ದಕಾರಣ ಂ ಾಗಿ ಗೆದು ಾಕಿರುವ ಅಥ ಾ ಕತರ್ವಯ್ ಂದ ವ ಾ ಾ ದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳನುನ್

 • 22

  ೂರತುಪ , ರ್ಷಟ್ ಅವ ಯನುನ್ ಪೂ ೖ ದ ತರು ಾಯ ಡುಗ ೂಂ ದ ವಯ್ಕಿತ್ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಚುಯ್ ಪ ಯು ತ್ರುವ ವಯ್ಕಿತ್ ಮತುತ್ ಾರ್ಂ ೕಯ ೕ ಯ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸ ದ ವಗರ್ದ ಬಬ್ಂ ಯವರು. (i) ರಂತರ ೕ ಸ ಲ್ ವೃ ತ್ ೂಂ ದ ಂಚ ಾರರು

  (ii) ಟ ೕ ಂ ಾಗಿ ಉಂ ಾದ ೖ ಕ ಅ ಾಮಥಯ್ರ್ ೂಂ ಡುಗ ಾದ ವಯ್ಕಿತ್

  (iii) ಗಾಯ್ಲಂ ರ್ ಪರ್ಶ ತ್ ೕತರು ವರ :- ಕೇಂದರ್ ಸಶಸತ್ರ್ದಳದ ೕ ಯ ಲ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ೕ ಂದ ವೃ ತ್ ೂಂ ದ ನಂತರ ಾ ೖ ಕರ ವಗರ್ದ ಬರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಒಪಪ್ಂದವು ಪೂಣರ್ ಾಗಲು ಒಂದು ವಷರ್ಕೆಕ್ ಮುನನ್

  ಉ ೂಯ್ೕಗಕೆಕ್ ಅ ರ್ ಾಕಿಕೊಳಳ್ಲು ಾಗೂ ಅವ ಗೆ ಾ ೖ ಕ ಗೆ ೂ ಯುವ ಎ ಾಲ್ ೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ೂಂದಲು ಅನುಮ ೕಡ ಾಗಿ . ಆದ ಸಮವಸತ್ರ್ವನುನ್ ತಯ್ ಸಲು ಅನುಮ ೕಡುವವ ಗೆ ಾಜಯ್ ಾಗ ೕಕ ೕ ಅಥ ಾ ಹು ದ್ಗ ಗೆ ೕಮಕ ೂಂದುವಂ ಲಲ್.

  (ಆ) 2)ಕೇಂದರ್ ಸಶಸತ್ರ್ ದಳಗಳ ಲ್ ೕ ಸ ಲ್ಸು ಾಗ ಯುದಧ್/ಯುದಧ್ದಂತಹ ಕಾ ಾರ್ಚರ ಯ ಲ್ ಮ ದ ಅಥ ಾ ಅಂಗ ಕಲ ೂಂ ದವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಕುಟುಂಬದವರು (ಸಂದ ಾರ್ನು ಾರ ಂಡ ಅಥ ಾ ಗಂಡ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳು ಮತುತ್ ಮಲಮಕಕ್ಳು) ಾ ೖ ಕ ೕಸ ಾ ಗೆ ಅಹರ್ ಾಗಿರು ಾತ್ . ಆದ ಅಂತಹವರುಗ ಗೆ ವ ೕ ಸ ಕೆಯನುನ್ ೕಡ ಾಗುವು ಲಲ್.

  (ಇ) 3) ೕ ಂದ ಡುಗ ಾದ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು ಅವರ ಡುಗ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್(ಗುರು ನ ೕ , ವೃ ತ್ ೕತನ ಸಂ ಾಯದ ಪತರ್, ಡುಗ ಪುಸತ್ಕ ಮತುತ್ ಪದ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್) / ಾ ೖ ಕರ

  ಅವಲಂ ತರು ಾ ೖ ಕರು ೕ ಯ ಲ್ ಾದ್ಗ ಕೊಲಲ್ಲಪ್ ಟ್ರುವ / ಾಶವ್ತ ಾಗಿ ಅಂಗ ಕಲ ಾದ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಪ ಟುಟ್ಕೊಂ ರತಕಕ್ದುದ್.

  (ಈ) ಾ ೖ ಕರ ಅವಲಂ ತರು ಾ ೖ ಕರು ೕ ಯ ಲ್ ಾದ್ಗ ಯುದಧ್/ಯುದಧ್ದಂತಹ ಕಾ ಾರ್ಚರ ಯ ಲ್ ಮ ದ ಅಥ ಾ ಅಂಗ ಕಲ ೂಂ ದಬಗೆಗ್ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ದ ನಮೂ ಯನುನ್ ಅನುಬಂಧ-2ರ ಲ್ ೂೕ ಸ ಾಗಿ .

  11.5 ಅನು ಛ್ೕದ 371 ( )ರಂ

  ೖದ ಾ ಾದ್ – ಕ ಾರ್ಟಕ ಪರ್ ೕಶಕೆಕ್ ೕ ದ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ

  ೕಸ ಾ

  (ಅ) ಕ ಾರ್ಟಕ ಾವರ್ಜ ಕ ಉ ೂಯ್ೕಗ ( ೖದ ಾ ಾದ್ – ಕ ಾರ್ಟಕ ಪರ್ ೕಶಕೆಕ್ ೕಮಕಾ ಯ ಲ್ ೕಸ ಾ ) (ಅಹರ್ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳ ೕ ಕೆ) ಯಮಗಳು 2013ಕೆಕ್ ಸಂಬಂ ದಂ ೕರ

  ೕಮಕಾ ಯ ಲ್ ಸಥ್ ೕಯ ವಯ್ಕಿತ್ ಂಬ ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ಕೋರುವ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಅನುಬಂಧ-ಎ ಯ ಲ್ರುವ ನಮೂ ಯ ಲ್ ೕ ಅಹರ್ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಸಕಷ್ಮ ಾರ್ ಕಾರ ಾದ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಉಪ ಾಗದ ಸ ಾಯಕ ಆಯುಕತ್ ಂದ ಪ ಟುಟ್ಕೊಳಳ್ತಕಕ್ದುದ್.

 • 23

  11.6 ಸಕಾರ್ ೕ ಯ ಲ್ರುವ ೌಕರ ಗೆ ೖದ ಾ ಾದ್ -

  ಕ ಾರ್ಟಕ ೕಸ ಾ :-

  (ಅ) ಸಕಾರ್ ೕ ಯ ಲ್ರುವ ೌಕರರು ಾಂಕ 29-01-2014 ರಂದು ೂರ ಸ ಾದ ಅ ಸೂಚ -1 ಸಂಖೆಯ್ ಎಆರ್ 43 ಚ್ಕೆ 2013 ರ ಲ್ನ ಅನುಬಂಧ-ಎ ನ ಲ್ ಇರುವಂ ತಮಮ್ ೕ ಾ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಾಂಕ 01-01-2013 ಕಿಕ್ಂತ ಮುಂ ನ ನಮೂ ನ ಲ್ ಅವರ ಸವ್ಂತ ಊರು ಅಥ ಾ ಸಥ್ಳಕೆಕ್ ಸಂಬಂ ದಂ ೖದ ಾ ಾದ್ - ಕ ಾರ್ಟಕ ಪರ್ ೕಶದ ಲ್ಗ ಾದ ೕದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಾಯಚೂರು, ಕೊಪಪ್ಳ, ಬ ಾಳ್ ಮತುತ್ ಾದಗಿ ಕಂ ಾಯ ಲ್ಯ ಅ ಯ ಲ್ ಬರುವಂತಹ ಪರ್ ೕಶದ ನಮೂದು ಇದದ್ ಪಕಷ್ದ ಲ್, ಅಂತಹ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಕ ೕ ಮುಖಯ್ಸಥ್ ಂದ

  : 29-01-2014ರ ಅ ಸೂಚ -1 ರ ಲ್ನ ಯಮ 5(2) ರ ಲ್ ೕಡ ಾದ ಸವ್ಗಾರ್ಮ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಆಧ ಅಂತಹವರ ಅ ರ್ಯನುನ್ ಸಥ್ ೕಯ ವೃಂದದ ಲ್ ಲಭಯ್ ರುವ ಹು ದ್ಗೆದು ಾಗಿ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವುದು.

  ೕಷ ಸೂಚ :- (1) ೖದ ಾ ಾದ್- ಕ ಾರ್ಟಕ ಸಥ್ ೕಯ ವೃಂದದ ೕಸ ಾ ಕೋರುವ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಸಕಾರ್ರದ ಸು ೂತ್ೕ ಸಂಖೆಯ್: ಆಸುಇ 78 ೖಕಕೋ 2014 ಾಂಕ: 22-05-2015 ರ ಲ್ ಸೂ ರುವಂ ಆನ್- ೖನ್ ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸು ಾಗ ಆದಯ್ ಯನುನ್ ತಪಪ್ ೕಡತಕಕ್ದುದ್.

  11.7 ೕ ಾ ರತ

  ಅಭಯ್ ರ್

  (ಅ) ಕ ಾರ್ಟಕ ಾಗ ೕಕ ೕ ಾ ( ಾ ಾನಯ್ ೕಮಕಾ ) ಯಮಗಳು 1977ರ ಯಮ 5(4)ರನವ್ಯ “ ಾ ೕ ಅ ರ್ ಾರನು ಾನು ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಸಮಯದ ಲ್ ಸಕಾರ್ರದ ಾವು ೕ ಇತ ಇ ಾಖೆಯ ಲ್ ಅಥ ಾ ಾವು ೕ ಇತರ ಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅಥ ಾ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅಥ ಾ ಈ ಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಸಕಾರ್ರವು ರ್ಷಟ್ಪ ದ ಾವು ೕ ಇತರ ಾರ್ ಕಾರದ ಲ್ ಖಾಯಂ ಅಥ ಾ ಾ ಾಕ್ ಕ ೌಕ ಯ ಲ್ದದ್ ಮತುತ್ ಆತನು ಾರ ಅ ೕನದ ಲ್ ಉ ೂಯ್ೕಗದ ಲ್ರುವ ೂೕ ಆ

  ಇ ಾಖಾ ಮುಖಯ್ಸಥ್ ಂದ ಅಥ ಾ ಸಂದ ಾರ್ನು ಾರ ಸಕಾರ್ರ ಂದ ಅಥ ಾ ಾರ್ ಕಾರ ಂದ ಒ ಪ್ಗೆ ಪ ಯ ೕ ಅ ರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ ದದ್ ಆತನು ಸಕಾರ್ರದ ಾವು ೕ ಇ ಾಖೆಯ ಲ್ನ ಹು ದ್ಯ

  ೕಮಕಕೆಕ್ ಅಹರ್ ಾಗಿರತಕಕ್ದದ್ಲಲ್. ಪರಂತು, ಈ ಉಪ ಯಮವು ಸಕಾರ್ರದ ಾವು ೕ ಇ ಾಖೆಯ ಲ್ ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ ರ್ ಾಗಿ ೕಮಕಗೊಂ ರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಅವನನುನ್ ಎ ಲ್ಯವ ಗೆ

  ಾಗೆಂದು ಪ ಗ ಸ ಾಗುವು ೂೕ ಅ ಲ್ಯವ ಗೆ ಅನವ್ಯ ಾಗತಕಕ್ದದ್ಲಲ್’’.

  (ಆ) ೕ ಯ ಲ್ರುವ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಮುನನ್ ಅನುಮ ಯನುನ್ ಅಂದ ಾ ೕಪ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ (NOC) ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಅವರುಗಳ ೕಮಕಾ ಾರ್ ಕಾ ಗಳ ಸ ,

  ಹರು ಮತುತ್ ಾ ಾ ದ ಾಂಕ ೂಂ ಗೆ ಪ ಟುಟ್ಕೊಂಡು ಅ ರ್ ಂ ಗೆ ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾಡತಕಕ್ದುದ್.

  (ಇ) ೖ ಕರ ೕ ಾ ಒಪಪ್ಂದದ ಮುಕಾತ್ಯಕೆಕ್ ಮುನನ್ ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಅವರ ೕ ಾ ಕಾ ಗ ಂದ ಾ ೕಪ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಪ ದು ಅದರ ಾಂಕವನುನ್

  ಅ ರ್ಯ ಲ್ ನಮೂ ಅ ರ್ ಂ ಗೆ ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾಡತಕಕ್ದುದ್, ಾಗೂ ಮೂಲ ಾಖ ಗಳ ಪ ೕಲ ಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಇ ೕ ಾ ೕಪ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ದ ಮೂಲ ಪರ್ ಯನುನ್ ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಾಜರುಪ ಸ ೕಕು.

 • 24 ೕಷ ಸೂಚ ಗಳು :-

  (1) ೕಲಕ್ಂಡ ೕಸ ಾ ಗಳನುನ್ ಕೋರುವ ಎ ಾಲ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಸಂಬಂ ದ ೕಸ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಅ ರ್ಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಗ ಪ ದ ಕೊ ಯ ಾಂಕ: 06-03-2020ರ ಒಳಗೆ ಪ ಟುಟ್ಕೊಂಡು ಅ ರ್ ಂ ಗೆ ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾಡ ೕಕು, ತ ಪ್ದದ್ ಲ್ ಅಂತವರ

  ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವು ಲಲ್. (2) ಕೊ ಯ ಾಂಕದ ನಂತರ ಪ ದ ಎ ಾಲ್ ೕಸ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ರಸಕ್ ಸ ಾಗುವುದು. (3) ಮೂಲ ಾಖ ಾ ಪ ೕಲ ಸಮಯದ ಲ್ ಸದ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳ ಮೂಲಪರ್ ಗಳನುನ್ಪ ೕಲ ಗೆ

  ತಪಪ್ ೕ ಾಜರುಪ ಸತಕಕ್ದುದ್. ತ ಪ್ದ ಲ್ ಅಂತಹ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ ೕಸ ಾ ಯನುನ್ ರದುದ್ಪ ಅವರಅಭಯ್ ರ್ತನವನುನ್ ಾ ಾನಯ್ ಅಹರ್ ಯ ಯ ಲ್ ಅಹರ್ ಾದ ಲ್ ಾತರ್ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವುದು.

  (4) ೕಲಕ್ಂಡ ಎ ಾಲ್ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳ ನಮೂ ಗಳನುನ್ ಅನುಬಂಧ-2ರ ಲ್ ೂೕ ಸ ಾಗಿ . (5) ಇತ ನಮೂ ಗಳ ಲ್ ಸ ಲ್ಸಲಪ್ಡುವ ೕಸ ಾ ಪರ್ ಾಣಪತರ್ಗಳನುನ್ ರಸಕ್ ಸ ಾಗುವುದು. (6) ಸಕಾರ್ರದ ಆ ೕಶ ಸಂಖೆಯ್: ಆಸುಇ 235 ೕ 2012 :22-11-2016ರನವ್ಯ ಗ ತ ಅಂಗ ೖಕಲಯ್ ೂಂ ದ ಅಭಯ್ ರ್ ಲಭಯ್ ಲಲ್ ೕ ಭ ರ್ ಾಗದ ಕತ್ ಾಥ್ನವನುನ್ ಮುಂ ನ ೕಮಕಾ ಗೆ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವುದು.

  12. ಆ ೕಗ ೂಡ ಪತರ್ ವಯ್ವ ಾರ:- ಆ ೕಗವು ಅಭಯ್ ರ್ಗ ೂಂ ಗೆ ಾವು ೕ ಪತರ್ ವಯ್ವ ಾರವನುನ್ ನ ಸುವು ಲಲ್. ಾಸ ಬದ ಾವ

  ಇದದ್ ಲ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಖಿತ ಮನ ಯ ಮೂಲಕ ಆ ೕಗದ ಗಮನಕೆಕ್ ತರತಕಕ್ದುದ್. ಈ ಾಸ ಬದ ಾವ ಯನುನ್ ಪ ಗ ಸಲು ಆ ೕಗವು ಪರ್ಯ ನ್ಸುವುದು. ಆ ಾಗೂಯ್ ಈ ಾರದ ಲ್ ಆ ೕಗವು

  ಾವು ೕ ಜ ಾ ಾದ್ ಯನುನ್ ವ ಕೊಳುಳ್ವು ಲಲ್. ಈ ಬಗೆಗ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಎಚಚ್ರವ ಸತಕಕ್ದುದ್. ಅಭಯ್ ರ್ಗಳುಆ ೕಗ ೂಡ ಸಂಪಕಿರ್ಸ ೕ ೕಕಾದ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ತಮಮ್ ಮನ ಯ ಲ್ ಕೆಳಕಂಡ ಾ ಗಳು ಒದಗಿಸತಕಕ್ದುದ್:-

  (i) ಹು ದ್ಯ / ಷಯದ ಸರು (ii) ಅಭಯ್ ರ್ಯ ಪೂಣರ್ ಸರು ಾಗೂ ಇ- ೕಲ್ ಐ (iii) ಅ ರ್ಯ ಲ್ ನಮೂ ರುವ ಅಂ ಾಸ

  13. ಾರ್ಮುಖಯ್ ಾದ ಸೂಚ ಗಳು:

  ಕೆಳಕಂಡ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಗ ಪ ದ ಕೊ ಯ ಾಂಕ ೂಳಗಾಗಿ ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ಪ ಟುಟ್ಕೊಂಡು ಅ ರ್ ಂ ಗೆ ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾಡ ೕಕು ತ ಪ್ದದ್ ಲ್ ಅವರ

  ೕಸ ಾ /ಅಭಯ್ ರ್ತವ್ವನುನ್ ಪ ಗ ಸ ಾಗುವು ಲಲ್ ಾಗೂ ಮೂಲ ಾಖ ಾ ಪ ೕಲ ಸಮಯದ ಲ್ ಇ ೕ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳ ಮೂಲ ಪರ್ ಗಳನುನ್ ಪ ೕಲ ಗೆ ಾಜರುಪ ಸತಕಕ್ದುದ್.

  (1) ಹು ದ್ಗೆ ಗ ಪ ಸ ಾದ ಾಯ್ಹರ್ ಯನುನ್ ಅ ರ್ ಸ ಲ್ಸಲು ಗ ಪ ದ ಕೊ ಯ ಾಂಕ ೂಳಗೆ ಪ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ಗಳು/ಎ ಾಲ್ ವಷರ್ಗಳ ಅಂಕಪ ಟ್ಗಳು/ಪದ ಯ

  ಘ ಕೋತಸ್ವ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್.

  (2) ಜನಮ್ ಾಂಕವನುನ್ ನಮೂ ರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಅಥ ಾ ತತಸ್ ಾನ ಪ ೕ ಯ ಅಂಕಪ ಟ್/ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ವಗಾರ್ವ ಯ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ /ಜನಮ್ ಾಂಕವನುನ್ ೂೕ ಸುವ ಸಂ ತ

  ಾಖ ಯ ಉಧೃತ ಾಗ (Extract of cumulative record).

 • 25

  (3) ೖ ಕ ೕ ಂದ ಡುಗ ಾದ/ ಮುಕಿತ್ ೂಂ ದ ಬಗೆಗಿನ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ (ಪೂಣರ್ ಾಗಿ) (Discharge certificate) ಮತುತ್ ನಷ್ನ್ ಪ ಯು ತ್ರುವ ಾಖ ಯ ಪರ್ / ಾ ೖ ಕರಅವಲಂ ತ ಾಗಿದದ್ ಲ್, ಾ ೖ ಕರು ೕ ಯ ಲ್ರು ಾಗ ಯುದಧ್/ಯುದಧ್ದಂತಹ

  ಕಾ ಾರ್ಚರ ಯ ಲ್ ಮ ದ ಅಥ ಾ ಅಂಗ ಕಲ ೂಂ ದ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ (Dependant certificate) ( ಾ ೖ ಕ ೕಸ ಾ ಕೋ ದದ್ ಲ್).

  (4) ಪ ಷಟ್ ಾ , ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡ, ಪರ್ವಗರ್-1, ಪರ್ವಗರ್-2ಎ, 2 , 3ಎ, 3 ಸ ಾ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳುನಮೂ /ಇ/ಎಫ್ ನ ಲ್ ತಹ ೕ ಾದ್ರ್ ಂದ ಪ ದ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್.( ೕಸ ಾ ಕೋ ದದ್ ಲ್)

  (5) ಾ ಾನಯ್ ಅಹರ್ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಗಾರ್ ೕಣ ೕಸ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ ನಮೂ -1 ಮತುತ್ 2ರ ಲ್ /ಇತ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ನಮೂ - 2ರ ಲ್ ( ೕಸ ಾ ಕೋ ದದ್ ಲ್)

  (6) ಕನನ್ಡ ಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಾಯ್ಸಂಗ ಾ ದ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ ( ೕಸ ಾ ಕೋ ದದ್ ಲ್)

  (7) ಅಂಗ ಕಲ ೕಸ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್ ( ೕಸ ಾ ಕೋ ದದ್ ಲ್)

  (8) ೖದ ಾ ಾದ್-ಕ ಾರ್ಟಕ ಪರ್ ೕಶದ ಸಥ್ ೕಯ ೕಸ ಾ ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್( ೕಸ ಾ ಕೋ ದದ್ ಲ್)

  (9) ೕ ಯ ಲ್ರುವ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ಾ ೕಪ ಾ (NOC) ಪರ್ ಾಣ ಪತರ್

  (10) ೂೕ ೂೕ ಮತುತ್ ಸ ಯನುನ್ / ಾಖ ಗಳನುನ್ ಅಪ್ ೂೕಡ್ ಾಡ ೕ ಇರುವ, ಅಪೂಣರ್ ಾಗಿರುವ ಾಖ ಗಳನುನ್ ಅ ೂಲ್ೕಡ್ ಾ ರುವ ಾಗೂ ಶುಲಕ್ ಸಂ ಾಯ ಾಡದ ಅ ರ್ಗಳನುನ್ ರಸಕ್ ಸ ಾಗುವುದು.

  (11) ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ತಮಮ್ ಾ ಗಾಗಿ ಭ ರ್ ಾ ಸ ಲ್ ದ ಅ ರ್ಯ ಒಂದು ೂೕ ೂೕ ಪರ್ ಯನುನ್ ಕ ಾಡ್ಯ ಾಗಿ ತ ಮ್ಂ ಗೆ ಇಟುಟ್ಕೊಳಳ್ಲು ಸೂ .

  (12) ಅಭಯ್ ರ್ಗಳು ತಮಮ್ ಅ ರ್ಗಳ ಲ್ ೕಡುವ ಾ ಗಳ ಆ ಾರದ ೕ ಅವರುಗಳು ಸಪ್ ಾರ್ತಮ್ಕ ಪ ೕ ಯನುನ್ ಬ ಯಲು ಅಹರ್ ಎಂಬುದನುನ್ ಆ ೕಗವು ಪ ೕ ೕ ೂನ್ೕಟಕೆಕ್ ಅಹರ್ ಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಅಭಯ್ ರ್ಗ ಗೆ ಾತರ್ ಪರ್ ೕಶಪತರ್ಗಳನುನ್ ಆನ್ ೖನ್ ಮುಖಾಂತರ ೌನ್ ೂೕಡ್

  ಾ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮ ಸ ಾಗುವುದು. ಆದದ್ ಂದ ಗ ಪ ರುವ ವ ೕ , ಾಯ್ಹರ್ , ೕಸ ಾ , ಇ ಾಯ್ ಗ ಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಅ ರ್ಯ ಲ್ ಸ ಾದ ಾ ೕಡುವುದು ಅಭಯ್ ರ್ಗಳ

  ಜ ಾ ಾದ್ ಾಗಿರುತತ್ . ತಪುಪ್ ಾ ೕ ದ ಲ್ ಅಂತಹ ಅಭಯ್ ರ್ಗಳನುನ್ ಅ ೕಗವು ನ ಸುವ ಾವು ೕ ೕಮಕಾ /ಪ ೕ ಗ ಂದ 03 ವಷರ್ಕೆಕ್ ಾ ಾರ್ಡ ಾಗುವುದು. ಆದುದ ಂದ, ಅ ರ್

  ಸ ಲ್ಸುವ ಮುನನ್ಅವರು ೕ ರುವಎ ಾಲ್ ಾ ಯು ಸ ಾಗಿ ಎಂದು ಖ ತಪ ಕೊಂಡುದೃ ೕಕರಣ ೕಡು ಾಗಎಚಚ್ರವ ಸ ೕಕು.

  14. ಚ್ನ ಾ ಗಾಗಿ ದೂರ ಾ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು: ಕೇಂದರ್ ಕ ೕ ಯ ಾ ಕೇಂದರ್ : 080-30574957/ 30574901 ಪ ೕ ಾ ಾಖೆ-1 : 080-30574935 ಸ ಾಯ ಾ ಸಂಖೆಯ್ : 7406086807 / 7406086801

 • 26

  15. ದುನರ್ಡ :- ಒಬಬ್ ಅಭಯ್ ರ್ಯು ನಕ ವಯ್ಕಿತ್ ಾಗಿರುವ ಂದು ಅಥ ಾ ಖೋ ಾ ದ ಾತ್ ೕಜು ಅಥ ಾ ದದ್ ಾದ

  ದ ಾತ್ ೕಜುಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಂದು ಅಥ ಾ ತಪುಪ್ ಅಥ ಾ ಸುಳುಳ್ ೕ ಕೆ ೕ ರುವ ಂದುಅಥ ಾ ಾಸತ್ ಕ ಾ ಯನುನ್ ಮ ಾ ರುವ ಂದು ಅಥ ಾ ೕಮಕಾ ಉ ದ್ೕಶಗ ಗಾಗಿ ನ ಸ ಾದ ಸಂದಶರ್ನದ ಲ್ ಅನು ತ ಾಗರ್ವನುನ್ ಅನುಸ ಸು ತ್ರುವ ಂದು ಅಥ ಾ ಅನುಸ ಸಲು ಪರ್ಯ ನ್ ರುವ ಂದು ಅಥ ಾ ಅವರ ೕಮಕಾ ಯ

  ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಾವು ೕ ಇತ ಅಕರ್ಮ ಮತುತ್ ಅನು ತ ಾಗರ್ವನುನ್ ಅವಲಂ ರುವ ಂದು, ಕಂಡುಬಂದ ಲ್ ಅವನು/ಅವಳು ಸವ್ತ: ಕಿರ್ ನಲ್ ವಯ್ವಹರ ಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಒಳಪಡುವುದಲಲ್ ; ಹು ದ್ಯ ಸಂದಶರ್ನ ಂದ/ಆ ಕ್ ಂದಅಭಯ್ ರ್ತವ್ವನುನ್ ರದುದ್ಪ ಸ ಾಗುವುದು.

  ಸ /-

  ( .ಸತಯ್ವ ) ಕಾಯರ್ದ ರ್,

  ಕ ಾರ್ಟಕ ೂೕಕ ೕ ಾ ಆ ೕಗ.

 • 27

  ಅನುಬಂಧ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ

  ಆರಕಷ್ಕ ಉ ಾ ೕಕಷ್ಕರು ( . ೖ.ಎಸ್. ) (ಒ ಾಡ ತ ಇ ಾಖೆ)/ ಗೂರ್ಪ್ -ಎ

  DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE (HOME DEPT)GROUP-A ೖದ ಾ ಾದ್-ಕ ಾರ್ಟಕ 371( ) ಹು ದ್ಗಳ (Hyderabad Karnataka Local cadre posts)

  ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್ – ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು-03

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಇತ ಮ ಗಾರ್ ೕಣ ಒಟುಟ್

  ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ - 01 01 02

  ಪರ್ವಗರ್ 2 01 - - 01 ಒಟುಟ್ 01 01 01 03

  ================================================================

  ಾ ಜಯ್ ಗೆಗಳ ಸ ಾಯಕ ಆಯುಕತ್ರು (ಆ ರ್ಕ ಇ ಾಖೆ) ಗೂರ್ಪ್ –ಎ ASST.COMMISSIONER COMMERCIAL TAXES (FINANCE DEPT)GROUP-A

  ಮೂಲ ವೃಂದ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್ : ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು-02

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಮ ಗಾರ್ ೕಣ ಒಟುಟ್

  ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ 01 - 01

  ಪರ್ವಗರ್ 2 - 01 01 ಒಟುಟ್ 01 01 02

  ================================================================

  ಸ ಾಯಕ ಕಾ ರ್ಕ ಆಯುಕತ್ರು (ಕಾ ರ್ಕ ಇ ಾಖೆ) ಗೂರ್ಪ್ -ಎ ASST. LABOUR COMMISSIONER ( LABOUR DEPARTMENT)GROUP-A

  ಮೂಲ ವೃಂದ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್ : ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು-02

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಇತ ಗಾರ್ ೕಣ ಒಟುಟ್

  ಾ ಾನ್ಯ ವಗರ್

  01 - 01

  ಪ ಷಟ್ ಾ - 01 01

  ಒಟುಟ್ 01 01 02

  ================================================================

 • 28

  ತಹ ೕ ಾದ್ರ್ –(ಗೆರ್ೕಡ್ -2) ಕ ಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ೕ (ಕಂ ಾಯ ಇ ಾಖೆ)ಗೂರ್ಪ್ -

  TAHSILDAR –(GR-2) KAS (REVENUE DEPT)GROUP-B

  ಮೂಲ ವೃಂದ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್ : ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು -44

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಇತ ಮ ಗಾರ್ ೕಣ ಾ ೖ ಕ ಕ. ಾ.ಅ ಒಟುಟ್ ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ 06 08 05 02 01 22

  ಪ ಷಟ್ ಾ 02 02 03 - - 07

  ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡ - - - - 01 01

  ಪರ್ವಗರ್-1 - 01 - - - 01

  ಪರ್ವಗರ್-2ಎ 02 03 03 - - 08

  ಪರ್ವಗರ್-2 - 01 - - - 01

  ಪರ್ವಗರ್-3ಎ 01 01 - - - 02

  ಪರ್ವಗರ್-3 01 01 - - - 02 MlÄÖ 12 17 11 02 02 44

  ================================================================

  ತಹ ೕ ಾದ್ರ್ –(ಗೆರ್ೕಡ್ -2) ಕ ಾರ್ಟಕ ಆಡ ತ ೕ (ಕಂ ಾಯ ಇ ಾಖೆ) ಗೂರ್ಪ್ - TAHSILDAR –(GR-2) KAS (REVENUE DEPT)GROUP-B

  ೖದ ಾ ಾದ್-ಕ ಾರ್ಟಕ 371( ) ಹು ದ್ಗಳ (Hyderabad Karnataka Local cadre posts) ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್ – ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು -06

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಇತ ಮ ಗಾರ್ ೕಣ ಾ ೖ ಕ MlÄÖ

  ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ 01 01 - 01 03

  ಪ ಷಟ್ ಾ 01 - - - 01

  ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡ - 01 - - 01

  ಪರ್ವಗರ್-2ಎ - - 01 - 01

  ಒಟುಟ್ 02 02 01 01 06

  ================================================================

 • 29

  ಾ ಜಯ್ ಗೆ ಅ ಕಾ (ಆ ರ್ಕ ಇ ಾಖೆ) ಗೂರ್ಪ್ - COMMERCIAL TAX OFFICER (FINANCE DEPARTMENT) GROUP-B

  ಮೂಲ ವೃಂದ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್ : ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು -07

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಮ ಗಾರ್ ೕಣ ಅಂಗ ಕಲ ಒಟುಟ್

  ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ 01 01 01 (ಶರ್ವಣದೋಷ)

  (Hearing Impairment)

  03

  ಪ ಷಟ್ ಾ - - 01 (ಶರ್ವಣದೋಷ)

  (Hearing Impairment)

  01

  ಪರ್ವಗರ್-2ಎ - 01 01 (ಶರ್ವಣದೋಷ)

  (Hearing Impairment)

  02

  ಪರ್ವಗರ್-2 01 - - 01

  ಒಟುಟ್ 02 02 03 07

  ================================================================ ಸ ಾಯಕ ಅ ೕಕಷ್ಕರು, ಕಾ ಾಗೃಹಗಳ ಇ ಾಖೆ(ಒ ಾಡ ತ ಇ ಾಖೆ) ಗೂರ್ಪ್ -

  ASST SUPDT, PRISONS DEPT(HOME DEPARTMENT)GROUP-B ಮೂಲ ವೃಂದ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್ : ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು-06

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಇತ ಮ ಗಾರ್ ೕಣ ಕ. ಾ.ಅ. ಒಟುಟ್

  ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ - 01 01 01 03

  ಪ ಷಟ್ ಾ 01 01 - - 02

  ಪರ್ವಗರ್-2ಎ 01 - - - 01 MlÄÖ 02 02 01 01 06

  ================================================================ ಅಬಕಾ ಉಪ ಅ ೕಕಷ್ಕರು (ಅಬಕಾ ಇ ಾಖೆ) ಗೂರ್ಪ್ –

  DEPUTY SUPERINTENDENT OF EXCISE (EXCISE DEPARTMENT)GROUP-B ಮೂಲ ವೃಂದ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್ : ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು -04

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಮ ಗಾರ್ ೕಣ ಒಟುಟ್

  ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ 01 01 02

  ಪರ್ವಗರ್-1 - 01 01

  ಪರ್ವಗರ್-2ಎ - 01 01 ಒಟುಟ್ 01 03 04

  ================================================================ ಅಬಕಾ ಉಪ ಅ ೕಕಷ್ಕರು (ಅಬಕಾ ಇ ಾಖೆ) ಗೂರ್ಪ್ –

  DEPUTY SUPERINTENDENT OF EXCISE (EXCISE DEPARTMENT)GROUP-B ೖದ ಾ ಾದ್-ಕ ಾರ್ಟಕ 371( ) ಹು ದ್ / Hyderabad Karnataka Local cadre post ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್:01ಹು ದ್

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಇತ

  ಪ ಷಟ್ ಪಂಗಡ 01

 • 30

  ಸ ಾಯಕ ೕರ್ಶಕರು (ಆ ಾರ, ಾಗ ೕಕ ಸರಬ ಾಜು ಮತುತ್ ಗಾರ್ಹಕರ ವಯ್ವ ಾರಗಳ ಇ ಾಖೆ)ಗೂರ್ಪ್- ASSISTANT DIRECTOR ( FOOD, CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS DEPT)

  GROUP-B ಮೂಲ ವೃಂದ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್ : ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು -02

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಮ ಒಟುಟ್ ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ 01 01

  ಪರ್ವಗರ್-1 01 01

  ಒಟುಟ್ 02 02 ================================================================

  ಸ ಾಯಕ ಸಂಘಗಳ ಕಕ್ಪ ೂೕಧನ ಸ ಾಯಕ ೕರ್ಶಕರು { ಕಕ್ಪ ೂೕಧನ ಇ ಾಖೆ( ಸಹಕಾರ ಇ ಾಖೆ)}ಗೂರ್ಪ್ –

  ASSISTANT DIRECTOR OF CO-OPERATIVE AUDIT, {CO-OPERATIVE AUDIT DEPARTMENT (CO-OPERATION DEPARTMENT)}GROUP-B

  ಮೂಲ ವೃಂದ ಹು ದ್ಗಳ ವಗೀರ್ಕರಣ ಪ ಟ್ : ಒಟುಟ್ ಹು ದ್ಗಳು-14

  ೕಸ ಾ ವಗರ್ ಇತ ಮ ಗಾರ್ ೕಣ ಒಟುಟ್ ಾ ಾನಯ್ ವಗರ್ 02 03 02 07

  ಪ ಷಟ್ ಾ - 01 01 02

  ಪರ್ವಗರ್-2ಎ 01