Kata Adjektif Tahun 3

Embed Size (px)

Text of Kata Adjektif Tahun 3

 • 7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3

  1/7

  NAMA : ________________________

  Isikan tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.

  1 Kaki Pak Senin digigit pacat, darah __________ meleleh di kakinya.

  A cair

  B putih

  C pekatD merah

  Semua !eluarnya !udah men"adi __________ kerana #adannya !udah

  #eri!i.

  A ketat

  B #e!ar

  C !ingkat

  D l$nggar

  %am#ar 1

  Soalan 3 berdasarkan Gambar 2

  & Buah'#uahan tempatan !ungguh ______________ dan #erpatutan pula

  harganya.

  A kelat

  B enak

  C mani!

  D ma!am

  ( A#dul )alim !edang menga!ah !a#it kelapa !a*it itu kerana !udah

  __________.A ta"am

  B ka!ar

  C ke!at

  D tumpul

 • 7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3

  2/7

  %am#ar

  Soalan 5 berdasarkan Gambar 2

  + Air !ungai itu __________ kerana !ampah !arap di#uang ke dalamnya.

  A "ernih

  B hitam

  C k$t$r

  D #er!ih

  Penga*a! lelaki itu !ering mem#a*a #uku __________ di dalam p$ket

  #a"unya.

  A kecil

  B te#al

  C #e!ar

  D pan"ang

  - Cuaca malam ini __________ kerana petang tadi hu"an turun dengan

  le#atnya.

  A !e"uk

  B damai

  C pana!

  D nyaman

  /dara di Calet Air Pana!, Pengkalan )ulu itu !ungguh __________.

  A #aik

  B cerga!

  C nyaman

  D indah

  0 __________ !ungguh pemandangan hutan di ka*a!an Air er"un Kuala2$h itu.

  A 3ndah

  B Muram

  C Kelam

  D Sayup

  14 Pela"ar ahun 5nam 2a"a !angat __________ dan h$rmat kepada

  guru'gurumereka.

  A #aik

  B maluC takut

  D patuh

 • 7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3

  3/7

  11 Mar!ya #era!a______________!ema!a meraikan hari "adinya.

  A pilu

  B mahu

  C cema!

  D gem#ira

  1 Samad men"$l$k #uah mangga itu dengan menggunakan !e#atanggalah yang ________

  A tinggi

  B #e!ar

  C k$nt$t

  D pan"ang

  1& A!am "a*a !elalu digunakan $leh emak untuk menghilangkan

  #au___________ikan air ta*ar.

  A hapak

  B hanyirC tengik

  D hancing

  1( Penyanyi yang mempunyai !uara _______________itu mendapat

  tepukan gemuruh daripada pen$nt$n.

  A !erak

  B garau

  C merdu

  D nyaring

  1+ 6$7iah yang ringan mulut itu !ungguh_____________dengan !emua

  $rang

  *alaupun dengan $rang yang #aru dikenalinya.

  A !$m#$ng

  B !enang

  C ramah

  D ka!ar

  1 Para pendaki %unung Kina#alu meneru!kan pendakian

  dalam____________ pagi tanpa #erputu! a!a.A kegelapan

  B kedinginan

  C kemalapan

  D kepana!an

  1- Dahi adik kelihatan ______________ kerana terhantuk pada tiang g$l

  di !ek$lah.

  A #engk$k

  B #engkak

  C #$takD lekuk

 • 7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3

  4/7

  1 8alan di Bandaraya Kuala 9umpur men"adi_____________ apa#ila

  men"elang )ari 6aya Aidil itri.

  A lengang

  B !enyap

  C muram

  D !uram

  10 Mata Aminah ____________ kerana terkena air !a#un.A peda!

  B le#am

  C pedih

  D pana!

  4 8am#atan yang _____________ itu akan dile#arkan untuk kemudahan

  penduduk Kampung Semangat.

  A lua!

  B !empit

  C !enangD #e!ar

  1 apak tangan Pak A#u _____________ !elepa! mencangkul tanah di

  ke#unnya

  petang tadi.

  A menggelupa!

  B menggerutu

  C melecur

  D melecet

  Nana #era!a ________ apa#ila ternampak !eek$r ulat di dalam #uah

  mangga

  yang dikupa!nya itu.

  A geli

  B haru

  C kelam

  D gundah

  & 3tik itu mempunyai #ulu yang ________ air menye#a#kan #ulunya

  !entia!akering *alaupun #erada lama di dalam air.

  A ke!at

  B telap

  C telu!

  D kali!

  ( Pak amin #egitu ________ memikirkan anaknya yang #elum pulang,

  apatah

  lagi hari !udah larut malam .

  A terkilanB run!ing

  C murung

  D !eng!ara

 • 7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3

  5/7

  + Keadaan men"adi !emakin ________ kerana kedua'dua #elah pihak

  tidak mahu mengalah .

  A pelik

  B ga*at

  C run!ing

  D rencam

  Bau ________ pada #a"unya telah hilang !etelah di!em#ur dengan

  minyak

  *angi yang ________ itu .

  A #u!uk ;tengik

  B hanyir; *angi

  C hapak ; harum

  D hancing ;mer!ik

  - Cik 9$h !angat ________ mendengar lagu yang dinyanyikan

  $leh #iduanita itu .A ghairah

  B a!yik

  C tekun

  D leka

  Durrah tergelincir !ema!a melalui "alan yang ________ itu .

  A #ecak

  B lem#ik

  C lem#ap

  D #engk$k

  0 iang'tiang elektrik di te#ing itu ________ !elepa! #erlakunya

  gegaran.

  A !er$ng

  B #engk$k

  C #$ngk$k

  D c$nd$ng

  &4 M$t$!ikal yang dipandu la"u itu ________ melanggar kereta yang

  datang dari arah #ertentangan .A "auh

  B cepat

  C dekat

  D nyari!

  &1Micheal 9im mengalirkan air mata kerana terlalu __________

  mendengar #erita tentang kemalangan itu.

  A !edih

  B hairan

  C terke"utD gem#ira

 • 7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3

  6/7

  &

 • 7/23/2019 Kata Adjektif Tahun 3

  7/7

  A pilu

  B gu!ar

  C geram

  D marah

  (4 Kemalangan "alan raya itu #erpunca daripada __________

  pemandunya.

  A kela"uanB kelalaian

  C ke#eranian

  D ke!i#ukan