Katedra Činovníci

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katedra Činovníci. Gemini 2010. Bilbo , Brusinka, Světluška, Špalek, Vrána. 150. oddíl skautů při 65. pražském středisku Pata a Mata jako pronajímatel a Křeček a Plundra, s.r.o jako nájemce uzavřeli tuto SMLOUVU O NÁJMU POZEMKU : - PowerPoint PPT Presentation

Text of Katedra Činovníci

 • Katedra inovnciGemini 2010Bilbo, Brusinka, Svtluka, palek, Vrna

 • 150. oddl skaut pi 65. praskm stedisku Pata a Mata jako pronajmatel a Keek a Plundra, s.r.o jako njemce uzaveli tuto SMLOUVU O NJMU POZEMKU: 1/ Pronajmatel penechv Njemci k uvn pozemek . parceln 111/13 v katastr. zem Kosov, obec Velk Kosov za jednorzov njemn v stce 10 000 k. 2/ Njem podle l. 1/ se sjednv na dobu neuritou bez monosti vpovdi kteroukoliv ze stran tto smlouvy 3/ Njemce zaplatil njemn podle l. 1/ pi podpisu tto smlouvy v hotovosti 4/ S ohledem na na skutenost, e louka podle l. 1/ je obtn pstupn, poskytne Pronajmatel Njemci kompenzaci a to tak, e Pronajmatel se tmto zavazuje, e lenov Pronajmatele na akcch na skautskm odvu (kroji) budou nosit po dobu trvn tto smlouvy reklamn nivku na viditelnm mst. Nivku dod Pronajmateli v potebnm potu kus a v barevnm proveden dle svch obchodnch poteb Njemce. Njemce Pronajmatel Jan Keek - jednatel Frantiek Lun - vdce oddlu

 • minitest1) Kdo se stal vlastnkem louky, kdy ji "SVAZARM daroval skautm" ? (Jemen? Baghra? Tbor 150. oddlu? nebo 150. oddl? stedisko? Junk jako celek? )2) Kdo byl stranou njemn smlouvy na stran pronajmatele ? (Jemen? Baghra? Tbor 150. oddlu? nebo 150. oddl? stedisko? Junk jako celek? ) 3) A kdo mohl tu smlouvu uzavt - tedy podepsat? 4) Mohl by smlouvu uzavt "za skauty" nkdo i v ppad, e by Baghra nedval "kadmu tboru plnou moc"? 6) Byla smlouva o prodeji louky platn, pestoe Hospodsk d Junka pevod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje?

 • prodan a pronajat louka

  * * *Prvn subjektivita aPrvn kony...nejen v Junku

 • Nakldn s loukou z pohledu prva1) Prvn subjektivita: Kdo me mt prva a povinnosti ? 2) Jak lze nabvat prv a povinnost ? 3) Prvn kon 4) Zpsobilost k prvnm konm 5) Zastoupen - fyzick osoby 6) Prvn kony prvnickch osob

 • Prvn subjektivita: Kdo me mt prva a povinnosti ?Z pohledu prvnho du mohou bt nositelem prv a povinnost pouze ti, jim tuto "schopnost" zkon piznv:

  1)lovk /fyzick osoba/

 • Prvn subjektivita: Kdo me mt prva a povinnosti ?1) lovk /fyzick osoba/ > vdy, od narozen do smrti, bez vjimky2) sdruen osob /prvnick osoba/> sdruen osob (majetku) tehdy, jestlie to zkon stanov > od vzniku PO do zniku PO(tj. od zpisu v registru i jin zkonem uren skutenosti) ... a prvn subjektivita Junka ?

 • Prvn subjektivita: Kdo me mt prva a povinnosti ?1) lovk /fyzick osoba/ > vdy, od narozen do smrti, bez vjimky2) sdruen osob /prvnick osoba/> sdruen osob/majetku tehdy, jestlie to zkon stanov

  3) Junk - svaz skaut a skautek R > je obanskm sdruenm = prvnickou osobou> podle zkona o sdruovn oban m prvn subjektivitu >> Junk jako celek a tak >> vechny organizan jednotky Junka (stediska, vy org.jednotky)

 • Jak lze nabvat prv a povinnost ?

  (1) ze zkona (2) z rozhodnut orgnu veejn moci (3) z prvnch kon

 • Prvn kon

  = projev vle, kterm se zakldaj prva/povinnosti mezi subjektyforma prvnch kon: - psemn (nap. njemn smlouva o pronjmu louky)

 • Prvn kon

  = projev vle, kterm se zakldaj prva/povinnosti mezi subjektyforma prvnch kon: - psemn - stn (koup rohlk v samoobsluze)- konkludentn (tj. faktick)

 • Zpsobilost k prvnm konmzpsobilost k PU u lid

  pln > v plnm rozsahu se nabv zletilost > tedy dosaenm 18 let vku

 • Zpsobilost k prvnm konmzpsobilost k PU u lid

  pln > v plnm rozsahu se nabv zletilost > tedy dosaenm 18 let vku

  . a kdy si estilet vle koup zmrzlinu ?!?

 • Zpsobilost k prvnm konmzpsobilost k PU u lid

  pln > v plnm rozsahu se nabv zletilost > tedy dosaenm 18 let vku

  sten > nabvaj lid i ped zletilost> podle sv rozumov a voln vysplosti(koup zmrzliny vletem: ANO, koup auta: NE)

 • Zastoupen - fyzick osobyzkonn zastoupen nezletilch :

  rodie = zkonn zstupci

  A rozveden rodie?...

 • Zastoupen - fyzick osobyzkonn zastoupen nezletilch : > rodie = zkonn zstupci

  zastoupen smluvn > na zklad dohody o zastoupen > pln moc je jen prkaz o zastoupen

 • Prvn kony prvnickch osobPrvnick osoby neum jednat "pirozen"

  statutrn orgn = univerzln zstupce > vechny PO maj ze zkona statutrn orgn

 • Prvn kony prvnickch osobPrvnick osoby neum jednat "pirozen"

  statutrn orgnsmluvn zastoupen > na zklad dohody o zastoupen (pln moc udlen stediskem Jemenovi)(koup rohlk skautem na tboe)

 • Prvn kony prvnickch osob

  1 statutrn orgn2 smluvn zastoupen

  3 zastoupen pi vkonu funkce u PO > kad pracovnk PO zastupuje PO pi pr. konech >> stanov-li to vnitn pedpis PO >> obvykle spojench s vkonem jeho funkce

 • Prvn kony v Junkuinovnk/funkcion v Junku = pracovnk PO

  kad kdo je v Junku / jeho organizan jednotceustanoven do jakkoliv funkce >> je oprvnn init P jmnem Junka / OJ >> v rozsahu dle povahy sv funkce >> nerozhoduje vk >> plat i funkc ad hoc (povenec pro vnon besdku)

 • minitest1) Kdo se stal vlastnkem louky, kdy ji "SVAZARM daroval skautm" ? (Jemen? Baghra? Tbor 150. oddlu? nebo 150. oddl? stedisko? Junk jako celek? )2) Kdo byl stranou njemn smlouvy na stran pronajmatele ? (Jemen? Baghra? Tbor 150. oddlu? nebo 150. oddl? stedisko? Junk jako celek? ) 3) A kdo mohl tu smlouvu uzavt - tedy podepsat? 4) Mohl by smlouvu uzavt "za skauty" nkdo i v ppad, e by Baghra nedval "kadmu tboru plnou moc"? 6) Byla smlouva o prodeji louky platn, pestoe Hospodsk d Junka pevod pozemku bez souhlasu VRJ zakazuje?

 • minitest1) Mohou . drhy poadovat -a) zaplacen prce sklene ?b) kompenzaci toho, e ve stanici z bezpenostnch dvod nesmly cca 2 hodiny zastavovat vlaky ? c) nklady na plechovou tabuli "zkaz hran movch her" do stanice ?

  2) Bude to muset nkdo . drahm zaplatit? Kdo ?[ a - (prokopla okno) ? / Ba - (organizovala hru)? / Stpek? / Baghra - (statutrn orgn) ? / stedisko Pataamata ? / pednosta stanice ? ]

  3) Mohou . drhy poadovat njakou nhradu, pokud by a) okno rozbila mentln postien svtluka Bluma, j nen mon nebezpenost f. vbec vysvtlit?b) okno rozbily skautky pi pokusu opustit hoc budovu?

 • rozbit okno

  * * *Odpovdnost za kodu...nejen v Junku

 • Odpovdnost z pohledu prva1 Jak jsou podmnky odpovdnosti za kodu ?( 1.1 jednn 1.2 jma 1.3 zavinn )2 V em odpovdnost spov, co se nahrazuje ? 3 Kdo za kodu odpovd ? 3.1 koda zpsoben dtmi 3.2 koda zpsoben organizac 4 Jsou okolnosti vyluujc vznik odpovdnosti ?

 • Odpovdnost v prvu prvo rozliuje a postihuje poruen prva

  odpovdnost = postih = souhrn sekundrnch povinnost

  3 druhy odpovdnosti >> trestnprvn > sprvnprvn (pestupkov) > obanskoprvn

 • Odpovdnost obanskoprvn Obansk zkonk:

  Za kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil

 • Za kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil

  3 podmnky vzniku odpovdnosti :koda (nsledek jednn) (objektivn) +protiprvn jednn(objektivn) +zavinn (subjektivn) ====================ODPOVDNOST ZA KODU

 • koda Za kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil

  koda = objektivn nsledky zsahu do majetkov sfry pokozenho >> . majetkov (rozbit okno) >> . nemajetkov (jma na zdrav, cti ...)

 • poruen prvn povinnosti 1/2 Ob.zkonk: Za kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil

  protiprvn jednn = jednn poruujc pr. povinnost > povinnost uloen zkonem / rozhodnutm > povinnost z prvnho konu (ze smlouvy)

 • poruen prvn povinnosti 2/2 Ob.zkonk: Za kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil prevenn povinnost : kad je povinen > ponat si tak, aby koda nevznikala nikomu > zakroit proti kod hrozc jemu

 • Zavinn Za kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil

  zavinn =

  psychick vztah kdce k nsledkm jednn

 • Zavinn Za kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil zavinn mysln > > kdce chtl nsledek pmo zpsobit (mysl pm) > kdce chtl zpsobit nco jinho ale byl srozumn i se zpsobenm kody(mysl nepm)

 • Zavinn Za kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil zavinn mysln > > kdce chtl nsledek pmo zpsobit > kdce chtl zpsobit nco jinho ale byl srozumn i se zpsobenm kody zavinn nedbalost > > kdce NEchtl nsledek zpsobit akoliv mohl a ml vdt, e me nastat> kdce vdl, e me zpsobit, a bez pimench dvod spolhal, e nezpsob

 • Podmnky odpovdnosti Za kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil :

  koda (nsledek jednn) (objektivn) +protiprvn jednn(objektivn) +zavinn (subjektivn) ====================ODPOVDNOST ZA KODU>> existenci objektivnch podmnek prokazuje alobce

 • Obsah odpovdnosti za koduodpovdnost = povinnost (nov - sankn)

  kdce je povinen pokozenmu nahradit > hodnotu hmotnho pokozen (opravy...)>> vetn elnch nklad spojench > ul zisk > nemajetkovou jmu koda se hrad > v penzch / naturln

 • Kdo odpovdZa kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil

  zletil FO > odpovd pln vce kdc> odpovdaj spolen a nerozdln > pokozen me vymhat po ktermkoliv > kad je povinen v celm rozsahu (pokozen nesm dat vc, ne je celkem koda)

 • Kdo odpovd - nezletilZa kodu odpovd, kdo ji protiprvnm jednnm zavinil

  nezletil > odpovd v rozsahu podle schopnosti ovldnout sv jenn a posoudit jeho nsledky

  dozor> spolen s nezletilm odpovd dozor, (= ten, kdo byl povinen dohlet na nezl.). > dozor se zprost odpovdnosti proke-li, e nleit dohled nezanedbal

 • Kdo odpovd - nezletilMohou tedy nastat 4 situace:

  Podle toho, Kdo poruil sv povinnosti >Bude odpovdat jen dohlejc> jen dohlejcjen nezletil> jen nezletil