of 65/65
Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 1 / 65

Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes ... · Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 4 / 65. Uvod Kada se tocka S približava toˇ cki T duž

 • View
  13

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes ... · Katedra za matematiku (FSB, Zagreb)...

 • Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 1 / 65

 • Ciljevi ucenja

  Ciljevi ucenja:to je niz brojeva?to je granicna vrijednost ili limes niza brojeva?to je granicna vrijednost ili limes funkcije?Limes funkcije kada x to znaci da je limes beskonacan?to su lijevi i desni limes?Racunanje s limesima funkcijaKoji su neodredeni oblici?Jesu li limesi i relacija uskladeni?to znaci da je funkcija neprekidna (neprekinuta) u tocki?Neprekidna funkcija na intervaluOperacije s funkcijama koje cuvaju neprekidnost

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 2 / 65

 • Sadraj

  Sadraj:1 Uvod2 Granicna vrijednost ili limes niza

  Pojam nizaGranicna vrijednost ili limes nizaNeka svojstva konvergentnih nizovaRacunanje s limesima nizova

  3 Granicna vrijednost ili limes funkcijeJednostrani limesiLimesi u R {,+}Cauchyjeva definicija limesa funkcijeRacunanje s limesima funkcijaNeodredeni obliciTeorem o sendvicu

  4 Neprekidnost funkcijeCauchyjeva definicija neprekidnosti funkcijeNeprekidnost i operacije s funkcijama

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 3 / 65

 • Uvod

  Uvod

  Podsjetimo se problema pronalaenja tangente t na krivulju y = f (x) utocki T (a, f (a)). Buduci znamo da tocka lei na tangenti, moemopronaci jednadbu ako znamo nagib tangente k. Problem je u tometo nam trebaju dvije tocke za racunanje nagiba, a mi znamo samojednu tocku na t. Da bismo rijeili problem prvo smo izracunalipriblinu vrijednost nagiba uzimajuci blisku tocku S(x , f (x)) na krivulji iizracunali nagib sekante:

  kTS =f (x) f (a)

  x a .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 4 / 65

 • Uvod

  Kada se tocka S pribliava tocki T du krivulje, tada sekanta rotira okoT i pribliava se tangenti kao njezinom granicnom poloaju. To znacida se nagib sekante pribliava sve vie nagibu tangente. Piemo

  k = limST

  kTS

  i kaemo da je k limes kTS kada se S pribliava T du krivulje. Buducida se x pribliava a kada se S pribliava T , takoder moemo pisati daje

  k = limxa

  f (x) f (a)x a .

  Analogno, moemo razmatrati problem pronalaenja trenutne brzinekao granicne vrijednosti srednje brzine.

  Problem tangente doveo je do dijela matematike koji zovemodiferencijalni racun, a koji je bio izumljen vie od 2000 godina nakonintegralnog racuna.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 5 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes niza Pojam niza

  Pojam niza

  DefinicijaNiz realnih brojeva je funkcija a :NR.

  a(1)= a1 nazivamo prvim clanom niza,a(2)= a2 drugim clanom niza,...a(n)= an nazivamo n-tim ili opcim clanom niza;

  Niz oznacavamo s (an)nN ili (an)n=1 ili (an) ili (a1,a2, . . . ,an, . . .)

  Primjericea) niz: (1,1,1,1, . . .) ima opci clan an = (1)n,b) niz ciji je opci clan an = (2)

  n

  n! ima prvih nekoliko clanova(2, 2, 43 , 23 , 415 , . . .)Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 6 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes niza Primjer

  PRIMJER 1.Niz ciji je opci clan:

  a) an = a1 +d(n1) zovemo aritmeticki niz. Svaki clan, osim prvog, jearitmeticka sredina susjednih: an = an1+an+12 .b) an = a1qn1 nazivamo geometrijski niz. Svaki clan, osim prvog, jegeometrijska sredina susjednih: an =pan1 an+1.c) an = 1a1+d(n1) nazivamo harmonijski niz. Svaki clan, osim prvog, je

  harmonijska sredina susjednih: an =(

  a1n1+a1n+12

  )1.

  Napiimo prvih deset clanova tih nizova ako je: a1 = 1, d = 1, q = 12 , a1 =2, d =2, q =2.Gomilaju li se clanovi niza oko nekog broja u svakom pojedinomslucaju?Broj A R nazivamo gomilitem niza ako svaka -okolina (A,A+)broja A sadri beskonacno mnogo clanova tog niza.Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 7 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes niza Primjer

  Rjeenje:

  a1 = 1, d = 1, q = 12a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,... NE, clanovi su sve veci i veci;

  b) 1, 12 ,14 ,

  18 ,

  116 ,

  132 ,

  164 ,

  1128 ,

  1256 ,

  1512 ,... DA, clanovi se gomilaju oko broja 0;

  c) 1, 12 ,13 ,

  14 ,

  15 ,

  16 ,

  17 ,

  18 ,

  19 ,

  110 ,... DA, clanovi se gomilaju oko broja 0.

  a1 =2, d =2, q =2a) -2, -4, -6, -8, -10,-12, -14, -16, -18, -20,...NE, clanovi su sve manji i manji;

  b) -2, 4, -8, 16, -32, 64, -128, 256, -512, 1024,...NE, parni clanovi su sve veci i veci, a neparni sve manji i manji;

  c) 12 , 14 , 16 , 18 , 110 , 112 , 114 , 116 , 118 , 120 ,...DA, clanovi se gomilaju oko broja 0.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 8 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes niza Primjer

  PRIMJER 2.a) Kolika je prosjecna brzina automobila tijekom putovanja ako prijedeput duljine s brzinom v1, a zatim se vrati istim putem (duljine s)brzinom v2?b) Kolika je prosjecna brzina automobila tijekom putovanja ako prijedeput duljine s brzinom 60 km/h, pa se vrati istim putem brzinom40 km/h?

  Rjeenje:Prosjecna brzina tijela (pri nejednolikom gibanju) definira se:

  v = ukupni prijedeni putukupno vrijeme gibanja

  .

  a) v = 2 st1 + t2

  = 2 ssv1 +

  sv2

  = 21v1 +

  1v2

  , to je harmonijska sredina brzina.

  b) v = 2160 + 140

  = 48 [km/h].

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 9 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes niza Granicna vrijednost ili limes niza

  Granicna vrijednost ili limes niza

  DefinicijaAko postoji tocka A takva da se u svakoj njezinoj - okolini (A,A+)nalaze gotovo svi clanovi niza (an), kaemo da je niz (an)konvergentan i da je A limes ili granica tog niza. Inace kaemo da jeniz divergentan.

  Piemo: an A kada n ili limnan =A.Citamo: "an tei ka A, kad n tei u beskonacno" ili "limes od an, kad ntei u beskonacno, je A."DefinicijaBroj A zovemo granicna vrijednost ili limes niza (an) ako za svaki broj> 0 moemo naci prirodan broj n0() takav da za sve n > n0() vrijedi|an A| < .Simbolicki piemo: (> 0) (n0 N) (n N) (n > n0 |an A| < ).Ako broj A postoji kaemo da je niz (an) konvergentan.Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 10 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes niza Primjer

  PRIMJER 3.U 5. st. prije Krista, grcki filozof Zenon iz Eleide postavio je problem poznatkao 2. Zenonov paradoks, o utrci izmedu grckog junaka Ahila i kornjace kojaje startala prva. Zenon je tvrdio kako Ahil nikada nece preteci kornjacu.Pretpostavimo da Ahil starta s mjesta a1, a kornjaca s mjesta k1, vidi sliku:

  Kada Ahil stigne na mjesto a2 = k1, kornjaca je vec na mjestu k2. Kada je Ahilna mjestu a3 = k2, kornjaca je na k3. Ovaj proces se nastavlja ubeskonacnost, tako se cini se da ce kornjaca uvijek biti ispred Ahila! To je usuprotnosti sa zdravim razumom.Ovaj paradoks se moe objasniti pomocu konvergentnih nizova. UzastopniAhilovi poloaji (a1,a2,a3, . . .) ili poloaji kornjace (k1,k2,k3, . . .) su neki nizovikoji definiraju uredaj. Primjerice, moemo uzeti da su to harmonijski nizovi(1, 12 ,

  13 , . . .) i (

  12 ,

  13 ,

  14 . . .). Oba niza konvergiraju k broju 0, limn

  1n = 0.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 11 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes niza Neka svojstva konvergentnih nizova

  Neka svojstva konvergentnih nizovaDefinicija (omedenost) Za niz realnih brojeva (an) kaemo da jeomeden ako

  (m,M R) (n N) (m an M).Definicija (monotonost) Niz (an) realnih brojeva je rastuci (resp.

  strogo rastuci) ako je

  an an+1 (resp. an < an+1), n N.

  Analogno definiramo padajuci i strogo padajuci niz.

  Tvrdnja 1. Omeden i monoton niz je konvergentan.

  Tvrdnja 2. (Teorem o sendvicu) Ako su nizovi (an), (bn) i (cn) takvida je an bn cn za svaki n veci od nekog n0 i ako jelim

  nan = limncn = L onda konvergira i niz (bn) i vrijedi limnbn = L.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 12 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes niza Primjer

  PRIMJER 4.

  Dokaimo da je niz (2, (1+ 12)2, (1+ 13)3, . . . , (1+ 1n )n, . . .) konvergentan.

  Rjeenje:1o) Prvo cemo pokazati da je niz strogo rastuci.Koristimo generaliziranu verziju Bernoullijeve nejednakosti:

  (1+x)k > 1+kx , za k > 1 i x 1, x 6= 0,

  koja se lako dokazuje prvo matematickom indukcijom za prirodnebrojeve k , a zatim i za sve realne k > 1. Stavimo x = 11+n i k = n+1n .Slijedi (

  1+ 11+n) n+1

  n > 1+ n+1n 11+n = 1+ 1n/n

  (1+ 11+n

  )n+1 > (1+ 1n )n an+1 > an. pKatedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 13 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes niza Primjer

  2o) Zatim cemo pokazati da je niz omeden.Kako je niz strogo rastuci, to je omeden odozdo s a1 = 2. Stavimo x = 1i k = 1+ 2n u Bernoullijevu nejednakost. Slijedi

  2 4 1n = (1+1)1+ 2n > 1+1 (1+ 2n )= 2 (1+ 1n ), 4>

  (1+ 1n

  )n = an, ppa je 4> an 2, za sve n N, to znaci da je niz omeden.Prema tvrdnji 1, niz je konvergentan.

  Taj limes se oznacava s e,

  limn

  (1+ 1

  n

  )n= e = 2.7182818284590452353602874713527...

  i obicno se naziva Eulerov broj.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 14 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes niza Racunanje s limesima nizova

  Tvrdnja 3. (racunanje s limesima)Neka su (an) i (bn) konvergentni nizovi realnih brojeva. Ako jelim

  nan =A i limnan =B, onda je

  limn(an bn)= limnan limnbn =AB,

  limn(an bn)= limnan limnbn =A B, limnc = c, c je konstanta,

  limn

  (anbn

  )= limnanlim

  nbn= AB , B 6= 0 i bn 6= 0 (n N),

  limn |an| =

  limnan

  = |A|,lim

  nanr =

  (lim

  nan)r =Ar , r R, an > 0 (n N) i A> 0.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 15 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije

  Granicna vrijednost ili limes funkcije

  Vidjeli smo u uvodu kako se pojavljuju limesi kada elimo odredititangentu krivulje ili brzinu tijela. Sada cemo razmatrati limese funkcijaopcenito.

  Za funkciju f :NR, f (n)= 1n znamo to znaci limn1n (= 0).

  Kako definirati limes funkcije f :R\ {0} R, f (x)= 1x kada x ?Kako definirati limes te funkcije kada x 0?

  to se dogada s vrijednocu funkcije f (x)= sinxx kada x 0? Moemoli proiriti funkciju f tako da bude prirodno definirana i u tocki 0?

  Postoji li limx0

  sin x ?

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 16 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije

  DefinicijaNeka je I R otvoren interval, x0 I i f funkcija definirana na I, osimmoda u x0. Broj L zovemo granicna vrijednost ili limes funkcije f utocki x0 ako za svaki niz (an), an I \ {x0} vrijedi:

  limnan = x0 limn f (an)= L.

  Piemo: limxx0

  f (x)= L.Citamo: "Limes funkcije f (x), kad x tei x0, je L."

  PRIMJER 5.Ispitajmo:

  a) limx1

  x1x21 ,

  b) limx0

  sin x .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 17 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Primjer

  Rjeenje a):Neka je (an) proizvoljan niz realnih brojeva sa svojstvom

  limnan = 1 i an 6= 1, n N.

  Zbog an 6= 1 imamo da je an 1a2n 1

  = 1an +1

  . Stoga vrijedi

  limn

  an 1a2n 1

  = limn

  1an +1

  = 11+1 =

  12

  .

  Dakle,

  limx1

  x 1x2 1 =

  12

  .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 18 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Primjer

  Rjeenje b):Funkcija f (x)= sin x nije definirana u nuli. Uvrtavajuci sve manje imanje vrijednosti za x dobivamo

  f (1)= sin= 0 f(

  12

  )= sin2= 0

  f(

  13

  )= sin3= 0 f

  (14

  )= sin4= 0

  f (0.1)= sin10= 0 f (0.01)= sin100= 0f (0.001)= sin1000= 0 f (0.0001)= sin10000= 0

  Na osnovi ovih informacija moemo pomisliti da je

  limx0

  sin

  x= 0,

  no ovaj put smo pogreno zakljucili.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 19 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Primjer

  Moemo promatrati dva niza (an)= (1n ) i (bn)= ( 21+4n ) koja konvergirajuk nuli.Vrijedi lim

  nsin

  an= lim

  nsin(n)= 0.Ali, lim

  nsin

  bn= lim

  nsin(2+2n

  )= 1.

  Stoga limx0

  sin

  xne postoji.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 20 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Primjer

  PRIMJER 6.Heavisideova funkcija je definirana s

  H(t)={

  0, t < 0,1, t 0.

  Nazvana je po inenjeru Oliveru Heavisideu (18501925) i moe sekoristiti za opisivanje elektricne struje koja je ukljucena u trenutku t = 0(vidjeti sliku).

  Ispitajmo ponaanje funkcije H oko nule.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 21 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Primjer

  Rjeenje

  Promatrat cemo niz (cn), cn = (1)n 1n , koji oscilira oko nule i limncn = 0.Niz (H(cn)) ima dvije tocke gomilanja 0 i 1:

  H(cn)=H(1n )= 1, n paran, limnH(

  1n

  )= 1,

  H(cn)=H(1n )= 0, n neparan, limnH(1n

  )= 0.

  Stoga limt0

  H(t) ne postoji.

  Medutim, moemo promatrati ponaanje funkcije H(t) kada se tpribliava nuli zdesna ili kada se pribliava nuli slijeva.Neka je (an) proizvoljan niz za koji vrijedi limnan = 0 i an > 0 (n N).Tada je lim

  nH (an)= 1, to piemo limt0+ H(t)= 1.Slicno, aka je (bn) proizvoljan niz za koji vrijedi limnbn = 0 i bn < 0(n N). Tada je lim

  nH (cn)= 0, to piemo limt0 H(t)= 0.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 22 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Jednostrani limesi

  Jednostrani limesi

  Definicija1 Neka je I R otvoren interval, x0 I i f funkcija definirane na I, osim

  moda u x0. Broj L zovemo desni limes (limes zdesna) funkcije f utocki x0 ako za svaki niz (an), an I sa svojstvom an > x0 (n N) vrijedi:

  limnan = x0 limn f (an)= L.

  Piemo: limxx0

  f (x)= limxx0+

  f (x)= f (x0+)= L.2 Neka je I R otvoren interval, x0 I i f funkcija definirane na I, osim

  moda u x0. Broj L zovemo lijevi limes (limes slijeva) f u tocki x0 akoza svaki niz (an), an I sa svojstvom an < x0 (n N) vrijedi:

  limnan = x0 limn f (an)= L.

  Piemo: limxx0

  f (x)= limxx0

  f (x)= f (x0)= L.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 23 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Jednostrani limesi

  Ako usporedimo definicije limesa funkcije i jednostranih limesa vidimoda vrijedi slijedeca tvrdnja.

  Tvrdnja 4.Neka je I R otvoren interval, x0 I i f funkcija definirane na I, osimmoda u x0. Postoji limxx0

  f (x) ako i samo ako limesi limxx0

  f (x) i

  limxx0+

  f (x) postoje i jednaki su.

  ZADATAK 1.

  Za funkciju g ciji je graf dan na slici, naveditevijednosti (ako postoje):

  a) limx2

  g(x) b) limx2+

  g(x) c) limx2

  g(x)

  d) limx5

  g(x) e) limx5+

  g(x) f ) limx5

  g(x)

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 24 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Limesi u R {,+}

  Limesi u R {,+}Definicija

  1 Za funkciju f : a,+R kaemo da ima granicnu vrijednost ililimes u tocki + jednak L R ako za svaki niz (cn), cn a,+(n N) vrijedi:

  limncn =+ limn f (cn)= L.

  Piemo: limx+ f (x)= f (+)= L.

  2 Neka je I R otvoren interval, x0 I i f funkcija definirana na I, osimmoda u x0. Kaemo da funkcija f ima granicnu vrijednost ili limes utocki x0 jednaku + ako za svaki niz (cn), cn I \ {x0} vrijedi:

  limncn = x0 limn f (cn)=+.

  Piemo: limxx0

  f (x)=+.Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 25 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Primjer

  PRIMJER 7.

  Za funkciju y = 1x2

  naci limese (ako postoje):

  a) limx0

  1x2

  ,

  b) limx+

  1x2

  .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 26 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Primjer

  Rjeenje

  a) Kada se x pribliava nuli, tada se x2 takoder pribliava nuli, pa 1/x2

  postaje sve vece i vece (ili neomedeno raste). Primjerice, akopromatramo niz (1/n) imamo da je f (1/n)= n2, pa vrijedi

  limn

  1n= 0 lim

  n f (1/n)= limnn2 =+.

  Stoga limx0

  (1/x2) ne postoji (nije realan broj), preciznije limx0

  (1/x2)=+.b) Kada se x tei u beskonacno, tada x2 takoder tei u beskonacno,pa 1/x2 postaje sve manji i manji pozitivan broj (ili tei nuli). Za svakiniz (cn) sa svojstvom da je neomeden s desna imamo

  limncn = limn f (cn)= limn1/cn

  2 = 0.

  Stoga je limx+(1/x

  2)= 0.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 27 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Zadatak

  ZADATAK 2.Po analogiji s prethodnim definirajte sljedece limese i navediteodgovarajuce primjere funkcija:

  a) limx+ f (x)=+ b) limx f (x)= L R

  c) limxx0

  f (x)= d) limx+ f (x)=

  e) limx f (x)=+ f ) limx f (x)=

  g) limxx0

  f (x)=+ h) limxx0+

  f (x)=+

  h) limxx0

  f (x)= k) limxx0+

  f (x)=.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 28 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Cauchyjeva definicija limesa funkcije

  Cauchyjeva definicija limesa funkcije

  Racunajuci limes limxx0

  f (x)= L koriste se fraze x blizu x0 i f (x) blizu L.Sada cemo dati (ekvivalentnu) definiciju funkcije preko okolina.

  Kao motiv za ovu definiciju limesa promatrat cemo funkciju

  f (x)={

  2x 1, x 6= 3,6, x = 3.

  Intuitivno, jasno je da ako je x blizu 3, ali x 6= 3, tada je f (x) blizu 5.Postavimo, primjerice, pitanje: koliko x treba biti blizu broju 3 da biudaljenost f (x) od 5 bila manja od 0.1?Dakle, traimo > 0 takvo da

  |f (x)5| < 0.1 ako je |x 3| < , x 6= 3.Vrijedi: ako je 0< |x 3| < 0.1/2= 0.05 onda je

  |f (x)5| = |(2x 1)5| = |2x 6| = 2|x 3| < 2 0.05= 0.1 .Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 29 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Cauchyjeva definicija limesa funkcije

  Dakle, odgovor na nae pitanje je = 0.05. Znaci ako je x unutarudaljenosti 0.05 od 3, onda je f (x) unutar udaljenosti 0.1 od 5. Slicnoimamo

  |f (x)5| < 0.01 ako je 0< |x 3| < 0.005,|f (x)5| < 0.001 ako je 0< |x 3| < 0.0005 .

  Brojeve 0.1, 0.01, 0.001 moemo promatrati kao greke tolerancijekoju moemo dopustiti. Da bi 5 bio limes f (x) kada x tei 3, moramomoci odrediti za bilo koju udaljenost f (x) od 5. Razmiljajuci kaogore, za bilo koji pozitivan broj nalazimo da je

  |f (x)5| < ako je 0< |x 3| < = 2

  .

  Drugim rijecima:

  ako je 3< x < 3+ (x 6= 3) onda je 5< f (x)< 5+,

  (vidjeti sliku).Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 30 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Cauchyjeva definicija limesa funkcije

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 31 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Cauchyjeva definicija limesa funkcije

  DefinicijaNeka je I R otvoren interval, x0 I i f funkcija definirane na I, osimmoda u x0. Broj L zovemo granicna vrijednost ili limes funkcije f utocki x0 ako za svaki > 0 moemo naci broj > 0 takav da cim je0< |x x0| < vrijedi |f (x)L| < .

  Piemo: limxx0

  f (x)= L.

  Simbolicki piemo:(> 0) (> 0) (x I) (0< |x x0| <

  f (x)L< ).Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 32 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Cauchyjeva definicija limesa funkcije

  Na isti nacin definiraju se druge vrste limesa.

  Definicija (Cauchyjeva definicija limesa zdesna i slijeva)1 lim

  xx0f (x)= lim

  xx0+f (x)= f (x0+)= L ako vrijedi:

  (> 0) (> 0) (x I) (0< x x0 < f (x)L< ).

  2 limxx0

  f (x)= limxx0

  f (x)= f (x0)= L ako vrijedi:

  (> 0) (> 0) (x I) (0< x0 x < f (x)L< ).

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 33 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Cauchyjeva definicija limesa funkcije

  Definicija (Cauchyjeva definicija beskonacnih limesa)1 lim

  x+ f (x)= f (+)= L ako vrijedi:

  (> 0) (> 0) (x I) (x > f (x)L< ).2 lim

  xx0f (x)=+ ako vrijedi:

  (E > 0) (> 0) (x I) (0< |x x0| < f (x)>E).

  3 limx+ f (x)= f (+)=+ ako vrijedi:

  (E > 0) (> 0) (x I) (x > f (x)>E).

  itd. . . .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 34 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Racunanje s limesima funkcija

  Limes funkcije je u skladu sa operacijama zbrajanja, mnoenja i slaganja(kompozicija) funkcija. To je posljedica cinjenice da je limes niza u skladu stim operacijama i definicije limesa funkcije.

  Tvrdnja 5. (racunanje s limesima funkcija)Neka je I R otvoren interval, x0 I i f ,g funkcije definirane na I, osimmoda u x0. Ako postoje limxx0

  f (x) i limxx0

  g(x), onda vrijedi

  1) funkcija f g ima limes u x0 ilim

  xx0(f (x)g(x))= lim

  xx0f (x) lim

  xx0g(x) ,

  2) za svaki c R funkcija c f ima limes u x0 ilim

  xx0c f (x)= c lim

  xx0f (x),

  3) funkcija f g ima limes u x0 ilim

  xx0(f (x) g(x))= lim

  xx0f (x) lim

  xx0g(x),

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 35 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Racunanje s limesima funkcija

  4) ako je g(x) 6= 0 (x I \ {x0}) i limxx0 g(x) 6= 0,funkcija fg ima limes u x0 i

  limxx0

  (f (x)g(x)

  )=

  limxx0

  f (x)

  limxx0

  g(x) ,

  5) funkcija |f | ima limes u x0 ilim

  xx0|f (x)| =

  limxx0 f (x) ,

  6) ako je f (x)> 0 (x I \ {x0}) , limxx0 f (x)=A> 0 i limxx0 g(x)=B,funkcija f g ima limes u x0 i

  limxx0

  (f (x)g(x)

  )=

  (lim

  xx0f (x)

  ) limxx0

  g(x)=AB .

  Svojstva 1) 6) vrijede i u slucaju kada x .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 36 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Racunanje s limesima funkcija

  PRIMJER 8.

  Izracunajmo limes limx2

  x3 +2x2 153x i obrazloimo svaki korak.

  RjeenjeZapocinjemo primjenom pravila 4), ali njegova primjena potpuno jeopravdana u zavrnoj fazi kada smo utvrdili da postoje limesi brojnika inazivnika i limes nazivnika nije 0.

  limx2

  x3+2x2153x =

  limx2

  (x3+2x21)lim

  x2(53x) (pravilo 4)

  =lim

  x2x3+2 lim

  x2x2 lim

  x21

  limx2

  53 limx2

  x (primjena 1, 2 i 3)

  = (2)3+2(2)2153(2) (uzastopnom primjenom 3)= 111 .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 37 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  Neodredeni oblici

  Neodredeni oblici su:00

  , , 0 , , 1

  , 00, 0

  Odredeni oblici su:L0 (L 6= 0), L 0,

  0

  , . . .

  U ovom odjeljku cemo racunati limese koristeci prethodno navedenapravila za limese funkcija i neke algebarske transformacije.

  PRIMJER 9.(

  00

  )Izracunajmo:

  a) limx0

  (3+x)2 9x

  ,

  b) limt0

  t2 +93

  t2.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 38 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  Rjeenjea) Podsjetimo se da uzimamo u obzir samo x 6= 0 kad x tei 0, pacemo prvo pojednostavniti razlomak: (3+x)

  29x =

  (9+6x+x2)9x = 6+x .

  Stoga je

  limx0

  (3+x)2 9x

  = limx0

  (6+x)= 6.

  b) Ne moemo odmah primjenjivati pravilo o kvocijentu, buduci jelimes nazivnika 0. Ovdje cemo prvo racionalizirati brojnik.

  limt0

  pt2+93

  t2 =(

  00

  )= lim

  t0

  pt2+93

  t2 p

  t2+9+3pt2+9+3

  = limt0

  (t2+9)9t2

  (pt2+9+3

  ) = limt0

  t2

  t2(p

  t2+9+3)

  = limt0

  1pt2+9+3

  = 1limt0

  (t2+9)+3= 13+3 = 16 .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 39 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  ZADATAK 3.Izracunajte:

  a) limh0

  (h5)225h , [R :10]

  b) limt3

  t292t2+7t+3 , [R : 6/5]

  c) limx0

  p1+xp1x

  x , [R : 1]

  d) limh2

  h+2h3+8 , [R : 1/12]

  e) limx16

  4px16xx2 , [R : 1/128].

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 40 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  PRIMJER 10.(

  )Izracunajmo:

  a) limx

  x2 +3x 53x2 +x ,

  b) limt

  t +

  t2 + t2t 3 .

  Rjeenje a)Ne moemo odmah primjenjivati pravilo o kvocijentu, buduci je limesnazivnika . Ovdje cemo prvo podijeliti brojnik i nazivnik s x2 koje nije0, jer x .

  limx

  x2 +3x 53x2 +x =

  (

  )= lim

  x(x2 +3x 5)/x2(3x2 +x)/x2 = limx

  1+ 3x 5x23+ 1x

  = 13

  .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 41 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  Rjeenje b)Prvo cemo podijeliti brojnik i nazivnik s navecom potencijom urazlomku. (Moemo smatrati da je t > 0.)

  limt

  t +

  t2 + t2t 3 =

  (

  )= lim

  t(t +

  t2 + t)/t

  (2t 3)/t = limt1+

  1+ 1t

  2 3t= 1+1

  2= 1.

  ZADATAK 4.Izracunajte:

  a) limh

  6h4+2h3+h22h3+h23 , [R :] b) limt

  5t2t+32t3+3t4 , [R : 0]

  c) limx

  p3+x+ 4

  px23x+2

  2p

  x2+ 4p

  x25, [R : 2/3]

  d) limt

  pt2+2tt+1 , [uvesti supstituciju t =x , R :1].

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 42 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  Neodredeni oblik (0 )Ako je f (x)= g(x) h(x) i lim

  xag(x)= 0 i limxah(x)=, gdje je

  a R {,}, tada se limxa f (x) svodi na oblik

  g(x)1

  h(x)

  ilih(x)

  1g(x)

  , tako da

  se odredivanje granicne vrijednosti svodi na slucajeve(

  00

  )ili

  (

  ).

  PRIMJER 11.

  Izracunajmo limx 2

  (2x

  ) tgx .

  Rjeenje

  limx 2

  (2 x

  ) tgx = (0 )= limx 2

  2xctgx =

  (00

  )=

  supst.y = 2 x

  = limy0

  yctg( 2y)

  = limy0

  ytgy = limy0

  ysiny cosy = 1 1= 1.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 43 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  ZADATAK 5.

  Ako je g(x)= 1x

  i h(x)= x2, izracunajtei)

  a) limxg(x) h(x)= limx

  1x x2, [R :]

  b) limxg(x) h(x)= limx

  1x x2, [R :]

  c) limx0+

  g(x) h(x)= limx0+

  1x x2, [R : 0]

  b) limx0

  g(x) h(x)= limx0

  x 1x x2, [R : 0].

  ii)a) lim

  x1

  h(x) 1g(x) = limx1x2 x , [R : 0]

  b) limx

  1h(x) 1g(x) = limx

  1x2 x , [R : 0]

  c) limx0+

  1h(x) 1g(x) = limx0+

  1x2 x , [R :]

  b) limx0

  1h(x) 1g(x) = limx0

  1x2 x , [R :].

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 44 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  PRIMJER 12. ()Izracunajmo:

  a) limx

  (px

  x +2

  ),

  b) limt

  (t +

  t2 t +3

  ).

  RjeenjeU slucaju neodredenog oblika potrebno je danu funkcijualgebarskim transformacijama svesti na oblik .

  a) limx

  (px

  x +2

  )= ()

  = limx

  (px

  x +2

  )p

  x +px +2px +px +2

  = limx

  x x 2px +px +2

  = 2px +px +2

  = 0.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 45 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  Rjeenje b)

  limt

  (t +

  t2 t +3

  )= (+)=

  supst.t =x

  = limx

  (x +

  x2 +x +3

  )= lim

  x

  (x +

  x2 +x +3

  ) x+

  px2+x+3

  x+p

  x2+x+3

  = limx

  x2+x2+x+3x+

  px2+x+3

  = ( )= limx (x+3)/x(x+px2+x+3)/x= lim

  x1+ 3x

  1+

  1+ 1x + 3x2= 11+1 = 12 .

  ZADATAK 6.

  Izracunajte: a) limt

  (t

  t2 2t +4

  ), [R : 1]

  b) limx

  (x2 2

  x2 3x +7

  ), [R : 3/2]

  c) limt

  (1p

  t(p

  t2pt+4

  ), [R :1/3].

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 46 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  Neodredeni oblik (1)

  Ovdje racunamo limese funkcija oblika y = f (x)g(x) kod kojih nakonuvrtavanja dobivamo oblik 1. Osim svojstava 1) 6) za racunanje slimesima, koristit cemo vaan limes broja e. U primjeru 4. proucavalismo lim

  n

  (1+ 1n

  )n = e. Taj limes vrijedi i kad n . Zaista, uvodecisupstituciju n =1k dobivamo:

  limn

  (1+ 1n

  )n = limk

  (1 11+k

  )1k = limk

  (1+k

  k

  )1+k= lim

  k

  (1+ 1k

  )k (1+ 1k

  )= e 1= e.

  Stoga se moe dokazati da za svaki niz (an) sa svojstvom da |an|vrijedi: lim

  n

  (1+ 1an

  )an = e. Dakle:lim

  x

  (1+ 1

  x

  )x= e.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 47 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  PRIMJER 13.

  a) Za proizvoljne , R izracunajmo: limx

  (1+

  x

  )x.

  b) Izracunalmo: limx0

  (1+x) 1x .

  Rjeenjea) Uvodeci supstituciju y = x/ i primjenjujuci svojstvo 6) za racunanjelimesa f g , gdje je g(x)= c konstantna funkcija, dobivamo:

  limx

  (1+

  x

  )x= lim

  y

  (1+ 1

  y

  )y=

  (lim

  y

  (1+ 1

  y

  )y)= e.

  b) Uvodeci supstituciju x = 1y

  dobivamo eljeni limes.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 48 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  PRIMJER 14.

  Izracunajmo: a) limx

  (x2 5

  x2

  )x2, b) lim

  x

  (x +3x +1

  )x.

  Rjeenje

  a) limx

  (x25

  x2

  )x2 = (1)= limx

  (1 5x2

  )x2 = limx

  (1+ 1

  x25

  )x2= lim

  x

  (1+ 1

  x25

  ) x25 (5) = ( limx

  (1+ 1

  x25

  ) x25 )5 = e5,b) lim

  x

  (x+3x+1

  )x = (1)= limx

  (1+ x+3x+1 1

  )x = limx

  (1+ 2x+1

  )x= lim

  x

  ((1+ 2x+1

  ) x+12

  ) 2x+1 x

  =(

  limx

  (1+ 2x+1

  ) x+12

  ) limx

  2xx+1

  = e2.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 49 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  ZADATAK 7.Izracunajte:

  a) limx

  (px+3px+1

  )2px, [R : e4]

  b) limt

  ( t+at+b

  )t, [R : eab]

  c) limx

  (x3+xx3c

  )x2, c R, [R : e].

  Neodredeni oblici(00

  )i(0)

  U prvom slucaju racunamo limese funkcija oblika f (x)= g(x)h(x) ako jelimxag(x)= 0

  + i limxah(x)=, gdje je a R {,}. Tada se

  limxag(x)

  h(x) odreduje tako da se najprije logaritmira:ln f (x)= h(x) ln(g(x)), i time se granicna vrijednost svodi naneodredeni oblik (0 ). Ako je ta granicna vrijednost L, onda jetraena granicna vrijednost eL. Slicno se postupa u slucaju

  (0).Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 50 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Neodredeni oblici

  PRIMJER 15.

  Izracunajmo: a) limx0+

  x tgx , b) limx0+

  x1x , c) lim

  xx1x .

  Rjeenje

  a) limx0+

  x tgx = (00)= limx0+

  etg(x)ln(x) = e limx0+ tg(x)ln(x)

  = e(0) = e limx0+lnx

  ctg(x) = . . . = e0 = 1

  b) limx0+

  x1x = (0)= e limx0+

  1x ln(x) = e = 0

  c) limxx

  1x = (0)= e limx 1x ln(x) = . . . = e0 = 1.

  ZADATAK 8.Izracunajte odredene oblike:

  a) limx1+

  x1x , [R :] b) limx0

  11+e 1x

  , [R : 1] c) limx0+

  11+e 1x

  , [R : 0].

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 51 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Teorem o sendvicu

  Teorem o sendvicu (ili uskladenost limesa irelacije )Na osnovi teorema o sendvicu za nizove imamo sljedecu tvrdnju.

  Tvrdnja 6. (uskladenost limesa i relacije )Neka je I R otvoren interval, x0 I i f ,g,h tri realne funkcije definiranena I, osim moda u x0, i neka postoje limesi funkcija f i g u x0.

  1 Ako je f (x) g(x), x 6= x0 u nekoj okolini tocke x0, onda jelim

  xx0f (x) lim

  xx0g(x).

  2 (Teorem o sendvicu) Ako je

  f (x) h(x) g(x), x 6= x0u nekoj okolini tocke x0 i limxx0

  f (x)= limxx0

  g(x)= L, onda funkcija hima limes u x0 i vrijedi limxx0

  h(x)= L (vidjeti sliku).

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 52 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Teorem o sendvicu

  PRIMJER 16.

  Pokazati da je limx0

  x2 sin1x= 0.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 53 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Teorem o sendvicu

  RjeenjePrimjetimo da ne moemo koristiti da je

  limx0

  x2 sin1x= lim

  x0x2 lim

  x0sin

  1x

  ,

  jer limx0

  sin 1x ne postoji, (vidjeti primjer 4. b).

  Provjerimo jesu li ispunjene pretpostavke teorema o sendvicu. Znamoda vrijedi: 1 sin 1x 1 za sve x 6= 0. Slijedi da je

  x2 x2 sin 1x x2, x 6= 0

  i limx0

  x2 = limx0

  x2 = 0. Dakle, moemo primijeniti teorem o sendvicu nafunkcije f (x)=x2, g(x)= x2 i h(x)= x2 sin 1x , pa je

  limx0

  x2 sin1x= 0.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 54 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Teorem o sendvicu

  PRIMJER 17.

  Dokaimo da funkcija h(x)= sinxx ima limes kada x 0 i da vrijedi

  limx0

  sinxx

  = 1 .

  Rjeenje

  Limes limx0

  sinxx je neodredeni oblik

  (00

  ). Primijenit cemo teorem o

  sendvicu.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 55 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Teorem o sendvicu

  U skladu sa slikom a) imamo da je |PP | = sin(x), |AP| = x , |AB| = tg(x)i |PP | < |AP|, to daje sin(x)x < 1 za sve x > 0.Nadalje je: 1x2 =P(COAP)

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Teorem o sendvicu

  PRIMJER 18.

  Izracunajmo: a) limx0

  sin5xsin2x

  , b) limx0

  1cosxx2

  , c) limt0

  (sin2t

  t

  )t+3.

  Rjeenje

  a) limx0

  sin5xsin2x

  = limx0

  sin5x5x

  sin2x2x

  52= 1

  1 12= 1

  2,

  b) limx0

  1cosxx2

  = limx0

  1 (12sin2 x2 )x2

  = 2 limx0

  sin2 x24 (x2 )2 =

  12

  (sin x2

  x2

  )2= 1

  21= 1

  2,

  c) limt0

  (sin2t

  t

  )t+3=

  (limt0

  sin2tt

  )limt0

  t+3= (2 1)0+3 = 8.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 57 / 65

 • Granicna vrijednost ili limes funkcije Teorem o sendvicu

  ZADATAK 9.Izracunajte:

  a) limx0

  cos(2x)cos(3x)x2 , [R : 5/2]

  b) limx0

  cos(2x)cos(3x)x , [R : 0]

  c) limt0

  t ctgt , [R : 1],

  d) limt0

  tg tsin tt3 , [R : 1/2],

  e) limh0

  (1+sinh) 1h , [R : e].

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 58 / 65

 • Neprekidnost funkcije

  Neprekidnost (neprekinutost) funkcije

  DefinicijaNeka je I R otvoren interval, x0 I. Za funkciju f : I R kaemo da jeneprekidna u tocki x0 ako postoji limes funkcije f u tocki x0 ilim

  xx0f (x)= f (x0).

  Funkcija je neprekidna na skupu I ako je neprekidna u svakoj tockix0 I.Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 59 / 65

 • Neprekidnost funkcije

  Neka je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu oko x0,osim moda u x0. Kaemo da je f prekidna u x0 ako nije neprekidna ux0.

  PRIMJER 19.

  Na slici je prikazan graf funkcije f .U kojim tockama funkcija ima prekid?Zato?

  Rjeenje1) Ima prekid u tocki x0 = 1, jer funkcija nije definirana u 1.2) Ima prekid u tocki x0 = 3. Funkcija je ovdje definirana, ali ne postojilimx3

  f (x) (jer lijevi i desni limes nisu jednaki).

  3) Ima prekid u tocki x0 = 5. Funkcija je ovdje definirana i postojilimx5

  f (x) (jer su lijevi i desni limes jednaki). Ali limx5

  f (x) 6= f (5).Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 60 / 65

 • Neprekidnost funkcije Cauchyjeva definicija neprekidnosti funkcije

  Cauchyjeva definicija neprekidnosti funkcije

  DefinicijaNeka je I R otvoren interval, x0 I i f : I R. Kaemo da je fneprekidna u x0 ako

  (> 0) (> 0) (x I) (0< |x x0| < f (x) f (x0)< ).

  PRIMJER 20.

  Funkcija f (x)= sinxx je neprekidna na cijeloj domeni, tj. u svakoj tockix0 R\ {0}.

  ZADATAK 10.

  Ispitajte je li funkcija f (x)={ sinx

  x , x 6= 0,1, x = 0. neprekidna u nuli.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 61 / 65

 • Neprekidnost funkcije Cauchyjeva definicija neprekidnosti funkcije

  Funkcija f ima uklonjivi prekid u tocki x0 ako postojilim

  xx0f (x)= L 6= f (x0).

  Funkcija f ima prekid prve vrste u tocki x0 ako su limesi slijeva izdesna u tocki x0 konacni i razliciti.Funkcija f ima prekid druge vrste u tocki x0 ako je barem jedan odlimesa slijeva ili zdesna beskonacan ili ne postoji.

  ZADATAK 11.

  a) Provjerite da funkcija f (x)={ 2x2, x 3,

  3x , x > 3, ima prekid prvevrste u x0 = 3.

  b) Provjerite da funkcija f (x)= 32x1+x ima prekid druge vrste ux0 =1.

  c) Provjerite da funkcija g(x)=

  sinx

  x , x < 0,1, x = 0,

  5x4 2x +1, x > 0,ima uklonjivi

  prekid u x0 = 0.Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 62 / 65

 • Neprekidnost funkcije Neprekidnost i operacije s funkcijama

  Neprekidnost i operacije s funkcijama

  Tvrdnja 7.Neka je I R otvoren interval, x0 I i f ,g : I R neprekidne u x0. Tadavrijedi

  1) funkcija f g je neprekidna u x0,2) za svaki R funkcija f je neprekidna u x0,3) funkcija f g je neprekidna u x0,4) ako je g(x) 6= 0, x I, onda je funkcija fg je neprekidna u x0,5) funkcija |f | je neprekidna u x0.

  Osim toga, kompozicija neprekidnih funkcija daje neprekidnu funkciju:6) Neka je I R otvoren interval, x0 I, g : I R neprekidna u x0 i

  f : g(I)R neprekidna u f (x0). Tada je kompozicija f g (dana s(f g)(x)= f (g(x))) neprekidna u x0.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 63 / 65

 • Neprekidnost funkcije Neprekidnost i operacije s funkcijama

  Stavak 6) u tvrdnji 7. (neprekidna funkcija neprekidne funkcije jeneprekidna funkcija) je posljedica slijedece tvrdnje o limesima.

  Tvrdnja 8.Neka je I R otvoren interval, a I, lim

  xag(x)= b i f : g(I)Rneprekidna u b, tada je lim

  xa f(g(x)

  )= f (b). Drugim rijecima:

  limxa f

  (g(x)

  )= f

  (limxag(x)

  ).

  PRIMJER 21.

  Napiimo specijalne slucajeve tvrdnje 8. ako je f (x)= npx , ex .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 64 / 65

 • Neprekidnost funkcije Neprekidnost i operacije s funkcijama

  Rjeenje

  limxa

  n

  g(x)= n

  limxag(x), n N, g(x) 0, x I,

  limxae

  g(x) = e limxag(x).

  PRIMJER 22.

  U kojim tockama je funkcija F (x)= 1px2+74 neprekidna?

  Rjeenje

  F = f g h k , gdje je f (x)= 1x , g(x)= x 4, h(x)=p

  x , k(x)= x2 +7.Kako su sve elementarne funkcije neprekidne na svojoj domeni, toprema stavku 6) tvrdnje 7. slijedi da je F neprekidna na svojoj domeni:

  DF ={x R|

  x2 +74 6= 0

  }= {x R|x 6= 3} = (,3)(3,3)(3,+).

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Limes funkcije 65 / 65

  UvodGranicna vrijednost ili limes nizaPojam nizaGranicna vrijednost ili limes nizaNeka svojstva konvergentnih nizovaRacunanje s limesima nizovaGranicna vrijednost ili limes funkcijeJednostrani limesiLimesi u R{-,+}Cauchyjeva definicija limesa funkcijeRacunanje s limesima funkcijaNeodreeni obliciTeorem o sendvicuNeprekidnost funkcijeCauchyjeva definicija neprekidnosti funkcijeNeprekidnost i operacije s funkcijama