Katedra za porodi čnu medicinu Medicinski fakultet Ui i T ... i Posteri za CD/Dan 1 pdf/(9...vezano zavodjenje nekog kliničkog problema

Embed Size (px)

Text of Katedra za porodi čnu medicinu Medicinski fakultet Ui i T ... i Posteri za CD/Dan 1...

 • Katedra za porodinu medicinuMedicinski fakultetU i i T liUniverzitet u Tuzli

  doc.dr.sc. Olivera Bati-Mujanovi jdoc.dr.sc. Azijada Beganli

  Banja Luka, septembar 2010. godine

 • Zdravstveni sistem stvoren na snanoj primarnoj zdravstvenoj zatiti je najefikasniji u pruanju zdravstvenih usluga.

  Porodina medicina je postala kljuna poluga efikasne i kvalitetne medicine u razvijenimefikasne i kvalitetne medicine u razvijenim zemljama, ali i u zemljama u razvoju.

 • Nauka i medicinsko znanje se vrlo brzo mijenjaju.

  Postoji stalna potreba prema akademskim-edukativnim institucijama da stvaraju doktore sa dobrim klinikim vjetinama kojidoktore sa dobrim klinikim vjetinama koji mogu odgovoriti na sadanje i budue potrebe drutva.potrebe drutva.

 • WHO-WONCA FORUM, EUROPEAN SOCIETY OF GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE

  Obavezno uvoenje akademskih odjeljenja porodine/obiteljske medicineporodine/obiteljske medicine

  Obavezne promjene u sistemu edukacije i prakseprakse

  Uvoenje specijalizacije iz porodine/obiteljske medicineobiteljske medicine

 • 1998. godine ljekari iz Tuzle su bili na studijskom putovanju u Kanadi (Queens UniverzitetKingston) gdje su stekli prvaKingston) gdje su stekli prva znanja o porodinoj medicini to se poslije implementiralo uto se poslije implementiralo u BiH, ali prilagoeno uslovima i kulturolokom obiljeju nae zemlje.

 • EDUKATIVNI CENTAR ZA PORODINU MEDICINU

  Ed k i i di di i Edukativni centar za porodinu medicinu (ECPM) JZU Dom zdravlja Tuzla zvanino je otvoren 12 06 1998 godineotvoren 12.06.1998. godine.

 • Predstavlja bazu efektivne klinike edukacije:

  specijalizanata porodine medicine studenata Medicinskog fakulteta studenata Visoke zdravstvene kole ljekara i medicinskih sestara/tehniara do-

  trening programa iz porodine medicine

 • ECPM je opremljen:

  savremenim nastavnim uilima kompjuterima, internet konekcijom, anatomskim modelima, udbenicima link vezom sa drugim Edukativnim centrima

  u zemlji i Queens Univerzitetom u Kanadi

 • Razvoj i implementacija programa specijalizacije P d j d di l k i di l k Podravanje dodiplomske i postdiplomske nastave na Medicinskom fakultetu

  Kursevi u kontinuiranoj medicinskoj Kursevi u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji (CME)

  Implementacija visoke profesionalne Implementacija visoke profesionalne edukacije (HPE)

 • Razvoj i implementacija dotrening programa (PAT)

  Program za profesionalni razvoj lanova akademskog odjeljenja

  Podravanje programa istraivanja, naunih projekata i publikacija

 • U svrhu ostvarivanja ovih ciljeva ljekari moraju biti dobro edukovani u kontinuitetumedicinske edukacije od dodiplomske do kontinuirane medicinske nastave u sticanju praktinih vjetina za sve nabrojane uloge.

 • Curiculum porodine medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uveden je u VI godinu studija sa ciljem:

  da upozna studente sa reformom zdravstvenog sistema u svijetu a posebnozdravstvenog sistema u svijetu, a posebno sa specifinim okolnostima promjena zdravstvenog sistema u BiHzdravstvenog sistema u BiH

 • da upozna studente sa ulogom porodinog ljekara kao promotora zdravlja, vjetog kliniara, koordinatora, uvara sredstava, lidera menadera i edukatoralidera, menadera i edukatora

  da omogui studentu sticanje efektivnih da omogui studentu sticanje efektivnih komunikacijskih i klinikih vjetina i znanja o najeim klinikim problemimao najeim klinikim problemima

 • Curiculum je baziran na studentu-orjentisanoj nastavi sa predominacijom praktinog rada.

 • Evaluacija znanja, komunikacijskih i klinikih vjetina vri se u svakodnevnom radu, a na kraju nastave sprovodi se OSCE (Objektivni Strukturirani Kliniki Ispit).

 • Na ovom praktinom ispitu studenti trebaju da pokau da vladaju primarnim klinikim vjetinama i da su sposobni za samostalni radrad.

  Zavrni ispit se sastoji od opsenog pisanog Zavrni ispit se sastoji od opsenog pisanog testa: pitanja uz multipli izbor odgovora (MCQs) i pitanja sa kratkim odgovorima(MCQs) i pitanja sa kratkim odgovorima vezano za vodjenje nekog klinikog problema.

 • Demonstracija pozitivnog modela klinike prakse u PZZ moe pomoi studentu da izabere porodinu medicinu za osnovu svoje budue profesionalne karijerebudue profesionalne karijere.

 • Doktori nauka Magistri nauka

  8

  67

  8

  9

  5

  4 4

  6

  4

  5

  6

  1 1

  3

  2

  3

  4

  0 00

  1

  Tuzla Sarajevo Zenica Mostar RS

 • Univerzitet u Tuzli Zvanina promocija doktora naukap j

  (decembar 2006. godine)

 • Specijalizacija iz porodine/obiteljske p j j p jmedicine u BiH je uvedena 1999. godine.

  Edukativni centri porodine medicine pri domovima zdravlja (ECPM) predstavljajudomovima zdravlja (ECPM) predstavljaju bazu efektivne klinike edukacijespecijalizanataspecijalizanata.

 • Bosna i Hercegovina je prvu generaciju specijalista dobila 2001. godine, a danas u BiH ima 517 specijalista porodine medicine. p j p

 • M t Tuzla114

  Zenica

  Mostar52

  Zenica65

  Sarajevo9191

 • Specijalizacija se odvija po dvogodinjem ili p j j j p g jtrogodinjem programu, u zavisnosti od prethodne edukacije i radnog iskustva p j gljekara.

  Program i njegovi ciljevi su dovoljno fleksibilni da se prilagode potrebamafleksibilni da se prilagode potrebama obrazovanja svakog doktora.

 • Za svaku komponentu programa su postavljeni edukativni ciljevi koji slue kao vodi za specijalizante i edukatore.p j

  Kliniko iskustvo iz porodine medicine se Kliniko iskustvo iz porodine medicine se postie u toku estomjesenih perioda koje specijalizanti provode radei u ECPMspecijalizanti provode radei u ECPM.

 • Praktino iskustvo u drugim komponentama programa specijalizacije stiu na klinikama i ustanovama zdravstvene zatite koje su ovlatene za specijalistiku obuku.

 • Tokom specijalizacije specijalizanti moraju p j j p j jproi obuku u irokom dijapazonu klinikih disciplina:p

  Interna medicina, dermatologija Ginekologija i akuerstvo pedijatrija Ginekologija i akuerstvo, pedijatrija Neuropsihijatrija

  Fi ik l h bilit ij b i j d i i Fizikalna rehabilitacija bazirana u zajednici Urgentna medicina

 • Hirurke specijalnosti p j Oftalmologija Otorinolaringologija Otorinolaringologija Gerijatrija

  Sadraj rotacija je planiran za svakog specijalizanta posebno bazirano naspecijalizanta posebno, bazirano na prethodnom iskustvu, edukaciji i lokaciji.

 • Ciljevi se ostvaruju u toku boravka u ECPM, boravkom na klinikama, kroz seminarske programe i samostalno uenje.

 • Didaktiki dio programa specijalizacije se prezentuje na poludnevnim sesijama koje se organizuju u ECPM jednom sedmino.

 • Integralni dio programa specijalizacije je i g p g p j j jproces redovne, formativne evaluacije, tose odnosi na sve komponente programase odnosi na sve komponente programa.

  Sve komponente programa moraju biti Sve komponente programa moraju biti uspjeno evaluirane, to je jedan od uslova za i l k i i iizlazak na zavrni ispit.

 • Uslov za izlazak na zavrni ispit je i odbrana specijalizantskog projekta koja se odrava u junu u okviru Dana specijalizantskih projekata. j j j

 • Sarajevo Banja Luka

  Sarajevo ZenicaMostar

 • Ciljevi specijalizantskih projekata su:

  Stimulisati kreativnost i originalno miljenje, Stimulisati kreativnost i originalno miljenje, Primijeniti osnove kritike procjene koje su

  uene u samoj sri nastavnog planauene u samoj sri nastavnog plana, Prouavati teme koje su relevantne za

  ij li t i di di ispecijalizante i za porodinu medicinu.

 • Vaan cilj je razvijanje sposobnosti i vjetina neprekidnog pitanja/odgovaranja o stvarima relevantnim za porodinu medicinu.

 • Zavrnom pismenom ispitu mogu pristupiti svi specijalizanti koji su ispunili prethodno navedene uslove.

  Ispit se sastoji iz vie kratkih odgovora na Ispit se sastoji iz vie kratkih odgovora na brojna klinika pitanja koja pokrivaju sve teme relevantne za porodinu medicinuteme relevantne za porodinu medicinu.

 • Zdravstveni sistem koji se bazira na Zdravstveni sistem koji se bazira na kvalitetnoj porodinoj medicini je najbolji u zadovoljavanju potreba ljudi.zadovoljavanju potreba ljudi.

 • Samo dobro edukovan i vjet kliniar, kao i dobro edukovani lanovi njegovog tima mogudobro edukovani lanovi njegovog tima mogu obezbijediti kvalitetnu primarnu zdravstvenu zatitu-kliniku praksu.

 • "Vjetina savladavanja znanja o porodinojVjetina savladavanja znanja o porodinojmedicini nije samo u uenju golih injenica. Ono to ini porodinog ljekara drukijim od ostalih su njegove vrijednosti, stavovi ij g j ,metode naela koja upravljaju njegovimpostupcima." (Ian McWhinney)