Kazneni zakon125 07.11

  • View
    20

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Kazneni zakon125 07.11

HRVATSKI SABOR2498Na temelju lanka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKUO PROGLAENJU KAZNENOG ZAKONAProglaavam Kazneni zakon, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. godine. Klasa: 011-01/11-01/186 Urbroj: 71-05-03/1-11-2 Zagreb, 26. listopada 2011. Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipovi, v. r.

KAZNENI ZAKONOPI DIO GLAVA PRVA (I.) TEMELJNE ODREDBETemelj i ogranienje kaznenopravne prisilelanak 1. Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponaanja kojima se tako povreuju ili ugroavaju osobne slobode i prava ovjeka te druga prava i drutvene vrijednosti zajamene i zatiene Ustavom Republike Hrvatske i meunarodnim pravom da se njihova zatita ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile.

Naelo zakonitostilanak 2. Nitko ne moe biti kanjen za djelo koje prije nego je poinjeno nije bilo utvreno zakonom ili meunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se moe izrei kazna ili druga kaznenopravna sankcija koja nije bila odreena zakonom.

Naelo primjene blaeg zakona i vremensko vaenje kaznenog zakonodavstvalanak 3.1/137

(1) Prema poinitelju se primjenjuje zakon koji je bio na snazi u vrijeme kad je kazneno djelo poinjeno. (2) Ako se zakon nakon poinjenja kaznenog djela, a prije donoenja pravomone presude, izmijeni jednom ili vie puta, primijenit e se zakon koji je najblai za poinitelja. (3) Ako se u sluajevima iz stavka 2. ovoga lanka izmijeni naziv ili opis kaznenog djela, sud e ispitati postoji li pravni kontinuitet tako da injenino stanje podvede pod bie odgovarajueg kaznenog djela iz novog zakona pa ako utvrdi da postoji, primijenit e zakon koji je blai za poinitelja. Nema kaznenog djela ako pravni kontinuitet ne postoji. (4) Izmijeni li se zakon za vrijeme poinjenja kaznenog djela, primijenit e se zakon koji je bio na snazi u vrijeme dovrenja radnje. (5) Zakon koji je na snazi samo za odreeno vrijeme primijenit e se na kaznena djela poinjena u tom vremenu i nakon njegova prestanka vaenja ako zakonom nije drukije propisano.

Naelo krivnjelanak 4. Nitko ne moe biti kanjen ako nije kriv za poinjeno kazneno djelo.

Naelo oduzimanja imovinske koristilanak 5. Nitko ne moe zadrati imovinsku korist ostvarenu protupravnom radnjom.

GLAVA DRUGA (II.) PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKEPrimjena Opeg dijela Kaznenog zakonalanak 6. Odredbe Opeg dijela ovoga Zakona odnose se na kaznena djela propisana ovim Zakonom i drugim zakonima.

Primjena kaznenog zakonodavstva prema mladim osobamalanak 7. (1) Kazneno zakonodavstvo ne primjenjuje se prema djetetu koje u vrijeme poinjenja djela nije navrilo etrnaest godina. (2) Prema osobi koja je u vrijeme poinjenja kaznenog djela navrila etrnaest godina, a nije jo navrila dvadeset i jednu godinu primjenjuje se ovaj Zakon ako posebnim zakonom nije drukije propisano.

Vrijeme poinjenja kaznenog djelalanak 8.2/137

(1) Kazneno djelo je poinjeno u vrijeme kad je poinitelj poduzeo radnju ili je bio duan poduzeti radnju, bez obzira na to kad je nastupila posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela. (2) Sastoji li se poiniteljeva djelatnost iz vie vremenski odvojenih radnji, djelo je poinjeno danom posljednje radnje, a kod kaznenih djela kod kojih radnja traje, danom prestanka radnje.

Mjesto poinjenja kaznenog djelalanak 9. (1) Kazneno djelo poinjeno je u mjestu gdje je poinitelj radio ili bio duan raditi i u mjestu gdje je u cijelosti ili djelomino nastupila posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela ili je prema njegovoj zamisli trebala nastupiti. (2) U sluajevima sudionitva kazneno je djelo poinjeno u mjestu odreenom u stavku 1. ovoga lanka i u mjestu gdje je bilo koji od sudionika radio ili bio duan raditi ili gdje je prema njegovoj zamisli posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela trebala nastupiti.

Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela poinjena na podruju Republike Hrvatskelanak 10. Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se na svakoga tko poini kazneno djelo na njezinu podruju.

Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela poinjena na brodu ili zrakoplovu Republike Hrvatskelanak 11. Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se i na svakoga tko poini kazneno djelo na domaem brodu ili zrakoplovu, bez obzira na to gdje se brod ili zrakoplov nalazi u vrijeme poinjenja kaznenog djela.

Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela poinjena na podruju Republike Hrvatske, njezinom brodu ili zrakoplovulanak 12. (1) Kad je u sluaju primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske prema odredbama lanka 10. i lanka 11. ovoga Zakona kazneni postupak pravomono dovren u stranoj dravi, kazneni postupak u Republici Hrvatskoj pokrenut e se po odobrenju glavnog dravnog odvjetnika. (2) Kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske prema odredbama lanka 10. i lanka 11. ovoga Zakona nee se pokrenuti protiv poinitelja kaznenog djela koje je, osim na podruju Republike Hrvatske, poinjeno i na podruju drave ugovornice Konvencije o provedbi Sporazuma iz Schengena u kojoj je za to djelo kazneni postupak pravomono dovren.

Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela poinjena izvan Republike Hrvatske protiv njezinog pravnog interesalanak 13.3/137

Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se prema svakome tko izvan njezina podruja poini: 1. kazneno djelo protiv Republike Hrvatske iz Glave XXXII. ovoga Zakona, 2. kazneno djelo krivotvorenja novca, vrijednosnih papira i znakova za vrijednost Republike Hrvatske iz lanka 274., lanka 275. i lanka 276. ovoga Zakona, 3. kazneno djelo protiv hrvatskog dravnog dunosnika ili slubenika u vezi s njegovom slubom, 4. kazneno djelo davanja lanog iskaza iz lanka 305. ovoga Zakona, ako je lani iskaz dan u postupku pred hrvatskim nadlenim tijelima, 5. kaznena djela protiv birakog prava iz Glave XXXI. ovoga Zakona, 6. kazneno djelo iz lanka 193., lanka 194., lanka 196., lanka 197. i lanka 198. ovoga Zakona kad je poinjeno u zatienom ekoloko-ribolovnom pojasu, epikontinentalnom pojasu ili na otvorenom moru.

Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela koja izvan podruja Republike Hrvatske poine njezini dravljanilanak 14. (1) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se prema hrvatskom dravljaninu i osobi koja ima prebivalite u Republici Hrvatskoj, koja izvan podruja Republike Hrvatske poini bilo koje drugo kazneno djelo osim onih koja su obuhvaena odredbama iz lanka 13. i lanka 16. ovoga Zakona, ako je to kazneno djelo kanjivo i prema zakonu drave u kojoj je poinjeno. (2) Odredba stavka 1. ovoga lanka primijenit e se i kad poinitelj stekne hrvatsko dravljanstvo nakon poinjenja kaznenog djela. (3) U sluajevima iz stavka 1. i 2. ovoga lanka kod kaznenih djela iz lanka 115. stavka 3. i 4., lanka 116., lanka 153., lanka 154., lanka 158., lanka 161., lanka 162., lanka 163., lanka 164., lanka 166. i lanka 169. ovoga Zakona te drugih kaznenih djela kod kojih je to predvieno meunarodnim ugovorom kojeg je Republika Hrvatska stranka, kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primijenit e se i kad kazneno djelo nije kanjivo prema zakonu drave u kojoj je poinjeno. (4) Kad hrvatski dravljani sudjeluju u mirovnim operacijama ili drugim meunarodnim aktivnostima izvan podruja Republike Hrvatske i u takvim operacijama ili aktivnostima poine kazneno djelo, primjena zakonodavstva Republike Hrvatske ravnat e se prema odredbama ovog Zakona, ako meunarodnim ugovorom kojeg je Republika Hrvatska stranka nije predvieno drugaije.

Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela poinjena protiv dravljanina Republike Hrvatske izvan njezina podrujalanak 15. (1) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se prema strancu koji izvan podruja Republike Hrvatske prema dravljaninu Republike Hrvatske, osobi koja ima prebivalite u Republici Hrvatskoj ili pravnoj osobi registriranoj u Republici Hrvatskoj poini bilo koje kazneno4/137

djelo koje nije obuhvaeno odredbom iz lanka 13. i lanka 16. ovoga Zakona, ako je to kazneno djelo kanjivo i prema zakonu drave u kojoj je poinjeno. (2) U sluaju iz stavka 1. ovoga lanka sud ne moe izrei teu kaznu od one koja je propisana zakonom zemlje u kojoj je kazneno djelo poinjeno.

Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela protiv vrijednosti zatienih meunarodnim pravom poinjena izvan podruja Republike Hrvatskelanak 16. Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se prema svakome tko izvan njezina podruja poini kazneno djelo iz lanka 88., lanka 90., lanka 91., lanka 97., lanka 104., lanka 105. i lanka 106. ovoga Zakona, kao i kazneno djelo koje je Republika Hrvatska prema meunarodnom ugovoru obvezna kanjavati i kada je poinjeno izvan podruja Republike Hrvatske.

Primjena kaznenog zakonodavstva za ostala kaznena djela poinjena izvan podruja Republike Hrvatskelanak 17. (1) Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se prema strancu koji izvan podruja Republike Hrvatske poini kazneno djelo za koje se po hrvatskom zakonodavstvu moe izrei kazna zatvora od pet godina ili tea kazna, a ne radi se o sluajevima iz lanka 13. do 16. ovoga Zakona, ako je to kazneno djelo kanjivo i prema zakonu drave u kojoj je poinjeno i ako je izruenje poinitelja zakonom ili meunarodnim ugovorom doputeno, ali do njega nije dolo. (2) U sluaju iz stavka 1. ovoga lanka sud ne moe izrei teu kaznu od one koja je propisana zakonom zemlje u kojoj je kazneno djelo poinjeno.

Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela poinjena izvan podruja Republike Hrvatskelanak 18. (1) Kad je u sluaju primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske prema odredbama lanka 13. ovoga Zakona kazneni postupak pravomono dovren u stranoj dravi, glavni dravni odvjetnik moe odustati od kaznenog progona. (2) U sluajevima iz lanka 14., lanka 15. i lanka 17. ovoga Zakona kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva Re