KBC Banja Luka

  • Upload
    lubija

  • View
    1.593

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 1 od 30

Sadraj1. Klinika za bolesti uha, grla i nosa...............................................................................2 2. Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma........................................3 3. Klinika za djeije bolesti.............................................................................................4 4. Klinika za djeiju hirurgiju...........................................................................................5 5. Klinika za ginekologiju i akuerstvo............................................................................6 6. Klinika za infektivne bolesti ........................................................................................7 7. Klinika za kardiovaskularne bolesti............................................................................8 8. Klinika za kone i polne bolesti..................................................................................9 9. Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju..........................................................................10 10. Klinika za neurohirurgiju...........................................................................................11 11. Klinika za neurologiju...............................................................................................12 12. Klinika za one bolesti..............................................................................................13 13. Klinika za onkologiju.................................................................................................14 14. Klinika za optu i abdominalnu hirurgiju...................................................................15 15. Klinika za ortopediju.................................................................................................16 16. Klinika za plastino-rekonstruktivnu hirurgiju...........................................................17 17. Klinika za plune bolesti...........................................................................................18 18. Klinika za psihijatriju.................................................................................................19 19. Klinika za torakalnu hirurgiju....................................................................................20 20. Klinika za traumatologiju..........................................................................................21 21. Klinika za unutranje bolesti.....................................................................................22 22. Klinika za urologiju...................................................................................................23 23. Klinika za vaskularnu hirurgiju.................................................................................24 24. Centar za dojku........................................................................................................25 25. Zavod za laboratorijsku dijagnostiku........................................................................26 26. Zavod za mikrobiologiju...........................................................................................27 27. Zavod za nuklearnu medicinu..................................................................................28 28. Zavod za patologiju..................................................................................................29 29. Zavod za kliniku radiologiju....................................................................................30

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 2 od 30

Klinika za bolesti uha, grla i nosaRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta 7 h 20 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje 20 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Mirjana Dunovi, m.s. Zdenka Mari, m.s. 051 342 658 2 Kabinet za otomikroskopiju 7 h 15 h 20 pacijenata Nataa Dominovi, v.s. 051 342 653

1

3

Kabinet za visokodiferenciranu dijagnostiku sluha 7 h 15 h

Nema zakazivanja

4

Audioloki kabinet 7 h 15 h

20 pacijenata

Gordana Ratkovi, v.s. 051 342 672

5

Fonijatrijski kabinet 7 h 15 h

15 pacijenata

Olivera Desani, m.s. 051 342 605

6

Rinoloki kabinet 7 h 15 h

20 pacijenata

Olivera Desani, m.s. 051 342 605

7

Logopedska ambulanta 7 h 15 h

Nema zakazivanja

Ljiljana Jovanovi, dipl.log. Danijela Radulovi, dipl.log.

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 3 od 30

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizmaRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Ambulanta za dijabetes i endokrinoloka ambulanta (Poliklinika) Ponedeljak, utorak, etvrtak, petak: 7 h - 15 h Srijedom: 7 h - 14 h i 14 h - 20 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje 20 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Ana Sedi, v.m.s. Ljubica urica, m.s. 051 433 301

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 4 od 30

Klinika za djeije bolestiRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Hematoonkoloka ambulanta 7 h - 15 h Gastroenteroloka ambulanta i Kabinet za UZV abdomena 7 h - 15 h 3 Kardioloka ambulanta i Kabinet za UZV srca 7 h - 15 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje 8 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

Nada Vrhovac, m.s. 051 342 402 Ljilja Laki, m.s. 051 342 411 051 342 428 Bosa Jagodi, m.s. Milena Rajn, m.s. 051 342 280

2

6 pacijenata 6 pacijenata UZV abdomena 6 pacijenta 6 pacijenata UZV Srca

4

Pulmoloka ambulanta i Pulmoalergoloki kabinet 7 h - 15 h

10 pacijenata

Ana Rakita, m.s. 051 342 416

5

Neonatoloka ambulanta 7 h - 15 h

6 pacijenata

Verica urevi, m.s. 051 342 629

6

Kabinet za UZV CNS 7-h- 15 h Nefroloka ambulanta Kabinet za UZV abdomena 7 h - 15 h Endokrinoloka ambulanta 7 h - 15 h

6 UZV CNS

Verica urevi, m.s. 051 342 629 Vanja Subai, m.s. 051 342 428 Bosa Jagodi, m.s. 051 342 427

7

6 pacijenata 6 UZV abdomena

8

10 pacijenata

9

Neuroloka ambulanta i Kabinet za EEG 7 h - 15 h

10 pacijenata 10 EEG

Jasminka Kosti, m.s. Jasna Mari, m.s. 051 342 414

10

Savjetovalite za ishranu 7 h - 15 h

6 pacijenata

Ljilja Laki, m.s. 051 342 411

11

Kliniki psiholog 7 h - 15 h

1 pacijent

Nada Leti, klini.psih. 051 342 128

12

Genetsko savjetovalite

Ambulanta radi dva prvi pr.: 45 60 min. puta mjeseno 80 pacijenata mjeseno kont.pr.: 20 40 min.

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 5 od 30

Klinika za djeiju hirurgijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta 9 h 14 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

2

Kabinet UZV kukova srijeda: 12 h 14 h

20 pacijenata

Ljubica Vasi. v.m.s. 051 342 314

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 6 od 30

Klinika za ginekologiju i akuerstvoRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta broj 1 - onkoloka 7 h 20 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

2

Kabinet za UZV 7 h 20 h

Nema zakazivanja

3

Specijalistika ambulanta broj 3 ginekoloka i perinatoloka 7 h 15 h

Nema zakazivanja

4

Specijalistika ambulanta broj 4 perinatoloka

10 pacijenta za Marina Paji, m.s. trudnoe veeod 28 7 h 11 h i 30 min: pregledi vezani za trudnou Milena Vjetica, m.s. nedelja do 28 nedelje trudnoe Mira Majdandi, m.s. 11 h 30 min. 14 h: pregledi za trudnoe vee 051 342 218 od 28 nedelja

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 7 od 30

Klinika za infektivne bolestiRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta broj 48 7 h 15 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

2

Hepatoloka ambulanta 7 h 15 h

Nema zakazivanja

3

Ambulanta za vaenje krvi sa savjetovalitem broj 49, 7 h 15 h

Nema zakazivanja

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 8 od 30

Klinika za kardiovaskularne bolestiRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika kardioloka ambulanta (lokacija 12 beba ) 7 h 15 h 2 Specijalistika kardioloka ambulanta (lokacija Zdrave Korde 1) 7 h 15 h 3 Kabinet za UZV srca (Lokacija Zdrave Korde 1) 7 h 15 h 4 Kabinet za UZV srca 7 h 15 h (Lokacija 12 beba) 1. TEE (transezofagealnaehokardiografija) 2. Farmakoloki test ponedeljak srijeda i petak 1 pacijent (TEE) 1pacijent (Farmakoloki test ) Jelica Stefanovski, m s. 051 342 570 10 pacijenata Nada Vuenovi, v.m.s. 051 343 334 19 pacijenata Gordana Ignji, m.s. 051 343 375 Broj pacijenata dnevno zakazivanje 25 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Tamara Buva, m.s. 051 342 614

1

5

Kabinet za ergometriju (lokacija Zdrave Korde1) 7 h 15 h

6 pacijenata

Daroslava Alibabi, v.m.s 051 343 287 Milka Krtini, m.s. 051 343 287

6

Kabinet za holtere (lokacija Zdrave Korde 1) 7 h 15 h

6 pacijenata

7

Kabinet za EKG (Lokacija Zdrave Korde 1) 7h 15 h

Nema zakazivanja

Rada Sobo, m.s. 051 343 375 Sneana Obradovi, m.s. 051 342 513

8

Ambulanta za kontrolu pejsmekera (lokacija 12 beba) Utorak, etvrtak: 7 h 15 h

14 pacijenata

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 9 od 30

Klinika za kone i polne bolestiRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistike ambulante I, II, III, IV, V 7 h 20. h 2 Alergoloka ambulanta 7 h 15 h 3 Ambulanta za fizikalnu terapiju 7 h 20 h 4 Dermatohirurka ambulanta 7 h 15 h 5 pacijenata Milanka uri, glavna sestra 051 342 440 Mira Kri, m.s. 051 342 486 5 Mikoloki laboratorij 7 h 20 h Nema zakazivanja Nema zakazivanja Nema zakazivanja Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 10 od 30

Klinika za maksilofacijalnu hirurgijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika prijemna ambulanta 7 h 15 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje 20 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Jagoda Stojanovi, m.s. 051 342 561

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 11 od 30

Klinika za neurohirurgijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta 11 h 30 min. - 15 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 12 od 30

Klinika za neurologijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta 7 h - 15 h Specijalistiko konzilijarna ambulanta 7 h 15 h 3 Kabinet za EEG 7 h 15 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema naruivanja Nema naruivanja Prve kontrole 7 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Lazarevi Branislava m.s. 051 342 516 2 ukovi Mile m.t. 051 342 549 Milkica erani, v.m.s. Nada Dostani, m.s. Gordana Lovri, m.s. Dragana Karaa, m.s. 051 342 607 4 Kabinet za UZV vrata i glave 7 h 15 h 5 EMNG kabinet Ponedeljak, utorak, etvrtak: 7 h 15 h 6 pacijenata 8 pacijenata Vesna Ikalovi, m.s. 051 342 554 Toma Kasipovi, m.s. Duko Todi, m.t. 051 342 604 6 Kabinet Evocirani potencijali Srijeda, petak: 7 h 15 h 6 pacijenata Milena Baji, m.s. Jela Gaji, m.s. 051 3421 604

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 13 od 30

Klinika za one bolestiRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta broj 1 7 h - 15 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje 17 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Mira Srdi, m.s. Bojana Zagorac, m.s. 051 342 627 2 Specijalistika ambulanta broj 2 7 h 15 h 17 pacijenata Mira Srdi, m.s. Bojana Zagorac, m.s. 051 342 627 3 Kabinet za laser 7 h 15 h 8 pacijenata Aimovac Borka, m. s. Zakazivanje lino , nakon pregleda 15 pacijenata Vuka Bosni, med. s. ana eki, med. s. 051 342 673 5 Kabinet za medikal retinu 7 h - 15 h 20 pacijenata Rada Savi Snjeana Kneevi 051 342 509 6 Kabinet za kontaktna soiva 7 h - 15 h 5 pacijenata Brana Marinkovi, m. s. 051 342 529

1

4

Kabinet za strabizam 7 h 20 h

7

Kabinet za UZV 7 h 15 h

17 pacijenata

Dragica Vukeli, m. s. 051 342 602

8

Kabinet za glaukom 7 h - 15 h

20 pacijenata

Rajna Pavkovi, Dragica Trivi, m. s. 051 342 602

9

Kabinet za vidno polje 7 h 20 h

9 pacijenata

Mara Radoni, m.s. Nezra Hajrulahovi, m.s. 051 342 628

10

Mali zahvati Klinike za one bolesti srijeda, petak: 11h

5 pacijenata

Mara Radusinovi, m.s. 051 342 627

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 14 od 30

Klinika za onkologijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Subspecijalistika ambulanta u Dnevnoj bolnici 8 h - 16 h 2 Prijemna ambulanta 16 pacijenata/ Broj pacijenata dnevno zakazivanje 7 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Stana Budi, med. s. 051 342 626 Biljana Dabi, m.s. Brankica Maleti, m. s. 051 342 676 3 Subspecijalistika ambulanta 7 h - 15 h 7 pacijenata Biljana Dabi, m.s. Brankica Maleti, m. s. 051 342 676. 4 Kabinet za UZV 7 h - 15 h 7 pacijenata Biljana Dabi, m. s. Brankica Maleti, m. s. 051 342 676

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 15 od 30

Klinika za optu i abdominalnu hirurgijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta 7 h - 15 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

2

Kabinet za endoskopije 7 h - 15 h

2 pacijenata

Ljubica Latinovi, v.m.s. 051 343 214

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 16 od 30

Klinika za ortopedijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta 7 h 15 h S Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

2

Kabinet za UZV 7 h 15 h

15 pacijenata

Mira Bjeli, m.s. 051 343 220

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 17 od 30

Klinika za plastino-rekonstruktivnu hirurgijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta Ponedeljak, srijeda, petak: 7 h 11 h i 30 min, Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 18 od 30

Klinika za plune bolestiRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Broj pacijenata dnevno zakazivanje nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

Ambulanta za maligne bolesti 7 h - 15 h

2

Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku 7 h - 15h

nema zakazivanja

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 19 od 30

Klinika za psihijatrijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta I i II 8 h 20 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje 36 pacijenata Lino zakazivanje Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Ljiljana Baji, m.s. Smiljana Obradovi, m.s. Sanja Kosti, m.s. Lino zakazivanje 2 Specijalistika psiholoka ambulanta Ponedeljak: 14 h 20 h Utorak: 14 h 20 h etvrtak: 8 h 20 h 2 pacijenta Lino zakazivanje Ljiljana Baji, m.s. Smiljana Obradovi, m.s. Sanja Kosti, m.s. Lino zakazivanje

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 20 od 30

Klinika za torakalnu hirurgijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta Utorak, etvrtak: 8 h 14 h Srijeda: 8 h 11 h 30 min. Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Bosiljka Mlinarevi, m.s. 051 343 316

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 21 od 30

Klinika za traumatologijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta 7 h 15 h S Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 22 od 30

Klinika za unutranje bolestiRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Internistika ambulanta 7 h- 15 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje 15 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Kosa Dobrijevi, m.s. 051 343 313

1

2

Hematoloka ambulanta utorak, srijeda, etvrtak, petak: 11 h - 15 h

15 pacijenata

Danijela Dobrovoljski, m.s. 051 343 356

3

Reumatoloka ambulanta ponedeljak 7 h 15 h, srijeda, etvrtak, petak: 7 h- 11 h

15 pacijenata

Danijela Dobrovoljski , m.s. 051 343 356

4

Nefroloka ambulanta utorak, srijeda, etvrtak,petak: 7- 11h

15 pacijenata

Nisveta Moconja, m.s. 051 343 260

5

Gastroenteroloka ambulanta ponedeljak 7 h -15 h utorak, srijeda, etvrtak, petak: 11 h - 15 h

15 pacijenata

Nisveta Moconja, m.s. 051 343 260

6

Kabinet za endoskopije 7 h 15 h

12 pacijenata (gastroskopije) 6 pacijenata (kolonoskopije) 10 pacijenata (rektoskopije)

Ljiljana Prca, v.m.s, Ljiljana aji, m.s. Milena Stupar, m.s, Draana Srdi, v.m.s. 051 342 577 Rada egrt, m.s. 051 342 593

7

Kabinet za UZV abdomena 7-h 15 h

12 pacijenata

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 23 od 30

Klinika za urologijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta 7 h 15 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

2

Kabinet za ESWL 7 h 15 h

Nema zakazivanja

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 24 od 30

Klinika za vaskularnu hirurgijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Specijalistika ambulanta ponedeljak: 8 - 14 h, petak: 8 - 14 h srijeda 11 h 30 min. 14 h 30 min. 15 pacijenata srijeda Broj pacijenata dnevno zakazivanje Ponedeljak i petak nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Bosiljka Mlinarevi, m.s 051 343 316.

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 25 od 30

Centar za dojkuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Prijemno specijalistika ambulanta 7 h 15 h Petak: konzilij za TM Srijeda: FNA Utorak: Cor biopsije Broj pacijenata dnevno zakazivanje Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

15 pacijenata petak Desanka Letina, m.s. (konzilij za TM) Dragana Brki, m.s. 5 pacijenata srijeda 051 342 242 (FNA) 5 pacijenata (Cor biopsije) utorak

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 26 od 30

Zavod za laboratorijsku dijagnostikuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

Centralni laboratorij Vaenje krvi 7 h 10 h

051 342 257

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 27 od 30

Zavod za mikrobiologijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Zavod za mikrobiologiju 7 h 19 h Prijem pacijenta za sve vrste mikrobiolokih pretraga Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon Deurni laborant 051 342 471

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 28 od 30

Zavod za nuklearnu medicinuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Ambulante za titnu lijezdu I, II, III. IV 7 h 13 h i 13 h 19 h Broj pacijenata dnevno zakazivanje 60 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon eljka Radulovi, adm. Zora Jotanovi, adm. 051 342 367 2 Kabinet za scintigrafiju 7 h- 13 h i 13 h - 19 h 15 pacijenata Jasna Bai, glavna sestra 051 342 269 051 342 367

1

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 29 od 30

Zavod za patologijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Patohistoloka laboratorija 8 h - 13 h Predavanje uzoraka , Podizanje nalaza Broj pacijenata dnevno zakazivanje Nema zakazivanja Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

051 342 328 predavanje uzoraka 051 342 391 podizanje nalaza

Pregled ambulanti Klinikog centra Banja Luka

OB-06-024 Strana 30 od 30

Zavod za kliniku radiologijuRed broj Naziv ambulante/dijagnostike/ radno vrijeme Broj pacijenata dnevno zakazivanje 10 pacijenata Odgovorna osoba za zakazivanje/telefon

1

Skopije 8 h - 14 h

Jelena Podunavac, m.s. Milena Luki, m.s. 051 343 690

2

UZV abdomena 8 h 14 h

15 pacijenata

Jelena Podunavac, m.s Milena Luki, m.s. 051 343 690

3

UZV dojki 8 h- 14 h

10 pacijenata

Jelena Podunavac, m.s. Milena Luki, m.s. 051 343 690

4

Mamografije 8 - 14 h

10 pacijenata

Jelena Podunavac, m.s Milena Luki, m.s. 051 343 690

5

Kontrasti 8 h - 14 h

6 pacijenata

Jelena Podunavac, m.s Milena Luki, m.s. 051 343 690

6

RTG grafije 8 h - 14 h

Nema zakazivanja