672

Kdo chyta v zite - Jerome David Salinger.pdf

 • Upload
  petr

 • View
  304

 • Download
  35

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1Jestli to teda chcete vn poslouchat, tak byste asi ze veho nejdv chtli vdt, kde jsem se narodil a jak jsem ml dtstv a co dlali moje rodie, ne m mli, a podobn kecy la David Copperfield, ale jestli chcete co vdt, mn se do toho nechce. Pedn m to otravuje a za druh by z toho moje rodie trefil lak kadho minimln dvakrt za sebou kdybych vm o nich vykldal njak dvrnosti. Na tyhle vci jsou hrozn hkliv zvl tta. Jinak jsou docela prima to nekm ale hkliv jsou pekeln. A vbec, pece

 • vm nebudu vykldat celou svou autobiografii nebo nco. Chtl bych vm jenom vypravovat o tch lenostech, co se mi pihodily loni kolem Vnoc, zrovna ne jsem se sloil a musel jet sem a dt si pohov. Vc jsem o tom neek ani D. B. , a to je pece mj bratr a tak. D. B. je te v Hollywoodu. Z Hollywoodu nen sem do tyhle dry tak daleko, a tak ke mn jezd na nvtvu prakticky kadou nedli. Odveze m pt msc dom, a pojedu, jestli toti pojedu. Zrovna si koupil jagura. Takov to mal anglicky fro, co udl tak ti sta kilometr za hodinu. Stlo ho tyi tcy. On m te

 • spoustu prach. Dv neml. Dv, kdy byl jet doma, tak to byl docela normln spisovatel. Napsal tu senzan knihu povdek Tajemstv zlat rybiky, jestli jste snad o nm jet neslyeli. Nejlep z nich bylo to Tajemstv zlat rybiky. Je to o jednom kvrnti, kter nechce nikomu dovolit, aby se podval na jeho zlatou rybiku, protoe si ji koupilo za vlastn penze. Byl jsem z toho pln vedle. D. B. je te v Hollywoodu, prodv se za prachy. Jestli teda nco nenvidm, tak je to film. Ani slyet o nm nemu.Chtl bych vm to zat vypravovat od toho dne, kdy jsem odjel z

 • ppravky v Pencey. Ppravka v Pencey, to je ta kola v Agerstownu, v Pensylvnii. Asi jste u o n slyeli. Nebo jste aspo vidli inzerty. Maj inzerty minimln v tisci asopisech a vdycky je tam njakej sek na koni, jak ske pes pekky. Jako kdyby lovk v Pencey jakiv nedlal nic jinho, ne hrl celej den plo. J tam kon jaktiv ani nezahld, ani v irokm okol ne! A pod obrzkem toho kluka na koni vdycky stoj: U od roku 1888 vychovvme z chlapc stoprocentn, bystr mlad mue. Vyloen bouda. V Pencey vychovvaj starou belu, zrovna tak

 • jako v ostatnch kolch. A j tam nepoznal nikoho, kdo by byl stoprocentn nebo bystrej nebo tak. Snad dva kluky. A kdov jestli. A ty unejsp takov byli, kdy do Pencey pili.Zkrtka a dobe, bylo to tu sobotu, co se hrl fotbalovej zpas se Sexon Hallem. Se zpasem se Sexon Hallem se v Pencey vdycky nramn nadlalo. Byl to posledn zpas v roce a od lovka se ekalo, e se pinejmenm rovnou zasebevrad nebo nco, kdy Pencey nevyhraje. Vzpomnm si, jak jsem to odpoledne stl a tam nahoe na Thompsonov vrku,

 • zrovna vedle toho nesmyslnho kannu, co bojoval v bojch o nezvislost a tak. Bylo odtamtud vidt cel hit a lovk moh pozorovat, jak do sebe oba manafty eou ostopro. Na tribunu zrovna prvotdn vidt nebylo, ale bylo slyet, jak to tam vechno ve. Mocnej a stralivej ev tch, co fandili Pencey, ponvad tam byla prakticky cel kola a na m, a ubohouk vskn fanouk Sexon Hallu, ponvad hostujc manaft si skoro nikdy nepivez moc lid. Na fotbal nechodilo nikdy moc holek. Jenom kluci z poslednho ronku si s sebou smli pivst holku. Byla to

 • pern kola, a to vezmete z kterho konce chcete. J jsem rd nkde, kde lovk aspo obas vid pr holek, i kdy se teba jenom drbou na rukch nebo smrkaj nebo se teba jenom hihaj a tak. elma Thurmerov to byla dcera naeho editele se sice na zpasech objevila dost asto, ale to nebyl zrovna pesn ten typ, po kterm by lovk lel. Ale jinak to byla hrozn prima holka. Jednou jsem s n jel autobusem do Agerwtownu, a tak jsme se dali tak trochu do ei. Lbila se mi. Mla velkej nos a pln ukousan nehty skoro do krvav. Amla takov ty pitom falen adra,

 • o kter by se lovk popchal, ale lovku j bylo tak njak lto. A lbilo se mi na n, e lovka pod nekrms tm, jakho m senzanho papnka. Asi dobe vdla, e je to trouba a tajtrlk. e jsem stl tam nahoe na Thompsonov vrku, msto co bych byl dole na zpase, bylo proto, ponvad jsem se zrovna vrtil z New Yorku se ermskm drustvem. Byl jsem vedouc ermskho drustva. Ohromn hlna. Jeli jsme ten den rno na utkn s McBurneyovou kolou. Jenome k utkn nedolo. J nechal kone a vzbroj a vechno v t pitom podzemce. Nebyla to tak

 • docela moje vina. Musel jsem v jednom kuse vstvat a dvat se na plnek, abysme vdli, kde mme vystupovat. A tak jsme dorazili zptky do Pencey u kolem pl tet msto a na veei. Svm zpsobem to byla nramn zbava. Dal dvod, e jsem nebyl na zpase, byl ten, e jsem se el zrovna rozlouit se starm Spencerem, s profesorem na djk. Ml chipku, a tak jsem potal, e u ho asi do vnonch przdnin neuvidm. Poslal mi lstek, kde mi psal, e by m chtl vidt, ne pojedu dom. Vdl, e u se do Pencey nevrtm. O tom jsem vm zapomnl povdt. Oni m vyrazili.

 • Po vnonch przdninch jsem se u neml vrtit, ponvad jsem rup ze ty pedmt a nesnail jsem se a nic. asto m napomnali, abych se koukal snait, zvl ve tvrtlet, kdy pijeli nai na pohovor se starm Thurmerem, ale j snahu neprojevil. A tak jsem dostal padka. V Pencey dvaj lidem padka dost asto. Pencey je jakoto kola v moc vysok kategorii. Vn. Zkrtka a dobe, byl prosinec a byla zima jak v psrn, zvl tam nahoe na tom stupidnm vrku. J ml na sob jen ten oboustrannej kabt a neml jsem rukavice a nic. Tejden pedtm mi nkdo ukrad mj kabt z

 • velbloud srsti, i s rukavicema s koeinou, co byly v kapse. V Pencey bylo plno zlodj. Bylo tam hodn kluk z hrozn bohatejch rodin, ale pes to prese vechno tam bylo zlodj plno. m dra kola, tm je tam vc zlodj fakt. Zkrtka a dobe, stl jsem tam vedle toho nesmyslnho kannu, dval se na zpas a zadek mi umrzal. Jenome jsem se na zpas moc nedval. Ve skutenosti jsem tam trel proto, ponvad se mi tak njak chtlo ct vemu sbohem. J jen jako, e jsem u kolikrt odeel z njak koly nebo odnkud, a ani jsem nevdl, e odchzm. Tohle j nesnm.

 • Nezle mi na tom, jestli to sbohem km smutn nebo rd, ale kdy odnkud odchzm, tak si chci uvdomit, e odchzm. Kdy to lovk nev, je mu pak jet h. Ml jsem kliku. Zniehonic jsem si vzpomnl na nco, co mi pomohlo si uvdomit, e odtud vypadnu. Najednou jsem si vzpomnl, jak jsme jednou bylo to nkdy v jnu honili s Robertem Tichenerem a Pavlem Campbellem ped kolou miudu. Byli to mil kluci zvl Tichener. Bylo tsn ped vee, venku se u hezky stmvalo, ale my pesto kopali dl. Stmvalo se m dl vc a my na m u skoro ani nevidli, ale pod

 • se nm toho nechtlo nechat. Jene nakonec jsme museli. Zambesi, co uil biologii, vystril hlavu z okna a poruil nm, abysme u li do svho pokoje a pipravili se k veei. Kdy se mi poda na nco takovho si vzpomenout, doku se klidn rozlouit aspo vtinou. Jakmile jsem si to ek, otoil jsem se a dal se do bhu po druh stran svahu k domu starho Spencera. Spencer nebydlel na kampusu. Bydlel v ulici Anthonyho Waynea.Utkal jsem celou cestu a k hlavnm vratm a potom jsem vteinku ekal, a se vydejchm. J nemm vbec dnej dech, jestli chcete co vdt.

 • Jednak znan koum toti kouil jsem. Donutili m, abych toho nechal. A za druh jsem za posledn rok vrost o estnct centimetr. m se taky stalo, e jsem div nedostal tuberu a e jsem musel jet sem na vechny ty kontroly a podobn legrace. Ale jinak jsem pln zdravej. Zkrtka a dobe, hned jak jsem se vydejchal, rozbh jsem se pes 204. ulici. Byla pekeln ledovka a j se div nenath. Ani nevm, pro jsem utkal nejsp, e se mi chtlo. Kdy jsem se dostal pes cestu, ml jsem najednou pocit, jako bych se ml rozplynout. Bylo takov to nesmysln odpoledne,

 • slunce nesvtilo a nic, a pokad, kdy lovk peel ulici, ml pocit, jako by se ml rozplynout.Pni, j vm na ten zvonek zazvonil jak na poplach, kdy jsem dorazil k domu starho Spencera! Byl jsem vn na kost. Ui m bolely a nemoh jsem skoro vbec hejbat prstama. Honem, honem, ek jsem mlem pln nahlas, tak otevte nkdo ty dvee. Konen je otevela star pan Spencerov. Nemli sluku a nikoho a vdycky chodili otvrat sami. Prachat zrovna nebyli. Holdene, povd pan Spencerov, to jsem rda, e t vidm. Poj dl, hochu. Jsi jako rampouch, co?

 • Myslm, e byla vn rda, e m vid. Mla m rda. J aspo myslm. Pni, jak j byl rychle uvnit! Jak se mte, pan Spencerov? Jakse da panu profesorovi?Pokej, hochu, dej mi ten kabt, povd. Neslyela, e se ptm, jak se da Spencerovi. Byla kapnek nahluchl. Povsila mi kabt do skn v hale a j si pros trochu rukou vlasy. Nosm vtinou trvnk ajaktiv se nemusm moc esat. Jakse pod mte, pan Spencerov? zeptal jsem se jet jednou, jenome hlasitjc, aby m slyela.Dobe, Holdene. Zavela dvee do skn. Jak se m ty? Podle toho,

 • jak se m zeptala, jsem hned poznal,e j u Spencer ekl, e m vylili. Dobe, odpovdl jsem. Jak se da panu profesorovi? U je z ty chipky venku?Venku! Holdene, vdy on dl jako pln j nevm co je ve svm pokoji, hochu. Jen jdi dl. 2Mli kadej svj vlastn pokoj. Obma bylo minimln sedmdest nebo dokonce jet vc. Ale stejn jet dovedli mt ze ivota srandu, i kdy samozejm tak trochu uhozenm zpsobem. J vm, e se to zd sprost, e to km, ale j to

 • sprost nemyslm. J jen jako, e jsem o starm Spencerovi hodn asto pemejlel. Toti, kdy o nm lovk pemejl moc asto, tak mu nejde na rozum, co toho chlapa na tom svt proboha jet pod bav. J jen jako, e starej Spencer byl pern figura, celej ohnutej, a e kdy pi vyuovn upustil u tabule kousek kdy, tak musel vdycky nkterej kluk z prvn lavice vstt, sebrat ji a podat mu ji. Co je teda podle mho nzoru hrza. Ale kdy o nm lovk pemejlel jen tak akort a ne moc, piel na to, e si zas tak patn neije. Napklad jednou v nedli, kdy jsem byl u nj s nkolika

 • klukama na hork okold, ukzal nm takovou starou, odenou navaskou deku, kterou si s pan Spencerovou koupili od njakho Indina v Yellowstonskm parku. Bylo vidt, e se starej Spencer div nepotentokoval radost, e si ji moh koupit. A prv tohle tm myslm. Pedstavte si, e je nkdo tak pekeln starej jako teba Spencer a me se potentokovat radost, e si koupil deku!Ml oteven dvee, ale j pesto zaklepal, jen tak ze zdvoilosti a tak. Pestoe jsem ho tam vidl sedt. Sedl ve velkm koenm kesle, celej zabalenej do t deky, co jsem

 • vm o n prv vypravoval. Kdy jsem zaklepal, podval se smrem ke mn. Kdo je to? zaval. Caulfield? Poj dl, hochu. Vdycky val, jak to nebylo ve td. lovku to nkdy lezlo na nervy.Jen jsem vstoupil, u m mrzelo, e jsem tam chodil. et asopis Atlantic Monthly, po celm pokoji byly pilulky a lky a lovk ze veho ctil Vickovy nosn kapky. Psobilo to znan depresivn. J nejsem takjakotak nadenm bez sebe, kdy se mm koukat na nemocn lidi. A jet vc lovka deprimoval ten starej, ubohej, otrhanej upan, kterej ml Spencer na sob a ve kterm se u

 • nejsp narodil. J aspo nekoukm dvakrt rd na star chlapy, kdy jsou v pyamu a v upanu. Vdycky jim kouk starej, vpadlej hrudnk. A nohy! Na pli nebo tak nkde vypadaj nohy starch chlap stran ble a jakoby bez chlup. Dobr den, pane profesore, povdm. Dostal jsem v lstek. Dkuju mockrt. Napsal mi lstek, abych se u nj stavil a rozlouil se s nm, ne zanou przdniny, ponvad se u doPencey nevrtm. Nemusel jste se s tm pst, byl bych se tak jako tak piel rozlouit.Posa se semhle, hochu, povd Spencer. m myslel postel. Sed

 • jsem si na postel. Co dl chipka, pane profesore?Jo, hochu, kdyby mi bylo jen o troku lip, musel bych poslat pro doktora, odpovdl mi. Co ho pln odrovnalo. Zaal se vm chechtat jak blzen.Nae se sebral a povd: Pro nejsi na zpase? J myslel, e je dneska ten slavn zpas.Je. J tam byl. Jenome jsem se prv vrtil z New Yorku se ermskm drustvem, ek jsem mu. Pni, ta jeho postel byla tvrd jak utr.Nae zaal pekeln vn. J vdl, e zane. Tak ty ns

 • opout, co? zeptal se.Ano, pane profesore. Vypad to tak.Nae zaal pokyvovat hlavou. To byla jeho specialita. Jakiv jste nevidli nikoho, kdo by pod tak pokyvoval hlavou. lovk nikdy nepiel na to, jestli pod pokyvuje hlavou proto, e teba pemejl nebo nco, anebo jenom proto, e je to takovej milej stak, co vemu rozum jako koza petreli.Copak ti kal dr. Thurmer, hochu? Pokud vm, mli jste spolu mal pohovor.Ano, mli. Vn, mli. Byl jsem u nj v kanceli minimln dv

 • hodiny.Copak ti kal?Ale... no... e ivot je zpas a tak. Ae ho lovk m hrt podle pravidel. Byl pitom moc milej. J jen jako, e pi tom nevyskakoval a do stropu a nic. Jenom mluvil v jednom kuse o ivot, e je to zpas, a tak. Vak to znte.Ale ivot je opravdu zpas, hochu. ivot je opravdu zpas, kter musme hrt podle pravidel.Ano, pane profesore. J vm, e je. J vm.Zpas, do prdele. Pknej zpas. Kdy je lovk na t stran, kde jsou sam kanni, tak je to zpas

 • prosm to se mus nechat. Ale kdy se dostane na druhou stranu, kde nen ani jeden kann, tak co je to za zpas? dnej. dnej zpas. Psal u dr. Thurmer tvm rodim? zeptal se m Spencer.kal, e jim bude pst v pondl.Ty sm jsi jim u zprvu podal?Ne, pane profesore, j jsem jim jet zprvu nepodal, ponvad se s nima asi uvidm ve stedu veer, a pijedu dom.A jak tu novinu pijmou, co mysl?No... asi je to dost namchne, odpovdl jsem. Vn. To u je minimln tvrt kola, kde jsem. Zavrtl jsem hlavou. J hodn asto

 • vrtm hlavou. Pni! ek jsem. Taky hodn asto km pni. sten proto, e mm mizernou zsobu slov,a sten proto, e se nkdy chovm na svj vk hrozn nezrale. To mi bylo estnct a te je mi sedmnct. Ale nkdy se vm chovm, jako by mi bylo tak tinct. Co je vn ironie, protoe mm 189 a mm ediv vlasy. Vn! Na jedny stran na prav mm moe edivejch vlas. J je mm odjakiva, u od dtstv. Ale pesto se jet nkdy chovm, jako by mi bylo maximln dvanct. Vichni to kaj, zvl tta. Ono je to taky sten pravda. Ale nen to tak

 • pln pravda. Lidi si vdycky myslej, e je nco pln pravda. Mn je to celkem fuk, jenom m obas otrv, kdy mi eknou, abych se choval, jak se na mj vk slu.Nkdy se zase chovm, jako bych byl mnohem star, ne jsem, vn. Ale toho si lidi nikdy nevimnou.Starej Spencer zaal zase pokyvovathlavou. Taky se zaal ourat v nose.Dlal, jako by se chtl jenom podrbat, ale ve skutenosti si stril palec pln dovnit. Nejsp si myslel, e si to me dovolit, kdy jsem v pokoji jenom j. Mn to bylo fuk, jenome dvat se na nkoho, jak se our v nose, je hnus. Potom mi

 • povd: Ml jsem to poten seznmit se ped nkolika tdny s tvmi pny rodii, kdy si pijeli pohovoit s dr. Thurmerem. Jsou to oba skvl lid.Ano. Jsou. Jsou moc prima.Skvl. Tohle slovo vn nenvidm. Takov akrna. Vdycky, kdy ho slym, tak se mi chce zvracet.Zniehonic dostal Spencer najednou vraz, jako by mi chtl ct nco ohromnho, nco, co by sedlo. Vzpmil se na idli a trochu se natoil. Ale byl to planej poplach. Udlal jenom to, e vzal Atlantic Monthly z klna a pokusil se ho hodit na postel vedle m. Jene se

 • nestrefil. Bylo to maximln pl decimetru, ale pesto se nestrefil. Vstal jsem, sebral to a poloil na postel. Nae se mi zniehonic zachtlo vypadnout z pokoje. Ctil jsem, e se chyst pern kzn. Celkem bych nebyl bejval tak moc proti tomu, ale neml jsem chu poslouchat, jak mi nkdo ke, a pitom uchat Vkov nosn kapky a jet se dvat na starho Spencera v pyamu a v upanu. Na to jsem vn neml chu.Ale u to vypuklo. Copak je to s tebou, hochu? povd Spencer. Na svou povahu to ek hodn oste. Kolik pedmt jsi ml zapsanch v

 • tomhle semestru?Pt, pane profesore.Pt. A z kolika propad?Ze ty. Zavrtl jsem kapnek zadkem na posteli. Byla to nejtvrd postel, na jak jsem kdy sedl. Ale z anglitiny jsem proel, povdm, protoe kdy jsem byl ve Whootonu,tak jsme tyhle vci jako Beowulfa a ,Lorde Randale, synu mj u brali. J jen jako, e z anglitiny jsem nemusel dlat skoro nic, jen obas napsat kompozici.Ani vm m neposlouchal. Skoro nikdy lovka neposlouchal, kdy jste mu nco vykldali.Nechal jsem t propadnout z

 • djepisu, protoe jsi neuml absolutn nic.J vm, pane profesore. Pni, vdy j vm. Nemoh jste nic jinho dlat.Absolutn nic, opakoval jet jednou. Co by m dovedlo dohnat k lenstv. Kdy lidi nco dvakrt opakujou, akoliv to lovk uzn u napoprv. Nae to ek potet. Ale absolutn nic. Moc pochybuju, es za cel semestr vbec otevel uebnici. Otevels? Mluv pravdu, hochu.No, prkrt jsem se na to tak trochumrknul, povdm. Nechtl jsem zraovat jeho city. Byl do djepisu zaranej. Tak ty ses na to trochu

 • mrkl co? povd hrozn jedovat. Tvj hm test je tamhle na prdelnku. Navrchu na t hromad. Prosm t, pines ho sem.To teda byla hrozn sprosrna. Ale el jsem a pines mu ho neml jsem na vybranou. Pak jsem si zase sed na tu jeho betonovou postel. Pni, nedovedete si pedstavit, jak m zanalo mrzet, e jsem k nmu zaskoil se rozlouit.Zaal s tm testem zachzet, jako by to bylo lejno nebo co. Egypany jsme probrali od tvrtho listopadu do druhho prosince, povd. Zvolil sis je pi testu za svoje tma. Zajmalo by t slyet, cos o nich

 • napsal?Ne, pane profesore, ani moc ne, ek jsem.Ale on to pesto prese vechno peet. Kdy nco chce udlat profesor, tak ho nezastavte. Prost to udl.Egypan byli starovk nrod kavkazsk rasy, kter sdlil v severn sti Afriky; co je, jak je veobecn znmo, nejvt pevnina vchodn polokoule.Musel jsem sedt a ty kecy poslouchat. To teda byla vn sprosrna.Egypan jsou dnes pro ns zajmav z nkolika dvod. Modern

 • vda jet pod neme pijt na to, jak to byly tajemn ppravky, jich Egypan uvali, kdy balili mrtvoly, take jim oblieje neshnily ani po nesslnch stoletch. Tato zajmav zhada je pro modern vdu dvactho stolet jet stle otevenm problmem.Pestal st a odloil papr. J vm ho zanal skoro nenvidt. Tvoje pojednn, abych tak ekl, tady kon, povd takovm hrozn jedovatm tnem. To by lovk nikdy neek, e tak starej chlap doke bejt takhle jedovatj. Ale dole na konci strnky jsi pipojil malou poznmku pro mne, povd.

 • J vm, ek jsem. ek jsem to hezky rychle, ponvad jsem ho chtl zarazit, ne zane st nahlas i to. Ale toho jste nezarazili. Byl rozjetej jak sentinel.Mil pane profesore, et nahlas. To je vechno, co vm o Egypanech. Urit Vm pipad, e m moc nezajmaj, ale Vae pednky jsou pesto hrozn zajmav. Budete mt pln pravdu, kdy m nechte propadnout, ponvad takjakotak rupm ze vehokrom anglitiny. V dokonal ct V Holden Caulfield! Potom ten pitomj test poloil a podval se na m, jako kdyby m prv roznes v

 • ping-pongu nebo co. Myslm, e mu nikdy neodpustm, e mi ty kecy et nahlas. J bych to jemu nahlas nikdy neet, kdyby to napsal on vn ne. A vbec, napsal jsem tu pitomou poznmku jenom proto, aby si to tak nebral, e m nech proltnout. M mi za zl, e t nechvm propadnout, hochu? povd. Ne, pane profesore. To urit ne, odpovdl jsem. Dsn jsem si pl, aby mi od rna do veera nekal hochu. Kdy skonil, pokusil se hodit mj test na postel. Jenome se samozejm zase nestrefil. Musel jsem vstt, sebrat ho a dt nahoru na Atlantic Monthly. Dlat to kad

 • dv minuty, to lovka otrv.Co bys udlal ty na mm mst? zeptal se m. ekni pravdu, hochu.Vte, ono bylo vidt, e ho vn trp, e m nechal rupnout, a tak jsem pustil chvli hubu na pacr. ek jsem mu, e jsem vn imbecil, a podobn kecy. ek jsem mu, e bych na jeho mst udlal pln to sam a e lidi vtinou nedovedou ocenit, co je to za fuku bejt uitelem. A tak podobn. Prost kecy.Ale legran na tom bylo, e jsem pitom, jak jsem mlel pantem, myslel na nco docela jinho. Bydlm v New Yorku, a tak jsem si vm vzpomnl

 • na to jezrko blzko ulice Central Park South. Tak jsem tak uvaoval, jestli u bude zamrzl, a pijedu dom, a jestli bude, kam se podjou ty kachny. Uvaoval jsem, kam se asi podjou ty kachny, kdy cel jezrko zamrzne a je na nm jen led a led. Uvaoval jsem, jestli snad pijede njakej chlpek s dvoukolkem a odveze je do zoologick zahrady nebo nkam. Nebo jestli jednodue odltej pry.J mm stejn kliku. Myslm jako, e si doku klidn poutt hubu na pacr a pitom myslet na kachny. Je to legrace. Kdy lovk mluv s profesorem, tak si mozek moc

 • namhat nemus. Ale jak jsem tak kecal, zniehonic m peruil. Vn lovka peruoval. Jak ti pi tom vem je, hochu? To by m moc zajmalo.Myslte jako to, e vyltnu z Pencey a tak? povdm. J si vm tak stran pl, aby si zakryl ten svj propadlej hrudnk. Nebyl to dvakrt krsnej pohled. Tak se mi zd, e jsi u ml njak pote ve Whootonu a v Elkton Hills, jestli se nemlm? Tohle neek vyloen jedovat, ale znlo to taky dost odporn.V Elkton Hills jsem moc pot neml, povdm. Ne e bych zrovna propad nebo nco. Prost

 • jsem odeel aby se tak eklo.Propak, jestli se smm ptt?Pro? Ach, to je dlouh historie, pane profesore. Toti je to hrozn komplikovan. Neml jsem chu celou tu zleitost rozebrat. Byl by tomu takjakotak nerozuml. O takovejch vcech neml ani pru. Z Elkton Hills jsem odeel hlavn proto, ponvad tam byli sam tajtrlci. Vude, kam jste | se jen podvali. Hlavn proto. Roztrh se tam s nima pytel. Napklad ten editel, Haas. To byl ten nejvt tajtrlk, s jakm jsem se v ivot seel, desetkrt hor ne dr. Thurmer. Napklad v nedli. V nedli

 • starej Haas vdycky obeel vechny rodie, co pijeli do koly, a podal jim ruku. Byl : vdycky jako mlius. Ledae ml nkterej kluk jenom obyejn rodie, kter se zdli tak trochu divn. Mli byste ho vidt, jak se choval k rodim kluka, co bydlel se mnou. Vte, kdy mma nkterho kluka vypadala takov umatn nebo byla uhozen oblknut anebo jeho tta byl ten typ, co nos takovej ten oblek s hrozn vycpanejma ramenama a takov ty staromdn ernobl boty, to jim starej Haas jenom podal ruku a vycenil na n zuby, nae el a bavil se teba pl hodiny s rodiema

 • nkoho ji~ i nho. To teda nesnm. To m dohn k lenstv. To m tak deprimuje, e se z toho mu zblznit. Nenvidl jsem tu pitomou kolu v Elkton Hills.Potom se m Spencer na nco zeptal. Ale j ho neposlouchal. Myslel jsem na starho Haase. Prosm, pane profesore? ek jsem.Copak nem ani trochu vitky svdom, e z Pencey odchz?No, troku vitky svdom mm, to urit. Samo... ale moc ne. Aspo zatm ne. Nejsp mi to jet nedolo. Mn to vdycky chvli trv, ne mi to dojde. Ted myslm jedin na to, e jedu ve stedu dom. J

 • jsem asi vn imbecil.Copak ti tvoje budoucnost nedl naprosto dn starosti, hochu?Ale ano, dl mi starosti, dl. Samo. Samosebou, e dl. Chvilku jsem o tom pemejlel. Ale nejsp moc velk ne.Ale bude, povd Spencer. Bude, hochu. Bude, a u bude pozd.Tohle neml kat. Znlo to, jako bych byl nebotk nebo co. Psobilo to hrozn depresivn. Nejsp asi bude, povdm.Rd bych t trochu pivedl k rozumu, chlape. Snam se ti pomoct, se jsem.A to se taky vn snail. To bylo

 • vidt. Jenome nae nzory se diametrln rozchzely, to bylo to. J vm, pane profesore, ek jsem. Dkuju mockrt. Bez legrace. J to dovedu ocenit. Vn. Nae jsem se zvd z postele. Pni, u bych tam nebyl vydrel sedt ani deset minut! Ani kdyby mi to mlo zachrnit ivot. Ale j u budu muset jt. Fakticky. Mm v tlocvin spoustu vc, ktersi musm vzt s sebou dom. Vn. On se vm na m podval a zaal zase pokyvovat hlavou, na tvi ten hrozn vnej vraz. Zniehonic mi ho bylo pekeln lto. Ale prost jsem tam u nevydrel tvrdnout, kdy se nae nzory tak diametrln

 • rozchzely a kdy se pod nestrefoval na postel, kdykoliv na ni nco hodil, a kdy mu zpod toho jehoubohho starho upanu pod vyuhoval hrudnk, a s tm chipkovm zpachem nosnch kapek po celm pokoji. Vte co, pane profesore? Nelamte si se mnouhlavu, povdm. Doopravdy. Ono se mnou bude zase vechno v podku. J te zrovna prodlvm takov obdob. Kadej nkdy prodlv njak obdob nebo tak, ne?Nevm, hochu, nevm.Nesnm, kdy mi nkdo takhle odpov. Ale samo. Samo, e

 • prodlv, ek jsem. Doopravdy, pane profesore. Prosm vs, nelamte si se mnou hlavu. Poloil jsem mu ruku na rameno. Ano? ek jsem.Nechtl bys lek hork okoldy, ne pjde? Moje pan by ti...Dkuju, moc rd, j bych vn mocrd, ale musm u jt, fakticky. Musm u do tlocviny. Ale stejn vm dkuju, dkuju mockrt, pane profesore.Pak jsme si podali ruce. A vechny tyhle blbosti. Ale bylo mi z toho stejn pekeln smutno.J vm napu, pane profesore. Dejte si s tou chipkou pozor.

 • Sbohem, hochu. Kdy jsem zavel dvee a prochzel obvkem, nco za mnou zaval, ale j ho dobe neslyel. Vzal bych na to jed, e za mnou zaval mnoho tst. Ale to snad pece ne! Kruci, to snad ne! Nikdy bych za nikm neval mnoho tst. Zn to pern, kdy o tom lovk zane uvaovat. 3J jsem vm ten nejstranj lh, jakho jste v ivot vidli. Je to hrza. Jdu si teba jenom koupit asopis do krmu, nkdo se m zept, kam jdu, a j na beton eknu, e jdu do opery. To je peklo. A tak

 • kdy jsem ek Spencerovi, e si jdu vzt do tlocviny nad a ostatn vci, bylo to vyloen le. Vdy j si svoje vci v tlocvin ani nenechvm.Tak kde jsem v Pencey bydlel. V Pencey jsem bydlel v novejch barkch, v kdle, kter se jmenovalo Ossenburgerovo. Bylo jenom pro star studenty. J byl ve tetm ronku. Mj spolubydlc ve tvrtm. To kdlo se jmenovalo po njakm Ossenburgerovi, kterej chodil do Pencey, a kdy vyel, nasekal moe prach na pohebnch stavech. Zdil vm vude, kam se jen podvte, pohebn sn, take

 • lovk te me dt pohbt sv pbuzn po bru za kus. Mli byste starho Ossenburgera vidt! Ten je asi jen oupne do pytle a vysype do eky. Zkrtka a dobe, Ossenburger dal Pencey moe prach, a tak po nm pojmenovali nae kdlo. Pijel vdycky na prvn fotbalovej zpas v roce do koly v t sv obrovsk ke v tom svm cadillacu a my museli na tribun vstt a udlat mu lokomotivu to je takovej sborovej pozdrav. Nae druhej den rno proslovil v kapli e, kter trvala minimln deset hodin. Na zahjen nm ek minimln padest vtip vechny uhozen aby nm

 • pedved, jakej je bjenej. Ohromn junda. Nae nm zaal vykldat, jak se nikdy nestyd, kdy m s nm trpen nebo nco, a padne na kolena a pomodl se k Bohu. kal nm, e se mme pod modlit k Bohu rozmlouvat s nm a tak a jsme kde jsme. kal nm, e mme Jee povaovat za svho kamarda. kal, e on s Jeem rozmlouv od rna do veera, dokonce i kdy sed za volantem. To by m umrtvilo! J toho tajtrlka pmo vidm, jak tam dv jedniku a pros Jee, aby mu seslal jet njakou tu mrtvolku. Jedin, co bylo na jeho ei prima, bylo jedno msto

 • pmo uprosted. Vykldal, jakej je kann, jakej je sek a tak, nae sezniehonic jeden kluk, co sedl v ad pede mnou, Edgar Marsalla, pern uz. Bylo to stran hulvtstv udlat to takhle v kapli. Ale na druh stran to byla zase legrace. Ten Marsalla! Div e neultla stecha! Skoro nikdo se nezasml nahlas a Ossenburger dlal, jako by to vbec neslyel, ale pmo vedle nj na pdiu sedl pan Thurmer, n iditel, a bylo vidt, e ten to tedy slyel! Pni, ten bsnil! Neek ani popel, ale pt den veer nm napail povinn studium ve koln budov a piel tam a prones k nm

 • e. ek, e ten k, kter zpsobil tu vtrnost v kapli, do Pencey nepat. Snaili jsem se pinutit Marsallu, aby vypustil jet jednoho, pmo pi ei starho Thurmera, ale on nebyl zrovna ve form. Zkrtka a dobe, tam jsem teda v Pencey bydlel. V novejch barkch, v kdle starho Ossenburgera.Kdy jsem odeel od Spencera a byl zase zptky ve svm pokoji, bylo mi moc pjemn, ponvad vichni byli na zpase a v naem pokoji hlo pro zmnu topen. Bylo mi tuln. Sundal jsem si kabt a rozepnul lmeek u koile, nae jsem si nasadil tu loveckou epiku, co jsem

 • si koupil ten den rno v New Yorku. Byla to erven loveck epika s takovm tm dlouhatnskm kiltem. Vidl jsem ji ve vklad jednoho sportovnho obchodu, kdy jsme vylezli z podzemky, hned nato, jak jsem zpozoroval, e jsem ztratil vechny ty pitom kone. Stla m jenom dolar. Nosil jsem ji tak, e jsem si otoil kilt dozadu. Co je teda znan uhozen, to se mus nechat, ale mn se to tak lbilo. Sedlo mi to. Pak jsem si vzal knihu, co jsem prv et, a posadil se na idli. V kadm pokoji byly dv idle. Jedna byla moje a druh patila Wardu Stradlaterovi, co byl mj

 • spolubydlc. Opradla byly v alostnm stavu, ponvad se kadejvdycky posadil na opradlo, ale idle to byly ohromn pohodln.et jsem prv jednu knihu, kterou jsem si vzal z knihovny omylem. Dali mi jinou knihu a j si toho nevim, a kdy jsem byl zptky v pokoji. Dali mi Vzpomnky na Afriku od Karen Blixenov.Myslel jsem, e to bude stt za pendrek, ale ono ne! Nhodou to byla moc prima kniha. J jsem celkem ignorant, ale tu hodn. Mj nejzamilovanj autor je mj bratr D.B. a hned po nm Ring Lardner. Dostal jsem jednu Lardnerovu knihu

 • od svho bratra k narozeninm, zrovna pedtm, ne jsem jel do Pencey. Byly tam senzan scny, ohromn srandovn, a pak tam byla povdka o jednom dopravkovi, kterej se zamiluje do jedny sekandy, co jezd pod zakzanou rychlost. Jenome ten polda je enatej, take si ji neme vzt a nic. Nae se ta holka zabije, ponvad jezd vn zakzanou rychlost. Z t povdky jsem byl pln vedle. Nejradi mm knihy, kde je aspo msty njak psina. tu i spousty klasickejch knih, jako je Rodkv nvrat a tak, a tu je rd, a tu spoustu knih o vlce a spousty detektivek, ale ty m zrovna

 • moc nenadchnou. Co m ale vn nadchne, je kniha, kterou lovk dote, nae by si pl, aby byl s autorem, co ji napsal, ohromnej kamard a moh mu zatelefonovat, kdy se mu zachce. Ale to se lovku moc asto nestane. Tu Karen Blixenovou bych zavolal docela rd a Ringa Lardnera taky, jenome D. B. povdal, e u umel. Ale teba ta kniha O dlu lovka od Somerseta Maughama! Tu jsem et vloni v lt. Je moc dobr a vechno, ale Somerseta Maughama by se mi nechtlo volat. J nevm. Prost to nen ten typ spisovatele, kterho by se mi chtlo volat, no! To bych radi

 • zavolal Thomase Hardyho. Ta Eustacia Vye se mi lb.Zkrtka a dobe jsem si nasadil tu loveckou epiku, posadil se a zaal si st Vzpomnky na Afriku. J u to jednou et, ale ml jsem chu pestsi nkter pase znova. Ale peet jsem teprve takov ti strnky a vtomjsem uslyel, e nkdo prochz zvsem u sprch. Ani jsem se nemusel dvat a v tu rnu jsem vdl, kdo to je. Byl to Robert Ackley, ten kluk, co bydlel ve vedlejm pokoji. V naem kdle spojovala vdycky dva pokoje sprchaa Ackley ke mn vrazil minimln ptaosmdestkrt za den. A na m

 • to byl asi jedinej kluk, kterej byl v barku a nebyl na zpase. Ackley nechodil nikdy nikam. Byl vm to hrozn zvltn kluk. Chodil do poslednho ronku a tvrdnul v Pencey u cel tyi roky, ale nikdo mu nikdy neek jinak ne Ackley. Ani Herb Gale, jeho spolubydlc, mu nikdy neek Bobe nebo teba aspo Acku. Tomu bude asi i jeho vlastn ena kat . Ackley, jestli se kdy oen. Byl to takovej dlouhatnskej kluk s ohnutma ramenama mil minimln 190 as hnusnma zubama. Za celou tu dobu, co bydlel vedle m, jsem ani jednou nevidl, e by si istil zuby.

 • Vypadaly vdycky pern, jako by mu na nich rot mech, a kdy ho lovk vidl v jdeln s plnou pusou rozmahanejch brambor nebo hrachunebo neho, tak se mu dlalo nanic. Krom toho ml spoustu uhru. Nejen na ele a na brad jako vtina kluk, ale vude po celm oblieji. A nejen to, byl to vbec odpornej charakter. Krom toho byl protivnej. Prost jsem ho zrovna dvakrt nemiloval, jestli chcete co vdt.Tuil jsem, e stoj na schdku u sprch, zrovna za mm keslem, a nakukuje, jestli je tam nkde Stradlater. Ml Stradlatera pln zuby

 • a nikdy nepiel do pokoje, kdy byl Stradlater doma. Ml skoro kadho pln zuby.Sestoupil ze schdku u sprch a veel do pokoje. Tbh, povd. ek to vdycky, jako by byl pern otrvenej nebo pern unavenej. Nechtl, aby si snad lovk myslel, e piel na nvtvu. Chtl, abyste si mysleli, e k vm piel omylem. Pane na nebi!Tbh, povdm, ale hlavu od knihy jsem nezved. Kdy pijde nkdo, jako je Ackley, a lovk zdvihne hlavuod knihy, tak je s nm amen. Ono je s vrna tak jako tak amen, jenome ne tak rychle, kdy nezvednete hlavu

 • hned.Zaal chodit po pokoji, hrozn pomalu, jako vdycky, a bral do ruky nae propriety, ze stolu, z prdelnku a tak. Vdycky dlal to, e lovku bral jeho propriety a prohlel si je. Pni, ten ale doved jt nkdy na nervy! Jak dopad erm? povd. Chtl prost, abych pestal st, chtl mi zkazit zbavu Na ermu mu starou belu zleelo. Vyhrli jsme nebo jak? povd.Nikdo nevyhrl, odpovdl jsem. Ale hlavu jsem stejn nezved.Co? povd. Vdycky lovka nechal schvln vechno opakovat dvakrt.

 • Nikdo nevyhrl, ek jsem mu jet jednou. Koutekem oka jsem se mrk, v em se mi to tam na prdelnku hrabe. Dval se na fotku jedny holky, s kterou jsem chodil v New Yorku, na fotku Sallyny Hayesov. Ml ten obrzek v ruce a prohlel si ho u minimln pttisckrt od t doby, co jsem ho dostal. Zaruen. A kdy toho nechal, dal ho vdycky na patn msto. Dlal to naschvl. To bylo vidt.e nikdo nevyhrl? povd. Jak to?J zapomnl kone a vechno ostatn v podzemce. Jet pod

 • jsem se na nj nepodval.Prokrindapna, v podzemce! Tos je jako ztratil?.Vlezli jsme do patnho vozu. J musel v jednom kuse vstvat a dvat se na ten pitomj pln na stn.Piel ke mn a postavil se mi pmo do svtla. Hele, povdm, cos piel, tu jednu a tu samou vtu u minimln podvact.Kadmu jinmu ne Ackleymu by to dolo. Ale kdepak tomu! Mysl, e to bude muset zathnout? zeptal se m.To nevm, a je mi to fuk. Co kdyby sis takhle sed, Acklnku, nebo nco. M moc tlust sklo. Nesnel,

 • kdy mu nkdo ek Acklnku. Vn mi vykldal, e jsem tn, ponvad jemu bylo osmnct a mn teprve estnct. Moh vyltnout z ke, kdy jsem mu ek Acklnku.Stl tam dl. Byl to prost ten typ kluka, kterej vm nejde ze svtla, kdy ho o to podte. Nakonec z toho svtla pece jenom el, ale kdy ho o to lovk podal, tak mu to trvalo mnohem dl. Co to te? zeptal se m. Knihu.Obrtil mi knihu a podval se na desky, aby vidl, jak se to jmenuje. Je to dobr? povd.Ta vta, co tu, je senzan. Dovedu bejt znan sarkastickej,

 • kdy jsem ve form. Ale on to stejn nezaznamenal. Zaal zase chodit po pokoj a brt do ruky veker moje i Stradlaterovy propriety. Nakonec jsem poloil knihu na zem. Kdy m lovk kolem sebe takovho kluka, jako je Ackley, tak nic nepete. To prost nejde.Uvelebil jsem se na idli a pozoroval Acklnka, jak si u ns dl pohodl. Byl jsem trochu utahanej po t cest do New Yorku a zaal jsem zvat. Nae jsem zaal kapnek blbnout. J nkdy dost blbnu, jen tak, abych se nenudil. Udlal jsem to, e jsem si otoil loveckou epiku kiltem dopedu, nae jsem si ji stah pes

 • oi. Take jsem vbec nevidl. J asi ztrcm zrak, ek jsem takovm stran chraplavm hlasem. Maminko zlat, tady je najednou takov tma.Na mou dui, ty jsi ale cvok, povdAckley. Maminko zlat, podej mi ruku. Propak mi nepod ruku?Kruci, nech si to!Zaal jsem ped sebou tpat jako slepec, ale nevstal jsem a nic, V jednom kuse jsem opakoval: Maminko zlat, propak mi nepodruku? To se v, e jsem jen tak blbnul. M to nkdy bav vymejlet podobn legrace. A krom toho jsem vdl, e to Acklnka pekeln otrv.

 • V jeho ptomnosti se ve mn vdycky probouzel sadista. Dost asto jsem se k nmu choval sadisticky. Ale nakonec jsem toho nechal. Otoil jsem si kilt zase dozadu a dal si pohov.pak je tohle? zeptal se Ackley. Drel v ruce nkolenku mho spolubydlcho a ukazoval mi ji. Tenhle Ackley by vzal do ruky snad vechno! Ten by snad vzal do ruky i n suspensor nebo co! ek jsem mu, e to pat Stradlaterovi. A tak to hodil na Stradlaterovu postel. Vzal to Stradlaterovi z prdelnku, tak mu to samozejm musel hodit na postel.

 • Piel ke mn a sed si na opradlo Stradlaterovy idle. Nikdy si nesed na idli. Vdycky rovnou na opradlo. Kdes splail tu epici? povd.V New Yorku.Za kolik?Dolar.To t nathli. Zaal si istit kouskem sirky nehty. Vn si istil ty svoje drpy. Byla to vlastn legrace. Zuby ml vdycky zelen jak mech, ui pinav jak prase, ale vn si istil nehty. Nejsp si myslel, e bude hned jak ze katulky. Jak si je istil, podval se jet jednou na mou epiku. love, u

 • ns doma nosme tyhle epice, kdy jdeme stlet vysokou, povd. V takov epici se chod na vysokou.Co t vede. Sundal jsem si ji a podval se na ni. Pimhouil jsem jedno oko, jako bych na nj mil. Tohle je epice, co se v n chodj stlet lidi, povdm. J v tyhle epici stlm lidi.Vd u vai, e t vyrazili?Ne-e.Kruci, kde je vlastn Stradlater?Na zpase. M rande. Zvnul jsem. Rozzval jsem se na cel kolo. Pedn bylo v pokoj pekeln vedro. lovku se z toho chtlo spt. V Pencey lovk bu mrz na

 • rampouch, nebo se pek vedrem.N velik Stradlater, povd Ackley. Hele, nepuil bys mi na moment nky? Nem je nkde pi ruce?Nemm. U jsem je zabalil. Jsou pln nahoe ve skni.Pihraj je sem na moment, prosm t, povd Ackley. J mm tadyhle zdru. Chtl bych si ji ustihnout.Jemu bylo fuk, jestli m lovk nco u zabalen nebo ne a jestli to m a pln nahoe ve skni. Ale j mu je vyndal. A jen tak tak, e jsem se pitom nezabil. V tom moment, jak jsem otevel sk ve zdi, sltla Stradlaterova raketa tenisov

 • raketa i s devnm rmem a se vm a rovnou mn na hlavu. Byla to pkn upa a pekeln to bolelo. Ale Ackley z toho ml samozejm nramnou junem. Zaal se smt tou svou vysoknskou fistul. A sml se celou tu dobu, co jsem sundval kufr a vytahoval mu nky. V tchhle ppadech jako kdy teba nkomu spadla na hlavu cihla nebo nco se Ackley moh vdycky umltit smchy. M senzan smysl pro humor, Acklnku, povdm. Nezd se ti? Podal jsem mu nky. J bych ti dlal impresria, kdybys chtl. Dostal bych t do rozhlasu. Sed jsem si na idli a on si zaal sthat

 • ty svoje paznehty. Co kdyby sis to takhle sthal nad stolem nebo nad nm? ekl jsem mu. Dlej to nad stolem, bud tak laskav. Nemm chu lapat veer bosejma nohama po tvejch hnusnejch nehtech. Ale on si je sthal pod dl na podlahu. Odporn zpsoby. Bez legrace.S km m Stradlater to rande? povd. Vn kontroloval, s km mStradlater rande, pestoe ml Stradlatera pln zuby.J nevm. Pro?Jen tak. Pni, j toho smrada vystt nemu. Takovhle smrady j nemu vystt.Zato Stradlater t zbouje. Tuhle

 • mi povdal, e jsi gnuis, povdm. Dost asto nkomu km, e je gnius, kdy si dlm psinu. To jen tak, abych se nenudil.Foua jeden, povd Ackley. J toho smrada nemu prost vystt, lovk by ek Koukej, vadilo by ti, kdyby sis sthal ty nehty nad stolemV povdm. U jsem ti to ek minimln padestkrt Nafoukanec jeden pitomj, odpovdl Ackley. Mn se vbec nezd, e je njak zvl inteligenti. Jenom si to o sob mysl Ackley! Prokristapna! Byl bys tak laskav a sthal si ty sv hnusn

 • nehty nad stolem? U jsem ti to kal padestkrt.Pro zmnu si zaal sthat nehty nad stolem. Ten vm vyhovl, a teprve kdy jste na nj zavali.Chvli jsem ho pozoroval. Nae povdm: Ty jsi na Stradlatera namchnutej proto, ponvad ti ek tamto o tvejch zubech, e by sis je ml semo tamo vyistit. On t ale nechtl urazit, ty blzne! Neek ti to tak, jak by ml, ale nemyslel tm nic urlivho. Jenom myslel, e bys lip vypadal a e bys ml lep pocit, kdyby sis semo tamo vyistil zuby.J si istm zuby. To zas nekecej!Ba ne, neist. J jsem t vidl,

 • neist si je, povdm. Ale neek jsem to nijak sprost. Bylo mi ho svm zpsobem lto. J jen jako, e to nen nic pjemnho, kdy vm nkdo ekne, e si neistte zuby. Stradlater nen nejhor. Je docela fajn, povdm. Ty ho nezn, to je to.Ale je to smrad. Smrad jeitn.Jeitnej je, ale zase v nkterejch vcech je ohromnej grand. Vn, povdm. Koukej, dejme tomu napklad, e by Stradlater ml na sob kravatu nebo nco, co by se ti lbilo. eknme, e by ml kravatu, do kter by ses pln zfanfrnil. To jenom pro pklad. V, co udl? S

 • nejvt pravdpodobnost ji sund a d ti ji. Vn. Anebo v, co udl? Nech ti ji leet nkde na posteli nebo tak. Ale tu kravatu ti zaruen d. Vtina kluk by asi jenom To je toho, povd Ackley, kdybychml tolik prach, tak bych to udlal taky.Ba ne. Zavrtl jsem hlavou. Ba ne, Acklnku, ty bys to neudlal. Kdybys ty ml tolik prach, tak bys byl ten nejvt Krucipsek, nech si toho Acklnka, jsem dost starej na to, abych moh bejt tvj fotr.To bys teda nemoh. Pni, ten ale

 • doved bejt nkdy vn protivnej. Nikdy nevynechal pleitost dt lovku najevo, e vm je teprve estnct a jemu u osmnct. U proto, e bych t k nm do rodiny ani nevzal, povdm. Tak si nech toho Zniehonic se otevely dvee a dovnit vrazil Stradlater. Ml hrozn naspch. Ml vdycky hrozn naspch. Vdycky se vm hrozn nadlal. Piel ke mn a poplcal m po tvch to jako ze psiny co je nco, co m dovede pekeln natvat. Posly, povd, m dneska nkam nameno?J nevm. Mon. Kruci, co je to

 • venku to sn? Ml kabt celej zasnenej.No. Posly, co kdybys mi puil to pepita sako jestli nem nikam nameno?Kdo vyhrl zpas?Je teprve plka. My jdem pry, odpovdl Stradlater. Ale vn, bude potebovat to pepita sako nebo ne? J jsem si to svoje ediv flanelov polil njakm prevtem!Nebudu, ale ne abys mi ho v ramenou vyth, odpovdl jsem. Mili jsem prakticky stejn, ale on vil minimln dvakrt tolik co j. Ml takov ty hrozn irok ramena.Nevythnu. Honem el ke skni.

 • Jak se mme, Ackley? povd Ackleymu. Stradlater byl aspo vdycky hrozn pvtivej, kdy u nic jinho. Ta jeho pvtivost byla tak trochu akrna, ale aspo vdycky ek Ackleymu ahoj nebo nco.Ackley jen nco zabruel, kdy mu Stradlater ek Jak se mme? Aby odpovdl, to zas ne, ale aby ani nezabruel, na to nebyl dost velkej hrdina. Nae mi ek: To abych zas el. Tak zatm.Mj se, odpovdl jsem. e by lovku zrovna puklo srdce ltost, e odchz do svho pokoje, to teda zas ne.

 • Stradlater si zaal svlkat kabt, kravatu a tak. J bych se ml asi jet tempem oholit, povd. Jemu u rostly fousy znan. Vn.Kde m slenu? zeptal jsem se.ek v klubu. Vyel z pokoje, pod pad sek s toaletnma potebama a runk. Bez koile. Jen tak. Vdycky se proflakoval do pl tla nahej, ponvad si myslel, e m senzan postavu. A to taky ml. To se mu muselo nechat. 4Neml jsem nic zvltnho na prci, tak jsem el do umvrny a kecal chvli se Stradlaterem pi holen. Byli

 • jsme v umvrn pln sami, ponvad vichni byli jet na zpase. Bylo tam pekeln vedro a na oknech plno pry. Bylo tam asi deset umyvadel, vechny hned u stny. Stradlater stl u prostednho, sed jsem si na vedlej, napravo od nj, a zaal jsem poutt a zase zavrat studenou vodu to je u m takov nervza. Stradlater si pi holen v jednom kuse pskal Pse Indie. Pskal hrozn pronikav a skoro vdycky falen a pokad si vybral njakou psniku, kter je tk na pskn, i kdy nkdo um dobe pskat, jako napklad Pse Indie nebo Masakr v Dest ulici.

 • Ten ale doved psniku zmrvit! Vn.Pamatujete se, jak jsem vm ped chvl vykldal, e Ackley byl ve svch osobnch vcech un? No, a Stradlater zrovna tak, jene jinak. Stradlater byl taky un, ale ne navenek. Stradlater vypadal vdycky bezvadn, ale mli byste napklad vidt tu iletku, s kterou se holil. Byla vdycky rezat jak lika a bylo na n plno mydlin a fous a velijakho svinstva. Nikdy ji neistil a nic. Kdy byl se svm lechtnm u konce, vypadal vdycky bezvadn, ale kdy jste ho poznali tak jako j, pili jste na to, e je stejn un, jenome ne

 • navenek. e se tak lechtil, aby vypadal dobe, bylo proto, e byl do sebe len zamilovanej. Myslel si, e je ten nejvt krasavec na cel zpadn polokouli. A taky moc hezkej byl to se mu mus nechat. Ale kdy to lovk vezme kolem a kolem, tak to byl asi ten typ hezkho kluka, kterho vai rodie uvidj na fotografii v roence a okamit se zeptaj Kdopak je tady ten hoch? J jen jako, e Stradlater byl takovej ten typ hezkho kluka z roenky. J znal v Pencey hromadu kluk, kter mi pipadali mnohem hez ne Stradlater, ale ty by nikdy v roence tak hezky nevypadali. Vypadali by,

 • jako e maj velkej nos nebo odstt ui. O tom jsem se mockrt pesvdil.Zkrtka a dobe jsem sedl na umyvadle a u vedlejho se holil Stradlater. Poutl jsem vodu a zase ji zavral. Jet pod jsem ml na hlav tu ervenou loveckou epiku, kilt otoenej dozadu. S tou epikou jsem si uil, vn. Ty, povd Stradlater. Udlal bys mi jednu obrovskou laskavost?Jakou? povdm. Ne zrovna naden. Stradlater po lovku vn chtl, aby mu udlal njakou obrovskou laskavost. Tyhle hezk kluci, nebo takovej kluk, co si o sob

 • mysl, e je sek, ten po vs chce vn njak obrovsk laskavosti. Jenom proto, e je sm do sebe len zamilovanej, tak si mysl, e vy do nj muste bejt taky len zamilovan a e prost umrte touhou udlat mu njakou laskavost. Svm zpsobem je to psina. Jde veer ven? zeptal se m. Mon. Taky mon e ne. Nevm. Pro?J mm pest na pondl asi sto strnek z djku, povd. Nenapsal bys mi anglickou knu? J bych ti nekal, ale jestli ji v pondl nepinesu, budu mt prvih. Tak co?To teda byla ironie. Vn.

 • J mm padka a ty po mn chce, abych psal kou pitomou knu, povdm.No jo, j vm. Jenome j budu mt prvih, jestli to nepinesu. Fakt. Bud pece kamard. Bud pece kmo. Tak jo?Neodpovdl jsem hned. Takovmu mizerovi, jako byl Stradlater, neme kodit, kdy ho lovk trochu napn.O em? povdm.O emkoliv. Njakej popis. Pokoje. Nebo domu. Nebo kde jsi nkdy il nebo tak ty na to pijde. Jenom kdy to bude popis, povd a pitom zv na cel kolo. Co m dovede nasrat. Jako kdy nkdo zv v tom

 • okamiku, kdy lovk d o njakoulaskavost. Jen to nepi njak moc vynikajcn a bude, povd. Ten smrad Hartzell v, e jsi v anglitin eso, a v, e bydlme spolu. Tak ne abys nalepil vechny rky a znamnka tam, kam patlej.Co je dal vc, kter m dovede nasrat. Jako kdy umte pst kompozice a nkdo vm zane vykldat o rkch. Stradlater tohle dlal vdycky. Chtl, aby si lovk myslel, e on pe mizern kompozice jedin proto, e vdycky nalep vechny rky a znamnka tam, kam nepatej. V tomhle smru byl kapnek jako Ackley. Jednou

 • jsem sedl vedle Ackleyho na basketbalovm zpase. Mli jsme v manaftu senzanho kluka, Howieho Coyla, kterej doved dt ko ze stedu hit, piem se m vbec nedotk desky. Ackley po celej zpas v jednom kuse opakoval, e Coyle je na basket dokonale stavnej. Pane Boe, tohle j tak nesnm.Za chvli m otrvilo sedt na umyvadle, a tak jsem couvnul o nkolik krok dozadu a zaal stepovat. Jen tak z recese. Jen tak pro zbavu. Ne e bych uml doopravdy stepovat, ale v umvrn byla dladikov podlaha, na kter se dobe stepovalo. Zaal jsem

 • imitovat jednoho chlpka z filmu. Z jedny takov hudebn revue. J filmov herce nenvidm jako mor, ale bav m je napodobovat. Stradlater se holil a pitom m pozoroval v zrcadle. Jedin, co potebuju, je publikum. Jsem exhibicionista. Jsem syntor pana guvernra, povdm. Div jsem se nevypliv. Stepoval jsem ostopro. Nechce ze m mt stepae. Chce, abych el tudovat do Oxfordu. Ale j mm stepovn v krvi. Stradlater se sml. Ml celkem dost smysl pro humor. Je to premira Ziegfeld Follies. Zanal mi dochzet dech. J s dechem skoro nic nevydrm.

 • Hlavn pedstavitel neme na scnu. Je zkrovanej pod obraz. Koho seenou na zskok? M, prosm, synka venho pana guvernra.Kde jsi splail tu epici? povd Stradlater. Myslel mou loveckou epiku. Jet ji nevidl.Doel mi dech, a tak jsem toho blbnut nechal. Sundal jsem si epiku a podval se na ni, minimln u podevadest. Koupil jsem si ji dneska rno v New Yorku. Za dolar. Lb se ti?Stradlater pikv. Nbl, povd. Ale to m stejn chtl jenom zalichotit, ponvad hned na to ek: Posly,

 • nape mi tu knu? Poteboval bych to vdt.Kdy budu mt as, napu. Kdy ne, tak ne, povdm. el jsem k nmu a sed jsem si zase na umyvadlo vedle nj. S km m rande? zeptal jsem se. S Fitzgeraldkou?Co t nem. Pece jsem ti povdal, e jsem u s tou kou skoncoval.Vn? Penech mi ji, kamarde. Bez legrace. To je mj typ.Poslu si... ale je pro tebe moc star.Zniehonic vn pln bezdvodn, ledae jsem ml nladu blbnout jsem dostal chu seskoit z

 • umyvadla a dt Stradlaterovi jednoduchho nelsona. To je zpasnickej hmat, pro ppad, e byste to nevdli. To chytte toho druhho kolem krku a krtte ho, a dodejch, kdy se vm zachce. A tak jsem mu toho nelsona dal. J se vm na nj vrh jako tygr.Holdene, prokristapna, nech si to! povd Stradlater. Neml nladu na blbnut. Holil se. To chce, abych si podezal krk?Ale j nepovolil. Byl to prvotdn jednoduchej nelson. Jen se zkus z tch klet vyprostit, povdm.Propnakrle! Zniehonic trhnul rukama vzhru a vyprostil se z mho

 • seven. Stradlater byl hrozn silnej kluk. J jsem hrozn slabej. Tak, a u si ty vtipy nech, povd. Zaal se holit jet jednou. Vdycky se holil dvakrt chtl vypadat jak ndhera sama. S tou svou zasvinnou iletkou.S km to teda m rande, kdy ne s Fitzgeraldkou? zeptal jsem se. Sed jsem si zase na vedlej umyvadlo. S Phyllis Smithovou?Ne, ml jsem mt, ale njak se to vechno zvrtlo. Dneska jdu se spolubydlc t holky, co chod s Budem Thawem... Ty, j mlem zapomnl... ona t zn!Kdo? ek jsem. Ta holka, co s n

 • mm rande.Ale? povdm. A jak se jmenuje? Znan m to zajmalo. Pokej... j si vzpomenu... no... Jana Gallagherov. Pni, m vm div neranila mrtvice, jak to ek!Hana Gallagherov, povdm. Dokonce jsem vstal z umyvadla, kdy to ek. Div e m neranila mrtvice. To si pi, e ji znm. Vdy bydlela pedloni v lt prakticky hnedvedle ns. Mla takovho velkho okla obrovskho dobrmana. Tak jsem se s n taky seznmil. Ten jej pes chodil vn k nm do na Krucinl, Holdene, stoj mi ve svtle, povd Stradlater. Mus

 • stt zrovna tamV Pni, e jsem ale byl rozilenej. Vn.Kdepak je? zeptal jsem se. Snad bych ml sejt dol a ct j aspo ahoj nebo nco. Kdepak je? V klubu?No.Jak na m pila? zeptal jsem se. Chod do B. M.? kala, e tam bude mon chodit. Ale pak kala, e bude mon chodit do Shipley. J myslel, e chod do Shipley. Jak na m pila? Byl jsem znan rozilenej. Vn.Kruci, copak j vm7. Nazvedni se, jo? Sed mi na runku, povd Stradlater. Sedl jsem na jeho

 • stupidnm runku.Hanka Gallagherov, povdm. Nelo mi to na rozum. Proboha ivho.Stradlater si dval na vlasy Vitalis. Mj Vitalis.Ona tancuje, povdm. Chod do baletu. Trnovala vdycky minimln dv hodiny denn. Pmo v tom nejvtm vedru. Mla strach, e by vyla z formy e by j ztloustly nohy. Hrvali jsme spolu od rna do veera dmu.Coe jste spolu od rna do veera?Hrli dmu.Hrli dmu. Prokrindapna!

 • No. Nikdy nechtla thnout s dmou. V, co dlala, kdy mla dmu? Nikdy s n nethla. Jen si ji nechvala v zadn linii. Vdycky si je v zadn linii srovnala hezky do dky. Nae u s nima nethla. Prost se j lbilo, jak se tam v ty zadn linii hezky vyjmaj.Stradlater neek nic. Tyhle vci lidi vtinou moc nezajmaj.Jej mma byla ve stejnm klubu jako my, ek jsem. Obas jsem tampi golfu nosil hole, abych si vydlal njak prachy. Prkrt jsem nosil hole jej mm. Hrla mizern. Ta ti potebovala minimln sto sedmdest der na devt jamek.

 • Stradlater m skoro neposlouchal. esal si ty svoje senzan vlny.Ml bych jt dol a ct j aspo ahoj, povdm.Tak pro nejde?U jdu, za minutku.Zaal si dlat znovu pinku. Trvalo mu vdycky minimln hodinu, ne se uesal.Jej tta a mma se rozvedli. Jej maminka se znovu vdala. Vzala si jednoho mazavku, povdm. Takovho vyzblho chlapa s chlupatma nohama. Vzpomnm si na nj. Nosil vn krtk kalhoty. Hanka kala, e snad pe hry nebo kterho erta, ale j ho nevidl dlat

 • nikdy nic jinho ne od rna do veera nasvat a poslouchat kadou pitomou detektivku v rdiu. A ltat po barku nahatho. Ped Hankou a tak.Ale? povd Stradlater. Tohle ho zajmalo doopravdy. To s tm mazavkou, co pobh ped Hankou nahatej po barku. Stradlater byl hroznej chlpnk.Hanka mla hnusn dtstv. Bez legrace.Jene tohle Stradlatera nezajmalo. Jeho zajmaly jenom sexuln nmty.Hanka Gallagherov! Pane Boe! Ne a ne mi jt z hlavy. Vn. Ml

 • bych jt dol a ct j aspo ahoj.Tak pro kruci nejde, msto abys to pod opakoval? povd Stradlater.el jsem k oknu, ale nebylo skrz nj vidt, jak bylo zamlen z toho horka v umvrn. J na to nemm zrovna te nladu, povdm. Co jsem taky neml. Na tyhle vci mus mt lovk nladu. J myslel, e tuduje v Shipley. Byl bych psahal, e v Shipley. Chodil jsem chvilinku po umvrn. Nevdl jsem, co bych dlal jinho. Lbil se j zpas? zeptal jsem se. Snad, myslm, e jo.J nevm.kala ti, e jsme spolu hrli od

 • rna do veera dmu nebo tak? J nevm. Vdy jsem se s n teprv seznmil, prokrindapna! povd Stradlater. Konen ml tu svou hvu uesanou. Uklzel si zasvinn toaletn poteby. Posly, e ji pozdravuju, jo?Dobe, povd Stradlater, ale j vdl, e j to asi nevyd. Takovej kluk, jako je Stradlater, ten nikdy nikomu nevyd, e ho lovk pozdravuje.el zptky do pokoje, ale j jsem se jet chvilku flinkal po umvrn a myslel na Hanku. Pak jsem se taky vrtil do pokoje.Kdy jsem veel, Stradlater si vzal

 • ped zrcadlem kravatu. Ten kluk strvil minimln polovinu ivota ped zrcadlem. Sed jsem si do kesla a chvli ho pozoroval. Ty, povdm. Nekej j, e m vyrazili, jo?Dobe.Tohle bylo na Stradlaterovi prima. lovk mu nemusel kadou pitomost vysvtlovat jako Ackleymu. Nejsp asi proto, e ho to njak moc nezajmalo. Proto asi. S Ackleym to bylo nco jinho. Ackley strkal do veho nos. Stradlater si navlk moje pepita sako.Propnakrle, nesna se ho vythnout, jak to nejvc jde, povdm. Ml jsem ho jen asi

 • dvakrt.Neboj. Kruci, kde mm cigarety?Na stole. Nikdy nevdl, kde co nechal. Pod lou. Stril si je do kapsy do kapsy mho saka.Zniehonic jsem si otoil kilt epikydopedu jen tak pro zmnu. Zanal jsem bejt kapnek nervzn zniehonic. J jsem hrozn nervza. Posly, kam s n jde na rande? zeptal jsem se. V u?Nevm. Do New Yorku, kdy bude as. Pedstav si, e si vzala propustku jen do pl dest!Nelbilo se mi, jak to ek, proe povdm: To zejm proto, ponvad jet asi nevdla, jakej jsi

 • okouzlujc, ty krasavce. Kdyby to byla vdla, tak si vzala propustku a do pl dest do rna.To je hotovka, povd Stradlater. Toho jste tak lehko nenamchli. Na to byl moc velkej jeita. Ale vn. Napi mi tu knu, povd. To u ml kabt a chystal se jt. Nemus se s tm njak moc prat, hlavn aby to byl popis. Tak jo?Neodpovdl jsem. Nechtlo se mi. ek jsem jedin: Zeptej se j, jestli si jet pod nechv vechny dmy v zadn linii.Dobe, povd Stradlater, ale j vdl, e se nezept. Tak se mj, jak chce. Prsk dvema a byl v

 • tahu.Kdy odeel, zstal jsem jet asi pl hodiny sedt. Jako e jsem sedl prost na idli a nedlal nic. Myslel jsem v jednom kuse na Hanku a na Stradlatera, jak spolu maj rande a tak. J vm z toho byl tak nervzn, e jsem se div nezblznil. Vdy u jsem vm pece vykldal, jakej to byl chlpnk, tenhle Stradlater.Zniehonic k nm zase vrazil Ackley. Jako obyejn tm pitomm zvsemu sprch. Prvn za celej svj stupidn ivot jsem byl vn rd, e ho vidm. Pived m na jin mylenky.Trel u m skoro do veee, vykldal o vech klukch, kterejch m pln

 • zuby, a pitom si makal takovho velkho uhra na brad. Nevzal si vm na to ani kapesnk. J myslm, e to zve ani kapesnk nemlo, jestli chcete co vdt. J aspo nikdy nevidl, e by kdy jakej kapesnk pouval. 5V sobotu veer bylo v Pencey vdycky stejn jdlo. Dvali nm biftek, z eho dlali nramnou senzaci. Vsadil bych se o tiscovku, e to dlali proto, ponvad v nedli pijdlo do koly spousty rodi a starej Thurmer asi potal, e se kad maminka svho maznka

 • zept, co ml v sobotu k veei, a on ekne biftek. Takov uprna! Mli byste ty bifteky vidt! Byly to takov such, tvrd krousky, co se nedaj ani ukrojit. A k tomu bifteku vm dali bramborovou kai, ve kter byly cel kusy, a jako mounk byl jabkovej kol, co nikdo nejed, krom snad tch kvrnat z nich td, kter z toho nemaj pojem, a krom kluk jako Ackley, co snd vechno.Ale kdy jsme vyli z jdelny, bylo moc hezky. Napadlo takovejch osm centimetr snhu a snh se jet pod sypal dl ostopro. Vypadalo to nramn, a tak jsme se koulovali a blbli jak o zvod. Chovali jsme se

 • hrozn dtinsky, ale vichni se nramn bavili.Neml jsem s nikm rande a nic, a tak jsme se s jednm mm kamardem, s Malm Brossardem, kterej byl v zpasnickm drustvu, rozhodli, e pojedeme autobusem do Agerstownu a dme si hamburgra a pak pudem teba do bijku na njakou pitominu. dnmu z ns se nechtlo sedt celej veer na zadku. Zeptal jsem se Mla, jestli by ml nco proti, kdyby s nma el Ackley. Zeptal jsem se ho, ponvad Ackley nedlal v sobotu nikdy nic, ledae bylve svm pokoji a makal si uhry nebo tak nco. Mal ek, e je mu to

 • fuk, ale e tm npadem nen zrovna nadenm bez sebe. Neml Ackleyhodvakrt rd. Zkrtka a dobe jsme li oba do svho pokoje vypravit se a tak a j jsem zaval na Ackleyho, jak jsem si oblkal galoe a ostatn, a zeptal jsem se ho, jestli nechce jt do bijku. Slyel m pes ten zvs u sprch zaruen dobe, ale neodpovdl hned. Byl to ten typ, co k smrti nerad odpovd hned. Nakonec rozhrnul ten pitomj zvs, postavil se na schdek a zeptal se, kdo vechno jde s sebou. Na mou dui, kdyby tenhle kluk nkde ztroskotal a vy jste ho s njakm lunem zachraovali, tak by chtl

 • nejdv vdt, kdo je ten lovk u vesla, ne by do toho lunu vbec vlez. ek jsem, e jde jet Mal Brossard. On povd: Ten blbec... tak dobe. Pokej minutku. lovk by ek, e vm tm prokazuje nramnou laskavost nebo co.Trvalo to minimln pt hodin, ne sevypravil. Zatmco se chystal, el jsem k oknu, otevel ho a uplcal holma rukama ze snhu kouli. Snh se pkn lepil. Ale nehodil jsem ji na nic. Uu jsem ji chtl hodit. Na jedno auto, co parkovalo na druh stran ulice. Ale pak jsem si to rozmyslel. To auto vypadalo tak hezky, jak tam tak stlo cel bl. Nae jsem ji

 • chtl hodit na hydrant. Ale i ten vypadal tak hezky, jak tam tak stl celej blej. Nakonec jsem ji nehodil na nic. Jenom jsem zavel okno, chodil s tou blou hroudou po pokoji a makal ji vc a vc. Ml jsem ji, jet kdy jsem za chvli nastoupil s Brossardem a s Ackleym do autobusu. Jene idi otevel dvee a donutil m, abych ji vyhodil. J jsem mu kal, e ji nechci po nikom hodit, ale on mi nechtl vit. Lidi lovku nikdy nic nevej.Dvali film, kterej Brossard i Ackley u vidli, take jsme udlali jenom to, e jsme si dali kadej dva hamburgry a zahrli si forbesa, nae jsme se

 • vrtili autobusem do Pencey. Mn to bylo takjakotak fuk, e jsme ten film nevidli. Byla to njak veselohra s Carym Grantem a podobn blbosti. Krom toho jsem s Ackleym a s Brossardem u nkolikrt v kin byl. Oba se ehtali jak houpac kon, a vcem, kter nebyly ani dost mlo k smchu. U jen sedt vedle nich nebyla pro m dn slast.Kdy jsme se vrtili na bark, bylo teprve asi ti tvrt na devt. Brossard byl bridovej fanda a tak zaal po barku shnt nkoho do partie. Ackley zaparkoval v mm pokoji jen tak pro zmnu. S jedinm rozdlem, e si nesed na

 • opradlo Stradlaterovy idle, ale leh si na mou postel, obliejem rovnou do polte. Zaal mluvit tm svm hrozn monotnnm hlasem a pitom si makal vechny uhry. Dlal jsem na to tisce narek, ale nemoh jsem se ho zbavit. V jednom kuse vykldal tm svm monotnnm hlasem o njak holce, s kterou se pej minul lto vyspal. U mi o tom vykldal minimln stokrt. Pokad to vypravoval jinak. Hned kal, e j to udlal v buicku svho bratrance, a za chvli tvrdil, e j to udlal nkde na pli. To se v, e se jen honil. Jestli ten nebyl panic, tak u nikdo. Pochybuju, e si vbec kdy na

 • nkoho h! Zkrtka a dobe, nakonec jsem mu musel ct rovnou, aby vyklidil pole, e musm pst Stradlaterovi knu a e se musm soustedit. Konen zmiznul, ale jako obyejn si dal na as. Kdy odeel, vzal jsem si pyamo, upan a tu svou loveckou epiku a zaal pst tu kompozici.Jene jsem si nemoh vzpomenout na dnej pokoj ani na dnej dm a na nic, co bych moh popsat tak, jak to ml Stradlater mt. Fakticky. J nejsem takjakotak nadenm bez sebe, kdy mm popisovat pokoje nebo domy. A tak jsem udlal to, e jsem psal o baseballov rukavici

 • svho bratra Allieho. Ta rukavice byla ohromnej nmt na popisovn. Vn. Mj bratr Allie ml baseballovou rukavici na levou ruku. Byl levk. Nramnej nmt na popisovn byla proto, ponvad Allie na n ml po vech prstech a po kapse napsan bsn. Zelenm inkoustem. Napsal si je tam, aby ml co st, kdy je v poli a nikdo nen na plce. Allie u umel. Dostal leukemii a umel 18. ervence 1946 kdy jsme byli v Mainu. Ten by se vm lbil. Byl o dva roky mlad ne j, ale minimln padestkrt inteligentnj. Allie byl pern inteligentn. Jeho uitel psali pod

 • na mamince dopisy, jak je to radost mt ve td hocha, jako je Allie. A ne e by jen kecali! Mysleli to vn. Ale Allie nebyl jenom nejinteligentnj len na rodiny, Allie byl i nejhodnj v mnoha smrech. Nikdy se na nikoho nerozzuil. k se, e lid se zrzavma vlasama se hrozn lehko rozzuej, ale Allie se nikdy nerozzuil a ml hrozn rezat vlasy. Vte, jak rezat vlasy ml? Zaal jsem hrt golf u asi v desti letech. Pamatuju se, jak jsem jednou v lt to mibylotak dvanct chtl odplit m a najednou jsem vm ml tuen, e kdybych se zniehonic otoil, e

 • bych uvidl Allieho. A tak jsem se otoil a taky e jo sedl za plotem na kole byl tam plot kolem celho hit a on tam sedl asi sto padest metr za mnou a dval se, jak odpaluju mek. Tak takhle rezat vlasy vm ml! Boe, byl to ale stejn roztomilej prek. On si vm vdycky u veee na nco vzpomnl a zaal se vm tomu tak dsn smt, e div nespad ze idle. Bylo mi teprv tinct a chtli m vzt k psychiatrovi, ponvad jsem v gari rozbil vechny okna. J jim to nevytm, vn. Tu noc, co umel, jsem spal v gari a rozmltil jsem pst vechny okna jen tak pro nic

 • za nic. Dokonce jsem se pokouel rozbt okna toho stejnu, co jsme to lto mli, ale to u jsem ml zlomenou ruku, take se mi to nepodailo. Byla to ohromn hloupost, j to uznvm, ale j vm skoro ani nevdl, co dlm, a vy jste Allieho neznali. Ta ruka m jet semo tamo bol, kdy pr a tak, a nedoku podn sevt pst jako pln pevn ale jinak je mi to celkem fuk. J jen jako, e njakej chirurg nebo houslista ze m takjakotak nebude.Zkrtka a dobe o tomhle jsem tedy napsal Stradlaterovi tu knu. O baseballov rukavici naeho Allieho.

 • Ml jsem ji nhodou v kufru, a tak jsem si ji vyth a opsal ty bsn, co na n byly. Jedin jsem musel zmnit Allieho jmno, aby nikdo nepoznal, e to byl mj bratr, a ne Stradlaterv.Nebyl jsem zrovna nadenm bez sebe, e jsem to musel udlat, ale nemoh jsem pijt na nic jinho, co by se hodilo na popis. A krom toho se mi o tom tak njak chtlo pst. Trvalo mi to minimln hodinu, ponvad jsem musel pst na Stradlaterov mizernm psacm stroji, kterej mi v jednom kuse zadrhval. Na svm jsem nemoh pst, ponvad jsem ho puil jednomu klukovi na na chodb.

 • Kdy jsem skonil, bylo myslm asi pl jedenct. Ale nebyl jsem unavenej, proe jsem chvli koukal z okna. Venku u nesnilo, ale kadou chvli bylo slyet njak auto, jak neme nastartovat. Taky bylo slyet, jak Ackley chrpe. Skrz ten pitomj zvs u sprch. Ml nco s nosem, a kdy spal, tak se mu dvakrt dobe nedejchalo. Ten kluk vm ml snad vechno. Dejchac pote, uhry, hnusn zuby, neistej dech a pern nehty. Nakonec vm toho smrada stelenho muselo bejt tak trochu lto. 6

 • Na nkter vci se lovk patn rozpomn. Myslm te na to, jak se Stradlater vrtil z toho rande s Hankou. J jen jako, e si nemu pesn vzpomenout, co jsem prv dlal, kdy jsem uslyel, jak si to ten blbec rzuje po chodb. Asi jsem se jet pod dval z okna, ale na mou dui, e si u ani nevzpomnm. Asi proto, e jsem se tak pern souil. Kdy m nco doopravdy sou, tak se mi dokonce chce na WC. Jenome nejdu. Nemu, protoe se moc soum. Nejdu, protoe si nechci to svoje souen petrhnout. Kdybyste znali Stradlatera, tak byste se taky

 • souili. J ml s tm sykem nkolikrt rande ve tyech a vm, comluvm. Byl bezohlednej. Vn.Zkrtka a dobe, po cel chodb bylo linoleum, take bylo slyet, jak si to ine rovnou do pokoje. U si ani nevzpomnm, kde jsem sedl, kdy veel jestli u okna nebo na sv idli nebo na jeho. Na mou dui, e si u nevzpomenu.Veel a zaal nadvat, jak je venku zima. Nae povd: Kruci, kam se vichni podli? Je to tady jako po vymen. Vbec jsem se nenamhal s odpovd. Kdy je takovej ignorant a neuvdomuje si, e je sobota veer a kadej je bud venku, nebo v

 • posteli, nebo jel na nedli dom, tak se pece nepetrhnu, abych mu to vyloil. Zaal se svlkat. O Hance neek ani . J taky ne. Jenom jsem ho pozoroval. Jedin mi podkoval, e jsem mu puil to pepita sako. Povsil ho na ramnko a dal do skn.Potom si zaal sundvat kravatu a pitom se m zeptal, jestli jsem mu napsal tu knu. ek jsem, e ji m na posteli. el k posteli, et knu a pitom si rozpnal koili. Stoj vm tam, te a pitom si hlad s takovm dsn stupidnm vrazem v oblieji nahej hrudnk a bicho. On si vn hladil hrudnk nebo bicho. Byl do

 • sebe len zamilovanej.Zniehonic povd: Prokrindapna, Holdene, vdy tohle je o njak pitom baseballov rukavici!No a? odpovdl jsem. Ledov.Jak to no a? Pece jsem ti kal, e to m bejt o njak seknici nebo barku nebo o nem takovm.kals, e to m nco popisovat. Tak jakej je v tom kruci rozdl, kdy je to o baseballov rukavici?Krucinlfagot! Byl pekeln natvanej. Doslova bsnil. Vn. Ty mus vdycky vechno zvorat. Podval se na m. Nen divu, es puk jak alud, povd. Ani sebemen pitomost neudl tak,

 • jak m. Vn. Ani sebemen pitomost.Tak dobe, dej to teda sem, povdm. el jsem k nmu a vyrval mu to z ruky. Nae jsem to roztrhal.Co t to raflo? povd.Vbec jsem mu neodpovdl. Jenom jsem ty kousky hodil do koe. Pak jsem si leh na postel a ani jeden jsme dlouho neekli ani slovo. Stradlater se pln svlk, jen do spodk, a j leel na posteli a zaplil si cigaretu. V lonicch se nesmlo kouit, ale pozd v noci, kdy u vichni spali nebo byli venku a nikdo nemoh uctit kou, tak jste si zaplit mohli. Krom toho jsem to udlal

 • proto, e jsem chtl namchnout Stradlatera. Jeho dohnlo k lenstv, kdy nkdo poruoval pedpisy. Nikdy nekouil v pokoji. To jenom j.O Hance jet pod neek ani jedno jedin slovko. A tak nakonec povdm: Tos tedy piel sakra pozd, kdy mla propustku jen do pl dest. Tos ji pemluvil, aby pethla?Kdy jsem se ho na to ptal, sedl prv na kraji postele a sthal si nehty na nohch. O pr minut, povd. Kdopak si taky bere v sobotu propustku jen do pl dest? Pane Boe, jak j ho

 • nenvidl! Byli jste v New Yorku? zeptal jsem se.Blzn? Jak jsme kruci mohli jet do New Yorku, kdy mla propustku jen do pl dest?Smla, co?Podval se na m. Koukej, povd. Kdy u chce kouit v pokoji, co kdybys el do umvrny a zakouil si tam? Ty si odsud vypadne, ale j tady musm tvrdnout, dokud neabsolvuju.Ignoroval jsem ho. Vn. Kouil jsem dl ostopro. Jenom jsem se trochu pevalil na bok a pozoroval, jak si fidl paznehty. Tohle ale byla kola! Vn jste se museli koukat,

 • jak si nkdo idla nehty nebo si mak uhry a podobn. Pozdravovals ji?No.Starou belu ji pozdravoval, syk jeden.Co kala? povdm. Zeptal ses j, jestli si jet pod nechv vechny dmy v zadn linii?Ne, nezeptal, co si kruci mysl, e jsme celej veer dlali hrli dmu, ne? Vbec jsem mu neodpovdl. Pane boe, jak j ho nenvidl! A kde jste teda byli, kdy jste nejeli do New Yorku, zeptal jsem se za chvilinku. Dalo mi pekelnou fuku ovldnout hlas, aby se mi

 • nerozklepal na cel kolo. Pni, j ale zanal bejt nervzn. J vm ml najednou pocit, e je nco v tahu.Konen ml nehty osthan. Vstal z postele, tak jak byl, ve spodkch, a zaal se mnou ertovat, blbec jeden. Piel ke mn k posteli, naklonil se nade mnou a zaal m ze psiny boxovat do ramene. Nech si to, povdm. Kde jste teda byli, kdy jste nejeli do New Yorku?Nikde. Sedli jsme jen tak ve voze. Znova m uhodil do ramene, pitomec. Povdm, aby sis to nechal, ekl jsem mu. to byl vz?Eda Bankyho.

 • Ed Banky byl basketbalovej trenr v Pencey. Stradlater patil k jeho milkm, protoe byl stedn tonk manaftu, a Ed Banky mu pjil vz, kdy chtl. tudenti si nesmli pjovat vozy zamstnanc univerzity, ale tahle pak sportovn thne vdycky za jeden provaz. Ve vech kolch, kam jsem kdy chodil, thla vdycky cel ta pak sportovn za jeden provaz!Stradlater v jednom kuse podnikal fingovan toky na moje rameno. Ml v ruce kartek na zuby a stril si ho do pusy. Co jste dlali? zeptal jsem se. Udlals j to v tom voze Eda Bankyho? Hlas se mi klepal

 • jedna hrza.To jsou vrazy! Mm ti vymydlit pusinku mejdlem? Udlal nebo ne?To je edn tajemstv, kamarde.Co bylo dl, to se u moc jasn nepamatuju. Vm jenom, e jsem vstal z postele, jako bych chtl jt do umvrny nebo nkam, nae jsem se po nm ze v sly rozehnal. Chtl jsem se strefit rovnou do toho kartku na zuby, aby mu to roztrhlo chtn. Jenome jsem se nestrefil. Nestaila mi ruka. Podailo se mi jenom strefit se mu ze strany do hlavy. Asi ho to kapnek zabolelo, ale ne tak moc, jak jsem chtl. Bylo

 • by ho to asi zabolelo hodn, ale pratil jsem ho pravikou a j tu ruku nemu podn sevt. Kvli tomu zrann, jak jsem vm vykldal.Zkrtka a dobe, v ptm okamiku jsem si uvdomil, e lem na zemi na podlaze a e mi Stradlater sed na prsou, v oblieji celej ervenej. Toti e mi na prsou vlastn kle, a vil minimln tunu. Drel mi zpst, take jsem ho nemoh pratit jet jednou. Byl bych ho nejradi zabil.Co to do tebe vjelo? opakoval v jednom kuse a ten jeho stupidn obliej byl m dl ervenj.Jede dol, ty hajzle! ek jsem mu.

 • J vm skoro val. Vn. Tak tempo, u a jsi dole, smrade jeden!Ale on neslez. Drel m pod zpst a j mu v jednom kuse nadval do smrad a tak minimln deset hodin. U si skoro ani nevzpomnm, co vechno jsem mu to ek. ek jsem mu, e si mysl, e to me udlat, kter holce si umane. ek jsem mu, e je mu pln fuk, jestli si njak holka nechv vechny dmy v zadn linii nebo ne, ae je mu to prost fuk, protoe je imbecil a ignorant pitom. Nenvidl, kdy mu nkdo ek, e je imbecil. dnej imbecil nesnese, aby mu nkdo ek, e je imbecil.

 • Dr hubu, Holdene, povd, v ksicht celej ervenej. Dr u hubu, povdm!Ty ani nev, jestli se jmenuje Jana nebo Hana, ty imbecile pitom!Dr hubu, Holdene! Kruci sakra. J t varuju, povd. J vm ho ale dostal do varu. Jestli tu drku nezave, tak ti stihnu takovou Tak sleze dol, ty smrade jeden!Bude u dret hubu, kdy t pustm?Vbec jsem mu neodpovdl.Opakoval to jet jednou. Holdene! Bude u dret hubu, kdy t pustm? Jo.Vstal a j vstal taky. Hrudnk m

 • bolel od tch jeho posranejch kolen. Ty smrade jeden idiotsk, ty imbecile posran, ek jsem.Tohle ho rozbsnilo doopravdy. Zahrozil mi tm svm obrovskm prstem ped obliejem. Holdene, krucinlfagot, j t vn varuju. Naposledy. Jestli tu drku nezave, tak ti Pro bych ji zavral? povdm j vm pmo jeel. To jste cel vy, vy imbecilov. Nikdy nechcete o niem debatovat. Podle toho se hned pozn imbecil. Nikdy nechce debatovat o niem intelig Nae mi jednu stelil doopravdy a pak jsem si uvdomil a zase to, e

 • lem znova na podlaze. Nepamatuju se, jestli jsem byl knokaut nebo ne, ale myslm, e ne. Knokautovat nkoho je dost tk, to jen v bijku ne. Ale krev se mi inula z nosu ostopro. Kdy jsem se podval nahoru, vidl jsem, e Stradlater stoj takka nade mnou. Pod pa ml ten sek s toaletnma potebama. Kruci, pro nedr klapaku, kdy se ti ekne? Podle hlasu byl pekeln nervzn. Asi ml nahnno, e mi rozrazil lebku nebo nco, jak jsem sebou sek o podlahu. Vn koda, e se to nestalo. Ty sis o to koledoval, kruci sakra, povd. Pni, ten ale vypadal

 • vyplaen.Vbec jsem se nenamhal vstt. Zstal jsem prost chvli leet na podlaze a v jednom kuse jsem mu nadval do smrad a imbecil. Bsniljsem tak stran, e jsem pmo val. Hele, jdi si umejt ksicht, povd Stradlater. Sly? ek jsem mu, aby si el radi on umejt ten svj idiotskej ksicht co bylo hrozn dtinsk ale bsnil jsem pmo pekeln. ek jsem mu, aby se cestou do umvrny stavil u pan Schmidtov a udlal j to. Pan Schmidtov byla ena naeho kolnka. Bylo j minimln ptaedest.

 • Zstal jsem sedt na zemi tak dlouho, dokud jsem neuslyel, jak Stradlater zavr dvee a jde po chodb do umvrny. Potom jsem vstal. Nemoh jsem nikde najt svou loveckou epiku. Nakonec jsem ji nael. Byla pod postel. Nasadil jsemsi ji, otoil kilt dozadu, tak jak jsem to ml rd, nae jsem el k zrcadlu a prohld si ten svj stupidn ksicht. V ivot jste nevidli ty potoky krve! J vm ml krev po puse, po brad, a dokonce i po pyamu a po upanu. Na jedny stran m to dsilo, ale na druh m to zas fascinovalo. S tou spoustou krve a s tm vm jsem vypadal jako rv. J jsem se za

 • celej svj ivot porval jen asi dvakrt a v obou zpasech jsem prohrl. Nejsem zrovna rv. Jsem pacifista, jestli chcete co vdt.Tuil jsem, e Ackley asi celej ten rambajs slyel a e je vzhru. A tak jsem proel zvsem u sprch do jeho pokoje, jen tak se mrknout, co provozuje. Skoro nikdy jsem nechodil k nmu do pokoje. Byl tam vdycky takovej divnej uch, protoe Ackley byl na sebe un. 7Z naeho pokoje pronikal zvsem u sprch prounek svtla, take jsem vidl, jak Ackley le na posteli.

 • Vdl jsem na beton, e je pln vzhru. Ackley, povdm. Jsi vzhru?Jo.Byla dost velk tma a j lp na zemi na n botu a div jsem nevzal pochopa. Ackley se v posteli posadil a podepel se rukou. Na oblieji ml napadno moe neho blho. Proti uhrm. Vypadal v t tm trochu jako straidlo. Copak to tady provozuje? povdm.Jak to mysl, co tady provozuju? Pokouel jsem se spt, ne jste vy dva zaali dlat randl. Kvli emu jste se to vlastn rvali?Kde je svdo? Nemoh jsem najt

 • vypna. mtral jsem rukou na zdi.Na potebuje svtlo?... M ho zrovna u ruky.Konen jsem nael vypna a rozsvtil. Ackley si zastnil rukou oi, aby ho svto nebodalo.Jeiikristel povd. Co se ti to kruci stalo? Myslel jako tu krev a tak.Mli jsme se Stradlaterem malou vmnu nzor, odpovdl jsem. Nae jsem si sed na podlahu. Jakiv nemli v pokoji idle. J nevm, co s tma . idlema vlastn provdli. Posly, povdm. Neml bys chu si zahrt chvli kanastu? Byl do kanasty blzen.

 • Prokrindapna, vdy ti tee krev. Ml by sis na to nco dt.To pestane. Posly, chce si zahrtkanastu nebo ne?Kanastu, prokrindapna? Copak nev, kolik je hodin?Nen tak pozd. Teprv asi jedenct nebo pl dvanct.Teprv asi! odpovdl Ackley. Hele, j musm rno vstvat a jt na mi, rozum. A vy dva se tady zanete zrovna o plnoci rvt a hulkat. Kvli emu jste se to vlastn rvali?To je dlouh historie. Nerad bych t nudil, Ackley. Mm na pamti tvoje blaho, ek jsem mu. Nikdy jsem se stm nebavil o svch soukromch

 • vcech. U proto, e byl jet vt ignorant ne Stradlater. Stradlater byl proti Ackleymu vyloenej gnius. Posly, povdm. Ml bys nco proti tomu, kdybych se vyspal v Elyho posteli? Vrt se a zejtra veer, ne? Vdl jsem na beton, e dv ne. Ely jezdil dom mlem kadou nedli.Jak mm kruci vdt, kdy se vrt, povd Ackley.Pni, to m ale dohlo. Co tm kruci chce ct, e neme vdt, kdy se vrt? Pece se nikdy nevrac dv ne v nedli veer, ne?To ne, ale pece nemu nkomu ct, e se me vyspat v jeho

 • posteli, kdy se mu zachce!To m umrtvilo! Nath jsem se z msta na podlaze, kde jsem sedl, a poklepal jsem mu na rameno. Ty jsi ale grand, Acklnku, povdm. Nezd se ti?J to myslm vn pece nemu jen tak beze veho nkomu dovolit, aby se vyspal v Ty jsi ale vn grand. Jsi gentleman a inteligent, brouku, Dovdm. To tedy byl. Nem nhodou cigaretu jen tak mimochodem? ekni, e nem, nebo padnu do mdlob.Ne. Fakticky. Nemm. Posly, kvli emu jste se to vlastn rvali?

 • Neodpovdl jsem. Jen jsem vstal, el k oknu a dval se ven. Zniehonic jsem si pipadal hrozn oputnej. Skoro jsem si pl, abych umel.Kvli emu jste se to vlastn rvali? povd Ackley u asi popadest. Ten ale doved otravovat. Vn. Kvli tob, odpovdl jsem. Kvli mn, prokrindapna!No. Musel jsem obhajovat tvou est.Stradlater o tob prohlsil, e jsi odpornej charakter. Pi tom jsem ho pece nemoh nechat, ne? Tohle ho vzruilo. To e ek? Bez legrace? To e ek? Odpovdl jsem, e jsem si jen utahoval, nae jsem el a leh si na Elyho postel. Pni, mn vm bylo

 • pod psa! Pipadal jsem si tak stran oputnej! Tady v tom pokoji to tak smrd, povdm. Cejtm tvoje ponoky a sem. Copak ty si je nikdy nedv do prdelny?Kdy se ti to nelb, v, co mi me, povd Ackley. N malej vtiplek. Co kdybys takhle zhas to pitom svtlo?Ale j hned nezhas. Jen jsem leel dl na Elyho posteli a myslel na Hanku. Moh jsem vyltnout z ke, kdy jsem si pedstavil, jak se Stradlaterem nkde zaparkovali a sedli spolu ve voze toho prdelatho Eda Bankyho. Pokad, kdy jsem si

 • to pedstavil, tak bych byl nejradi skoil z okna. Vy jste Stradlatera neznali, to je to. J ho znal. Kluci v Pencey vtinou jenom vykldali, e maj pohlavn styk s holkama od rna do veera o tom vykldali jako napklad Ackley ale u Stradlatera to byla pravda. Vn. Znal jsem osobn minimln dv holky, s kterejma se vyspal. Tak je to. vykldej mi o svm pohnutm ivot, Acklnku, povdm. Co kdybys takhle zhas to pitom svtlo? J musm rno vstvat na mi. Vstal jsem a zhas, aby mla duika pokoj. Nae jsem si znova leh na Elyho postel.

 • Co blzn to chce spt v Elyho posteli? povd Ackley. Pni, ten kluk ale byl vzor hostitele! Mon e jo a mon e ne. S tm si hlavu nelam.J si s tm hlavu nelmu, jenom bych sakra nerad, aby se najednou pihnal Ely a nael nkoho Dej si pohov. Vak j tady spt nebudu. Nebudu pece zneuvat tv laskav pohostinnosti.Za pr minut chrpal jak tyi. Ale j tam prese vechno leel dl potm a snail se nemyslet na Hanku a na Stradlatera ve voze toho zatracenho Eda Bankyho. Ale bylo to skoro nemon. Problm byl v

 • tom, e jsem znal Stradlaterovu techniku. To bylo prv to hrozn. My mli jednou spolen rande, taky ve voze Eda Bankyho. Stradlater byl se svou holkou vzadu a j byl vpedu. Ten syk vm ale ml techniku! Zaal to do t holky hustit takovm tichm, upmnm hlasem jako by byl hrozn hodnej a upmn) kluk, krom toho, e je tak hrozn hezkej. J se div nepozvracel, jak jsem to poslouchal. Ta holka v jednom kuse kala: Ne, prosm t! Pesta, prosm t! Prosm! Ale Stradlater to do n hustil dl a hlas vm ml upmnej jak Abraham Lincoln, a se nakonec vzadu udlalo

 • takov pern ticho. Bylo mi z toho vn trapn. J nemyslm, e to t holce tenkrt veer pmo udlal ale jen tak tak. Jen tak tak.Jak jsem tam leel a snail se nemyslet, slyel jsem, jak se Stradlater vrac z umvrny do naeho pokoje. Bylo slyet, jak si odkld ty zasvinn toaletn poteby a otvr okno. Byl po erstvm vzduchu jak posedlej. Potom za chvilku zhas svtlo. Ani se vm neshnl, kde jsem.Ty, Ackley, povdm, jen tak eptem, aby m skrz ten zvs u sprch nezaslech Stradlater.Ale Ackley m neslyel.

 • Ty, Ackley!Jet pod m neslyel. Spal jako devo.Ty, AckleylTed u slyel, a dobe.Kruci, co pod m, povd. Prokrindapna, vdy j u spal!Posly, jak se to dl, kdy chce lovk vstoupit do kltera? zeptal jsem se. Tak trochu jsem si pohrval s mylenkou, e vstoupm nkam do kltera. To jako mus bejt katolk a tak?Jasn, e mus bejt katolk. Tos m, ty vole, vzbudil jenom proto, abys mi klad takov slabomysln otz

 • Tak jen spi dl. J takjakotak do dnho nevstoupm. Jakou u mm kliku, tak bych zaruen vstoupil nkam, kde by mi mnii nekonvenovali. Nkam, kde by byli sam blbci a hajzlov. Nebo pinejmenm jenom blbci.Jak jsem to ek, Ackley vylt a posadil se v posteli. Poslouchej, povd, Mn je pln fuk, kdy nco ekne o mn nebo tak, ale jestli si chce zat utahovat z mho nboenstv, tak krucifi xDej si pohov, odpovdl jsem. Z tvho nboenstv si nikdo neutahuje. Vstal jsem z Elyho postele a namil si to ke dvem. U

 • se mi nechtlo tvrdnout v tom stupidnm ovzdu. Ale na cest jsem se zastavil, vzal Ackleyho za ruku a mocn a teatrln mu ji stisk. Odtah ji ode m. O jde? povd.To nic, jenom jsem ti chtl podkovat, e jsi takovej grand, to je vechno, povdm. ek jsem to takovm hrozn upmnm hlasem. Ty jsi pece slo, Acklnku, nezd se ti?Ty chytrolino. Vak on ti jednoho krsnho dne nkdo tu tvou hubu rozml Vbec jsem se nenamhal poslouchat. Zavel jsem dvee a vyel na chodbu.

 • Vichni bu spali, nebo byli venku, nebo odjeli dom na nedli a na chodb bylo straliv, depresivn ticho. Pede dvema Leahyho a Hoffmana leela przdn krabika od zubn pasty Kolynos, a jak jsem el ke schodm, utal jsem do n trepkou s bernkem, co jsem ml na nohou. ek jsem si, e bych moh udlat to, e bych se moh jt podvat dol, co dl Mal Brossard. Ale zniehonic jsem si to rozmyslel. Zniehonic jsem se rozhod, e udlm to, e z Pencey vymznu jet te v noci. e jako nebudu ekat do stedy a tak. U se mi tam nechtlo tret. Bylo mi tam moc

 • smutno a pipadal jsem si moc oputnej. A tak jsem se rozhod takhle. Rozhod jsem se, e si najmu v New Yorku v njakm hotelu pokoj nkde v njakm hodn lacinm hotelu a e si dm pohov a do stedy. Nae ve stedu pjdu dom pkn odpoatej a bude mi nbl. Potal jsem, e nai dostanou dopis od starho Thurmera, e mm padka, nejdv tak v ter nebo ve stedu. Nechtl jsem pijt dom, dokud to nepraskne a nai to dkladn nezaijou. Nechtl jsem se tam vyskytovat v tom moment, kdy to praskne. Nae maminka bejv nkdy hrozn hysterick. Ale kdy u

 • nco dkladn strv, pak je docela fajn. A krom toho jsem se poteboval kapnek zrekreovat. Ml jsem nervy v tahu. Vn.Zkrtka a dobe, k tomuhle jsem se rozhod. A tak jsem el zptky do pokoje a rozsvtil svtlo, e zanu balit a tak. Ml jsem u hromadu vc zabalench. Stradlater se vm vbec nevzbudil. Zaplil jsem si cigaretu a dooblk se, nae jsem si zabalil dva prun kufky. Trvalo mi to maximln dv minuty. J dovedu balit bleskov.Pi balen m trochu deprimovala jedna vc. Musel jsem taky zabalit ty fungl nov brusle, co mi mma

 • poslala vlastn teprve ped nkolika dny. A prv to m deprimovalo. Kdy jsem si pedstavoval maminku, jak jde do obchodu ke Spauldingovi a vyptv se prodavae na miliony nesmysl a j zatm u zase dostal padka. Bylo mi z toho pekeln smutno. Nekoupila mi sprvn brusle j chtl noe a ona mi koupila kanady ale pesto prese vechno mi z toho bylo smutno. Skoro vdycky, kdy mi nkdo nco d, to skon tm, e je mi z toho smutno.Kdy jsem ml vechno zabalen, spotal jsem si prachy. Nevzpomnm si pesn, kolik jsem ml, ale byl jsem znan nabitej.

 • Ona mi toti zrovna asi tejden pedtm poslala njakej ten obolos babika. J mm hrozn tdrou babiku. Je pekeln star a nem u vech pt pohromad, a tak mi v jednom kuse posl penze k narozeninm minimln tyikrt do roka. Zkrtka a dobe, pestoe jsem byl nabitej, spoet jsem si, e bych snes njakou tu ptku navc. lovk nikdy nev. A tak jsem udlal to, e jsem el a vzbudil Fredericka Woodruffa, jednoho kluka, co jsem mu pjil psac stroj. Zeptal jsem se ho, co by mi za nj dal. Byl to hrozn bohatej kluk. ek, e nev. ek, e se mu moc nechce ten stroj kupovat.

 • Ale nakonec ho pec jen koupil. Stl devadest dolar a on mi za nj dal ne dvacet. Byl natvanej, e jsem ho vzbudil.Kdy u jsem se chystal jt, kdy jsem ml zavazadla a vechno, zastavil jsem se na chvli u schod a rozhld se naposled po chodb. Breel jsem. Nevm pro. Nasadil jsem si loveckou epiku, otoil ji kiltem dozadu, jak jsem to ml rd, nae jsem zaval, co mi plce staily: . Spte sladce, vy imbecilov! Vsadm se, e jsem vzbudil vechny na celm poschod do jednoho. Nae jsem vpad. Njakej tupec rozhzel po schoditi

 • slupky od burk a j si mlem zlomil ten svj slabomyslnej vaz. 8Bylo u moc pozd volat taxka, a tak jsem el celou cestu na ndra pky. Nebylo to moc daleko, ale byla pekeln zima a v tom snhu se nedalo skoro jt. V jednom kuse m mltily do nohou kufky. Ten vzduch mi dlal dobe. Jedinej problm byl, e m z t zimy rozbolel nos a to msto pod hornm rtem, kam mi Stradlater jednu stihnul. Pirazil mi ret pmo na zuby a znan to bolelo. Ale ui jsem ml pkn v teple. Ta epika, co jsem si koupil,

 • mla klapky na ui a j si je spustil dol bylo mi pln fuk, jak v tom vypadm. Takjakotak nebyl nikde nikdo. Vichni u byli v kanafasu.Kdy jsem piel na ndra, ml jsem pomrn kliku, ponvad jsem ekal na vlak jenom asi deset minut. Zatmco jsem ekal, nabral jsem si trochu snhu a umyl si obliej. Ml jsem na nm jet pod moe krve.Obyejn jezdm vlakem rd, zvl v noci, kdy je rozsvceno a v oknechje tma a chodbikama prochz takovej ten chlpek, co prodv kafe, sendvie a asopisy. Kdy jedu v noci vlakem, doku obyejn st injakou tu slabomyslnou povdku z

 • asopisu a ani se z toho nepozvracm. Vte, takovou tu povdku, kde jsou sam panci jmnem David a maj hranatou bradu, a sleny, kter se jmenujou Linda nebo Marcia a v jednom kuse zapalujou vem tm pitomejm Davidm lulku. V noci ve vlaku obyejn doku takovouhle volovinku i dost. Ale tenkrt mi bylojinak. Prost se mi nechtlo. Prost jsem jenom tak sedl a nedlal zhola nic. Jedin jsem si sundal loveckou epiku a stril ji do kapsy.V Trentonu pistoupila zniehonic jedna dma a posadila se vedle m. Celej vz byl prakticky przdnej,

 • ponvad u bylo znan pozd, ale ona si sedla vedle m msto na nkter przdn sedadlo, ponvad mla velkou taku a j sedl na pednm sedadle. Vrazila tu taku pmo doprosted uliky, kde pes ni moh prvod a kadej zakopnout. Na atech mla pipnut orchideje, jako by se vracela z njak velk spolenosti nebo odkud. ek bych, e j bylo minimln tyicet nebo ptatyicet. Ale byla moc hezk. Na m eny ohromn psobj. Vn. Tm nechci ct, e bych byl njak stran sexuln zaloenej nebo nco akoliv vnivj jsem pomrn dost. J jen jako, e se mi

 • lbej. Vdycky nechvaj ty svoje pitom taky uprosted uliky.Zkrtka a dobe jsme tam sedli a ona mi zniehonic povd: Promite, ale nen tohle nlepka ppravky v Pencey? Dvala se nahoru na moje kufry v sti.Ano je, povdm. Mla pravdu. J ml vn na jednom kufku tu pitomou nlepku z Pencey. To teda bylo uhozen, to se mus nechat.Ach, vy chodte do Pencey? povd. Mla pjemnej hlas. Pmo jako stvoenej do telefonu. Pni, ta by s sebou mla nosit telefon.Ano, chodm, odpovdl jsem.Ale to je bjen. To teba znte

 • mho syna? Ernesta Morrowa? Chod taky do Pencey.Ano, znm. Chod se mnou do tdy.Jej syn byl bezesporu ten nejvt smrad, co kdy chodil do Pencey. Ten nejvt smrad za celou tu dobu, co ta hnusn kola existuje. Vdycky kdy se osprchoval, el po chodb a plcal promoenm runkem lidi pes prdel. Pesn tenhleten typ kluka vm to byl.Ale to je mil, ekla ta dma. Ale neznlo to nijak uhozen. Byla prost mil. To musm ct Ernestovi, e jsme se seznmili, povd. Smm se vs zeptat, jak se

 • jmenujete?Rudolf Schmidt, odpovdl jsem. Neml jsem chu j vykldat svoje curriculum vitae. Rudolf Schmidt se jmenoval kolnk v naem barku.Lb se vm v Pencey? zeptala se m.V Pencey? Nen to nejhor. Nen to zrovna rj nebo nco, ale nen to tam o nic hor ne ve vtin ostatnch kol. Nkte kantoi to berou hrozn svdomit.Ernest tu kolu pmo zbouje.Vak j vm. Nae jsem si zaal kapnek poutt hubu na pacr. On se ohromn dobe pizpsobuje. Vn. Jako e se dovede

 • doopravdy vemu pizpsobit.Myslte? zeptala se m. Zejm ji to pekeln zajmalo.Ernest? Ovem, povdm. Nae jsem se dval, jak si sundv rukavice. Pni, ta vm byla samej briliant!Zlomila jsem si nehet, jak jsem vystupovala z taxku, povd. Podvala se na m a usmla se. Dovedla se senzan mile usmt. Vn. Vtina lid se skoro vbec nedovede usmt. A kdy, tak jen odporn. Nkdy mme s manelem o Ernesta starosti, povd. Nkdy mme dojem, e se dost dobe nesn s lidmi.

 • Jak to myslte?Vte, on je to toti hrozn citliv hoch. Nikdy se moc dobe nesnel s ostatnmi hochy. Snad bere vechny vci trochu vnji, ne by na svj vk ml.Citliv. To m umrtvilo! Ten psek Morrow byl citlivej asi jako prknko na W. C.Podn jsem si ji prohld. Nepipadala mi njak pratn. Vypadala, e by mohla mt sakra sprvnou pedstavu, co je to za smrada, ten jej syntor. Ale lovk nikdy nev j myslm jako, kdy je to n matka. Matky jsou vechny kapnek nenormln. Ale Morrowa

 • maminka se mi stejn lbila, fakt. Byla prima. Sml bych vm nabdnout cigaretu? zeptal jsem se ji.Rozhldla se. Myslm, e to jsou nekuci, Rudolfe, povd.Rudolfe. To m umrtvilo! To nevad. Dokud nm nkdo nevynad, meme kouit, odpovdl jsem. Vzala si ode m cigaretu a j ji zaplil.Kouen j sluelo. lukovala, ale nehltala kou jako vtina en v jejm vku. Byla ohromn okouzlujc. A mla pomrn dost sex-appealu, jestli chcete co vdt. Vn.Dvala se na m tak trochu divn.

 • Promite, ale mn se zd, e vm tee z nosu krev, povd zniehonic.Pikv jsem a vyth kapesnk. J dostal snhovou hroudou, povdm. Takovou tou hrozn ledovatou. Byl bych j asi ek, co se stalo doopravdy, ale to by moc dlouho trvalo. Ale stejn se mi lbila. Trochu m zanalo mrzet, e jsem j ek, e se jmenuju Rudolf Schmidt. Copak Ernie, povdm. Jestlipak vte, e je to jeden z nejoblbenjch hoch v Pencey?Ne, to nevm.Pikv jsem. Vlastn to vem dost dlouho trvalo, ne ho poznali bl. Vn. Je to divnej kluk. Zvltn

 • kluk v mnoha smrech rozumte, co myslm? Teba kdy jsem se s nm seznmil. Kdy jsem se s nm seznmil, tak jsem si myslel, e je snob. Myslel jsem si to. Vn. Ale nen. To dl jenom ta jeho zvltn povaha. Proto to lovku chvli trv, ne ho pozn bl. Pan Morrowov nekala nic, ale pni, mli byste ji vidt! J vm ji pln pikoval k sedadlu. Tyhle matky, ty chtj slyet jedin o tom, jakej je jejich syn sek.Potom jsem ale zaal kecat doopravdy. Vykldal vm o tch volbch? zeptal jsem se. O volbchv na td? Zavrtla hlavou. J

 • vm ji dostal skoro do transu. Vn. Vte, jedna skupina chtla, aby byl Ernie starostou tdy. Toti, bylo to jednomysln. Byl to toti jedinej kluk, kterej by si s tou funkc doved doopravdy poradit, povdm pni, e jsem ale kecal. Ale zvolili jinho kluka Harryho Fencera. A vte, pro ho zvolili? Zvolili ho jedin proto, e Ernie nechtl kandidovat. Prv proto, e je tak dsn plachej a skromnej a tak. On vm odmt... Pni, ten je ale plachej! Mla byste ho mt k tomu, aby se to v sob snail pekonat. Podval jsem se na ni. On vm o tom nevykldal?Ne, nevykldal.

 • Pikv jsem. To je celej Ernie. Tohle neekne. To je jeho jedin chyba je pli plachej a skromnej. Vn byste ho mla mt k tomu, aby se tu a tam odvzal.Zrovna v tom okamiku piel prvod a chtl vidt lstek pan Morrowov, a tak jsem ml pleitost toho vann nechat. Ale jsem stejn rd, e jsem j to vechno nakecal. Takovej kluk jako Morrow, co vn plc lidi runkem pes prdel a sna se, aby to doopravdy bolelo takov kluci nejsou krysy, jenom dokud jsou mal, takov kluci jsou krysy celej ivot. Ale vsadm se, e po tom

 • vem, co jsem j navanil, si o nm pan Morrowov bude a navky myslet, e je to takovej hrozn plachej a skromnej hoch, kterej nm nedovolil, abysme ho zvolili starostou. Mon to je. lovk nikdy nev. V tchhle ppadech to matkm nikdy moc nemysl.Nemla byste chu na koktejl? zeptal jsem se. I j bych si byl dal ct. Co kdybysme peli do jdelnho vozu? Co kte?A smte si u vbec objednvat alkoholick npoje? zeptala se m. Ale ne e by m chtla sett. Na to byla moc roztomil, ne aby nkoho strala.

 • No, vlastn jet ne, ale obyejn mi nalejou, protoe jsem velkej, odpovdl jsem. A mm fru edivejch vlas. Otoil jsem se k n bokem a ukzal j svoje ediv vlasy. Byla z toho pln vedle. No tak, smm vs pozvat? Co kte? povdm. Bylo by to prima, kdyby la.Snad pece jenom radi ne. Ale pesto vm mockrt dkuju, povd. Jdeln vz u bude takjakotak zaven. Ono u je toti dost pozd. Mla pravdu. J doista zapomnl, kolik je hodin.Nae se na m podvala a poloila mi otzku, ze kter jsem ml celou tu

 • dobu vtr. Ernest psal, e pijede dom ve stedu, e vnon przdniny zanaj ve stedu, povd. Doufm, e nejedete dom narychlo kvli njak nemoci v rodin? V oblieji mla doopravdy starost. Ne e by jen chtla strkat nos do cizch vc. To bylo vidt.Ne, nai jsou v podku, odpovdl jsem. Jedu kvli sob. Musm na operaci.Ach, to je mi tak lto, povd. A taky j to lto bylo. Vn. Mn zas bylo v tu rnu lto, e jsem to ek, ale u bylo pozd.Ono to nen nic vnho. J mm na mozku takovej malinkatej ndor.

 • Proboha, to snad ne! dala si ruku na sta.Ale to bude zase vechno v podku. Je to hned z kraje. A ten ndorek je mravoukej. Ten vyznou maximln za dv minuty.Nae jsem zaal st jzdn d, co jsem ml v kapse. Jen abych pestal s tm lhanm. J jak jednou zanu, doku pokraovat hodiny a hodiny, kdy se mi zachce. Bez legrace. Hodiny a hodiny.Pak u jsme toho moc nenamluvili. Ona zaala st Vogue, co mla s sebou, a j se chvli koukal z okna. VNewarku vystoupila. Popla mi hodn tst pi t operaci. Pod mi

 • kala Rudolfe. Nae m pozvala, abych Ernieho navtvil v lt v Gloucesteru, ve stt Massachusetts. kala, e maj vilu pmo na pli a tenisovej kurt a vechno mon, ale j j jenom podkoval a ek, e jedu s babikou do Jin Ameriky. Co byla vn petarda, ponvad moje babika skoro ani nevychz z domu, leda snad na njak pitom odpoledn pedstaven nebo t