Click here to load reader

KDV İADESİNDE YENİ TEBLİĞ YENİ ÖZEL ESASLAR

 • View
  42

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KDV İADESİNDE YENİ TEBLİĞ YENİ ÖZEL ESASLAR. Abdullah TOLU YMM Rekabet Kurumu Kurum Danışmanı. ÖZEL ESASLAR NE ANLAMA GELİYOR?. Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı, - Hazine’ye intikal etmemiş ve/veya hayali olarak oluşturulmuş, - Gerçek bir yüklenime dayanmayan - PowerPoint PPT Presentation

Text of KDV İADESİNDE YENİ TEBLİĞ YENİ ÖZEL ESASLAR

 • Abdullah TOLUYMMRekabet Kurumu Kurum Danman

 • ZEL ESASLAR NE ANLAMA GELYOR?Bilindii zere, Maliye Bakanl, - Hazineye intikal etmemi ve/veya hayali olarak oluturulmu, - Gerek bir yklenime dayanmayan KDV tutarlarnn iadesini nlemek amacyla ZEL ESASLAR ad altnda bir sistem ihdas etmitir. Yeni KDV Teblii ile, - teden beri sregelen ZEL ESASLAR sistemi yenilendi. zel esaslara tabi olma istisna haline getirildi, zel esaslara alnma kriterleri belgeye ve ilemin gerek mahiyetine baklarak belirlendi, hangi hallerde zel esaslar kapsamna girilecei tereddt edilemeyecek aklkta ortaya konuldu.- zel esaslar kapsamndaki sahte veya muhteviyat itibariyle yanltc belge tabiri; CEZANIN LENEN SU LE ORANTILI OLMASI LKESnden hareketle SAHTE BELGE ve MUHTEVYATI TBARYLE YANILTICI BELGE olarak ikiye ayrld, her ikisinin tabi olduu usul ve esaslar ayr ayr belirlendi.- Artk rapora ve somut verilere dayanmadan soyut ifadelere ve pheye gre kolay kolay hi bir belgeye SAHTE BELGE ve MUHTEVYATI TBARYLE YANILTICI BELGE denilmemesi iin dzenleme yapld. *

 • ZEL ESASLAR NE ANLAMA GELYOR?- zel esaslar kapsamndaki BELGE tanm yeniden yapld, artk her belge bu kapsamda deerlendirilmeyecek.- dare, mkelleflere, zel esaslar kapsamna alnmadan nce yaptklar ilemin gerekliini delil serbestisi ierisinde yemin hari her trl delil ile ispat etme imkan salad. - Mteselsil sorumluluktan kurtulmada deme alternatifleri artrld.- Daha nce girildikten sonra klmas hemen hemen imkansz olan ZEL ESASLARDAN (KOD) k otomatie baland, k iin ZAMANAIMI SRELER belirlendi, belirlenen sreyi dolduranlar bakaca bir olumsuz tespit olmamas artyla otomatik olarak KODdan kp genel esaslara dnecek. - ade talebinde bulunan mkelleflerin, KDV zinciri ierisindeki olumsuzluklardan dolay sorumluluklar, dorudan mal veya hizmet temin edilen birinci kademe alt mkelleflerle snrlandrld, ikinci alt veya daha nceki safhalardan sorumlu tutulma uygulamas kaldrld. - zel esaslardan kmada Nihai Yarg Karar art kaldrld, artk ilk derece mahkemesinin karar yeterli olacak. *

 • ZEL ESASLARDA BELGE TANIMI KDV Genel Uygulama Tebliinin (E/1.2) blmnde yaplan aklamalara gre, zel esaslar kapsamnda yaplacak ilemlerde dikkate alnacak belgeler, YMM Raporlar ile Vergi nceleme Raporlar hari KDV iadesine esas tekil eden belgelerdir. Bu belgeler KDV iadesi douran her bir iade hakk douran ilem iin farkldr. Bu belgeler, - zerinde KDV gsterilen fatura ve benzeri belgeler, - ade hakk douran ilemin niteliine gre iade iin aranlan dier belgeler (gmrk beyannamesi, istisna belgesi, yatrm tevik belgesi, kymetli maden arama ruhsat gibi)Olmak zere ikiye ayrlmaktadr. Bunlarn haricindeki belgelerin, sahte belge veya muhteviyat itibaryla yanltc belge olarak dzenlendiklerine ve kullanldklarna ynelik belirlemeler nedeniyle mkelleflere zel esaslar uygulanmayacaktr. *

 • ZEL ESASLARDA BELGE TANIMI Sz konusu belgelerin VUK uyarnca dzenlenme, saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan belgeler kapsamnda olmas, zel esaslar kapsamnda ilem yaplmasn gerektirmemektedir. RNEN; - Sipari mektuplar ve proforma faturalarn nihai faturalar veya gmrk beyannameleri ile uyumsuz olmas halinde, nihai faturalarn veya gmrk beyannamelerinin geree aykr olarak dzenlendii tespit edilmedike, sahte belge veya muhteviyat itibaryla yanltc belge dzenlendii veya kullanld gerekesi ile zel esaslara gre ilem yaplamayacaktr. - Ya da sigorta poliesi, mstahsil makbuzu ve sevk irsaliyesinin geree aykr dzenlendii ve bunlarn kullanld gerekesi ile zel esaslar uygulanamayacaktr. (YEN)- KDV indirimi tannan durumlar dnda, KC fii ile gider pusulasnn geree aykr dzenlendii ve bunlarn kullanld gerekesi ile mkellefler zel esaslar kapsamna alnamayacaktr. (YEN)

  *

 • KMLER ZEL ESASLARA TAB OLACAK? 84 NO.LU TEBLE GRE TAB OLANLAR:- SMYB dzenledikleri ya da kullandklar konusunda haklarnda rapor bulunan mkellefler, bu mkelleflerin raporun ait olduu dnemdeki ortaklar ve kanuni temsilcileri ile bunlarn kurduklar veya ortak olduklar irketler ve rapor bulunanlardan mal alanlar, - Haklarnda rapor olmamakla birlikte olumsuz tespit bulunan [SMYB dzenledikleri ya da kullandklar, adreslerinde bulunmadklar, mcbir sebep saylan haller dndaki nedenlerle defter ve belgelerini ibraz etmedikleri veya birden fazla dneme ilikin olarak katma deer vergisi beyannamesini vermedikleri hususunda tespit bulunanlar] veya bu tespitler nedeniyle incelenmesi istenilenler ile bunlardan mal alanlar, - Kendileri hakknda KDV asndan ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulananlar, - letme kapasitesi ile i hacmi arasnda bariz nispetsizlik bulunanlar.

  *

 • KMLER ZEL ESASLARA TAB OLACAK? YEN KDV TEBLNE GRE:Haklarnda, dzenledikleri veya kullandklar belgelerin gerek duruma aykr olduuna ilikin delil ve karineleri ieren rapor veya tespit bulunan aadaki mkellefler zel esaslara tabidir. - 213 sayl Kanunun (153/A) maddesi kapsamna giren mkellefler (YEN), - Sahte belge veya muhteviyat itibaryla yanltc belge dzenleme ya da kullanma konusunda haklarnda olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mkellefler ile dzenleme fiiline itirak eden mkellefler, -Sahte belge veya muhteviyat itibaryla yanltc belge dzenleme konusunda haklarnda olumsuz rapor bulunan mkelleflerin raporun ait olduu dnemdeki ortaklar, kanuni temsilcileri, bunlarn kurduklar veya ortak olduklar mkellefler ile kanuni temsilcisi olduklar mkellefler, *

 • KMLER ZEL ESASLARA TAB OLACAK? - Haklarnda beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama konusunda tespit bulunan mkellefler, - Haklarnda KDV ynnden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mkellefler. Yeni Tebli ile; LETME KAPASTES VE HACM ARASINDA AIK NSPETSZLK TESPT EDLENLER zel esaslar kapsamndan karld.

  *

 • KMLER ZEL ESASLARA TAB DEL? Teblide yaplan aklamalara gre aada saylanlar hakknda zel esaslar uygulanmayacak: 5018 sayl Kanun eki cetvellerde yer alan kamu kurum ve kurulular, l zel idareleri, Kyler, Belediyeler, Ve bunlarn tekil ettikleri birlikler, Dner sermayeli kurulular, Kanunla kurulan kamu kurum ve kurulular, Kanunla kurulan emekli ve yardm sandklar, Sermayelerinin (%51) veya daha fazlas yukarda saylanlara ait mkellefler.*

 • ZEL ESASLAR KAPSAMINA GREN GRMEYEN KDV ADELER

  ZEL ESASLAR kapsamna;

  - KDV Kanununun 9, 29/2, 32 ve geici 17. maddeleri erevesinde yaplacak KDV iadeleri girmekte,

  - Fazla ve yersiz denen vergiler (KDVK. Mad.8/2) ile fazla ve yersiz tevkif edilen vergilerin iadesi ise girmemektedir.

  *

 • ZEL ESASLARDA OLUMLU RAPOR TANIMI DET 84 NO.LU TEBLDEK TANIM: ade hakk douran ilem dolaysyla yklenilen vergilerin (ihra kaydyla teslimlerde teslim bedeli zerinden hesaplanan verginin) % 90 veya daha fazlasnn onayland, SMYB nedeniyle indirimi reddedilen KDV tutar, iade hakk douran ilem dolaysyla yklenilen vergilerin (ihra kaydyla teslimlerde teslim bedeli zerinden hesaplanan verginin, iade hakk douran ilemi bulunmayan mkelleflerde ilgili dnemdeki toplam vergi indiriminin) % 5'ini amayan raporlar olumlu rapordur. YMM raporlar da olumlu rapor olarak kabul edilir. YEN KDV TEBLNDEK TANIM: Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafndan mkellefin incelenen dneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ettii tm ilemlerini kapsayacak ekilde dzenlenen ve sonucu olumlu olan - Vergi inceleme raporu, - Vergi teknii raporu, - Basit rapor vb. raporlar olumlu rapor olarak kabul edilecektir.*

 • ZEL ESASLARDA OLUMLU RAPOR TANIMI DET Sadece; - Vergi incelemesi yaplan dnemi takip eden dneme/dnemlere ait KDV beyanlarnn dzeltilmesi amacyla dzenlenen raporlar ,- YMMler tarafndan dzenlenen raporlar olumlu rapor olarak deerlendirilmeyecektir.KDV iade uygulamalar bakmndan bir raporun "olumlu rapor" saylabilmesi iin, - ade hakk douran ilem dolaysyla yklenilen vergiler ve - ade hakk douran ilemin gerekletii/beyan edildii dneme ait Bu Dneme Ait ndirilecek KDV tutarnda sahte belge veya muhteviyat itibaryla yanltc belgeden kaynakl herhangi bir indirimin olmamas gerekmektedir. Grld gibi, Yeni Uygulamada, 84 No.lu Teblide yer alan % 5e kadar indirim reddine olanak veren marj kaldrlmtr. ARTIK SIFIR TOLERANS GEERL

  *

 • ZEL ESASLARDA OLUMSUZ RAPOR TANIMI 84 NO.LU TEBLDEK TANIM: SMYB dzenledikleri ya da kullandklar konusunda belirlemelerin yer ald inceleme raporlar "OLUMSUZ RAPOR" saylr. Kullanma raporlarnda, raporun ait olduu her bir vergilendirme dneminde SMYB kullanlmas nedeniyle reddedilen KDV iade alacann, iade hakk douran ilem dolaysyla yklenilen verginin (ihra kaydyla teslimlerde teslim bedeli zerinden hesaplanan verginin, iade hakk douran ilemi bulunmayan mkelleflerde ilgili dnemdeki toplam vergi indiriminin) % 5'ini amas halinde bu rapor olumsuz rapor saylr. YEN KDV TEBLNDEK TANIM: Mkellefler hakknda sahte belge veya muhteviyat itibaryla yanltc belge dzenledikleri ve/veya kullandklar konusunda belirlemelerin yer ald vergi incelemesine yetkili olanlarca dzenlenen tm raporlar (vergi inceleme raporu, vergi teknii raporu, basit rapor gibi) "OLUMSUZ RAPOR" saylr. YMM raporlar OLUMSUZ RAPOR olarak deerlendirilmez.

  *

 • SAHTE BELGE DZENLEMEK AMACIYLA MKELLEFYET TESS ETTRENLER

  213 sayl Kanunun (153/A) maddesi kapsamna giren mkellefler, mkellefiyetlerinin terkin edildii tarih itibaryla zel esaslar kapsamna alnrlar. Mkellefin Mnhasran Sahte Belge Dzenlemek Amacyla Mkellefiyet Tesis Ettirdii Nasl Tespit Edilecek? - Temin edilebilmesi halinde mkellefin dzenlemi olduu belgelerin (belirli bir dnem, yl veya daha uzun zaman dilimi esas alnarak) tutar olarak asgari yarsndan fazlasnn sahte olduunun, yani herhangi bir mal veya hizmet hareketine ilikin olmadnn tespiti gerekir. Bu tespitin mkellefin herhangi bir ticari iinin olup olmad, faturalarn dzenlendii dnemdeki i durumu, evresindeki ticari itibar gibi hususlarla da desteklenmesi gerekir. - Belgelerin temin edilememi olmas halinde, fatura dnemleri itibaryla ticari bir iinin olup olmad, mkellefiyetle ilgili devlerini yerine getirip getirmedii,

Search related