Kế hoạch hoạt động của UBKT Công đoàn Trường năm 2013

  • View
    224

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Kế hoạch hoạt động của UBKT Công đoàn Trường năm 2013

CNG ON I HC THI NGUYN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

CNG ON I HC THI NGUYN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

CNG ON TRNG H CNTT&TT c lp - T do - Hnh phc

S: /KH-UBKT

Thi Nguyn, ngy 10 thng 12 nm 2012K HOCH HOT NG CA UBKT CNG ON TRNG NM 2013Thc hin s ch o ca UBKT i hc Thi Nguyn; K hoch hot ng ca Ban Chp hnh (BCH), Ban thng v Cng on i hc Thi Nguyn v chng trnh hot ng ton kho ca UBKT Cng on i hc Thi Nguyn; UBKT Cng on Trng i hc CNTT&TT xy dng k hoch hot ng c th nh sau:

I. MC CH YU CU- Nhm tng cng tinh thn on kt ca cc on vin Cng on trong t chc cng on gi gn php lut, k cng, x hi tng cng trch nhim trong cng tc chuyn mn v hot ng x hi khc, pht huy quyn lm dn ch ca mi thnh vin trong Cng on.- Lm r s vic ng sai, tm ra nguyn nhn trch nhim ca cc t chc, c nhn, trong cc vic thc hin Chnh sch Php lut ca Nh nc, ni quy, quy ch ca Cng on, nhm gi vng Cng on trng vng mnh xut sc.- Phn nh kp thi tnh hnh, kt qu hot ng ca U ban kim tra vi BCH Cng on nhm xy dng v duy tr mi on kt n b bo v quyn li hp php ca on vin Cng on.II- NI DUNG KIM TRA2.1. Xy dng T chc cng on c s

- Cng tc qun l CV: Hnh thc (s, my tnh) - K hoch hot ng ca Cng on, ca cc Ban (thng, qu, nm)

- T chc hp BCH theo ng quy ch.

- C s ghi chp cc cuc hp ca BCH.

- Thc hin ch thng tin bo co vi cng on cp trn.

- T chc cc hot ng vn ho, vn ngh th thao, tham quan hc tp.

- Cng tc thng tin v hot ng ca cng on trn trang Website, hoc trn cc bo tp ch khc.

- Tng kinh ph tham gia cc hot ng t thin, tng thn tng i.

2.2. Ti chnh cng on

- C xy dng d ton, quyt ton. c cp c thm quyn ph duyt.

- Thc hin thu chi theo quy ch.2.3. Cng tc tham mu vi chnh quyn v bo v v nng cao i sng CBVCL

- Cng tc tham mu.

- Thu nhp ca CBVC, L (thu nhp trung bnh/ nm/CBVC, L)2.4. Cng tc n cng trong nh trng, n v2.5. Tham gia gii quyt khiu ni t co2.6. Cng tc xy dng cng on c s vng mnh v tham gia xy dng ng, xy dng c quan n v trong sch vng mnh

- S cng on vin c gii thiu hc tp bi dng i tng kt np ng;

- S cng on vin c kt np vo ng

- ng k xy dng c quan vn ho.

2.7. Mt s ni dung khc cn c vo thc tin trc khi kim tra.

III- BIN PHP THC HIN- U ban kim tra Cng on hot ng theo nguyn tc tp trung dn ch, tp th lnh o, c nhn ph trch.- Lp k hoch, chng trnh cng tc c th cho tng qu.- Bi dng nghip v cho cn b lm cng tc kim tra, gii quyt cc khiu ni, t co thuc thm quyn Cng on.- Cn c vo tnh hnh thc t ca c s, U ban kim tra Cng on t ra yu cu, ni dung, i tng kim tra, xc nh trng tm vic kim tra c hiu qu.- Khi tin hnh kim tra cn phi nm vng cc ch Chnh sch, Php lut lin quan n cng tc kim tra. Nm vng Ngh quyt, chng trnh cng tc ca Cng on cp trn v Cng on c s gip cho vic gim st kim tra c thun li.+ Phn cng U vin U ban kim tra Cng on i su tng vic c th, ph hp vi nng lc, iu kin pht huy sc mnh ca thnh vin.+ Tin hnh kim tra: cn phi thu thp nhng thng tin t nhng knh khc nhau. S, sch, n t, ti liu, tng hp, phn tch, so snh, kt qu thu c sau kim tra vi quy nh v cc ch Chnh sch, Php lut Nh nc, kt lun tng v vic u, nhc im v nhng kin ngh phi lp bin bn c ch k ca on kim tra, ca n v, c nhn c kim tra v thng bo kt qu kim tra cho qun chng c s bit theo di gim st thc hin.+ T chc pht huy c hiu qu vai tr qun chng trong vic thc hin nhim v ca U ban kim tra Cng on, tn trng v lng nghe kin khc nhau t nhiu pha, nhng phi c chnh kin, bn lnh v kt lun phi c sc thuyt phc.+ Theo di vic gii quyt nhng kin ngh ca BCH Cng on vi qun chng lao ng.+ Phi hp vi cc Ban ca Cng on nh trng v tranh th s hng dn, gip ca Cng on cp trn.IV- CHNG TRNH - K HOCH HOT NG 4.1.Qu I + Qu II/2013- i vi cng on trng:

+ Kim tra vic thu chi ti chnh Cng on trng nm 2012.+ Gim st vic mua sm dng ca Cng on.

- i vi cng on b phn: + Kim tra vic xy dng t chc cng on.+ Kim tra vic t chc v chp hnh iu l cng on

+ Kim tra cng tc xy dng cng on vng mnh v tham gia xy dng ng.+ Kim tra mt s ni dung khc theo yu cu c th.4.2. Qu III + Qu IV/2013- i vi cng on trng: Kim tra ton din, trong , cng tc ti chnh nm 2013 s c kim tra vo cui thng 12 nm 2013.

- i vi cng on b phn: + Kim tra ton din.

+ Kim tra cng tc n cng

+ Kim tra mt s ni dung khc theo yu cu c th.

V- T CHC THC HIN

- U ban kim tra Cng on kim tra ca Cng on theo 1 trong 4 hnh thc nh sau:+ Kim tra nh k.+ Kim tra t xut.+ Kim tra ton din.+ Kim tra chuyn .- Mi qu U ban kim tra hp mt ln kim im vic thc hin cng tc, trin khai nhim v cng tc qu sau.- Cn c vo chng trnh, k hoch cng tc ca UBKT Cng on i hc Thi Nguyn xy dng k hoch kim tra c th ph hp vi tnh hnh hot ng n v.

Ni nhn:

- Cng on HTN (B/c);

- Cng on trng (B/c);

- Cc cng on b phn (T/h);

- UBKT cng on trng (T/h);

- Lu VPC.TM. BCH CNG ON TRNG

CH TCH

( K)ThS. Nguyn Hu Thi

PAGE