Kejatuhan kerajaan Bani Umayah

Embed Size (px)

Text of Kejatuhan kerajaan Bani Umayah

 • 7/24/2019 Kejatuhan kerajaan Bani Umayah

  1/5

  Namun begitu, kejatuhan kerajaan Bani Umayah dapat disimpulkan berdasarkan oleh beberapa faktor.Antaranya ialah:

  a) Konflik dalam keluarga Umaiyah.

  Konflik dalaman ini berpunca daripada masalah perlantikan khalifah. Konflik initela h be rmulasejak dari pemeri ntaha n Kha lifa h ar !an bin a l"#ak am. Belia u mengenepikan $utera

  ahkota %Amru bin &aid dan Khalid bin 'a(id. &ebaliknyabeliau telah melantik anaknya sendiri iaitu$utera alik sebagai putera ahkota.$erebutan kuasa untuk ja!atan khalifah dalam kalangan anggota keluargaUmai yah turut berla ku sema sa peme rinta han Kha lifah & ulai man,Khal if ah 'a(i d , Khalifah al"*alid dan Khalifah brahim. Konflik yang berterusan inimenimbulkan huru"hara, komplot, pembunuhan, pakatan sulit dan akhirnyamemba!a kepada

  pertumpahan darah + usuki - /0: 011 ).

  b) &istem perlantikan dua orang putera mahkota

  & i s t e m i n i b e r m u l a d a l a m p e r i s t i ! a 2 a a b i a h + u k t a m a r a l " 2 a b i y a h ) .a la mpersidangan ini, ar!an bin #akam telah dipersetujui untuk menjadikhalifahmanakala dua orang tokoh lain ditetapkan sebagai $utera ahkota iaituKhalidbin 'a(id dan Amru bin &aid. Namun begit u, setelah menjadi khalifah,

  a r! an m e n g e n e p i k a n m e r e k a b e r d u a d a n m e l a n t i k a n a k n y a s e n d i r i m e n j a d i$ u t e r a a h k o t a . $ e r t a m a i a l a h A b d u l a l i k d a n k e d u a i a l a h & u l a i m a n . K e a d a a ni n i menyebabkan %Amru bin &aid bangun memberontak. &etelah Abdul alik me n j a d ikha l i f ah , be l i au pu la t e l ah meng ingkar i s i s t em in i . 2e la snya s i s t emper l an t ikandua orang putera mahkota mempunyai banyak kelemahan kerana iase ri ng ti da kdipatuhi o leh khal i fah yang memerintah . &ebal iknya s is tem in imenimbulkan

  perebutan kuasa, penindasan dan dendam yang tidak berkesudahandalam keluarga Bani Umaiyahhingga !ujud permusuhan sesama mereka + usuki- /0 : 011 ).

  c) Kelemahan peribadi khalifah

  Kekuatan sesebuah kerajaan banyak dipengarui oleh kekuatan peribadipemerintahnya. $adaumumnya, kebanyakkan khalifah Bani Umaiyah mempunyaiperi badi yang lemah, (a li m, gemar

  be rf oya"fo ya, me ya lah gu na ka n ku as a un tuk me n ga u t ke k a ya a n p e r i ba d i d a n t i d a k be g i t u ma h i r d a l a m pe n t a d b i r a n da n pemerintahan. *alaupun memang terdapat beberapakhalifah yang baik dan yangbenar"benar bekerja untuk rakyat tetapi banyak juga yang tidak besifatdemikian.Khalifah"khalifah seperti %Abdul alik bin ar!an, *alid bin %Abdul alik,%Umar bin %Abdul %A(i( dan #is yam bin Abdul alik ialah khalifah"khalifahyang bolehdigolo ngkan di dal am senar ai khali fah yang ba ik dan bers ungguh " sungguh bekerja untuk rakyat, negara dan agama + usuki - /0: 010 ).

  Kelemahan peribadi khalifah sebenarnya telah menaikkan kemarahan umat slamyang la in . $e rkaraini memberi peluang dan alasan kepada penentang"penentangkerajaan untuk meneruskanhasuta n mereka supaya rak yat menent ang ker ajaan. Kelemahan pemerintah turut menggagalkanusaha"usaha mereka untuk mengatasipemberon tak yang timbul dengan leb ih berkes an.3erdapat khalifah yang yanglalai dalam melaksanakan tanggungja!ab mereka, khalifah yanglemah inimemerintah dalam tempoh yang singkat.

 • 7/24/2019 Kejatuhan kerajaan Bani Umayah

  2/5

  Keadaan ini menyebabkan :

  i ) a s a r p e m e r i n t a h a n t i d a k k o n s i s t e n k e r a n a s e t i a p k h a l i f a hme mp un ya i pendirian yang berbe(a.

  ii) $emba ngunan negara terje jas kerana merek a tida k se mpat me mbuat pembaharuan.

  iii) Kebaji kan rak yat tidak terbela kerana khalifah t idak berja ya menghasilkansebarangusaha yang berfaedah untuk rakyatnya.

  i 4 ) K e r a j a a n m e n j a d i l e m a h

  4) $ermusuhan yang kian meruncing dan berpanjangan

  4 i ) a s a l a h n e g a r a s e m a k i n b e r t a m b a h .

  d) &istem onarki

  u%a!iyah yang menjadi pengasas kerajaan Bani Umaiyah telah memungkiri janjinyakepada keluarga &aidina %Ali unuk menyerahkan ja!atan khalifah secaras yur a . & e b a l i kn ya ,

  be l i a u me l a n t i k an a ka nd a n ya i a i t u 'a ( i d b i n u %a ! i ya h menjadi khalifah sebelum beliau meninggal dunia. engan tindakannya itu, beliautel ah meng en ep ika n pr ins ip syura da nmenggantikannya dengan sistem !arisanatau monarki. Kerajaan Bani Umaiyah merupakan kerajaan slam pertamamengamalk an sis tem !ar isan da lam per lanti kan khal ifah ba ru. nimenimbulkanrasa tidak puas hati sebilangan besar umat slam terutamanya golongansyi%ah + smail - /5 : /- ).

  e) asalah golongan a!ali 6 o l o n g a n a ! a l i i a l a h o r a n g s l a m b u k a n A r a b y a n g t e r d i r i d a r i p a d a

  ba ng s a Barbar dan $arsi. Khalifah"khalifah Bani Umaiyah menjalankan polisi yang tidak adilterhadap golongan ini. ereka tidak berpuas hati dengan pemerintahan BaniUmaiyah dan mengharapkan kejatuhannya. ni kerana hanya orang yangb e r k e t u r un a n Ar a b s a ha j a ya n gd i b e r i p e l u a n g u n t u k m e m e g a n g p e n t a d b i r a n n e g a r a d a n j a ! a t a n p e n t i n g .3erdapa t j uga keke ras an yan g d i t i mbul kan ole hpihak"pihak berkuasa terhadapmere ka. $emeri ntahan kera jaan Ban i Umaiya hmenganggap golongan a!ali sebagai golongan

  ba!ahan. 7leh itu, golongan inibe k e r j a k e r a s u n t u k me mp e l a j a r i b a h a s a Ar a b da nmemajukan diri mereka.Akhirnya mereka semakin maju dan menganggap bangsa mereka

  lebihberkebolehan. ereka mula menentang kerajaan Bani Umaiyah dan bergabungdanmenyokong gerakan dan kumpulan lain untuk menjatuhkan pemerintahanBani Umaiyah.$enduduk Khurasan di ba!ah pimpinan Abu uslim al"Khurasanitel ah membe rikan pengorbananyang bes ar dalam pemb ent uka n ker ajaan Ban i%Abbasiyyah + usuki - /0: 015 8 019 ).

  f) 6erakan golongan &yi ah dan Kha!arij

  3entangan dan s erangan daripada ku mpulan &yi ah, pen yokong Ali yang sejak a!al lagi menjadi musuh ua!iyah. &erangan terhadap Bani Umayyahdimulak an oleh #usa in ,khalifah di Kufah yang tidak setuju dengan perlantikan'a(id sebagai pengganti ua!iyah. Namun, pasukan 'a(id memenangipeperangan dan #usain terbunuh dalam peperangan itu. Kepala#usain diserahkanke pa da 'a(i d di am s yik , ma na ka la t ubu hn ya di se mad ik an d iKa r b a l a , r a ; + ohamad Nurhakim 0

 • 7/24/2019 Kejatuhan kerajaan Bani Umayah

  3/5

  $embunuhan terhadap #usain bin %Ali di Karbala telah menyebabkan seluruh puak &yi%ah bersatu. &eruan untuk keluarga %Ali bertambah kuat hinggamenimbulkan perselisihan"perselisihan dan

  pemberontakan yang tidak putus"putusdi se ra ta pe lus uk ne ge ri ke ti ka itu . Ke mudi an ter ja di la hsuatu peristi!a pentingbagi sejarah &yi%ah iaitu pertukaran kekuasaan mam dari Bait %Alikepada Bait %Abbas, di tangan Abu #ashim bin uhammad bin al"#anafiyah ketua &yi%ah al"Kaysaniyyah.

  $ e r i s t i ! a i n i b e r l a k u p a d a t a h u n / # , a p a b i l a & u l a i m a n b i n A bd u la l i k m e n j e m p u t A b u # a s h i m k e i s t a n a n y a d a n m e n u n j u k k a n k e b a i k a n n y a .

  3et a p i sebaliknya Khalifah merancangkan untuk membunuh Abu #ashim dengan me mber in yaracun, kerana seruan yang dilakukan oleh Abu #ashim. Apabila iaberasa ia akan mati,Abu #ashim pergi ke suatu kampung bernama al"#amimahyang terletak di &hurah, antaraAham dan 2ija( iaitu di mana uhammad bin %Alibin %Abdullah bin %Abbas tinggal bersembunyi. i sanalah Abu #ashimmenyer ahkan kua sanya s ebagai mam kepad a &yi ah da nmenyampai ka n se gala maklumat serta dokumen penting pergerakan mereka bersama denga senarainamakakitangan gerakan itu di Kufah. engan it u berpindahlah kuas a menjadi

  ma m+pemerintah) &yi ah dari %Ala!iyyah kepada %Abbasiyyah + ohd okhtar - / :>11">15 ).

  *alau bagaimanapun, penyerahan ini adalah dirahsia kan kepada pengikut"pengikut&yi ah kerana mengelakkan perpecahan dalam gerakan mereka untuk me nj at uh ka n Ba niUmayya h . e rek a t e l ah memaka i s logan %Kelua rga Nab i dalam se ruan mereka .$erhubungan di antara Bani Umayyah seluruhnya iaituyang terdiri dari %Ala!iyyin dan%Abbasiyyah adalah rapat sekali. Kedua"duakeluarga itu bersatu menghadapi musuh yang satuiaitu Bani Umayyah.

  ohd okh t ra men je la skan l ag i baha !a pada akh i r "akh i r ku run pe r t amah i j r ah keluarga %Abbasiyyah adalah lebih berkemampuan dari keluarga%Ala!iyyin dari segi politik,dan lebih mempunyai bakat dalam pemerintahan.&eba b itulah Abu #ashim ini tidak

  be re rt i me !aki li se ku ru h ke lu arga ke lua rga%Ali, kerana yang menyerahkan hanya &yi%ah

  Kaysaniyyah dan tidak pula &yi%ah mamiyyah dar i a nak"anak ?at ima h. nil ah pent ingnya pe rk ara sia pa ka h ke tu amereka perlu dirahsiakan.

  $uak Kha!arij pula sememangnya menentang pemerintahan Bani Umaiyah. erekamengan ggap Bani Umai yah ti dak s ah ke rana perla ntika n kera jaann ya melalui cara 3ahkimyang menurut mereka bukan cara slam.

  g) 6erakan %Abbasiyyah 6erakan propaganda Abbasiyah ini sebenarnya disokong oleh puak &yiah dan a!ali.6abungan ini me!ujudkan perpaduan tenaga dan usaha yang berkesand al am us ah a"usa ha unt uk menj a tu hkan ker a ja an Ban i U mai yah. 6er aka n i n i dikenali sebagai@e4olusi Abbasiyah.

  @e4o lus i %Abbas iyyah in i d ike tua i o l eh uhammad b in %Al i , c i c i t kepada&aid ina %Abbas. Beliau menjalankan kempen untuk mengembalikan kuasapemerintahan kepada keluargaBani #ashim di $arsi sejak pemerintahan KhalifahUmar bin %Abdul A(i(.

  B e r m u l a t a h u n