Click here to load reader

Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia

 • View
  91

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dtp

Text of Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia

 • Pengenalan

  1

  Mengurangkan bilangan murid gagaldalam matapelajaran Bahasa Malaysia di SJK

  Merealisasikan visi dan misi PPPM

  (2013-2025) serta meningkatkan

  prestasi pencapaian Bahasa Malaysia

  dalam UPSR

  Matlamat

  Inisiatif dalam PPPM Gelombang 1

  2Memartabatkan Bahasa Malaysia

  3

 • PPPM (2013-2025)) menyatakan tentang pelaksanaanKelas Pemulihan BM untuk murid tahun 4 hinggatahun 6 yang mengalami masalah dalam BahasaMalaysia.

  Selaras dengan Dasar MemartabatkanBahasa Malaysia dan MemperkukuhBahasa Inggeris (MBMMBI).

  Program membasmi masalah membaca, menulis danmengira (3M) ini turut menjadi fokus utama dalam PelanInduk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010.

  termaktub dalam Laporan Razak pada tahun1957 dan Laporan Rahman Talib tahun 1961

 • Objektif

  1.

  Memastikan 100% murid normal Tahun 3 2013 menguasai kemahiran Bahasa Malaysia pada

  tahun 2015

  2.

  Memastikan semua murid menguasai

  kemahiran berbahasa Bahasa Malaysia

  3.

  Memastikan standard Bahasa Malaysia dapat diselaraskan di semua

  sekolah

  4.Memartabatkan BM di SJK

  sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan,

  bahasa ilmu dan bahasa perpaduan di bawah

  dasar MBMMBI

 • a) Kelas Linus

  (Murid tidak menguasai

  kemahiran Literasi Tahun 3)

  b) KSSR Bahasa Malaysia

  (Murid Tahun 3 yang berada

  pada Tahap Penguasaan (TP)

  1 dan 2)

  c) ProTim

  (Murid yang tidak melepasi

  Praujian ProTim)

  Kelas Pemulihan Bahasa

  Malaysia di luar jadual waktu

  Pencapaian 100% murid

  dalam kemahiran berbahasa

  Bahasa Malaysia pada tahun

  2015

  Tahun Pencapaian

  2014 4 94%

  2015 5 100%

  *Tidak termasuk murid berkeperluan

  khas

  Murid menguasai

  kemahiran literasi dan

  kemahiran berbahasa

  Bahasa Malaysia

 • MURID LINUS

  Tidak Menguasai

  Literasi Saringan 2

  Tahun 3

  Murid TahapPenguasaan (TP)

  1 dan TP 2 dalam KSSR

  Tidak MelepasiPraujian ProTim

 • Sumber PencalonanLINUS (Saringan 2

  Tahun 3)KSSR ( TP 1 & 2)

  AnalisisUjian/Saringan

  Belum menguasai

  Pengajaran danpembelajaran

  Analisis Penilaian

  Ujian

  Murid belajar seperti biasa

  Sudah menguasai

  Praujian ProTiM

  Pasca ujian

  Belum menguasaikemahiran berbahasameneruskan pengajaranpemulihan Bahasa Malaysia

 • Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia (KPBM) bermula Tahun2014 iaitu selepas Praujian ProTim.

  Murid yang terlibat dalam kelas ini adalah murid yangtidak melepasi Praujian ProTim.

  Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia dilaksanakan di luarwaktu pengajaran dan pembelajaran (pdp) selama 2 jam

  hingga 5 jam seminggu.

  Maksimum 5 orang murid untuk seorang guru (1:5).

  Semua guru boleh dilantik sebagai guru kelas pemulihanBahasa Malaysia Tahun 4 hingga Tahun 6.

 • Jam Deskripsi

  5 jam

  Murid Linus yang tidak menguasai Konstruk

  1-2

  Murid Tahap Penguasaan (TP) 1 dan TP 2

  dalam KSSR

  4 Jam

  Murid Linus yang tidak menguasai Kontruk

  3-6

  3 jam

  Murid Linus yang tidak menguasai konstruk

  7-10

  2 Jam

  Murid Linus yang tidak menguasai konstruk

  11-12

  Murid melepasi kesemua konstruk Linus

  tetapi tidak melepasi praujian ProTim

 • Bil Kriteria

  1 Guru Bahasa Malaysia

  2 Guru Bukan Opsyen tetapi mengajar Bahasa

  Malaysia

  3 Guru yang mengikuti kursus bahasa Malaysia

  jangka pendek yang dianjurkan oleh IPG/

  Universiti

  4 Guru pemulihan

  5 Guru bukan opsyen dan tidak mengajar

  Bahasa Malaysia perlu sekurang-kurangnya

  B4 atau B- dalam peperiksaan Sijil Pelajaran

  Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya (bagi

  sekolah yang kurang guru opsyen BM)

 • 2014 2015 2016 2017 2018

  Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

  Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

  Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

  Nota : pelaksanaan KPBM akan berterusan setiap tahun

  bermula 2014

 • 1. Membentuk jawatankuasa kerja pelaksanaan KPBM Tahun 4

  hingga Tahun 6 pada peringkat daerah.

  2. Mengadakan mesyuarat pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga

  Tahun 6 bersama-sama guru besar.

  3. Menerangkan prosedur pelaksanaan KPBM Tahun 4 hingga

  Tahun 6 kepada guru besar dan ketua panitia Bahasa

  Malaysia.

  4. Memantau dan membimbing secara berterusan pelaksanaan

  KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6.

  5. Mengadakan dialog prestasi berkaitan KPBM Tahun 4 hingga

  Tahun 6 dengan guru besar.

 • 6. Menjadikan pencapaian KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6

  sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) PPD.

  7. Membuat unjuran bilangan murid yang belum menguasai

  kemahiran Bahasa Malaysia pada peringkat daerah.

  8. Memastikan sekolah melaksanakan KPBM dengan

  berkesan.

  9. Memastikan sekolah melaksanakan KPBM dijalankan di

  luar jadual waktu persekolahan.

  10. Melaporkan secara berkala pencapaian KPBM Tahun 4

  hingga Tahun 6 kepada JPN.

 • 1. Menyokong dan memberi kerjasama dalam pelaksanaan

  KPBM yang dijalankan di sekolah

  2. Memastikan anak jagaan hadir dan mengikuti KPBM yang

  dijalankan di sekolah.

 • 1. Menyokong pelaksanaan KPBM murid Tahun 4 hingga Tahun 6

  di peringkat sekolah sama ada dari segi kewangan dan

  sokongan moral.

  2. Menyebarluaskan pelaksanaan KPBM murid Tahun 4 hingga

  Tahun 6 kepada semua ibu bapa.

  3. Menjadi perantara antara pihak sekolah dengan ibu bapa

  murid KPBM Tahun 4 hingga Tahun 6 yang terlibat.

  4. Memastikan setiap murid pemulihan yang terpilih mengikuti

  kelas pemulihan yang dirancang.

 • Menyokong pelaksanaan Kelas Pemulihan Bahasa

  Malaysia murid Tahun 4 hingga Tahun 6 pada

  peringkat sekolah sama ada kewangan atau pun

  sokongan moral.

 • Kesimpulan

  Diharapkan Kelas Pemulihan Bahasa Malaysia inidapat memberi manfaat kepada semua pihak demimembantu murid-murid yang menghadapi masalahpenguasaan kemahiran berbahasa Malaysia,selaras dengan hasrat yang terkandung dalamPPPM 2013-2025. Sokongan daripada semua pihakpenting untuk memastikan inisiatif ini dapatdilaksanakan dengan jayanya.

Search related