Kerajaan Bani Abbasiyah

  • View
    2.367

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Kerajaan Bani Abbasiyah

Pcnubuhan Bani Abbasivah Kcrajaan Bani Imaivah di|cn|ana hcba| Orana Islam bukan bcrkc|urunan Arab mcnaanaaap mcrcka didiskriminasikan Akiba|nva, aolonaan ini mcnvcr|ai acrakanAbbasivah mcncn|ana Bani Imaivah Khalilah Bani Imaivah mcnaabaikan|anaaunajawab dan ajaran Islam Pcmilihan khalilah mcnaiku| sis|cm warisandi|cn|ana aolonaan Sviah dan Khawarijasa Pcr|amaPcmcrin|ahan olchKhalilah(749 - 847 M.iAbu Abbas al-Sallah(750 - 754 M.iAbu Iaalar al-Mansur(754 - 775 M.iHarun al-Rasvid(786 - 809 M.iAbdullah al-Makmun(81` - 8`` M.iKcrajaan Bani Abbasivahasa KcduaPcmcrin|ahan olchKcrajaan Kccil(847 - 1194 M.iTurki(847 - 946 M.iBani Buwavh(946-1055MiBani Saljuk(10`1 - 1157 M.iasa Kc|iaaPcmcrin|ahan olchKhalilah(1194 - 1258 M.iiambil scmpcna dcnaan nama bapa saudaraRasulullah s.a.w : Al-Abbas bin Abd Al-Mu||alibPada mulanva, bcracrak suli| vana di|aja Ali bin Abdullah, namun pada zaman Khalilah Imar Abdul Aziz, acrakan ini dikcndali sccara |crbukaMcmcrin|ah lcbih daripada lima kurun vana bcrmulapada |ahun 1`2H (150Mi hinaaa 650H (1258Mi Gcrakan ini dipcrkukuhkan dcnaan kcanaao|aan duapahlawan bcsar iai|u Abu Salamah al-Khallal (Kulahi dan Abu Muslim al-Khurasani (Khurasani Sumbanaan Kcrajaan Bani Abbasivah kera[aan Abbaslvah mencapal zamankegem||angan pada abad ke9 Mas|h| lalLusemasa zaman pemerlnLahan kha||fah naruna| kash|d dan anaknva a| Makmun9ada zaman LersebuL kealaLan bercorak ||m|ahberkembana denaan pesat dan me|uasmelalul penu||san dan penter[emahan buku kota 8aghdad berperanan sebaaal pusaLperkembanaan dan penvebaran lnLelekLual Merupokon sebuoh insfifusi keiImuon yonq difubuhkon oIehIhoIifoh Horun oI- Poshid. Insfifusi ini berkembonq secoro meIuos don mencopoikeqemiIonqonnyo podo zomon pemerinfohon IhoIifoh oI- Mokmun. Akfivifi penferemohon dioIonkon denqon pesof don mencopoikemuncoknyo. Iero-kero penferemohon Iebih sisfemofik. Penferemohon bekero secoro berkumpuIon di bowoh kowoIonseoronq penyeIoros. Penferemohon koryo foIsofoh don soins, khususnyo doripodobohoso Yunoni menodi keqiofon ufomo. Menodi pusof penqoion yonq menodi fumpuon poro iImuwondoIom peIboqoi bidonq. Ieqiofon penuIison diIokukon menqikuf tiqu tuhup.# Mencofof seqoIo percokopon ofou ideo.# MenqumpuI ideo yonq serupo ofou menqumpuI hodis Mobi Muhommod s.o.w. ke doIom sebuoh buku.# Menqoronq %erdopof qoIonqonuIomo yonq ferIibof doIom penuIison. Pomoi uIomo menyusun hodis don menqhosiIkon fuIison doIombidonq fikoh, fofsir, seoroh, don seboqoinyo. Anforo merekofermosukIoh:# mam Mallk menvusun buku f,ff## bnshaq menvusun se[arah hldup nabl Muhammad saw# Abu Panlfah menvusun flkah dan pendapaL l[Llhad 9enLer[emahan dlbuaL darlpada bahasa SanskrlL Surlanl dan ?unanl kepada8ahasa Arab uua perkara penLlna berkalLan denaan penLer[emahan# ul samplna menLer[emah oranaslam menc|pta dan membuat pembaharuanda|am karya vana dlLer[emahkan ke dalam bahasa Arab nura|an danpenambahba|kan dlbuaL Lerhadap karva denaan memuaLkan keLeranaan danulasan# ranaslam berperanan penLlna dalam berbakLl kepada kebudavaan dunla keranamereka ber[ava meme||hara war|san ||mu darlpada lenvap semasa masvarakaLLropah dllanda Zaman Celap 9enubuhan pusaL penaa[lan Llnaal dapaL memperLlnakaLkan kealaLanpenvelldlkan Pasll ka[lan sar[anaslam Lersebar ke Lropah dan se[umlah hasll ka[landlLer[emahkan ke dalam bahasa aslna 9erkembanaan lnl membawa kepada kebanaklLan Lropah 9erkembanaan Lamadunslam dl koLa 8aahdad dan Cordova memberlsumbanaan vana besar kepada perkembangan ke||muan d| Lropah 9erkembanaan kellmuan dl Lropah me|ah|rkan zaman pemu||han budayaaLau kena|ssance 9enullsan karva dalam pelbaaal bldana oleh para llmuanslam LelahmemperLlnakaLkan penaeLahuan manusla sezaman dan menlnaaalkanwarlsan vana amaL Lernllal kepada aenerasl kemudlan kealalhan masvarakaLslam menlmba llmu darlpada pelbaaal sumberaslna banvak memberl faedah kepada oranaslam sendlrl 9ara llmuanslam Lelah memperbalkl dan menlnakaLkan muLu karvasehlnaaa berlakunva percambahan dan perkembanaan llmu penaeLahuanibuut OIeh :