Kertas kerja aktivis dakwah dalam membendung gejala sosial di kalangan ummat islam di malaysia

Embed Size (px)

Text of Kertas kerja aktivis dakwah dalam membendung gejala sosial di kalangan ummat islam di malaysia

  • 1. AbstarkDalam era yang semakin pesat membangun di Malaysia, masalah sosial di kalangan rakyatMalaysia tidak dapat dinafikan lagi. Kejadian seperti buang bayi, rogol dan bunuh, pengambilandadah, rompak dan ragut, serta bermacam-macam jenayah lagi semakin meningkat dari hari kehari. Ini memberikan imej yang buruk kepada Islam apabila rata-ratanya pelaku jenayah tersebutadalah dari kalangan umat Islam. Kewujudan aktivis dakwah dalam lapangan masyarakatmemberikan sinar baru dalam proses pengislahan masyarakat Malaysia. Aktivis dakwah telahmemainkan peranan mereka selaku agen pengubah (change agen) dalam membendung masalahsosial di tengah masyarakat Malaysia. Mereka sedaya upaya membawa masyarakat Malaysiayang jauh dari ajaran Islam agar kembali mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.Sudah pasti mereka menjadi aset penting dalam umat Islam khususnya dan negara Malaysiaumumnya. Walaubagaimanapun, aktivis dakwah ini juga merupakan manusia yang tidak bolehlari dari kelemahan dan kekurangan. Jesteru, persiapan yang lengkap amat penting bagi seorangaktivis dakwah apabila terjun ke lapangan masyarakat agar mereka kental dan sentiasa komiteddalam melaksanakan tugas amar maruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat Islam yangsemakin jauh dengan ajaran Islam. Dalam usaha melakukan persiapan, aspek-aspek dalam rukunIslam mampu dijadikan sebagai modal bekalan asas untuk aktivis dakwah. Penerapan aspek-aspek dalam rukun Islam dalam aktivis dakwah yang terdiri daripada ucapan khalimah syahadah,solat, puasa, zakat, dan haji dalam melahirkan aktivis dakwah yang kental, tabah dan komitedtelah terbukti keberkesanan pada zaman Baginda Muhammad Rasullullah S.A.W dan zaman parasahabat Baginda S.A.W. Oleh itu, kertas kerja ini akan membincangkan bagaimana rukun Islammampu memperkasakan aktivis dakwah dalam konteks negara Malaysia.Kata kunci: Aktivis dakwah, Rukun Islam, Kefahaman

2. 1.0 PendahuluanPetikan dari berita harian menyatakan seramai 623 anak tidak sah taraf dilahirkan di negeri initahun lalu, dipercayai akibat pergaulan bebas terutama dalam kalangan umat Islam, ia iniberbangsa melayu. Menurut akhbar Metro pula, di Bukit Bintang saja lebih 20 spa dankebanyakan hotel murah dikesan menjalankan kegiatan pelacuran dengan harga sekitar RM268sehingga RM500. Selain kegiatan pelacuran, masalah sosial lain juga turut wujud, kehadirankumpulan mat rempit yang mengganggu lalu lintas, menyebabkan jalan bertambah sesak. Seksbebas, lari dari rumah, pembuangan bayi, mengedar dan menagih dadah, alkohol, pontengsekolah, mengugut, menubuhkan kumpulan haram. Kesemua yang disebutkan tadi hanyalahsebahagian dari permasalahan sosial di kalangan remaja kita. Menurut Tok Guru Abdul HadiAwang, apabila kita melihat banyak kegagalan berlaku dalam negara kita ini dan hendaklah kitamencegah kemungkaran-kemungkaran ini. Bukan sahaja di peringkat atas tetapi juga peringkatbawah. Dadahnya, jenayahnya, maksiatnya, penyelewengannya yang berlaku di Negara kita.Kelemahan yang berlaku bukan sahaja kerana system pembangunan insan yang lemah malah iajuga kerana undang-undang yang lemah, kerana tidak ada kedaulatan undang-undang Islamdalam negara Islam itu sendiri.Umat Islam hari ini sedang menghadapi suatu masalah yang hampir sama seperti apa yangpernah berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w suatu ketika dahulu. Dari hal itu, Allah S.W.T telahmenurunkan wahyu bagi menyelesaikan masalah tersebut, seperti mana firmanNya di dalam alQuran:"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taat akan sesuatu puak dari orang-orang (Yahudidan Nasrani) yang diberikan Kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadiorang-orang kafir sesudah kamu beriman. Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahalkepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah (al Quran), dan dalam kalangan kamu ada RasulNya(Nabi Muhammad)? Dan sesiapa berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnyaia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul (lurus)" (Surah ali Imran:100-101) 3. Menurut tafsiran Tok Guru Abdul Hadi, dalam ayat di atas, ALLAH menerangkan kepadahamba-hambanya supaya kembali kepada ajaran Islam dan jangan mengikuti cara-cara orangkafir. Krisis sosial yang berlaku dalam kalangan remaja pada masa kini, yang merupakan pelapismasa depan ummah amat membimbangkan kita. Keruntuhan Akhlak dalam kalangan remajaadalah disebabkan anak muda terlalu didedahkan kepada dunia yang mencintai hiburan dankeseronokan, tetapi amat kurang memberi penekanan terhadap pemantapan akidah dankeimanan. Bagaimanakah kita dapat mengembalikan kekuatan dan ketinggian umat Islam?Caranya tidak lain dan tidak bukan ialah dengan kita memberi kesedaran dan keinsafan kepadaummat Islam. Kita hendaklah menerangkan kepada mereka bahawa apa yang diajarkan olehpenjajah kepada kita selama ini bukan sahaja tidak mendatangkan kekuatan kepada ummahbahkan membawa kehancuran kepada keperibadian kita sendiri. Menurut Tok Guru Nik AbdulAziz, Peraturan yang diperkenalkan Islam sama sekali tidak akan menyusahkan manusia.Peraturan ini yang akan mengamankan semua manusia. Melihat dari perkara-perkara yangdiharamkan oleh Islam, kesemuanya merupakan perkara-perkara yang memudaratkan manusia.Kertas kerja ini mengfokuskan skop penerapan lima rukun Islam dalam diri aktivis dakwah,bekalan bagi setiap aktivis dakwah bagi membendung masalah social, kerana rukun Islam iniadalah asas bagi pembangunan dan kekuatan Islam dalam diri.Seperti dalam firman ALLAH;Ertinya: Dan hendaklah ada di kalangan kamu segolongan umat yang menyeru kepadakebajikan, menyuruh kepada makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orangberiman. (Ali-Imran: 104)"Kamu adalah umat (umat Muhammad) yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruhkepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. SekiranyaAhli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman,dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik" (Surah ali Imran: 110) 4. Menurut A.Ubaidillah Alias, kita menyeru manusia kepada satu perniagaan yang tidakmerugikan, dimana perniagaan ini dapat melepaskan diri kita dari azab ALLAH.2.1 Penerapan Rukun Islam Pertama: Mengucap Dua Kalimah SyahadahPenerapan element rukun Islam amat perlu dalam persiapan aktivis dakwah dalam mendepanimedan dakwah. Mengucap dua kalimah syahadah Menurut Imam Al Ghazali dalam kitab IhyaUlumuddin, kepercayaan ahli sunnah mengenai zat ALLAH S.W.T yang Maha suci ialahbahawa Dia adalah Tuhan yang maha esa, tiada sekutu bagiNya, Maha dahulu yang tiadapermulaan Nya, Kekal wujud tiada penghabisan. ALLAH mengutus seorang nabi yang ummi,yang tidak pandai membaca dan menulis, daripada keturunan arab quraisy, yakni NabiMuhammad s.a.w.Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia,Yang menegakkan keadilan. (juga menyatakan yang demikian itu) para Malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang MahaPerkasa lagi Maha Bijaksana. (Ali-Imran: 18).Rukun Islam yang pertama ini mengajar kita erti Tauhid. Iaitu Laa ilaa haa ilaallah yangmembawa maksud tiada Tuhan melainkan ALLAH dan Muhammadur Rasulullah yangmembawa maksud Muhammad itu pesuruh ALLAH. Rukun ini membawa setiap individumuslim itu untuk menyerahkan diri kepada ALLAH sepenuhnya. Dalam konteks aktivis dakwahmendepani masalah sosial, rukun ini membawa erti bahawasanya matlamat aktivis dakwahdalam melakukan gerak kerja Islam dalam skop dakwah mestilah dilakukan hanya keranaALLAH semata mata, atau dalam kata lain ialah ikhlas. Tambahan lagi, rukun ini mengajaraktivis dakwah mengakui bahawasanya segala penyelesaian dalam membendung masalah sosialkini adalah dengan kembali kepada ALLAH, ia ini kembali kepada sistem-sistem Islam yangtelah diajar oleh Rasulullah s.a.w dan para sahabat, hanya Islam ada penyelesaiannya. Justeru itu,para aktivis dakwah perlu ikhlaskan niat sentiasa dan meletakkan ALLAH sebagai matlamatutama. 5. 2.2 Penerapan Rukun Islam Kedua: Menunaikan Solat Lima Waktu Sehari SemalamMenurut Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Solat adalah tiang agama, yangmerupakan pegangan yang meyakinkan dan penghulu segala amal ibadat.Sesungguhnya berungtunglah orang-orang yang beriman, (iaitu) yang khusyuk di dalamsolatnya.(Al Mukminun : 1 - 2)Menurut Dr Danial Zainal Abidin, solat mengandungi pelbagai hikmah. Solat membersihkanjiwa kerana solat menggugurkan dosa manusia. Solat lima waktu menghilangkan dosasebagaimana air menghilangkan daki. Solat ternyata mempunyai pelbagai kelebihan, dari sudutrohiyah mahupun jasadiyah. Dalam konteks kita sebagai aktivis dakwah, rukun Islam yang keduaini mengajar aktivis dakwahakan kepentingan mensucikan diri kepada ALLAH. Dalammembendung masalah sosial kini, aktivis dakwah yang ingin mendidik itu perlulah terdidikdahulu, ertinya jiwa aktivis dakwahitu sendiri itu perlu bersih sebelum membersihkan diri oranglain. Aktivis mahasiwa perlu mempunyai akhlak yang mulia hasil dari solat yang sempurna,dalam mendidik masyarakat yang sakit dari segi rohani. Disamping itu, rukun kedua inimengajar aktivis dakwah tentang disiplin. Solat mengajar aktivis dakwah dalam berdisplinmenjaga waktu solat dan berdisiplin ketika solat. Focus dalam mengingati ALLAH, membacasurah dan sebagainya. Begitu juga, solat mengajar aktivis dakwah agar berdisiplin dalammelakukan gerak kerja dakwah. Jesturu itu, para aktivis dakwah perlu sempurnakan solatmereka, agar diri mereka sentiasa bersih dan suci.2.3 Penerapan Rukun Islam Ketiga: Berpuasa di bulan RamadhanALLAH mengurniakan manusia nikmat yang amat besar, ia merupakan amalan yang bolehdigunakan untuk menolak tipu daya syaitan yang berusaha busuk syaitan dan nafsu manusia.Amalan yang dimaksudkan ialah puasa. Dipetik dari kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam AlGhazali.Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telahdiwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. (Al-Baqarah: 183). 6. Rukun Islam