Kertas Kerja Projek Kokurikulum

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kk

Text of Kertas Kerja Projek Kokurikulum

KERTAS KERJA PROJEK KOKURIKULUMSK NG MACHAN 2015PROJEK ANJUNG I-THINK

1. NamaProjek : Projek Anjung i-Think

1. MatlamatProjek : Mentranformasikan keceriaan sekolah dengan mewujudkan pusat pembelajaran di luar bilik kelas. Di samping meningkatkan kerjasama antara semua guru dalam membudayakan kemahiran berfikir semasa pengajaran dan pembelajaran dengan lapan proses pemikiran i-Think dan melahirkan murid yang mahir serta berupaya menyelesaikan masalah secara kreatif serta kritis melalui perkongsian Peta Pemikiran terutama dalam meningkatkan prestasi murid dan sekolah amnya.

1. ObjektifProjek :3.1Memberi kemudahan kepada semua guru untuk menyediakan pelbagai Peta Pemikiran bagi memudahkan murid dalam memahami konsep, menganalisis masalah dan mencari penyelesaian;2. Memudahkan semua murid untuk membuat rujukan tambahan dalam semua subjek;2. Memupuk budaya belajar semua murid di luar waktu persekolahan;.2. Mewujudkan tempat yang selesa untuk murid berbincang serta mengeluarkan idea-idea mereka dan saling berkongsi pengetahuan:2. Tempa trujukan bagi para ibu bapa untuk membantu anak-anak mereka belajar di rumah.

4. Sasaran : Semua guru dan semua murid.

5. Tempat : Tapak bersebalahan bangunan RMT

6. Kos / Sumber : RM 1,413.00

7. AhliJawatanKuasa : Penasihat:En Johnson Sendal (Guru Besar)Pengerusi :En Mikem ak Longiok (PK KK)Naib pengerusi:Pn Maureen Ak James (PK P)En Alfancis Joannes (PK HEM)Penyelaras:En Alexander William JaliSetiausaha:Cik Salbiah Binti RahmanBendahari: Pn Debi LawinAJK:En Sanjay Ak Bana( Sains)En Wesley Ak Galau (B. Inggeris)En Edward Ak Renang (Matematik)Cik Nadia Nasuha (B. Malaysia)En Mohd Syamim AzriEn Tan Rong HungEn Mohd Afif

8. Proses Kerja : 1. Penyediaankertaskerjaoleh PK KK danPenyelaras i-Think 2. Pembentangankertaskerjaoleh PKKK danPenyelaraspada 3.3.2015 3. Perlantikan AJK semasapembentangankertaskerjasertamengenalpastitapak. 4. Berbincangdengan Guru Besardan YDP untukmendapatkansumberbahanmentahbagipembinaanprojekpada 10.0.20155. Penyediaanbahanuntukprojek yang akandiketuaioleh PKKK dan YDP 6. Prosesspembinaanakandijalankandari Mac hingga Mei secarakonsepgotong-royong. 7. Taklimatbagipengisianbahanuntukprojekakandiadakanpada 17 April olehsemuaahlijawatankuasaprojek. 8. Pengisiandanpenempahan banner akandilakukandalambulan April.9. ProjekAnjung i-Think dijangkasiappadaawalbulan Jun.

9. Kekangan :Perbelanjaanmembelibahandisesuaikandenganperuntukankosyangsangat minimum.

10. Pemantauan : Pemantauandibuatoleh Guru Besardarimasakesemasa.

11. Penilaian : Impakdanmanfaat program dijalankankepada guru-guru danmurid-muridsertakelancaran program i-Think dapatdilaksanakandenganjayanya.

12. Penambahbaikan :Penambahbaikanakandilakukandarimasakesemasaselarasdenganprojekmentranformasikankeceriaansekolahberlandaskan program i-Think.

Disediakan oleh : ........................................... Disemak oleh : ................................ (ALEXANDER WILLIAM JALI) (MIKEM AK LONGIOK) Penyelaras i-Think, Penolong Kanan KK, SK Ng Machan Kanowit. SK Ng Machan Kanowit.

Disahkan oleh : ................................... (JOHNSON SENDAL) Guru Besar, SK Ng Machan Kanowit. Tarikh : 3 Mac 2015

LAMPIRAN

GAMBAR TAPAK SEBELUM BERMULA PROJEK

SEMASA KERJA GOTONG ROYONG PENYEDIAAN TAPAK