KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  1/13

  KERTAS PROJEK

  KECEMERLANGAN PENDIDIKAN KHAS 2016

  HARI PENGURUSAN DIRI

  TERAPI RENANG

  ANJURAN:

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

  SK. SUNGAI BAKAP

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  2/13

  1.0 Rasional

  Program Pn!i!i"an K#as Brmasala# Pm$la%aran& SK Sg Ba"a' (r!iri !ari'a!am)ri!*m)ri! is(im+a !ari 'l$agai "a(gori s'r(i Do+n Sin!rom& #,'ra"(i-& ADHD&

  Slo+ arnr !an lain*lain.

  Pn!!a#an "'a!a 'rogram ini a!ala# 'rl) $agi mn,!ia"an m)ri! $r"'rl)an

  "#as " ara# #i!)' $r!ia"ari. Mning"a("an ",a"inan (r#a!a' air !i sam'ing $la%ar

  $r"om)ni"asi an(ara sa() sama lain.

  /.0 Ma(lama(

  Mm$ri gala"an "'a!a m)ri! s)'a,a $r")'a,aan mla")"an a"(ii(i*al(ii(i

  'ng)r)san !iri !an !a'a( mng)rang"an "$rgan()ngan "'a!a orang lain !alam

  mng)r)s"an !iri sn!iri.

  .0 O$%"(i-21. Mm$ri"an 'l)ang "'a!a sm)a m)ri! mla")"an a"(ii(i 'ng)r)san !iri./. Mn,!ia"an 'l)ang " ara# 'ng)r)san !iri !an mng)rang"an

  "$rgan()ngan "'a!a in!ii!) lain.. Mmn)#i "'rl)an in!ii!) ,ang mm')n,ai 'l$agai (a#a' ")'a,aan "

  ara# "#i!)'an ,ang l$i# $rma"na slaras !ngan "#n!a" 3alsa-a#

  Pn!i!i"an K#as.4. Mm$ri 'l)ang "'a!a m)ri!*m)ri! is(im+a $r"om)ni"asi !ngan

  mas,ara"a( s"liling !an 'rs"i(aran.

  5. Mla#ir"an 'rasaan ,a"in !an m+)%)!"an 'rasaan gm$ira 'a!a m)ri!*

  m)ri! is(im+a.6. M)ri! 7m)ri! !a'a( !i!!a#"an !ngan 'rs"i(aran !)nia l)ar s)'a,a mr"a

  !a'a( mn,s)ai"an !alam a'a %)a "a!aan.8. Mm)')" 'rasan $angga !an rasa !i#argai !i"alangan m)ri!*m)ri! is(im+a

  +ala)')n mngalami "")rangan.

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  3/13

  9. Tra'i ini %)ga $r()%)an mn!a'a("an "a!a# ra+a(an s)s)lan agar m)ri! $ol#

  mnga+al 'rna-asan sr(a mng)a("an o(o(*o(o( mr"a. S)'a,a m)ri!*m)ri!

  !a'a( mn,im$angi "'rl)an in(l"()al !an ro#ani.

  4.0 SasaranM)ri!*m)ri! 'n!i!i"an "#as sramai 40 orang.

  5.0 Pngli$a(an M)ri! : 40 orangG)r) : 1/ orangPPM : orang

  6.0 AGENDA LAWATAN

  Tari"# : 16 3$r)ari /016

  Hari : Mli$a("an #ari 'rs"ola#an

  Tm'a( : Kom'l"s Kolam Rnang MPSP& Jalan B(i"

  7.0 ATURCARA AKTIVITI

  MASA AKTIVITI

  8.0 Pagi Br")m')l !i s"ola#& !an $rsara'an 'agi.

  9.00 Pagi Br(ola" K Kolam Rnang MPSP B)"i( Mr(a%am

  9.0 Pagi Ti$a !i Kolam Rnang

  Ta"lima( !ari Ins(r)"(or Rnang

  Ta"lima( ang"a#*ang"a# Kslama(an

  .00 7 10.00

  Pagi

  Snaman ringan;'manasan $a!an.

  A"(ii(i (ra'i rnang !im)la"an.

  G)r)*g)r) !an m)ri! mn%alan"an a"(ii(i !alam ")m')lan "

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  4/13

  1. Mmo(ong ")")

  /. Mn,i"a( ram$)(

  . Mli'a( 'a"aian

  4. Mnggoso"an 'a"aian

  5. Mm$as)# 'a"aian ; "as)( ; s(o"in

  1/.00 (nga#

  #ari

  Ma"an (nga# #ari

  1.00 P(ang Br(ola" !ari "olam rnang

  8.0 ANGGARAN PEMBELANJAAN

  PEMBEIAN PERAATAN PENGURUSAN DIRI

  BIL PERKARA KOS JUMLAH KOS

  1. Pngang")(an 1 $)a# $as = RM 150.00 RM 150.00

  /. Ma"anan M)ri! 40 orang = RM 5.00 RM 165.00

  JUMAH RM 15.00

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  5/13

  BIL PERKARA KOS JUMLAH KOS

  1. Sa$)n

  /. Br)s

  Pn,ang")( $a%)

  4 Bal!i

  5 Pa'an Pngoso"

  6 Pn,'i( $a%)

  8 Si"a( ram$)(

  9 Min,a" ram$)(

  Pn,'i( ")")

  JUMAH

  S)m$r "+angan a!ala# !ari s)m$r P>G.

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  6/13

  .0 JA?ATANKUASA PEAKSANA

  PENASIHAT

  PN. (PK PENDIDIKAN KHAS)

  PEN@EARAS

  PN NOOR MAA

  JAWATANKUASA KERJA GURU

  URUSETIA

  D!"!#$!% & K''$'% M*!+

  A,-!!-! R/%'%

  J* G''*

  M','%'%

  K/"/$''-'%

  Pn

  Pn

  Sm)a g)r)

  En 3ar!,

  En Sarg#)na Rao

  En A$!)l Ra#im

  Pn Noor Ma,a

  Pn Kamaria#

  Pn Si(i Salma#

  En A$!)l Ra#im

  En Sarg#)na Rao

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  7/13

  P/%'%,-'%

  S/%''% 3 A,-!!-!

  URUSETIA AKTIVITI

  PENGURUSAN DIRI

  1. M/4-4% ,,

  2. M/%5!,'- *'-

  . M/$!#'- #','!'%

  . M/%4"4, #','!'%

  . M/'"9 ,'!%

  En 3ar!,

  Pn Roslini

  Pn 3alina

  Pn Nor A"mal

  Pn Si(i Ro$ana#

  Pn S)$#as#ini

  Pn Amira

  Pn

  Disediakan Oleh, Disemak Oleh,

  ...

  ..

  ( ) ( )

  Penyelaras KOK Penolong Kanan

  PPKI SK Sg Bakap PPKI SK Sg Bakap.

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  8/13

  BORANG PERATURAN: PERATURAN (PELANCONGAN) SEKOLAH 1;7

  Borang* $orang 'rmo#onan )n()" 'r"ara !i a(as #n!a"la# !i$)a( !alam salinan

  !i(am$a# / salinan lagi $agi (ia'*(ia' ngri ,ang #n!a" !ila+a(i a(a) !ilal)i !an !i

  Ja$a(an Pn!i!i"an 5 mingg) s$l)m (ari"# 'rlan

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  9/13

  ***

  9. P)n

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  10/13

  SENARAI NAMA GURU DAN PPM

  PPKI, SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BAKAP

  YANG MENGIKUTI PROGRAM TERAPI RENANG DAN PENGURUSAN DIRI

  BERTEMPAT DI PRESINT 11, PUTRAJAYA

  BIL NAMA NO I! TEL ALAMAT

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  .

  !.

  ".

  1#.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  11/13

  1.

  1!.

  SENARAI NAMA MURID

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

  YANG MENGIKUTI PROGRAM TERAPI RENANG DAN PENGURUSAN

  DIRI,

  BERTEMPAT DI KOMPLEKS RENANG MPSP BUKIT MERTAJAM

  BIL NAMA UMURNO SURAT

  BERANAKNO TEL

  ALAMAT

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  .

  !.

  ".

  1#.

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  12/13

  BIL NAMA UMURNO SURAT

  BERANAKNO TEL

  ALAMAT

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  1.

  1!.

  1".

  2#.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  2.

  2!.

  2".

  3#.

  31.

  32.

  33.

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri

  13/13