KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

Embed Size (px)

Text of KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

  1/8

  KERTAS PROJEK

  KECEMERLANGAN PENDIDIKAN KHAS 2016

  HARI PENGURUSAN DIRI

  ANJURAN:

  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

  SK. SUNGAI BAKAP

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

  2/8

  1.0 Rasional

  Program Pendidikan Kha Bermaa!ah Pem"e!a#aran$ SK Sg Baka% &erdiri dari%adam'rid(m'rid i&ime)a dari %e!"agai ka&egori e%er&i Do)n Sindrom$ h*%erak&i+$ ADHD$

  S!o) ,earner dan !ain(!ain.

  Pendedahan ke%ada %rogram ini ada!ah %er!' "agi men*ediakan m'rid "erke%er!'an

  kha ke arah hid'% "erdiakari.

  2.0 Matlamat

  Mem"eri ga!akan ke%ada m'rid '%a*a "erke'%a*aan me!ak'kan ak&i-i&i(a!&i-i&i

  %eng'r'an diri dan da%a& meng'rangkan ke"ergan&'ngan ke%ada orang !ain da!am

  meng'r'kan diri endiri.

  .0 O!"#$ti%

  . Mem"erikan %e!'ang ke%ada em'a m'rid me!ak'kan ak&i-i&i %eng'r'an diri./. Men*ediakan %e!'ang ke arah %eng'r'an diri dan meng'rangkan

  ke"ergan&'ngan ke%ada indi-id' !ain.0. Memen'hi ke%er!'an indi-id' *ang mem%'n*ai %e!"agai &aha% ke'%a*aan ke

  arah kehid'%an *ang !e"ih "ermakna e!ara dengan kehendak 1a!a+ah

  Pendidikan Kha.2. Mem"eri %e!'ang ke%ada m'rid(m'rid i&ime)a "erkom'nikai dengan

  ma*araka& eke!i!ing dan %ereki&aran.3. Me!ahirkan %eraaan *akin dan me)'#'dkan %eraaan gem"ira %ada m'rid(

  m'rid i&ime)a.4. M'rid 5m'rid da%a& didedahkan dengan %ereki&aran d'nia !'ar '%a*a mereka

  da%a& men*e'aikan da!am a%a #'a keadaan.6. Mem'%'k %eraan "angga dan raa dihargai dika!angan m'rid(m'rid i&ime)a

  )a!a'%'n menga!ami kek'rangan.7. Me!a&ih m'rid m'rid 'n&'k mem"'a& makanan endiri.

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

  3/8

  &.0 Sasa'an

  M'rid(m'rid %endidikan kha eramai 28 orang.

  3.8 Peng!i"a&an M'rid : 28 orangG'r' : 2 orangPPM : 0 orang

  4.8 AGENDA LA(ATAN

  Tarikh : 4 1e"r'ari /84

  Hari : Se!aa

  Tem%a& : Ke!a Pendidikan Kha

  ).0 AT*RCARA AKTI+ITI

  MASA AKTI+ITI

  6.08 Pagi Berk'm%'! di de)an PPKI

  6.23 Pagi Penerangan ringka o!eh Pe*e!ara PPKI dan %em"ahagian k'm%'!an

  7.88 Pagi M'rid di"a)a ke &een maing mengik'& g'r' *ang di&'gakan.

  7.8 %agi 5 /

  &engahari

  Ak&i-i&i %eng'r'an diri di#a!ankan.

  Ak&i-i&i *ang di9adangkan:

  . Memo&ong k'k'

  /. Men*ika& ram"'&

  0. Me!i%a& %akaian

  2. Menggookan %akaian

  3. Mem"a'h %akaian ka'& &okin

  4. Men*ediakan min'man dan "'rger.

  /.88 &engah Makan &engah hari makanan *ang diediakan o!eh m'rid

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

  4/8

  hari

  .88 Pe&ang Mengema &ein maing(maing.

  ,. ANGGARAN PER-ELANJAAN

  -IL PERKARA -IL J*MLAH KOS

  . Ser"'k %en9'9i / %k& ; kg< 4.88

  /. Ber' 3 "i#i 8.88

  0 Pen*angk'& "a#' / ika& 8.88

  2 Ba!di 0 "i#i 08.88

  3 Pen9'9i m'ka / %k&

  4 Pen*e%i& "a#' / %k& /.88

  6 Sika& ram"'& 8 "i#i 3.88

  7 Min*ak ram"'& / "o&o!

  = Pen*e%i& k'k' 3 "i#i

  8 Bedak / "o&o!

  ,o*en / "o&o!

  / Ri"en ram"'& 8

  2 P!an&a / %k&

  3 Sa*'r(a*'ran( &im'n$ a!ad Tim'n 5 3 "i#i

  Sa!ad 5 / kg

  Tomo&o 5 / kg

  4 Daging B'rger a*am 4 %k&

  6 Ro&i "'rger 4 %k&

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

  5/8

  7 So 9hi!i 0 "o&o! "ear

  = So &omo&o / "o&o! "ear

  /8 Ma*oni 0 "o&o!

  / B'ah oren 2 kg

  // G'!a / %k&

  /0 Ke&'! ai / %k& ke9i!

  /2 Ker&a %em"a!'& "'rger %k&

  /3 >a)an %!a&ik / %k&

  JUM,AH

  10.S*M-ER KE(ANGAN

  S'm"er ke)angan ada!ah dari 'm"er P>G PPKI :

  . Ma&a%e!a#aran M'?ik dan Peng'r'an Tingkah ,ak'

  /. Bim"ingan dan ka'ne!ing

  8.8 JA@ATANKUASA PE,AKSANA

  PENASIHAT

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

  6/8

  PN. PK PENDIDIKAN KHAS/

  PENE,ARAS

  PN NOOR MAA

  JA(ATANK*ASA KERJA G*R*

  *R*SETIA

  Disilin Ka3alan M4'i5

  A$tiiti

  J4'4 Gam!a'

  Ma$anan

  K#s#lamatan

  P#n7an7$4tan

  S#naman 8 A$tiiti

  Pn

  Pn

  Sem'a g'r'

  Pn Noor Ma*a

  Pn Kamariah

  Pn Si&i Sa!mah

  En A"d'! Rahim

  En Sargh'na Rao

  En 1ard*

  Pn Ro!ini

  Pn 1a?!ina

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

  7/8

  *R*SETIA AKTI+ITI

  PENG*R*SAN DIRI

  1. M#moton7 $4$4

  2. M#n9i$at 'am!4t

  . M#liat a$aian

  &. M#n7oso$ a$aian

  :. M#m!as4; $ain

  Pn Nor Akma!

  Pn Si&i Ro"anah

  Pn S'"hahini

  Pn Amira

  Pn

  Disediakan Oleh, Disemak Oleh,

  ...

  ..

  ( ) ( )

  Penyelaras KOK Penolong Kanan

  PPKI SK Sg Bakap PPKI SK Sg Bakap.

 • 7/25/2019 KERTAS PROJEK Pengurusan Diri2

  8/8